You are on page 1of 106

Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna

ANGOL-MAGYAR
Alap- és középfokú
szókincs-minimum
A 2. javított kiadás utánnyomása

PAGINARUM KIADÓ-LIBROTRADE KFT.


Budapest, 1999
© Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna Kedves Olvasó!
Paginarum Kiadó-Líbrotrade Kft.
E könyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az an­
gol nyelv tanulása során.
A könyv két fő részből és egy függelékből áll. Az alap- és
középfokú szószedet kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első -
A 2. javított kiadást lektorálta: alapfokú - részben megtalálható szókészletre épül a középfokú,
Szollás Krisztina s ezen szavak nagytöbbsége (legalábbis ilyen formában) nem
szerepel a középfokú részben.
A két szógyűjtemény összesen kb. 4500 - általunk legfonto­
A KIADVÁNY OKTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL sabbnak tartott - szót és kifejezést tartalmaz.
Könyvünket haszonnal forgathatja bárki, aki az angollal ba­
rátkozik, tanulgatja, ismerkedik, kacérkodik vagy éppen érett­
A könyv kizárólagos terjesztője a Librotrade Kft. ségizni, nyelvvizsgázni készül. Igyekeztünk a mindennapokban
használatos alap ill. középszinten „tudniillik" szavakat felölel­
ni, s mindezt ABC- rendben „tálalni", mintegy megkönnyítve
táskájuk súlyát.
A könyv egészének vagy részletének bármilyen módon történő Természetesen nem helyettesíti ez a könyv a kis, közepes
másolása, sokszorosítása a kiadók és a szerzők együttes írásbeli vagy nagy angol-magyar szótárt, inkább arra jó, hogy Ön ellen­
hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző őrizhesse, ill. bővíthesse már meglévő angol szókészletét.
cselekedet, ezért tilos! Könyvünk előkészítésénél tekintetbe vettük a középiskolák­
ban ill. nyelviskolákban leggyakrabban használatos tankönyvek
szóanyagát és persze sokéves tapasztalatunkat a nyelvoktatás
különböző területein.
Reméljük szívesen és eredményesen forgatja majd könyvün­
ket és hasznát veszi nem csak a nyelvvizsgára való felkészülés
során, hanem a mindennapi életben is.
ISBN 963 9133 54 X
ISSN 1417-1449
Jó tanulást és sok sikert kívánnak:

A kiadásért felel a Paginarum K i a d ó e l n ö k e é s a Librotrade Kft. ü g y v e z e t ő j e A szerzők


A sorozat fedéltervét készítette: Bélák B é l a

3
Alapfok
Alapfok

A
abroad [a'broid] külföld, külföldön, külföldre
accident(s) ['aeksident, -s] baleset
accommodation(s) elszállásolás
[akoma'deijan, -z]
account(s) [a'kaunt, -s] számla (pl. bankban)
act [aakt] szerepel
active fasktiv] tevékeny, aktív
actor(s) ['aikta, -z] színész
actress(es) ['asktris, -iz] színésznő
add (ed) [aed, -id] hozzáad
address(es) [a'dres, -iz] lakcím
in advance [in ad'vams] »előre, előnyben
advertisment(s) hirdetés
[ad'va:tismant, -s]
afraid of sg [a'freid] fél vmitől
afternoon(s) [a:fta'nu:n, -z] délután
afterwards f'arftawadz] utána/azután
again [a'gen] újra, ismét
age [eid ]
3 kor (kora vkinek)
agency (ies) ['eid3ensi, -z] ügynökség
ago [a'gau] ezelőtt, azelőtt
agree(d) [a'gri:, -d] egyetért
air [ea] levegő
air force(s) feafb:s,-iz] légierő
air-hostess(es) légikisasszony
feahaustes, -iz]
airport(s) ['eapo:t, -s] repülőtér
all [o:l] mind(annyian), összes, egész
almost ['o:lmaust] majdnem
alone [a'laun] egyedül

7
Alapfok Alapfok

already [o:l'redi] már approximately • körülbelül


also foilsau] is, szintén [a'proksimatli]
altogether [o:lte'geőe] összesen area(s) f earia, -z] terület
always f o:lweiz] mindig arm(s) [a:m, -z] kar
a.m. [ei em] éjjel 12-től déli 12-ig armchair(s) [a:m'tjea, -z] karosszék
and [asnd] és army(ies) ['a:mi, -z] hadsereg
angry Orjgri] mérges arrange(d) [a'reind3, -d] »rendez, szervez
anniversary (ies) évforduló arrival(s) [a'raival, -z] érkezés
[asni'va:sari, -z] arrive (d) [a'raiv, -d] megérkezik
announce (d) [a'nauns, -t] kihirdet, bejelent arrow(s) f asrau, -z] *nyíl
another [a'nAÖa] másik article(s) f a:tikl, -z] cikk
annual f asnjual] évenkénti, éves as... as [asz...asz] olyan... mint
answer(s) ['a:nsa, -z] válasz as [asz] mint, mivel, amint
answer(ed) ['a:nsa, -d] válaszol as well [asz 'wel] is, szintén
answering machine(s) üzenetrögzítő ashtray(s) ['asjtrei, -z] hamutartó
f a:nsarirj ma ji:n, -z] ask(ed) [a:sk, -t] kérdez
any feni] bármelyik ask for kér
anybody f enibodi] bárki ask(ed) for information tájékoztatást kér valamiről
anything f eniGirj] bármi about sg.
anyway ['eniwei] bárhogy fa:sk far infa'meijan a'baut]
anywhere feniwee] bárhol, bárhová ask sy for sg. kér vkitől vmit
appearance(s) megjelenés at least [ast' li:st] legkevesebb
[a'piarans, -iz] at the same time [ast ugyanakkor
apple(s) [aspl, -z] alma öa'seim'taim]
application(s) jelentkezés atmosphere f astmasfia] légkör, hangulat
[aspli'keijan, -z] attack(ed) [a'task, -t] megtámad
application form(s) igénylőlap attend(ed) [a'tend, -id] részt vesz
[aepli'keijan 'fo:m, -z] attend sg [a'tend] jár vhova, látogat vmit
appointment(s) (előzetes) bejelentés, audio casette(s) fo:diau audiokazetta
[a'pointmant, -s] (megbeszélt) találkozó ka'set, -s]
appropiate [a'praupriat] « megfelelő aunt(s) [a:nt, -s] nagynéni
autumn(s) fo:tam, -z] ősz

8 9
Alapfok Alapfok
available [a'veilabl] * rendelkezésre álló, kapható B
average ['a2vrid3] átlagos
avoid(ed) [e'void, -id] elkerül back [bask] 1. vissza, 2. hát (testrész)
bad [baed] rossz
bag(s) [basg, -z] táska
baggage p>sgid3] poggyász
baker('s) ['beika, -z] pék(üzlet)
balcony(ies) ['baslkani, -z] erkély
banana(s) [ba'nama, -z] banán
bank(s) [basrjk, -s] bank
bank account(s) bankszámla
[basrjk a'kaunt, -s]
basic ['beisik] alap (mn)
basin(s) ['beisan, -z] mosdó
bath(s) [ba:0, -dz] kád
bathroom(s) ['ba:8rum, -z] fürdőszoba
beach(es) [bi:tj, -iz] tengerpart, strand
beard(s) [biad, -z] szakáll
beautiful ['bju:tifal] gyönyörű, szép
because of sg [bi'koz av] vmi miatt
because [bi'koz] (azért) mert
become, became, become válik vmivé
[bi'kAm, bi'keim, bi'kAm]
bed(s) [bed, -z] ágy
bed and breakfast panzió, magánszállás
fbed-an-'brekfast]
bedroom(s) ['bedru:m, -z] hálószoba
beef [bi:f] marhahús
beer [bia] sör
begin, began, begun kezd, elkezd
[bi'gin, bi'gasn, bi'gAn]
beginher(s) [bi'gina, -z] kezdő

10 11
Alapfok Alapfok

belong(ed) to [bi'lorj, -d] tartozik vkihez, vmihez boring ['bo:rirj] unalmas


belt(s) [beit, -s] öv borrow(ed) ['borau, -d] kölcsönöz, kölcsönvesz
bend(s) [bend, -z] kanyar boss(es) [bos, -iz] főnök
benefit(s) ['benifit, -s] »támogatás/segély both ... and [bauG ... aínd] mind ... mind
best [best] legjobb both [bau9] mindkettő
bestseller(s) ['bestsela, -z] sikerkönyv bottle(s) ['boti -z] üveg
better ['beta] jobb bottom ['botam] alja vminek
bicycle(s) ['baisikal, -z] kerékpár box(es) [boks, -iz] doboz
big [big] nagy boyfriend(s) ['boifrend, -z] barát, udvarló
bill(s) [bil, -z] számla brake(s) [breik, -s] fék
birth [ba:6] születés brand(s) [braend, -z] márka
(a) bit [bit] egy kicsit bread [bred] kenyér
black [blask] fekete break(s) [breik, -s] (rövid) szünet
nyomtatott nagybetű break, broke, broken tör
block letter(s) [blok 'leta, -z]
bérház [breik, brauk, 'braukn]
block(s) of flats
breakfast(s) ['brekfast, -s] reggeli
[blok, -s av flaets]
szőke bride(s) [braid, -z] menyasszony (esküvőn)
blonde [blond]
bridge(s) ['brid3, -iz] híd
blouse(s) ['blauz, -iz] blúz
briefcase(s) ['bri:fkeis, -iz] 'aktatáska
blue [blu:] kék
bright [brait] 1. okos, 2. csillogó
boat(s) ['baut, -s] csónak, hajó
bring, brought, ~ hoz
board(s) fbo:d] fedélzet hajón, repülőgépen
[brirj, bro:t, ~]
boarding pass(es) beszállókártya
brochure(s) ['brauja, -z] tájékoztató
['bo:ditj pa:s, -iz]
brother(s) ['brAŐe, -z] fiútestvér
boil(ed) ['boil, -d] főz, forral
brother(s)-in-law sógor
bone(s) ['baun, -z] csont
['brAŐa, -z inlo:]
book sg [buk] lefoglal vmit
brown [braun] barna
book(s) [buk, -s] könyv
brush(es) ['brAÍ, -iz] kefe
book-keeper(s) * könyvelő
build, built, ~ [bild, bilt, ~] épít
['buk ki:pa, -z]
built-in ['bilt in] beépített
bookshelf(ves) ['bukjelf, -vz] könyvespolc
bullet(s) ['bulit, -s] • (puska)golyó
bookshop(s) ['bukjop, -s] könyvesbolt
burglar(s) ['ba:gla, -z] betörő
boot(s) [bu:t, -s] »csomagtartó (autóé)

12 13
Alapfok Alapfok

burn, burnt, ~ ég, éget


[ba:n, ba:nt, ~J
c
bus(es) [bAS, -iz] busz cable television kábeltelevízió
bus stop(s) ['bAS stop, -s] buszmegálló ['keibl'telh^n]
business fbiznis] üzlet (átv. ért.) cake(s) ['keik, -s] torta, sütemény
on business üzleti ügyben calendar(s) ['kaelinda, -z] naptár
busy ['bizi] elfoglalt call(ed) [ko:l, -d] hív
but [ b A t ] de, hanem calm f'ka:m] nyugodt
butcher('s) ['but/a, -z] hentes(üzlet) camera(s) ['kaemra, -z] fényképezőgép
butter ['bAta] vaj cancel(led) ['kajnsel, -d] * eltöröl
button(s) ['bAtan, -z] gomb car(s) [ka:, -z] autó
buy, bought, ~ [bai, bo:t, ~ ]| vásárol vmit car insurance ['ka:r • személygépkocsi biztosítás
bye [bai] viszlát, szia (búcsúzáskor) in'Juarans, -iz]
car licence(s) ['ka.laisans, •iz] autóvezetői engedély
card(s) [ka:d, -z] kártya, igazolvány
career(s) [ka'ria, -z] pályafutás, karrier
careful ['keafal] óvatos, gondos
carpet(s) ['ka:pit, -s] szőnyeg
carrot(s) ['kaerat, -s] sárgarépa
carry(ied) ['kaeri, -d] visz, cipel
case (s) [keis, -iz] ügy, eset
in case of sg. vmi esetén
cash desk(s) ['ka?Jdesk, -s] pénztár
cashier(s) [kasj'ia, -z] pénztáros
casserole(s) ['kaesaraul, -z] 1. tűzálló edény, 2. ragu
casette-recorder(s) magnetofon, magnó
[ka'set ri'ko:da, -z]
casual ['ka23ual] hétköznapi, sportos
castle(s) ['ka:sl, -z] vár, kastély
cat(s) [kait, -s] macska
catch, caught, ~ elkap, elér
[kaetj, ko:t, ~]

14 15
Alapfok Alapfok

centre(s) ['senta, -z] közép, középpont church(es) [tja:tj, -iz] templom


century(ies) ['sentjari, -z] (év)század cigar(s) [si'ga:, -z] szivar
certainly ['sa:tanli] természetesen cigarette(s) [siga'ret, -s] cigaretta
chain(s) [tjein, -z] • lánc cinema(s) ['sineme, -z] mozi
chair(s) [tjea, -z] szék class(es) [kla:s, -iz] osztály
champion(s) ['tjaempian, -z] bajnok classical ['klsesikal] klasszikus
chance(s) [tja:ns, -iz] »lehetőség clean ['kli:n] tiszta
clerk(s) [kla:k, -s] tisztviselő
change(s) [tjeind3, -iz] 1. visszajáró pénz, apró climb(ed) ['klaim, -d] mászik
2. változás clock(s) [klok, -s] óra (fali)
change(d) [tjeind3, -d] 1. cserél, close(d) [klauz, -d] bezár
2. változik, változtat, closing date ['klauzirj 'deit] beküldési határidő
3. vált (pénzt) cloud(s) [klaud, -z] felhő
change(d) to átszáll vmire club(s) [klAb, -z] klub
changing room(s) ['tíeind3Írj próbafülke coach(es) [kautj, -iz] 1. távolsági busz, 2. edző
ru:m, -z] coat(s) [kaut, -s] nagykabát
channel(s) ['tjaenal, -z] csatorna cocoa fkaukau] kakaó
cheap [tji:p] olcsó coffee ['kofi] kávé
check(ed) [fjek, -t] ellenőriz coin(s) [koin, -z] érme
cheese [iji:z] sajt cold [kauld] hideg
chef(s) [Jef, -vz] főszakács college(s) ['kolid3, " ] i z
főiskola
chemist's fkemists] gyógyszertár colleague(s) ['koli:g, -z] kolléga
cheque(s) [tjek, -s] csekk collect(ed) ['kalekt, -id] gyűjt
ehess [tjes] sakk collection(s) [ka'lekjn, -z] gyűjtemény
chest(s) [tjest, -s] mellkas colour(s) [ ' k A l a , -z] szín
chewing gum ['tju:irj gAm] rágógumi colour TV(s) [ ' k A l a t i : v i : , -z] színes TV
chicken(s) ['tjikin, -z] csirke column(s) ['kolam, -z] 1. oszlop, 2. rovat (újságban)
child, children gyerek combine(d) [kam'bain, -d] kombinál
[tjaild, 'tjildran] come, came, come jön
chocolate ftjoklat] csokoládé [ k A m , keim, k A m ]
choose, chose, chosen választ comfortable [ ' k A m f a t a b l ] kényelmes
[tju:z, tjauz, 'tjauzn] common ['komán] közös

16 17
Alapfok Alapfok
complaint(s) [kam'pleint, -s] panasz cough(ed) [kof, -t] • köhög
complete [kam'pli:t] teljes cough [kof] köhögés
composer(s) [kam'pauza, -z] •zeneszerző country(ies) ['kAntri, -z] ország
composition(s) * fogalmazás couple(s) [kApl, -z] házaspár
[kompa'zijn, -z] coupon(s) fku:pon, -z] szelvény, kupon
comprehensive » átfogó, teljeskörű course(s) [ko:s, -iz] 1. tanfolyam,
[kompri'hensiv] 2. fogás (étkezésnél)
concert(s) ['konsa:t, -s] koncert cousin(s) ['kAzn, -z] unokatestvér
condition(s) [kan'dijan] 1. állapot, 2. feltétel cover(ed) ['kAva, -d] befed, betakar
conductor(s) [kan'dAkta, -z] kalauz crash(es) [krasj, -iz] * (össze)ütközés
conference(s) konferencia crash(ed) [krasj", -t] (össze)ütközik
['konfarans, -iz] cream [kri:m] 1. krém 2. tejszín
connect(ed) [ka'nekt, -id] összeköt credit fkredit] hitel
consist(ed) of sg. áll vmiből crime story(ies) krimi
[kan'sist, -id] ['kraim sto:ri, -z]
consultant(s) [kan'sAltant, -s] kezelő orvos, konzultáló cross(ed) [kros, - t ] . keresztez, átmegy
orvos crossword(s) ['kroswa:d, -z] keresztrejtvény
contact lens(es) kontaktlencse crowd [kraud] tömeg
['kontaekt lenz, -iz] crowded fkraudid] zsúfolt
contain(ed) [kan'tein, -d] tartalmaz cry(ied) [krai, -d] sír
conversation(s) beszélgetés, társalgás cup(s) [kAp, -s] csésze
[konva'seijan, -z] cupboard(s) ['kAbad, -z] szekrény
cook(ed) [kuk, -t] főz curtain(s) ['ka:tn, -z] függöny
cook(s) [kuk, -s] szakács customer(s) ['kAstama, -z] vevő
co-operative(s) szövetkezet
[kau'oparativ, -z]
corner(s) ['ko:na, -z] sarok
correct [ka'rekt] helyes
correspondence levelezés
[koris'pondans]
cost(s) [kost, -s] költség
cost, ~, ~ [kost, ~, ~] kerül vmibe

18 19
Alapfok Alapfok
department store(s) áruház
D [di'paitmant sto:, -z]
departure [di'pa:tje] indulás
daily paper(s) napilap
depend(ed) on sg függ vmitől
['deili'peipa, -z]
[di'pend, -id]
dance(d) [da:ns, -t] táncol
deposit [di'pozit] * előleg
dancer(s) ['da:nsa, -z] táncos
design(s) [di'zain, -z] terv
dangerous ['deind3eras] veszélyes
design(ed) [di'zain, -d] tervez
dark [da:k] sötét desk(s) [desk, -s] íróasztal
darling ['da:lirj] drágám
destination(s) ' rendeltetési hely, célállomás
date(s) [deit, -s] 1.időpont 2. randevú [desti'neijan, -z]
daughter(s) ['do:ta, -z] lánya vkinek
detach(ed) [di'tastj, -t] leválaszt
daughter(s)-in-law meny
detail(s) ['di:teil, -s] részlet
['do:ta, -z ink>:]
detailed ['dkteild] részletes
day(s) [dei] nap develop(ed) [di'velap, -t] 1. kifejleszt
dead [ded] halott
deal(t) with sg [di:l, delt, ~] ' foglalkozik vmivel 2. előhív (filmet)
development(s) fejlesztés, fejlődés
dealer(s) ['di:la, -z] ' kereskedő
[di'velapment, -s]
deaf [def] » süket
dial(led) ['daial, -d] tárcsáz
dear [dia] kedves, drága
diary(ies) ['daieri, -z] napló
death [deO] halál
dictionary(ies) ['dikjanri, -z] szótár
decide(d) [di'said, -id] dönt, határoz
die(d) [dai, -d] meghal
deduct(ed) [di'dAkt, -id] • levon, kivon
diet [daiat] étrend, diéta
deep [di:p] mély
difference(s) ['difarans, -iz] különbség
delete [di'lkt] töröl
difficult ['difikalt] nehéz
delicious [di'li:|as] ízletes, finom
difficulty(ies) ['difikalti, -z] nehézség
delivery [di'livari] szállítás, kézbesítés
dinner(s) ['dina, -z] ebéd vagy vacsora (a nap
demand(s) [di'mamd, -z] • kér, követel
dentist(s) ['dentist, -s] fogorvos főétkezése)
director(s) [di'rekta, -z] rendező,igazgató
depart(ed) [di'pa:t, -id] • indul
discover(ed) [dis'kova, -d] felfedez
department(s) osztály, részleg
dish(es) [dij, -iz] 1. edény 2. (egytál) étel
[di'pa:tmant, -s]
display(ed) [di'splei, -d] ' kirak, kitesz

20 21
Alapfok Alapfok

distance(s) ['distans, -iz] távolság


zavar vkit
E
disturb(ed) sy [dis'ta:b, -d]
divide(d) [di'vaid, -id] kettéoszt each [i:tj] minden egyes
divorce(d) [di'vo:s, -t] elválik (házastárstól) each other ['i:tj Vőa] egymás, egymást
do, did, done [du:, did, dAn] csinál, tesz ear(s) [ia, -z] fül
do some exercise(s) gyakorol, tornázik early ['a:li] korán
do the shopping bevásárol earn(ed) [a:n, -d] (pénzt) keres
do-it-yourself (DIY) csináld magad ear ring(s) ['iarirj, -z] fülbevaló
doctor(s) ['dokta, -z] orvos easily fi:zili] könnyen
dog(s) [dog, -z] kutya easy ['i:zi] könnyű
door(s) [do:, -z] ajtó eat, ate, eaten eszik
double room(s) kétágyas szoba [i:t, et(eit), i:tn]
['dAbl ru:m, -z] economics [i:ka'nomiks] közgazdaságtan
downstairs ['daunsteez] lent, a földszinten economist(s) [i'konamist, -s] közgazdász
dozen(s) ['dAzn, -z] tucat edge(s) [ed , -iz]
3 » szél, perem
draw, drew, drawn rajzol edition(s) [i'dijn, -z] kiadás ( í d ' X M ^
[dro:, dru:, dro:n] education [edju'keijn] oktatás
drawing(s) ['dro:irj, -z] rajz egg(s) [eg, -z] tojás
dress(es) [dres, -iz] ruha (női) elbow(s) ['elbau, -z] * könyök
dressing ['dresirj] • salátaöntet, köret elderly ['eldali] időssé
drink, drank, drunk iszik election(s) [i'lekjan, -z] választás (pl. elnök)
[drink, drasnk, drAnk] electricity [ilek'trisiti] elektromosság
driver(s) ['draiva, -z] vezető, sofőr elephant(s) ['elifant, -s] elefánt
driving licence(s) jogosítvány else [els] más egyéb
['draivirj 'laisans, -iz] emergency [i'ma:d3ansi] vészhelyzet
due [dju:] to sg ' vminek köszönhető, employee(s) [emploi'i:, -z] alkalmazott
tulajdonítható empty ['empti] üres
f
dust [dASt] por enclose(d) [in'klauz, -d] * mellékel
dusty fdASti] * poros end(s) [end, -z] vége
in the end a végén, végül
end(ed) [end, -id] véget ér

22 23
Alapfok Alapfok
engaged [in'geid^d] 1. foglalt (pl. telefonvonal) exchange(d) [iks'tjeind^, -d] kicserél, átvált (pénzt)
2. eljegyzett (személy) excitement [ik'saitmant] izgalom
engine(s) ['eiKbjin, -z] motor exciting [ik'saitin] izgalmas
enjoy(ed) [ i n ^ o i , -d] élvez excursion(s) [iks'ka:Jn, -z] kirándulás
enough [i'nAf] elég (vmiből) Excuse me! [iks'kjurz mi:] elnézést!
enquiry [in'kwaiari] * felvilágosítás exhibition(s) [eksi'bijan, -z] kiállítás
enroll(ed) [in'raul, -d] * beiratkozni expensive [iks'pensi:v] drága
enter(ed) ['enta, -d] belép expiry date [ik'spaiari 'deit] 'érvényesség lejárta
entrance(s) ['entrans, -iz] bejárat explain(ed) [iks'plein, -d] magyaráz
envelope(s) ['envilaup, -s] boríték explanation(d) magyarázat
equipment [i'kwipmant] felszerelés, berendezés [ekspla'neijan, -z]
error(s) ['era, -z] hiba exposure(s) [ik'spairja, -s] 1. expozíció, felvétel
escalator(s) feskaleita, -z] mozgólépcső 2. filmkocka
escape(d) [i'skeip, -t] (el)menekül expression(s) [iks'prejan, -z] kifejezés
1

especially [is'pejali] különösen, főleg eye(s) [ai, -z] szem


estimate(d) ['estiméit, -d] felbecsül
evening(s) ['kvnirj, -z] este
in the evening este (időhatározó)
ever f'eva] valaha
every ['evri] minden
everybody ['evribodi] mindenki
everyday ['evridei] mindennapi/napi
everything [evriöirj] minden
everywhere ['evriwea] mindenhol
exact [ig'zaakt] pontos
exam(s) [ig'zsem, -z] vizsga (rövid alak)
examination(s) vizsga, vizsgálat
[igzasmi'neifan, -z]
example(s) [ig'za:mpl, -z] példa
excellent feksalant] kifogástalan, kitűnő
except [ik'sept]
kivéve
excercise(s) ['eksesaiz, -iz]
gyakorlat

24 25
Alapfok Alapfok
fill(ed) in [fii, -d] kitölt
film(s) [film, -z] film
film-director(s) [film filmrendező
face(s) [feis, -iz] arc di'rekta, -z]
factory(ies) ['faekteri, -z] gyár finally ffainali] végül
faculty(ies) ['fekaltí, -z] kar, fakultás find, found, ~ talál
fail(ed) [feil, -d] megbukik (pl, vizsgán) [faind, found, ~]
fair ['fee] 1. világos (pl, haj)
find out 'megtud, rájön
2. tisztességes
fine(s) [fain, -z] pénzbírság, bírság
fall, fell, fallen esik
flnish(ed) ['finij -t] befejez
[fo:l, fel, 'fo:lan]
fire(s) ['faia, -z] tűz
fall asleep ffo:l a'sli:p] elalszik
flrm(s) [fa:m, -z] cég
fall in love ['fo:l in *bv] beleszeret vkibe
first [fa:st] első
family(ies) ['fasmili, -z] család
first name(s) ['fa:st neim, -z] utónév
famous ['feimas] híres
fish [fij] hal
far [fa:] messze, távol
fare(s) [fea, -z] flag(s) [flajg, -z] zászló
viteldíj
fashion [fejn] flat(s) [flaet, -s] lakás
divat
fast [fa:st] flight(s) [fiait, -s] repülőjárat
gyors
fat [fart] floor(s) [flo:, -z] emelet
1. kövér 2. zsiradék
florist's ['florists] virágüzlet
father(s) ['fa:őe, -z] apa
flour ['flaua] liszt
father(s)-in-law após
flower(s) ['flaua, -z] virág
['fa:őa,-z in'lo:]
fluently ['flu:antli] folyékonyan
fault(s) [fo:lt, -s] meghibásodás, hiba
fly, flew, flown száll, repül
favourite ['feivrit] kedvenc
[fiai, flu:, flaun]
fee(s) [fi:, -z] díj
feel, felt, ~ [fí:l, felt, ~] fog [fog] köd
érez
female ['fí:meil] follow(ed) ['folau, -d] követ
nőnemű
ferry(ies) ['féri, -z] food [fu:d] étel
komp
(a) few ffju:] foot (feet) [fu:t, fi:t] láb
kevés, néhány(at)
field(s) [fí:ld, -z] on foot gyalog
mező, föld, terület
football(s) ['futbo:l, -z] futball, futball labda
fight [fait] harc, küzdelem
file(s) [fail, -z] for example [forig'za:mpl] például
irattartó, akta, irat

26 27
Alapfok Alapfok

forecast(s) ['fo:ka:st, -s] előrejelzés


foreign ['foran] külföldi, idegen
foreigner(s) ['forina, -z] külföldi gallery(ies) ['gaelari, -z] galéria, képtár
forget, forgot, forgotten elfelejt gamble(d) ['gsembl, -d] s szerencsejátékot játszik
[fa'get, fa'got, fa'gotn] game(s) [geim, -z] játék
forgive, forgave, forgiven megbocsájt garden(s) ['ga:dn, -z] kert
[fa'giv, fa'geiv, fa'givn] gas heating ['gaes 'hi:tirj] gázfűtés
fork(s) [fo:k, -s] villa gate(s) [geit, -s] kapu
form(s) [fo:m, -z] kérdőív, formanyomtatvány general check up általános kivizsgálás
fortunately ['fo;tJanafli] szerencsére [ ^ e n a r a l ' t j e k Ap]
fourth [fo:6] negyedik genius(es) ['d3Í:nias, -iz] zseni, lángész
free [fri:] szabad, ingyenes genius ['d3Í:nias] tehetséges
free time ['fri:taim] szabadidő get, got, ~ [get, got, ~] kap, szerez
freezer(s) ['fri:za, -z] mélyhűtő, fagyasztó get dressed felöltözik
fresh [frej] friss get into sg * beszáll
fridge(s) [frid3, -iz] hűtőszekrény get married megházasodik
friend(s) [frend, -z] barát, barátnő get off leszáll
friendly ['frendli] barátságos get on with sy jól kijön vkivel
frightened ['fraitand] ijedt, rémült get ready elkészül
fruit [fru:t] gyümölcs get somewhere eljut valahova
fry(ied) [frai, -d] zsírban süt get t o . . . somewhere odaér vhová
full board [ ful bo:d] * teljes ellátás get up felkel
full of sg tele (vmivel) gift-wrap(ped) ['gift-rasp, -t] ' szépen becsomagol
function(s) ['fAnkjan, -z] * tisztség, szerep, funkció girlfriend(s) ['garlfrend, -z] barátnő
funny ffAni] mulatságos, vicces give, gave, given ad
furniture ['famitja] bútor [giv, geiv, 'givn]
future ['fju:tja] jövő give up felad, abbahagy
(pl. dohányzást)
glass(es) [gla:s, -iz] pohár
glasses ['gla:siz] szemüveg
glove(s) [glov, -z] kesztyű
glue [glu:] ragasztó

28 29
Alapfok
Alapfok
go abroad [gau'abro:d] külföldre utazik
go bankrupt ['gau'basnkrApf] csődbe megy guess(ed) [ges, -t] találgat, kitalál
go home ['gau 'haum] hazamegy guest(s) [gest, -s] vendég
go shopping bevásárolni megy guide(s) [gaid, -z] 1. tájékoztató
go to bed lefekszik 2. idegenvezető
eljár dolgozni guitar(s) [gi'ta:, -z] gitár
go to work
gold [gauld] arany guitarist(s) [gi'ta:rist, -s] gitáros
golf [golf] gun(s) [gAn, -z] fegyver
golf (játék)
gymnasium(s) tornaterem
good [gud] jó
good-bye [gud'bai] [d3Ím'neiziam, -z]
viszontlátásra!
good-looking [gud'lukirj] jóképű
gram(s) [graem, -z] gramm
grandchild (-children) unoka
['grasndtjaild, -tjildran]
grandfather(s) nagypapa
['grasndfaiőa, -z]
grandmother(s) nagymama
['graendmAŐa, -z]
grandparent(s) nagyszülő
['grasndpearant, -s]
grape(s) [greip, -s] szőlő
gravy f greivi] szaft, szósz
great [greit] nagy
green [gri:n] zöld
greengrocer's [gri:ngrausaz] zöldségüzlet
greet(ed) sy [gri.t, -id] üdvözöl vkit
grey/gray [grei] szürke
grill(ed) [gril, -d] grillsütőben sütni
grocer's ['grausaz] fűszerbolt
(bride)groom(s) vőlegény (esküvőn)
[(braid)gru:m, -z]
group(s)[gru:p, -s] csoport

30
31
Alapfok Alapfok
hide, hid, hidden elbújik, elrejt
fi
[haid, hid, 'hidn]
high [hai] magas
hair[hea] haj
high season(s) [hai' si:zan, -z] főszezon
haírdresser(s) ['headrese, -z] fodrász
hiking(s) ['haikirj, -z] gyalogtúra, hegymászás
halffvcs) [ha:f, -vz] fél
hill(s) [hil, -z] domb
hali(s) [ho:L -z] előszoba
history ['histari] történelem
ham [hsern] sonka
hit, h i t , - [ h i t , ~ , ~ ] üt
taandbag(s) fhaendbasg, -z] retikül, kézitáska
hitchhike(d) ['hitjhaik, -t] stoppol (járművet)
h an dkerchief(ves) zsebkendő
hold, held, ~ [hauld, held, --] tart (kézben)
['heerjketjúf, -vz]
holiday(s) ['holidei, -z] ünnepnap, szabadság
handsome ['haensam] csinos
holidays ['holideiz] szünet, vakáció
happen (ed) ['haepan, -d] történik
home(s) [haum, -z] otthon
happy fhsepi] boldog
homework ['haumwa:k] házi feladat
h a r d [ha:d] kemény, nehéz
honey ['hAni] méz
hardly [*ha:dli] alig
honeymoon(s) ['hAnimu:n, -z] mézeshetek, nászút
hat(s) [ha?t, -s] kalap
hoover(s) [hu:va, -z] porszívó
hatc(d) [heit, -id] gyűlöl, utál
hope(d) [haup, -t] remél
have, had, ~ [hasv, haed, ~] valakinek/valaminek van
horrible ['horabl] szörnyű, borzasztó
valamije
hospital(s) ['hospital, -z] kórház
have breakfast reggelizik
hot [hot] forró
[hcev 'brekfest]
head(s) [hed, -z] fej hotel(s) [hau'tel, -z] szálloda
hear, heard, ~ [hie, ha:d, ~] hall vmit hour(s) [aua, -z] óra (időtartam)
heart(s) [ha:t, -s] szív house(s) [haus, -ziz] ház
heavy [lieví] nehéz (súly) housewife(ves) háziasszony
heavy smoker(s) erős dohányos ['hauswaif, -vz]
['hevi smauka, -z] how [hau] hogy, hogyan
hello [helau] szervusz how many hány, hányat
help, helped, ~ [help, lielpt, ~] segít how much mennyi, mennyit
help sy with sg segít vkinek vmiben how often milyen gyakran
here [hía] itt hungry ['hArjri] éhes

32 33
Alapfok
Alapfok

hurry(ied) ['hAri, -d] siet I


hurt, hurt, ~ [ha:t, ~, ~] megsért, megsérül
ice [ais] jég
husband(s) ['hAzband, -z] férj
ice-cream(s) ['ais-kxirm, -z] fagylalt
ice-skating ['ais skeitin] korcsolyázás
idea(s) [ a i ' d i a , -z] ötlet
identify(ied) [ai'dentifai, -d] azonosít
identity card(s)
[ai'dentiti ka:d, -z] személyazonossági igazolvány
if [if]
ill[il] ha
image(s) ['imid3, -iz] beteg
immediately [i'mi:djatli] kép(más), arcmás
impolite [impa'lait] azonnal
important [im'po:tant] udvariatlan
improve(d) [im'pru:v, -d] fontos
inch(es) [intj, -iz] javul, javít, fejleszt
hüvelyk
incident(s) ['insidant, -s] (hosszmérték: 2,54 cm)
include(d) sg [in'klu:d, -id] kellemetlen eset
including [in'klu:dirj] benne van, magába foglal
income(s) [ ' i n k A m , -z] beleértve
indeed [in'di:d] jövedelem
independence ['indipendans] valóban, tényleg
independent ['indipendant] függetlenség
indicate(d) ['indikeit, -id] független
information [infa'meijn] jelez, mutat
inherit(ed) [in'herit, -id] tájékoztatás
initial(s) [i'nijal, -z] örököl
ink [ink] (név) kezdőbetű
insist [in'sist] on sg tinta
inspector(s) [in'spekta, -z] ragaszkodik vmihez
ellenőr
35
34
Alapfok
Alapfok
instead [in'sted] helyette J
institute(s) ['institju:t, -s] intézet
instruction(s) utasítás jacket(s) ['d33ekit, -s] dzseki, zakó
[in'strAkfan, -z] jeans [d3Í:nz] farmernadrág
insurance company(ies) biztosító társaság jelly f d e l i ]
3 zselé (cukor), lekvár
['in'Juerans 'kAmpani, -z] jewel(s) ['d3u:el, -z] ékszer
intelligent [in'telid3ant] intelligens, értelmes jeweller's ['d3u:alaz] ékszerész (üzlet)
intend(ed) to do sg szándékozik tenni vmit job(s) [d3ob, -z] munka, állás
[in'tend, -id] joke(s) [d3euk, -s] vicc, tréfa
intensive [in'tensiv] intenzív journalist(s) ['d amalist, -s]
3
újságíró
interested in sg. ['intrestid] érdeklődik vmi iránt journey(ies) ['d3a:ni, -z] utazás
interesting ['intristirj] érdekes juice(s) [d3u:s, -iz] lé, dzsúz
junction(s) ['d AnkJan, -z] csomópont
international [inta'naejnal] nemzetközi 3

just [d3ASt] éppen,csak


interpreter(s) [in'ta:prita, -z] tolmács
interview(s) ['intavju: -z] interjú
interview(ed) sy interjút készít vkivel
['intavju: -d]
investigation(s) nyomozás
[investi'geijn, -z]
invite(d) [in'vait, -id] meghív
involve(d) [in'volv, -d] magába foglal
iron [aian] vas
iron(s) [aian, -z] vasaló
iron(ed) [aian, -d] vasal

37
36
Alapfok Alapfok

K L
keep, kept, ~ [ki:p, kept, tart, megtart ladder(s) ['lasda, -z] létra
key(s) [ki:, -z] kulcs lady(s) ['leidi, -z] hölgy
kill(ed) [kii, -d] öl, megöl lake(s) [leik, -z] tó
kilo(s) ['ki:lau, -z] kiló lamb(s) [laem, -z] bárány
kilometre(s) ['kilami;ta, kilométer land(s) [lasnd, -z] föld, földterület
kind [kaind] kedves language(s) ['laengwid3 -iz] nyelv
king(s) [kitj, -z] király language school(s) nyelviskola
kiss(es) [kis, -iz] csók, puszi large [la:d ] nagy
3

kitchen(s) ['kitjin, -z] konyha last [la:st] utolsó


kit (s) [kit, -s] egységcsomag last night [la:st nait] tegnap este
knife(ves) ['naif, -vz] kés late [leit] késő, késői, későn
know, knew, known tud, ismer laugh(ed) at sy/sg. [la:f, -t] nevet vkin/vmin
[nau, nju:, naun] law(s) [k>:, -z] törvény
lead, led, ~ [li:d, led, ~] elvezet vhová
leaflet(s) ['li:flet] tájékoztató
learn, learnt, ~ [la:n, la:nt, ~] tanul
least [li:st] legkevesebb
leave, left, ~ [li:v, left, ~] elmegy, elhagy vmit
leave for sg. [li:v] elindul vhova
lecture(s) ['lektja, -z] előadás
left [left] bal
leg(s) [leg, -z] láb
lemon(s) ['leman, -z] citrom
lend, lent, ~ [lend, lent, ~] kölcsönad
less [les] kevesebb
lesson(s) ['lesn, -z] lecke, tanóra
let, ~, ~ [let, ~, ~] hagy, enged
let me see [let mi: si:] lássuk csak!
letter(s) ['leta, -z] levél, betű
level(s) ['levl, -z] szint

38 39
Alapfok
Alapfok
library(ies) ['laibrari, -iz] könyvtár
fekszik lose one's way eltéved
lie, lay, lain [lai, lei, lein]
lose weight [lu:z weit] fogyni
lie(s) [lai, -z] hazugság
hazudik (a) lot (of) [tot] sok
lie(d) [lai, -d]
élet love [IAV] szeretet
life(ves) [laif, -vz]
lift(s) [lift, -s] lift love(d) sy [IAV, -d] szeret
lift(ed) [lift, -id] emel lovely ['Uvli] szép, aranyos, bájos
light [lait] világos, könnyű low [lau] alacsony
light(s) [lait, -s] fény low season(s) ['lau 'si.zn, -z] utó, ill. előszezon
lighter(s) ['laita, -z] öngyújtó luck [Ük] szerencse
like(d) [laik, -t] kedvel lucky pAki] szerencsés
line(s) [lain, -z] vonal luggage flAgid3] csomag
lion(s) ['laian, -z] oroszlán lunch(es) [UntJ, -iz] ebéd
list(s) [list, -s] lista lunchtime ['Unt/taim] ebédidő
listen(ed) to sg. ['lisn, -d] hallgat vmit luxury [ ' l A k J a r i ] luxus
literature ['litratja] irodalom
litre(s) ['li:ta, -z] liter
(a) little flitl] (egy) kicsi(t)
living room(s) ['livirj ru:m, -z] nappali szoba
local ['laukal] helyi
lock(s) [tok, -s] zár (fn.)
lock(ed) [tok, -t] bezár
lonely flaunli] magányos
long [Ion] hosszú
look(ed) [luk, -t] néz
look after gondoskodik vkiről, vigyáz rá
look at néz vmit
look for keres vmit
look into belenéz
look up kikeres (szótárból)
lorry(ies) ['tori, -z] teherautó
lose, lost, ~ [lu:z, tost, ~] elveszít

40
41
Alapfok
Alapfok
M meat [mi:t] hús
mechanic(s) [mi'kaenik, -s] autószerelő
madam ['maedam] asszonyom (megszólítás)
mechanical engineer(s) gépészmérnök
magazine [maega'zi.n] képes folyóirat
[mi'kaenikal end3Í'nia, -z]
mail [meil] (napi) posta
medium ['mi.diam] közepes
main course(s) főfogás
medicine [medsan] gyógyszer
[mein ko:s, -iz]
meet, met, ~ sy [mi:t, met, ~] találkozik vkivel
main entrance(s) főbejárat
meet sy at the airport kimegy vki elé a repülőtérre
[mein 'entrans, -iz]
member(s) ['memba, -z] tag
main road(s) [mein 'raud, -z] főút
mend(ed) [mend, -id] javít, szerel
make, made, ~ készít, csinál
menu(s) ['menju:, -z] étlap
[meik, meid, ~]
mess [mes] rendetlenség
make-up ['meik Ap] smink
message) s) ['mesid3, -iz] üzenet
male [meil] hímnemű
metre(s) ['mi:ta, -z] 1. méter 2. mérőóra
man (men) [msen, men] férfi
microphone(s) mikrofon
manager(s) ['maenid^a, -z] igazgató
['maikrafaun, -z]
manufacturer(s) gyártó cég
middle [midi] közép
[maenju'faektfara, -z]
middle-aged ['midleid3d] középkorú
many [meni] sok (megszámlálható
midnight fmidnait] éjfél
főnevekkel)
mile(s) [mail, -z] mérföld
map(s) [maep, -s] térkép
milk [milk] tej
marital status
családi állapot millimetre(s) ['milami:ta, -s] milliméter
['maerital 'steites]
million(s) ['miljan, -z] millió
mark(ed) [ma:k, -t]
jelöl millionaire(s) [milja'nea, -z] milliomos
married ['maerid]
miner(s) ['maina, -z] bányász
marry(ied) ['mseri, -d] házas (férjes, nős)
mineral water ásványvíz
hozzámegy vkihez, elvesz
['minaral 'wo.ta]
marvellous ['ma.valas] vkit
miserable ['mizarabl] szörnyű, szerencsétlen
match(es) [maetj, -iz] csodálatos
miss(ed) sg [mis, -t] hiányol vmit
meal(s) [mi:l, -z] 1. meccs 2. gyufa
mirror(s) ['mira, -z] tükör
mean, meant, ~ étkezés
modern fmodan] modern
[mi:n, ment, ~] jelent
moment(s) ['maumant, -s] pillanat

42
43
Alapfok
Alapfok
money ['mAni] pénz
monkey(s) ['mArjki, -z] majom N
month(s) [rriAnö, -s] hónap
moon(s) [mu:n, -z] hold name(s) [neim, -z] név
more [mo:] több national fnaejanal] nemzeti (mn)
morning(s) ['mo:nin, -z] reggel nationality(ies) nemzetiség
in the morning reggel (időhatározó) [naeja'neliti:, -z]
most [maust] legtöbb near [nia] közel
mostly ['maustli] főleg nearby [niabai] közelben, közeli
mother(s) ['mAÖa, -z] anya nearly fniali] majdnem
mother(s)-in-law anyós neck(s) [nek, -s] nyak
['mAÖa, -z ink):] necklace(s) ['neklas, -iz] nyaklánc
mountain(s) ['mauntin, -z] hegy need(ed) sg [ni.d, -id] szüksége van vmire
moustache(s) [mas'ta:j, -iz] bajusz neighbour(s) ['neiba, -z] szomszéd
mouth(s) [mauö, mauöz] száj neglected [ni'glektid] ápolatlan, elhanyagolt
move(d) [mu:v, -d] 1. mozog 2. költözik nephew(s) ['nefju: -z] unokaöcs
much [mAtJ] sok (nem megszámlálható nervous ['na:vas] ideges
főnevekkel) never fneva] soha
multiply(ied) ['mAltiplai, -d] sokszorosít, beszoroz new [nju:] új
museum [mju:'ziam ] múzeum news [nju:z] hírek
music ['mju:zik] zene newsagent's fnju:zeid3ants] újságárus
mushroom(s) ['mA,fru:m, -z] gomba newspaper(s) újság, napilap
['nju:zpeipa, -z]
next [nekst] következő
nice [nais] kedves, szép
niece(s) [ni:s, -iz] unokahúg
night(s) [nait, -s] éjszaka
nil [nil] nulla (futballban)
no, not [nau, not] nem
nobody [naubadi] senki, senkit
noise(s) [noiz, -iz] zaj
noisy ['noizi] zajos
normally ['no:mali] normális esetben
44
45
Alapfok
Alapfok
nose(s) [nauz, -iz] orr
not as/so... as nem olyan... mint 0
[not aez/sau aez]
note(s) [naut, -s] megjegyzés, feljegyzés occasion(s) [a'keÍ3an, -z] alkalom
nothing fnAÖirj] semmi occasionally [a'keÍ3anli] alkalomadtán
notice(d) ['nautis, -d] ofy észrevesz occupation(s) [okju'peijan, -z] foglalkozás
novel(s) ['noval, -z] regény ocean(s) ['aujan, -z] óceán
novelist(s) ['novelist, -s] regényíró offer(ed) [ofa, -d] felajánl
now [nau] most office(s) ['ofis, -iz] iroda
nowadays ['nauadeiz] mostanában official [a'fijl] hivatalos
nowhere fnauwea] sehol, sehová often [ofn] gyakran
number(s) ['nAmba, -z] szám oil [oil] olaj
nurse(s) [na:s, -iz] ápolónő old [auld] öreg, idős
nylon fnailan] nejlon, műszálas old-age-pension(s) nyugdíj
['auld eid3'penjan, -z]
once [wAns] egyszer
onion(s) ['Anjan, -s] hagyma
only ['aunli] csak
open(ed) ['aupen, -d] kinyit
opera(s) ['opara, -z] opera
opinion(s) [a'pinjan, -z] vélemény
optician(s) [op'tijan, -z] látszerész
or [o:] vagy (kötőszó)
orange(s) ['orind3, -iz] narancs
orchestra(s) ['o:kastra, -z] zenekar
order(ed) ['o:da, -d] rendel, parancsol
ordinary [o.dinari] közönséges, mindennapos
other [Vőa] más, egyéb, többi
outside fautsaid] kinn, kívül
outstanding [aut'stasndirj] kiemelkedő
oval ['auval] hosszúkás, ovális
overleaf ['auvali:f] a túloldalon, hátlapon
overtime f'auvataim] túlóra
46
47
Alapfok
Alapfok
P pay, paid, ~ for sg. fizet vmiért
packet(s) ['paskit, -s] csomag [pei, peid, ~]
pair work ['pea wa:k] pármunka pea(s) [pi:, z] borsó
painting(s) ['peintirj, -z] festmény peace [pi:s] béke
palace(s) ['paslis, -iz] kastély, palota pear(s) [pea, -z] körte
pale [peil] sápadt pen(s) [pen, -z] toll
pan(s) [pasn, -z] lábas, serpenyő pencil(s) [pensl, -z] ceruza
pantry(ies) ['paantri, -z] kamra pension(s) ['penjan, -z] nyugdíj
paper(s) ['peipa, -z] újság pensioner(s) ['penjana, -z] nyugdíjas (fn)
paper ['peipa] papír people ['pi:pl] emberek
parcel(s) ['pa:sl, -z] csomag pepper[pepa] bors
pardon ['pa:dn] tessék? per cent [pa'sent] százalék
parent(s) [ paerant, -s] szülő perfect ['pa:fikfj tökéletes
park(s) [pa:k, -s] park perfume [pa:fju:m] parfüm
participant(s) résztvevő per month [pa mAn8] havonta
[pa:'tisipant, -s] permanent ['pa:manant] állandó
particulars [pa'tikjulaz] személyi adatok permit(ed) [pa'mit, -id] megenged
partner(s) ['pa:tna, -z] pár, partner person(s) ['pa:sn, -z] személy
party(ies) ['pa:ti, -z] parti, buli petrol ['petral] benzin
pass(ed) [pa:s, -t] 1. elmegy valami mellett phone(d) ['faun, -d] telefonál
2. átad, odanyújt phone(s) ['faun, -z] telefon
pass an exam letesz egy vizsgát photo-copy(ied) fénymásol
['pa:s an ig'zasm] ['feutaukopi, -d]
passenger(s) [ p a s s h ^ a , -z] utas photograph(s) fénykép
passer(s)-by ['pa:sa, -z bai] járókelő ['fautagra:f, -vz]
passport(s) [pa:spo:t, -s] útlevél piano(s) ['pja:nau, -z] zongora
passport control útlevél-ellenőrzés pick(ed) up [pik, -t] felvesz, felemel
['pa:spo:t kan'traul] picnic(s) ['piknik, -s] piknik, étkezés a természetben
past [pa:st] múlt picture(s) ['piktja, -z] kép
patient(s) ['peijant, -s] beteg piece(s) [pi:s, -iz] darab
patient [peijant] türelmes pilot(s) ['pailat, -s] pilóta
pineapple(s) ['painaepal, -z] ananász
48
49
Alapfok
Alapfok
population [popju'leijn] népesség, lakosság
pink [pink] rózsaszín pork [po:k] disznóhús
pipe(s) [paip, -s] 1. pipa 2. cső 3. duda portable ['po.tabl] hordozható
pity [piti] kár porter(s) ['po.te, -z] hordár
place(d) [pleis, -t] (el)helyez possible ['posabl] lehetséges
place(s) [pleis, -iz] hely post [paust] posta
plain [plein] egyszerű, sima postcard(s) ['paustka.d, -z] képeslap
plan(s) [plaan, -z] terv
post office(s) ['paust ofis, -iz] posta (épület)
plan(ned) [plaen, -d] tervez
post-code(s) ['paust kaud, -z] postai irányítószám
plane(s) [plein, -z] repülőgép
potato(es) [pa'teitau, -z] burgonya
plant(s) [pla.nt, -s] 1. cserepes növény
pound(s) [paund, -z] 1. súlymérték: font
2. erőmű, üzem
2. pénznem: font
plate(s) [pleit, -s] tányér
practice(s) ['prsektis, -iz] gyakorlat
platform(s) ['plastfb.m, -z] peron, vágány
practise(d) ['praektis, -t] gyakorol
play(ed) [plei, -d] játszik
prefer(ed) [pri'fa:, -d] jobban szeret
pleasant [pleznt] kellemes
prepare(d) [pri'pea, -d] (elő)készít
please [pli.z] kérem, legyen szíves
prescription(s) orvosi recept
plug(s) [pUg, -z] konnektor
[pri'skripjan, -z]
p.m. [pi:em] délután (déli 12-től éjfélig)
present ['preznfj 1. jelenlegi 2. ajándék
point(ed) [point, -id] mutat
president(s) ['prezidant, -s] elnök
police [pa'li.s] rendőrség
press(ed) [pres, -t] nyom
police station(s) rendőrség (épület)
pretty ['priti] csinos
[pa'li.s steijan, -z]
previous [priivjas] előző
policeman, ~men rendőr
previously ['pri:vjasli] azelőtt, korábban
[pa'lisman, -men]
price(s) [prais, -iz] ár, ára vminek
polite [pa'lait] udvarias
primary school(s) általános iskola
politician(s) [poli'tijn, -z] politikus
['praimari 'sku:l, -z]
politics [politiks] politika
prison(s) ['prizn, -z] börtön
pollute(d) [pa'lu:t, -id] szennyez (környezetet)
private ['praivat] magán...
pollution [pa'lujn] légszennyeződés
probably f'probabli] valószínűleg
poor [pua] szegényes
problem(s) ['problem, -z] gond, probléma
pop music [pop mju.zik] popzene
process(es) [prau'sas, -iz] folyamat
popular [ popjule] népszerű

51
50
Alapfok Alapfok
produce(d) [pro'dju:s, -t] termel, előállít
profession(s) [pra'fejn, -z] (diplomás) foglalkozás Q
proficiency [pra'fi/ansi] tudás (magas szintű)
quality(ies) ['kwoliti, -iz] minőség
programme(s) program
quarter(s) ['kwo:ta, -z] negyed
['praugrasm, -z]
queen(s) [kwi:n, -z] királynő
promise(s) [promis, -iz] ígéret
question(s) ['kwestjan, -z] kérdés
promise(d) [promis, -t] ígér
queue(s) [kju, -z] sor
pronounciation(s) kiejtés
quick(Iy) fkwik-li] gyors(an)
[pranAnsi'eijan, -z]
quite [kwait] egészen
proof(ves) [pru:f, -vz] bizonyíték
quiet(ly) ['kwaiat-li] csöndes(en)
public [pAblik] 1. nyilvános 2. közönség
quote(d) [kwaut] idéz
pull(ed) [pul, -d] húz
pullover(s) ['pulauva, -z] pulóver
punch(ed) [pAntJ, -t] jegyet kezel, lyukaszt
punctual fpAnktjual] pontos (óra)
pupil(s) ['pju:pl, -z] tanuló (ált. iskolai)
purchase(d) ['pa:t{as, -t] vesz, vásárol, beszerez
purpose(s) ['pa:pas, -iz] cél
purse(s) [pa.s, -iz] pénztárca
put, ~, ~ [put, ~ ~] tesz, helyez, rak
put sy up elszállásol vkit

52 53
Alapfok
Alapfok
R refund(ed) [ri'fAnd, -id] visszatérít
register(ed) ['red3Ísta, -d] bejegyez
race(s) [reis, -iz] verseny registration number(s) rendszám
radiator(s) ['reidieite, -z] fűtőtest [red3i'streilen 'nAmba, -z]
radio(s) ['reidiau, -z] rádió regular fregjule] rendszeres
railway station(s) pályaudvar relative(s) ['relatív, -z] rokon
['reilwei 'steijan, -z] relax(ed) [ri'laeks, -t] kikapcsolódik, pihen
railway(s) ['reilwei, -z] vasút remember(ed) emlékszik
rain [rein] eső [ri'memba, -d]
raise(d) [reiz, -d] emel remove(d) [ri'mu:v, -d] eltávolít
rapid ['raspid] gyors renew(ed) [ri'nju:, -d] megújít
rarely ['reali] ritkán rent(s) [rent, -s] bér, lakbér, bérleti díj
read, read, ~ [ri:d, red, ~] olvas rent(ed) [rent, -id] bérel, kibérel
ready ['redi] kész rental(s) ['rental, -z] bérleti díj
real [rial] valóságos, igazi repair(ed) [ri'pea, -d] javít
really [Viali] tényleg, valójában reporter(s) [ri'po.ta, -z] riporter
reason(s) ['ri.zan, -z] ok reply [ri'plai] válasz
reasonable ['ri:zanabl] ésszerű, elfogadható representative(s) képviselő
receipt(s) [ri'si:t, -s] nyugta, blokk [repri'zentativ, -z]
receive(d) [ri'si:v, -d] kap, megkap request(ed) [ri'kwest, -id] kér, kíván
receiver(s) [ri'si:va, -z] telefonhallgató request(s) [ri'kwest, -s] kérés, kívánság
receptionist(s) szállodaportás rescue(d) ['reskju:, -d] megment
[ri'sepjanist, -s] research(ed) [ri'sa.fi, -t] kutat
recognise(d) ['rekagnaiz, -d] elismer, felismer research(es) [ri'sa.tj, -iz] kutatás
recommend(ed) ajánl, javasol reserve(d) [ri'za:v, -d] lefoglal (szobát stb.)
[reka'mend, -id] rest(ed) [rest, -id] pihen
record shop(s) hanglemezbolt restaurant(s) ['restara:nt, -s] vendéglő, étterem
['reko.d jop, -s] result(s) [ri'zAlt, -s] eredmény
record(s) ['reko.d, -z] lemez retire(d) [ri'taia, -d] nyugdíjba megy, visszavonul
record-player(s) lemezjátszó return(ed) [ri'ta:n, -d] visszatér
['reko.d pleia, -z] rice [rais] rizs
red [red] piros rich [ritj] gazdag

54
55
Alapfok
Alapfok
ride, rode, ridden lovagol
[raid, reud, ridn] s
right [rait] 1. jobb 2. helyes(en) 3. jog
right away [rait a'wei] most, azonnal sad [sa?d] szomorú
ring(s) [rig, -z] 1. gyűrű 2. csengetés safe [seif] biztonságos
river(s) [Viva, -z] folyó safety belt(s) ['seifti 'beit, -s] biztonsági öv
road(s) [raud, -z] út sail(ed) [seil, -d] vitorlázik
roast(ed) [raust, -id] roston süt salad(s) ['saalad, -z] saláta
rob(bed) [rob, -d] kirabol salary(ies) ['sasiari, -z] fizetés
role [raul] szerep salesman, -men eladó (férfi)
roll(s) [raul, -z] 1. tekercs, 2. zsemle ['seilzman, -men]
romantic [rau'maantik] romantikus saleswoman, -women eladónő
room(s) [ru:m, -z] szoba ['seilzwuman, -wimin]
room [ru:m] hely salt [so:lt] só
rose(s) [rauz, -iz] rózsa same [seim] ugyanaz
round [raund] kerek sandwich(es) szendvics
route(s) [ru:t, -s] útvonal ['sasn(d)wit{, -iz]
routine [ru:'ti:n] mindennapi megszokott satellite(s) ['saetalait, -s] műhold
tevékenység, rutin satisfied ['sastisfaid] elégedett
royal [Voial] királyi sauce(s) [so:s, -iz] szósz, öntet
rugby ['rAgbi] rögbi sausage(s) ['sosid3, -iz] kolbász
ruin(ed) [ruin, -d] rombol, romba dönt save(d) [seiv, -d] megtakarít, megment
rule(s) [ru:l, -z] szabály say, said, ~ [sei, sed, ~] mond
run, ran, run [rAn, raen, rAn] fut
school(s) [sku:l, -z] iskola
rush(ed) [rAJ, -t] rohan science(s) ['saians, -iz] természettudomány
scientist(s) ['saiantist, -s] tudós
screen(s) [skri:n, -z] képernyő
sea(s) [si:, -z] tenger
seaside fsi:said] tengerpart
season(s) ['si:zn, -z] évszak, szezon
seat(s) [si:t, -s] ülés, ülőhely
second ['sekand] második

56
57
Alapfok
Alapfok
shout(ed) [Jaut, -id] kiabál
secondary school(s) középiskola
show, showed, shown mutat
['sekandari sku:l, -z] [Jau, Jaud, Jaun]
secretary(ies) ['sekratri, -z] titkár, titkárnő show(s) [Jau, -z] 1. bemutatás, mutatvány
see, saw, seen [si:, so:, si:n] lát
2. szórakoztató műsor
see over [si: 'auva] lásd túloldalon (fordítsd meg) show sy around vkit körbevezet
seldom ['seldam] ritkán [Jau ... araund]
sell, sold, ~ [sel, sauld, ~] elad shower(s) ['Jaua, -z] zuhany/zó
semi-detached house(es) ikerház shy [Jai] szégyenlős
['semi-di'tajtjt hauz, -iz] sick [sik] beteg, rosszul érzi magát
send, sent, ~ [send, sent, ~] küld sight(s) [sait, -s] látnivaló, nevezetesség
sense [sens] ész, érzék sightseeing ['saitsi:irj] városnézés
series fsiarkz] sorozat sightseeing tour(s) városnéző körút
serious ['siarias] komoly sign(ed) [sain, -d] aláír
service(s) ['se:vis, -iz] szolgáltatás signature(s) ['signitja, -z] aláírás
service f'sa:vis] kiszolgálás silent(ly) fsailent, -li] halk(an), csendes(en)
settee(s) [se'ti:, -z] kanapé silly fsili] mókás, dilis, ostoba
shampoo [Jaem'pu:] sampon silver ['silve] ezüst
share(d) [Jea, -d] megoszt sing, sang, sung énekel
shave(d) [Jeiv, -d] borotválkozik [sin, sasn, SAt]]
shelf(ves) [Jelf, -vz] polc single(s) ['sirjgl, -z] menetjegy (csak oda)
shift(s) [Jift, -s] műszak (munkában) single room(s) egyágyas szoba
shine, shone, ~ [Jain, Jon, ~] süt (pl.: a Nap) ['singl ru:m, -z]
ship(s) [Jip, -s] hajó sink(s) [sink, -s] mosogató
shirt(s) [Ja:t, -s] ing sister(s) ['sista, -z] lánytestvér
shoe(s) [Ju:, -z] cipő sister(s)-in-law sógornő
shoemaker('s) ['Ju:meika, -z] cipész (üzlet) ['sista, -z inlo:]
shoot, shot, ~ [Ju:t, Jot, ~] lő sit, sat, ~ [sit, seet, ~] ül
shop(s) [Jop, -s] üzlet sitting-room(s) nappali szoba
shopping [jopin] vásárlás ['sitin ru:m, -z]
short [Jo:t] alacsony size [saiz] méret
shorts [Jo:ts] rövidnadrág sketch(es) [sketj, -iz] vázlat
shoulder(s) ['Joulda, -z] váll

59
58
Alapfok
Alapfok
ski(ed) [ski:, -d] síel
skirt(s) [ska:t, -s] szoknya sorry ['sori] bocsánat!
sky(ies) [skai, -z] ég, égbolt sound(s) [saund, -z] hang
sleep, slept, ~ [sli:p, slept, ~] alszik soup(s) [sup, -s] leves
sleepy ['sli:pi] álmos south [sauO] dél (égtáj)
slide(s) [slaid, -z] 1. diafilm 2. csúszda spa(s) [spa:, -z] gyógyfürdő
slim [slim] karcsú space [speis] űr, hely, tér
slot machine(s) pénzbedobó automata speak, spoke, spoken to sy beszél vkivel
['slotma 'Ji:n, -z] [spi:k, spauk, 'speukan]
slow [slau] lassú special ['spefal] speciális, különleges
small [smo:l] kicsi, alacsony spectacles ['spektakalz] szemüveg
smell(ed) [smel, -d] szagol speech(es) [spi:t|, -iz] beszéd
smile(d) [smail, -d] mosolyog speed [spi:d] gyorsaság, sebesség
smoke(d) [smauk, -t] dohányzik spell(ed) [spel, -d] betűz
smoke [smauk] füst spend, spent, ~ tölt (időt), költ (pénzt)
smoker(s) ['smauka, -z] dohányos [spend, spent, ~]
sneeze(d) [sni:z, -d] tüsszög spoon(s) [spu:n, -z] kanál
snow [snau] hó sport(s) [spo:t, -s] sport
so [sau] így, ezért spring(s) [sprirj, -z] tavasz
soap [saup] szappan spy(ies) [spai, -z] kém
sock(s) [sok, -s] zokni square(s) [skwea, -z] 1. négyzet 2. tér
sofa(s) ['saufa, -z] kanapé square metre(s) négyzetméter
software fsoftwea] szoftver [skwea 'mi:ta, -z]
soldier(s) ['sauk^a, -z] katona staff [sta:f] személyzet
some [sAm] néhány stand, stood, ~ áll
valami, valamit [stasnd, stud, ~]
something fsAmöirj]
star(s) [sta:, -z] 1. csillag 2. sztár, híres ember
sometimes ['sAmtaimz] néha
stair(s) [stea, -z] lépcső
somewhere ['sAmwea] valahol
start(ed) [sta:t, -id] elkezd vmit
son(s) ['sAn, -z] fia vkinek
starter(s) ['sta:ta, -z] előétel
son(s)-in-law ['SAÜ, -z-inlo:] vő
station(s) ['steijan, -z] állomás
soon [su:n] hamarosan, nemsokára
stationer's fsteijanaz] papírbolt
sore throat ['so:6rauf] torokfájás
statue(s) ['staetfu:, -z] szobor

60
61
Alapfok
Alapfok
stay(cd) fstei, -d] tartózkodik, marad summer(s) ['sAme, -z] nyár
steak(s) [steik, -s] hússzelet (marha)
summer holiday(s) nyári szünet
steal, stole, stolen lop
['sAme 'holedei, -z]
[sti;l, steul, 'steulen] sun [sAn] nap
step(s) [step, -s] lépés, lépcsőfok
sunbathe ['sAnbeiö] napozni
stereo(s) ['stirieu, -z] magnó
sunflower(s) [sAn'flaue, -z] napraforgó
steward(s) ['stjued, -z] légikísérő
sunny ['sAni] napos
stewardess(es) [stjue'des, -iz] légikísérőnő
supermarket(s) ABC-áruház
still [stil] még, még mindig
['sju.pe ma:kit, -s]
stocking(s) ['stokirj, -z] harisnya
supper(s) ['sApe, -z] vacsora
stomach(s) ['stAmak, -s] gyomor, has
support [se'po:t] támogatás, segítség
stomach-ache [stAmak'eik] gyomorfájás
suppose(d) [se'pauz, -d] feltételez
stone(s) [steun, -z] kő
sure [Jua] biztos
stop(ped) [stop, -t] abbahagy vmit, megáll
surgery(ies) [ ' s e p e r i , -z] rendelő
stop(s) [stop, -s] megálló
surname(s), family name(s) vezetéknév
storey(s) ['sto.ri, -z] szint (épületnél)
['se.neim, -z 'faemili neim, -z]
story(ies) ['sto:ri, -z] történet
surprise(s) [sa'praiz, -iz] meglepetés
stranger(s) ['streind3e, -z] idegen, nem ismerős (fn)
surprising [se'praizirj] meglepő
strawberry(ies) ['stro:beri, -z] eper surroundings [se'raundirjz] környék
street(s) [stri.t, -s] utca édesség
sweet(s) [swi:t, -s]
strong [strorj] erős
swim, swam, swum úszik
student(s) ['stju:dant, -s] diák, egyetemi hallgató
[swim, swaem, swAm]
student's hostel(s) diákszálló, kollégium
swimming-pool(s) ['swimirj úszómedence
['stju.dents 'hostel, -z] pu:l, -z]
study(ied) ['stAdi, -d] tanul
subject(s) [*SAbd3ikt] tantárgy
suburb(s) ['sAbe:b, -z] előváros, zöldövezet
successful ['sak'sesfel] sikeres
suddenly ['sAdnli] hirtelen
sugar ['Juga] cukor
suggest(ed) [sa'd3est, -id] javasol
suit(s) [sju.t, -s] öltöny, kosztüm

62 63
Alapfok
Alapfok
T than [őaen] mint
thank(ed) [Gasnk, -t] megköszön
table(s) ['teibel, -z] asztal
that [őaef] 1. hogy (kötőszó)
take, took, taken vesz, visz
2. az, azt (mutató névmás)
[teik, tuk, 'teikn]
3. ami, amit (kötőszó)
take a taxi [teik a 'tasksi] taxit fogad
the [öi:, őa] a, az (határozott névelő)
take off 1. levesz, 2. felszáll (repülő)
theatre(s) ['Giata, -z] színház
take shorthand gyorsír
then [öen] akkor, azután
['teik '{o:thasnd]
there[őea] ott, oda
take an exam vizsgázik, vizsgát tesz
these [ői:z] ezek, ezeket
['teik an ig'zasm]
thick [Gik] vastag, sűrű
talk(ed) to sy [to:k, -t] beszél vkivel
thief(ves) [Gi:f, -vz] tolvaj, betörő
tall [to:l] magas
thin [Gin] sovány
tape-recorder(s) magnó
thing(s) [Gin, -z] dolog
['teipriko:da, -z]
adó think, thought, ~ gondol
tax(es) [tasks, -iz]
taxi [Girjk, 6 o : t , ~]
taxi(s) ['tasksi, -z]
tea thinning ['Ginirj] ritkuló, kopaszodó
tea [ti:]
teach, taught, ~ [ti:tj, to:t, ~] tanít third [Ga:d] harmadik
teacher(s) ['ti:tja, -z] tanár thirsty ['Ga:sti] szomjas
team(s) [ti:m, -z] csapat this [őis] ez, ezt
teenager(s) ['ti:neid3a, -z] tinédzser, tizenéves those [őauz] azok, azokat
telephone ['telifaun] telefon throat(s) [Graut, -s] torok
television(s) ['telavÍ3n, -z] televízió throw, threw, thrown dob
tell, told, ~ [tel, tauld, ~] mond, mesél [Grau, Gru:, Graun]
temperature(s) hőmérséklet tick(ed) [tik, -t] jelet tesz, kipipál
['tempratja, -z] ticket(s)['tikit, -s] jegy
temporary ['temparari] ideiglenes, átmeneti tie(s) [tai, -z] nyakkendő
tent(s) [tent, -s] sátor tile(s) [tail, -z] csempe
term(s) [ta:m, -z] félév, szemeszter till [til] -ig (időben)
terrible ['teribl] szörnyű time [taim] idő
test(s) [test, -s] teszt, dolgozat times [taimz] -szor, -szer, -ször
timetable(s) ['taimteibl, -z] órarend, menetrend
64
65
Alapfok Alapfok
tip(s) [tip, -s] borravaló travel(led) ['traevl, -d] utazik
tired ftaiad] fáradt travel agency(ies) utazási iroda
title(s) ['taitl, -z] cím ['trasvl 'eid3ansi, -z]
tobacco [ta'baskau] dohány travel(s) ['traevl, -z] utazás
tobacconist's [ta'baekonists] dohánybolt tree(s) [tri:, -z] fa (élő)
today [ta'dei] ma trip(s) [trip, -s] kirándulás
together [ta'geőa] együtt trolley(ies) ['troli, -z] bevásárlókocsi
toilet(s) ['toilit, -s] W.C. trolley-bus(es) ['trolibAS, -iz] trolibusz
tomato(es) [ta'ma:tau, -z] paradicsom trousers f'trauzaz] nadrág
tomorrow [ta'morau] holnap try(ied) [trai, -d] kipróbál
tonight [tanait] ma este T-shirt(s) ['ti: Ja:t, -s] póló
too [tu:] 1. is, szintén tube [tju:b] 1. a londoni földalatti, 2. cső
2. túl, túlságosan tuition fee(s) [tju'ijen fi:, -z] tandíj
toothbrush(es) fogkefe tulip(s) ['tjulip, -s] tulipán
['tu:9brAj, -iz] turn(ed) [ta:n, -d] fordul, befordul
toothpaste ['tu:0peist] fogkrém turn off kikapcsol
top ['top] 1. felső, legfelső turn on bekapcsol
2. teteje vminek twice [twais] kétszer
total ftautal] végösszeg type(d) [taip, -t] gépel
touch(ed) [tAtí, -t] érint typist(s) ['taipist, -s] gépírónő
tour(s) [tua, -z] körutazás
tourist(s) ['tuarist, -s] turista
towards [ta'wo:dz] vmi felé
town(s) [taun, -z] város
toy(s) [toi, -z] játék
traditional [tra'dijanal] hagyományos
traffic ['taefik] forgalom
traffic lights ['traefik laits] forgalmi lámpa
train(s) [trein, -z] vonat
tram(s) [traem, -z] villamos
translate(d) [traens'leit, -id] fordít
transport [tra3n'spo:t] közlekedés

66 67
Alapfok
Alapfok

u
ugly fAgli] csúnya
vacuum cleaner(s) porszívó
uncle(s) [Ankl, -z] nagybácsi
[Vaekjum 'kii:na, -z]
uncomfortable kényelmetlen
valid [Vaelid] érvényes
[An'kAmftabl]
vase(s) [va:z, -iz] váza
underground(s) földalatti
vegetable(s) ['ved tabl, -z]
3 1. zöldség 2. főzelék
[Vndagraund, -z]
very [Veri] nagyon
understand, understood, - ért
video-recorder(s) képmagnó
[Anda'stasnd, Ande'stud, ~]
[Vidiau-ri'kD:da, -z]
unemployed ['Animploid] munkanélküli
view(s) [vju:, -z] kilátás, panoráma
unhappy [An'hsepi] boldogtalan village(s) [Vilid , -iz]
3 falu
unhealthy [An'helGi] egészségtelen visa(s) ['vi:za, -z] vízum
uniform ['ju:nifb:m] egyenruha visit(ed) [Vizit, -id] meglátogat
unit(s) ['ju:nit, -s] 1. egység, 2. fejezet visitor(s) [Vizita, -z] vendég
university(ies) egyetem voice(s) [vois, -iz] hang
[juni'va:siti, -z]
volleyball [Volibo:l] röplabda
unless [An'les] hacsak nem...
vote(s) [vaut, -s] szavazat
unusual [An'ju^ual] szokatlan
vote(ed) [vaut, -id] szavazni
up-to-date [Vp-ta-deit] korszerű, modern
upstairs ['Apsteaz] fent (emeleten)
use(d) [ju:z, -d] használ
usually fju: uali]
3 rendszerint, általában

68
69
Alapfok Alapfok
west [west] nyugat
wet [wet] csapadékos, nedves
wait(ed) for sy/sg [weit, -id] vár what [wot] mi?, mit? (kérdőnévmás)
waiter(s) ['weita, -z] pincér what about [wot a'baut] mit szólnál ...-hoz?
waitress(es) ['weitres, -iz] pincérnő what a pity [wot a piti] milyen kár!
wake, woke, woken (up) felébred, felébreszt what colour [wot 'kAla] milyen színű?
[weik, wauk, waukn] what kind [wot 'kaind] milyen fajta?
walk(ed) [wo:k, -t] sétál what make [wot 'meik] milyen típusú?
wall(s) [wo:l, -z] fal what time [wot 'taim] mikor?
wallet(s) ['wolit, -s] irattárca wheel(s) [wi:l, -z] kerék
want(ed) [wont, -id] akar when [wen] mikor?, amikor
warm [wo:m] meleg where [wea] hol?, hová?, ahol, ahová
war(s) [wo:, -z] háború whether... or not akár (igen)... akár nem
mosogat ['weöa o: not]
wash(ed) up ['WOJAP]
washing machine(s) ['wojin mosógép which [witj] melyik?, amelyik
while [wail] mialatt
ma'Ji:n, -z]
figyel, néz white [wait] fehér
watch(ed) [wotj, -t]
(kar)óra who [hu:] ki?, kit?, aki, akit
watch(es) [woti, -iz]
órásmester whole [haul] egész
watchmaker(s)
whose [hu:z] kié?, kinek a ...?
['wofjmeika, -z]
wife(ves) [waif, -vz] feleség
water ['wo:te] víz
út win, won, ~ [win, won, ~] nyer
way(s) [wei, -z]
wind [wind] szél
weak [wi:k] gyenge
visel windy fwindi] szeles
wear, wore, worn
window(s) ['windau, -z] ablak
[wea, wo:, wo:n]
időjárás window shopping
weather ['weöa]
['windau Jopin] kirakatnézés
wedding(s) ['wedirj, -z] esküvő
hét wine [wain]
week(s) ['wi:k, -s]
winner(s) ['wina, -z] bor
weekend(s) ['wi:kend, -z] hétvége
1. jól 2. nos, hát winter(s) ['winta, -z] nyertes
well [wel]
Üdvözöllek! Isten hozott! wish(ed) [wi{, -t] tél
welcome! ['welkAm]
képzett wish(es) [wij, -iz] kíván
well-trained ['weltreind]
kívánság
70 71
Alapfok
Alapfok
woman(men) nő
['wuman, 'wimin] X
wonderful ['wAndafal] csodálatos
wood [wud] fa (feldolgozott) xerox(ed) ['ziaroks, -t] fénymásolni
woods [wudz] erdő Xmas ['krismas] ['eksmas] karácsony
word(s) [wa:d, -z] szó X-ray(s) ['eks rei, -z] röntgen
work(ed) [wa:k, -t] dolgozik
work overtime túlórázik
worker(s) ['warka, -z] munkás, dolgozó
world [wa:ld] világ
worried fworid] aggódó
worse [wa:s] rosszabb
worst [wa:st] legrosszabb
worth [we:0] ér, megér vmit
write, wrote, written
[rait, raut, 'ritn] ír
writing pad(s)
['raitirj paed, -z] írómappa
wrong [rorj]
helytelen

72
73
Alapfok
Alapfok

zebra(s) ['zi:bra, -z] zebra


yacht(s) [jo:t, -s] jacht
zero f'ziarau] nulla
yellow fjelau] sárga
zone(s) [zaun, -z] zóna, égöv
yes [jes] igen
yesterday fjestadei] tegnap
yoghurt ['jogát] joghurt
young [ J A t j ] fiatal

74 75
Középfok
Középfok

abbey (n) ['aebi] »apátság


abdomen (n) ['asbdaman] • has
ability (n) [a'biliti] képesség
(be) able to (do sg) [eibl] képes (vmit csinálni)
aboard (adv) [a'bo:d] fedélzeten
absent-minded (adj) szórakozott
['asbsant 'maindid]
absorb (v) [ab'soib] felszív, elnyel
absolutely (adv) [asbsa'luitli] teljesen
acceleration (n) [aksela'reijn] 1. gyorsulás 2. gáz(pedál)
accent (n) fasksant] idegen kiejtés, akcentus
accept (v) [ak'sept] elfogad
accessories (n) [ak'sesariz]] kiegészítők
accompany (v) [a'kompani] elkísér
accordion (n) [a'ko:dian] . harmonika
account (n) [a'kaunt] könyvelés, könyvvitel
accumulate (v) [a'kju:mjuleit] felhalmozódik
accurate (adj) ['askjurit] pontos
accuse (v) [a'kju:z] sy of sg vádol (vkit valamivel)
achieve (v) [a'tjkv] elér (eredményt), megvalósít
acknowledgement (n) , elismerés, köszönetnyilvánítás
[ak'nDlid3mant]
acquaintance (n) ismerős, ismeretség
[a'kweintans]
adaptable (adj) [a'dasptabl] alkalmazkodó
addressee (n) [asdres'i:] címzett
adequate (adj) feedikwit] megfelelő, elegendő
admire (v) [ad'maia] bámul, csodál
admission (n) [ad'mijn] belépés, felvétel (pl. iskolába)

79
Középfok
Középfok
amazing (adj) [a'meizirj] meghökkentő
admit (n) [admit] 1. elismer
ambition (n) [aem'bijn] ambíció, törekvés
2. beenged, bebocsát
amplifier (n) fasmplifaia] erősítő
adopt (v) [a'dopt] 1. örökbefogad
ambulance (n) f asmbjulens] mentők, mentőautó
2. magáévá tesz (nézetet)
aduit (n) O d A l t ] amenity (n) [a'mi.niti] komfort
felnőtt
amount (n) [e'maunt] összeg
advantage (n) [ad'va:ntid3] előny
amuse (n) [a'mju.z] szórakoztat, mulattat
adventure (n) [adventja] kaland
amusing (adj) [a'mju.zirj] szórakoztató
advice (n) [ad'vais] tanács
analysis (n) [a'naelisis] elemzés
advise (n) [ad'vaiz] tanácsol, javasol
ancestor (n) f asnseste] ős
aerial (n) f earial] antenna
ancient (adj) ['einjent] ősi
affect (v) [a'fekt] befolyásol
announcement (n) kihirdetés, bejelentés, értesítés
afford (v) [a'fo.d] (anyagilag) megengedheti magának
[a'naunsmant]
agree (v) with sy [a'gri:] egyetért
agreement (n) [a'gri:mant] megegyezés annual income (adj) [,asnjual] évi, éves (jövedelem)
agriculture (n) [asgri'kAltJa] mezőgazdaság (income)
agricultural area (n) mezőgazdasági vidék ant (n) [sent] hangya
aid (n) [eid] segítség, segély, antifebrile (n) (adj) lázcsillapító
air (v) [ea] the rooms szellőztet [aanti'fubrail]
air crash (n) légikatasztrófa antifreeze (n) f aentifri.z] fagyálló
airsickness (n) rosszullét (repüléstől) antiseptic (adj) (n) fertőtlenítő
alarm clock (n) [a'la.m klok] ébresztőóra [aenti'septik]
alcohol (n) f aelkahol] alkohol anyway (adv) feniwei] valahogyan, bárhogyan
ale (n) [eil] világos sör anyway (conj) feniwei] mindenesetre, mindenképpen
alibi (n) ['aslibai] alibi apartment (n) [a'pa.tment] szoba, lakosztály
alliance (n) [a'laians] szövetség apologize (v) [a'polad3aiz] bocsánatot/elnézést kér
allowance (n) [a'lauans] juttatásjárulék application form (n) űrlap, jelentkezési lap
all right (adj) [o.l'rait] (minden) rendben (van) [aepli'keijn fo.m]
v

almond (n) ['a:mand] mandula appeal '(n) [a'pi.l] felhívás, kérés .


alter (v) [olta] (meg) változtat, átalakít appear (v) [a'pia] megjelenik, feltűnik
alteration (n) [o.lta'reijn] átalakítás, módosítás appearance (n) [a'pierans] megjelenés
although (conj) [o.l'őau] bár, habár appetite (n) f aspatait] étvágy
amaze (v) [a'meiz] meghökkent, bámulatba ejt applaud (v) [a'pto.d] tapsol

80 81
Középfok Középfok
apply (v) [a'plai] 1. jelentkezik,2. alkalmaz , astronaut (n) ['aestranort] űrhajós
appreciate (v) [a'prijieit] méltányol, nagyra értékel attach (v) [a'teet/] hozzákapcsol, csatol,
approach (v) [a'prautf] közeledik, közelít mellékel
apricot (n) [eiprikot] sárgabarack attempt (v) [a'temt] megkísérel, megpróbál
arch (n) [a:tí] ív, diadalív vmit tenni
archery (n) ['a:tjari] íjászat attentive (adj) [a'tentiv] figyelmes
architecture (n) ['a:kitekt|a] építészet attract (v) [a'treekt] vonz
a r g u e (v) fa:gju:] vitatkozik, megvitat attic (n) ['aetik] padlás
a r g u m e n t (n) ['a:gjumanfj 1. érv, indok 2. vita author (n)|>:8a] szerző
a r r a n g e m e n t s (n) előkészületek authority (n) [o:'8ariti] tekintély, hatalom
[a'reinc^mants] automatic (adj) [o:ta'meetik] önműködő, automatikus
arrest (v) [a'rest] letartóztat avalanche (n) faevala:ntj] lavina
aromatic (adj) [aarau'maatik] ízletes, aromás a w a k e , a w o k e , a w o k e n (v) felébreszt (pl. gyanút)
artery (n) [a:teri] ütőér [a'weik, a'wauk, a'waukan] álmából felkelt vkit
arthritis (n) [ar'öraitis] ízületi gyulladás (be) a w a r e (adj) [a'wea] tudatában van vminek
article (n) ['a:tikl] 1. (áai) cikk awful (adj) [b:fal] szörnyű, borzasztó, rémítő
2. cikk (újságban) axe (n) [aaks] fejsze, balta
3. névelő
artificial (adj) [a:ti'fijl] mesterséges, mű
artist (n) [a:tist] művész
(be) asleep (adv) [a'sli:p] alszik, szundikál
aspirin (n) ['aespirin] aszpirin
assassinate (v) [a'saasineit] (orvul) meggyilkol vkit
a s s e m b l y hall (n) gyűlésterem
[a'semli hcxl]
a s s i g n m e n t (n) [a'sainmant] feladat
(be) associated w i t h sg kapcsolatban áll vmivel
association (n) [a,sausi'eijn] 1. szövetség, egyesület
2. képzettársítás
a s s u m e (v) [a'sjurm] 1. feltételez, elfogad
2. elvállal (terhet, felelősséget)
astonished (adj) [as'tonijf] meglepődött, elképedt

82 83
Középfok Középfok
bástya
B bastion (n) f'basstian]
basket (n) fba.skit] kosár
babysit, - s a t , ~ (v) gyerekre felügyel bat (n) [bast] 1. denevér 2. (krikett) ütő
['beibisit, -sast, ~] bathe (v) [beiö] fürdik, fürdet
b a c h e l o r (n) ['bast/la] agglegény battery (n) ['bastari] akkumulátor, elem
b a c k a c h e (n) fbaskeik] hátfájás battle (n) [baetl] csata
b a c k g r o u n d (n) fbaskgraund] háttér b e a m (n) [bi:m] • gerenda
b a d m i n t o n (n) [ W d m i n t e n ] tollaslabda bean (n) [bi:n] bab
bait (n) [beit] csali b e a r , bore, b o r n e (v) elvisel, eltűr
b a k e (v) [beik] süt (pl. kenyeret) [bea, bo:, bo:n]
b a l a n c e (n) ['baslans] 1. egyensúly 2. mérleg beat, beat, beaten (v) üt, (meg)ver
bald (adj) [bo:d] kopasz [bi:t, ~, bi:tn]
ballad (n) ['baelad] ballada beautician (n) [bju:'ti/n] kozmetikus
ballet (n) [ W e i ] balett bed-side story (n) esti mese
b a n (v) [basn] (meg)tilt ['bedsaid 'stori]
b a n d a g e (n) ['bsendid3] kötés beefeater (n) ['bi:fi:te] a Tower őre
bannister (n) ['basniste] korlát beetroot (n) ['bi:tru:t] cékla
b a n g (v) [basrj] becsap, bevág beg(v)[beg] 1. koldul 2. kér
b a n k (n) [basnk] folyópart beggar(n)fbege] koldus
b a r b e c u e (n) ['ba.bikju:] kerti sütő b e h a v e (v) [bi'heiv] viselkedik
b a r b e r (n) ['ba:ba] borbély b e h a v i o u r (n) [bi'heivja] viselkedés
b a r e (adj) [bea] csupasz, meztelen b e h e a d (v) [bi'hed] lefejez
barefoot (adv) ['beefut] mezítláb belief (n) [bi'li.fj hit, hiedelem
bargain (n) ['ba:gin] alkalmi vétel bell (n) [bel] csengő, harang
b a r k (v) [ba:k] ugat bench (n) [bentj] pad
barley (n) ['ba:li] árpa b e n d , bent, ~ (v) (meg)hajlít, (meg)hajol
b a r m a n (n) ['ba.maenj pultos [bend, bent, ~]
b a r o q u e (adj) [ba'rauk] barokk best m a n (n) ['best maan] násznagy, vőfély
barrel (n) fbaeral] betray (v) [bi'trei] elárul
hordó
b a r r o w (n) fbaarau] berry (n) fberi] bogyó
talicska, targonca
b a r t e n d e r (n) ['ba:tenda] bet, ~, ~ (v) [bet, ~, - ] fogad (pl. lóra)
kiszolgáló (bárban), mixer
b a s e m e n t (n) ['beismant] b i o g r a p h y (n) [bai'ografi] életrajz
pince, alagsor

84 85
Középfok Középfok

birth certificate (n) születési anyakönyvi kivonat b o r d e r (n) ['bo:da] határ, perem, szél
['ba:8 se'tifikat] b o r d e r e d b y / b o r d e r on (adj) határos vmivel
bishop (n) fbijap] püspök bother (v) fboőa] zavar
bite, bit, bitten (v) harap bowl (n) [baul] tál
[bait, bit, bitn] b o u n c e (v) [bauns] 'ugrál (pl. labda), pattan
bitter (adj) fbita] keserű bra (n) [bra:] melltartó
b l a c k eye (n) monokli braces (n) ['breisiz] • fogszabályzó
b l a m e (v) sy for sg [bleim] hibáztat, okol vkit vmiért bracelet (n) ['breislat] karkötő
b l e e d , b l e d , ~ (v) vérzik brain (n) [brein] agy, ész
[bli:d, bled, ~] b r a k e pedal (n) fékpedál
bless (v) [bles] • megáld [breik pedal]
blinds (n) [blaind] redőny, reluxa b r a n c h (n) [bra:ntj] ág, ágazat
blind (adj) [blaind] vak b r a n d n e w (adj) ['braen nju:] ' vadonatúj
blizzard (n) f'blizad] • hóvihar brass (adj) [brass] •réz
b l o o d p r e s s u r e (n) vérnyomás b r a v e (adj) [breiv] bátor
['blAd prejs] b r e a d c r u m b s (n) ' zsemlemorzsa
b l o o m (v) [blu:m] virágzik ['bredkrAmz]
blue-collar w o r k e r (adj) fizikai munkás b r e a k a record rekordot (meg)dönt
blurred (adj) [bla:d] • homályos b r e a k d o w n (n) ['breikdaun] összeomlás, csőd, defekt
b o a s t (v) about sg [baust] • henceg breast stroke (n) ' mellúszás
b o a r d i n g h o u s e (n) • panzió ['brest strauk]
b o a r d i n g school bentlakásos iskola breath (n) [bre8] lélegzet
['bo:dirj 'sku:l] breathalyser (n) fbreSalaize] • (alkohol)szonda
b o d y (n) [bodi] 1. test(ület) 2. karosszéria breeches (n) [bri:tfiz] bermuda nadrág
b o d y lotion (n) testápoló breeze (n) [bri:z] szellő
b o n d (n) [bond] ' kötvény, kötés breathe (v) [bri:ő] lélegzik
bonnet (n) ['bonit] - motorháztető brick (n) [brik] tégla
bossy (adj) fbosi] erőszakos, uralkodó bridesmaid (n) ['braidzmeid] • koszorúslány
b o o (v) [bu:] •kifütyül, pfujol brief (adj) [bri:f] ' rövid, tömör
b o o k w o r m (n) ['bukwa:m] <• könyvmoly bright (adj) [brait] - okos, ragyogó, világos
magasszárú cipő, bakancs, brilliant (adj) ['brilient] fényes, ragyogó, sugárzó
boots (n) [bu:ts]
csizma bristle (n) fbrisl] • 1. sörte 2. tüske

86 87
Középfok Középfok

broad (adv) [bro.d] széles


szélesíti a látókörét
c
broaden one's mind
bronchitis (n) [brorj'kaitis] hörghurut cab (n) [kasb] taxi
brooch (n) [bru.tj] > bross cabbage (n) ['kaebid3] káposzta
brook (n) [bruk] * patak cabin (n) ['kaebin] kunyhó, hajókabin, fülke
broth (n) [bro6] * zöldséges húsleves cable (n) fkeibl] 1. kábel 2. távirat, sürgöny
browse (v) [brauz] böngészik, nézeget cafe (n) ['ksefei] kávézó
build (n)[bild] testalkat cage (n) [keid3J ketrec, kalitka
Brussels sprouts (n) kelbimbó camel (n) fkaemal] teve
['brAslz 'sprauts] camping site (n) kemping
bubble bath (n) ['bAbl ba:G] habfürdő ['kasmpirj 'sait]
bucket (n) ['bAkit] vödör can (n) [kaen] kanna, konzervdoboz
budgie (n) ['bAdji] törpepapagáj canal (n) [ka'nael] csatorna
buffet (n) ['bufei] büfé cancer (n) fkaense] rák (betegség)
bulk-bying (n) ['bAlkbairj] nagybani vásárlás candle (n) fkasndl] gyertya
bumper (n) ['bAmpa] lökhárító canoing (n) [ka'nu.iq] kenuzás
bun (n) [bAn] ' kalács; kerek, édes sütemény canteen (n) [kasn'ti.n] ebédlő, étkezde
bunch (n) [bAntj] csokor cap (n) [kasp] sapka
bungalow (n) ['bArjgaleu] villa, nyaralóház capital (n) ['kaspiti] főváros
bury (v) ['beri] eltemet capsule (n) fkaepsju.l] kapszula
burial service (n) temetési szertartás capricious (adj) [ka'prijas] szeszélyes
['berial 'sa:vas] captain (n) fkeeptin] kapitány, parancsnok
burst, ~, ~ (v) [ba:st, ~, ~] özönlik, kiárad, capture (v) ['kaeptja] elfog, hatalmába kerít
burst into tears könnyekben tör ki caravan (n) ['kserevsen] lakókocsi
bush (n) [buj] bokor car crash (n) ['ka.krej] autóbaleset
bushy (adj) ['bufi] sűrű, bozontos car mechanic (n) autószerelő
buttered toast (n) vajas pirítós [ka.mi'kasnik]
button (v) ['bAten] (be)gombol szén
carbon (n) fka.ban]
buzzer (n) ['bAza] * kürt, sziréna, duda carbo hydrate (n) szénhidrát
buzzing (n) (adj) ['bAzirj] ' bugás, búgó fka.ba'haidreit]
bypars (n) ['baipa:s] f kerülőút carbon paper(n) indigó
by the way ['bai 5a wei] apropó ['ka.ban 'peipa]

88 89
Középfok
Középfok
ceiling (n) fsklirj] mennyezet
care(n)[kea] gond(osság)
celebrate (v) fselabreit] ünnepel
carefree (adj) fkeafri:] gondtalan
celery (n) fselari] zeller
careless (adj) ['kealis] gondolán, figyelmetlen
cellar (n) ['sela] * pince
caretaker (n) fkeateika] 'gondnok
cemetery (n) ['sematri] temető
cargo (n) ['ka:gau] »szállítmány, teher
centimetre (n) [senti'miita] centiméter
carnation (n) [ka:'neijn] * szegfű
central (adj) ['sentral] központi
carp (n) [ka:p] •* ponty
central heating (n) központi fűtés
carpenter (n) ['ka:penta] ács, asztalos
['sentral *hi:tirj]
carriage (n) ['ka3rid] kocsi (vonat), szekér
3 c e r e m o n y (n) fserimani] ünnepség, szertartás
carry on (v) ['kari] tovább csinál vmit
certain (adj) ['saltan] biztos, bizonyos
cartoon (n) [ka:'tu:n] rajzfilm
certificate (n) [sa'tifikat] bizonyítvány, igazolás, okirat
carve (v) [ka:v] »vés, metsz, farag
certificate of s e c o n d a r y érettségi bizonyítvány
case (n) [keis] 1. láda, doboz 2. eset
education
cash (n) [kaej] készpénz
certified (adj) ['sa:tifaid] képesített
cash (v) a c h e q u e bevált, készpénzre vált csekket
c h a i r m a n (n) ftjeaman] elnök, ülnök
cassette (n) [ka'sast] kazetta
c h a l l e n g e (n) ['tJ3eland3] kihívás
cassette-player (n) kazettás magnetofon
challenging (adj) ['tfasland irj] kihívást jelentő, megmérető
cast (n) [ka:st] ' szereposztás 3

c h a m p a g n e (n) [Jaam'pein] pezsgő


cast (v) [ka:st] « dob, hajít
c h a m p i o n s h i p (n) bajnokság
castle (n) [ka:sl] vár, kastély
['tjaempian jip]
casualty (n) ['kas3ualti] • sérülés, sebesülés
chance (adj) [tja:ns] véletlen, váratlan
casualty d e p a r t m e n t (n) 'baleseti sebészet
chandelier (n) [tjaende'lia] csillár
catch the eye szembetűnik
changeable (adj) ['tjeind abl] változékony
catering (adj) industry * vendéglátóipar 3

c h a n g i n g of the g u a r d őrségváltás
['keitarirj in'dAstri]
chap (n) [tjaep] fickó
cathedral (n) [ka'6i:dral] székesegyház
chapel (n) [tjaepal] kápolna
catholic (adj) ['kaa61ik] katolikus
chapter (n) ft/septa] fejezet
cattle (n) [kartl] szarvasmarha
character (n) ['kaerikta] 1. betű, (írásjel) 2. szereplő
cauliflower (n) fkoliflaua] karfiol
cause (n) [ko:z] ok 3. személyiség
characteristic (adj) jellemző
cause (n) [ko:z] okoz
[kaarikta'ristik]
cautious (adj) f k o j a s ] * óvatos

91
90
Középfok
Középfok
china (n) ['tjaina] porcelán
charge (v) [tJa.'oVj] 1. me:gtölt (pl. akkut) 2. vádol chips (n) [tjips] sült krumpli
3. felszámít (költséget) choice (n) [tjois] választás, választék
be in charge of sg (v) • meg van bízva vmivel choir (n) ['kwaia] énekkar, kórus
charity (n) [tjaeriti] •jótékonyság, irgalmasság choosy (adj) ftfurzi] válogatós
charming (adj) ['fjarmin] bájos chop (v) [tjop] vagdal, darabol
chart (n) [tja:t] • táblázat christening (n) [krijanirj] keresztelés
chartered flight (n) bérelt járat (repülő) Christian (adj) ['krijn] keresztény
['tja:ted flait]
Christianity (n) [kristi'asniti] kereszténység
chase (v) [tjeis] ' üldöz, kerget chubby (adj) ['tjAbi] pufók, pirospozsgás
chat (n) [tjaet] beszélgetés, csevegés cinnamon (n) ['sinaman] • fahéj
cheat (v) [tji:t] - becsap, csal, puskázik circle (n) [sarki] 1
kör, erkély (színházban)
cheat-sheet (n) [tfirt Ji:t] puska (iskolában, vizsgán) circular (adj) ['serkjula] kör alakú
checked (adj) [tjekt] kockás
circulation (n) [sarkju'leijn] 1. keringés
check-up (n) ['tJekAp] kivizsgálás 2. eladott példányszám
cheek (n) [tfirk] arc, orca circus (n) fsarkas] cirkusz
cheeky (adj) [tjirki] <• szemtelen, arcátlan citizen (n) fsitizn] polgár, állampolgár
cheer (v) [tfia] • buzdít, lelkesít, hurráz civil (adj) ['sivil] polgári, civil­
cheerful (adj) ['tjiafal] vidám civil servant (n) köztisztviselő
cheer up (v) ['tjiar/Ap] sy felvidul, felvidít civilian (n) [si'viljan] polgári személy
chemical (n) ['kasmikl] vegyszer claim (n) [kleim] igény, követelés
chemist (n) ['kemist] gyógyszerész claim (v) [kleim] 1. igényel, igényt tart, követel
cheque book (n) ftjekbuk] csekk könyv 2. állít, bizonygat vmit
cherry (n) ['tjeri] cseresznye clap (v) [klaep] tapsol
chest of drawers (n) fiókos szekrény classification (n) osztályozás
['tjestav'droraz]]
[klassifi'keijan]
chestnut (n) ['tJesnAt] gesztenye cleaner (n) [klima] takarító
chickenpox (n) ['tjiknpoks] bárányhimlő clear the table leszedi az asztalt
chief (adj) [tjirf] fo­ client (n) [klaiant] ügyfél, kliens
childish (adj) ftfaildií] gy erekes clay (n) [klei] * agyag
chill (v) [tjil]
lehűt cliff (n) [klifj , szikla
chilly (adv) ['tjili]
hideg, hűvös climate (n) ['klaimifj éghajlat
chimney (n) ['tjimni]
kémény

93
92
Középfok
Középfok
c o m e r o u n d (v) 1. átjön, meglátogat
clip (n) [klip] »gémkapocs 2. magához tér
cloakroom (n) fkleukru.m] ' ruhatár c o m e to (v) magához tér
close-up (n) fkleuzep] • közelkép, „premier plan" c o m e u p (v) felmerül (pl. probléma)
cloth (n) [klo6] ruhaanyag c o m i c s (n) fkomiks] * képregény
cloud (n) [klaud] felhő c o m m a (n) fkome] vessző
cloudburst (n) ['klaudba:st] felhőszakadás c o m m e m o r a t e (v) megemlékezik
clue (n) [klu:] nyom(ravezető jel), kulcs [ke'memareif]
clumsy (adj) ['klAmzi] ügyetlen, esetlen c o m m e n t (v) ['komenf] on sg * megjegyzést tesz vmire
coach (n) [kautj] 1. edző 2. távolsági busz, c o m m i t (v) [ka'mit] * elkövet
kiránduló busz c o m m o n (adj) ['komen] 1. közös 2. közönséges,
coal (n) [kaul] szén szokásos, egyszerű
coal miner (n) [kaul 'maine] szénbányász c o m m u n i t y centre (n) művelődési ház
coast (n) [kaust] (tenger)part [ke'mju.niti 'sente]
cock (n) [kok] kakas c o m m u t e (v) [ke'mju.t] ingázik
cock c r o w (n) [kok 'krau] kakaskukorékolás c o m p a n y (n) fkAmpeni] cég, vállalat, társaság
cockpit (n) [kokpit] - pilótafülke c o m p a r e (v) [kam'pee] összehasonlít
cocktail (n) ['kokteil] koktél c o m p a r i s o n (n) [kem'paarisn] összehasonlítás, összevetés
coffee g r i n d e r (n) kávédaráló c o m p a r t m e n t (n) vasútrfülke, szakasz
['kofi grainde] [kem'pa.tment]
coffín (n) ['kofin] * koporsó c o m p a s s i o n (n) [kem'peejn] * szánalom, részvét, könyörület
coincidence (n) [kau'insidans] egybeesés, összetalálkozás c o m p e t e (v) [kem'pi.f] versenyez
collapse (v) [ke'laeps] összeesik competition (n) [kompe'tijn] verseny
collar (n) ['kola] gallér competitor (n) [kem'petite] *• versenyző
collide (v) [ka'laid] * (össze)ütközik complain (v) [kam'plein] panaszkodik
collision (n) [ka'lÍ3n] ' összeütközés complete (adj) [kem'pli.t] teljes, egész
colonel (n) ['ke.nl] . ezredes c o m p l i m e n t (v) dicsér
colony (n) ['koleni] gyarmat ['kompliment]
c o m b (n) [kaum] fésű c o m p l i m e n t (n) dicséret, bók
c o m b a t (n) ['kombet] • harc, ütközet ['kompliment]
c o m e d i a n (n) [ke'mi.djen] komikus c o m p o n e n t (n) [kem'paunent | összetevő, alkotó(elem)
c o m e into p o w e r hatalomra lép c o m p o s e (v) [kem'peuz] komponál, alkot

95
94
Középfok Középfok

comprehend (v) • felfog, megért conscientious (adj) lelkiismeretes


[kompri'hend] [konji'eníes]
comprehensive school conscious (adj) ['konjas] tudatos, öntudatnál levő
* (kb) középiskola (GB)
compress (n) fkompras] borogatás consider (v) [kan'sida] tekint, mérlegel, megfontol
compulsory (adj) kötelező consequently (adv) következésképpen
[kam'pAlseri] ['konsikwentli]
concern (n) [kan'sa.n] * 1. kapcsolat, vonatkozás considerable (adj) jelentős
2. törődés [ken'sidarebl]
concern (v) [kan'sa.n] « érint, vonatkozik vmire, vkire constant (adj) ['konstenfj állandó
conclusion (n) [kan'klu^n] következtetés constipation (n) t szorulás
concussion (n) [kan'kAjn] (of agyrázkódás [konsti'peijan]
the brain) constitution (n) [konsti'tju.Jn] alkotmány
condition (n) [kan'dijn] 1. feltétel 2. állapot construct (v) [ken'strAkt] - szerkeszt, alkot
conduct (n) [ken'dAkt] • magatartás construction (n) [kan'strAkJn] szerkezet, tervezés
conductor (n) [kan'dAkta] 1. karmester 2. kalauz consult (v) [kan'sAlt] tanácskozik, értekezik
confectioner's (shop) - cukrászda contagious (adj) [kan'teid3as] fertőző
[kan'fekfnaz] contemporary (adj) korabeli, kortárs
confectionery (n) - cukrászsütemények contents (n) ['kontents] tartalom, összetétel
[kan'fekjnari] contented (adj) [kan'tentid] elégedett
confess (v) [kan'fes] < beismer, bevall contest (n) ['kontest] harc, küzdelem, verseny
confession (n) [kan'fejn] continue (v) [kan'tinju:] folytat
• 1. beismerés 2. gyónás
confident (adj) ['konfldant] contract (n) ['kontraekt] szerződés
magabiztos, biztos, bizakodó
confidential (adj) contradiction (n) * ellentmondás
- bizalmas, titkos
[konfi'denjl] [kontre'dikfn]
confirm (v) [ken'fa.m] megerősít, jóváhagy contribute (v) [kontri'bju.t] hozzáad, hozzásegít
confiscate (v) ['konfiskeifj * elkoboz contribution (n) [kontri'bju.Jn]* 1. hozzájárulás 2. közreműködés
confuse (v) [kan'fju.z] o összekever, összetéveszt control (v) [kan'treul] ellenőriz
congratulate sy on sg gratulál vkinek vmihez convenient (adj) kényelmes, alkalmas
congratulations (n) szerencsekívánat, gratulálok [kan'vi:njant]
[kengraetju'leijnz] convenience (n) kényelem
connect (v) [ka'nekt] (össze)kapcsol [kan'vi.njans]
connection (n) [ka'nekjn] kapcsolat, csatlakozás convert (v) [kan'va.t] into sg « átalakít vmivé

96 97
Középfok Középfok

conveyor belt (n) court (n) [ko:f] 1. bíróság, törvényszék


* futószalag
[kan'veia belt] 2. pálya (pl. golf, tenisz)
courtesy (n) ['katesi] udvariasság
cook book (n) ['kuk buk] szakácskönyv
courtyard [ko:tja:d] udvar
cool (adj) [ku:l] hűvös
cover (n) ['kAva] fedél, fedő
cool (v) [ku:l] (le)hűt
crab (n) [kraeb] ' (tengeri) rák
co-pilot (n) ['kaupailat] * másodpilóta
crack (v) [kra?k] é megreped, rtem-gyűrődő
cope (v) [kaup] with sg * megbirkózik vmivel
crazy (adj) ['kreizi] bolond, őrült
copper (adj) ['kopa] * réz...
crease-resistant (adj) [kri:s * nem gyűrődő
cord (n) [ko:d] " kötél, zsinór
re'zistant]
corduroy (adj) fkordjuroi] • kordbársony
cork (n) [ko:k] (parafa)dugó creative (adj) [kri'eitiv] kreatív, találékony
creature (n) [krirtje] teremtmény
corkscrew (n) ['ko:kskru:] dugóhúzó
credit (n) [kredit] card hitel(kártya)
corn (n) [ko:n] mag, szem, kukorica
creep (v) [kri:p] ' csúszik, mászik, kúszik
corn-flakes (n) ['komfleiks] kukoricapehely
creeper (n) [krirpe] •» talpnyaló
corporal punishment (n) testi fenyítés
crew (n) [kru:] t legénység, csapat
['koparal 'pAni/manfJ
crib (n) [krib] / gyerekágy, bölcső
correct (v) [ka'rekt] » (ki)javít
crime (n) [kraim] bűn, vétek
correspondence course (n) levelező tanfolyam
criminal (n) ['kriminal] bűnös, bűnöző
[koris'pondans ko:s]
crisis (n) ['kraisis] válság
correspondence student (n) levelező hallgató
crisp (adj) [krisp] ropogós
correspondent (n) tudósító
crochet (v) [kraujei] * horgol
[koris'pondanf]
crocodile (n) ['krokedail] krokodil
corridor (n) ['korido:] folyosó
cross (n) [kros] kereszt
cosmetics (n) [koz'metiks] kozmetikai cikkek
cross (v) [kros] out kihúz
cosy (adj) ['kauzi] lakályos, meleg, barátságos (otthon)
cross one's mind (v) megfordul a fejében
cottage (n) ['kotid3J kunyhó, villa
cross-section (n) [kros 'sekjn » keresztmetszet
cotton (adj) fkotn] pamut-, gyapjú­
crossing (n) ['krosirj] útkereszteződés
couch potatoe (n) mindig a TV előtt ülő személy,
crown (n) (v) [kraun] * korona, megkoronáz
['kautj pa'teitau] otthonülő
crucial (adj) ['kru:Jl] ' létfontosságú
council (n) f'kaunsl] • tanács
crucifixion (n) [krursi'fikfn] keresztrefeszítés
county (n) fkaunti] megye
cruel (adj) [krual] kegyetlen

98 99
Középfok Középfok

cruise (n) [kru.s] f tengeri körutazás D


cruise (n) [kru.s] cirkál, halad
crumb (n) [krAm] « morzsa dad (n) [dasd] apu, apuci, apuka
crunchy (adj) ['krAntJi] * ropogós daddy (n) f deedi] apu, apuci
crutches (n) ['krAtJiz] • mankó daffodil (n) f dzefadil] nárcisz
cube (n) [kju.b] kocka daily (adj) fdeili] (minden)napi, naponkénti
cucumber (n) [kju'kAmba] uborka daily (n) fdeili] napilap
cuisine (n) [kwi'zi:n] konyha(művészet) dairy (n) f dead] products tejtermékek
culture (n) f kAltja] kultúra daisy (n) f deizi] ^margaréta
cultural (adj) f kAltJaral] kulturális dam (n) [daem] "gát
cure (n) [kjua] gyógyítás, gyógymód, kezelés damage (n) f dasmid3] kár, sérülés, rongálódás
curly (adj) fka.li] göndör damage (v) f daerrn^] megkárosít, megrongál, tönkretesz
currant (n) ['kArant] ribizli danger (n) f deind3a] veszély
currency (n) ['kArensi] pénz, valuta dare(v)[dea] mer, merészel
curse (n) [ka:s] 1. (meg)átkoz darkness (n) f da.knas] sötétség
curse (v) [ka:s] 2. szid, szitkozódik darts (n) [da.ts] célbadobós játék
curtain (n) fka.tn] függöny dashboard (n) f dsejbo.d] ' műszerfal
cushion (n) ['kujn] párna, vánkos date (v) [deit] randevúzni, találkát megbeszélni
custom (n) ['kAstam] szokás dawn (n) [do:n] hajnal
customs (n) ['kAstemz] vám daydream, daydreamt, ~ álmodozik, ábrándozik
customs declaration (n) vámárunyilatkozat fdeidri.m, 'deidremt, ~]
(form) dead end (n) f dedend] zsákutca
customs officer (n) vámtiszt dead tired (adj) holtfáradt
['kAstamz] deadline (n) f dedlain] határvonal, határidő
cut down (adj) ' lecsökkent debate (n) [di'beit] • vita, tanácskozás
C.V. [si.vi:] (Curriculum önéletrajz debt (n) [det] tartozás, adósság
Vitae) decent (adj) f di.sent] * tisztességes
[ka'rikjulam Vi:tai] decimai (adj) f desimal] tizedes-, tízes­
cutlery (n) ['kAtlari] evőeszközök decision (n) [di'sÍ3en] elhatározás, döntés
deck (n) [dek] fedélzet
declare (v) [di'klea] kijelent, bejelent, nyilatkozik
decline (v) [di'klain] romlik, hanyatlik

100 101
Középfok Középfok
decorate (v) ['dekareifj 1. (fel)díszít desert (n) f dezat] sivatag
2. tataroz, rendbehoz deserted (adj) [di'za:tid] elhagyott, elhagyatott
deep frier (n) ['di:pfraia] olajsütő deserve (v) [di'za:v] > megérdemel, megszolgál
deer (n) ['di:a] szarvas, őz design (n) [di'zain] 1. terv, elgondolás 2 . minta
defeat (v) [di'firt] ''legyőz, megver design (v) [di'zain] kijelöl, tervez
defend (v) [di'fend] * (meg)véd, (meg)óv desire (n) [di'zaia] »vágy, kívánság
definition (n) [defi'nijn] meghatározás desire (v) [di'zaia] vágyik vmire
degree (n) [di'gri:] fokozat, mérték, diploma despair (n) [di'spea] kétségbeesés
delay (n) [di'lei] haladék, késedelem desperate (adj) ['desprit] kétségbeesett, reménytelen
delay (v) [di'lei] elhalaszt, késleltet destiny (n) ['destini] 'végzet, sors
delegate (n) fdeligit] küldött, képviselő destroy (v) [di'stroi] lerombol, elpusztít
delicate (adj) ['delikát] ízletes detached house(n) családi ház
delight (n) [di'lait] gyönyör(űség), élvezet [di'tastjt 'haus]
delightful (adj) [di'laitful] elbűvölő, elragadó detergent (n) [di'ta:d ant]3 mosószer
deliver (v) [di'liva] 1. kézbesít, szállít determine (v) [di'ta:min] * határoz, dönt
demand (n) [di'ma:nd] kérés, kívánság, követelés devil (n) ['devil] . ördög, sátán
demanding (adj) erőpróbát jelentő devote (v) [di'vaut] to sg. »szentel, áldoz vminek
demolish (v) [di'molij] »lerombol, ledönt diabetes (n) [daia'bi:ti:z] cukorbetegség
dense (adj) [dens] sűrű diagnosis (n) [daiag'nausis] diagnózis, kórisme
densely populated (adv) sűrűn lakott dial tone (v) ['daial taun] tárcsahang
['densli] dialogue (n) ['daiebg] párbeszéd
deny (v) [di'nai] tagad, letagad, elutasít diamond (n) ['daimand] gyémánt
departure (adj) lounge váróterem, tranzitváró d i a r r h e a (n) [daia'ria] »hasmenés
[di'pa:tja laund ] dice (n) [dais]
3
* dobókocka
deodorant [di'audarant] dezodor dice (v) [dais]
* kockára vág
depot(n) fdepau] raktár dictate (v) ['dikteít]
diktál, tollbamond
depth (n) fdepG] mélység diet (n) ['daiat]
étrend
deputy (n) fdepjuti] ' helyettes, megbízott (be) on diet
diétázni, fogyókúrázni
derail (v) ['di:reil] * kisiklik different (adj) ['difrant] más, különböző
descend (v) [di'send] »lefelé megy, leereszkedik dig, d u g , ~ ( v ) [dig, dAg, ~] ás, túr
describe (v) [dis'kraib] leír, ecsetel digestion (n) [dai'd3eln] t emésztés
desert (adj) ['dezafj * lakatlan, puszta dignity (n) ['digniti] - méltóság, fennköltség

102 103
Középfok
Középfok
diligent (adj) ['dilid^ant] * szorgalmas discussion (n) [dis'kAjn] vita, megvitatás, tárgyalás
dim (adj) [dim] •homályos, halvány
disease (n) [di'zi.z] betegség
dine (v) [dain] * ebédel, étkezik, vacsorázik
disgraceful (adj) [dis'greisfal] szégyenteljes, becstelen, gyalázatos
dinner jacket(n) szmoking
disguise (n) (v) [dis'gaiz] ' álruha, álcáz
dip (v) [dip] * (meg)márt, belemárt, elsüllyeszt
disgusting (adj) [dis'gAstirj] undorító, gusztustalan
direct (v) [dai'rekt] 1. vezet, irányít, igazgat
dishwasher (n) ['dijwoje] mosogatógép
2. rendez (filmet)
disinfectant (n) fertőtlenítő
3. továbbít, küld
[disin'fektant]
direct (adj) [dai'rekt] egyenes, közvetlen
disk (n) [disk] korong, tárcsa
direction (n) [di'rekjn] 1. irányítás, vezetés 2. irány
dislike (n) f'dislaik] ellenszenv, nemtetszés
directory (n) [di'rektari] telefonkönyv
dislocate (v) ['dislekeit] kificamít
dirty (adj) ['de.ti] piszkos
dismiss (v) [dis'mis] 5
elbocsát, felmond
disabled (adj) [dis'eibld] »munkaképtelen, nyomorék disorder (n) ['diso.de] rendetlenség, összevisszaság
disadvantage (n) hátrány disorganized (adj) szétszórt
[disad'va:ntid3]
[dis'o.genaizd]
disagree (v) [disa'gri:] ellenkezik, nem ért egyet display (n) ['displei] bemutató
disappear (v) [disa'pia] eltűnik dissolve (v) [di'zolv] 1. olvaszt, olvad 2. feloszlik
disappoint (v) [dise'point] csalódást okoz distant (adj) ['distant] távoli, messzi
disappointed (adj) csalódott distinction (n) [dis'tirjkjn] , megkülönböztetés
[dise'pointid]
distinctive features (n) , megkülönböztető jellemvonások
disapprove (v) [disa pru.v] helytelenít, kifogásol distinguish (v) ['distirjgwij] megkülönböztet
disaster (n) [di'za.ste] katasztrófa distribute (v) ['distribju.f] , eloszt, megoszt, feloszt
discipline (n) ['disiplin] fegyelem district (n) ['distrikt] i kerület, körzet
disciplined (adj) ['disiplind] fegyelmezett ditch (n) [dití] » (vizes)árok
disco (n) ['diskau] diszkó dive (v) [daiv] lemerül, lemerít
discount (n) fdiskaunt] árengedmény diver (n) ['daive] • búvár
discourage (v) [dis'kArid3] elbátortalanít, elutasít division (n) [di'vÍ3n] elosztás
discovery (n) [dis'kAvari] felfedezés dizzy (adj) ['dizi] »szédült, kába
discriminate (v) do well
megkülönböztet, osztályoz jól megy (üzlet)
[dis'krimineit] dock (n) [dok] dokk
discus (n) fdiskes] doctor (n) on duty
diszkosz ügyeletes orvos
discuss (v) [dis'kAs]
megvitat, megtárgyal

104
105
Középfok Középfok
dole (n) [daul] (be on the ~) segély (munkanélküli segélyen dreadful (adj) ['dredfal] félelmetes, rettegett
él/van) dream (n) [dri:m] álom
doll (n) [dol] (játék)baba dream, dreamt, ~ álmodik
dolphin (n) fdolfin] delfin [dri:m, dremt, ~]
donkey (n) fdonki] szamár drench (v) [drentj] ' átáztat, átitat
doorbell (n) fdo:bel] ajtócsengő dresser (n) ['dresa] konyhaszekrény, tálaló
1
doormat (n) ['dormaefj lábtörlő dressing gown (adj) ['dresirj] pongyola, köntös
doorway (n) ['do:wei] kapualj, bejárat dried (adj) [draid] szárított, aszalt
dormitory (n) ['do:mitri] hálóterem drill (n) [dril] fúró(gép)
dose (n) [deus] adag, dózis drip (v) [drip] csöpög
dot (n) [dot] pont (írásjel) drive (n) [draiv] kocsifelhajtó
double bed (n) ['dAblbed] franciaágy drop (v) [drop] ledob, leejt, csepegtet
double chin (n) ['dAbl tjm] toka drops(n) cseppek (orvosság)
double-decker (n) emeletes autóbusz drought (n) [draut] ' szárazság, aszály
['dAbldeka] drown (v) [draun] vízbe fullad, vízbe fojt
doubt (n) (v) [daut] kétség, kétely; kétségbe von drug (n) [drAg] 1. orvosság, gyógyszer
dough (n) [dau] 'tészta 2. kábítószer
doughnut (n) fdaunAt] *fánk drug addict kábítószerélvező
dove (n) [dAv] galamb drunk (adj) [drAnk] részeg, ittas
downtown (n) ['dauntaun] US belváros dry-cleaner (n) ['draiklima] vegytisztító
dowry (n) ['dauari] »hozomány dual (n) ['dju:el] kettős, dupla
doze off (v) [dauz] elszunnyad, elszundít dub (v) [dAb] szinkronizál (filmet)
drab (adj) [draeb] drapp duchess (n) ['dAtfis] ' hercegnő
drag (v) [drag] húz, vonszol, rángat duck (n) [dAk] kacsa
dragon (n) ['drasgan] sárkány due (adj) [dju:] • esedékes
drains (n) [dreinz]
k
kanális, csatorna duke (n) [dju:k] • herceg
drapery (n) ['dreipari] * szövetek, kárpitozás dull (adj) [dAl] * 1. lassú, nehézkes, buta
draught (n) [draft]
5
1. húzás, vonszolás 2. huzat 2. unalmas
3. konty dumb (adj) [dAm] néma
draw (n) [dro:] * döntetlen dumpling (n) ['dAmplirj] galuska, gombóc
drawer (n) fdro:a] fiók durable (adj) ['djurabal] tartós
drawing pin (n) ['dro:irj pin] rajzszeg
^ dustbin (n) ['dAstbin] * szemetes vödör

106 107
Középfok Középfok
duty (n) fdju.ti] » kötelesség, feladat
duty-free (adj) ['dju.tifri:] vámmentes
dwelling (n) ['dwelirj] * lakás, lakóhely, tartózkodási hely !
eager (adj) [ i:ga] buzgó, lelkes
dye (v) [dai] • befest, színez eager beaver (n) ['i:ga 'bi.va] stréber
eagle (n) ['i:gl] sas
ear-ache (n) ['iaeik]

108 109
Középfok Középfok
election (n) [i'lekjn] választás emphasize (v) f emfasaiz] kihangsúlyoz, kiemel
electric (adj) [i'lektrik] villamos, elektromos empire (n) f empaia] birodalom
electric wire (n) villanydrót employ (v) [im'pk>i] alkalmaz
electrician (n) [ilek'trijn] villanyszerelő employer (n) [im'ploia] munkáltató
elegant (adj) f eliganf] elegáns, finom employment (n) alkalmazás, foglalkoztatás
element (n) f elimant] elem, alkotóelem [im'ploimant]
elementary (adj) elemi, alapfokú employment agency (n) munkaközvetítő (ügynökség)
[eli'mentari] enable (v) [i'neibl] sy to do lehetővé tesz
elevator (n) ['elaveite] (teher)lift, (személy)felvonó (US) sg
elevenses (n) [i'levansiz] tízórai encourage (v) [in'kArid3] (fel)bátorít, ösztönöz
embankment (n) »rakpart endless (adj) f endlas] végtelen (hosszú)
[im'baankmant] enemy (n) f enami] ellenség
embark (v) [im'ba.k] * behajóz energetic (adj) [ena'd3etik] erőteljes, erélyes
embarass (v) [im'basras] zavarba hoz energy (n) f enad3Í] életerő, tetterő
embarassing (adj) kínos, zavarbaejtő engage (v) [in'geid3] eljegyez
[im'bserasirj] engagement (n)
embassy (n) f embasi] ' nagykövetség [in'geid3manf] kötelezettség, elfoglaltság
embody (v) [im'bodi] megtestesít engineer (n) [end3Í'nia]
embrace (v) [im'breis] * megölel, átölel enjoyable (adj) [ i n ^ o i e b l ] mérnök
embroider (v) [im'broida] " hímez enlarge (v) [in'la:d3] élvezetes, kellemes
embroidery (n) [im'broidari] hímzés, kézimunka enlightenment (n) (meg)növel, (ki)bővít
emerald (n) fémáraid] *• smaragd [in'laitanmant] 1. felvilágosítás,
emerge (v) [i'me:d3] ' felbukkan, felszínre jön, kijut, enormous (adj) [i'no.mas] 2. felvilágosodás
kikerül enrollment (n) [in'raulmant] óriási
emergency brake (n) vészfék ensure (v) [in'sua] beiratkozás, besorozás
emergency exit (n) vészkijárat * biztosít, garantál, gondoskodik
emigrate (v) f emigreit] kivándorol enter for sg vmiről
eminent (adj) f eminant] kimagasló, kiváló enterprise (n) f entapraiz] benevez (versenyre)
emission (n) [i'mijn] kibocsátás, kisugárzás entertain (v) f entatein] e vállalkozás
emotion (n) [i'maujn] érzelem, indulat entertainment (n) szórakoztat, megvendégel
emotional (adj) [i'maujanl] érzelmes, lobbanékony fenteteinment] szórakozás, mulattatás
emperor (n) f empara] - császár

110 111
Középfok
Középfok
enthusiasm (n) lelkesedés
estate agent (n) ingatlanügynök
[in'6ju:zisezm] estate car (n) * kombi(autó)
enthusiastic (adj) lelkes, buzgó, rajongó
estimate (v) ['estimit] »(fel)becsül, felmér, értékel
[in'6ju:zi'aestik] eternal (adj) [i'ta:nl] *• örökkévaló, örökérvényű
entire (adj) [in'taia] »egész, teljes eternity (n) [i'tamiti] * örökkévalóság
entitle (v) [in'taitl] •feljogosít evacuate (v) [i'vaskjueit] kiürít (pl. várost)
entrance exam (n) felvételi vizsga evaporate (v) [i'vaspareif] ' elpárolog
['entrens ig'zasm] even (adj) ['i:van] * 1. egyenletes, sima 2. egyenlő
entry (n) fentri] belépés even (adj) ['i:van] (sőt) még, még ... is
envious (adj) fenvias] irigy evening dress (n) estélyi ruha
environment (n) környezet event (n) [i'vent] eset
[in'vaiaranmant] eviction (n) [i'vikjn] ' kilakoltatás
environmental pollution (n) környezetszennyezés evident (adj) ['evidanfj nyilvánvaló
[invaiaran'mantal pa'lu:Jn] evil (adj) ['i:vl] ' rossz, gonosz
envy (n) ['envi] irigység evil (n) [*i:vl] - gonoszság, bűn
envy (v) ['envi] sy sg irigyel vkitől vmit
evolution (adj) [i:va'lu:Jn] (ki)fejlődés
epidemic (n) [epi'demik] •járvány
exaggerate (v) [ i g ' z a ^ a r e i t ] •túloz
equal (adj) ['i:kwal] egyenlő, azonos
exception (v) [ik'sepjn] kivétel
equator (n) [i'kweita] egyenlítő exceptional (adj) [ik'sepjanl] kivételes, rendkívüli
equivalent (adj) [i'kwivalant] egyenértékű, megfelelő excess (n) [ik'ses] 'többlet, felesleg
erase (v) [i'reiz] • kitöröl, kiradíroz exhaust-pipe (n) kipufogó
erect (v) [i'rekt] * kiegyenesít, felhúz (házat), [ig'zorst paip]
épít, emel (épületet) ex-husband volt férj
err (v) [a:] - téved excite (v) [ik'sait] izgat, ösztönöz, ingerel
erupt (v) [i'rApt] • kitör (tűzhányó) excited (adj) [ik'saitid] izgatott
eruption (n) [i'rApJn] kitörés exclamation mark (n) 'felkiáltójel
essay (n) fesei] dolgozat, tanulmány [ekskla'meijn 'ma:k]
essential (adj) [i'senfl] fő, lényeges, alapvető exclude (v) [iks'klurd] * kizár
establish (v) [is'tasbli}] 1. megalapoz, alapít exclusive (adj) [ik'sklu:siv] kizárólagos
2. megállapít excuse (n) [iks'kju:z] mentség, kifogás, ürügy
establish ties kapcsolatokat teremt execute (v) ['eksikju:t] •végrehajt, kivégez
estate (n) [is'teit] birtok, vagyon, ingatlan executive (adj) [igze'kjutiv] * végrehajtási, adminisztratív

112
113
Középfok Középfok

exhausted (adj) [ig'zo.stid] kimerült extent (n) [iks'tent] *1. mérték, 2. kiterjedés
exist (v) [ig'zist] létezik, van external (adj) [iks'te.nal] külső
exit (n) ['eksit] kijárat extinct (adj) [iks'tirjkt] " kihalt, már nem létező
expand (v) [iks'pa.nd] 1. (ki)terjeszt 2. (ki)terjed extract (n) [iks'traekf] kivonat, szemelvény
3. feszül extravagant (adj) 1. különc, hóbortos
expansion (n) [iks'paen/n] kiterjesztés, kibővülés [ik'straeveganf] 2. pazarló
expect (v) [iks'pekt] vár, elébe néz vminek extreme (adj) [iks'tri.m] szélsőséges
expectant mother (n) várandós anya ex-wife volt feleség
expectation (n) [ekspek'teijn [ várakozás, remény eyebrow (n) faibrau] szemöldök
expense (n) [iks'pens] ' kiadás, költség eyelash (n) ['ailasj] « szempilla
experience (v) [iks'piarians] 1. tapasztalat 2. élmény eyelid (n) ['ailid] szemhéj
experienced (adj) tapasztalt eyesight (n) faisait] látás
[iks'piariansf] eyewitness (n) [aiwitnas] * szemtanú
experiment (n) kísérlet
[iks'perimant]
expert (n) fekspa.'t] « szakértő, szakember
expertise (n) [ekspa'ti.z] * szakértelem
expire (v) [iks'paie] * 1. elmúlik
2. lejár, letelik
explode (v) [iks'pleud] felrobban, felrobbant
exploit (v) feksploit] 'kihasznál, kizsákmányol
explore (v) [iks'plo:] 1. kutat, felfedez, feltár
2. kikérdez (beteget)
explosion (n) [iks'plairjn] robbanás
explosive (n) [iks'plausiv] * robbanószer
expose (v) [iks'pauz] * 1. kitesz (vmi hatásnak)
2. felfed, leleplez
extend (v) [iks'tend] * (meg)hosszabbít
extended (adj) [iks'tendid] kiterjedt
extension (n) [iks'tenjn] • 1. (meg)hosszabbítás
2. kibővülés3. mellék (telefon)
extensive (adj) [iks'tensiv] kiterjedt, széleskörű

114 115
Középfok
Középfok

F farewell (n) ffeawel] »búcsú


fascinating (adj) ['fassineitin] * lenyűgöző, magával ragadó,
fable (n) [feibl] * tanmese lebilincselő
fabric (n) ffsebrik] * szövet, anyag (be) fast asleep (v) • mélyen alszik
facility (n) [fe'siliti] » képesség, adottság fasten (v) ['faisan] * rögzít, odaerősít
facilities (n) [fe'silitiz] berendezés, felszerelés fatal (adj) ['feitl] végzetes, halálos
fact (n) [fsekt] tény fate (n) [feit] sors, végzet
factor (n) ffaekta] tényező, alkotóelem fatigue (n) [fa'tiig] ' fáradtság
fail (v) [feil] 1. nem sikerül vmi, megbukik, fattening (adj) ['faetanirj] hizlaló
kudarcot vall faultless (adj) ['foiltlas] hibátlan
2. elromlik faulty (adj) product ['foilti] selejt
failure (n) ['feilje] - kudarc favour (n) ['feiva] szívesség
faint (v) ['feint] * elájul feast (n) [fust] ünnepség, lakoma
fair (n) [fea] * vásár, kiállítás fear (n) [fia] félelem, rettegés
fairly (adv) ['feeli] * meglehetősen fearful (adj) ['fiafal] félelmetes
fairy (n) f'feari] * tündér feather (n) ffeőa] ' (madár)toll
faith (n) [fei0] * bizalom, hit, hűség feature (n) ['futja] ' v o n á s , sajátosság
faithful (adj) ffeiefal] hűséges, odaadó fed-up (adj) [fed Vp] torkig van vmivel
fake (n) [feik] " hamisítvány feed, fed, ~ [fiid, fed, ~] etet
fake (adj) leather *
műbőr fellow (n) ffelau] • társ, pajtás, fickó
fall behind [foil] * lemarad fence (n) [fens] ' kerítés, sövény
fall for sy (v) • beleszeret vkibe fencing (n) ['fensirj] »vívás
false (adj) [foils] helytelen, téves, hamis fertile (adj) ['faitail] * termékeny, termő
fame (n) [feim] hírnév fertilizer (n) ['faitilaiza] műtrágya
familiar (adj) [fa'milja] 1. meghitt, családias fetch (v) [fetj] « értemegy és elhoz
2. ismerős, (jól) ismert fever (n) ['fiive] láz, hőemelkedés
family allowance (n) családi pótlék fiancee (n) [fi'ansei] menyasszony, vőlegény
famine (n) f'faamin] •* éhínség (eljegyzés után)
fan (n) [fasn] 1. legyező, ventilátor fibre (n) ['faiba] rost, szál, fonál
2. rajongó, szurkoló fiction (n) ['fíkjn] 1. kitalálás, képzelgés
fancy (v) ffaensi] * szeret, vágyódik vmire 2.regény,széppróza
fancy (adj) ffaensi] * díszes, tarka, cifra fictive (adj) ['fiktív] kitalált

116
117
Középfok Középfok
fiddle (n) ['fidl] • hegedű firm (adj) [fa:m] kemény, szilárd, erős
fiddle around (v) • elszöszmötöl, tesz-vesz first-aid (n) ffa.steid] elsősegély
field (n) [fi.ld] 1. mező, szántóföld fit (adj) [fit] 1. megfelelő, alkalmas
2. pálya 2. helyes, illendő
3. terület 3. egészséges, fitt
(szellemi tevékenységé) fit(v) [fit] 1. illeszt, hozzámér
fig(n) [fig] • füge 2. jó (a ruha) méretre
fight, fought, - [fait, fo:t, ~] harcol fitted (adj) carpet [Titid] padlószőnyeg
fight back ' ellenáll, leküzd (pl. betegséget) fix (v) [fiks] javít, megcsinál
figure (n) [Tige] 1. alak 2. szám fizzy (adj) ffizi] pezsgő, habzó, szénsavas
figure-skating ['figeskeitirj] műkorcsolyázás flake (n) [fleik] pehely
fiat rate (n) ['flaetreit] • egységes díjszabás flame (n) [fleim] láng, lángolás
fixed hours (n) ['fikst auaz] kötött munkaidő flammable (adj) ffleemabl] gyúlékony, éghető, tűzveszélyes
fill in (v) kitölt (pl. űrlapot) flared (adj) ['flead] trapéz (pl. nadrág)
fill up (v) teletölt, teletankol (autót) flash (n) [fl»f ] fellobbanás, felvillanás
filling (n) ffilirj] 1. töltelék 2. tömés (fogban) fiat (adj) [fiait] sík, sima, lapos
filter (n) ['filta] szűrő flavour (n) ['fleiva] íz, zamat
final (adj) ['fainál] végső, utolsó flea (n) [fii:] bolha
final (n) ['fainál] döntő (sportban) flee, fled, ~ (v) [fii:, fled, ~] elmenekül
final decision (n) végső döntés fleece (n) [fli:s] gyapjú (állaton)
financial (adj) [fai'neenjl] pénzügyi fleet (n) [fli:t] hajóhad, flotta
fine (adj) [fain] 1. tiszta, finom flesh (n) [flej] hús (emberé)
2. kitűnő, remek flex (v) [fleks] hajlít
finger (n) [Tinga] ujj (kézen) flexible (adj) ['fleksibl] hajlékony, rugalmas
finger print (n) ujjlenyomat flexitime (n) ['fleksi taim] rugalmas munkaidő
fire (v) [faia] 1. gyújt, éget fling, flung, ~ [flirj, fUrj, ~] dob, hajít
2. kidob, kirúg (állásból) float (v) [flaut] úsztat, úszik, lebeg (vízen)
fire-engine (n) tűzoltóautó flock (n) [flok] nyáj, raj
fire escape (n) tűzlépcső flood (n) [flAd] árvíz
fireman (n) tűzoltó flora (n) ['flora] növényvilág
fireproof (adj) ['faiaprurf] tűzbiztos flourish (v) ['flori/] virágzik, virul
fireworks (n) ffaiewa.ks] tűzijáték flow (v) [flau] . folyik

118 119
Középfok Középfok
flower patterned virágmintás forgery (n) [ ' f o ^ a r i ] hamisítás
flu (n) [flu:] influenza forgetful (adj) [fa'getfal] feledékeny
fluency (n) ['fluansi] folyékonyság, gördülékenység form teacher (n) [fo:m] osztályfőnök
(pl. idegen nyelven) formai (adj) ['fo:mal] formális, előírásos, szertartásos
fluent (adj) ['fluent] folyékony former (adj) ['fo:ma] előbbi, korábbi
fluffy (adj) ['flAfi] bolyhos, pihés fort(ress) (n) [fo:t(ras)] erőd
flush (adj) toilet [ A A J ] angol W.C. forthcoming (adj) közelgő
fly (n) [flai] légy ['foiOkAmirj]
foam (n) [faum] hab fortify (v) ['fo:tifai] megerősít
fold (v) [fauld] hajt, összehajt fortune (n) ['fo:tjan] 1. szerencse, sors, végzet
folder (n) ffaulda] iratgyűjtő, dosszié 2. vagyon
folk (adj) [fo:k] népi foreword (n) ['fo:wa:d] előszó
folks (n) [fauks] emberek foul (n) [faul] szabálytalanság, hiba
follow-up (adj) második, vmit követő found (v) [faund] alapít
fond (adj) [fond] szerető, gyöngéd foundation (n) [faun'deijn] alapítvány, alap(zat)
fond of sg/sy szeret, kedvel fountain (n) ['fauntin] forrás, kút
food processor (n) konyhai robotgép fox (n) [foks] róka
[fud'prausesa] fracture (n) ['frasktja] törés
fool (n) [fu:l] bolond fragile (adj) [ ' f r a ^ a ü ] törékeny
fool (v) [fu:l] becsap, bolondít frame (n) [freim] keret
foolish (adj) ['fu:lij] bolond, ostoba, nevetséges !
framework (n) [ freimwa:k] szerkezet, váz
footnote (n) ['futnaut] lábjegyzet frank (adj) [fraenk] nyílt, egyenes, őszinte
footstep (n) ['futstep] 1. lépés 2. lábnyom franfurter (n) ['frasnkfaita] virsli
footwear (n) ['futwea] lábbeli, cipő fraud (n) [fro:d] csalás
forbid, forbade, forbidden megtilt freckle (n) [frekl] szeplő
(v) [fa'bid, fa'baad, fa'bidn] freckled (adj) ffrekald] szeplős
forbidden (adj) [fa'bidn] tiltott freedom (n) ['fri:dam] szabadság
forced (adj) landing ['fo:sfj kényszerleszállás freelance (n) ['fri:la:ns] szabadúszó
fore (adj) [fo:] elülső, elöl levő freeze, froze, frozen (v) fagy(aszt)
forecast (v) f'fo:ka:st] megjósol, előrejelez [fri:z, frauz, 'frauzn]
foreground (n) ['fo:graund] előtér French window (n) erkélyajtó
forfeit (n) ['fo:fit] 1. bírság 2. zálog freshwater (n) ['freJwo:ta] édesvíz

120 121
Középfok
Középfok

frequent (adj) ffri.kwant] gyakori


friendship (n) ['frendjip] barátság
frightening (adj) ['fraitenirj] ijesztő gadget (n) [ ' g a ^ i f ] készülék
fringe benefits (természetbeni) juttatások gain (v) [gein] nyer, szerez
['frind3 'benafits] gain ground (v) teret nyer
frog (n) [frog] béka gallant (adj) ['gaslanfj bátor, vitéz, hős
front (adj) [front] elülső gallery (n) ['gaelari] galéria, erkély, karzat
frontier (n) ffrontia] (ország)határ game (n) [geim] 1. játék 2. vad(állat)
frost (n) [frost] fagy gang (n) [gaerj] banda
fuel (n) [fjual] üzemanyag, tüzelőanyag gap (n) [gasp] rés, hézag, nyílás
fugitive (n) ['fjud3itiv] szökevény garage (n) [ge'ra: ] 3 garázs, szervíz
fulfil (v) ['fulfil] eleget tesz, megfelel vminek, garbage (n) [ga:bid3] szemét
teljesít garlic (n) ['ga:lik] fokhagyma
full-time (adj) (adv) garnish (n) [ga:nij] díszítmény, köret
['fultaim] teljes munkaidőben dolgozó gather (v) ['gaeőe] gyűjt, összegyűjt
fume (n) [fju:m] gay (adj) [gei] víg, vidám
fun (n) [fAn] füst gear (n) [gia] sebesség, fokozat
fund (n) [fAnd] vidámság, móka general (adj) [ g e n e r a l ] általános
fundamental (adj) (pénz)alap, tőke generally (adv) ['d3enarali] általában
[fAnde'mentl] alapvető, sarkalatos general manager (n) vezérigazgató
funeral (n) ['fju:narei] temetés [ g e n e r a l 'maem^e]
fur (n) [fa:] szőrme, prém general practitioner = GP körzeti orvos, háziorvos
furious (adj) ['fjueries] dühös (n) [ g e n e r a l prek'tijena]
furnish (v) ['fa:nij] ellát, felszerel, berendez generous (adj) [ ^ e n e r a s ] nagylelkű
further (adj) ['fa:őa] újabb, további gentle (adj) [d3entl] gyengéd
fuss (n) [ Í A S ] hűhó, lárma, zsivaly geography (n) [d3i'ografi] földrajz
fussy (adj) [ T A S Í ] akadékoskodó, nyűgös geranium (n) [d3a'reiniam] muskátli
germ (n) [d3e:m] 1. csíra 2. baktérium
get along (v) boldogul
get away (v) megúszni vmit
get hold of sg (v) megfog, elkap
get over (with) sg (v) túlesik vmin

122 123
Középfok Középfok

get soaked to the skin bőrig ázik goodwill (n) fgudwil] jószándék, jóakarat
get stuck (v) beragad goose (n) [gu:s] (geese) [gi:s] liba, lúd
get together (v) összegyűlnek gooseberry (n) ['gu:zbari] egres
get used to sg (v) hozzászokik vmihez gossip (n) f'gosip] pletyka, terefere
ghost (n) [gausf] kísértet, szellem govern (v) fgAvan] kormányoz, vezet, irányít
gift (n) [gift] adomány, ajándék governess (n) ['gAvanas] nevelőnő
gifted (adj) ['giftid] tehetséges gown (n) [gaun] köntös, köpönyeg
gilded (adj) ['gildid] aranyozott grab (v) [graeb] megragad, megmarkol
ginger-ale (n) ['d3Índ3a 'eil] gyömbérsör grace (n) [greis] báj, kecsesség
glance (n) [gla:ns] pillantás graceful (adj) [greisfal] bájos
glare (n) [glea] ragyogás grade (n) [greid] fok, rang, fokozat
glazier (n) ['gleizia] üveges gradual (adj) [ ' g r a d u a l ] fokozatos
glide (v) [glaid] csúszik, siklik graduate (adj) f g r a ^ u a t ] (egyetemi) diplomás
glimpse (n) [glimps] futó pillantás graduate from (v) felsőfokú végzettséget nyer vhol
globe (n) [glaub] földgömb, a Föld graffiti (n) [gra'fí:ti] falfirka, falfestés
gloom (n) [glu:m] sötétség, homály grain (v) [grein] darál, morzsol
glorious (adj) ['gk>:rias] dicsőséges grammar (n) ['graema] nyelvtan
glow (v) [glau] izzik, sugárzik, ragyog grammar school gimnázium
go numb (v) [nAm] elzsibbad grand (adj) [graend] nagy, nagyszerű
go off (v) 1. megromlik 2. elkezd csengeni grant (n) [gramfj 1. engedélyezés 2. adomány
go on (v) folytat, tovább csinál vmit 3. ösztöndíj
go over(v) átismétel granulated (adj) őrölt, darált
goal (n) [gaul] 1. cél 2. kapu 3. gól [graanjuleitid]
goal keeper (n) ['gaul ki:pa] kapus (futball) grasp (v) [gra:sp] megragad, megfog
goat (n) [gaut] kecske grate (v) [greit] reszel, gyalul
God (n) [god] Isten grater (n) fgreita] reszelő
godfather (n) ['godfa:őa] keresztapa grave (n) [greiv] sír(halom)
godmother (n) ['godrriAOa] keresztanya grease (n) [gri:s] (olvasztott) zsír
godparents (n) ['godpasrants] keresztszülők greasy (adj) fgri:si] zsíros
goods (n) [gudz] áru(k) greed (n) [gri:d] kapzsiság, mohóság
good-for-nothing (adj) semmirekellő greedy (adj) fgrkdi] mohó, zeWövezet
['gudfo:'nA9irj] green belt (n) zöldövezet

124 125
Középfok Középfok
green pepper (n) zöldpaprika
['gri:n pepa]
grief (n) [gri:fj bánat, fájdalom haberdasher(n) rövidáru-kereskedő
grin (v) [grin] vigyorog ['haebadaeía]
grin (n) [grin] vigyor habit (n) ['hasbit] szokás
grind, ground, ~ darál, őröl hail (n) [heil] jégeső
[graind, graund, ~] haircut (n) ['heakAt] hajvágás, frizura
grip (v) [grip] megmarkol, megragad hairdryer (n) ['headraia] hajszárító
gross salary (n) bruttó fizetés hairy (adj) ['heari] szőrös
['gros 'saelari] hall (n) [ho:l] terem, csarnok, előszoba
grown-up ['graunap] felnőtt ham-and-eggs (n) sonka tojással
guarantee (n) [gaeren'ti:] jótállás, szavatosság ['hasmendegz]
guard (n) [ga:d] őr(ség) hammer (n) (v) fhasma] kalapács, kalapál
guide (v) [gaid] irányít hamster (n) ['hasmsta] hörcsög
guidance (n) ['gaidans] tanácsadás hand in (v) [hsend] benyújt, bead
guilty (adj) fgilti] bűnös hand round (v) körbead
guinea-pig (n) ['ginipig] tengeri malac handcuffs (n) ['haen(d)kAfs] bilincs
gulf(n) [gAlfJ öböl handful (adj) ['ha?n(d)fel] maréknyi, maroknyi
gull (n) [gAl] sirály handicap (n) ['hasndikasp] hátrány, akadály
gulp (n) (v) [gAlp] bedob, lenyel, korty handicapped (adj) csökkent (értelmi/fizikai)
gum (n) [gAm] 1. gumi 2. (fog)íny fhaendikaspt] képességű
gunpowder (n) f'gAnpauda] puskapor handle (n) ['hasndl] fogantyú
gut (n) [gAt] bél handle (v) fhasndl] kezel, irányít, kidolgoz
gutter (n) [gAta] esővízcsatorna handrail (n) ['hasndreil] korlát, kapaszkodó
guy (n) [gai] 1. fickó 2. bábu handy (adj) ['hsendi] 1. ügyes (kezű)
gymnastics (n) torna
2. kéznél levő, jól elérhető
[d3im'na5stiks] handyman (n) fhaendiman] ezermester
gynaecologist (n) nőgyógyász hang, hung, ~ [hasrj, tiArj, ~] (fel)akaszt
[gaini'kolad3ist] hang about (v) cselleng, kószál
gypsy = gipsy (n) fd3ipsi] cigány hang around (v) lófrál
hang on (v) várjon!
hang up (v) leteszi a (telefon)kagylót

126 127
Középfok Középfok
happen to do sg véletlenül/történetesen éppen heal (v) [hi:l] (meg)gyógyít, begyógyul,
csinál vmit beforr
harassment (n) ['hasresmanfj zaklatás health (n) [helG] egészség
harbour (n) ['ha:ba] kikötő heap (n) [hi:p] rakás, kupac
hard of hearing (adj) nagyothalló heartbeat (n) ['hartbirt] szívverés
['ha:dav'hierirj] heartbroken (adj) megtört szívű
hard-boiled egg ['ha:dboild] keményre főtt tojás ['ha:tbraukn]
harden (v) ['ha:dan] (meg)keményít, (meg)szilárdul heartless (adj) ['ha:tles] szívtelen, lelketlen
hardware (n) ['ha:dwea] vasáru, fémáru heart transplant (n) [ha:t] szívátültetés
harm (n) [ha:m] baj, sérelem heat (n) [hi:t] hőség, forróság
harm (v) [ha:m] árt, baj okoz heat (adj) wave melegfront
harmony (n) ['ha:mani] összhang heater (n) ['hi:te] fűtőtest
harp (n) [ha:p] hárfa heaven (n) [hevn] menyország
harsh (adj) [ha:J] érdes, durva heavy-weight (adj) nehézsúlyú
harvest ['harvest] aratás, betakarítás, szüret ['heviweifj
haste (n) [heist] sietség hedge (n)[hed3] sövény
hasten (v) ['heistan] siettet, siet, gyorsít hedgehog (n) ['hed3hog] sündisznó
hatred (n) ['heitrid] gyűlölet heel (n) [hi:l] sarok
haul (v) [h;>:l] húz, vontat, szállít hefty (adj) fhefti] kiadós
haunted (adj) ['ho:ntid] kísértetjárta height (n) [hait] magasság
hawk (n) [ho:k] héja heir (n) [ea] örökös
hay (n) [hei] széna heiress (n) ['earis] örökösnő
hayfever (n) ['heifi:ve] szénanátha hell (n) [hel] pokol
hazard (n) fhaszed] 1. véletlen 2. kockázat, rizikó helmet (n) ['helmifj sisak
hazelnut (n) ['heizlnAt] mogyoró hen (n) [hen] tyúk
headache (n) ['hedeik] fejfájás hen-pecked (adj) ['henpekt] papucsférj
headlight (n) ['hedlait] fényszóró (lámpa) husband
headline (n) ['hedlain] főcím, cím (újságban) herbs (n) [ha:bz] fűszernövények
headmaster (n) ['hedma: iskolaigazgató herd (n) [ha:d] gulya, csorda, falka
headquarters (n) főhadiszállás heritage (n) ['hering] örökség
['hedkwo:tez] hero (n) ['hi:reu] hős
heroic (adj) [hi'rauik] hősi, hősies

128 129
Középfok Középfok
heroine (n) fherauin] hősnő homeless (adj) fhaumlas] hajléktalan
hesitate (v) ['heziteit] tétovázik, habozik home-made (adj) házi készítésű
hiccup (v) f'hikAp] csuklik fheummeid]
hidden (adj) [hidn] rejtett, eldugott (be) homesick (adj) honvágya van
high-interest rate (adj) magas kamatláb fhaumsik]
highland (n) ['hailaend] felvidék, felföld honest (adj) fonist] becsületes, tisztességes
highrise block fhairaiz] sokemeletes épület honesty (n) fonasti] becsület
highway (n) fhaiwei] országút, közút honour (n) ['ona] becsület
Highway Code KRESZ hood (n) [hud] kámzsa, csuklya, kapucni
fhaiwei 'kaud] hoof (n), hooves [hu:f, hu:vz] pata
hijack (v) fhaid3£ek] eltérít (repülőgépet) hook (n) [huk] kampó, horog
hike (v) [haik] gyalogol, gyalogtúrára megy hop-skip-and-jump (n) hármasugrás
hint (n) [hint] célzás, utalás hopeful (adj) fhaupfal] bizakodó
hip (n) [hip] csípő hopeless (adj) fhauples] reménytelen
hire (v) [haia] bérbe vesz, lefoglal horn (n) [ho:n] 1. szarv 2. kürt, duda
hire-purchase (n) részletvásárlás horrify (v) fhorifai] megrémít
['haia 'patjis] horseback (adv) fho:sbaek] lóháton
hiss (v) [his] sziszeg, pisszeg horse race (n) fho:sreis] lóverseny
historic (adj) town fhistarik] történelmi város horseshoe (n) ['ho:s/u:] patkó
hoarse (adj) [ho:s] rekedt hosiery (n) fhauziari] férfidivatáru
hog (n) [hog] sertés, disznó hospitality (n) [hospi'taeliti] vendégszeretet
hold on (v) tovább folytat, kitart host (n) [haust] házigazda
hold to (v) ragaszkodik vmihez hostel (n) fhostal] diákszálló
hold up (v) feltart, akadályoz hostile (adj) ['hostail] ellenséges
hole (n) [haul] lyuk, gödör hound (n) [haund] vadászkutya, agár, kopó
holidaymaker (n) szabadságát töltő ember household (n) f haushauld] háztartás
holiday resort (n) üdülőhely household devices (n) háztartási eszközök
hollow (adj) fhalau] üreges, lyukas household chores (n) [tJo:z] házimunka
holy (adj) f hauli] szent(séges) housekeeper (n) fhauski:pa] házvezetőnő, gazdasszony
homebound (adj) hazafelé tartó house rules (n) házirend
fhaumbaund] housing estate lakótelep
home-bred (adj) fhaumbred] házi tenyésztésű/termelésű ['hauzirj is'teit]

130 131
Középfok Középfok

hovercraft (n) ['hovakra: ft] légpárnás hajó I


however (adv) [hau'eva] 1. bármennyire 2. azonban
howl (n) [haul] üvöltés ideal (adj) [ai'dial] eszményi
hug (n) [hAg] ölelés ideally (adv) ideális esetben
hug (v) [hAg] megölel, megszorít idle (adj) [aidl] lusta, tunya, tétlen
huge (adj) [ ' h j u ^ ] hatalmas, óriási idol (n) [aidl] bálvány
human (adj) ['hju:man] emberi identical (adj) [ai'dentikal] azonos
human (adj) values emberi értékek identification (n) azonosítás
humane (adj) [hju:'mein] emberséges [ai,dentifi'keijn]
humanity (n) [hju:'ma3niti] az emberiség ignition key (n) [ig'nijn ki:] slusszkulcs, indítókulcs
humble (adj) fhAmbl] alázatos, szerény ignorant (adj) ['ignarant] tudatlan, műveletlen
humid (adj) ['hju:mid] nedves, párás, nyirkos ignore (v) [ig'no:] nem vesz figyelembe, elutasít
humidity (n) [hju:'miditi] páratartalom illegal (adj) [i'li:gel] törvénytelen, jogtalan
hunger (n) ['hAnga] éhség illustrate (v) ['ilastreit] szemléltet, illusztrál
hunter (n) ['hAnta] vadász illuminated (v) [i'lu:mineitid] kivilágított
hurdles (n) ['ha:dlz] gátfutás ill-will (n) ['ilwil] rosszindulat
hush [hAj] pszt! csönd legyen! imagine (v) [i'masdjin] elképzel
hut (n) [hAt] kunyhó imaginative (adj) ötletes
[i'maed3inativ]
imitate (v) ['imiteit] utánoz, (le)másol
immense (adj) [i'mens] hatalmas
immigrant (n) ['imigrant] bevándorló
impact (n) ['impaskt] hatás
impartial [im'pa:Jl] elfogulatlan
improper [imapropa] helytelen
impatient (adj) [im'peijanf] türelmetlen
implant (v) ['implamt] beültet
imply (v) [im'plai] magában foglal, utal, sejtet
impossible (adj) [im'posibl] lehetetlen
impression (n) [im'prejn] benyomás
inadequate (adj) [in'edikwit] elégtelen
(be) inclined (adj) [in'klaind] hajlamos vmire

132 133
Középfok Középfok

inconvenient (adj) kellemetlen, alkalmatlan inner (adj) ['ina] belső


[inkán' vimjenf] innkeeper (n) ['inki:pa] fogadós
increase (v) finkriis] növel, növekszik innocent (adj) ['inasanfj ártatlan
incredible (adj) [in'kredibl] hihetetlen inquire (v) [in'kwaia] érdeklődik
incurable (adj) [in'kjurrebl] gyógyíthatatlan insect (n) ['insekfj féreg, rovar
indecent (adj) [in'di:sent] erkölcstelen insert (v) [in'ze:f] betesz, beilleszt
Indian summer (v) vénasszonyok nyara inside out (adv) ['insaid aut] (ki)fordítva
indigestion (n) [ i n d a i ^ e j n ] gyomorrontás insomnia (n) [in'somnie] álmatlanság
indicator light (adv) irányjelző install (v) [in'sto:l] beszerel, bevezet, felszerel
individual (adj) [indi'vidjuel] egyéni, saját, sajátos installment (n) [in'sto:lmant] részlet
individuality (n) egyéniség, személyiség instance (n) ['instans] példa
[individju'asliti] instant (adj) ['instent] azonnali, sürgős
indoors (adv) ['indoiz] bent, zárt helyiségben, interest-free loan kamatmentes kölcsön
szobában instrument (n) ['instrument] hangszer
industrial (adj) [in'dAstriel] ipari intense (adj) [in'tens] nagyfokú, erőteljes
industry (n) ['indAstri] 1. ipar 2. szorgalom intensive care unit (n) intenzív osztály
inevitable (adj) [in'evitabl] elkerülhetetlen [in'tensiv kee 'junif]
infant (n) ['infant] kiskorú, csecsemő intention (n) [in'tenjn] szándék
fertőző interest (n) [ W r e s t ] 1. érdeklődés 2. kamat
infectious (adj) [in'fekjes]
gyulladt interfere (v) ['intefie] beavatkozik
inflamed [in'fleimd]
infláció intermediate (adj) közbeeső, középfokú
inflation (n) [in'fleijn]
hatás [inte'mirdiet]
influence (n) ['influans]
baráti, kötetlen interpret (v) [in'te:prit] értelmez, tolmácsol, előad
informal (adj) [in'fo:mel]
alkotórész interrogate (v) [in'terageit] kikérdez, kihallgat
ingredient (n) [in'gri:diant]
interrogation (n) kihallgatás
inhabitant (n) [in'haebitent] lakos
[intere'geijn]
inhale (v) [in'heil] belélegzik, beszív
interrupt (v) [inte'rApf] félbeszakít, megszakít
injure (v) [in'd^ua] megsért, megsebesít
interval (n) ['intevel]
injustice (n) [in'd3AStis] igazságtalanság szünet (pl. színházban)
intimate (adj) ['intimet]
inland (adv) ['inland] belföldön bizalmas
introduce (v) ['intredu:s]
ink (n) [irjk] tinta bevezet, bemutat
invent (v) [in'vent]
in-laws (n) ['üi1d:z] házastárs hozzátartozói feltalál
invention (n) [in'venfn]
inn (n) [in] vendéglő, fogadó találmány

134 135
Középfok Középfok
investigate (v) [in'vestigeit] nyomoz
investment (n) [investment] befektetés
invisible (adj) [in'vizebl] láthatatlan jacket potato (n) héjában főtt burgonya
invitation (n) [invi'teijn] meghívás ['d3£ekit pe'teiteu]
invoice (v) finvois] számla jam (n) [d33em] dzsem, lekvár
irregular (adj) [i'regjule] szabálytalan, rendhagyó janitor (n) [ ^ a s n i t e ] portás, házfelügyelő
island (n) ['ailend] sziget jar (n) [d3a:] korsó, köcsög, bödön, befőttes
issue (v) ['iju:] kibocsát, kiad üveg
issue (n) ['iju:] 1. kimenetel 2. tárgyalt ügy, jaundice (n) ['d o:ndis]
3 sárgaság
vitapont 3. kiadás (pl. újság) javelin (n) [^aavlin] gerely (hajítás)
italics (n) ['iteeliks] dőlt betű jaw (n) [d3o:] állkapocs
itch (v) [itj] viszket jealous (adj) ['d3eles] féltékeny
item (n) faitem] darab, cikk jet (n) [d et]
3 sugárhajtású (repülő)gép
itinerary (n) [ai'tinereri] útvonal, útiterv jeweller (n) ['d3uele] ékszerész
jigsaw (puzzle) (n) összerakós rürelemjáték
['d3Ígso: pAzl]
job center (n) [d3^b 'sente] munkaközvetítő iroda
jockey (n) [ ^ o k i ] zsoké
join (v) [d3oin] csatlakozik, összeilleszt
joint (n) [d3oint] 1. csukló, csatlakozás
2. ízület
(a) joint of sg [d33Ínt] egy darab
jogging (n) f d30gin] kocogás
joke (v) [ d e u k ]
3 viccel, tréfál
jolly (adj) [d3oli] vidám, jókedvű
Journal (n) [d3e.nl] 1. folyóirat
2. napló, hajónapló
joy (n) [d oi]
3 öröm, élvezet
judge (n) [d3Ad3] bíró
judgement (n) f'd3Ad3ment] ítélet, döntés, vélemény
judo (n) ['d3u:deu] cselgáncs
jug (n) [d Ag]
3 korsó, kancsó

136 137
Középfok Középfok

juicy (adj) ['d3u:si] zamatos, lédús


jumble sale [d3Ambl 'seil] zsibvásár
K
jump (v) [d3Amp] ugrik kale (n) [keil] kelkáposzta
jumper (n) ['d Ampa]
3
könnyű pulóver keen (adj) [ki:n] lelkes, b u z g ó
junction (n) [ ^ A r j k / s n ] 1. csatlakozás keep off (v) távol marad
2. útkereszteződés keep on (v) doing sg tovább folytat vmit, n e m
3. csomópont, elágazás hagyja abba
junior (adj) ['d3u:nja] ifjabb, fiatalabb keep up with (v) sy/sg lépést tart
junior (n) ['d3u:nja] harmadéves egyetemista kennel (n) f k e n a l ] kutyaház
jungle (n) [\i3Angal] dzsungel, őserdő kettle (n) [ketl] teáskanna
junk (n) [d3At]k] ócskaság, vacak, giccs keyhole (n) ['kkhaul] kulcslyuk
jury (n) [d3uari] esküdtszék kick ( v ) [kik] rúg
just (adj) [d3Ast] 1. igazságos 2. igaz, becsületes kid (n) [kid] srác, kölyök, gyerek
just (adv) [d3Ast] épp(en), egészen, pont(osan) kidney (n) ['kidni] vese
justice (n) ['d3Astis] igazság (szolgáltatás) kill (v) the time (v) [kil] agyonüti az időt
!
justify (v) [ d3Astifai] (be)igazol, indokol killer (n) [kila] gyilkos
kind (n) [kaind] fajta
kindness (n) ['kaindnas] jóság, kedvesség
kingdom (n) ['kirjdem] királyság
kiss (v)[kis] jóéjtpuszit ad
sy good night
kitchenware (n) ['kitjanwea] konyhafelszerelés
kite (n) [kait] papírsárkány
kitten (n) [kitn] kis macska, cica
knee (n) [ni:] térd
kneel, knelt, ~ ( v ) térdel
[ni:l, nelt, ~ ]
knight (n) [nait] lovag
knit, knitted, ~ (v) köt
[nit, 'nitid]
knitting (n) ['nitirj] kötés
knob (n) [nob] fogantyú

138 139
Középfok
Középfok
knock (v) [nok] 1. üt 2. kopog L
knowledge (n) ['nolid^] tudás
kohlrabi (n) [,kaul'ra:bi] karalábé label (n) ['leibal] címke
label (v) ['leibal] címkéz
laboratory (n) [la'boratri] laboratórium
labour (n) ['leiba] munka
lack of sg (n) [lask] hiány(a vminek)
lame (adj) [leim] béna
landlady (n) ['lasnd'leidi] főbérlő (nő)
landlord (n) fkendloid] főbérlő (férfi)
landscape (n) [laandskeip] táj (kép)
(at) last (adv) [la:st] végre
Latin (adj) [laetin] latin
launderette (n) [bm'dret] mosoda
laundry (n) [b:ndri] patyolat
lava (n) ['la:va] láva
lawn (n) [lo:n] pázsit, gyep, fű
lawyer (n) ['kxja] ügyvéd, jogász
laxity (n) [laeksiti] lazaság, hanyagság
lay, laid, ~ (v) [lei, leid, ~] 1. fektet 2. megterít (asztalt)
3. tojik (tojást)
lead (n) [led] ólom
lead (adj) [li:d] vezető, első vmiben
leaf, leaves (n) [li:f, li:vz] (fa) levél
leak (v) [li:k] ereszt, beázik, szivárog
(at) least (adv) [li:st] legalább
leather (n) ['leöa] bőr
leather-bound (adj) bőrkötésű
lecture hall (n) ['lektja'hod] előadóterem
leftovers (n) [left'auvaz] ételmaradék
(for) leisure (n) ['le3a] kedvtelésből
leisure time (n) szabadidő

141
140
Középfok Középfok

lemon rind (n) ['lemen raind] citromhéj load (n) [leud] teher, rakomány
length (n) [let}8] hosszúság loaf(n)[leuf] vekni, egész kenyér
lengthen (v) ['lenöen] (meg)hosszabbít lobby (n) ['lobi] előcsarnok, hall
landing time (n) érkezési idő (repülő) location (n) [leu'keijn] helyzet, elhelyezkedés
lenient (adj) ['li.nienfj elnéző, engedékeny locker (n) ['loke] csomagmegőrző szelvény
let sy down (v) [let] cserbenhagy lodgings (n) ['lod3Írjz] albérlet, szállás
lettuce (n) ['letis] fejessaláta loft [loft] padlásszoba, tetőtér
liberty (n) flibeti] szabadság log (n) [log] 1. fahasáb 2. hajónapló
lick (v) [lik] nyal, nyalizik long-distance (adj) távolsági, hosszútávú
license (n) ['laisens] jogosítvány [lorj 'distens]
life boat (n) [laif beut] mentőcsónak long-life (adj) [lorj'laif] tartós
lifebelt(n) [laifbelt] mentőöv look [luk] forward to sg (v) nagyon vár vkit
lightning (n) ['laitnin] villám loose (adj) [lu:s] laza
likely (adj) paikli] valószínű(leg) Lord (n) [lo:d] isten
limb (n) [lim] végtag Lord Mayor (n) [lo:d mee] a londoni City polgármestere
limit (n) ['limit] határ, korlát lose one's temper [tempe] elveszti a türelmét
linen (n) flinin] fehérnemű, ágynemű lost property office (n) elvesztett tágyak osztálya
liner (n) ['laine] (szem)kihúzó fpropeti]
linesman (n) ['lainzmen] partjelző loudspeaker (n) [laud'spi.ke] hangosbemondó
link (v) [link] (össze)kapcsol louse (lice) (n) [laus, lais] tetű
lino(leum) (n) flaineu] linóleum, műanyagpadló lousy (adj) ['lauzi] tetves
[li'nauliem]. low tide (n) [leu 'taid] apály
lip (n)[lip] ajak, szájszél luggage rack (n) csomagtartó (vonaton)
lipstick (n) ['lipstik] rúzs ['lAgid3 reek]
liquid (n) ['likwid] folyadék lump sugar (n) ['Ump 'Ju.ge] kockacukor
litter (n) ['lite] szemét lung (n) [Urj] tüdő
live broadcast (n) élő közvetítés luxury (n) ['Ukjeri] luxus
['laiv 'bro:dka:sf] luxurious (adj) [lAg^uaries] luxus-,
lively (adj) ['laivli] élénk, vidám
liver (n) ['live] máj
livestock (n) ['laivstok] jószág
load (v) [leud] megtölt

142 143
Középfok Középfok
mask (n) [marsk] álarc
mass (n) [mass] tömeg
machine (n) [ma'Jirn] gép match (v) [mast/] párosít, összeilleszt
machinery (n) [me'Ji:nari] gépi felszerelés, gépek maternity ward (n) szülőszoba
Mackintosh (n) ['maekintaj] esőkabát [ma'ta:niti 'wo:d]
mad (adj) [masd] őrült matinee (n) [Vnaítinei] matiné, délutáni előadás
magnificent (adj) pompás, nagyszerű matter (n) [masta] baj, gond
[maeg'nifisant] matter (v) fmaeta] számít
maiden name (n) [Vneidn] lánykori név mature (adj) [ma'tjua] érett
majesty (n) ['m33d3asti] felség mayor (n) [mea] polgármester
major (adj) [meid3a] fő, fontos mean (adj) [mi:n] zsugori
majority (n) [ m e ^ o r i t i ] többség, a nagyja meaningful (adj) ['miminfal] értelmes
make ends meet (v) kijön a fizetéséből, megél means (n) [mi:nz] eszköz
make up one's mind eltökéli/elhatározza magát (by no) means (n) semmi esetre sem
malnutrition (n) alultápláltság meantime [mimtaim] időközben
[maslnju'trijn] measles (n) f'miizlz] kanyaró
manage to do sg (v) sikerül tenni vmit medal (n) [medl] érem, kitüntetés
['masina] medical certificate (n) orvosi igazolás
management (n) vezetőség ['medikai sa:'tifíkat]
['meenid mant]
3
medieval (adj) [medi'i:val] középkori
mankind (n) [maan'kaind] emberiség Mediterranean (adj) földközi
manners (n) fmasnaz] viselkedés, modor [medita'reinian]
manuscript (n) kézirat meeting (n) ['mi:tirj] tárgyalás
['maenjuskript] melon (n) [melan] dinnye
march (n) [ma:tj] induló Member of Parliament (n) országgyűlési képviselő
march (v) [ma:t[] menetelni, masírozni ['membe av pailemant]
marge (n) [ma:d3J margarin memorable (adj) emlékezetes
margin (n) [ma:d3in] margó, lapszél [memarabl]
mark (n) [ma:k] 1. márka (pénznem) 2. jelölés memory (n) ['memari] emlék
marmalade (n) ['ma:maleid] narancslekvár mention (v) ['menjn] említ
marrow (n) ['masreu] tök mental (adj) [menti] észbeli, szellemi
mashed potatoes (n) [mse/t] burgonyapüré mental hospital (n) elmegyógyintézet

144 145
Középfok Középfok
metal (n) ['metl] fém monument (n) [monjument] emlékmű
method (n) ['meöed] módszer mood (n) [mu:d] hangulat
metropolitan (adj) nagyvárosi moody (adj) ['mu.di] szeszélyes, változó hangulatú
[metre'politn] moral (n) ['morei] tanulság
microwave oven (n) mikrohullámú sütő mortar (n) ['mo:te] malter, habarcs
['maikraweiv 'Avan] mortgage (n) [mo:gid3] (jel)zálog
mile-stone (n) ['mailstaun] mérföldkő motorway (n) [moutewei] autópálya
millenary (adj) ['milanari] ezredéves mouse (mice) (n) egér
mince (v) [mins] apróra vagdal, darál [maus, mais]
ministry (n) ['ministri] minisztérium mouth (n) [mauG] 1. száj 2. torkolat
minor (adj) ['maina] másodlagos mow, mowed, mown (v) nyír
minority (n) [mai'noriti] kisebbség [meu, meud, meun]
miraculous (adj) csodával határos mud (n) [mAd] sár
[mi'raakjulas] mug (n) [iriAg] bögre
tévesen ítél mulberry (n) fmAlberi] szeder
misjudge (v) [mis'd3Ad3]
mission (n) ['mijén] küldetés, misszió mumps (n) [mAmps] mumsz
misunderstand, -stood, - (v) félreért murder (v) ['me.de] (meg)gyilkol
[misAnda'stsend] murderer (n) ['me.dere] gyilkos
mist (n) [mist] köd, homály muscle (n) [mAsel] izom
mix (v) [miks] összekever mustard (n) ['mAsted] mustár
mixed (adj) [mikst] vegyes mutual (adj) ['mju.tjuel] kölcsönös, közös
mixture (n) ['miksfje] keverék
model (n) ['modi] ^ modell, minta
moderate (adj) ['moderet] mérsékelt
modest (adj) ['modest] szerény
monastery (n) ['monestri] monostor
money order (n) pénzutalvány
['mAni 'o:de]
monologue (n) fmonelog] monológ
monotonous (adj) monoton, egyhangú
[me'notenes]
monster (n) ['monste] szörny

146 147
Középfok Középfok
nod (v) [nod] bólint
N
non-smoker (adj) nemdohányzó (ember)
nail (n) [neil] 1. köröm 2. szög [non 'smeuka]
nail varnish (n) ['neil Va:nií] körömlakk noon (n) [nu:n] dél, 12 óra
naked (adj) ['neikid] meztelen notebook (n) ['nautbuk] füzet, jegyzetfüzet
napkin (n) [ W p k i n ] szalvéta notice-board (n) faliújság
narrow (adj) [ W r a u ] keskeny ['nautis 'bo:d]
narrow-minded (adj) szűklátókörű nuisance (n) ['nju:sans] nyűg, teher
number-plate (n) rendszámtábla
[nae'reu maindid]
csúnya, utálatos [ViAmbapleit]
nasty (adj) ['naisti]
native speaker (n) anyanyelvét beszélő numerous (adj) ['nju:maras] számos
['neiti:v 'spi:ke] nursery-school (n)
['na:sri'sku:l] bölcsödé, óvoda
natural (adj) ['naatjral] természetes
needle (n) [ni:dl] tű nut (n) [nAt]
nutcracker (n) [Wtkraska] dió
needlework (n) ['ni:dlwa:k] kézimunka
diótörő
negligent (adj) ['neglid3ant] hanyag
negligence (n) [neglid3ans] hanyagság
negotiations (n) tárgyalás
[negauji'eifan]
nerve (n) [na:v] ideg, idegszál
nervous beakdown (n) idegösszeroppanás
['na:vas 'breikdaun]
nest (n) [nest] fészer
net (n) [net] háló
network (n) ['netwa:k] hálózat
neurologist (n) ideggyógyászat
[nju'rolad3Íst]
neutral (adj) ['nju:tral] semleges
nevertheless (adv) mindazonáltal, azonban
['nevaőa'les]
newsreel (n) ['nju:zri:l] híradó
nightmare (n) fnaitmea] rémálom, lidérc

148 149
Középfok Középfok
outbreak (n) ['autbreik] kitörés
0 outdoor (adj) (sport) kinti, szabadtéri sport
oak (n) [auk] tölgyfa fautdo:]
oats (n) [auts] zab outing (n) ['autirj] kirándulás
obedient (adj) [a'bi.dianf] engedelmes outlook (n) f autluk] kilátás
obey (v) [au'bei] engedelmeskedik out of order (adj) nem működik, rossz
object (n) fobd3ikt] tárgy oven (n) [Avn] sütő
oboist (n) f aubauist] oboás overcast (n) [euve'ka.st] borult
observer (n) [ab'za.va] megfigyelő overcook (v) [auva'kuk] túlfőz
obviously (adv) f obviasli] nyilvánvalóan overhear, overheard, ~ (v) véletlenül meghall
occupy (v) f okjupai] elfoglal [auve'hia, euve'he.d, ~]
occur (v) [a'ka:] előfordul overload (v) [auve'laud] túlterhel
odds and ends (n) apróságok overseas (adv) (adj) tengerentúli
f odz and'endz] [euve'si.z]
off-license (n) f oflaisans] alkoholt árusító bolt oversleep, overslept, ~ (v) elalszik, tovább alszik
ointment (n) ['ointment] kenőcs [auva'slirp, auva'slept, ~]
omit (v) [a'mit] elhagy, mellőz overtake, overtook, előz, megelőz
one-way (adj) f wAnwei] egyirányú overtaken (v) [auva'teik,
open-air (adj) ['aupanea] szabadtéri, nyitott auva'tuk, auva'teikan]
operate (v) f opereif] működik, működtet overture (n) ['auvatjua] nyitány
operate on sy (v) f opereif] operál, műt valakit overweight (adj) [auva'weit] túlsúlyos
opportunity (n) [ope'tju.niti] lehetőség owe (v) [au] tartozik valakinek
opposition (n) [ope'zijn] ellenzék own (adj) [aun] saját
oral (adj) exam ['o:ral] szóbeli vizsga own (v) [aun] birtokolni
orchard (n) f o.tjed] gyümölcsöskert owner (n) fauna] tulajdonos
organ (n) fo.gen] 1. orgona 2. szerv ownership (n) faunajip] tulajdon, birtoklás
organize (v) f o.genaiz] rendez, szervez
oriental (adj) [ori'entl] keleti
origin (n) forid3in]
eredet, származás
ornament (n) fo.nement]
dísz, díszítés
orphan (n) fo.fen]
árva
otherwise (adv) ['AŐawaiz]
máskülönben

150 151
Középfok Középfok
parliamentary (adj) parlamenti választások
P elections
pack (n) [paek] [parla'menteri i'lekfanz]
csomag
pack (v) [peek] csomagol, pakol parquet (n) fpa:kei] parketta (padló)
package (n) fpaekiá^] (szervezett) kirándulás, út parrot (n) [pesrafj papagáj
holiday/tour parsley (n) [parsli] petrezselyem
paddle-boat (n) ['paedl'baut] vízibicikli parsnip (n) [ pa:snip] petrezselyemgyökér
paediatrician (n) gyerekorvos participant (n) [pa:'tisipant] résztvevő (vmiben)
[pi:dia'trijan] particular (adj) [pa'tikjule] különös
page (n) [peid ] oldal particularly (adv) különösen
3

pain (n) [pein] fájdalom [pa'tikjulali]


painful (adj) [peinfal] fájdalmas part-time (adj, adv) részmunkaidő(s)
palm (n) [pa:m] 1. tenyér 2. fenyőfa [pa:t'taim]
pancake (n) [pasnkeik] palacsinta passage (n) ['p£esid3] 1. átkelés 2. szakasz, rész
panic (n) fpaenik] félelem, pánik passionate (adj) [paejanat] szenvedélyes, heves
panther (n) [pasnGa] párduc passionately (adv) szenvedélyesen
panties (n) [ pamtiz] női bugyi ['paejenatli]
paper bag (n) fpeipabaeg] zacskó passive (adj) [passiv] tétlen, passzív
parable (n) [paerabel] tanulságos mese pasta (n) [pseste] tészta (pl. pizzáé)
parachute (n) ['paarejuifj ejtőernyő pastime (n) [pa:staim] időtöltés
parade (n) [pa'reid] felvonulás, parádé pastry (n) ['peistri] édes tésztaféle
paradise (n) fpasradais] Édenkert, Paradicsom patch (n), (v) [paatj] 1. folt (rávarrt)
paradise for tourists turistaparadicsom 2. (piszok) folt 3. foltozni
paragraph (n) [pasragrarfj bekezdés path (n) [pa:8] ösvény, gyalogút
parallel (adj) ['pasralel] párhuzamos patience (n) ['peijans] türelem
paralyse (v) [paaralaiz] megbénul patriot (v) ['pa?triat] hazafi
parcel (n) ['pa:sel] csomag (postai) patrol (n) [pe'traul] járőr
parking (adj) charge parkolási díj patron saint (n) patronáló szent
['pa:kirj't/a:d3] [peitren'sant]
parking space ['pa:kirj'speis] parkolóhely pattern (n) ['paetn] minta
patterned (adj) [ psstand] mintás
[ pause (n) [po:z] szünet

152 153
Középfok Középfok

pavement (n) fpeivment] járda permanent (adj) állandó


paw (n) [po:] mancs, láb (állaté) fpa.manent]
pay (v) attention figyelmet szentel permission (n) [pa'mijan] engedély
['pei a'tenjan] permit (v) [pa'mit] engedélyez
payment (n) ['peimant] fizetség, kifizetés personal (adj) belongings személyes dolgok
peaceful (adj) ['pi.sfel] békés ['pa.senal bi'brjirjz]
peach (n) [pi:tj] őszibarack perspiration (n) izzadás
peacock (n) fpi.kok] páva [pa.spa'reijan]
peak (n) [pi:k] hegycsúcs persuade (v) [pa'sweid] meggyőz
peanut (n) ['pi:nAt] amerikai/földi mog pessimistic (adj) [pesi'mistik] pesszimista
pearl (n) [pa:l] gyöngy pet shop (n) f'petjop] állatkereskedés
peasant (n) fpeznt] paraszt, földműves petition (n) [pa'ti/an] beterjesztés, petíció
pedestrian (n) [pa'destrian] gyalogos petrol consumption (n) benzinfogyasztás
peel (v) [pi:l] hámoz ['petral kan'sAmpjan]
peep (v) [pi:p] kukucskál phase (n) [feiz] fázis, szakasz
penalty (n) fpenelti] büntetés pheasant (n) [feznt] fácán
pendant (n) ['pendant] medál phenomenon (n) jelenség
penguin (n) ['pengwin] pingvin [fi'naminen]
peninsula (n) [pa'ninsjula] félsziget phrase (n) [freiz] frázis, kifejezés
penknife (n) ['pen-naif] bicska physician (n) [fi'zijan] orvos
pentathlon (n) [pen'taeGlan] öttusa physicist (n) ['fizisist] fizikus
pepper-pot (n) [ pepapof] borstartó pickled (adj) gherkin savanyú uborka
percentage (n) [pa'sentid3] százalék ['piklad'ga.kin]
percolator (n) ['pa:kaleita] kávéfőző pickpocket (n) ['pikpokifj zsebtolvaj
perform (v) [pa'fo.m] előad pie (n) [pai] rétes, pite
performance (n) előadás pier (n) [pia] móló
[pe'fo.mens] pigeon (n) ['pid3an] galamb
performer (n) [pa'fo.me] előadó pile (n) [pail] halom, kupac
perhaps (adv) [pa'haaps] lehet, talán pill (n) [pil] pirula, kapszula
period (n) ['piariad] időszak pillar-box (n) fpileboks] postaláda
perm (v) [pa:m] dauerol pillow (n) ['pilau] párna
pilot (n) [ pailat] pilóta

154 155
Középfok Középfok
pin ( n ) [pin] tű pole (n) [paul] sarok, pólus
pipeline (n) ['paiplain] csővezeték polar bear (n) jegesmedve
pirate (n) [paieref] kalóz pole-vaulting (n) rúdugrás
pistol (n) ['pistal] pisztoly [apeulvj:tirj]
pitch (n) [pit/] futballpálya polio (n) ['pauliau] gyermekbénulás
plague (n) [pleig] pestis polish (v) [ polij] fényesít, fényez
planet (n) ['plasnit] bolygó poll (n) [paul] szavazat, szavazás
plant (v) [pla:nt] ültet polo-necked (adj) sweater garbónyakú pulóver
plaster (v) ['pla:sta] 1. vakol 2. begipszel [paulaunekt 'sweta]
plaster (n) [ pla:sta] 1. vakolat 2. gipsz pond (n) [pond] pocsolya, kis tavacska
plastic (adj) ['piaestik] műanyag ponytail (n) [pauniteil] lófarok, copf
play (n) [plei] előadás, darab pool (n) [pu:l] tócsa, tó, medence
playground (n) ['pleigraund]játszótér pop in (v) [pop] beugrik valahova, betoppan
pleased (adj) ['pli:zd] elégedett poppy-seed (n) [popisi:d] mák
pleasure (n) [ p k ^ a ] öröm, kedv, élvezet popularity (n) [popju'lasriti] népszerűség
plenty (of) (n) [ plenti] sok porcelain (n) [po:slin] porcelán
plot (n) [plot] 1. összeesküvés, csel porn (n) [po:n] pornó
2. földdarab, telek porridge (n) ['poridj] zabkása
plotter (n) [plota] összeesküvő port (n) [po:t] kikötő
plum (n) [plAin] szilva portion (n) ['pojan] adag, porció
plumber (n) [ p U m a ] vízvezetékszerelő portrait (n) ['po:trit] portré, arckép
plump (adj) [pUmp] dundi, vaskos posh (adj) [pof] flancos, elegáns, „puccos"
pneumonia (n) [nju:'maunie] tüdőgyulladás positive (adj) [pozitív] pozitív
pocket money (n) zsebpénz possess (v) [pa'zes] bír, birtokol
[pokit'irtAni] possession (n) [pa'zejn] tulajdonjog, birtoklás
pocket-size (n) ['pokit'saiz] kisméretű, belefér a zsebbe possibility (n) [posi'biliti] lehetőség
podium (n) ['paudiam] színpad, pódium possible (adj) ['posibel] lehetséges
poem (n) [ p a u e m ] vers, költemény post (n) ['peusfj 1. cölöp 2. állás, poszt 3. posta
poet (n) ['pauat] költő post (v) ['pausfj postáz, elküld, felad
poetry (n) [apeuetri] költészet poster (n) fpeuste] poszter, plakát
poison (n) [poizen] méreg postman (n) f'paustman] postás
poisonous (adj) fpoizanas] mérgező, mérges

156 157
Középfok Középfok
postscript = P.S. (n) utóirat preservative (n), (adj) tartósító(szer)
fpaustskript] [pri'za.vativ]
pottery (n) [poteri] fazekasság, fazekasáru, preserve (v) [pri'zarv] óv, véd, tartósít
agyagáru press review (n) ['presrivju:] lapszemle
poultry (n) ['paultri] baromfi, szárnyas pressure cooker (n) kukta (fazék)
pour (v) [po:] önt, tölt [preje'kuke]
pour down with rain szakad az eső presume (v) [pri'zju.m] feltételez, gyanít
poverty-line (n) [ povati] létminimum pretend (v) [pri'tend] tettet; úgy tesz, mintha
powder (n) [ pauda] por, lőpor prevent (v) [pri'vent] megelőz, megakadályoz
power (n) ['paua] erő, hatalom prevention (n) [pri'venjan] megelőzés
powerful (adj) [pauafal] hatalmas, erőteljes price reduction árengedmény
power plant (n) fpaue'pla.nf] erőmű ['praisri'dAkJan]
pox (n) [poks] himlő pride (n) [praid] büszkeség
practical (adj) f'prsektikal] gyakorlatias, ügyes (!) priest (n) [pri.st] pap
practically (adv) tulajdonképpen prime minister (n) miniszterelnök
fprasktikali] ['praim'minista]
praise (v) [preiz] dicsér primitive (adj) ['primitív] 1. ősi, eredeti
prawn (n) [prom] (garnéla)rák 2. egyszerű, primitív
pray (v) [prei] imádkozni primrose (n) ['primrauz] kankalin
preach (v) [pri.fj] prédikál prince (n) [prins] herceg
precede (v) [pri'si.d] megelőz, előtte megy princess (n) [prin'ses] hercegkisasszony
precipitation (n) csapadék principle (n) f'prinsipal] 1. alapelv 2. fegyelem
[prisipi'teijn] print (v) [print] nyomtat
precise (adj) [pri'sais] pontos, szabatos prisoner (n) ['prizena] fogoly, rab
preferably (adv) ['prefarabli] inkább prison warden (n) börtönőr
pregnant (adj) ['pregnant] terhes, várandós ['prizen'wo.dan]
prehistoric (man) (adj) ős(ember) privacy (n) fprivesi] magánélet, visszavonultság
[pri.his'torik] privilege (n) f'privilidj] kiváltság
prejudice (n) ['pred3udis] előítélet privileged (adj) [privilid3d] kiváltságos
prescribe (v) [pri'skraib] felír (orvosságot) prize (n) [praiz] díj, jutalom
present (v) [pri'zent] 1. ajándékoz 2. bemutat procedure (n) [pra'si:d3a] eljárás

158 159
Középfok Középfok

processed (food) (adj) félkész provide (v) [pre'vaid] ellát, nyújt, ad


[preusesf] provided (conj) [pre'vaidid] feltéve, ha
proclaim (v) [pra'kleim] kikiált, kihirdet province (n) [provins] tartomány
product (n) [prodAkt] termék prune (v) [pru:n] megmetsz
profile (n) fpreufail] 1. profil 2. rövid életrajz pruned (adj) fruit aszalt gyümölcs
profit (n) ['profit] haszon, profit [pru:nd fru:t]
progress (n) [ preugres] fejlődés, haladás psychiatrist (n) [sai'kaietrist] pszichiáter
prohibit (v) [pra'hibit] (meg)tilt public (adj) transport tömegközlekedés
project (v) [pra'd3ekt] 1. tervez, vázol 2. vetít ['pAblik traens'po:t]
project (n) fprod3ekt] feladat, terv, téma publicity (n) [pA'blisiti] nyilvánosság
prominent (adj) [prominent] kiemelkedő, kiváló publish (v) fpAbliJ] 1. kiad, nyilvánosságra hoz 2.
promote (v) [pre'maut] előléptet, támogat megjelentet
promotion (n) [pra'maujen] előléptetés pudding (n) [pudirj] puding
prompt (adj) [prompt] sürgős puddle (n) [pAdl] tócsa, pocsolya
prompter (n) [prompté] súgó pull a muscle [pula'niAsel] izomláza van
pronounce (v) [pra'nauns] kiejt (hangot) pulse (n) [pAls] pulzus
proof (n) [pru:f] bizonyíték pump (v), (n) [pAmp] pumpa, pumpál
proof (adj) -mentes, -biztos, -álló punch (v) [pAntJ] 1. kilyukaszt, érvényesít
properly (adv) [propeli] megfelelően, helyesen 2. üt, rávág
property (n) [propeti] vagyon, tulajdon punch (n) [pAntJ] puncs
proportion (n) [pre'po:Jen] arány punch machine (n) lyukasztógép
proprietor (n) [pre'praiete] tulajdonos ['pAntJ me'Ji:n]
props (n) [props] kellékek punctuality (n) pontosság
prose(n) [preuz] próza [pAnkt/u'asliti]
prospect (n) [prospekt] távlat, lehetőség puncture (n) [pAnktfe] defekt
prosper (n) fprospe] virágzik, prosperál punish (v) [pAniJ] megbüntet
protect (v) [pre'tekt] megóv, megvéd punishment (n) ['pAniJVnenf] büntetés
protein (n) [preutim] fehérje puppet (n) [pApit] báb, bábu
protest (v) [pre'test] tiltakozik pure-bred (n) (adj) fajtatiszta
proud (adj) [praud] of sg büszke [pjuebred]
prove (v) [pru:v] bebizonyít purr (v) [pe:] 1. dorombol 2. búg, zúg
proverb (n) ['prove :b] közmondás

160 161
Középfok Középfok
purring (adj) sound búgóhang
['pa.rirj saund]
Q
pursue (v) [pa'sju:] űz, folytat qualification (n) képzettség
push (v) [puj] tol [kwolifi'kei/n]
push forward fpuj'fo.wed] tolakszik qualify (v) fkwolifai] minősít
push-up (n) ['puJAp] fekvőtámasz qualified (adj) fkwolifaid] képesített
put on (v) [put] felvesz (ruhát) quality (n) fkwolati] minőség
put on weight hízik quantity (n) fkwontiti] mennyiség
put out elolt, kiolt (tüzet) quarrel (v) (n) ['kworal] veszekedni, veszekedés
put sy up elszállásol quarter (n) f'kwo.ta] negyed
put up with elvisel, kibír quash (v) [kwoj] összezúz, megsemmisít
puzzled (adj) [pAzald] zavarban van, tétovázik queue (n) [kju:] sor, sorbanállás
pyjamas (n) [ p a ^ a . m a z ] pizsama questionnaire (n) kérdőív
pyramid (n) [ piramid] piramis, gúla [kwesfja'nea]
quay (n) [kwi:] rakpart
quilt (n) [kwilt] paplan
quiz (n) [kwiz] fejtörő
quotation mark (n) idézőjel
[kwau'teijn 'ma:k]

162 163
Középfok Középfok
react (v) [ri'askf] reagál
ft reaction (n) [ri'aekjan] reagálás
rabbit (n) fraebit] nyúl reality (n) [ri'aeliti] valóság
racehorse (n) [Yeiskxs] versenyló realize (v) ['rialaiz] rájön, felismer
rack (n) [rak] fogas rear (n) [ria] hátsó
radish (n) [raedij] retek rear(view) mirror visszapillantó tükör
rag (n) [raeg] rongy ['riayju:'mira]
rage (n) [reid3] harag, düh rearrange (v) [ri:a'reind3] átrendez
rail (n) [reil] sín rebel (n) [rebl] felkelő, lázadó
raincoat (n) freinkaut] esőkabát recent (adj) ['rr.sant] jelenlegi
rainbow (n) ['reinbau] szivárvány recently (adv) ['rksantli] mostanában
raindrop (n) freindrop] esőcsepp reception (n) [ri'sepjan] fogadás
raisin (n) ['reizan] mazsola recipe (n) [Vesapi] recept (konyhai)
gereblye, gereblyézik recite (v) [ri'sait] szaval
rake (n), (v) [reik]
random (adj) ['randám] véletlen, rendszertelen reckless (adj) freklas] vakmerő
skála, választék reconstruction (n) helyreállítás, újjáépítés
range (n) ['reind3]
megerőszakol [ri:ken'strAkJan]
rape (v) [reip]
gyors record (v) [ri'ko:d] feljegyez, megörökít
rapid (adj) ['rapid]
(bőr)kiütés record (n) [Veko:d] 1. feljegyzés 2. hanglemez
rash (n) [raj]
raspberry (n) [Va:zbari] málna 3. rekord, csúcs
rat (n) [rat] patkány recover (v) [ri'kAva] meggyógyul
rate (n) [reit] mérték, arány recreate (v) [ri:kri:'eit] kikapcsolódik
rate of exchange (n) valutaárfolyam recreation (n) [rekri'eijan] kikapcsolódás, szórakozás
rather (adv) ['ra:öa] inkább recycle (v) [ri:'saikal] újrahasznosít, újra felhasznál
ratio (n) [Veijiau] arány, hányados recycled (adj) (paper) újrahasznosított (papír)
rational (adj) ['rajánál] ésszerűjózan [ri:'saikald 'peipa]
ravon (n) ['reivn] holló redecorate (v) [rk'dekereifj kifest, tataroz
raw (adj) [nx] nyers reduce (v) [ri:'dju:s] csökkent
sugár redundant (adj) [ri'dAndent] fölösleges, létszám fölötti
ray (n) [rei]
razor (n) freize] borotva redundancy (n) money munkanélküli segély
razor blade (n) ['reiza'bleid] borotvapenge [ri'dAndansi mAni]
elér (vmit) refer (v) [ri'fe:] -ko utal, hivatkozik vmire
reach (v) [ri:tj]

164 165
Középfok Középfok
referee (n) [refa'ri:] bíró (futballban) relieve (v) [ri'li.v] könnyít, enyhít
reference (n) f'referans] 1. ajánlólevél religion (n) [ r i ' l i ^ a n ] vallás
2. utalás, célzás religious (adj) [ri'li:d3es] vallásos
refinery (n) [ri'fainari] finomító üzem reluctant (adj) [ri'lAktant] vonakodó
reform (n) [ri'fo.m] újítás, átszervezés reluctantly (adj) [ri'lAktantli] vonakodva
refreshing (adj) [ri'frejirj] üdítő, frissítő rely (on) (v) [ri'lai] számít vkire
refreshment (n) [ri'frejmanf] üdítő ital remain (v) [ri'mein] marad
refridgerator (n) hűtőszekrény remains (n) [ri'meinz] maradék
[ri'frid3areita] remark (n), (v) [ri'ma:k] megjegyzés, megjegyez
refuse (v) [ri'fju:z] visszautasít remarkable (adj) figyelemre méltó
regard (n) [ri'ga.d] üdvözlet [ri'ma.kabal]
region (n) f r i ^ a n ] vidék, körzet, régió remind (v) [ri'maind] emlékeztet
register (n), (v) ['red3Ísta] 1. nyilvántartó napló remote (adj) [ri'maut] távoli
2. nyilvántartást vezet rendezvous (n) frandivu:] randevú, találka
registered (adj) (letter) ajánlott (levél) repaint (v) [ri'peint] újra (át)fest
['red3Ístard] repair (v) [ri'pea] megjavít
registration (n) nyilvántartásba vétel, repeat (v) [ri'pi.t] ismétel
[red3Ístreijen] regisztrálás replace (v) [ri'pleis] kicserél
regret (v) [ri'gret] megbán vmit replacement (n) helyettesítés, pótlás
regularly (adv) [regjuleli] rendszeresen [ri'pleismenf]
regulate (v) [Yegjuleit] szabályoz replay (v) fri.plei] visszajátszás
regulation (n) ['regjuleijan] (rend)szabály, szabályozás reply (n), (v) [ri'plai] válasz(ol)
rehearsal (n) [ri'he.sel] főpróba report (n) [ri'po.t] 1. beszámolójelentés
rehearse (v) [ri'ha:s] főpróbát tart 2. riport
reign (n), (v) [rein] uralom, uralkodás, uralkodik report (v) [ri po:t] beszámol, bejelent
reject (v) [ri'd3ekt] elutasít representative (n) képviselő
relation (n) [ri'leijarj] rokon [repri'zentativ]
relationship (n) [ri'leijanfip] 1. kapcsolat 2. rokonság republic (n) [ri'pAblik] köztársaság
release (v) [ri'li.s] kiszabadít, elenged reputation (n) [repju'teijan] hírnév
reliability (n) [rilaia'biliti] megbízhatóság require (v) [ri'kwaia] követel, elvár
reliable (adj) [ri'laiabal] megbízható requirement (n) követelmény, feltétel
relief (v) [ri'li.f] megkönnyebbülés [ri'kwaiamant]

166 167
Középfok Középfok
rescue (v), (n) [reskju:] megment(és) reward (n) [ri'word] jutalom
reservation (n) [reze'veijan] foglalás, rendelés rewrite (v) [ri:'rait] újra ír, átír
reserved (adj) [ri'za:vd] 1. foglalt rib (n) [rib] borda
2. visszahúzódó ribbon (n) friban] szalag
residence (n) ['rezidens] rezidencia, lakóhely ridiculous (adj) [ri'dikjulas] nevetséges
resident (n) ['rezident] lakó right next to sg rögtön mellette
resign (v) [ri'zain] lemond ring, rang, rung (v) 1.cseng, csenget
resist (v) [ri'zist] ellenáll [rirj, ram, rArj] 2. odatelefonál
resort (n) [ri'zo:t] üdülőhely ring (n) [rirj] 1. csengetés 2. gyűrű
respect (v), (n) [ri'spekt] tisztel(et) rinse (v) [rins] öblít
respectable (adj) [ri'spektebl] tiszteletre méltó ripe (adj) [raip] érett
respiration (n) [respi'reijn] légzés rise, rose, risen (v) felemelkedik
response (n) [ri'sponz] válasz, felelet [raiz, rauz, rizan]
responsible (adj) felelős risk (n) [risk] 1. rizikó, kockázat
[risponsebel] 2. kockáztat
rest (v) [rest] pihen riverside (n) f'rivasaid] folyópart
restriction (n) [ri'strikjan] megszorítás, korlátozás roadsign (n) freudsain] közlekedési táblák
result (n), (v) [ri'zAlt] eredmény(ez) roadworks (n) [Vaudwa:ks] útjavítás
retell (v) [ri'tel] újra elmesél rob (v) [rob] rabol
retirement age (n) nyugdíjkorhatár robber(n)[Voba] rabló
[ri'taiamant e i d ]
3 robbery (n) f'roberi] rablás
retrain (v) [ri'trein] átképez robot (n) ['reubot] robot
retraining (n) [ri'treinirj] átképzés rock (n) [rok] szikla
return (v), (n) [ri'tain] visszatér(és) rocket (n) f'rokit] rakéta
reveal (v) [ri'vi:l] felfed, leleplez roller blind (n) redőny, roletta
revenge (n) [ri'vend ]
3
bosszú ['reula blaind]
revenue (stamp) [revanju:] illeték(bélyeg) roof(n)[ru:f] tető
reverse (v) [ri'vais] tolat root (n) [ru:t] gyökér
review (n), (v) [ri'vju:] áttekint(és), szemle rope (n) [raup] kötél
revision (n) [ri'vÍ3n] átvizsgálás, kijavítás rotten (adj) ['roten] ro(t)hadt, korhadt
revival (n) [ri'vaivl] megújítás, felelevenítés rough (adj) [r\f\ érdes, durva
revolution (n) [reva'lu:Jan] forradalom roundabout (n) [raundabaut] 1. körforgalom 2. körhinta

168 169
Középfok Középfok
row (n) [rau] sor
rowing (n) ['reuirj] evezés
s
rubber (n) ['rAba] radír sack (v) [seek] kirúg (állásból)
rubbish (n) (bin) frAbiJ] szemét(tároló), kuka sack (n) [saek] zsák
rucksack (n) ['rAksaek] hátizsák safety (n) ['seifti] biztonság
rude (adj) [ru:d] durva, udvariatlan safety-pin (n) ['seiftipin] biztosítótű
rug (n) [rAg] szőnyeg sailor (n) fseila] tengerész, matróz
ruin (n), (v) ['ru:in] rom(bol) sale (n) ['seil] árusítás, vásár
ruler (n) ['ru:la] 1. vonalzó 2. uralkodó salmon (n) ['saeman] lazac
rumour (n) ['ru.ma] híresztelés, szóbeszéd salt-cellar (n) fsoltsele] sótartó
run out of sg [rAn] (v) elfogy salutation (n) [saelju'tei/an] üdvözlés, köszöntés
rush hour (n) frAJaue] csúcsforgalom sample (n) ['sa:mpal] minta
rust (n) [rASt] rozsda sarcastic (adj) [sarksestik] gúnyos
rusty (adj) [ V A S Ú ] rozsdás satchel (n) ['ssetjal] tarisznya, iskolatáska
ruthless (adj) ['ru:91es] kegyetlen satisfactory (adj) kielégítő
rye (n) [rai] rozs [satis'fasktari]
satisfied (adj) ['ssetisfaid] elégedett
saucepan (n) ['so:spaen] serpenyő
sauna (n) ['sauna] szauna
savage (adj) ['sa3vid3] vad, harapós
saving account (n) takarékbetét
['seivirj a'kaunt]
savings (n) fseivirjz] megtakarított pénz
savings-bank (n) takarékpénztár
['seivirjzbasnk]
Saviour (n) f'seivia] Megváltó
saxophone (n) f'sasksajaun] szaxofon
scales (n) [skeilz] mérleg
scampi (n) ['scaempi] = rák
shrimp
scan (v) [skaen] átfut, átlapoz
scandal (n) fscsendl] botrány, pletyka

170 171
Középfok Középfok

scar (n) [ska:] sebhely search (v) [sa:tj] keres, kutat


scarcely (adv) fskeesli] alig season (v) ['si:zan] fűszerez
scene (n) [si:n] jelenet seasonal (adj) f'si.zanal] szezonális, idényjellegű
schedule (n) ['{edju:l] táblázat, menetrend seasoning (n) ['si:zanirj] fűszerezés
scheduled (adj) flight menetrendszerinti járat season (n) ticket ['si:zentikit] bérlet (pl. színház)
['fedjuild'flait] seatbelt (n) ['si:tbelt] biztonsági öv
scholarship (n) ['skolejip] ösztöndíj second-hand (adj) használt
school-leaving (adj) [sekand'hasnd]
ceremonies fseremoniz] ballagás secondary (adj) technical szakközépiskola
school-leaving (adj) feast bankett school
school(n) report bizonyítvány ['sekandari 'teknikal sku:l]
['sku:lri'po:t] secret (n) f'siikrit] titok
schoolyard (n) ['sku:lja:d] iskolaudvar section (n) ['sekjan] rész, szakasz, darab
sci(ence)-fi(ction) (adj), (n)I tudományos-fantasztikus security (n) [si'kjuariti] biztonság
[saiens'fikfen] security (n) check biztonsági ellenőrzés
scientific (adj) [saian'tifik] tudományos [si'kjuariti tjek]
scissors (n) ['sizez] olló sedative (n) fsedetiv] nyugtató
scone (n) [skon] pogácsa see sy in (v) [si:] bekísér
score (v) [sko:] gólt rúg see sy off (v) [si:] kikísér
score (n) [sko:] eredmény seek (v) [si:k] keres
scrambled (adj) eggs rántotta select (v) [si'lekt] válogat, szelektál
['skraembald egz] selection (n) [si'lekjan] válogatás
scratch (v) [skrastj] karcol, vakar self-employed (adj) vállalkozó
scratch (n) [skraefj] karcolás, vakarás [selfím'plaid]
scream (v) [skri:m] visít, sikít selfish ('selfij) önző
scream (n) [skri:m] sikítás self-made (adj) (man) önerőből feltörő ember
screwdriver (n) csavarhúzó [self meid]
['skru:draiva] self-respect (n) [selfris'pekt] önérzet
script (n) [skript] 1. forgatókönyv 2. kézirat self-service (adj) [self se:vas] önkiszolgáló
scrub (v) [skrAb] súrol, sikál semi-final (n) [semi'fainal] középdöntő
sculpture (n) ['skAlptja] szobor semi-prepared (adj) félkész
seafood (n) ['si:fu:d] tengeri ételek [semipri'peard]

172 173
Középfok Középfok
sense of humour (n) humorérzék shape (n) [Jeip] alak, forma
[sensav'hju.ma] shark (n) [Ja:k] cápa
sensitive (adj) ['sensitiv] érzékeny sharp (adj) [Ja:p] éles, hegyes
sentence (v) fsentens] 1. elítél, börtönbe zár sharpen (v) [ ja.pen] hegyez, élesít
sentence (n) fsentans] 1. ítélet 2. mondat shawl (n) [Ja:l] kendő
separate (adj) ['separet] különálló shed (n) [Jed] fészer, sufni
separation (n) [sepa'rei/an]| elválasztás, elkülönítés sheep (n) [Ji:p] bárány
serial (n) ['siarial] sorozat (folytatásos) sheet (n) [Ji:t] lepedő
series (n) fsiari.z] sorozat (nem folytatásos) shell (n) [Jel] kagyló
servant (n) ['servant] szolga, cseléd shelter (n) [jelta] menedék
serve (v) [sa:v] (fel)szolgál, kiszolgál shepherd (n) ['Jepad] juhász
serviette (n) [sa:vi'et] szalvéta ship (n) [Jip] hajó
session (n) fsejen] ülés, ülésszak shiver (v) [jiva] vacog, didereg
set off, ~, ~ (v) [set, ~ ~] elindul shock (v) [Jok] sokkol, megdöbbent
set (v) (the clock) beállít (órát) shocked (adj) [Jokt] meg van döbbenve
setting (n) ['setirj] díszlet shocking (adj) f/okin]
megdöbbentő
settle (v) ['setl] letelepszik shop-assistant (n)
bolti eladó
settlement (n) ['setlment] település [fope'sistenf]
several (adv) ['sevaral] számos, több shopkeeper (n) [jopki.pe] boltvezető
sew, sewed, sewn (v) varr shoplift (v) fjoplift] boltban lopni
[sau, seud, saun] shoplifter (n) fjoplifte] bolti tolvaj
sewing machine (n) varrógép shopping (adj) centre bevásárló központ
['seuin ma'Ji:n] ['jopirj'sente]
sex (n) [seks] nem shopping (adj) spree bevásárló körút
sexual (adj) intercourse nemi érintkezés [jopirjspri:]
['sek/ual 'inteko.s] shore (n) [Jo:] tengerpart
sexy (adj) ['saeksi] szexis, csábító short (adj) circuit [Jo.t'sekif] rövidzárlat
shabby (adj) ['Jaebi] kopott, rongyos short (adj) of money [jo.tev] pénzszűke
shade (n) ['Jeid] árnyék shortage (n) [jo:tid3] hiány
shake, shook, shaken (v) ráz shorten (v) ['Jo.tn] rövidít
[Jeik, Juk, Jeikan] shorthand (n) ['Jo.fhsend] gyorsírás
shame (n) [Jeim] szégyen

174 175
Középfok
Középfok
shorthand typist (n) gyors- és gépírónő sincere (adj) [sin'sia] őszinte
['Jothaend 'taipist] sincerely (adv) [sin'siali] őszintén
shorts (n) [Jo:ts] rövidnadrág singer (adj) ['sírja] énekes
shortsighted (adj) rövidlátó singular (n) ['singjula] egyes szám
[Jo:t 'saitid] sink (v) sank, sunk elsüllyed
shot (n) [Jot] lövés ['sink, sasrjk, SAtjk]
shotput (n) [Jotput] súlylökés sir (n) [se:] uram!
shoulder-length (adj) vállig érő site (n) [sait] telek
[jeuldelenG] situation (n) [sitju'eijen] helyzet
show sy to (a table) (v) (az asztalhoz) kísér skate (n), (v) [skeit] korcsolyá(zik)
showroom (n) fjeurum] bemutatóterem ski run (n) ['ski: rAn] lesiklópálya
shrink, shrank, shrunk (v) összemegy skid (v) [skid] megcsúszik
[Jrirjk, Jraerjk, JrArjk] skill (n) [skil] jártasság, képesség
shut, ~, ~ (v) [jAt, ~, ~] bezár skilled (adj) ['skild] képzett
shutter (n) [JAta] zsalugáter skin (n) [skin] bőr
side (n) [said] oldal skinhead (n) fskinhed] bőrfejű
sideburns (n) ['saidba:nz] pajesz skinny (adj) f'skini] sovány, vézna
sideplate (n) ['saidpleit] kistányér skyscraper (n) ['skaiskreipe] felhőkarcoló
sidestreet (n) ['saidstri:t] mellékutca slap (n), (v) [slaep] pofon, pofoncsap
sigh (n) [sai] sóhaj slave (n) [sleiv] rabszolga
sign (n) [sain] aláírásjel slavery (n) f'sleiveri] rabszolgaság
signal (v) ['signal] jelez sleeping (adj) car ['sli:pirj] hálókocsi
significant (adj) [sig'nifikant] jelentős sleeping (adj) tablet altató
silent (adj) ['sailant] csendes, hangtalan ['slirpirj'taeblit]
silently (adv) ['sailentli] csendesen sleet (n) [sli:t] ónos eső
silent (film) (adj) ['sailant] néma(film) sleeve (n) [sli:v] ujj (ruháé)
silk (n) [silk] selyem slice (n) [slais] szelet
silver (n) fsilve] ezüst sliding (adj) door tolóajtó
similar to sg (adj) ['simila] hasonló ['slaidin do:]
simmer (v) ['sima] párol slight (adj) [slait] jelentéktelen
simple (adj) ['simpal] egyszerű slightly (adv) ['slaitli] kissé
since (conj) [sins] mivel

176 177
Középfok Középfok
slimming (adj) diet fogyókúra soil (n) [soil] talaj
['slimirj'daiat] sole (n) [saul] talp
slip (v) [slip] csúszik solemn (adj) ['solam] ünnepélyes
slippery (adj) ['sliperi] csúszós solemnly (adv) f'solemli] ünnepélyesen
slogan (n) ['slaugan] jelszó solicitor (n) [sa'lisita] ügyvéd
slope (n) [slaup] lejtő, emelkedő solid (adj) ['solid] szilárd
slot (n) [slot] rés, nyílás solution (n) [sa'lurjan] megoldás
slow (down) (v) [slau] (le)lassul solve (v) [solv] megold
small pox (n) ['smo.l poks] himlő sorrel (n) ['sorai] sóska
smash (v) [smasj] összetör sorrow (n) ['sorau] bánat
smoked (adj) [smaukt] füstölt sort out (v) [sort] szortíroz, válogat
smuggle (v) ['smAgal] (be)csempész sound (adj) [saund] ép
smuggler (n) ['smAgla] csempész sound (adj) (film) hangos (film)
snack (n) [snask] falat, gyorsétkezés sound-proof (adj) hangszigetelt
snake (n) [sneik] kígyó ['saundpru.f]
snapshots (n) fsnsepjots] pillanatfelvételek soup-plate (n) ['su:p pleit] leveses vagy mélytányér
snatch (v) [snaetj] elcsen, ellop sour (adj) [saua] savanyú
sneeze (v) [sni.z] tüsszent sour cherry (n) ['sauafjari] meggy
snore (v) [sno:] horkol sour cream (n) ['sauakri.m] tejföl
snowball (n) fsnauborl] hógolyó source (n) [sors] forrás, eredet
snowdrop (n) ['snaudrop] hóvirág souvenir (n) [surva'nia] ajándék
snowflake (n) ['snaufleik] hópehely spaceship (n) ['speisjip] űrhajó
soak (v) [sauk] elázik spacious (adj) ['speijas] tágas
soap dish (n) ['saupdij] szappantartó spacesuit (n) ['speisjurt] szkafander
soccer (n) ['soka] futball spare (n) [spea] pót, tartalék
sociable (adj) ['saujabal] barátkozó, társaságkedvelő speciality (n) [speji'asliti] különlegesség, specialitás
social (adj) ['saujal] szociális specialize (v) f'spejalaiz] specializálódik
social (adj) worker szociális dolgozó species (n) fspirjirz] faj
fsaujel'warka]
spectacular (adj) látványos, festői
socket (n) ['sokit] konnektor, aljzat [spek'teekjula]
soft (adj) [soft] puha spectator (n) [spek'teita] néző, szemlélő
soft (adj) drink ['softdrink]I üdítőital

178 179
Középfok
Középfok
speech-therapist (n) logopédus squeeze (v) ['skwi.z] présel, szorít
['spi.tj 'Gerapist] squeamish (adj) ['skwi.mij]| finnyás
speed (v) [spi:d] gyorsan hajtani, átlépni a stab (v) [stseb] szúr, döf
sebességhatárt stable ['steibal] istálló
speeding (n) ['spi.dirj] gyorshajtás stadium ['steidiam] stadion
speed limit (n) ['spi:d 'limit] sebességkorlátozás staff meeting (n) személyzeti értekezlet
speedometer (n) sebességmérő ['sta.f'mi.titj]
[spi.'domite] staffroom (n) fsta.fru.m] tanári szoba
spell (v) [spel] betűz stage (n) [steid3] színpad
spice (n) [spais] fűszer stain (n) [stein] folt
spicy (adj) f'spaisi] fűszeres stainless (adj) fsteinlas] foltmentes
spill, spilt, ~ [spil, spilt, ~] kiont stain-resistant (n) folttaszító, nem piszkolódó
r
spinach (n) [ spinid3] spenót [steinra'zistent]
spin-drier (n) [spin'draie] centrifuga staircase (n) ['steakeis] lépcsőház
spinster (n) fspinsta] hajadon stale (adj) [steil] állott, nem friss
spirit (n) ['spirit] lélek, szellem stall (n) [sto:l] árusítóbódé
spirits (n) ['spirits] alkohol stalls (n) [sto.lz] földszinti nézőtér
splendid (adj) ['splendid] pompás stamina (n) ['steemina] kitartás
splitting (adj) (headache) hasogató (fejfájás) stand sg (v) [staend] (ki)áll vmit
fsplitirj] (can't) stand sg (v) ki nem állhat vmit
spoil (v) [spoil] elkényeztet standard (n) ['stasndad] 1. színvonal 2. szabvány
sports grounds (n) sportpálya standard lamp (n) állólámpa
fspo.tsgraundz] standard of living (n) életszínvonal
spot (n) [spot] 1. helyszín 2. folt stare (v) [stee] bámul
3. pattanás 4. pötty starve (v) [sta.v] éhenhal, éhezik
spotted (adj) ['spotid] pöttyös state (n) [steit] 1. állam 2. állapot
spray (v) [sprei] permetez statement (n) ['steitmant] állítás
spray (n) [sprei] permet statuette (n) [staetju'et] szobrocska
spread, ~, ~ (v) [spred, ~, ~] terjed steady (adj) fstedi] szilárd, biztos
spring (n) [sprirj] 1. tavasz 2. forrás steam (n) [sti:m] gőz
sprinkle (v) ['sprinkal] locsol, (be)hint steel (n) [sti.l] acél
sprinter (n) ['sprinta] rövidtávfutó steep (adj) [sti:p] meredek

180
181
Középfok Középfok
steer (v) [stia] kormányoz straw (n) [stro:] szalma
steering (adj) wheel kormánykerék stream (n) [stri:m] patak
['stiarirj wi:l] strength (n) [strerjG] erő
stepbrother (n) fstepbrAŐe] mostohafivér strengthen (v) fstrerjGen] erősít
stepfather (n) fstepfAÖa] mostohaapa stress (n) [stres] 1. stressz, nyomás
step-ladder (n) fsteplasőa] kétágú létra 2. hangsúly
stepmother (n) ['stepmAÖa] mostohaanya stretch (v) [stretj] hangsúlyoz, nyújt, feszít
step-parents (n) ['step mostohaszülők stretcher (n) ['strefja] hordágy
paarants] strict (adj) [strikt] szigorú
stepsister (n) ['stepsista] mostohalánytestvér strike (v) struck, ~ 1. üt 2. sztrájkol
stern (n) [ste:n] hajótat, hajófar [straik, strAk, ~]
stew (n) [stju:] pörkölt strike (n) [straik] 1. ütés 2. sztrájk
stewed fruit (n) ['stju:d fru:t] befőtt, kompót striker (n) ['straika] 1. sztrájkoló 2. csatár
stick, stuck, ~ (v) ragaszt, ragad stripe (n) [straip] csík
[stik, stAk, ~] striped (adj) [straipt] csíkos
stick (n) [stik] bot, pálca structure (n) ['strAkfJa] szerkezet
stiff (adj) [stif] merev struggle (n), (v) ['strAgal] küzd(elem)
still (adj) [stil] csendes, nyugodt study circle (n) [stAdi'sarkal] szakkör
still life (n) ['stillaif] csendélet stuff (v) [stAÍ] tölt, töm
stimulate (v) ['stimjuleit] ösztönöz stuffed (adj) (cabbage) töltött (káposzta)
stir (v) [sta:] kever [stAff]
stock (n) [stok] 1. húslé 2. részvény stuffy (adj) ['stAfi] fülledt, büdös
stockbroker (n) tőzsdeügynök stupid (adj) fstjupid] hülye
fstokbrauka] subject (n) f'sAbd3Íkt] tantárgy
stock-exchange (n) tőzsde subscribe (v) [sab'skraib] előfizet
['stokikstJeind3] subscription (n) előfizetés
storm (n) [stD:m] vihar [sab'skripjan]
stormy (adj) ['sto:mi] viharos substantial (adj) lényeges, fontos
stove (n) fstauv] kályha [sab'stsenjal]
straight (adj), (adv) [streit] egyenes, egyenesen subtitle (n) f'sAbtaitl] felirat
strain (n) [strein] feszültség subtitled (adj) (film) feliratos (film)
strange (adj) [streind3J furcsa, idegen fsAbtaitald]

182 183
Középfok Középfok
suburban (adj) [sa'ba.ban] zöldövezeti, külvárosi surprise (n) [sa'praiz] meglepetés
sub-zero (adj) ['sAbziarau] 0 °C alatti surprised (adj) [sa'praizd] meglepett
succeed (v) [sak'si.d] sikerül surprising (adj) [se'praizirj] meglepő
suffer from sg (v) ['sAfa] szenved surround (v) [sa'raund] körülvesz
sugar beet (n) [juga bi:t] cukorrépa survey (n) [sa'vei] felmérés
suggestion (n) [ s a ^ e s t j a n ] javaslat survey (v) [sa'vei] felmérést készít
suitable (adj) ['sju.tabel] megfelelő survive (n) [sa'vaiv] túlél
suitcase (n) ['sju:tkeis] bőrönd suspect (v) ['sAspekt] gyanúsított
suite (n) [swi.t] garnitúra suspicion (n) [sa'spijan] gyanú
sultana (n) [sAi'ta.ne] mazsola suspicious (adj) [sa'spijas] gyanús
sum (n) [sAm] összeg swallow (v) f'swolau] lenyel
summary (n) f'sAmari] összegzés swallow (n) ['swolau] fecske
sunbathe (v) ['sAnbeiö] napozik sweater (n) fswete] pulóver
sunflower (n) [sAn'flaua] napraforgó sweep, swept, ~ (v) seper
sunrise (n) fsAnraiz] napfelkelte [swirp, swept, ~]
sunset (n) ['sAnset] naplemente sweet (adj) [swi.t] édes
sunshine (n) fsAnjain] napsütés swift (adj) [swift] fürge
sunstroke (n) ['sAnstrauk] napszúrás swimming costume (n) uszódressz
suntan-lotion (n) napolaj ['swimin kost'ju.m]
['sAntasn 'laujan] swimming trunks (n) úszónadrág
superb (adj) fsu.pa.b] szuper, nagyon jó ['swimin trAnks]
superficial (adj) [su.pa'fijel] felületes swing (n) [swirj] hinta
superstition (n) [su.pa'stijan] babona switch (n) [swití] kapcsoló
superstitious (adj) babonás swollen (adj) ['swolan] (be)dagadt
[su.pa'stijas] sword (n) [so.d] kard
supervisor (n) ['su:pavaiza] felügyelő symbol (n) ['simbal] szimbólum, jelkép
supply (v) [sa'plai] ellát(ás) symbolize (v) ['simbalaiz] jelképez
supporter (n) [sa'po.ta] támogató, drukkoló symphony (n) ['simfeni] szimfónia
suppose (v) [sa'pauz] feltételez symptom (n) ['simptam] tünet
sure (adj) [Jua] biztos system (n) ['sistem] rendszer
surface (n) fsa.fes] felszín
surgeon (n) [ ' s a ^ a n ] sebész

184 185
Középfok Középfok
Teacher Training College tanárképző főiskola
T (n) ['ti:tja 'treinirj 'kolid3]
asztalterítő tear, tore, torn (v) szakít, szakad
table-cloth (n) ['teibelkloG]
[tea, to:, to:n]
tablet (n) ['taeblit] tabletta
tear (n) [tia] könnycsepp
tailor (n) ['teile] szabó
1. csak elvitelre való étel tease (v) [ti:z] ugrat
takeaway (adj), (n)
2. olyan étterem, ahonnan technology (n) [tek'nolad3i] technológia
['teikawei]
elvinni lehet az ételt teddy bear (n) ftedibee] játékmackó
take off, took, taken (v) 1. felszáll (repülő) telegram (n) ['teligrasm] távirat
[teik, tuk, 'teiken] 2. levesz (ruhát) telephone box (n) telefonfülke
['telifaun boks]
take part in sg (v) ['teik *pa:t] részt vesz vmiben
(meg)történik, játszódik telephone directory (n) telefonkönyv
take place (v) ['teik 'pleis]
gyógyszert szed ['telifaun di'rektari]
take pills/tablets (v) ['teik
telex (n) fteleks] telex
'pilz/'taablits]
tart vmennyi ideig telly (n) ['teli] TV
take (time) [teik 'taim]
felvesz, elkezd vmit temperate (adj) ['temparafj mérsékelt
take up (v) [teik Ap]
tehetséges temperate zone (adj) mérsékelt öv
talented (adj) ftaelentid]
talkative (adj) ['to:ketiv] beszédes ['temperát 'zeun]
visszabeszél temptation (n) [temp'teijen] kísértés
talk back (v) ['to:k baek]
tartály, tank tenant (n) ['tenant] lakó
tank (n) [taenk]
tend (v) [tend] hajlik vmire
tanned (adj) [taend] napbarnított
tender (adj) ftende] lágy, puha, gyengéd
tap (n) [tap] (víz)csap
tenderloin (n) ftendeloin] bélszín
tape (n) [teip] szalag, kazetta
tension (n) ['ten/an] feszültség
tarmacked (adj) ['taimaekt] aszfaltozott
tent (n) [tent] sátor
tart (n) [ta:t] torta
term (n) [te:m] félév, tanév
task (n) [ta:sk] feladat
ízlel(és), kóstol(ás), íz terminus (pi. termini) (n) végállomás
taste (n) (v) [teist]
finom ['te:mines, 'te:mini]
tasty (adj) fteisti]
íztelen terraced (adj) ['terest] house sorház
tasteless (adj) f'teistlas]
(boros)pince territory (n) ['teriteri] terület
tavern (n) ['tasven]
taxiállomás text (n) [tekst] szöveg
taxi-rank (n) ['tasksireenk]
teatasak, filter thatched (adj) [Gaet/t] szalmatetős
tea-bag (n) ['ti:ba2g]

186 187
t

Középfok Középfok

thaw (v) [6o:] elolvad toboggan (v) [ta'bogan] szánkózni


theatre-fan (n) fGiatefsen] színházrajongó toiletries (n) ['toilatri.z] pipereszerek
theatre-goer (n) ['Giategaua] színházba járó tomb (n) [tu:m] sír
theoretical (adj) [Gia'retikal] elméleti tombstone (n) ['tu:mstaun] sírkő
theory (n) ['8ieri] elmélet ton (n) [ton] tonna
therefore (conj) föeafo:] ezért tone control (n) hangszín szabályzó
['taun kan'traul]
thermometer (n) hőmérő, lázmérő
tongue (n) [tAtj] nyelv
[Ge'momita]
tool (n) [tu:l] szerszám
thicken (v) ['Gikan] vastagít, sűrít
thorough (adj) ['GAra] toothache (n) ['tu:Geik] fogfájás
alapos
though (conj) [őau] topicai (adj) ['topikel] aktuális
(ha)bár
toss (v) [tos] lök, taszít
threaten (v) ['Gretan] fenyeget
touchy (adj) ftAtfi] érzékeny
thriller (n) ['Grila] triller, hátborzongató történet
tough (adj) [tAÍ] kemény, könyörtelen
throne (n) [Graun] trón
towel (n) ['taual] törülköző
thunder (n) ['GAnda] menydörgés
towel rack (n) ['taual rask] törülközőtartó
thunderstorm (n) vihar
Town Hall (n) ['taunho.l] Városháza
['GAndesto.m]
tickle (v) [tiki] track suit (n) ['trasksju.fj melegítő, tréningruha
csiklandoz
trade (n) [treid] kereskedelem
ticklish (adj) ftiklij] csiklandós
Trade Union (n) szakszervezet
tidiness (n) ['taidinas] rend
[treid'junian]
tidy (adj) f'taidi] rendes
traffic jam (n) közlekedési dugó
tie (v) [tai] (meg)köt
['trafik d332m]
tiger (n) ['taiga] tigris
traffic warden (n) közlekedési rendőr
tight (n) [tait] szűk
['traefik 'wo.dan]
tights (n) [taits] harisnya
tragic (adj) [ ' t r a f i k ] tragikus
tiled (adj) [taild] cserép
train (v) [trein] 1. edz 2. idomít
tin-opener (n) [tin'aupena] konzervnyitó
trainee (n) [trei'ni:] edzőcipő
tint (n) [tint] árnyalat, tónus
training (n) ['treinirj] edzés
tiny (adj) ['taini] kicsi, pici
tranquillizer (n)
tiring (adj) ['taierirj] fárasztó nyugtató(szer), csillapító
['treerjkwilaiza]
tissue (n) ['ti/u:] zsebkendő
transaction (n) [traen'zaekjen]
toast (n) f'taust] pirítós üzletkötés

188 189
Középfok Középfok
transfer (v) [trasns'fa:] áthelyez, átutal tunnel (n) ['tAnal] alagút
transform (v) [trasns'form] átalakít, átváltoztat turkey (n) ['ta:ki] pulyka
transferred charge call (n) a hívott fél által fizetett turner (n) ['tárna] esztergályos
[traens'fard tja:d ko:l]
3
(telefon)beszélgetés, R-beszélgetés turn up (v) ['ta:nAp] felhangosít
transmission (n) átadás, továbbítás twin (n) [twin] páros, iker
[trasnz'mijen] typewriter (n) f'taipraita] írógép
transplant (v) [trasns'plamf] átültet tyre (n) ['taia] autógumi, abroncs
travel agent(n) utazási irodában dolgozó ember
['tra3valeid3ant]
traveller's cheque (n) utazási csekk
['treevalaz tjek]
tray (n) [trei] tálca
treasure (n) ['tre3a] kincs
treat (v) [tri:t] bánik, kezel
treatment (n) ['tri:tmant] bánásmód, kezelés
trend (n) [trend] irányzat, áramlat, tendencia
triangular (adj) [trai'asrjjula] háromszögű
tribe (n) [traib] (nép)törzs
tricky (adj) ['triki] cseles
tripe (n) [traip] pacal
tropical (adj) ['tropikál] trópusi
truck (n) [trAk] teherautó, kamion
true (adj) [tru:] igaz
trumpet (n) ['trAmpat] trombita
trumpeter (n) ftrAmpata] trombitás
truth (n) [tru:8] igazság
truthfully (adv) ['tru:6fali] őszintén
tube (n) [tju:b] cső, tömlő
tumble drier (n) szárítógép
ftAmbl'draie]
tuna (-fish) (n) [tju:na] tonhal
tuner (n) ['tjurna] hangoló

190 191
Középfok
Középfok
u unemployment (n) munkanélküliség
[Anim'ploimant]
UFO (n) fju:fau] UFO unequal (adj) [An'i:kwal] egyenlőtlen, aránytalan
(Unidentified Flying Object) unexpectedly (adv) váratlanul
[An'aidentifaid 'flaiirj [Aniks'pektadli]
'obd3ikt] unforgettable (adj) felejthetetlen
ulcer (n) [Visa] fekély [Anfa'getabl]
ultraviolet (adj) rays ultraibolya-sugárzás unfortunately (adv) sajnos
[Alte'vaialit reiz] [An'fo:tfanafli]
umbrella (n) [Am'brela] esernyő unique Qu:'ni:k] különleges, unikum
unable (v) to do sg [An'eibl] képtelen (tenni vmit) unisex (adj) [juniseks] mindkét nemű
unbearable (adj) elviselhetetlen unite (v) Qu'nait] egyesül, egyesít
[An'bearabl] unknown (adj) [An'naun] ismeretlen
unbutton (v) [An'bAtn] kigombol unlimited (adj) [An'limitid] korlátlan
uncertain (adj) [An'se:tn] bizonytalan unpredictable (adj) kiszámíthatatlan
unconscious (adj) eszméletlen [Anpri'diktabl]
[An'konjas] unqualified (adj) képesítés nélküli
uncultured (adj) műveletlen [An'kwolifaid]
[An'kAltJaral] unsatisfactory (adj) elégtelen
under-floor heating padlófűtés [Ansastis'faekteri]
[Anda'fkx hktirj] unskilled (adj) [An'skild] szakképzetlen
underpaid (adj) ['Andapeid] rosszul fizetett untidy (adj) [Antaidi] rendetlen
underpants (n) ['Andapaants] alsónadrág unwillingness (n) ellenszenv, idegenkedés
underpass (n) [Vndapais] aluljáró [An'wilirjnas]
undertake, undertook, (el)vállal update (v) [Ap'deit] modernizál
undertaken (v) uplifting (adj) [Ap'liftirj] felemelő
[Anda'teik, Anda'tuk, upsetting (adj) [Ap'setirj] nyugtalanító
Anda'teikan] upside-down (adv) fejjel lefelé
underwear (n) ['Andawea] alsó ruházat ['Apsaid 'drun]
undoubtedly (adv) kétségtelenül up-to-date (adj) [Apta'deit] legújabb, friss
[Ati'dautidli] urge (v) [ a : d ]
3 sürget
urgent (adj) ['a:d ant]
3
sürgős

192
193
Középfok Középfok
urine (n) [juarin] vizelet
useful (adj) [ju.sfal] hasznos
V
usher(ette) (n) ['AÍa('ret)] jegyszedő(nő)
vacancy (n) [Veikansi] 1. üresedés, hézag, űr
2. betöltetlen állás
vacant (adj) [Veikant] üres, betöltetlen
vacation (n) [va'keijn] vakáció
vaccination (n) [vaeksi'neijn] oltás
validate (v) [Vaelideit] érvényesít, kezel
valley (n) [Vasli] völgy
value (n) [Vaslju:] érték
vampire (n) [Vasmpaia] vámpír, vérszívó
vain (adj) [vein] hiú
in vain (adv) hiába
van (n) [va?n] kisteherautó, furgon
vanish (v) [VaeniJ] eltűnik
vanity (n) [Vaeniti] hiúság
vaporize (v) [Veiperaiz] párolog
variadon (n) [veari'eijn] változatosság
variety show (n) revüműsor
[va'raiati 'Jau]
various (adj) [Vearias] változatos, különböző
vary (v) [Vaeri] változik
vast (adj) [va.st] hatalmas, óriási, nagy
vaulting horse (n) lóugrás, lólengés
['vo.ltirj ho:s]
veal (n) [vi:l] borjúhús
vehicle (n) [Vi.ikal] jármű
veil (n) [veil] fátyol
vein (n) [vein] véna
Venetian blind reluxa
[va'ni.Jan 'blaind]
vengeance(n) [Vend3ans] bosszú

194 195
Középfok Középfok

venture (n) [Ventja] vállalkozás


versatile (adj) [Va.sataü] sokoldalú
verse (n) [va:s] vers, költemény wages (n) ['weid3Íz] bér, fizetés
vest (n) [vest] atléta, trikó waist (n) [weist] derék
veterinary surgeon) (n) állatorvos waistcoat (n) ['weistkaut] mellény
['vet(arineri ' s a ^ a n ) ] waiting-room (n) váróterem, várószoba
victim (n) [Viktim] áldozat ['weitirj ru:m]
victory (n) [Viktari] győzelem walkman (n) ['workman] sétálómagnó
viewer (n) [Vju.e] szemlélő, (TV)néző walnut (n) ['worhiAt] dió
viewpoint (n) [Vju.poinf] nézőpont, szempont wall-bars (n) ['wo:lba:z] bordásfal
villain (n) [Vilan] gazfickó, gazember wallpaper (n) ['worlpeipa] tapéta
vinegar (n) [Viniga] ecet wallpaper (v) ['wo.lpeipa] tapétázni
vintage (n) [Vintid3] szüret wall unit (n) ['wo:l junit] szekrénysor (konyhai)
violence (n) [Vaialans] erőszak wander (v) fwonde] vándorol, kóborol
violent (adj) [Vaialant] erőszakos ward (n) [wo:d] kórterem
violin (n) [vaia'lin] hegedű wardrobe (n) ['wo.draub] szekrény (ruhás)
virtually (adv) [Va.fjuali] majdnem, jóformán warn (v) [wo:n] figyelmeztet
virus (n) [Vaieras] vírus warning (n) ['wo.nin] figyelmeztetés
vivid (adj) [Vivid] élénk, rikító warranty (n) ['woranti] garancia
vocational school (n) szakmunkásképző washable (adj) ['wojebal] mosható
[vau'keijanel sku:l] washing-up (n) [wojin 'Ap] mosogatás
volcano (n) [vol'keineu] vulkán waste (v) [weist] (el)pazarol, elveszteget
volume (n) [Voljurm] 1. sorozat 2. hangerő waste (n) [weist] pazarlás, pocséklás
volume control (n) hangerő szabályozó watchman (n) ['wotjman] őr
['voljurm kan'traul] watercolour (n) ['wortakAla] vízfesték
voluntary (adj) [Volantari] önkéntes waterfall (n) ['wo:tafo:l] vízesés
vomit (v) [Vomit] hány watermelon (n) görögdinnye
vowel (n) [Vaual] magánhangzó ['wo.tamelen]
voyage (n) [Voiid3] tengeri utazás waterproof (adj) vízálló
vulnerable (adj) ['wo:tapru:f]
sebezhető, gyenge
['vAlnarabal] water-resistant (adj) vízálló
['wortari'zistanf]

196 197
Középfok Középfok

wave (v) [weiv] 1. hullámzik 2. integet whale (n) [weil] bálna


wave (n) [weiv] 1. hullám 2. integetés whatever (pron) [wot'eva] akármi(t), bármi(t)
waveband control (n) hullámhosszváltó (rádión) wheat (n) [wi:t] búza
['weivbasnd kan'treul] wheelchair (n) ['wi:ltjea] tolószék
wavy (adj) fweivi] hullámos whenever (adv) [wen'eve] akármikor, bármikor
wax (n) [weeks] viasz wherever (adv) [wee'eve] ahol/ahova csak...
wealth (n) [wel6] gazdagság, vagyon whether (conj) ['weőa] vajon
wealthy (adj) [welOi] tehetős j ó m ó d ú , gazdag whisper (v) ['wispe] súg, suttog
weapon (n) ['wepen] fegyver whistle (v) [Visel] fütyül
wear down (v) ['wee daun] elkoptat white coffee (n) ['wait 'kofi]| tejeskávé
weary (adj) ['wieri] kimerült, kimerítő white-collar (adj) worker irodai/szellemi dolgozó
weather forecast (n) időjárás-előrejelzés [wait'kola 'we:ke]
['weőefo:ka:sfj whitewash (v) ['wait woj] meszel
wedding anniversary (n) házassági évforduló whoever (pron) [hu:'eve] akárki, bárki, aki csak ...
['wedirj seni've:seri] wide (adj) [waid] széles
weed (n) [wi:d] gyomnövény, gaz wide awake (adj) teljesen ébren van, éber
weigh (v) [wei] súlyt mér, nyom (súlyt) ['waid e'weik]
weight (n) [weit] súly widespread (adj) elterjedt
weight tax (n) ['weit tasks] súlyadó ['waidspred]
weightlifting (n) ['weitliftirj] súlyemelés widow (n) ['wideu] özvegyasszony
welcome (v) ['welkem] üdvözölni vkit widower (n) ['wideue] özvegyember
welfare (service) (n) jólét, szociális szolgáltatások wig (n) [wig] paróka
fwelfea (sa:vas)] wild (adj) [waild] vad
well-balanced (adj) kiegyensúlyozott will (n) [wil] akarat, végakarat
[wel'baslenst] willing (adj) ['wilirj] hajlandó
well-behaved (adj) [wel j ó magatartású will-power (n) fwilpaue] akaraterő
bi'heivd] wind, wound, ~ (v) felhúz, teker
Wellington boots (n) gumicsizma [waind, waund, ~]
['welirjten 'bu:ts] window-dresser (n) kirakatrendező
well-known (adj) [wel 'naun] jólismert ['windeu 'drese]
well-paid (adj) [wel'peid] jól megfizetett windscreen (n) ['windskrkn] szélvédő (ablak)
western (adj) ['westan] nyugati

198 199
Középfok
Középfok
w i n d s c r e e n - w i p e r (n) ablaktörlő
w o u n d e d (adj) ['wu:ndid] sebesült
['windskri:n waipe]
wreath [ri:9] koszorú
wine-cask (n) ['wainka:sk] boroshordó
w r e c k (n) [rek] roncs
w i n g (n) [win] szárny wrestling (n) ['reslirj] birkózás
w i n k (v) [wink] kacsint, pislog w r i n k l e (n) ['rirjkel] ránc,redő
w i p e (v) [waip] letöröl, letisztít w r i t t e n e x a m (n) írásbeli vizsga
wire (n) [waie] drót, vezeték ['ritn ig'zaam]
wiring (n) ['waierirj] elektromos hálózat
wise (adj) [waiz] bölcs, okos
w i s d o m (n) fwizdam] bölcsesség
I wish [wij] bárcsak...
witch (n) [witj] boszorkány
witness (n) ['witnas] tanú
witty (adj) fwiti] humoros
w o l f (n) [wulf] farkas
w o n d e r (n) ['wAnda] csoda
w o n d e r (v) ['wAnda] 1. csodálkozik
2. szeretné tudni
w o o d e n (adj) panel lambéria
fwudn'pasnel]
w o o l s h o p (n) fwuljap] pamutbolt
w o r d - p r o c e s s o r (n) szövegszerkesztő
['wa:d prau'sesa]
w o r k of art (n) műalkotás, műremek
world championship világbajnokság
['we:Id 'tjasmpienjip]
w o r m (n) [wa:m] kukac
w o r n out (adj) [\vo:nauf] elhasznált, (el)kopott, kimerült
w r a p (v) [rasp] becsomagol
w r a p p i n g (adj) p a p e r csomagolópapíi
['raspirj 'peipa]
w o u n d (n) [wu:nd] seb, sebesülés

200
201
Középfok Középfok

X Y

xerox (n) ['ziaroks] fénymásolat yawn (v) [jo:n] ásít


X-ray (v) ['eks rei] röntgenezni yeast (n) [ji:st] élesztő
X-ray (n) [eks rei] 1. röntgen(sugár) yielding (adj) ['ji.ldirj] engedékeny, befolyásolható
2. röntgenfénykép yolk (n) [jauk]
xylophone (n) [zailefaun] xylophon tojássárgája
youth (n) [ju:0] fiatalság

202 203
Középfok Supplementary material (Függelék)

z Prepositions
zebra crossing (n) gyalogátkelőhely, zebra
/. Prepositions of place
['zi.bre 'krosirj]
zip (n) [zip] cipzár above [a'bAv] fölött
zodiac (n) fzaudisek] csillagjegy across [a'kros] át, keresztül
zoom (v) [zu:m] 1. gyorsan megy, along [a'lorj] vmi mentén, vele egyirányban
hirtelen megnő among [e'mon] között
2. ráközelít, fókuszba hoz as far as [az 'fa.as] -ig
zucchini (n) [zu'kkni] cukkini at [set] -nál, -nél
away from [a'wei fram] el (vmitől)
behind [bi'haind] mögött
below [bi'lau] alatt
beside [bi'said] mellett
between [bi'twi.n] között
beyond [bijond] túl, tovább
by [bai] vmi mellett, -nál, -nél
down [daun] le, lent
from [from, fram] -ból, -bői, -tói, -tői
in [in] -ba, -be, -ban, -ben
in front of [in'frAntav] előtt
inside f'insaid] belül, bent
into ['into] -ba, -be, bele
a long way from messze vmitől
[a'lon wei fram]
near [nia] mellett, közel
off [of] le
on [on] -on, -en, -ön
onto ['ontu, b n t a ] rá
opposite [opasit] szemben
out (of) [aut (av)] ki, kifele
outside f'autsaid] ki, kint

204 205
Supplementary material (Függelék) Supplementary material (Függelék)
over feuva] fölött, át for [fo:] -nak, -nek
past [pa: st] elmegy mellette from [from, fram] -ból, -bői
(a)round [(e)'raund] köré, körben, körülötte like [laik] mint
through [6ru:] át, keresztül of [ov, av] -nak a -nek a
to [tu, ta] -hoz, -hez, -höz, -ig with [wiő] -val, -vei
towards [te'wo:dz] felé without [wiőaut] nélkül
under(neath) ['Anda(ni:0)] alatt, alá
up [Ap] föl, fölfele
via [via, vaia] végig, vmi mentén
within [wi'őin] belül

II. Prepositions of time


after fa:fta] után, utána
at [set] -kor
before [bi'fo:] előtt
by [bai] -ra, -re
during ['dju:rirj] alatt
for [fo:] vmennyi ideje
from [from, fram] -tói, tői
in [in] belül
on [on] -án, -én, -on, -en, -ön
since [sins] vmennyi idő óta
to [tu, ta] -ig
until (till) ['(An)til] -ig
within [wi'őin] belül

III. Other prepositions


about [a'baut] 1. -ról, -ről 2. körülbelül
against [a'genst] ellen, ellene
as [az] -ként
by [bai] 1. szerint, vki által
2. -val, -vei (jármű)
except [ik'sept] kivéve

206 207
Supplementary material (Függelék) Jelmagyarázat

Personal pronouns and possessive Jelmagyarázat


adjectives PHONETIC SYMBOLS

Consonants Vowels
Subject pronouns Object pronouns Possessive adjectives
¥ as in pen [ p a n ] /i:/ as in see [si:]
I me my lb/ as in big [big] in as in his [ h i z ]
you you your IM as in tea [ti:] Id as in ten [ten]
he/she/it him/her/it his/her/its Iái as in do [du:] leel as in stamp [staemp]
we us our Ikl as in cat [kast] /a:/ as in father [fa:őa]
you you your /g/ as in go [gau] hi as in hot [hot]
they them their If/ as in four [ f o : ] ID:I as in morning [mo:nirj]
hi as in very [veri] lul as in football [futbo:l]
Days
Isl as in son [sAti] lu:l as in y o u [ju:]
Sunday [ ' s A n d i ] vasárnap
Izl as in z o o [zu:] /A/ as in sun [sAn]
M o n d a y ['niAndi] hétfő
IV as in l i v e [liv] la:l as in learn [la:n]
Tuesday ['tju.zdi] kedd
/ml as in m y [inai] Id as in letter [leta]
Wednesday ['wenzdi] szerda
In/ as in near[nia]
T h u r s d a y ['0a:zdi] csütörtök
Irl as in red [red]
Friday ffraidi] péntek
IV as in y e s [jes] Diphthongs (two vowels together)
Saturday ['sAtadi] szombat
/w/ as in want [ w o n t ] leil as in n a m e [neim]
Months IQI as in thanks [Basnks] leul as in no [ n a u ]
January [^aenjueri] Január Id/ as in the [5a] /ail as in m y [mai]
F e b r u a r y ['febjuari] Február III as in she [ii:] lavJ as in h o w [hau]
M a r c h [ma:t|] Március '3/ as in television [teli'vi3n] /oi] as in boy [boi]
A p r i l [eipril] Április Ml as in child [tfaild] lid as in hear [ h i a ]
M a y [mei] Május as in German [ d 3 a : m a n ] led as in where [ w e a ]
June [d3u.11] Június as in English [irjglij] lud as in tour [ t u e ]
July [d u'lai]
3 Július
ABREVIATIONS
A u g u s t fcxgasf] Augusztus
n = noun főnév
September [sep'tembe] Szeptember
v = verb ige
October [ok'tauba] Október adj = adjective melléknév
November [ro'vemba] November adv = adverb határozó
December ]di'sembe] December conj = conjunction kötőszó

208 209