You are on page 1of 2

Kim och Jonna


             
    

Till slut vi möts i - gen


7

                         

 
En kort re - plik: "Hur har du det nu?" Vi skäm - tar om vårt liv Om år - en som har flytt

  
11

                   
     
    
Vi in - ser först just nu vad vän - skap har be - tytt Vad hän - de med dig sen?

    
16

                    
     
Tar du ett glas ro - sé - vin än - nu Och har du värl - den sett? Och har du mött en man?

 
21

               
  
  
Och va - rit kär nån gång? En kär - lek som var sann? Löf - tet vi gav var - ann
      
                         
26

   
           
Till- sam - ans Kim och Jon - na, de - la dröm - mar, hem - lig he - ter med var - ann

       
31

    
          
       
                 
Kim och Jon - na, pra - ta kil - lar, al - la nät - ter som för - svann Spe - la ski - vor,

     
                   
 
36

           
  
      
      
so - va ö - ver, myck - et tjej - snack, det var ti - der Kim och Jon - na Kim och Jon - na

     
41

             
      
  
 
 
Som vi vo - re ett Så hur har li - vet blitt? Vad har jag kvar som mitt?

  
47

                 
3 3
        

Hur blev din dröm i vitt? Skil - da liv, vux - na nu En är sing - el, och en


52

                 


har en hel skock med barn Och min man he - ter Nick Tur att job - bet jag fick Al - drig lungt en mi - nut


56
  
3 3

                        
 3 3
Jag som just har gjort slut Allt som har hänt och allt som kom bort Vi står här och ger en rap - port

Copyright © Lasse Petersson 2009


2

  
61 3 3

                           
    
3
Tänk att det är så svårt, att få hi - sto - rien kort Så vi kik - nar av skratt, och vi grå - ter ett

  
67

   
3
              
         
 
slag Vi tar om det i gen, min bäs - tis och jag Kim och Jon na,

     
75
3 3
    
         
 
                  
   
3 3
De - la dröm - mar med var - ann Kim och Jon - na, al - la nät - ter som för svann

        
81

                              
      
Allt som va - rit, Kim och Jon - na, ser oss dan - sa, må - la nag - lar,

           3 
86

               
    
3
tar en skid - tur, ön - skar lyck - a åt var - ann Det är allt jag vet

 
93

                  
 
Nu har vi ta - lat ut, de - lat allt till slut Nu har du fått

    

99

   
     
min hem lig het

Related Interests