You are on page 1of 47

య ల

శత సంప య ల 1
 
‫ ا
ا ا‬
‫ف اد ها اب‬
ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫ﻡ" وا!و ف واة وارﺵد‬$‫وزارة ا'ون اﺱ‬
064234477 :9‫ ;آ‬- 064234466 :‫ ت‬182 :‫ب‬.‫ ص‬- 11932 )*+‫ا‬
3/6959 :‫م‬A‫ ب ا‬B‫ ا‬- 1/6960 :"=>‫ ب ا‬
)*+‫ ;ع ا‬- )BD‫ف اا‬E‫ﻡ‬

‫ﺍﳊﻘﻮﻕ ﳏﻔﻮﻇﺔ‬
‫ ط م‬.PQ; )‫ﻥ‬S ‫ ا‬G‫زی‬I J‫ إ‬L=>‫ أي ﻡ ﻡ‬G=> O ‫ ی‬J
‫ !ي‬O ‫ ی‬J U‫) وآ‬D‫ر‬V‫ف ا‬$W‫ ا‬X‫ف ;) أي ﺵ)ء ا ﺵ‬E‫ا‬
‫ی‬Q‫ ا وا‬G‫ ﻡ‬ZI=Q L; ‫[ت‬$ ‫ أو ف أو إ\;" أﻡ ا‬X‫ی‬A
ఈ ర పస క పచురణ బధత
ాన!" ఇ$ా%&' ()*ె," ఆ.ిసు0ార వ23ం4 ర
P.O. Box:182 ZULFI 11932 , Saudi Arabia,
Tel: 06 423 4466, Fax: 06 423 4477

కా6 అల %8 పసన9త క:రక పచు;ం, పం=ిణ>


4ేయ లనుక @A0ార కవర=BC తపD పస కమFలG ఏల ంటJ
మ రD 4ేయక ం* పచు;ంచవచుKను. అల (M $ాNO ్ కా=ీలG
ఏ*ిటంJ S (ా6 2TచుKతగFVల (ా6 4ేయాదు. లGటXYాటX %
(Zచ;ంన0ార మ ర@ మక [ె\యజM^B ధనులవ[ ర
య ల
శత సంప య ల 2
 

‫ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ‬


WI‫" ا‬WI ] D‫أ^ و‬
ðÑ܍ÜaÀpbïÜb§aóïÈímójÉ’
‫هـ‬1427/06 :_‫" ا!و‬A=>‫ا‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ ‫ح‬
L‫ء ا‬Lb‫" أ‬Lc‫ ا‬Z; UI ‫ﺱ" ﻡ=" ا‬Z;
)*+ ‫ت‬S‫=" " ا‬A‫ﺵ‬
‫هـ‬1427 ،)*+‫ ا‬-" b "L‫" ﺱ‬d‫ﻡ‬

9660-864-97-9:U‫ردﻡ‬

(WI‫" ا‬WI gL‫)ا‬

‫ان‬LA‫ ا‬-‫أ‬ "‫=ی‬L‫" ا‬L ‫ ا‬-1

1427/3109 230 ‫دیي‬

1427/3109 :‫یاع‬J‫ر ا‬

9960-864-97-9 :U‫ردﻡ‬

ðÑ܍ÜbipbïÜb§aóïÈímójÉ’ : ‫ واﺥاج‬kE‫ا‬
య ల
శత సంప య ల 3
 
 

శత సంప య ల
య ల

(_రవ`యFలaన
ౖ Yాఠక ల ా! @Aడe మF^ి% ం సమ జంలG పవక
సంప
సం ప య ల పట% శfదg లhనటX
% (ా, 0ాటJ6 తమ ijత
వవkాలG
వవkా క:ిn
లG% YాటJంచనటX%(ా చూసు@ 9మF - ఏ క:ిn మంో
తపD! ఈ క:ిn మంి మpలం(ా@A బహrsా
బహrsా అల %8 కరణ
సంప
క రసుంేt! అందుకM పవక సంప య లG% క:69టJ6 ఈ
ర పస క రuపంలG v మFందుంచద\4 మF. అవను!
ర పస క రuపమFలG@A. అి vర ఎల% 0AళలG% v 0yంట
ఉండట
ఉంచుక{వడంలG సులభం(ా ఉండ ట6క}
ట6క} మ;యF v సమస
సంప
కాాలG% పవక సం ట6క}
ప య 69 గFర 4ేయట6క}. ~66 "శత
సంప
సం ప య ల " అ6 @ మకరణ 4ేsాామF
మF. ~6 ఉేn శం పవక
సంప
సం ప య ల కMవలం ఇ0Aన6 కాదు, 0ాటJలG క:69 మ త€
సమక;K, అల %8 దయ[‚ v మFందుంచగ\(ామF. ƒటJ6
4 ల6
ఆచరణ రuపంలG „సుక:4ేK …గం ప$ాిం4 ల6 ఆ ఏకక)
† త@A
j† త@A 0Aడeక ంటX@ 9మF.
య ల
శత సంప య ల 4
 
పవక సంప
సంప య పదg త‡ల
  
  
 :  


:

 
  
   :


 %&'

)*+ ,- 4

012  013
  $ "   (  
./   
 # 
"" !

678 %9:
=>9 

@?
.5 " "   
; /*+
"  " " //*+ " " <* 

 
01?
"  ./ " 

B

A
EF/?

 

H/?

A
-7?  $CD
"  "  B G? "  " " .5 GH "   
I7J? " 

4  O12


 9F
" B9L
 8 
" " + ,N
$   "   " " P
 68
 5K  M "  K 

WV2, J "  +
"   G1:+  O>7
  # G1T?

 " # QR
"  U7
   .12


S 
అబp హr)ా ఉలh%ఖనం పకారం: అల %ః ఇల [ె\Yాడ6 పవక
 4ెYాDరః "@ 'వŒ' (=ి (=ియ
 తమF6)
తమF6)[‚ శత‡తం వ23ం4ే0ాడe
@ [‚ యF g6క} ^ిదgమ0ాల6 పకటJస ు@ 9ను.@ 9ను. @ సుడe @
$ా69ధం క{; ఆచ;ం4ే 0ాటJలGకల% @Aను అత6=ౖ j†ి(ా
6ర‘ ’ంనj @ క =ియ “న ” j.
j. @ సుడe న.ి• (అదనప)
అదనప)
Yార– నల ా @ క ఇంకా ఎం[‚ 4ేరవ వ అవ[ డe.
అవ[ డe. కడక అతడe
@ =Bమ క Yాత‡డవ[ డe.
డవ[ డe. అతడe @ క =ీ— Yాత‡డ’నప˜డe
@Aను,
ు, అతడe j@A 4ెjనవ[ ను,
నవ[ ను, అతడe చూ^B కను9 అవ[ ను,అవ[ ను,
అతడe పటXOక @A 4ె’నవ[ ను,
నవ[ ను, అతడe న*ి4ే కాల నవ[ ను.
కాల నవ[ ను.
ఇక అతడe నను9 అ*ి([ ; ే @Aను తపDక ప$ాి$ ాను,
ను, శరణF క{;[ే
[ే
@Aను శరణF
శరణF ఇ$ాను.
ను. @Aను 4ే^B ఏ ప6లGనూ
ప6లGనూ తటపట’ంచ
తటపట’ంచను
టపట’ంచను, ను,
jsాసు6 Yాణం „యFనప˜డe తపD. తపD. అతను మరణం అంట™
ఇషO పడడe,
డడe, అత6క} k6 కల(;ంచడం అంట™ @Aను ఇషO పడను. డను. (కా6
(కా6
అి జరగక తపDదు).
తపDదు). (బFఖ › 6502).
య ల
శత సంప య ల 5
 

‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ‬
6ద 6యమ ల
  
 : "#
   %2+
X6YZ $
! 


   

W‫א
مو‬
%d?e V WWW7?K c
\

  X[ 
 ]^
 IYF&

b,>&
" _`a$ 
 " " L&>
పడeక{0ా\
1- వ¡ 4ేసుక:6 పడeక{0ా \: బా ¢, ఆC£ ను ఉేn¤ం
పవక ఇల ఉపే¤ం4 రః "`వ ` పడక=ౖ వKనప˜డe
నమ ¥ క:రక
క:రక 4ే^న
ి టX
% వ¡ 4ే^,ి క *ి పక¦న —;(; పడeక{"
పడeక{".
(బFఖ › 247. మF^ి% ం 2710).

 > fgh 


+
 B/9  
  W‫وאذ א
م‬،‫אאص‬

  ij
  ]^" R:

4  =:

>m
 " = 
+1
 " ij 
dR  Ik  f$ " [1 l
+  
 : 
 iA 

nJ7?
"  ]^
01
" o 9 c 
" >+" =
  01
 " p$R c 
" >+ " = q  "
 " *+


  jC \

"  GJC
 
"  GJC
=6R?  
 =/ +  
  8+D  iA 

+/?   r F8
 
 WO1 4  X

 s`^
2- పడeక @A మFందు ఈ సూాల చద0ా\ః ఆ’©ా >
ఉలh% ఖనం: పవక మహ`యFల ప— ా— తమ పడక=ౖ వK,
"ఖు• హrవల %హr అహª, అహª, ఖు• అఊ¥ ¢ర¢¬• ఫల®, ఫల®, ఖు•
అఊ¥ ¢ర¢¬@ 9¯"
¢ర¢¬@ 9¯" సూాల ప°;(ా చిj, ండe అర4ేత‡లG%
ఊదుక:6, మFఖమF మ;యF తల నుం*ి ±దల =టO J శ›ర
మFందు …గం=ౖ $ాధ“”నంత వరక త‡డeచుక @A0ార. ఇల
మpడe $ార% 4ే^0 B ార. (బFఖ › 5018).
య ల
శత సంప య ల 6
 

, 

+
*
) 

 
 
(
 &'

W‫"!
א
م‬#$ ‫وא‬%&$ ‫א‬
l
i?+ 4
 
iT  4 2
> 1 0
+ /
.-
 "  
 w u " tuq  >m " \ " S " v+ :-3
 iT+
  ^`^
x^`^ {  3/8   ^`^
 c  x^`^ {  yT
 c  iT6C Z "  + iT[1
 "  z5u+ " 
4
 
WV w u
" tu 5j
 iT q   x^`^

  ^`^
{  |
 
3- 6ిం చునప˜డe C'f: అŒ ఉలh%ఖనం పకారం: ా—మ >
ఒక$ా; పవక [‚ ప6మ6µి కా0ాల6 అ*ి(న ; ప˜డe "v క:రక
ప6మ6µిక@ 9 €లaన ౖ jషయం [ెల ప@ ?" అ6 ఆయన ఇల
4ెYాDరః "v;దnరu పడక=ౖ 4ేరక న9ప˜డe
క న9ప˜డe 34 $ార% అల %హr
అక¬!,
అక¬!, 33 $ార% సు£ kనల %8, 8, 33 $ార% అ• హందు\ల %8 అ6
ప¶;ంచం*ి. ఈ స·రణ v క{సం ^Bవక *ి కంట™ ఎం[‚ s¸ష f ¹ “న
”
సంపద".
సంపద". (బFఖ › 6318. మF^ి% ం 2727).

c
 % a
B/9 _ / " W‫"*)('
א
م‬$+‫א‬, ‫א‬

" " X?} "  " v
 v G* 
v 
 
  =$ D 62    :  
  3/8
4 =:
"  # 1?
v  "  73 q ,N c " \  >m
 " 73 "  # "  X$7
" " #

  + 
1R~ "
 ]j$ " 
v
_>
 ]^ " v  >*
  v  y:+ 
"  " " v 

 

" "  %$/


WV2` 
" \  ;
 L&>2 
" 

 " )Y8
4- 6ద మధలG €లº¦న9 వక} చదవవల^ిన దుఆః "ఎవర
ా— 0Aళ 6ద నుం*ి €లº¦6 'ల ఇల హ ఇల% ల %హr వహnహ»
ల ష›కలహ»,
లహ», లహr• మFల ¦ వలహr• హందు, హందు, వహrవ
అల క \% µఇౖ , ఖ~!. అ• హందు\ల %8,
8, వ సు£ kనల %8,
8,
వల %హr అక¬!,
అక¬!, వల హౌల వల ఖువత ఇల %¢ల %8' చిj,
య ల
శత సంప య ల 7
 
'అల
% 8 నను9 ½&ంచు' అ6 లh మM@
ై దుఆ 4ేసుక న94ో
అి అం(›క;ంపబడeత‡ంి. ఒక0Aళ వ¡ 4ేసుక:6 నమ ¿ 4ే^B అ~
^ీక;ంచబడeత‡ంి" అ6 పవక 4ెYాDర6 అబp హrర ) 
ఉలh% Àం4 ర. (బFఖ › 1154).

 *+ .5
 "73# :D> ,  ‫א
م‬-.)*"$+‫א 
א‬
%@ (:; ! 1<=) >?) - 67 895 WVD>g"9


 92 + 6
S   
5- 6ద నుం*ి €లº¦6 ఇల చద0ా\ః అ• హందు \ల %23ల% C
అk@ బఅద మ అమ త@ వఇలa2 ౖ న
3 ు9షÁ!.
ు9షÁ!. (మమ·\9
6›Â0ావస– క గF;4^
ే న
ి తాత మ క iవం YÃ^ిన ఆ అల %8 కM
సర $ÃతమFల . €మF —;(; ఆయన సమ½ంలG@A లh 6లబ*ే
0ారమF). (బFఖ › 6312లG హrజౖా ¢, యమ , ఉలh% ఖనం).

‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻮﺿﻮء ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ‬


వ¡ మ;యF నమ ¥ Äక¦ ధర·మFల
 D +
>8 4 € 
 ?
 W ,‫وא‬/01-.‫ق‬3
$+‫وא‬/454‫א‬

/ 
WV_4*

 „ : pg98 , 7Z z : 


చుల
6- ఒకM చుల కం
ల \ం,,
కం `ళÅÆ „సుక:6 క:69టJ[‚ పక}¦\ం
మ;క:69 మFక ¦లG ఎక}¦ం4 \ః అబFnల %8 ¢, జౖª 
ఉలh% ఖనం పకారం: పవక ఒకM చుల కం `ళÅÆ „సుక:6 క:69టJ[‚
పక}¦\ం4ే0ార. మ;క:69 మFక ¦లG ఎక}¦ం4ే0ార. (మF^ి% ం 235).
య ల
శత సంప య ల 8
 


  
 : > 1
AB


 W #76 ‫א א‬
 =J~   : (
†
6 +
" 
 =u?"
 " ]^

L&>?
" _`a$ "  i: "  ]^
 L&>?

 =J…
" ??

 #
  f 9Y
   + 

4

 \
 " " A
=$ˆ
#
 
‡1~
" ?
]^  8+D
 " s`^  )a?
S " ]^
 >+
" G16[ " c " ,i 

c " G$C

 \ ,i "
"
 WV$:  # R?
7- $ా9@ 6క} మFందు వ¡ః ఆ’©ా > ఉలh%ఖనం పకారం: పవక
 లaంౖ (;క అÇదg త నుం*ి ప;Çదg త YÈంే 6&త ం $ా9@ 6క}
ఉపకf&ంనపడe (మా·ంగ స– ల 69 కడeక ¦న9 తాత) 4ేత‡ల
కడeక ¦@A0ార. మÉÆ నమ ¥ క{సం 4ేసుక @A jధం(ా వ¡ 4ే^ి,
`ళÅÆ „సుక:6 తన 4ే—0AళÆ[‚ తల0yంటXకల 0Aళ Æ …గం స’తం
త*ి^లB `ర YÃ^B0ార. ఆ =న ౖ ో^ట
ి % Ê `ళÅÆ „సుక 6 మpడe$ార%
తల=ౖ `ర YÃ^B0ార. ఆ=న ౖ శ›రమంతటJ=ౖ `ళÅÆ YÃసుక @A0ార.
(బFఖ › 248, మF^ి% ం 316).

 :  


:

 " DC
! 
0

W ‫ א‬8 93$ ‫א‬
4
" 

+
 
 v + "j[+ : >
 ," v &">" ‰"
/J" L"& >? *+ ]T9
" "? ] ^" ,>

" ? ,f
iŒ
 0>+ %

 WV, [ c+ ="u  f9 ‹ "  " 3" v


 "> " 8"D G""/ {7 Š
"
8- వ¡ తర0ాత దుఆః పవక ఉపే¤ం4 ర6 ఉమ! ¢,
ఖ[ £ ఉలh% Àం4 రః vలG ఎవ@ ) మంjధం(ా వ¡ 4ే^న
ి
=ిదప "అË హదు అల %ఇల హ ఇల% ల %హr వ అన9 మFహమ·ద,
అబFnహr వ రసూల హr"
రసూల హr" చిj[ే అత6 క:రక సరV ం Äక¦
ఎ6&ి ాల [ెరవబడe[ ’. అతను [ ను ఇషO ప*ిన ఏ
 రం గFం* @y@ౖ ప0A¤ంచవచుK. (మF^ి% ం 234).
య ల
శత సంప య ల 9
 


a 
 ="J
…? BS
/9
l r  : :  Q+ W‫א‬:‫<د‬$+‫א‬
4 + f

WV7#" 
 L"& >? ,  
9- `ళÅÆ తక ¦వ ఖరK 4ేయటం : అన¯ ఉలh%ఖనం పకారం:
పవక @ ల గF నుం*ి ఐదు 'మFª'ల వరక `ళÆ[‚ $ా9నం
4ే^0
B ార. ఒక 'మFª' `టJ[‚ వ¡ 4ే^0
B ార. (బFఖ › 201. మF^ి% ం 325).
* మFª అంట™ పవక కాలం@ టJ ఒక క:లమ నం. ఒక మFª అన9ి
సుమ ర 700 (ామFల
f ¢య 6క} సమ నం.

,5m B
h>&"" >3 L& >2 :  

W ‫ א‬8$=>
 WV
/ 
w 2 " 1R
~" ,"JR ij

 s"c " v x

6:D \ ] ^"
10 వ¡ తర0ాత ండe రకాత‡ల నమ ¥ 4ేయటం: పవక
10-
 ఉపే¤ం4 ర6, ఉ$ా·, ఉలh% Àం4 రః "ఎవర @Aను 4ే^న
ి
jధం(ా వ¡ 4ే^ి ండe రకాత‡ల నమ ¥ 4ే$ ా*ో - నమ ¥క
సంబంధం లh6 jషయ ల మ ట%డ*ో- అత6 ప°ర YాYాల69యF
మ69ంచ బడ[ ’
బడ[ ’.
[ ’." (బFఖ › 164. మF^ి% ం 226).

} 90 $
! ?

WAD
‫א <א‬E'‫א@ذن‬A. B‫د‬C ‫א‬

] ^" , >

" "? =Π>> " " c U7"# ]""67


8 
 :
G 
  F
0 
. E
WWW ‘
$ " \ , _{`
A
   \  "
; , >$S
{ 
_
>
G
5
m 0 D ] j"$ :A  M

 L
K ?
J !
 G 
IH WVd?e
 { "Œ6 , f$Z
R f$8
> { 7 Š " O!
, f
7h
 _
`
 a

 , f 
WA B
/9 f" R[ " % $ * X
   WV 2 .5
 >
{ 7"Š
య ల
శత సంప య ల 10
 
% ప\క}, పవక =ౖ దరuª చదవటం :
11 మFఅCÂ , ప\క}నటX
11-
అబFnల %8 ¢, అÏÐ } పవక 4ెపD(ా j@ 9రః "vర అజÑ,
jన9ప˜డe మFఅC , ప\క}నటX % (ా@A పలకం*ి. =ిదప @ =ౖ దరuª
చదవం*ి. ఎవర @ =ౖ ఒక$ా; దరuª(1) చదువ[ Z,
చదువ[ Z, అందుక
అల %8 అత6=ౖ పి$ార% కరణ>$ ాడe.....
డe.....".
.....". (మF^ి% ం 849). దరuª
తర0ాత ఈ క}ంf ి దుఆ చిjన0ార పళయి@ న పవక 
^ిారసుక అరÒలవ[ ర. "అల %హrమ· రబ¬ kC23ª దఅవ—Ó వ—Ó
[ మ·—
[ మ·— వస"ల —• ఖ ఇమ— ఆ— మFహమ·ద6• వ^ీలత వ•
ఫiలత వ£అ¯ హr మఖ మÏ మహ»·ద 6ల% i వఅత హ»" హ»".
(మF^ి% ం 384).

+ v> :   
(
 


 

WG‫א‬# ‫א‬-.F=‫א‬
WV_4`
 =c:" 9
b

>J
 ]’" 1K

 c "   , B +" \ p ["+


12 అ†ికం(ా &$ా' 4ేయటం : పవక ^లj4 Kర6 అబp
12-
హr)ా ఉలh%Àం4 రః "@ అనుచర సమ జÑ6క} కషO తరమవ
త‡ందన9 సంశయం @ క లhక ం*ినట% ’[ే ప— నమ ¿ సమయంలG
&$ా' 4ేయ ల6 ఆజÑÔ=ిం ఉం*ే0ాణ>‘ ". (బFఖ › 887. మF^ి% ం 252).
G (1) 6ద నుం*ి €లº¦6, (2) వ¡ సమయంలG, (3) @ÕటJ
0ాసనలG మ రD వKనప˜డe, (4) ఖు!ఆ, చి0A మFందు, (5)
ఇంటÊ% ప0A¤ం4ే మFందు &$ా' 4ేయడం ధర·ం.

(1) అల %హrమ· స\% అల మFహమ·ిÖ వఅల ఆ\ మFహమ·ి, కమ సలa% త


×
అల ఇబ2Øమ వఅల ఆ\ ఇబ2Øమ ఇన9క హvదుమ·iª. అల %హrమ·
బ;' అల మFహమ·ిÖ వఅల ఆ\ మFహమ·ి, కమ బర' త అల
ఇబ2Øమ వ అల ఆ\ ఇబ2Øమ ఇన9క హvదుమ·iª.
య ల
శత సంప య ల 11
 

> WWW :  
 


:

 


 
W H#‫א‬IJ%&$ ‫א‬
WVd?e WWW >"/8v V t
T/
 t
Y
j
†
 >
 7"$6?
13 ÙఘÐమF(ా మ^ిÂ ª క 0yళÆÆటం
13- టం : పవక ఉపే¤ం4 ర6 అబp
హr)ా ఉలh% Àం4 రః "0Aళ కా(ా@A [Û\ సమయంలG నమ ¥
4ేయడంలG ఎంత పణం ఉంో [ె\^B అందులG పజల ఒకÜ9కరఒకÜ9కర
&ంYÃవ* 6క} YÃటÝపడ[ ర".
డ[ ర". (బFఖ › 615. మF^ి% ం 437).

v+ :

 
 
(
 


 
W"K. H#‫א‬IJLMN ‫א‬

CD


M
!
: 
VO 
 I"1? , ? Fˆ# 
 " >3"7? \ ]T"S"+
l
 Fˆ"# _"1Œ: , GD
T7# \ ,>&">" “ 
 :

% 
" /8
  a 6
 a D ”
 , C
c ]"T"5 ,_`
WV• 1  _` " 
J7#
టం:: అబpహr) ా ఉలh% ఖనం పకారం
14 మ^ిÂ ª క నడ 0yళ%టం
14-
పవక మహ`యFల ఇల అ*ి(ారః "పరమ పభF0y భF0yన ౖ అల %8
ఏ jషయ ల ఆ† రం(ా అపా† లను మ69$ా*ో, $ా–’6
ఉన9తం 4ే$ ా*ో @Aను vక [ెల ప@ ?" 6క} సహచరల
'ైవపవకా తపDక ^లƒయం*ి' అ6 బదు\4 Kర. అప˜* యన
ఇల బކిం4 రః "(1) 0ాతవరణం,
0ాతవరణం, ప;^త‡ల ి– ప„కలం(ా
ఉన9పDటJకß వ¡ ప°;(ా 4ెయటం. టం. (2) మ^ిÂ ª 0yప ౖ నక
అ†ికం(ా అడeగFల 0yయడం.డం. (3) ఒక నమ ¿ తర0ాత మZ
నమ ¿ క:రక 6›àంి చడం - ఇి ;బÓ [‚ సమ నం (*)". (మF^ి% ం 251).
(*) ;బÓ అంట™ స[ స[ ల మధ YÃాటం $ా(M Z¥లG% ా—ళÅÆ పహా
కాయడం అన9 మ ట. sాం— కాలంలG నమ ¿ పట% మక ¦వ, YÃాటప Z¥లG%
Yాణ లº*ిá పహా కాయడం[‚ సమ నమ6 అర–ం.
య ల
శత సంప య ల 12
 

 

,J 0 
:

 


 

W‫وو‬/
"&#8< ‫"نא‬
]"T"$ ,>
 g" z m>  _"`
 a

+" 
 : G 

 2+" ,>
 6J2 m> 2L"2 ` %7 
WV>7S#
2L ]T"2  , >$Sa ]":D+ i ,f"9
TJ

6 నం(ా,, పsాంతం(ా ా0ా\ః పవక 
15 నమ ¿ క:రక 6 నం(ా
15-
ఇల 4ెపD(ా [ ను j@ 9ను అ6 అబpహr)ా ఉలh%Àం4 రః
"నమ ¿ క:రక ఇఖ మÓ ఇవబ*ినప˜డe అందులG 4ేర* 6క}
పర(;డeతÁ ాకం*ి
ాకం*ి. 6ంYాి(ా నడ 0yళÆం*ి
ళÆం*ి. $ామp23క
ళÆం
నమ ¥లG vక ఏ €రక లâ^B ఆ €రక 4ేయం*ి. &(;\న
…(ా69 వక}గతం(ా 4ే^ి నమ ¥ ప°; 4ేసుక{ం*ి".". (బFఖ › 908.
మF^ి% ం 602).

9 , 6? O ?;N 
W R
.‫وج‬Q‫ وא‬، H#‫א 
دل א‬
Y
J7# ]":""*+ =u  :  


:

} ?; 
X"L8+ Pc
 ] j"$ :="$ –1u 
 , X
| >+ 
n ] j"$ :="$
 D 0
 WVX
$Z 

16 మ^ిÂ ª లG ప0¤
16- A ంనప˜డe మ;యF బãట
ౖ క
J } 0yäÆనప˜డe
ఇల చద0ా\ః పవక ఇల ఆే¤ం4 ర6 అబpహr“ª ” $ాఇ~
 లhక అబp ఉ^ªౖ ఉలh% Àం4 రః "vలG ఎవ@
) మ^ిÂ ª లG
ప0¤ A ంనప˜డe
ంనప˜డe 'అల %హrమ·å త8 Œ అబబ రహ·—క' చద0ా\.
చద0ా\.
బãట
ౖ క
J } వKనప˜డe
వKనప˜డe 'అల %హrమ· ఇ`9 అ¯అల క &, ఫ¿ \క'
చద0ా\"
చద0ా\". (మF^ి% ం 713).
య ల
శత సంప య ల 13
 

I& 
 :  


:

 1
Q

+

 WC IJ < ‫א‬
 WVX
 ,
 , =ca$ =*
 D 1  /?" v "
1

 

?? x
_1u U" =Π  ]:""*+
17 సు[ =టO Xక:6 నమ ¿ 4ేయ \ః పవక ^లj4 Kర6
17-
త• k ఉలh%Àం4 రః "vలG ఎవ ఎవ@
) తన మFందు
మFందు ఒంటæ=ౖ
కటO బ*ే పల% కß 0yనుక…గప ఎత‡ క సమ నం(ా ఏె@ౖ వసువ
=టO Xక:6 నమ ¿ 4ేయ \. \. 6 అవతల నుం*ి ఎవర టJ@ ఇక
అత6క} అనవసరం"
అనవసరం". (మF^ి% ం 499).
G'సు[ ' అంట™ నమ ¿ 4ే^B వక} [ ను సజÑn 4ే^B స– ల 6క} మFందు
అడeá(ా ఉపç(;ంచుక @A వసువ. అి (Zడ కావచుK, స– ంభం కావచుK,
అడeá [ెర కావచుK, కరf కావచుK, లh అటXవంటJే మMై@ వసువ
కావచుK. ఈ సు[ నమ ¿ 4ే^B వక}కß, అత6 మFందు నుం
నడYÒè 0ా;కß మధ అడeá(ా ఉంటXంి.


v
9$ " : >

" "? 8 { "˜ I78 " + t


@
S —
+ W H# ‫א‬8‫א‬


6 ™ †
} o

 \ , 4 / 
S Bm : , x
G"19  :" 9$" ,Vf9 J 
WVA Xc
/ f"9 8" Bm
= :o / 
 ,
" , =
C"1 { RC
కZKవటం
18 ండe సజÑnల మధలG మడమల=ౖ కZKవ
18- టం:: [ వ°¯
టం
4ెపD(ా అబF¥Âబã!
ౖ j6 ఉలh% Àసు@ 9రః €మF ఇబF9 అబ¬¯ }
[‚ Yా ల 6లబãటO J మ*ిమల=ౖ కZKవట“ల అ6 అ*ి(ామF.
 6క} అతను 'అి సున9Ó' అ6 4ెYాDడe. ఇి మ6µిక} 4 ల
కషO ం(ా ఉంటXంి అ6 €మ@ 9మF. 6క} అతను 'ఇి v పవక
A సున9Ó' అ6 4ెYాDడe. (మF^ి% ం: 536).
య ల
శత సంప య ల 14
 

 : :

 6? 
" 8"D 
> O ?;N

 

WSTF ‫ א‬93$ ‫א‬:G$ ‫א‬
1u"K )


†
Q$C  

 " "$CD w , _1uš f6:1
 a , ›
WV

26 \ 6 ,


19 వ; తషహr
19- తవర
Ò ª లG తవ రf' 4ేయFటః అబpహr“ª
” $ాఇ~
 ఉలh%ఖనం పకారం: పవక వ; తషహr
Ò ªలG కరK@Aటప˜డe
ఎడమ Yాదం క *ి 0yప
ౖ „సుక:6, క *ి Yా 69 6లబãటO J ఎడమ
=ిరదును భp&క} ఆ6ం కరKం*ే0ార. (బFఖ › 828).

 

:

} 0
! ?

 WE"#$ ‫א א‬-.F=‫א‬
%V>" 

 "/Y+ , S t" ˆ? ] ^" WWWWWWWW : 


20 సల ంక మFందు అ†ికం(ా దుఆ 4ేయ \
20- \: పవక ఇల
4ెYాDర6 అబFnల %8 ¢, ఉమ! } ఉలh% Àం4 రః "...... తనక
ఇషO మFన9 దుఆల ఎను9క:6 0ాటJ ా దుఆ 4ేయ \". \".
(బFఖ ›: 835).

 
 
, J
0 

T 
> 1
;
)
RS 
 W U‫ א وא‬-
# ‫(دא א‬
t
~ {>SF2 f46:D _‘

4
  B9^ w4>? = :"
 ca?" ]4$J" / :

G 

 WVf
9 Y# †
{ " " <9 v
 , f
Z?1
R
21 సున9[ె మFఅక¦దః ఉ“· హéబ > పవక 4ెపD(ా j6
21-
ఉలh% Àం4 రః "ఏ మF^ి% ం భక డe అల %8 క:రక ప— Z¡
ప@y9ండe రకాత‡ల న.ి• నమ ¥ 4ే$ ా*ో అల %8 అత6 క:రక
సరV ంలG ఒక ఇల % 6;·$ాడe.
డe. (మF^ి% ం: 728). అjః జê8ë క
య ల
శత సంప య ల 15
 
మFందు 4, 6 తర0ాత 2, మ(;£
f తర0ాత 2, ఇ©ా తర0ాత 2
మ;యF ఫ¿ క మFందు 2.

c " \
=: "
 " :

. E
 S 
 'U
 

W V4 ‫>א‬
 n/a?
4 
 =: 4
 =T

S " f 
=: q  _7œ S " f 
q  f3/J2  S " f  "  
q  ]:*+ <`8  "

q  4_t/T2 4


 B
 q  f q  ‡167 "  # q  f 

1+ 
 =: S " f q  f$$’ 
WV<3Z

 
"
 " f 
 " #
q  1T97
 S  ij6:1?
 " "   6:D
  X ž@Ÿ
నమ ¿:: పవక ఉపే¤ం4 ర6 అబp జ!f 
22- 4 Ë నమ ¿
ఉలh% Àం4 రః "vలG ఉన9 ప— అవయ0ా6క} బదుల (ా ఒక
సదఖ
సదఖ 4ేయడం v=ౖ j†ి(ా ఉంి. అ’[ే ఒక$ా; సు£
kనల %8 అ6 పలకడం ఒక సదఖ సదఖ .
ఖ . ఒక$ా; అ• హందు\ల %8
అనడం
అనడం ఒక సదఖ
సదఖ .
ఖ . ఒక$ా; ల ఇల హ ఇల% ల %8 అ6 స·;ంచడంచడం
క* సదఖ .
సదఖ . ఒక$ా; అల %హr అక¬! అనడమp సదఖ ’è సదఖ ’è.
మం6 ఆే¤ంచడం ఒక సదఖ . సదఖ . 4ెడe నుం*ి
నుం*ి 0ా;ంచడం ఒక
సదఖ .
సదఖ . అ’[ే ండe రకాత‡ల 4 Ë నమ ¥ ƒట69టJక}
స;YÃత‡ంి". (మF^ి% ం 720).
G ~6 ఉత మ సమయం: YÈెnక¦} , ఎండ [ పం =(
; ;న తర0ాత
నుం*ి జê8ë సమయ 6క} మFందు వరక ~6 సమయం ఉంి.
క`సం ండe రకాత‡ల . ఎక ¦వ 4ేయFటక హదుn లhదు.

W X
/ L
 
(
 


 
W " ‫"مא‬
 6
: W
V  

K
†
_"`
"T7# _
`  _
` Z Y 0 ?J
 a ,f>
  a 6 ="Z+ :
G
/
?1!
 a


!

‡>
WV=$
C

య ల
శత సంప య ల 16
 
నమ ¿:: అబpహrర) ఉలh% ఖనం పకారం, ఫ!Â
23- తహ¥Âª నమ ¿
నమ ¥ తర0ాత ఎక ¦వ ఘనతగల నమ ¥ ఏి? అ6 పవక 
ను అ*ి(న
; ప˜డe "ఫ! నమ ¥ తర0ాత ఎక ¦వ ఘనతగల
నమ ¥" అ6 పవక 
నమ ¥ అర– ా— తర0ాత చి0A తహ¥Âª నమ ¥"
బదు\4 Kర. (మF^ి% ం 1163).

]T"
2`
>$"6C
 :

  (
 1u!  
W ‫>א‬
 } 
0
!
 WV1{2
=


$
24- jÓ నమ ¥ః పవక ఆే¤ం4 ర6 ఇబF9 ఉమ! }
ఉలh%Àం4 రః "vర ా— Äక¦ వ; నమ ¥ను jÓ రuపంలG
4ేయం*ి".". (బFఖ › 998. మF^ి% ం 1755).

^

: ]$ -
!
( \ E
WV
 W 
 ‫א
 ذא‬:< ‫א‬
WV]6 :

?.; 
J E
_ &SK
  
25 Çభం(ా ఉన9 4ెప˜ల[‚ నమ ¥ 4ేయవచుKః పవక 
25-
4ెప˜ల 0Aసుక:6 నమ ¥ 4ే^B0ాా? అ6 అన¯ ¢, మ \' 6
ప¤9ంనప˜డe 'అవను' అ6 ఆయన జ0ా¢4 Kర. (బFఖ › 386).


  L
? BS
/9
YJ 
W H#.:W< ‫א‬
 : :

 
0
!


4
 a :F/E ,?; H?) :a0
E ! 3
#
` {[ /{ :D , / "
WVx6:D
26 మ^ిÂ ె ఖుబలG నమ ¥ః పవక ఒక{¦$ా; కా\నడకన,
26-
మZ$ా; 0ాహనం vద ఖుబ మ^ిª క వసుం*ే0ార, అ6 ఇబF9
య ల
శత సంప య ల 17
 
ఉమ! } ఉలh% Àం4 ర. పవక అందులG ండe రకాత‡ల నమ ¥
క* 4ే^0 B ార అ6 ఈ హ~సు ఉలh%ఖన కర @ . 4ెYాDరః. (బFఖ ›
1194. మF^ి% ం 1399).

 
 :  


:

 $ !b

W X" ‫א‬:/0
‫(دא>א‬


 
/a=6Y$


 ;
 2`  { /     GYJ  †
_`a " "  ¡
 ]:*+ 


 


q

WVtu
{  2`   †
= C
27 న.ి• నమ ¥ ఇంటÊ% 4ేయ \ః పవక ఇల ఉపే¤ం4 ర6
27-
జÑ¢! ఉలh%Àం4 రః "vలG ఒకర ఫ! నమ ¥ మ^ి ª లG ప°;
4ే^,ి తన నమ ¥ Äక¦ క:ంత …గం తన ఇంటÊ% 4ేయ \.
\. అతను
(న.ి•) నమ ¥ ఇంటÊ% 4ేయడం వల% అల %8 అత6క} €లh
4ేకరK[ డe".
రK[ డe". (మF^ి% ం 778).

" 8"D 

 > : :

} ?
! !b

 WY$+‫> א‬
WV!1" 
_D>
 J " †
_D ˆ
8v

"K
S 97"$c6?" i: D>

97$c6?
" "

 
X$Z
 "  ,X2D
 XL8+

   "
bD8+ "
   ,X7$6 


btˆ8+
 "
  Pc
]j$ " 
  ,]$+
 D2

 ,]”6" " w" `
,0>… %+ "  v  ]$62
"   ,D +"  v "  X;


†

tu VC * B7J? 1K
B9? q   5m  + ]$62
"  %9:  " 
]j$
"bD 

 , 
 ]^


 f/ 

%9:
 " " , 
G›? " c  ,
GD " "  ,.1+  N 6 
B9 " 
 .1+
c £ 
 f/ 
  N 6  B9? †

} ¢ 1K  5m  + ]$62
" 
WV 

B9
&
D+ ]^ " :  d* "  tˆ  # 
D 
 "  9"  B9£ 
య ల
శత సంప య ల 18
 
నమ ¿:: పవక
28 ఇ^ి ఖ ా నమ ¿
28- మ క ఖు!ఆను సూాల
@AD; నటX
% ప— ప6లG ఇ^ి ఖ ా 4ేయ* 69 గF;ం బކిం4ే0ార6
జÑ¢! ¢, అబFnల %8 ఉలh% Àం4 ర. (బFఖ › 1162).
G 6 j† నం:
j† నం: ండe రకాత‡ల నమ ¥ 4ే^ి, తర0ాత ఇల
దుఆ 4ేయ \. అల %హrమ· ఇ`9 అస ìరక ¢ఇ\·క, ¢ఇ\·క, వ
అస ín రక ¢ఖుద—క,క, వ అ¯అల క &, ఫC% క• అiం,
అiం, ఫఇన9క
త® ిర వల అ® ిర, , వ తఅలమF వల అఅలమF
అఅలమF,
అలమF, వ అంత
అల %మF• గFయp£,
గFయp£, అల %హrమ· ఇ, క ంత తఅలమF అన9
kజ• అమÐ (2) ఖర î , Œ .ీ ~`, వ మఆµీ, వ ఆÀబ— అvÐ, ఫ®
దు! హrŒ
హrŒ, వయ^ి"! హrŒ,హrŒ, సుమ· బ;' Œ .ీ2,3 వ ఇ, క ంత
తఅలమF అన9 kజ• అమÐ(2)) షరf, Œ .ీ ~`, వ మఆµీ,
తఅలమF
వఆÀబ— అvÐ, ఫ^ిå హr అ`9, అ`9, వ^ిå
 ` అనుÒ, వ® దు!
\య• ఖర î 2Tస
ï ు కాన సుమ· అ! C` ¢2Ø).).

(2) ఇక¦డ kజ• అమÐక బదుల (ా తన అవసా69 =Bܦ@ \. లh kజ•


అమÐ అంటð తన అవసా69 ఆలGంచుక{0ా\.
ఈ దుఆ Äక¦ …వం: …వం: ఓ అల %8! ` జÑÔనం $ాàి(ా @Aను s¸య f సు"ను
అ;–స ు@ 9ను. ` శక} =B;ట @Aను ` మహత ర కటàó69 అభ;–స ు@ 9ను. `0A
సరశక}మంత‡*ిj, @ క రవంత క* శక} లhదు. `వ సర¥Ô*ిj. @Aను జÑÔనం
లh60ాణ>‘. అ(Zచర“”న jషయ ల`9 `కM బ(ా [ెల సు. అల %8! ` దృµిOలG ఈ
ప6 @ ఇహపాల ›[ , ప;ణ మ ల ›[ @ క s¸య f స¦ర“”నద’[ే 66
@ క Yాప ం 4ె’. 66 @ క Çభకర“”ని(ా 4ె’. ఒక0Aళ ` దృµిO లG ఈ
ప6 @ ఇహపాల ›[ , ప;ణ మ ఫలం ›[ @ Yా\ట 4ెడeై[ే, ఆ ప6 నుం*ి
నను9 దూరం(ా ఉంచు, 6 నుం*ి నను9 కాYాడe. @ s¸ç f Džల ఎందులG
ఉ@ 9ç 66 @ క Yాప ం 4ె’. తర0ాత 6 vద @ క మక ¦వ,
ఏకాగతల f క* క\(;ంచు.
య ల
శత సంప య ల 19
 
 !b

W‫ א‬HZ ‫ >א‬8<‫א‬:‫א\س‬
!
a" †
Q$C 1YR \  
 
" 2 < * G"`
I$F + : 

0 

 : B
/9
WV 9{J* Q7
" g
29- నమ ¥
29 ఫ¿ న మ ¥ తర0ాత నమ ¥ 4ేసుక న9 స– లంలG
సూZదయం వరక కZKవటం
కZKవటం
టం:: పవక ఫ¿ నమ ¥ 4ేసుక:6
అే స– లంలG సDషO ం(ా సూZదయం అ’è వరక కరK@A0ార6
జÑ¢! ¢, సమFర [ె\Yార. (మF^ి% ం 670).
 
 :  
 W /5\‫مא‬B‫ل‬#$1+‫א‬
 


:

} 
0
!
WV=J
…$ f67"Y"# ]":""*+
 ,
 C
టం:: పవక ^లj4 Kర6 ఇబF9
30 ¥మ Z¥ $ా9నం 4ేయటం
30-
ఉమ! ఉలh%Àం4 రః "vలG ఎవ@ ) ¥మ నమ ¥క
వKనప˜డe $ా9నం 4ేయ \".
\". (బFఖ › 877. మF^ి% ం 845).

 
 :  


:

 


 

 W/5\‫>א‬IJ%&$ ‫א‬
  K  >/T?

# 0 " 
 # %R 

 f67Y

K  " "  YJ7 


 \  fTh`7  " " # w>? "  
 :
" g/:
]^ {  ]^ {  .
 " .5 :
" _1

 ]^" f


 1Yj7
{  . " .5 =Œ7: 
c " # =Π"
 KE1:5 "
  ]jR3
 c >67J? " " " >˜   
; fZ
" 
 –1u
  w ™ {  ]^
" fC C
{  
31 ÙఘÐమFF(ా
31- (ా ¥మ నమ ¥ క:రక 0yళÆÆటం టం:: పవక 
టం
ఉపే¤ం4 ర6 అబpహr)ా ఉలh%Àం4 రః "¥మ Z¥ ెవ ౖ
దూతల మ^ి ª Äక¦ రం=ౖ 6లబ*ి ఉంటర.
ఉంటర. ఎవర ఎంత
మFందు వ$ాZ 0ా; =Bర అంత మFందు 0ాసుక ంటర.
సుక ంటర. అంద;కంట™
మFందు వKన వక}క} లâం4ే పణం ఒక ఒంటæను
ను ఖుా¬` ఇKన
య ల
శత సంప య ల 20
 
వక}6 YÃ\ని. ఆ తర0ాత గ*ియలG వ4ేK0ా;క} ఒక ఆవ ఖుా¬`
ఇKనంత,
ఇKనంత, ఆ తర0ాత 0ా;క} ఒక YÈట™Oల ఖుా¬` ఇKనంత,
ఇKనంత, ఆ
తాత
తాత 0ా;క} క{*ి, ఆ తాత
తాత 0ా;క} గFడe
f á అల %8 మ రV ంలG సదఖ
4ే^న
ి ంత పణం లâసుంి. ఇమ ం “ంబ! =ౖ వ4 Kక ెవ ౖ దూతల
తమ ;CసO ర%ను ను చుటXOక:6,
క:6, ఖు[ ¬ jంటర.
jంటర. (అంట™ ఆ తర0ాత
వ4ేK0ార ఆ ెవ ౖ దూతల ;జసO % Z \Àంచబడర). (బFఖ › 929.
మF^ి% ం 850).
 
 
(
 


 

W/5\‫مא‬B /8]‫א‬/^_

c " ]h
 "
 " v f 8

 :G/
a? q >m
 " ]$J
q " /q  j>? q  


1J0c
 R^U
" 
%dG "  v
M[
VG "?
G F+

S
8?;!
e9 
{  l 62  LJ?
32 ¥మ Z¥ దుఆ అం(›కార గ*ియ అ@Aషణః పవక 
32-
¥మ Z¥ గF;ం ప$ ాjం ఇల 4ెYాDర6 అబpహr)ా 
ఉలh%Àం4 రః "ఆ Z¥ ఓ ప[ే క Çభ గ*ియ ఉంి. ఆ గ*ియలG
ఎవ@) మF^ి% ం నమ ¥ ^ి– —లG అల %8ను ఏె@ ౖ 0Aడeక ంట™
eక ంట™ అల %8
„రK[ డe". పవక ఈ సంగ— 4ెబFతÁ
అత6 క{;కను తపDక ం* „రK[ డe"
"ఆ గ*ియ అ— సలDం(ా ఉంటXంి" అ6 4ే[ ‚ ^గ ౖ 4ేsార. (బFఖ ›
935. మF^ి% ం 852).

 $! b

W
 !"‫د‬$%‫وא‬،`Ba-. " ‫<א‬.IJLMN ‫א‬
 1
F
 WVp? ƒ  u 4
w>
" ? : 
 BS
/9
 : :
33 పండeగ నమ ¥ క:రక ఒక ; నుం*ి 0yäÆ మZ ;
33-
ావటం
నుం*ి —;(; ావటం:: పవక పండeగ Z¥ ; మ ;K పండeగక
వటం
(ఈ V8క ) వKYÒè0ార6 జÑ¢! [ె\Yార. (బFఖ › 986).
య ల
శత సంప య ల 21
 

 :  


:

 


 

 W‫א <א\
ز‬
"$ 2" < * mj
[ , • q t
"$ j$ \ a?" < * _€ 9Y# j
[


 $/Y# ="Π:

?( +
a
G -
9
:W;
 V

˜ t

WVx7 ”6 x
34 జ@ జÑ నమ ¿
34- నమ ¿:: పవక ఇల ^లj4 Kర6 అబpహr) ా
 ఉలh% Àం4 రః "ఎవ[ ) ే జ@ జÑ 0yంట 0yõ ö*ో, జ@ జÑ నమ ¿
4ే’ం4ే వరక ఉంట*ో అత6క} ఒక 'ìాÓ'క సమ నం(ా
పణఫలం
పణఫలం లâసుంి. మవర’[ే ఖననం 4ే^B వరక ఉంట*ో
అత6క} ండe 'ìాÓ'ల పణం లâసుంి". ండe 'ìాÓ'లంట™
ఎంత? అ6 ప¤9ంచ(ా "అj
"అj ండe =దn క:ండలక
క:ండలక సమ న"
సమ న"మ6
పవక సమ † న&4 Kర. (బFఖ › 1325. మF^ి% ం 945).

_
D ?€
 ]T"" %9 


:

 
?

! 
W8*‫א‬B‫ز‬
" :" : 
WVd?eWWW m D
/""
" @" D>
35 సమ ధుల సందర÷నః పవక ఇల పవం4 ర6, బF)ద
35-
 ఉలh%Àం4 రః "@Aను &మ·\9 సమ ధుల సందర÷న నుం*ి
60ా;ం యFంటJ6, కా6 ఇక vర 0ాటJ దర÷@ 6క} 0yళÆం*ి....".
....".
(మF^ి% ం 977).
G గమ@ రÒం: శ·sాన0ాటJక దర÷నం ^ీ øలక 6µిదgం. ఇే ఫ[  ఇ4 Kర
µB® ¢, బ¿ ర23మహrల %8. మ;యF ధర·0Aతల ఒక =దn సంఖ.
య ల
శత సంప య ల 22
 
 ‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡ‬
ZజÑ ధర·మFల
†

; ; 1"3 J2 :  $ E


 WV# ‫א‬
 


: 

 \

3"J
WVf:1 D> S
36 సహ› భFCంచడం: పవక ఉపే¤ం4 ర6 అన¯ 
36-
ఉలh%Àం4 రః "సహ› భFCంచం*ి (ఫ¿ కంట™ మFందు ZజÑ ఉేnశం[‚
—నం*ి). 6శKయం(ా సహ› భFCంచడంలG Çభం ఉంి". (బFఖ ›
1923. మF^ి% ం 1095).
$ !
 ?J
Wd


 W‫ وذ*ذא )و(א‬، cZ ‫" א‬H
 R
 >$"Y  t4ˆ
 o
 WV1F "@? v : 
" 9 


:


సూాస
37 సూా
37- స మయం అ’న 0yంట@A తర(ా ఇా! 4ేయ \ః
\ః
పవక ఉపే¤ం4 ర6 సహ• ¢, సఅª ఉలh%Àం4 రః
"పజల ఇా! (ఉప0ాస jరమణ)
jరమణ) క:రక తరప*ినంత కాలం
మంక} కటXOబ*ి ఉంటర"
ఉంటర". (బFఖ › 1957. మF^ి% ం 1098).


 
(
 


 

 W‫ن‬4.‫"م‬
 ZD w  :

 

 WV

/ 
w 2 " 1R~

" J
* i?
{  {
నమ ¿:: పవక ఇల Çభ0ార ఇ4 Kర6,
38 తాƒ8 నమ ¿
38-
అబpహr ) ా ఉలh% Àం4 రః "రమజÑ, @yలలG ఎవర ధృడ
jsాసం[‚
sాసం[‚,
సం[‚, పణఫల =B½[‚ ా—ళÅÆ తాƒ8 నమ ¥ 4ే$ ాZ 0ా;
గత YాYాల`9 ½&ంచబడ[ ’"
½&ంచబడ[ ’". (బFఖ › 36, 2014. మF^ి% ం 759).
య ల
శత సంప య ల 23
 

W+,!‫وא‬-‫א‬%‫א‬./0‫و‬،‫ن‬4.:d&$+‫א‬
:

} 
0
!
 ZD 
1u
 WV
š ‘ 6 ƒ
" 8"D 
  " T6?  > :
ఏ—కాå.. ప[ేకం(ా 6 వ; దశలGః పవక
39 రమజÑనులG ఏ—కాå
39-
 రమజÑను వ; దశకంలG ఏ—కాå 4ే^B0ార6 ఇబF9 ఉమ! }
ఉలh%Àం4 ర. (బFఖ › 2025. మF^ి% ం 1171).

 
(
 6 KEf
:

 
"

 

W‫אل‬K-.‫م‬B(/$‫>م‬
 WV1m w
a
: 

 : , > [ 
{ 8
"6/2+ ] ^" ,
 ZD w 
40 ష0ా• Äక¦ ఆర ఉప0ా$ాల :
40- ఉప0ా$ాల : పవక ఇల
ఆే¤ం4 ర6 అబp అయp£ అ@ "› ఉలh%Àం4 రః "ఎవ@ )
రమజÑ, ఉప0ా$ాల YాటJం, , ఆ తర0ాత ష0ా• @yలలG క*
6 ఉప0ా$ాల YాటJ^,B ఒక సంవత"ర YÈడవ° ఉప0ాసం ఉన9ంత
పణం లâసు
 ంి". (మF^ి% ం 1164).


 P +
$u
  :

 


 

 W9K = -. ‫م‬B( /'' ‫>م‬


4 f^`^

 " <* 4 

_` 4  =:
 1j[ c " 
 w ?+  w>

 O>+ " "  v s`Œ
 j+
4 
\
WV12  w>
4  <3Z
 S
41 ప— @yలలG మpడe Z¥ల ఉప0ా$ాల ః అబpహr)ా 
41-
4ెYాDరః '@ Yాణ ^B923త‡ల ెవౖ పవక @ క మpడe
jషయ లను గF;ం 23తబÞధ 4ేsార. @Aను 0ాటJ6 @ బùంిలG
Yాణం ఉన9ంత వరక వద\ =టOను. ఆ మpడe jషయ ల ఇjః (1)
ప— @yల మpడe Z¥ల ఉప0ా$ాల YాటJంచడం. (2) 4 Ë నమ ¿
4ేయడం. (3) jÓ నమ ¥ 4ే^ి 6దYÃవడం. (బFఖ › 1178. మF^ి% ం 721).
య ల
శత సంప య ల 24
 

? w "
 :

 
w>
 
(
 
3
Z

 

 W/0 ‫م‬B ‫>م‬
 WVG6 B
 f9J

 ,$/ B f9J


1RcT?" +
 \ )

" J*+ ,f1


ఉప0ాసం:: పవక బކిం4 ర6 అబpఖ[ ద
42 అరా ి@ న ఉప0ాసం
42-
 ఉలh% Àం4 రః "అరా ి@ న ఉప0ాసం వల% , గడన సంవత"రం
YాYాలనూ,
YాYాలనూ, ాబޒè సంవత"రం YాYాలనూ అల %8 మ69$ాడ6
@ క నమ·కం ఉంి". (మF^ి% ం 1162).

? w "
 : 
w> 


:

 
3
Z

 

W‫א‬K‫م‬B‫>م‬
WV"$/ B
 f9J
1RcT?" +
 \ )

" J*+ , ,D> " 


 [
ఉప0ాసం:: అబpఖ[ ద ఉలh% ఖనం
43 ఆషÁా ినప ఉప0ాసం
43-
పకారం, పవక ఇల ^లj4 Kరః "ఆషÁా
ఆషÁా ినప ఉప0ాసం
ఉప0ాసం
వలన అల %8 గ*ిన ఒక సంవత"రప YాYాలను దూరం
4ే$ ాడ6 @ క నమ·కం ఉంి". (మF^ి% ం 1162).

‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ‬
పయ ణప 6యమ ల
$ J  
WZ# ‫א‬: %.("$‫א‬
 


:
g
} 


 9
, ?;


WV]m"*+ 1"cU"$ 14R8 †


fq^`
 ^ –1u 
 : 
44 పయ ణంలG @ యక 6 ఎ69కః పవక ఉపే¤ం4 ర6
44-
అబp సఈª మ;యF అబp హr ) ా ఉలh%Àం4 రః
"ఎవ@
) మFగFVర మనుష‡ల కల^ి పయ ణ 6క} 0yõ ú 0ార
తమలG ఒక;6 @ యక 6(ా ఎను9క{0ా\"
ఎను9క{0ా\". (అబp వ°ª 2608).
య ల
శత సంప య ల 25
 

 
 9 :" :

 $ !b

W‫ول‬e
‫"!
א‬#$ ‫
א <دوא‬%&$ ‫א‬
WV 93/ 8 9@ 
 , y

 : 6
45 ఎత‡
45- ఎక ¦తÁ అల %హr అక¬! అక¬!,, పల% ంంలG లG ిగFతÁ సు£
kనల %8 పలకడం: పలకడం: €మF ఎత‡ పేశంలG ఎక¦టప˜డe అల %హr
అక¬! అ6, ఎత‡
 నుం*ి ి(ట
M ప˜డe సు£kనల %8 అ6 అ@A0ారమ6
జÑ¢! [ె\Yార. (బFఖ › 2994).
, J 0 
:, 

> I; $ Y)
, ! 1

2

 W‫ل‬e
. ‫ول‬eT , ‫א‬ Oi$T


" >+ : {
 @

 O 
 "  ]^ " v@9  
  : G 
 
 

WV X
 @9 
=œ1?

   <* " "  ¦ p$u


q  G¥?
 ,N   }
c
46 మCŒ వKనప˜డe చదవవల^ిన దుఆః పవక 4ెపD(ా
46-
[ ను j@ 9న6 ఖ_ల ¢@y హకßం రCయల %హr అ@ Ò ఉలh% Àం4 రః
"ఎవ@
) పయ ణం 4ేస ూ ఏె@
ౖ YాంతంలG మCŒ 4ే^న
ి ప˜డe ఈ
దుఆ చిj[ే
j[ే 0ార అక¦*ి నుం*ి బయల ే
బయల ేM వరక 0ా;క} ఏ
కలగదుః అఊ¥ ¢క\మ —ల % 23[ మ ·— &, ష;f మ
k` కలగదుః
ఖల®.
ఖల®. (@Aను అయన సృµిO కßడe నుం*ి అల %8 Äక¦ సంప°ర‘
వచ@ ల శరణF క{రత‡@ 9ను). (మF^ి% ం 2708).
 : :

 ]$ -
!
 hJ ^

WZ# ‫א‬-. ‫ذא م‬J H#8 ‫א‬


 \ a 
Y

WV 
J7# 
 + 14R8 w  
 BS
/9

47-
47 పయ ణం నుం*ి వûKా(ా@A
వûKా(ా@A మ^ిÂ ª క 0yళÆడం:
Æడం: కఅ£
¢, మ \' ఉలh% ఖనం పకారం పవక పయ ణం నుం*ి —;(;
ా(ా@A మFందు మ^ిª క 0yäÆ ండe రకాత‡ల నమ ¥ 4ే^0
B ార.
(బFఖ › 443. మF^ి% ం 716).
య ల
శత సంప య ల 26
 

‫ﺳﻨﻦ ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ‬


వస ø† రణ
† రణ మ;యF అన9Yా`య ల ధా·ల
$


:
(^

 6?C S ?;J


W B ] L' f 
 ‫א‬
:G
IH 4

9
K;0
 1-:
8: !H
?cZ
4
-i .0!

4 

Ui
 
 
XL8+

 %+
" I9
 " tu
  Gtu  "  92>J:   73"  # X
 ]j$
" 


 
X
WV" I9 c  G}
 " } c 
" >+ "
48 క:fత దుసుల ధ;ంనప˜డe దుఆః అబp సఈª ఖు~ 
48-
ఇల 4ెYాDరః పవక క:fత దుసుల ధ;స ున9ప˜డe 6 =Bర
4ె=DB 0ార. ఉ ః కv¥, తలYా(ా అ6. తాత ఈ దుఆ చి0A0ారః
అల %హrమ· లక• హందు,హందు, అంత క$üత`23, అ¯అల క &, ఖ î 2
; ,Ø
వఖ î ; మ సు6అ లహ»,
లహ», వ అఊ¥ ¢క &, ష;f2,Ø వ ష;f మ
సు6అ లహ». లహ». (అల %8! అ69 j† ల $ÃతమFల `కM. `0A ఈ
దుసుల @ క ధ;ంపజMsావ. అందులG6 €ల ను, ఏ ఉేnశం[‚
4ేయబ*ింో ఆ €ల ను @Aను కాంàిస ు@ 9ను. 6 కßడe నుం*ి
మ;యF ఏ కßడeనుేn¤ం 4ేయబ*ింో 6 నుం*ి @Aను ` శరణF
క{రచు@ 9ను). (అబp వ°ª 4020).

   
 :
=6

  
 


(

 W 5" 8 
‫א‬f
+ 6k


c
+/$
   I$u    ]:*+
 "  "  ig 
{ ij$69   
 <97 
 " 
+/$ " " 
WV 6k
" 

{ ij6$ˆ
 
య ల
శత సంప య ల 27
 
[Ûడగ
49 క *ి 4ెప˜ మFందు [Ûడ
49- టం:: పవక ఇల పవం4 ర6
గటం
అబp హr)ా ఉలh% Àం4 రః "4ెప˜ల ˜ల [Û*ి(ట M ప˜డe ±దట
క *ి కా\క} [Ûడeక{¦0ా\.
[Ûడeక{¦0ా\. j*ి4టప˜డe
ేటప˜డe ±దట ఎడమ కా\ 4ెప˜
jడe0ా\
డe0ా\. మ;యF [Û*ి([ ; ే ండe 4ెప˜ల [Ûడeక{¦0ా\.
[Ûడeక{¦0ా\. j*ి^B
ండe 4ెప˜ల jడe0ా
jడe0ా\
డe0ా\". (బFఖ › 5855. మF^ి% ం 2097).

_ , ^ :
c)

 10
!
0W =g‫ 
א‬/"5#$ ‫א‬


6? ,E^9

 ]8 " " ? :j G/
c w`~


1<QK _ k;Dl 


 (
=:
WVX$? 


=:
 " X97 " 
టప˜డe ¢^ి·ల %8 ప¶;ం4 \ః ఉమ! ¢, అబp సల ·
50 —@Aటప˜డe
50-
 [ె\Yారః @Aను పవక సంర½ణలG =రగFత‡ం*ే0ాణý‘. అన9ం
—@Aటప˜డe @ 4ే’ కం4ెంలG అ69 0yపౖ ల కదల *ే.ి పవక 
ఓ$ా; చూ^ి, "ఓ అబ¬’ö!
అబ¬’ö! (అన9ం
(అన9ం —@AమFందు)
Fందు) ¢^ి·ల %8 అ6
ప¶;ం4 \.
4 \. క *ి 4ే[ ‚ —@ \.
—@ \. కంచంలG
కంచంలG ` మFందు …గం నుం*ి —@ \"
—@ \"
అ6 ఉపే¤ం4 ర. (బFఖ › 5376. మF^ి% ం 2022).
$ !


 

:

 ]-
\EWL3 ‫= وא‬g‫ א‬8h‫ א‬i
 "  +
   =:L?
 §t
  + j$
0‘?   G73
"   f$:K  /6
) :
     
  G73
WV j$ 
"   f‘
51 —6 [ (;న తాత అ• హందు\ల %8 అ@ \ః పవక 
51-
ఉపే¤ం4 ర6 అన¯ ¢, మ \' ఉలh% Àం4 రః " సుడe
…Þజనం 4ే^న
ి తాత
తాత మ;యF `ళÅÆ [ (;న తాత అ• హందు
\ల %8 అ6 ప¶;ంచట69 అల %8 “చుKక ంటడe".
ుKక ంటడe". (మF^ి% ం 2734).
య ల
శత సంప య ల 28
 
 
 ? + < " + : S 
 \
0‘ $ E


WL3 ‫א\س
א‬
 WVi{h
 ="C"1

52 `ళÅÆ కరKం*ి [ (ా\ః మ6µి 6లబ*ి `ళÅÆ [ గట69
52-
పవక 60ా;ం4 ర6 అన¯ ఉలh%Àం4 ర. (మF^ి% ం 2024).

,o
0
X 0
/
4 "
n
 
(
} m$
!

  
Wj ‫א‬-./454‫א‬

{ " 
 WVi8 :

9

53 Yాల [ (; పక}¦\ం4 \ః ఇబF9 అబ¬¯ } ఉలh% ఖనం పకారం:


53-
పవక Yాల [ (;న తర0ాత `టJ[‚ @Õర పక}¦\ం "Yాల
[ గడం వల% @Õర [ెల
ౖ యతమవత‡ంి (అం4ేత `ళÆ[‚ పక}¦\ం
@Õర Çభపరచుక{0ా\)"
రచుక{0ా\)" అ6 అ@ 9ర. (బFఖ › 211. మF^ి% ం 358).

{ ˜ 
 6  :

 


 

 W‫م‬c ‫א‬U"‫ م‬
" 8"D 0

 >
WV":12 "m1
: 
 , "$:+ G "j[ 
 
 : ,¨S 
కాదుః
54 అన9ంలG లGYాల 0yదకా
54- దుః అబp హrర) 4ెYాDరః
పవక ఎన9డూ ఏ ఆkరంలG క* లGపం ఎ— చూపలhదు.
ఆయనక ఇషO మ’[ే —@A0ార. ఇషO ం లhకYÃ[ే మ @A^B0ార.
(బFఖ › 5409. మF^ి% ం 2064).

 : :

 ]$ -
!
" 8"D 
 > hJ ^

WA8>(/'F8 =g‫א‬

`
 G"? p"6$? , I
 + s
WV j3J7? + =/ Œ
 =":"L?
55 మpడe 0Aళ
55- —నటం
 Æ[‚ —నటం:: కఅ£ ¢, మ \' కథనం, పవక 
టం
మpడe 0Aళ
 Æ[‚ —@A0ార. 0ాటJ6 @ క} Çభప;40
ే ార. (మF^ి% ం 2032).
య ల
శత సంప య ల 29
 

 


:

 'U
 

W‫م‬e.‫ز‬.-.Z3$+‫وא‬L3 ‫א‬
 

3# 9 IO- 89 WV]46˜ " w "6˜ 
 , fq:D /" 
 :R
p
- #
-


 " ,

WV]48 " R[ :q;D


56 సస– త YÈంే ఉేn శం[‚ జÏ జÏ `
56- `ళÅÆళÅÆ [ గ గటం
టం: అబp
జ!f ఉలh% ఖనం పకారం పవక జÏజÏ `ళÆ jషయంలG ఇల
బކిం4 రః "అి Çభ“న ” `ర.
`ర. అి ఆక\(Üన90ా;క} ఆkరప
ఆkరప ప6
జMస ుంి. (ఇి మF^ి% ం 2473 ఉలh%ఖనం, తయ \^ిలG అదనం(ా ఈ
ప ల @ 9’ః) మ;యF అి Zగ 60ా;ణ> క* ను".
క* ను".

:

 ]$ -
!
\ E


 W<5 LMN ‫ א‬cZ ‫م" א‬B =g‫א‬
4 1z =:L " ? < * 1
FR
 w>
:19 _9 VO  ? "…? v  > " 8"D  :
WV12{
 j"$":"L?
పండeగZ¥
57 రమజÑను పండeగ
57- —నటం
Z¥ ఈ V8 క 0yõúÆ మFందు —న టం::
టం
పవక రమజÑను పండeగ Z¥ ఖరu రప పండe% —@A కా ఈ V8
0yõúÆ0ార కాదు అ6 అన¯ ¢, మ \' [ె\Yార. మZ
ఉలh%ఖనంలG ఉంిః ఆయన బ^ి సంఖలG —@A0ార. (బFఖ › 953).

 ‫ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎء‬
అల %8 స·రణ మ;యF దుఆల
 0 
:

 &S 

 
,J 1
-- 

W‫ن‬k* ‫אא‬-.F=‫א‬


 
6R[


 ;
 WV 3K  w>?
{ f    L? "
 !1
 " ,1 
"  :
G 

య ల
శత సంప య ల 30
 
58 అ†ికం(ా ఖు!ఆ, Yాాయణం 4ేయFటః @Aను పవక 
58-
4ెపD(ా j@ 9న6 అబp ఉమ మ బ2Ø% ఉలh%Àం4 రః "ఖు!ఆ,
Yాాయణం 4ేయం*ి. 6శKయం(ా అి పళయి ళయి@ న తను9
చిjన0ా; క{సం ^ిారసు 4ేస ుంి".". (మF^ి% ం 804).

 F0
 

.E

 
 W‫ن‬k* ‫*א א‬8 l< ‫ א‬#_


1jŸ


 " 
O>a

4 
" 
+ :G
 WV "  !1  J* „
 + ,-

 B/9 

సుమధుర
59 సుమ
59- Yాాయణం:: అబp హ»)ా
ధుర సరం[‚ ఖు!ఆ, Yాాయణం
 పవక  ా j6 ఉలh% Àసు@ 9రః "సుమధుర సరం[‚
ఖు!ఆ, Yాాయణం 4ే^B పవక కంఠసా69 అల %8 ఎం[‚
శfదg(ా ఆలక}$ ాడe.
డe. ఆయన అంత శfదg(ా మM సా`9 jనడe"
jనడe".
మం సరం అంట™ (చక¦6 ఉ4 రణ[‚) ¢గV ర(ా Yాాయణం
4ేయడమ6 అర– ం. (బFఖ ›, 5024. మF^ి% ం 792).
 1":"5? 
 " 8"D 

 >
B

W‫ل‬, =h‫ذ=א‬
 : :, 

 1A
 WV

 *+ =c:" \


60 సావస– లG% అల %8 స·రణః ఆ’©ా > ఉలh% ఖనం పకారం:
60-
పవక అ69 0AళలG% అల %8ను స·;ం4ే0ార. (మF^ి% ం 373).
Mr 
*)
Y! 4
?
 -
s2


  ( 
> 1bW!"#$ ‫א‬
 :G/


1Obw

9


tQu

(
?J!


FbIH

_ 9
 ?cO-vK

 \


" " 


%$   :  

IJE

V j$


:,   X D "  B e  %€
" " %$
 " i
%€
 O1 4  Oi$: 4
 ID+ b6

"   w>
j€>
  59  " > s`^  


 


f€ WV
2i$:   [1  
 JR &D 
 $u  G73  
 3/8
  "
య ల
శత సంప య ల 31
 
61 సు£ kనల %8 s¸fష¹తః ¥0yౖయ
61- ; > ఉలh% ఖనం పకారం: ఆ“
నమ ¥ 4ే^ిన స– లంలG@A ఉండ(ా ఫ¿ నమ ¿ 4ే’ం పవక 
ఆ“ వదn నుం*ి 0yõöÆర. 4 Ë సమయంలG —;(; వ4 Kర.
అపDటJక} ఆ“ అక¦*ే కÜK6 ఉండటం చూ^ి, "@Aను ఇంతక
మFందు
మFందు 6ను9 వద\న ^ి– తలG@A ఇపDటJ వరక @ 90ా `వ?" అ6
అ*ి(ార. ఆ“ 'అవను' అ6 సమ † న&Kంి. అప˜డe పవక 
4ెYాDరః "` దగV ; నుం*ి 0yäÆ @Aను @ ల గF ప ల మpడe $ార%
ప\కాను.
ప\కాను. ƒటJ6 మ;యF `వ ఉదయం నుం*ి ప\క}న ప లను
తÁకం 0A^B [ ’. అjః సు£
^B @Aను ప\క}న ప ల బరవ(ా [ేల [ ’. సు£
kనల %23 వ¢ హంి2,3 అదద ఖ\
ఖ\2Ø
2,Ø వ ;జÑ నå ^ి2,Ø వ
Cనత అ; 2Ø
2Ø వ & ద క\మ —2Ø".". (మF^ి% ం 2726). […వం:
అల %8 సృµిOాసుల సంఖలG, ఆయన సయం(ా క{;న ప;ణ మంలG,
ఆయన అ! (^ింkసనం) jల వంత మ;యF ఆయన వచ@ ల
ప;ణ మంలG ఆయనక పjతతల మ;యF $Ã[ ల ].

QF 
 :

 S 
 


 

 Wfa ‫ א‬X"53

" 1? : /"* + G>


 
; W X| " u"+ " =" , "7e :="$ ]: " " *"+

" 
 :="$ , " X|
WV]T n$a?
" " " ]"T? " 1? :" 
62 త‡&·న0ార అ• హందు\ల
62- హందు\ల %8 అంట™ 6క} బదు\వటం:
బదు\వటం:
పవక ఉపే¤ం4 ర6 అబp హr ) ా ఉలh% Àం4 రః "vలG
)@ త‡&·[ే ((అ• హందు\ల %8)
ఎవ@ 8)) అ@ \.
అ@ \. అి jన9 అత6
$Ãదరడe లhక &త‡డe ((య!
((య! హమFకల %8))
8)) అ@ \.
అ@ \. మÉÆ
త‡&·న వక} ((య8
((య8 ~క మFల %హr వ యF^ి% హr బలక ం))
బలక ం))
అ@ \.
అ@ \. (బFఖ › 6224).
య ల
శత సంప య ల 32
 


 
(
} m
W$b 
M

W
2
3
  
WmB5 ‫א‬
$ 
!
 [ 
 ,D>
WV ,  v : 
G
/
, 8 3
q j"˜ oL J 

టం:: ఇబF9 అబ¬¯ 


63 Z(;6 పామ;÷ం దుఆ 4ేయటం
63-
ఉలh%Àం4 రః పవక ఒక Z(;6 పామ;÷ంచ* 6క} 0yäÆ ఇల దుఆ
4ేsారః "ల బస తహ»ర, ఇ@ అల %8"
8". [ం—ంచక , అల %8 త\^B
ఈ 0ా†ి 6ను9 (` YాYాల నుం*ి) పàóళనం 4ేస ుంి]. (బFఖ › 5662).


! (:x
S
 yJ
<Gx


W ‫א‬A.،ng‫א‬A. " ‫א‬A‫و‬


.

G/


= - 8?ObI

_ 8?{
Jb9
4

 
zi
Ye .E
I/8 " ^`^
  = 

= 
{  ]8 
 
 " bJC
 .5
 ¦L2

\  I&
 b?  : 

"
 }


4
WVD" *+ " C+ c 
 2D  "  
" >+ " O1 
=Dి ఉన9 4ోట 4ే’ =టO J దుఆ 4ేయ
64 @=ి
64- య \ః
య \ః ఉ$ా·, ¢,
అబF• ఆ¯ కథనం: అతను ఇ$ా%ం ^ీక;ంనపDటJ నుం*ి తన
శ›రంలG6 ఓ …గంలG @=ిD వసుంద6 పవక వదn .ిాదు
4ేsాడe. అప˜డe పవక ఇల బކిం4 రః "` శ›రంలG @
@=ి=Dి ఉన9
4ోట 4ే’ =టO J మpడe $ార% ((¢^ి
((¢^ి·ల %8)) అ6, ఏడe $ార% ((అఊ¥
8)) అ6, ((అఊ¥
¢ల %23 వ ఖుద—2Ø &, ష;f మ అCదు వ ఉkCర)) ఉkCర))
చదువ. (మF^ి% ం 2202). [@Aను అల %8 మ;యF అల %8 Äక¦
శక}$ామా–ల శరణFలG వసు@ 9ను @ క ఉన9 అవస మ;యF
@Aను భయపడeత‡న9 6[‚].:Die p ri8 9 >6 ،oB ‫א‬p">‫ع‬r
 ‫א‬


 c © 
]678
"  fT?


 >L8   "  
 :  (


 
 
య ల
శత సంప య ల 33
 

 

]678

 
 Fg  D
ie

 
 " >6  p "  
 T$  ;
{  O+D 
 $Z
{  +D
WV F[  ;
"

కతను
65 క{*ి కత
65- ను,, (ా*ిద ఓండను jన9ప˜డe
ను jన9ప˜డe:: పవక 
4ెYాDర6, అబpహrర ) ఉలh% Àం4 రః "vర క{*ికతకత jన9ప˜డe
jన9ప˜డe
((అల
((అల %హrమ· ఇ`9 అ¯అల &, &, ఫC% క))
క)) అనం*ి. (ఓ అల %8! @Aను
` దయ ను(ాk69 f క{రత‡@ 9ను). అి అప˜డe ెవ ౖ దూతను
చూసు ంి. (ా*ిద ఓండను
ను jన9ప˜డe ((అఊ¥((అఊ¥ ¢ల %23 &నµ [ [
×
6రfiం))ం)) చదవం*ి. (sాపగసు
f *ెన
ౖ µౖ[ , బ; నుం*ి అల %8 శరణF
(Zరత‡@ 9ను). (ా*ిద µ[ 69ౖ[ 69 చూ^ి ఓండ
ఓండ =డeత‡ంి
eత‡ంి". (బFఖ ›
3303. మF^ి% ం 2729).
|

U
i (

Wc‫ولא‬eT
W ‫א‬

 
(
> 1
A
B

^
 
 WV 6 
{ / :


D
0

{ ] j"$
66-
66 వర
వరం క ;^న ప˜డe దుఆః ఆ’©ా > కథనం, పవక వరం
ి ప˜డe
క రసున9ి చూ^ి, ((అల
((అల %హrమ· స’బ,
స’బ, @ .ి
@ .ిఅ)) అ@A0ార.
(ఓ అల %8! మ క ల భం 4ేకMK వరం క ;Dంచు). (బFఖ › 1032).

} ?
!

  F0


.E !b
W ‫ل‬e
‫
دلא‬h‫ذ=א‬
" 

 9
  6˜


" 9
 1:5   
 :G
 Fg   >u "    " " =u
"  =C1

" 

" 9
 >u
 1:5?   
 , g  ]T 
 v
 Fg "  "  ]$  =u  v " %/


 9

   %/ª
WV, g6 "  

 ]:D+  6˜   1:5? "  ¦ 
 % 
/ª ]:D
 " +
67 ఇంటÊ% ప0¤
67- A సూ అల %8 ను స·;ంచం*ిః పవక 4ెపD(ా
[ ను j@ 9న6 జÑ¢! ఉలh% Àం4 రః "మ6µి త6ంటÊ% ప0¤ A సూ
య ల
శత సంప య ల 34
 
మ;యF …Þజనం=ౖ కరKంటð
కరKంటð అల %8 ను స·;^B (ఆ సందర
సందరంలG
చదవవల^ిన పవక @AD; న దుఆల చిj[ే), µ[ ౖ , (తన &త‡ల[‚)
ల[‚)
అంటడeః
అంటడeః "ఇక¦డ vర 6ిం చ* 6కß మ;యF ా— …Þజనం 4ేయF
టక ఏ అవకాశమp లhదు" ు". ఇక ఇంటÊ
ఇంటÊ% ప0¤
A ంచునప˜డe అల %8 ను
స·;ంచక న9ట% ’[ే µ[ ౖ , ఇల అంటడeః "vర 6ిం చ* 6క}
స– లం YÈం ర"
YÈం ర". …Þజనం 4ే^ట B ప˜డe అల %8 ను స·;ంచక న9ట% ’[ే
అంటడeః vర 6ిం చట చట6క}
ట6క} మ;యF …Þం4ేయట6క} ట6క} అవకాశం
క\(;
క\(;ంి. (మF^ి% ం 2018)

w>   :
q  Q$C

 S 
 

 Wfs‫א‬:h‫ذ=א‬
:.+ _12{ 
]j$

  : 
c
 \
 v
]j/  >$a?  
S " ¦

 1:5?

" "  ¦ J$«


{ 
WV]j " # 1R~  
  , [ 
 ]A5
 "  , [ 
 V_›*
 ;
68 సమ 0AsాలG% అల %8 Äక¦ స·రణః పవక [ె\Yార6,
68-
అబp హrర ) ఉలh% Àం4 రః "పజల ఏె@ ౖ సమ 0AశంలG
కÜK6, అల %8 ను స·;ంచక ంట™, పవక =ౖ దరuª
కÜK6, దరuª పంపక ంట™,
ఆ సమ 0Aశం, 0ా; అను[ Yా6కM కారణమగFను.
కారణమగFను. అల %8 తల చుక ంట™
తల చుక ంట™
0ా;6 ¤àించవచుK లh ½&ంచనూ
½&ంచనూ వచుK".
వచుK". (—;·C 3380).


^
:

 ]$ -
!
U
i  ( \ E


WQ‫א 
دلא‬

/ˆ"# 
X
 " >+ P
 ]j"$
2 3 3


:6} W
2
3

d " " c :
L
`

C
 WV d
h
/ˆ#
 
మరగFొొ*ో
69 మరగF
69- *% ో ప0¤
A సూ
 దుఆః పవక మరగFొ*% ో
ప0¤
A ం4 లనుక న9పడe (అల %హrమ· ఇ`9 అఊ¥¢క &న•
య ల
శత సంప య ల 35
 
ఖుబF^ి వ• ఖబఇ^ి) అ6 ప\కM0ార6 అన¯ ¢, మ \' 
ఖుబF^ి
ఉలh%Àం4 ర. [అల %8! దుషO C@ 9త‡ ^ీ ø పరష‡ల నుం*ి `
శరణF జêచుKచు@ 9ను]. (బFఖ › 6322. మF^ి% ం 375).,
(^

T

 S s9#
1AB
W!B ‫א‬t<.
 ‫א‬

 tu
j   mtu "  Pc
]j$
  XL8+ " :

v
S ,<K


Ui


 
 WV

%$8D+
 
 " } 
 }
c  j c  m} c 


" >+
 X

 
" tu
"  
%$8D+  
70 „వం(ా ƒ4ే (ా\6 చూ^ి దుఆః ఆ’©ా > ఉలh%Àం4 రః
70-
„వం(ా ƒ4ే (ా\6 చూ^ినపడe పవక ఈ దుఆ చి0A0ారః
(అల %హrమ· ఇ`9 అ¯అల క ఖర î k వ ఖర î మ .ీk, వ ఖర
î మ
ఉ;"లÓ ¢2Ø, వ అఊ¥ ¢క &, ష;fk వష;f మ .ీk, వష;f
మ ఉ;"లÓ ¢2Ø).). [అల %8! @Aను 6 €ల ను, 6లG6
€ల ను, అి ఏ €ల [‚ పంపబ*ింో 69 క{రత‡@ 9ను. 6
కßడe, 6లG6 కßడe మ;యF అి ఏ కßడe[‚ పంపబ*ింో 6
నుం*ి ` శరణF క{రత‡@ 9ను]. (మF^ి% ం 899).

 
 
F
0 
. E
 3
 ?
 

WU"7 ‫א‬9u85#5 ‫א‬
 WV=Œ7 X , x! : =:>ª " " X$ª
… 1
j”
 
u
K
"   ,) 
 :
G 

71- క{సం
71 మF^ి% ం $Ãదర6 క{సం అత6 పZ½ంలG దుఆ 4ేయFటః
పవక 4ెపD(ా j6 ఉలh% Àసు@ 9ర అబp దాn : "ఎవర తన
$Ãదర6 క{సం అత6 పZ½ంలG దుఆ 4ే$ ా*ో, అక¦డ ఒక ెవౖ దూత
6య&ంపబ*ి ఉంటడe,
ఉంటడe, అతడe 6=ౖ ఆv,, ఆv,, `క ఇల ంటJ
€లh కల గF(ాక!
కల గF(ాక! అ6 ~j$ాడe"
డe". (మF^ి% ం 2732).
య ల
శత సంప య ల 36
 

 

,J0
,

> 10


TRS 

 W/"<‫א 
א‬
4

 
 

" G1+ "   >
" "  fq /a
 " /a2 " " " ]$J " 
  :G

" " ƒ$ 
tu
 v
j9
 u+ 
  B/a
{  
ƒ$u+


†
P1C+
 "
 " ]j$ "

" >6CD
WV j9

 tu
{
72 కషO ం వKనపడe ఈ దుఆ చద0ా\ః పవక 4ెపD(ా
72-
j@ 9న6 ఉ“· సల · > ఉలh% Àం4 రః "ఎవ@
) మF^ి% ంక ఏె@

ఆపద ఎదున
) ప˜డe
ప˜డe అల %8 ఆే¤ంనటX % ((ఇ@ 9
((ఇ@ 9 \ల %23
వఇ@ 9 ఇలa2
ౖ 3 ాCఊ,,
ాCఊ,, అల %హrమ·అ¥! ` .ీ మF^ీబ„
వఅ® \å Œ ఖర î Ï &, k)) అ6 చిj[ే అల %8 అత6క}
€లaన
ౖ 69 ప$ాి$ ాడe.
డe. (మF^ి% ం 918).

  , I/J B/9 1+ : "$ #
! 


W‫م‬# ‫א‬30J
WVd?e WWW, w`J , g WWW ,?1ª _ 6
1+ :I/8 

0ా=ి
73 సల ంను 0ా
73- టం:: బా ¢, ఆC£ ఉలh% ఖనం
=ింప జMయటం
పకారం పవక ఏడe jషయ ల గF;ం మ క ఆే¤ం4 ర, ఏడe
jషయ లను 60ా;ం4 ర. మ క ఆే¤ంన0ాటJలG ZగFలను
పామ;÷ం4 ల6 మ;యF సల ంను 0ా=ి 4ేయ ల6 ఉంి. (బFఖ ›
5175. మF^ి% ం 2066)
య ల
శత సంప య ల 37
 
 ‫ﺳﻨﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
jjధ రకాల సున9త‡ల
సున9త‡ల
{ 1
˜ X$8 : 
? 


:

 


 
WE ‫א‬Ua
WVf9‹ l ?1˜{ 
 " =j 8 i{$


 Q"7
$?
 …సం
74 j 
74- …సం:: పవక ఉపే¤ం4 ర6, అబp హr)ర ఉలh%
…సం
Àం4 రః "j …సం క:రక ఎవ@) ఒక ;
 ;న 0yõ ú అత6 క:రక
అల %8 ఆ ;6 సరV ం 0yప
ౖ నక సులభం 4ే$ ాడe.
డe. (మF^ి% ం 2646).


 
(
 6S J
ef
 t
- 

Wً ''‫אن א ل‬Nv$+‫א‬
 WVIC
D v ,X +" ; ,s`^q 5M8v :

 
75 ఎవ;ంటÊ%@y@
75- ౖ ప0A¤ం4ే మFందు మpడe $ార% అనుమ—
క{రటం
క{ర టం:: పవక ఉపే¤ం4 ర6, అబp మp$ా అËఅ› 
టం
ఉలh%Àం4 రః "మpడe $ార% అనుమ— క{ా\ క{ా\. vక అనుమ—వ
బ*ి[ే స;. లh64ో —;(; 0yళÆం*ి".". (బFఖ › 6245. మF^ి% ం 2153).

"  w`~ 
" :


%2L
 B/9 q " 


 t-


W‫א د‬o"
_

4

  
" 
WVd?e WWW f:y  
T93
  _17  
GiJ
"  ]m1 " 
76 =ిల%0ాడe పటO (ా@A 'త8`'' 4ేయటం
76- టం:: అబp మp$ా అËఅ›
 ఉలh% Àం4 రః @ క:క =ిల%0ాడe ప*ి[ే @Aనత*ి9 „సుక:6 పవక
 స69†ిక} 0yõöÆను. ఆ =ిల%0ా*ిక} ఆయన ఇబ2Øం అ6 =Bర =టO ర.
ఖరu
 ర పండe న&\ అత6 @Õట% Ê =టO ర. (~6@A 'త8`'' అంటర.
ఇి ఖరu రప పండe[‚ 4ే^B ఉత మం, కా6 ఇి లhనప˜డe మM
„=ి ప ర–ం[‚ న’@ 4ేయవచుKను). (బFఖ ›. 5467. మF^ి% ం 2145).
య ల
శత సంప య ల 38
 

" 8"D 1+ :, > 1
A
B

W‫א د‬-/*"* ‫א‬
p 6" +  >
WVx …" 
 , _ q[ f
?D

2 [ w
`
‹
 

77 అìఖ ః ఆడ =ిల% అ’[ే ఒక €క, మగ =ిల%0ా*ై[ే ండe
77-
€కల[‚ అìఖ 4ేయ ల6 పవక ఆే¤ం4 ర6 ఆ’©ా >
ఉలh% Àం4 ర. (అహ·ª 25764).

F-


QE9


:!r

 \E $


Wc‫א‬R"<" ‫א ن‬m8t3=


-
D


tZ)
.!r

 

.!H
~Q/

D-
w

 


4


  1
WVl 62 c 
 j " K
 d?* "  :

=


,J:
G/

r

€ 

78 వర
78- వరం క ;^న ి పడe శ›రం క:ంత …గం తడeపక:నటం తడeపక:నటం::
అన¯ [ె\Yారః €మF పవక 0yంట ఉండ(ా వరం క ;^ంి ి.
పవక తమ శ›రంలG క:ంత …గం నుం*ి వ$ా 69 పక¦క జ;Yార.
'v;ల ఎందుక 4ేsార'6 €మ*ి(ామF. 6క} ఆయన "అల %8
నుం*ి
నుం*ి అవత;ంన ఈ సంవత"రప [Û\ వర
వరం ఇి" అ6 సమ † నం
ఇ4 Kర. (మF^ి% ం 898).
 
 
:

  z
!

H

 WmB‫"دא‬-
(
-
9
! 
 " †
@? ]# , Z?

 

: W;
 Vf9 Y# f1u { 1
 
1/2   
WV m 9C :

?1‚
79 Z(;6 పామ;÷ంచుటః పవక ఉపే¤ం4 ర6 ఆయన 
79-
ౖ $üబ, ఉలh% Àసు@ 9రః "ఎవర Z(;6 పామ;÷ంచ
^Bవక *ెన
ట6క}
ట6క} 0yõ öZ అతను (—;(; వ4ేK వరక )
వరక ) సరV ప [‚టలG ఉంటడe.
ఉంటడe.
(మF^ి% ం 2568).
య ల
శత సంప య ల 39
 

167# 
 1
œ v
‡ "   :  j 

:

 'U
 

WE#$ ‫א‬
WVp
$˜ 4C>
 b
 u+ <$2 +
 > , M{[
80 రనవః "ఏ న9 స[ ¦ా69 క* jల వలh6ి(ా
80-
…jంచక .
…jంచక . అి ` [‚టJ $Ãదర6[‚ రనవ[‚
రనవ[‚ కల సుక{వట
కల సుక{వట
” సM"న6 పవక నను9 ఉేn¤ం 4ెYాDర6 అబp జ! 
“@
ఉలh% Àం4 రః (మF^ి% ం 2626).

u+{ D€
 `CD { " +  :

 S 

 

 W h‫א‬:‫אو‬e$ ‫א‬

 <2+ i$

 \   1u+ 4 †

 
?+  $  T${  CD   " " DL  " f?1 "
4
v  A12
 S " f76
  $  X =m    G5m †

u+
 f?1 { ?D+"
" "
2"
 ?1
  
X/*+  
X
 L  
 >8D " " P; c

 =C  @  †
//*+
" "   P+c t~ 


//*+
WV "   i:

దర÷నం:: పవక ఇల ^లj4 Kర6
81 అల %8 క:రక పరసDర దర÷నం
81-
అబp హr ) ా ఉలh% Àం4 రః "ఒక వక} తన $Ãదర69 ద;÷ంచుటక
ంచుటక
0AM (ామ 6క}
f 0yõöÆడe. ఆ ;లG అల %8 ఒక ెవ ౖ దూతను మ టX
0A^ి యFండeటక పంYాడe.
పంYాడe. ఆ వక} ా(ా@A ెవ ౖ దూత "`వ ఎటX
0yళ Å@ 9వ?"
@ 9వ " అ6 అ*ి(ాడe.
(ాడe. "ఆ (ామంలG
(ాడe f @ † ;·క $Ãదరడe
ఒకడe@ 9డe అత69 కల సుక{వట6క} 0yళ Å@ 9ను @ 9ను"
ను" అ@ 9డతను.
అ@ 9డతను.
"అతడe `క ఏె@ ౖ €ల 4ేsాడ6,
ాడ6, `వ 69 „రK* 6క}
0yళ Å@ 90ా?" అ6 అ*ి(ాడe ెవ ౖ దూత.
దూత. "అేం కాదు.
కాదు. @Aను అల %8
క:రకM అత69 =B& ం4 ను"
ం4 ను" అ6 ఆ మ6µి జ0ా¢4 Kడe
జ0ా¢4 Kడe.
¢4 Kడe. 6క} ఆ
దూత ఇల 4ెYాDడeః "@Aను అల %8 Äక¦ దూతను, దూతను, అల %8
నను9 ఈ Çభ0ార [‚ ` 0yప ౖ పంYాడe.
పంYాడe. `వ అత69 అల %8 క:రకM
య ల
శత సంప య ల 40
 
=B&
 ంనందుక అల %8 6ను9 =B&
 ం4 డe".
ం4 డe". (మF^ి% ం 2567).

 ( - ! 0 
W RxRT(y( ] ‫مא‬J
 "^
6?J
R?G
WV/S
" + 7
$6$
" , G "u+ ]:""*+ )
*+ 
 :


82- [ ను
82 మ6µి [ ను =B&
 సున9ి తన $Ãదర6క} [ె\య
జMయ \ః &
nÏ ¢, మఅ~ కర£ ఉలh% Àం4 ర పవక 
ఇల ఉపే¤ం4 రః "vలG ఎవ@) (అల %8 క:రక )
క:రక ) తన $Ãదరణ>‘
$Ãదరణ>‘
=B&
 సున9ప˜డe
న9ప˜డe ఆ jషయం అత6క} [ె\యజMయ \" \". (అహ·ª,
—;·C 2392. అబp వ°ª 5124).

 
 
; Fg
"  :
 0¬ Œ
"

 S 

 
WLzF$ ‫دא‬

 m
"  X3&
WV Fg  
 ]:  ;
 " *+
 r F8
   Gt$ " "  0, Œ2
" "  ]:*+  
83 ఆవ\ంపను అపటః "ఆవ\ంప µ[
83- ౖ , తరఫన ఉంటXంి.
అందుకM vలG ఎవ
ఎవ@ ) ఆవ\ంనపడe $ాధ“న
” ంత వరక 69
ఆపక{0ా\.
ఆపక{0ా\. vలG ఎవ ఎవ@
) ఆవ\సూ
 'k…' అన9పడe µ[ ౖ ,
నవ[ డe" అ6 పవక 4ెYాDర6, అబp హr)ర > ఉలh% Àం4 ర.
నవ[ డe"
(బFఖ › 3289. మF^ి% ం 2994).

" ?
 :

 
]:  


 

W‫
س‬8-u ‫نא‬#,J

 
(
WVd?

e 05:+ ”
; 
 , ”
ఉం*
84 పజల పట% మం అâYాయం క\(; ఉం
84- * \ః
* \ః పవక 
ఉపే¤ం4 ర6 అబp హr)ర > ఉలh%Àం4 రః "లh6YÃ6 అనుమ
@ లక YÃకం*ి. లh6YÃ6 అనుమ నం అ69ంటJకంట™ =దn అబదg ం".
(బFఖ › 6067. మF^ి% ం 2563).
య ల
శత సంప య ల 41
 

 (^,ƒ


-
1AB

:

W‫ل‬e
‫لא‬5(: Mg‫א‬/T‫و‬.


3f
 fu

 $m+

 f9j


_ F
K "
 
; $m+   B962   †
>T?
" "  :

?.Z;!
  :,


 l
–1u
WV _`a " O¥*
  
  _`a
85 ఇంటJ ప6లG ఇల %\క} సహక;ంచటం
85- టం:: అసª ఉలh% ఖనం పకారం:
చటం
పవక ఇంటÊ% ఏ& 4ే^0 B ార6, ఆ’©ా >6 అ*ి(ాను. 6క} ఆ“
ఇల సమ † న&Kంిః ఆయన తమ ఇల %\క} (ఇంటJ పనులG%)
సహక;స ూ ఉం*ే0ార, నమ ¥ సమయం అ’న 0yంట@A నమ ¥
క:రక 0yõúÆ0ార. (బFఖ › 676).

 + QŽ " 
 :

 QŽq q  _1FR

 S 

 


WcZ ‫א‬-
6


® 


 ƒ
  ]
 38v

" 
 _1FRWV0D g S  ¨™ "  D R¯K " $2 "   ­ 
86 సహజ గFణ ల ః పవక ఇల ^లj4 Kర6 అబp హr)ా 
86-
ఉలh%Àం4 రః "పకృ—క} అనుగFణ“న ” అ’దు jషయ ల ఉ@ 9’. ఉ@ 9’.
1. ఖ[ 9 (వడeగF)
వడeగF) 4ేయడం.డం. 2. @ â క}ంf ి 0yంటXకల „^ి0య
A డం.
డం.
3. చంకలG6 0yంటXకల [Ûల(;
[Ûల(;ంచటం.
చటం. 4. (ZళÅÆ క— ;ంచడం.
చడం. 5.
v$ాల క— ;ంచడం".
చడం". (బFఖ › 5889, మF^ి% ం 257).


 ="
 : + :

 S 
 ?J
] $ !

Wd


WE"$" ‫א‬/ Z= †

 >
W<F8 6/
;
  WV5Tm f9 ‹
" f / J
87- అ@ థ సంర½ణః పవక ఈ Çభ0ార ఇ4 Kర6 సహ• ¢,
సఅª ఉలh% Àం4 రః "@Aను మ;యF అ@ థల సంర½క డe
ఉంటమF" అ6 పవక చూపడe 0Aల
సరV ంలG ఇల ఉంటమF" మ;యF
మధ 0Aల ను క\=ి చూ=ిం4 ర. (బFఖ › 6005).
య ల
శత సంప య ల 42
 
 :

, r9
v 
:  

L
S 4 b 
(
  
WU47 ‫א‬U
{

WV) Z…2 v :

, 4
- 3
3
/
WV)
 Z…2
88 ఆగk6క}
88- f దూరమFండeటః అబpహr)ర ఉలh%ఖనం పకారం
పవక మహ`యFల వదn క ఒక వక} వK, ఏై@ బކించం*ి
అ6 అ;–ం4 డe. 6క} ఆయన "ఆగహం f 4ెందక " అ6 ఉపే¤ం4 ర.
ఆ వక} ఇే పశ9 మ టJమ టJక} 0Asాడe, 6క} పవక క* "`వ
ఆగహం
f 4ెందక " అ@A బކిం4 ర. (బFఖ › 6116).

]"j"$S
”?" fq6/8 :

 S 
 


 

Wh‫א‬/"3-.& ‫א‬
{
 u 1: =qC"D : ]j"9
1:  WWW "$S
¯ v
 =
¯ v w>

 ? , $c¯ †
"
WVG "9 % R
 &
89 అల %8 భయం[‚ క`9ర కారKటః పవక ఆే¤ం4 ర6
89-
అబp హr)ా ఉలh%Àం4 రః "అల %8 య తపD మల ంటJ
య లâంచ6 (పళయ)
య)ి@ న అల %8 ఏడe రకాల మనుష‡\9 తన
`డ పటX
పటXOన ఆశfయ&$ాడe.
డe. అందులG ఒకడeః ఏకాంతంలG అల %8 ను
తల చుక:6 కంట త*ి =టO ™ వక}".". (బFఖ › 660. మF^ి% ం 1031).

  
 :
O 

 


(

 
W/B\‫א‬/ < ‫א‬
4 
+ f?D C
"  " ]$
IR9? 4
f 
4
   

4  
v
$7
 v
f^`^ " "  9 " 

   J™
"  IF
WV" >? 4
 
"  n 
4 + 

 
90 ఎడ[ెగ6 నం: పవక ^లj4 Kర6, అబp హr)ర 
90-
ఉలh%Àం4 రః మ6µి చ6YÒనపడe అత6 ఆచరణ అంతమ’
YÃత‡ంి. అ’[ే మpడe రకాల ఆచరణల మటXక అంతం కావ.
కావ.
య ల
శత సంప య ల 43
 
(0ాటJ పణ ఫలం మ6µికß లâసూ
 @A ఉంటXం
ఉంటXంి
టXంి). (1) సదకా జÑ;య. (2
(2)
పజలక ఉపçగపడeత‡న9 జÑÔనం. నం. (3
(3) అత6క{సం దుఆ 4ే^B ఉత మ
సం[ నం.
సం[ నం. (మF^ి% ం 1631).

t
!
*)
.;/ m 
?
 G

 (<

! (:xW ]#‫
א‬8
<9 
 
  :G
„i9
 ,J0 S
Ilx^


IYEi

 

 ?cO-

 †
$Œ


 :
:aY! {
 
WVf9‹  
B…/?
"  " " <9 
 C 

.E 
,O)

VYJ
w

6ా·ణం:: ఉ$ా·, ¢, అా , మ^ిÂ ె నబj (పవక
91 మ^ిÂ ª 6ా·ణం
91-
మ^ిÂ దు)6 పన;9;·ంనపడe పజల అత69 ఏ0A0 మ టల
అ@ 9ర. ఉ$ా·, ఆ మ టల j6 ఇల అ@ 9ర. vర లh6YÃ6
మ టల అంటX@ 9ర (ా6 @Aను పవక 4ెపD(ా j@ 9ను, ఆయన
 ఇల అ@ 9రః "కMవలం అల %8 పసన9త క:రక ఎవ@ ) మ^ిÂ దు
6;·^B అత6
అత6 క{సం అల %8 అల ంటJే ఒక ఇల % సరV ంలG 6;·$ాడe".
డe".
(బFఖ › 450. మF^ి% ం 533).

 
(
 ?
!
:

  ! b

W‫א‬3 ‫وא‬A" ‫א‬:/,5# ‫א‬
WV¡   , '
  3{ 78 `
 [  , r " ]*
D
{ C"D 
92 కfయjకfయ లG% @yమ·ిః పవక మహ`యFల 
92- ఇల
4ెYాDర6 జÑ¢! ఉలh% Àం4 రః "కfయjకfయ లG%నూ నూ,, అప˜
వసూల 4ే^ట B ప˜డeనూ @yమ·ి6, jsాలహృదయతనూ చూ=B
వక}=ౖ అల %8 కారణం
కారణం క రసుంి". (బFఖ › 2076).

q " i9
=CD

 
   :

(

 
W`Bc ‫א‬-|‫ذ‬g‫א‬/ ‫زא‬J
4 a~" C

WV" 1R…
  " " 1Tg  p?1F
  G" 1uL

\  b>[ 4

-7?
   p?1F 
య ల
శత సంప య ల 44
 
93- బ† కర“
93 బ† కర“న చటం::
” వసువను ; నుం*ి [Û\(;ంచటం
అబpహrర ) ఉలh%ఖనం పకారం, పవక ఇల అ@ 9రః "ఒక
వక} ;న నడYÃత‡ంట™ ;లG ఒక మFళÆ కంప ప*ి ఉండటం
చూsాడe.
చూsాడe. అతను 69 „^ి పక¦న YాM^ి 0yäÆYÃయ డe.
ÆYÃయ డe. అతను
4ే^న
ి ఈ పణకాా69 అల %8 ^ీక;ం అత*ి9 మ69ం4 డe".
మ69ం4 డe".
(బFఖ › 654, మF^ి% ం 1914).

 
°a2
6    :  

:

 
 W/ < ‫א‬

 )F
4 
" 97
j$/?
]^ "    c v
" =/? "  v )˜4 c )J: 4  
 _1z
WV=/‹ 
>T2

 =Œ " <* G>$ " "  —1?
" " ]:*+ c " i:
j1?
 /* a  c"
94 సదకాః పవక ఉపే¤ం4 ర6, అబp హrర) ఉలh%Àం4 రః
94-
"ఎవ@) తన పjత సంYాదన నుం*ి ఒక ఖరu  రపటంత నం 4ే^B -
అల %8 పjత వసువను మ త€ ^ీక;$ ాడe- డe అల %8 69 తన
క *ి4[ ే ‚ ^ీక;$ ాడe.
డe. ఆ తాత vర గFరf
గFరfప =ిల%ను =ం =దn
4ే^న
ి టX % ఆయన ఆ @ 69 వృిg పర$ాడe. డe. అల వృిg 4ెందుతÁ
వ;కి =( ; ; పరతం మ ి( ; ా అ’ YÃత‡ంి".". (బFఖ › 1410.
మF^ి% ం 1014). m W/H}‫ذ^א‬3:/}< ‫لא‬5g‫א‬-.F=‫א‬
$ 
!

†
j9 
= Z+ 4 †
=76
  w ?+
R J } 
G5m "   :

.E S 

 


 
1˜ ±

JR9 " " –1u


  =CD " 
 v
q " v
 j‹  :
g9


?3d‚

:
`…J
4 
IC1?
WV,-


  
  ]$ 
య ల
శత సంప య ల 45
 
95 C• హజ ±దటJ దశకంలG అ†ికం(ా స[ ¦ాల
95-
టం:: పవక ఉపే¤ం4 ర6, ఇబF9 అబ¬¯ ఉలh%Àం4 రః
4ేయటం
"C• హజ ±దటJ దశకం దశకంలG
కంలG 4ే^న ి స[ ¦ాలక న9ంత ఘనత 0AM
Z¥లG% 4ే^B స[ ¦ాలక లhదు"
దు". Ckª క స’తం ఆ పణం లh ?
దు
అ6 సహచరల అ*ి(ార. 6క} ఆయన "అవను Ckª క
క* లhదు. ు. కMవలం తన ధనYాణం[‚ సk Ckª క 0yäÆ
—;(ా6
;ా6 అమరƒర6
అమరƒర6క}
ƒర6క} తపD"
తపD" అ6 జ0ా¢4 Kర. (బFఖ › 969).

†
~€  
{  =  : 


:


 
 W‫ א زغ‬$
WVX
 

†
 " fΠΠ
 

 X

†
 " f Œ

4

 f9J* " 
" %/:
 fh  
" f²
4 +
 

96 బ\% 6 చంపటః పవక ఆే¤ం4 ర6, అబpహr)ర 
96-
ఉలh%Àం4 రః "ఒక ెబ¬కM ¬కM బ\% 6 చం=ిన0ా;క} 100 పణ ల
లâ$ా’.
’. ండe ెబ¬లG
¬లG% చం=ిన0ా6క} అంతక@ 9 తక ¦వ.
తక ¦వ. మpడe
ెబ¬లG
¬లG% చం=ిన0ా6క} అంతక@ 9 తక ¦వ".
తక ¦వ". (మF^ి% ం 2240).

!
:

 I$r † < )

WAr. &8‫ €א‬V B6 ‫(ن‬-S9
‫א‬
WVI7
8 =cT"
 s {
 ,
1ª
c " + i^ 
 <R: : 
 97- ˜క ంటð
97 jన9 ప„ి 4ెప˜క ం —రగటం
టð —రగ టం 0ా;ంచబ*ింిః పవక
 ఇల ^లj4 Kర6, హå" ¢, ఆ^ిం ఉలh% Àం4 రః "jన9 ప—
మ ట 4ెప˜క —రగFట’è మ6µి YాపంలG ప*ిYÃవట
Ãవట6క}
ట6క}
స;YÃత‡ం
Ãత‡ంి
త‡ంి".". (అబp వ°ª 4992).

 :

 S 
 6?
 
 3J O -
 

W Mg‫א‬/*Z
‫א‬L#$,‫א‬
 : , j/"J

WVf{ " %

 >m" , f{R $m+ \ pR+  ]$Jª"


య ల
శత సంప య ల 46
 
98- ఇంటJ
98 ఇం పణ ను9ేn
టJ0ా;=ౖ ఖరK 4ేస ూ పణ ను9 ేn ¤ంచుటః అబp
మ¯ఊª బ~ ఉలh% ఖనం పకారం పవక ఇల ఉపే¤ం4 రః
"మ6µి పరలGకంలG సత సత \తం YÈంే ఉేn శం[‚ తన ఇంటJ0ా;=ౖ
ఖరK 4ే^,B అి అత6 'సద సదఖ
సదఖ ' ఖ (మం
(మం నం)
 నం)(ా ప;గణ>ంచ
బడeత‡ంి". (బFఖ › 55. మF^ి% ం 1002).

‡ ‡
 >F ˜   > 
Wd‫א‬c ‫א‬: . ‚ ‫א‬
" 8"D : :

 
0
!
Wd?e VWWW 6D+ { <g ^`^ { V=D u , K
  :.+ )
నడవటం:: ఇబF9 ఉమ! }
99 కాబ పదàిణలG వ*ివ*ి(ా నడవటం
99-
ఉలh%Àం4 రః పవక కాబ గృహం చుటð O ±దటJ jడత పదàిణం
4ేస ున9ప˜డe న9 న9 అడeగFల[‚ వ*ివ*ి(ా నడeసూ మpడe
చుటX % —;(M0ార. ఆ తాత @ ల గF పదàిణల $ా† రణ 0Aగం[‚
న*ి 4ే^B0ార. ....(బFఖ › 1644. మF^ి% ం 1261).
:, 

T
> 1
A
B

W ‫ن‬J‫ א <ƒ و‬5 ‫ א‬/.‫א אو‬
W
V


WV= j+ )

 :
f 6
: 
"  :

? z
i h 

100 ఏె@
100- ౖ న.ి• స[ ¦రం అి తక ¦0y@ ౖ 6రంతరం
4ేయటంటం:: ఆ’©ా > ఉలh% ఖనం పకారం 'అల %8 క అ69ంటJకంట™
ఎక ¦వ(ా ఏ ప6 అంట™ ఇషO ం?' అ6 పవక ను ప¤9ంచ(ా, "అల %8
క 6తం కfమం తపDక ం* 4ే^B ప6 అంట™ ఎం[‚ ఇషO ం, అి
తక ¦0y@
ౖ సM" అ6 సమ † న&4 Kర. (బFఖ › 6465. మF^ి% ం 1828).