You are on page 1of 12

��������

Παρρησία:
«H ελεύθερη, η θαρρετή
έκφραση της γνώµης»

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 - ΦYΛΛO 43ο
ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 65 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - Τ.Κ. 22200 - ΤΗΛ./FAX 27910-24980 web site: www.parrisianews.gr, e-mail: info@parrisianews.gr
«... οι συνετοί άνθρωποι δε θεωρούν ποτέ γνήσιο φίλο αυτόν που φοβάται τους µετά παρρησίας λόγους...» Πολύβιος, Ιστορία, ΛΗ΄, 4

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΙΣ Μέσα στο Φεβρουάριο προκηρύσσεται το έργο του Φ/B Πάρκου!
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ Σύµφωνα µε τον Πρόεδρο της ∆.Ε.Η. Α.Ε. κ. Αρθούρο Ζερβό
Κατά την επίσκεψή του στο Λι- Βασίλειο και νει να δούµε εάν η απόφαση του
ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ γνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης β. τους συµπολίτες µας, κ.κ.: ΣτΕ θα είναι θετική ή όχι για το
σελ. 2 και το ∆ηµαρχείο Μεγαλόπο- - Γεωργακόπουλο Βασίλειο έργο, δικαιώνοντας αντίστοιχα
λης, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, - Γεωργακόπουλο Ιωάννη τη ∆.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε. ή
ο Πρόεδρος της ∆.Ε.Η. Α.Ε. κ. - Γεωργακόπουλο Χρήστο τους προσφεύγοντες...
Τι γίνεται µε το γη- Αρθούρος Ζερβός ανακοίνωσε - Γεωργακοπούλου Παναγιώτα Είναι γεγονός ότι έως την από-
ροκοµείο; ότι µέσα στο Φλεβάρη σχεδιάζε- - Γκαβά ∆ιονυσία φαση του ΣτΕ, τίποτε δε µπορεί
ται να γίνει η προκήρυξη για την - Γκαβά Χαράλαµπο να είναι σίγουρο για την έκβαση
του Χρήστου Μπουζαλά κατασκευή του Φωτοβολταϊκού - ∆ηµητρακοπούλου Γεωργία της υπόθεσης, είτε αρνητική είτε
Πάρκου στη Μεγαλόπολη, ώστε - Κυριακόπουλο Αντώνιο θετική, για κάθε πλευρά.
σελ. 4
έως τον Ιούλιο να ξεκινήσει το - Μαλιφούκα Νίκη Όπως κι αν έχει όµως, αυτή η
έργο. Αναφέρθηκε βεβαίως στο - Μανιάτη Χρήστο υπόθεση πρέπει να κλείσει µε το
ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ γεγονός ότι κατά της κατασκευ- - Μπούτρη Ασηµίνα πέρας της όποιας απόφασης.
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ής του έργου έχει γίνει προσφυγή - Σταθουλόπουλο Αναστάσιο Εάν το ΣτΕ κρίνει ότι δεν πρέ-
από φορείς της περιοχής στο Συµ- - Σταυρινούδη Βασίλειο πει να κατασκευαστεί στη θέση
ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ; βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) - Τσιριγώτη Σπύρο «Μεγάλες Λάκκες» τότε πρέπει η
(σ.σ.: προφανώς, ο κ. Ζερβός εν- - Τσόπελα Ιωάννη και ∆.Ε.Η. Α.Ε. να προχωρήσει άµε-
σελ. 3 νοεί τις προσφυγές που έχουν γί- - Χριστογιαννόπουλο Αθανάσιο) σα στο ... συµπαγές δάσος.
νει στο ΣτΕ, από: ωστόσο, δήλωσε ότι εκτιµά πως Εάν κρίνει ότι µπορεί να γίνει το
Τα έργα «βιτρίνας» α. Την Κυνηγετική Οµοσπονδία η στάση που θα κρατήσει το ΣτΕ Φ/Β Πάρκο, τότε πρέπει να προ-
και οι «πελάτες» Ελλάδος, τη Γ᾽ Κυνηγετική Οµο- προς το έργο θα είναι θετική. χωρήσει η κατασκευή του και βέ-
τους. σπονδία Πελοποννήσου και το Παρά τις εκτιµήσεις όµως του βαια να τηρήσει τα υπεσχηµένα η
σελ. 5 συµπολίτη µας κ. Σταυρινούδη Προέδρου της ∆.Ε.Η. Α.Ε., µέ- ∆.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Ολοκληρώθηκε η αποµάκρυνση του αµιαντοτσιµέντου
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ της 3ης Μονάδας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α᾽
4.400 τόνοι αµιαντοτσιµέντου µεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στη Γερµανία
ΜΕΓ/ΛΗΣ Μετά από τρία (3) χρόνια αγώ- µάρχου Μεγαλόπολης κ. Πανα- διαφορετική από αυτή των βιοµη-
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ νων επιτέλους ολοκληρώθηκε η γιώτη Μπούρα, που απέκρουσαν χανικών αποβλήτων. Το αµιαντο-
αποµάκρυνση του αµιαντοτσι- τη µεθόδευση της προηγούµε- τσιµέντο, όπως το έχουµε ξανατο-
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ µέντου της ∆.Ε.Η. Α.Ε., το οποίο νης διοίκησης της ∆.Ε.Η. Α.Ε. να νίσει, είναι ακριβώς το ίδιο υλικό
µεταφέρθηκε σε µονάδα επεξερ- «βαπτίσει» το αµιαντοτσιµέντο µε αυτό που υπάρχει στις σκεπές
σελ. 6 & 7 γασίας στη Γερµανία. ως βιοµηχανικό απόβλητο, προ- των οικισµών ΜΟΜΑ...
Η ποσότητα, διόλου ευκαταφρό- κειµένου δικαιολογήσει την κα- Έπειτα από αυτή τη νίκη του τό-
ΟΙ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» νητη (4.400 τόνοι) χρησιµοποιή- τασκευή του Χ.∆.Β.Α. έφεραν σε που, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ θηκε από τη ∆.Ε.Η. Α.Ε., αλλά και αδιέξοδο τη ∆.Ε.Η. Α.Ε., η οποία είναι τέτοια που θα αποτελέσει µε-
ΚΑΙ Ο «ΚΡΥΦΟΣ ΤΟΥΣ το πρώην Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., απώλεσε κάθε περιθώριο επιχει- γάλο όπλο σε µελλοντικές ανάλο-
ΕΡΩΤΑΣ» ως δούρειος ίππος, προκειµένου ρηµατολογίας, περί της αναγκαι- γες, ω µη γέννητο, περιπτώσεις.
να κατασκευαστεί εντός του λι- ότητας ενός τέτοιου χώρου. Αυτό που πρέπει βγαίνει ως ηθικό
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ γνιτορυχείου της Θωκνίας Χώρος Εξ’ άλλου, η χωρητικότητα του δίδαγµα είναι ότι οι µάχες κερδί-
Του Π.Α.Μ. ∆ιαχείρισης Βιοµηχανικών Απο- Χ.∆.Β.Α., που σχεδίαζε να κατασκευ- ζονται σιωπηρά, µε µεθοδικότη-
σελ. 8 βλήτων (Χ.∆.Β.Α.), στον οποίο άσει η ∆.Ε.Η. Α.Ε., ήταν αρκετά µεγα- τα, γνώση και σκληρή δουλειά!
βεβαίως δεν επρόκειτο να αποτε- λύτερη του όγκου που θα κάλυπταν Οι λαϊκίστικες κορόνες, που πε-
θούν µόνο οι ποσότητες του αµι- οι 4.400 τόνοι αµιαντοτσιµέντο. ριορίζονται σε ξορκισµούς και
Θεατρική αντοτσιµέντου, αλλά και επικίν- Το εν λόγω υλικό, σύµφωνα µε κροκοδείλια δάκρυα, είναι παρω-
δυνα βιοµηχανικά απόβλητα, από την περιβαλλοντική νοµοθεσία
Οµάδα διάφορες βιοµηχανίες της χώρας. ορίζεται ως απόβλητο κατεδά- χηµένες, έχουν ξεπεραστεί, πέ-
ραν του ότι δεν αποδίδουν...
Μεγαλόπολης Οι προσεκτικοί χειρισµοί του ∆η- φισης, και η διαχείρισή του είναι
σελ. 11
Μην ξεχνάµε την ανακύκλωση.
ΤΑ ΟΥΡΛΙΑΧΤΑ
Επενδύουµε σ’ ένα καλύτερο µέλλον για µας και τα παιδιά µας
ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Του Ηλία Σιαµέλα
σελ. 12

“Η Βουλή
των ΜΥΡΙΩΝ” ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
του Κ. Κουµπέτσου
σελ. 9 ΛΕΩΝΙ∆Α ΖΕΡΒΑ 16-18, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΤΗΛ./FAX: 27910-21130 Ποιότητα στη σωστή τιµή
Σελίδα - 2 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

ΕΜΕΙΝΑΝ 11 ΜΗΝΕΣ; ρία της περιοχής είναι πολύ υψηλά στις προτεραιότητές µας. Τα
θέµατα αυτά θα τα φέρνουµε συνεχώς στο κέντρο της πολιτι-
Στις 22 Ιουλίου 2008 ο τέωςΥπουργός ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. κ. Γ. Σουφλιάς είχε δηλώ- κής συζήτησης. Ήδη τα θέσαµε κατ’ αρχή στην Υπουργό ΠΕΚΑ
σει ότι έως το τέλος του 2010 οι Μονάδες Ι & ΙΙ του ΑΗΣ Α΄ θα κλείσουν! κατά την πρόσφατη συνάντησή µας και έχουµε δεσµευτεί να
Από τότε έως και σήµερα, όπως βλέπετε αγαπητοί αναγνώστες, τηρούµε το
παρακάτω καλαντάρι ανελλιπώς, και σβήνουµε κάθε φορά από έναν µήνα, καταθέσουµε αναλυτικές προτάσεις. Επίσης, όπως σας είχαµε
έως το τέλος του 2010, που ελπίζουµε ότι θα απαλλαγούµε από αυτές τις ρυ- ενηµερώσει κατά την πρόσφατη επίσκεψή µας, σχεδιάζουµε σε
πογόνες µονάδες (εννοείται ότι και οι άλλες δε βγάζουν ...θυµίαµα). συνεργασία µε την κοινοβουλευτική οµάδα των Πρασίνων και
Με την αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (που πλέον εξειδι-
κεύεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος) και την ανάληψή της από την κα Τίνα τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μ. Τρεµόπουλο
Μπιρµπίλη, η οποία είναι και περιβαλλοντολόγος, θέλουµε να πιστεύουµε να τα φέρουµε µε ερωτήσεις αλλά και µε σχετική ηµερίδα την
ότι αυτή η καταληκτική ηµεροµηνία θα τηρηθεί στο ακέραιο. άνοιξη στο Ευρωκοινοβούλιο και στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
∆ε γνωρίζουµε εάν ο κ. Σουφλιάς θα τηρούσε τη δέσµευσή του. Όµως σε
λίγους µήνες θα µάθουµε σίγουρα εάν την υλοποιήσει η κα Μπιρµπίλη... Για αυτή την πρωτοβουλία µας θα θέλαµε να έχουµε στενή συ-
Ίδωµεν! νεργασία µε εσάς και τους φορείς της Μεγαλόπολης.
2008 Είµαστε στη διάθεσή σας για να συµβάλλουµε στην επίλυση των
ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
προβληµάτων της περιοχής και τη µετατροπή της Μεγαλόπολης
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ και της ευρύτερης περιοχής σε ένα κέντρο πράσινης ενέργειας
2009
ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ και βιώσιµης ανάπτυξης. Ευχαριστούµε για την πρόσκληση να
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ συµµετάσχουµε στην ηµερίδα που διοργανώνετε. Ευχόµαστε
2010 καλή επιτυχία. Την ηµερίδα θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποί
ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ
µας. ∆υστυχώς, εγώ προσωπικά, τα άλλα µέλη της Γραµµατείας
ΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ και ο ευρωβουλευτής µας που θα θέλαµε να παρακολουθήσου-
µε την ηµερίδα, έχουµε, λόγω της Κοπεγχάγης, άλλες υποχρεώ-
σεις και δεν θα µπορέσουµε να παραβρεθούµε οι ίδιοι. Να είσα-
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ στε σίγουρος όµως ότι θα αξιοποιήσουµε τα συµπεράσµατα της
Ηµερίδα στις Βρυξέλλες την άνοιξη για τα προβλήµατα του Λε- ηµερίδας και θα είµαστε σύµµαχοί σας στις πρωτοβουλίες σας.
κανοπεδίου της Μεγαλόπολης από την Κοινοβουλευτική Οµά-
δα των Πράσινων, προγραµµατίζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι. Εκ µέρους της Γραµµατείας των Οικολόγων Πράσινων
Ο σχεδιασµός αυτός, όπως και µια σειρά άλλες πρωτοβουλίες Με εκτίµηση
αποτελούν προϊόν της γόνιµης συνεργασίας των Οικολόγων Ν. Χρυσόγελος
Πράσινων και των ∆ήµων του Λεκανοπεδίου το διήµερο 21-22
Νοεµβρίου 2009. H συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συµβουλίου
των Οικολόγων µε την παρουσία των Τρεµόπουλου, Χρυσόγε- «Γράφει... Ο Α∆ΥΣΩΠΗΤΟΣ»
λου και Κοντούλη, η τεχνική σύσκεψη µε φορείς της περιοχής, ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ µήνυµα εκ βάθους καρδίας αισθάνθηκα να σας
η ενεργός συµµετοχή των ∆ηµάρχων Μεγαλόπολης κ. Μπούρα αποστείλω και εγώ ο ταπεινός ερασιτέχνης - συγγραφέας, «Άρχο-
Παναγιώτη και Γόρτυνος κ. Μιχόπουλου Κωνσταντίνου, έδωσαν ντα» της πολιτικής και εκλεγµένε εκ του λαού (βάσης) επιφωτισµέ-
τη δυνατότητα στους Οικολόγους Πράσινους να ενηµερωθούν νε πρόεδρε της ΝΕΑΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, εύχοµαι ολοψύχως δε να
σας καµαρώσουµε και πρωθυπουργό. Αισθανόµαστε υπερήφανοι
για τα θέµατα που απασχολούν την ευρύτερη περιοχή, αλλά και όλοι µας που η καταγωγής σας είναι Μεσσηνιακή.
να νιώσουν την αρκαδική φιλοξενία. Η άποψη φιλοξενίας του κ. ΥΣ. Ασπαζώµεθα το µήνυµα σας....
Μάκη Παπούλια στις εγκαταστάσεις της Αρκαδιανής, έδωσε και Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΨΗΛΟΤΕΡΑ
το µήνυµα της άλλης ανάπτυξης και της προοπτικής. Μετά τιµής (ακόµη την διατηρώ)
Αναλυτικά η επιστολή του κ. Χρυσόγελου προς τον κ. Μπούρα
έχει ως εξής: Studio Nikos ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕ
Αγαπητέ κ. ∆ήµαρχε
Νικόλαος Σηµαιοφόρος ΤΙΣ
τηλ. 6946857887 ΜΙΚΡΕΣ
Εκ µέρους της Γραµµατείας των Οικολόγων Πράσινων, θα θέ- Ξαναζήστε πάλι τις σηµαντικές
λαµε να ευχαριστήσουµε εσάς προσωπικά όσο και το ∆ήµο Με- ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ
στιγµές της ζωής
γαλόπολης για την άψογη φιλοξενία που µας παρείχατε κατά τη
συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συµβουλίου µας στην πόλη σας µέσα από µια καλή φωτογραφία ∆ΩΡΕΑΝ
καθώς και για την αναλυτική ενηµέρωση που µας κάνατε για τα και ένα δηµιουργικό βίντεο. ΣΤΗΝ ΄΄ΠΑΡΡΗΣΙΑ΄΄
προβλήµατα που απασχολούν το ∆ήµο καθώς και για τις προτά-
σεις σας για την ευηµερία της περιοχής. ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ

Θέλουµε να σας διαβεβαιώσουµε ότι τα θέµατα της µείωσης της ό σ ας..ι.κότητα ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ειρ ατ
ρύπανσης από τις λιγνιτικές µονάδες και της σταδιακής, υπεύ- το όήν πραγµ ΤΩΡΑ
θυνης αντικατάστασης του λιγνίτη από λύσεις πιο φιλικές στο
ψη φιακ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
περιβάλλον αλλά και στην υγεία των κατοίκων µε παράλληλη
µέριµνα για την απασχόληση των εργαζοµένων και την ευηµε- site: www.parrisianews.gr

��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
Φιλοποίµενος 65, 222 00 Mεγαλόπολη, Tηλ/Fax. 27910 24980, Παρρησία:
web site: www.parrisianews.gr, e-mail: info@parrisianews.gr «H ελεύθερη,
Iδιοκτήτρια-Eκδότρια: Παν. Aνδρέου-Kλουκίνα η θαρρετή
Υπεύθυνος σύνταξης: Γ. Κλουκίνας έκφραση της
Σελιδοποίηση - Εκτύπωση: Τυπογραφείο Κλουκίνα γνώµης»
Τα άρθρα των συνεργατών µας δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη και τις
απόψεις της εφηµερίδας
��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 3

ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ;


Το νέο έτος σηµατοδοτεί, για τη χώρα και ων και η χώρα µας. Η Ελλάδα, πράγµατι βρίσκεται σε ανάλογη
ολόκληρο τον κόσµο, την είσοδο στην «εφη- Η Ελλάδα, πέρα από αυτή καθαυτή την πα- άθλια κατάσταση µε τη Ρουµανία: χρωστά-
βεία» του νέου αιώνα. γκόσµια κρίση, αντιµετωπίζει µια δεύτερη µε παντού και κανείς πλέον δεν επιθυµεί να
Η δεκαετία του ‘00 ήταν µια περίοδος ανα- ενδογενή οικονοµική κρίση, η οποία ήταν σε µας δανείσει γιατί είµαστε αφερέγγυοι... ∆ε
ζήτησης κατευθύνσεων για την παγκόσµια λανθάνουσα κατάσταση, η οποία βγήκε στην µπορούµε να εγγυηθούµε την ασφάλεια των
κοινότητα, µέσα σε ένα νέο, σύγχρονο περι- επιφάνεια αµέσως µετά τις τελευταίες εθνι- δανείων που θα θέλαµε...
βάλλον. κές εκλογές. Είµαστε σα χώρα όπως οι υπερχρεωµένοι των
Οι ελπίδες και η αισιοδοξία για το καινούρ- Τυχαία ή έντεχνα, διαπιστώνουµε τώρα ότι η τραπεζών, που δεν τους δανείζουν πιά γιατί
γιο που θα ερχόταν περίσσευε, σε σχέση µε οικονοµία µας είναι από τις πιό νοσηρές της δεν έχουν κάτι να βάλουν για ενέχυρο...
το σκεπτικισµό και την αγωνία, που αναπό- Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, η µε- Το θέµα είναι λοιπόν, ποιός και πόσο πρέπει
φευκτα φέρνει η µετάβαση σε µια νέα χιλι- γάλη οικογένεια της Ευρώπης δε µας βλέπει να πληρώσει το «µάρµαρο»;
ετία. (δικαίως) µε καλό µάτι. Εάν στον Τσαουσέσκου επικρατούσε πραγ-
Είναι γεγονός ότι η έννοια του χρόνου, και Βαλλόµαστε από παντού, ως οι χαραµοφάη- µατική χούντα και δεν τόλµησε κανείς να µι-
η µέτρησή του, είναι δηµιούργηµα του αν- δες της Ευρώπης, που όλο τρώγαµε χωρίς να λήσει, παρά µόνον όταν δεν πήγαινε άλλο,
θρώπου, απ’ αρχής της παρουσίας του στην δίνουµε λογαριασµό, και το χειρότερο, χωρίς εδώ έχουµε δηµοκρατία (έστω αυτή που
Ιστορία. να παράγουµε τίποτε... έχουµε...).
Ωστόσο, ως ανθρώπινη επινόηση, δε ση- Αυτές οι µοµφές έχουν βέβαια βάση, ωστόσο Πόσο η Κυβέρνηση θα µπορέσει να σφίξει το
µαίνει αυτοδίκαια ότι µπορεί να αγνοεί την αδικούν πολλούς, χωρίς όµως αυτό να έχει ζωνάρι στο λαό; Πόσο ακόµα θα τους ξεζου-
πραγµατικότητα. Και η πραγµατικότητα, που αξία για τους Ευρωπαίους. µίσει;
τη διαµορφώνει πρώτα η Φύση και έπειτα ο ∆εν ενδιαφέρει κανέναν γιατί η χώρα κατέ- Το θέµα είναι ότι δε µπορεί να το κάνει χωρίς
Άνθρωπος, πολλές φορές είναι διαφορετι- ληξε σε αυτήν την κατάσταση. ∆εν ενδιαφέ- συναινέσεις. Γιατί είναι σίγουρο ότι από το
κή από αυτή που αναµένουµε ότι επιφέρει η ρει κανέναν ποιοί ευθύνονται και ποιοί όχι. λαό θα βρεθούν τα χρήµατα...
εναλλαγή του χρόνου. Ένοχη είναι η χώρα στο σύνολό της. Και η συναίνεση σε τέτοιες δύσκολες πε-
Μπήκαµε πράγµατι σε µια νέα χιλιετία. Και Αυτή είναι γενικά η διαπίστωση που επικρα- ριστάσεις δε µπορεί να επιτευχθεί εάν δεν
τι µε αυτό; Θα είχε αξία εάν η αρχή του νέου τεί. Το θέµα είναι τι κάνουµε από εδώ και υπάρξει µια βασική προϋπόθεση:
αιώνα έβρισκε την ανθρωπότητα πολλά βή- πέρα... Εάν τους δοθεί η εξήγηση ότι το «κουπί» που
µατα µπροστά σε σχέση µε τις αρχές του προ- Ο στόχος είναι να ανατραπεί το αρνητικό πρέπει να τραβήξουν είναι αναγκαίο γιατί τα
ηγούµενου αιώνα. κλίµα, να µειώσουµε τα χρέη µας, να ανασά- «λαµόγια» που έχουν κατασπαράξει την οι-
Και βέβαια, κάτι τέτοιο συµβαίνει, λόγω της νουµε ως χώρα.
κονοµία της χώρας, µας έχουν φτάσει στο
εξελικτικής πορείας του Ανθρώπου. Οι τε- Οι λύσεις που δίνονται συγκλίνουν στο δί-
χείλος τους γκρεµού...
χνολογικές εξελίξεις είναι τέτοιες που επι- πτυχο: µείωση των δηµόσιων δαπανών-αύ-
Εάν αυτό γίνει κατανοητό, έπειτα πρέπει να
τρέπουν στον Άνθρωπο να ζεί πιό πολύ και ξηση των δηµόσιων εσόδων. Όταν γίνει αυτό
γίνει και ένα ακόµα βήµα: να δοθούν εγγυή-
πιό καλά. θα είναι δυνατή η αποπληρωµή µέρους των
σεις ότι αυτά τα λαµόγια (που δεν είναι άλ-
Ωστόσο, αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι προ- χρεών µας.
λωστε ικανά να τραβήξουν κι αυτά «κουπί»)
σβάσιµες σε όλους. Ακόµα και στην αρχή του Η λύση είναι σωστή, ωστόσο παραµένει δύ-
θα οδηγηθούν στη ∆ικαιοσύνη!
21ου αι. η πείνα και οι κοινωνικές ανισότη- σκολη η απάντηση: ποιός και πόσο πρέπει να
Σε τέτοιους χαλεπούς καιρούς, η Νέµεσις, ο
τες παραµένουν ίδιες, όπως πριν από εκατό πληρώσει ώστε να φύγουµε από αυτό το τέλ-
πέλεκυς του Νόµου είναι απολύτως αναγκαίο
χρόνια. µα...
να πέσει βαρύς σε όσους έχουν ασελγήσει
Η µόνη διαφορά είναι ότι στο παρελθόν δε Ο πρώην δικτάτορας της Ρουµανίας Τσαου-
γνωρίζαµε την έκταση της δυστυχίας, ενώ σέσκου, πριν τον εκτελέσουν είχε εφαρµόσει ακατάπαυστα σε βάρος αυτής τη χώρας.
τώρα γνωρίζουµε ανά πάσα στιγµή σε ποι- µια πολιτική για τη χώρα του, προκειµένου Η συγκυρία αυτής της δεινής κατάστασης
ές γωνιές του κόσµου επικρατεί ανέχεια και να αποπληρώσει τα χρέη της: Είχε πεί ότι η που βιώνει η χώρα, απαιτεί πραγµατική κά-
ασιτία. Ρουµανία θα αποπληρώσει τα χρέη της προς θαρση. Εάν κάτι τέτοιο δε γίνει τώρα, τότε
Στην αυγή λοιπόν της δεύτερης δεκαετίας όλες τις δανείστριες χώρες, µέχρι δεκάρας (ή καµία συναίνεση δεν πρόκειται να υπάρξει σε
του 21ου αι. διαπιστώνουµε ότι και αυτός ο λέι αν θέλετε!). επαχθείς οικονοµικές πολιτικές που θα επι-
αιώνας δε θα διαφέρει από τον προηγούµενο, Πράγµατι, το κατάφερε. Η Ρουµανία κατάφε- χειρήσει να προωθήσει η Κυβέρνηση.
τουλάχιστον όσον αφορά στα επίπεδα κοινω- ρε να αποπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της. Η διαπλοκή και η διαφθορά έχει πλέον κατα-
νικής ισορροπίας και οικονοµικής ευηµερίας. Το θέµα είναι ότι ο λαός της υπέστη σοβαρό- ντήσει γάγγραινα για τη χώρα. Εάν δεν κο-
Στα τέλη του 2008 ξέσπασε µια οικονοµική τατες απώλειες απο τη οικονοµική αφαίµαξη πούν τα προσβεβληµένα µέλη, τότε η σήψη
κρίση από την Αµερική, η οποία εξαπλώθηκε που επέβαλε ο Τσαουσέσκου! θα είναι καθολική και αναπόφευκτη!
σε όλες τις δυτικές οικονοµίες, αλλά και τις Αποτέλεσµα; Τον έστησαν σε έναν τοίχο και Το επαναλαµβάνουµε, ο Τσαουσέσκου την
οικονοµίες της Ασίας. τον έστειλαν εκεί που του άξιζε... πάτησε... Μόνο εάν τα λαµόγια µπουν φυλα-
Αυτή η κρίση έχει επιφέρει αλυσιδωτές αντι- Το πάθηµα του Τσαουσέσκου είναι ένας κανό- κή θα γίνουν αποδεκτές οι όποιες πολιτικές
δράσεις σε όλες τις χώρες, µεταξύ των οποί- νας που κανείς πολιτικός δεν πρέπει να ξεχνά! ακολουθήσουν...

ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
χρώµατα ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ηλεκτρ. εργαλεία
µοκέτες - κουρτινόξυλα ����������������������������
πόµολα - κρύσταλλα
είδη κυνηγίου ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 21 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 51, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΤΗΛ.: 27910/23120, ΟΙΚ. 27910/23711, ΚΙΝ. 6944.94.67.70
ΤΗΛ. 27910-22848
Σελίδα - 4 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗ Ερώτηµα...


ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΗ Πέρσι, τέτοιο καιρό περίπου,
Με λαµπρότητα γιορτάστηκε και φέτος η γιορτή των Θεοφανεί-
ων στο ∆ήµο Γόρτυνος µε τον αγιασµό των υδάτων στον ποτα- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ είχε βγεί ένα πόρισµα από το
Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών
µό Λούσιο. Πλήθος κόσµου βρέθηκε στο Ατσιχωλίτικο Γεφύρι Τώρα από το blog ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, σχετικά µε
της «ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ» την υπόθεση της ∆ηµοτικής Επι-
χείρησης...
parrisia-megalopolis. Τι έγινε τελικά; Επιλήφθηκε
blogspot.com κανείς χριστιανός µε το θέµα;
Ασχολήθηκε κανένας εισαγ-
Αυτή είναι η διεύθυνση γελέας; Τι βγήκε από αυτή την
για την καθηµερινή σας ιστορία;
Γιατί ο κόσµος ρωτά... Και απά-
ενηµέρωση ντηση δεν έχει πάρει ακόµα!
µε την εγγύηση της Το θέµα, όχι µόνον είναι ουσια-
στικό αλλά είναι και ηθικής τά-
«ΠΑΡΡΗΣΙΑΣ» ξης: δεν είναι δυνατόν να ακού-
της δική σας τοπικής γονται τα µύρια όσα, από εδώ κι
στη λαµπρή τελετή που διοργάνωσε ο ∆ήµος και το ∆ηµοτικό από εκεί, από ανθρώπους που
Συµβούλιο. Στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόµενοι απόλαυσαν
εφηµερίδας. ίσως δεν ξέρουν και τι λένε, και
να µην έχει δοθεί ένα τέλος σε
τα εδέσµατα που είχε φροντίσει η ∆ηµοτική Αρχή να είναι πλού- ΡΑ∆ΙΟ αυτή την ιστορία.
σια και ακολούθησε η κοπή της βασιλόπιτας. Τέλος, ο ∆ήµαρχος Η απουσία σαφέστατης απάντη-
κ. Μιχόπουλος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ευχήθηκε σε όλους ∆ΙΑΣΤΑΣΗ σης δηµιουργεί πολλές εντυπώ-
καλή χρονιά µε υγεία, αγάπη και ευηµερία!!! σεις, και δεν είναι καθόλου ευχά-
104,5 FM ριστο για τη κοινωνία µας...
Οι ευθύνες βεβαίως βαρύνουν
την Κεντρική ∆ιοίκηση και τους
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ Το ραδιόφωνο Λειτουργούς της.
∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ της Μεγαλόπολης Ίσως είναι ώρα να ληφθούν πρω-
τοβουλίες από όσους εµπλέκο-
ΣΤΗΝ ΄΄ΠΑΡΡΗΣΙΑ΄΄ το δικό σου
νται σε αυτή την υπόθεση, για η
ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΑΣ σιωπή δεν κάνει καλό σε αυτές
τις περιπτώσεις.
ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ραδιόφωνο Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ

Τι γίνεται µε το γηροκοµείο; τους ούτως ώστε τα γηροκοµεία και η «βοήθεια στο σπίτι» είναι τόσο
επίκαιρα όσο ποτέ φίλε µου, και εάν δεν µπορείτε να κάνετε καλό λέει
Αγαπητοί συµπολίτες της Μεγαλόπολης και της περιφέρειας Μεγα- µια παροιµία τουλάχιστον µην κάνετε κακό. Βεβαίως στεναχωρήθηκα
λοπόλεως. Γράφω και πάλι για το φλέγον ζήτηµα του γηροκοµείου και για την εκδηλωθείσα αντίδρασή σας αλλά φίλε µου παρηγορούµαι ότι
δεν πρόκειται ποτέ µα ποτέ να κουραστώ να γράφω για κάτι που το είστε µονάδα, σταγόνα στον ωκεανό. Πάρα πολλές, µα πάρα πολλές
θεωρώ πρωτεύον για την πόλη µας αλλά και δεν σας κρύβω την απο- δεκάδες συµπολιτών µας µου δηλώνουν συµπαράσταση και όταν µου
γοήτευσή µου από τους υπευθύνους του τόπου µας οι οποίοι επαξίως λένε «προχώρα είµαστε µαζί σου» τότε καταλαβαίνεις ότι δεν έχω κα-
υποδύονται τη στρουθοκάµηλο. Και θέλω να απαντήσω σε κάποιον νέναν σκοπό να σταµατήσω τον αγώνα τον οποίο ξεκίνησα. Τελει-
που δεν ξέρω ποιος είναι, καθώς κρύβεται πίσω από την ανωνυµία των ώνω µε εσάς φίλτατε Π.Α.Μ. και ελπίζω να µη µε ωθήσετε να ξανά
τριών γραµµάτων Π.Α.Μ. ασχοληθώ µαζί σας παρά µόνο για καλό όλων των γερόντων όλης της
περιοχής µας.
∆ε µε στηλιτεύει βέβαια για όσα γράφω αλλά µας λέει ότι είµαι λά-
θος και ότι τα γηροκοµεία και η πατέντα «βοήθειας στο σπίτι» είναι Και τώρα µε τους υπεύθυνους του τόπου µας. Το παράδειγµα προς
εντελώς ξένα στην Ελληνική κοινωνία. ∆υστυχώς φίλε δεν είναι κα- µίµηση από τους υπευθύνους του τόπου µας το έχω τονίσει πολλές
θόλου µα καθόλου έτσι που µας τα λες. Για τις πολύ παλιές γενιές φορές και δε θα κουραστώ να το λέω από κάθε έκδοση της εφηµερί-
ίσχυε αυτό που µας λέτε ότι το δώρο των γονέων προς τα παιδιά να τα δας «Παρρησία» ώσπου επιτέλους κάποτε δεήσουν και το αφουγκρα-
αναστήσουν, να τα σπουδάσουν κλπ., ότι πρέπει να επιστραφεί στους στούν οι υπεύθυνοι του τόπου µας.
γονείς γηροκοµώντας τους αλλά σήµερα φίλε αυτό το είδος δε βρί-
σκεται µόνο υπό εξαφάνιση αλλά έχει οριστικά εξαφανιστεί απ’ την Αγαπητοί υπεύθυνοι του τόπου τούτου, σας παρακαλώ πολύ κάντε
Ελληνική επικράτεια. Φίλτατε κανένας γονιός δεν επιδιώκει να µπει κάτι για τους γέροντες του τόπου µας, το αξίζουν.
στα πόδια των παιδιών του φοβούµενος µην του προκαλέσει κακό.
Καθώς φίλε µου στα εκατό ζευγάρια που παντρεύονται τα ενενήντα Σας παρακαλώ, φύγετε από τα λόγια αγαπάτε αλλήλους και προχω-
έξι χωρίζουν και αν κάποιος νεαρός βρεθεί που θα θελήσει να γηρο- ρήστε στα έργα βοηθήστε αλλήλους.
κοµήσει τους γονείς του δεν θα τολµήσει να το ζητήσει από τη συµβία
του γιατί θα βρεθεί ταυτοχρόνως χωρισµένος. Λοιπόν για να τελειώ- Με όλο το σεβασµό προς τους συµπολίτες µας
νουµε και του λόγου το αληθές δε θα βρείτε σε όλη τη Μεγαλόπολη
και τα χωριά της ούτε ένα ζευγάρι γερόντων που να ζει µε τα παιδιά Μπουζαλάς Χρήστος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε.

* ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ * ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ


* ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ * ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Αγίου Αθανασίου 63 - Μεγαλόπολη - e-mail: katsiroubas_e@hol.gr


Τηλ. 27910.21081 - fax. 27910.21082 - κιν. 6977.460286
��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 5

Παραγραφή από τους χαρτογιακάδες γίνεται...


Από τη µνήµη µας γίνεται;
Τα έργα «βιτρίνας» και οι «πελάτες» τους.
Παραγραφή αδικηµάτων συµβαί- εύλογου χρονικού διαστήµατος, Η βιτρίνα είναι ο «κράχτης» «βιτρίνας» όπως η βιτρίνα ενός
νει όταν οι δράστες που τα έχουν δεν έχει τις συνέπειες του Νό- κάθε καταστήµατος. Στη βιτρίνα καταστήµατος;
κάνει αποφεύγουν τις ποινές του µου... ο καταστηµατάρχης εκθέτει Όπως είδαµε προηγούµενα,
Νόµου, λόγω παρέλευσης εύλο- Αντίθετα, η απαλλαγή, έχει την ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό έχει η βιτρίνα ενός καταστήµατος
γου χρονικού διαστήµατος, ανά- έννοια ότι ο κατηγορούµενος για από το εµπόρευµα που διαθέτει στοχεύει στο δελεασµό των
λογα µε την περίπτωση... αδίκηµα κρίνεται αθώος, βγαίνει εντός του καταστήµατός του. πελατών, ώστε να εισέλθουν
Η παρέλευση του ευλόγου χρονι- κρυστάλλινος από τη βάσανο Η βιτρίνα είναι µια αναγκαία εντός του καταστήµατος,
κού διαστήµατος µπορεί να συµ- της ∆ικαιοσύνης, µε το µέτωπο λύση, δεδοµένου ότι η εύλογη προκειµένου να αγοράσουν
βεί σε δύο (2) περιπτώσεις: ψηλά... έλλειψη χώρου δεν επιτρέπει την είτε τα εκτιθέµενα σε αυτήν
α. όταν διαπιστωθεί η πράξη του Η παραγραφή, αν και προσφέ- έκθεση όλων των προϊόντων του προϊόντα είτε άλλα προϊόντα.
αδικήµατος και ο δράστης αυτού, ρει ανακούφιση στο δράστη, δεν καταστήµατος. Τα έργα «βιτρίνας» όµως δεν
µετά την παρέλευση του ευλόγου µπορεί να αποδιώξει από πάνω Μια καλά οργανωµένη βιτρίνα έχουν αυτό το στόχο. Γιατί
χρονικού διαστήµατος. Αυτή η του την ΞΕΦΤΙΛΑ... απαιτεί έναν µελετηµένο ο κατασκευαστής τους (ο
περίπτωση συµβαίνει όταν ο δρά- Η ξεφτίλα, αυτή η τόσο οδυνηρή διάκοσµο, που θα είναι ικανός Υπουργός, ο ∆ήµαρχος κ.ο.κ.)
στης έχει κάνει πολύ καλή «δου- λέξη, για όποιον τη βιώνει, είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των δε σκοπεύει να δελεάσει
λειά» και πραγµατικά τον παίρ- η διαρκής τιµωρία του δράστη, διερχόµενων. τον υποψήφιο «πελάτη»
νουν χαµπάρι, κατόπιν εορτής και που, εφόσον διαθέτει φιλότιµο, Όταν ο διερχόµενος εκδηλώσει ώστε να εισέλθει εντός του
από καθαρά τυχαίους λόγους... δε µπορεί να περπατά µε το κε- ενδιαφέρον για κάποιο από καταστήµατος, γιατί εντός του
β. όταν διαπιστωθεί έγκαιρα το φάλι ψηλά... τα εκτιθέµενα προϊόντα της καταστήµατος δεν υπάρχουν
αδίκηµα και ο δράστης του, αλλά Γιατί η παραγραφή γίνεται µόνον βιτρίνας τότε θα το αναζητήσει άλλα «προϊόντα» …
οι υπεύθυνοι για την απόδοση στα κιτάπια των χαρτογιακάδων εντός του καταστήµατος. Εντός Σκοπός λοιπόν των έργων
των ευθυνών στο δράστη, κά- και όχι στη µνήµη και την κρίση του καταστήµατος είναι βέβαιον «βιτρίνας», σε αντίθεση µε τις
νουν τον ... κινέζο, ήτοι τον φά- της κοινωνίας! ότι θα του κεντρίσουν το βιτρίνες των καταστηµάτων,
κελο της υπόθεσης τον κρατούν Η προσπάθεια του δράστη να ενδιαφέρον και άλλα προϊόντα, είναι να µη φέρουν εντός
στο τελευταίο συρτάρι του γρα- αποκρύψει αυτή την ξεφτίλα είναι τα οποία δεν εκτίθενται στη του «καταστήµατος» τους
φείου τους και τον βγάζουν όταν µάταιη... Είναι σαν να προσπαθεί βιτρίνα. «πελάτες», αλλά απλά και µόνον
το ... εύλογο χρονικό διάστηµα να φθάσει µια σταγόνα λάδι στον Εάν συµβεί κι αυτό, τότε η να τους κάνουν να χαζεύουν
τείνει να εξαντληθεί. πάτο ενός ποτηριού που είναι γε- βιτρίνα έχει επιτύχει απόλυτα τη βιτρίνα … Εάν οι υποψήφιοι
Αυτή η περίπτωση συµβαίνει µάτο µε νερό... ´Οσο νερό κι αν
το στόχο που είχε θέσει ο «πελάτες» των πολιτικών
ιδιοκτήτης του καταστήµατος… προχωρήσουν ένα βήµα
όταν ο δράστης δεν έχει κάνει ρίχνει, η σταγόνα του λαδιού θα
Είναι αυτονόητο ότι η βιτρίνα, µπροστά και θελήσουν να µπουν
σωστά τη «δουλειά»... είναι πάντα στην επιφάνεια του
προκειµένου να έχει νόηµα, έχει «εντός του καταστήµατος»,
Η παραγραφή, αντίθετα µε την ποτηριού... ακριβώς αυτή την προϋπόθεση: δηλαδή εάν αναζητήσουν έργα
απαλλαγή, έχει την έννοια ότι Έτσι, του δράστη του αποµένουν ότι τα προϊόντα που εκτίθενται ουσίας, τότε θα διαπιστώσουν
αναγνωρίζει το πραγµατικό του δύο λύσεις: είτε να αναζητήσει σε αυτήν υπάρχουν εντός του απογοητευµένοι ότι τέτοια δεν
αδικήµατος, δηλαδή ο κατηγο- νεές πολιτείες είτε να καταφύγει καταστήµατος σε επαρκείς υπάρχουν…
ρούµενος έχει κάνει το αδίκηµα, στην οδό της σιωπής... ποσότητες, όπως επίσης και Εάν όµως µείνουν µόνον στη
αλλά λόγω της παρέλευσης του Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ άλλα προϊόντα, επίσης σε βιτρίνα, τότε έχει καλώς.
επαρκείς ποσότητες. Οι πολιτικοί λοιπόν, «παίζοντας»
Από το Σύλλογο Ισαραίων: Ειδάλλως, εάν δεν υπάρχουν µε έργα «βιτρίνας», ρισκάρουν!
εντός του καταστήµατος τα Κι αν η περιέργεια των
Α. Χριστούγεννα στο Ίσαρι. Παρά τον Χριστουγεννιάτικο στολισµό εκτιθέµενα στη βιτρίνα προϊόντα υποψήφιων «πελατών» είναι
του χωριού µας, που έκανε η τοπική Αρχή, την ετοιµασία των κατα- ή δεν υπάρχουν και άλλα µεγάλη, τότε το ρίσκο γίνεται
λυµάτων, για την υποδοχή των εκδροµέων και την αναµονή των µο- προϊόντα, τότε ο πελάτης είτε εφιάλτης!
νίµων κατοίκων, δεν είχαµε την αναµενόµενη ανταπόκριση. Αντίθετα, θα αισθανθεί παραπλανηµένος Ηθικό δίδαγµα: Τα έργα
τις µέρες της Πρωτοχρονιάς, υπήρξε ζωηρή κίνηση, που διασκέδασε ή θα αδιαφορήσει και φυσικά «βιτρίνας» είναι µόνον για τους
δε θα ξαναπροτιµήσει το α-περίεργους ψηφοφόρους.
την απογοήτευση των ηµερών των Χριστουγέννων.
κατάστηµα… Η µόνη ασφαλής λύση, ώστε
Β. Η κοπή της πίτας στο Ίσαρι. Στις 2 Ιανουαρίου το Τοπικό Συµβού- Πολλές φορές, γίνεται λόγος να µην κινδυνεύει να εκτεθεί ο
λιο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του χωριού µας στην αίθουσα στο χώρο της πολιτικής, για πολιτικός, είναι να µη διαθέτει
του ξενώνα. Στην τελετή παραβρέθηκε όλο το χωριό και οι ευρισκό- έργα «βιτρίνας»… «βιτρίνα», αλλά να έχει «ανοικτή
µενοι εκεί επισκέπτες. Τι είναι τα έργα «βιτρίνας»; την πόρτα του καταστήµατος»,
Γ. Προσφορές. Για τις ανάγκες του Συλλόγου πρόσφεραν: Είναι έργα που έχουν στόχο ώστε κάθε πολίτης να έχει την
- Παναγιώτης Γεωρ. Κότσιρας για την ανακαίνιση του οστεοφυλακεί- να προκαλούν το ενδιαφέρον ευκαιρία, εφόσον το επιθυµεί,
ου Ίσαρι στη µνήµη του αδελφού του Τάσου, του πατέρα του Γιώργου του ψηφοφόρου, σε επικείµενες να δει τα «εµπορεύµατα», την
εκλογές (εθνικές ή τοπικές). ποίοτητα και την ποσότητά τους.
και του παππού του Ανάστου 200€. Συνήθως πρόκειται για έργα που Όποιος πολιτικός επιχειρεί
- Αθανάσιος Θεοδ. Μεντής, στη µνήµη των γονιών του και της αδελ- δεν είναι σηµαντικά, δεν είναι να µένει σε έργα «βιτρίνας»
φής του Κούλας 100€ έργα ουσίας και, ως εκ τούτου, τότε αργά ή γρήγορα δίνει το
Το ∆.Σ. του Συλλόγου τους ευχαριστεί. έχουν µηδαµινή χρησιµότητα. «κατάστηµα» σε άλλον...
Από το ∆.Σ. Λειτουργούν τα έργα
ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ INSTITUTE OF FOREIGN LANGUAGES
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Παραδοσιακός Ξενώνας
Έ φ η Κο υρν ο ύτο υ - Χρ ον άκη
Ζαχαροπλαστείο - Καφέ Πτυχιούχος Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας

Θυµέλη UNIVERSITY OF CALIFORNIA


Οι συνεχείς επιτυχίες των µαθητών µας έκτισαν την σοβαρή
εικόνα και τη φήµη του φροντιστηρίου µας.
Κεντρική Πλατεία Στεµνίτσας ΠΟΛΥΒΙΟΥ 55 & ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Ρήγα Κατερίνα Τηλ. 6977.158500 ΤΗΛ. 27910-22161 - 6972558667
Σελίδα - 6 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΑ


ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ο ∆ήµαρχος Μεγαλόπολης κ. Παν. Μπούρας, έδωσε συνέ- νου ∆ικτύου ∆ιανοµής, µε το οποίο θα καλύπτεται σχεδόν όλος ο
ντευξη τύπου στα ΜΜΕ του Νοµού Αρκαδίας, στην αίθουσα οικιστικός ιστός της Πόλης, η βελτίωση του υπάρχοντος ∆ικτύου για
του ∆.Σ. στο ισόγειο του ∆ηµαρχείου. Σκοπός της συνέντευξης την εξυπηρέτηση όλων των καταναλωτών, η κατασκευή των παρο-
χών και η προµήθεια – εγκατάσταση – σύνδεση (σταδιακά) 900 Θερ-
ήταν αφενός η ενηµέρωση των κατοίκων της Μεγαλόπολης µικών Υποσταθµών.
και αφετέρου µια απάντηση στη µειοψηφία του ∆.Σ. για την Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου θα αρθούν και οι υφιστά-
«καταιγίδα» προπαγάνδας παραπλάνησης, παραπληροφόρη- µενες δυσλειτουργίες και τα κατασκευαστικά λάθη που οφείλονται
σης που έχει εξαπολύσει, αποσκοπώντας στην υπονόµευση σε κακό αρχικό σχεδιασµό, για τον οποίο µάλιστα δαπανήθηκαν υπέ-
του έργου. ρογκα ποσά και υπερχρέωσαν το ∆ήµο µας.
Σας παραθέτουµε τη συνέντευξη του ∆ηµάρχου. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του συνόλου των καταναλωτών, αλλά
Κυρίες και κύριοι και για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήµατος Τηλεθέρµαν-
Σας καλωσορίζω στην πόλη µας και στο ∆ήµο και σας ευχαριστώ σης, ο ∆ήµος Μεγαλόπολης και η ∆ηµοτική Επιχείρηση επιδιώκουν,
θερµά για την ανταπόκρισή σας. µε συστηµατικό τρόπο, την εξασφάλιση χρηµατοδότησης από το Τα-
Ο σκοπός της σηµερινής κουβέντας µας είναι αφ΄ενός ενηµερωτικός, µείο Συνοχής και από Εθνικούς Πόρους, µε την υποβολή Πρότασης
η παρουσίαση δηλαδή της σηµερινής κατάστασης του έργου της Τη- στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυ-
λεθέρµανσης και η αναφορά στη στρατηγική εξυγίανσης και ολοκλή- ξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ).
ρωσης του και αφ’ ετέρου η ερµηνεία της στάσης της µειοψηφίας του Στα πλαίσια της Πρότασης αυτής, η οποία θα υποβληθεί το αργότε-
∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία µε µια «καταιγίδα» προπαγάνδας ρο έως τις 31-12-2009, έχει ήδη υποβληθεί αίτηση-φάκελος στη ΡΑΕ
παραπλάνησης, παραπληροφόρησης που έχει εξαπολύσει, αποσκο- για τη χορήγηση Άδειας ∆ιανοµής Θερµότητας, εκπονείται η Οριστι-
πεί στην υπονόµευση του έργου. κή Μελέτη της επέκτασης του Έργου, συντάσσονται τα Τεύχη ∆η-
Είναι γεγονός ότι παραλάβαµε µια κατάσταση δύσκολη, µε παρόντα µοπράτησης και επιδιώκεται η ελαχιστοποίηση της ιδίας συµµετοχής
τον εφιάλτη του οικονοµικού εκτροχιασµού και της απαξίωσης του της ∆ηµοτικής Επιχείρησης.
έργου από τους µεγάλους δανεισµούς, το έλλειµµα κοινωνικής ευ- Ο Προϋπολογισµός του Έργου ανέρχεται σε 7.890.000€, πλέον ΦΠΑ
αισθησίας, το έλλειµµα σχεδιασµού και πόρων, τις παράνοµες ανα- 19%.
θέσεις, την προχειρότητα και τα κατασκευαστικά λάθη, την απουσία Βιοµάζα
τιµολογιακής πολιτικής κ.ά. Η ∆ηµοτική Επιχείρηση παράλληλα µε την ολοκλήρωση του δικτύου
Η δική µας στρατηγική για όλα αυτά υπηρετεί το αυτονόητο: Νοι- συνδέσεων στο µεγαλύτερο µέρος της πόλης, σχεδιάζει να υλοποι-
κοκύρεµα και σωτηρία του έργου µε αξιοπιστία, µε αποτελεσµατικό- ήσει µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δράσεις που αποσκοπούν
τητα και εξασφαλισµένους πόρους. ∆ηλαδή Τ/Θ για όλους – ΙΣΕΣ στη βέλτιστη συνολικά λειτουργία του Συστήµατος Τ/Θ.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Στις µακροπρόθεσµες δράσεις περιλαµβάνονται η σύνδεση της Τ/Θ
∆ιαλέξαµε δηλαδή το δρόµο της σοβαρότητας και της ευθύνης, το µε την νεότερη µονάδα IV και την υπό κατασκευή V, καθώς και τη
δύσκολο δρόµο της ισοπολιτείας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, το σύνδεση του Λεβητοστασίου µε το Φυσικό Αέριο.
δηµοκρατικό δρόµο, απέναντι σ’ αυτόν της δηµαγωγίας και του πε- Στις µεσοπρόθεσµες περιλαµβάνεται η παραγωγή φθηνής βιοµάζας
λατειακού µοντέλου. για την καύση στο λεβητοστάσιο της Τηλεθέρµανσης. Πρόκειται για
Τ/Θ Υπάρχουσα κατάσταση βασική µας προτεραιότητα, τόσο στην παρούσα φάση για την κάλυψη
Η Τηλεθέρµανση είναι υπό προϋποθέσεις ένα κοινωνικό, περιβαλλο- του δικτύου µε θερµική ενέργεια, στις περιόδους αδυναµίας παροχής
ντικό και αναπτυξιακό έργο για τη Μεγαλόπολη. από τη ∆ΕΗ, όσο και για την απόκτηση της αναγκαίας τεχνογνωσίας
Η κατασκευή του, που ξεκίνησε πριν από περίπου µία δεκαετία θα και εµπειρίας για την ολική απεξάρτηση στο απώτερο µέλλον.
µπορούσε να χωριστεί σε δύο φάσεις. Η Α΄φάση, η οποία δεν έχει Επίσης σταθερός στόχος µας είναι και η ανάπτυξη της τηλεψύξης.
ολοκληρωθεί ακόµη, περιλαµβάνει την κατασκευή των Εναλλακτών Τιµολογιακή πολιτική
στον ΑΗΣ ΙΙΙ της ∆ΕΗ, το Εφεδρικό Λεβητοστάσιο, την Αποθήκη ∆ωρεάν παρέχεται στους καταναλωτές η προµήθεια – εγκατάσταση και
θερµότητας (θερµοδοχείο), το Αντλιοστάσιο, τον αγωγό µεταφοράς σύνδεση των Θερµικών Υποσταθµών, αξίας 3.000 ως 6.000€ έκαστος.
και το ∆ίκτυο ∆ιανοµής. Τα τέλη σύνδεσης για κάθε καταναλωτή έχουν οριστεί σε 6€ ανα τε-
Ήδη έχουν συνδεθεί 460 κτίρια, ενώ προχωρούν οι εργασίες σύνδε- τραγωνικό µέτρο, ενώ το πάγιο τέλος είναι 6€ ανα δίµηνο µε ελάχι-
σης και στα υπόλοιπα 50, που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της φάσης στη κατανάλωση 40€.
αυτής. Να σηµειώσουµε ότι στην Πτολεµαΐδα το αντίστοιχο κόστος είναι
Το σύνολο των εξυπηρετουµένων καταναλωτών σήµερα ανέρχεται 8,4€, στην Κοζάνη που χρεώνεται και ο εναλλάκτης φθάνει περίπου
σε περίπου 1060 νοικοκυριά. τα 14€ και στο Αµύνταιο πλησιάζει τα 13.
Ενέργειες - Προοπτικές Η χρέωση της καταναλισκόµενης θερµικής ενέργειας γίνεται κατά
Για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και ισοπολιτείας οι αιτήσεις που τρόπο ώστε να είναι πάντοτε µικρότερη τουλάχιστον κατά 30% από
έχουν υποβληθεί, καθώς και οι ανάγκες που θεωρείται βέβαιο ότι θα τη δαπάνη κάθε νοικοκυριού για πετρέλαιο θέρµανσης και θα συ-
δηµιουργηθούν στο µέλλον, θα καλυφθούν από τη Β΄φάση του έρ- µπιεστεί ακόµη περισσότερο αν επιτευχθεί ένας βασικός στόχος της
γου, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται η σύνδεση 900 επιπλέον ∆ηµοτικής Αρχής σχετικά µε τον οποίο ήδη έχει αρχίσει συζητήσεις
κτιρίων, που αντιστοιχούν σε περίπου 2500 καταναλωτές (νοικοκυ- µε τη ∆ΕΗ και είναι η παροχή ∆ΩΡΕΑΝ θερµικής ενέργειας.
ριά). Όπως βλέπετε, τα οικονοµικά αποτελέσµατα για τους καταναλωτές
Ακόµη στη φάση αυτή θα ενταχθούν η κατασκευή του υπολειποµέ- είναι σηµαντικά.

ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κορυφαίες


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΥΤΑΓΟΡΑ δηµιουργίες
ΚΕΡΑΜΙΚΑ για σας στο άπειρο
Αρχιτεκτονική κήπων
Συντήρηση πισίνας
Στολισµοί γάµων Κοµµωτήριο
Στολισµοί βαπτίσεων ΄΄Νίκος΄΄
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 11 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 27910.22018 Π. ΚΕΦΑΛΑ 27 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΤΗΛ. 27910.27004
��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 7

Επίσης αξιόλογα είναι και τα οφέλη για το επιβαρυµένο ήδη περιβάλ- κατηγορία τους την επιστρέφουµε. Είναι νοµίζω κατανοητό ότι
λον της Μεγαλόπολης από τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερ- είναι άλλο πράγµα το τέλος σύνδεσης να έχει εισπραχθεί το 2001,
µοκηπίου, δεδοµένου ότι κατά την πλήρη λειτουργία της Τηλεθέρ- διαφορετικό το 2005 και τελείως διαφορετικό το 2010. Όσο για
µανσης θα αποφεύγεται η καύση 6.455.000lit πετρελαίου ανά έτος το επιχείρηµα πως οι συµπολίτες µας δεν θα συνδεθούν στο δί-
και η εκποµπή 7.405.000 kg CO2 στο ίδιο χρονικό διάστηµα. κτυο λόγω της υψηλής τιµής, τους θυµίζουµε πως οι αιτήσεις για
Πολλαπλές είναι και οι θετικές συνέπειες για το ∆ήµο, τους πολί- σύνδεση έγιναν πριν ανακοινώσουν το τέλος σύνδεσης, το οποίο
τες και την κοινωνία της περιοχής τόσο από οικονοµική άποψη, όσο αύξησαν οι ίδιοι κατά 2 ευρώ µέσα σε δύο χρόνια.
και από άποψη ποιότητας ζωής, αειφόρου ανάπτυξης και καλύτερων
προοπτικών για το µέλλον. Τέλος µας κατακρίνουν επειδή δεν βάλαµε όπως υποστηρίζουν
ούτε µια βίδα.
Και τώρα λίγα λόγια για την παραπληροφόρηση: Είναι αλήθεια ότι από τις κακοτεχνίες έλλειπαν πολλές βίδες. Πώς
Μας κατηγορεί λοιπόν η µειοψηφία και αναπαράγεται από µέρος όµως να συνεχίσουµε όταν οι ελεγκτές ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µπαινό-
του τοπικού τύπου ότι απαξιώσαµε την Τ/Θ. βγαιναν για να ξεκαθαρίσουν τη διαχειριστική Βαβέλ που επικρα-
Το έργο το απαξίωσαν εκείνοι που δεν είχαν φροντίσει να εξασφα-
λίσουν χρηµατοδοτήσεις και αναγκαίους πόρους για την υλοποί- τούσε;
ησή του και υποθήκευσαν το µέλλον ολόκληρου του ∆ήµου µε Όταν έπρεπε ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του ∆ήµου να διατίθε-
δυσβάσταχτους και δυσανάλογους δανεισµούς. Τα δάνεια αυτά νται για την αποπληρωµή του δανείου ύψους 4.700.000 που είχαν
έχουν γίνει τροχοπέδη στη λειτουργία του ∆ήµου και αναγκαζό- φορτώσει στις πλάτες των δηµοτών;
µαστε να µειώσουµε έργα και δράσεις άκρως απαραίτητα για την Όταν έκαναν αναθέσεις ύψους 500.000_ µετά τις εκλογές που εί-
ανάπτυξη του τόπου µας για να καλύψουµε τις τοκοχρεωλυτικές χαν χάσει;
δόσεις που φθάνουν τα 600.000€ ετησίως. Όταν είχαν διαθέσει όλο το ΕΑΠ, το 1ο και το 2ο στο απύθµενο
Το έργο το απαξίωσαν εκείνοι που δεν φρόντισαν να υπογράψουν, βαρέλι της Τ/Θ;
ως όφειλαν τη σύµβαση παροχής θερµικής ενέργειας µε τη ∆ΕΗ, Όταν µας παρέδωσαν οικονοµικό έλλειµµα από τη λειτουργία και
να χαράξουν και να υλοποιήσουν τιµολογιακή πολιτική για τη δι- το κόστος της µισθοδοσίας των εργαζοµένων στην επιχείρηση;
αχείριση του συστήµατος, προχωρώντας συγχρόνως στη συµβο- Όταν επιπλέον αντιµετωπίσαµε τεράστιο οικονοµικό πρόβληµα
λαιοποίηση µε τους καταναλωτές. λόγω των πυρκαγιών;
Που δεν φρόντισαν να έχει έσοδα από την πρώτη στιγµή της λει-
τουργίας του για να µπορέσουν να γίνουν επεκτάσεις. Όταν δεν υπήρχε καµία τιµολογιακή πολιτική;
Εκείνοι που δηµιούργησαν δύο κατηγορίες δηµοτών τους ευνοη- Και τέλος όταν είχαµε να αντιµετωπίσουµε σηµαντικά κατασκευ-
µένους που δεν πλήρωσαν και δεν µπορούν να πληρώσουν για τη αστικά λάθη στον κεντρικό αγωγό, στο λεβητοστάσιο, στις εξωτε-
χρήση της θερµικής ενέργειας και τους πολλούς «άτυχους» που θα ρικές συνδέσεις αλλά και λειτουργικές δυσκολίες από την έλλει-
συνδεθούν και θα πληρώνουν από την πρώτη στιγµή κανονικά. ψη προσωπικού, τη µη πρόβλεψη για δηµιουργία βιοµάζας και το
Ήταν ναι η όχι µικροπολιτική αλχηµεία τα έξοδα λειτουργίας του κλείσιµο της µονάδας ΙΙΙ για ένα χρόνο.
συστήµατος να πληρώνονται µέσα από τις απ’ ευθείας συµβάσεις Πιστεύω ακράδαντα ότι ο σχεδιασµός της ∆ηµοτικής Αρχής για το
εργολαβιών που είχαν υπογράψει; Χρήµατα που σκοπό είχαν την θέµα αυτό που έγινε µε σοβαρότητα και υπευθυνότητα µας µεταφέ-
κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου δόθηκαν στο βωµό της επι- ρει από το γκρίζο αδιαφανές απαισιόδοξο χθες σε ένα ελπιδοφόρο
λεκτικής εξυπηρέτησης ολίγων συµπολιτών µας. αύριο.
Μας κατηγορούν για φοροεισπρακτική πολιτική. Και αυτή την ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύλογος Τριών Τέκνων Μεγαλόπολης οποίος ευλόγησε και την πίτα µας. Η χορωδία της Μητρόπολης τρα-
γούδησε πολλά τραγούδια και η χορευτική οµάδα της Μητρόπολης
«Ο ΑΡΚΑΣ» χόρεψε παραδοσιακούς χορούς. Ακολούθησε πλούσιος µπουφές.
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το ∆.Σ. ευχαριστεί όλους όσους παρευρέθηκαν και τίµησαν µε την
Στις 10 Ιανουαρίου 2010 στο ξενοδοχείο «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» στην Καρύ- παρουσία τους την εκδήλωση αυτή. Επίσης ευχαριστούµε το ∆ήµο
ταινα Αρκαδίας πραγµατοποιήθηκε η κοπή Γόρτυνος και το ∆ήµαρχο κ. Κωνσταντίνο
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου Μιχόπουλο για την χορηγία της εκδήλωσης
µας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο ∆ήµαρ- και το ξενοδοχείο «ΠΕΛΑΣΓΟΣ» για τη φι-
χος Γόρτυνος κ. Κωνσταντίνος Μιχόπουλος λοξενία της. Επίσης πρέπει να συγχαρούµε
µετά της συζύγου του, αντιδήµαρχοι και το ∆ήµο Γόρτυνος για την προσφορά περί-
µέλη των δηµοτικών συµβουλίων του ∆ήµου που 1.000.000€ στην Μητρόπολη Γόρτυνος
Γόρτυνος, του ∆ήµου Μεγαλόπολης και του & Μεγαλοπόλεως για την ανέγερση γηρο-
∆ήµου Φαλαισίας, ο Μητροπολίτης Γόρτυνος κοµείου στο λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης
& Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεµίας, πλήθος ιερέ- και να τον ευχαριστήσουµε που έκανε µια
ων, οι υποψήφιοι βουλευτές Αρκαδίας Παυ- τόσο σηµαντική προσφορά στην εκδήλωση
λής ∆ηµήτριος και Αλεξόπουλος ∆ηµήτρης, του συλλόγου µας.
αντιπρόσωπος του Εµπορικού Συλλόγου Με- Ευχόµαστε σε όλους ευτυχισµένος ο και-
γαλόπολης, ο πρόεδρος του συλλόγου Τρι- νούργιος χρόνος, υγεία, ευτυχία, χαρά και
ών Τέκνων Ν. Μεσσηνίας, πλήθος µελών του συλλόγου και πλήθος υποσχόµαστε ότι θα πραγµατοποιηθούν και άλλες εκδηλώσεις και
κόσµου. Χαιρετισµό απεύθυναν µετά τον Πρόεδρο του συλλόγου ο εκδροµές στον νέο αυτό χρόνο.
∆ήµαρχος Γόρτυνος, κ. Μιχόπουλος Κωνσταντίνος, ο Παυλής ∆ηµή- Εκ του συλλόγου. Το ∆.Σ.
τριος και ο Μητροπολίτης Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ιερεµίας ο
ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3ο χλµ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ


ΤΗΛ. 27910-27090 - ΚΙΝ. 697-7575424
Σελίδα - 8 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

ΟΙ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ Ο «ΚΡΥΦΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ...
Η ενασχόληση µε την πολιτική, απαιτεί µια βασική προϋπόθεση: κάνουν το παν για να βρίσκουν τις κινήσεις των κυβερνώντων
όποιος επιλέγει να εισέλθει σε αυτό το χώρο, πρέπει αναγκαστικά πάντοτε λανθασµένες, χωρίς να βρίσκουν ποτέ κάτι σωστό να
να περάσει από τη βάσανο της λαϊκής ετυµηγορίας. πουν.
Ο λαός, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, έχει την Οι δεύτεροι, πάντοτε µε δική τους πρωτοβουλία, έχουν την τάση
ευκαιρία να ενηµερωθεί για τις θέσεις, το πρόγραµµα και την της (κακοπροαίρετης) κριτικής, ανέκαθεν, ανεξάρτητα από το
προσωπικότητα του υποψήφιου (πρωθυπουργού-βουλευτή, ποιοι είναι οι κυβερνώντες. Είναι, θα έλεγε κανείς, αυτοί που θα
δηµάρχου-δηµοτικού συµβούλου) και κατά τη γνώµη του να ήθελαν να ασχοληθούν µε την πολιτική, αλλά γνωρίζοντας τις
επιλέξει αυτόν που είναι ιδανικότερος. αδυναµίες τους και κυρίως φοβούµενοι ότι µπορεί να γίνουν και
Η λαϊκή ετυµηγορία συνιστά µιαν εντολή των αρχοµένων προς οι ίδιοι αντικείµενα (κακοπροαίρετης) κριτικής, εφόσον γίνονταν
τους αρχόµενους, να ενεργούν αντί αυτών, για όλες τις µη ποτέ κυβερνώντες, προτιµούν την, εκ του ασφαλούς, άσκηση
προσωπικές τους υποθέσεις. κριτικής, και τη θαλπωρή της «αιώνιας αντιπολίτευσης»…
Αυτή είναι άλλωστε η αντιπροσωπευτική δηµοκρατία, την οποία Συνήθως, οι δεύτεροι, σε αντίθεση µε τους πρώτους, επιλέγουν µια
έχουν υιοθετήσει, µε µικρές παραλλαγές, οι λεγόµενες δυτικές ιδιότητα, µια θέση σε συλλογικά όργανα, όπου υπό το «µανδύα»
δηµοκρατίες. της εξυπηρέτησης των σκοπών των οργάνων που υπηρετούν,
Σε αντιδιαστολή µε την αντιπροσωπευτική δηµοκρατία βρίσκεται µπορούν καµουφλαρισµένα να επιδίδονται άνετα στο «σπορ» της
η άµεση δηµοκρατία, που γεννήθηκε στην Αρχαία Αθήνα, η οποία «αιώνιας αντιπολίτευσης», έχοντας φυσικά ως έγνοια µόνον αυτό
δε µπορεί να λειτουργεί στο σύγχρονο κόσµο, για αντικειµενικούς και επουδενί τους σκοπούς των συλλογικών οργάνων, στα οποία
λόγους (µεγαλύτερα πληθυσµιακά µεγέθη κ.ο.κ.). εισχωρούν…
Η λαϊκή ετυµηγορία δίνει το δικαίωµα στον πολιτικό να εφαρµόζει Πολλές φορές βέβαια τυγχάνει, λόγο αυτής της δράσης τους, να
το πρόγραµµά του για το οποίο έχει εκλεγεί. ζηµιώνουν αυτά τα συλλογικά όργανα…
Οι πολίτες έχουν δικαίωµα να ασκούν κριτική επί του πολιτικού,
εφόσον η πολιτική που ασκεί παρεκκλίνει από το πρόγραµµα για Πρέπει να σηµειωθεί ότι, οι δύο κατ’ επάγγελµα επαγγελµατίες
το οποίο εκλέχθηκε. «αντιπολιτευόµενοι» έχουν και άλλη µια ειδοποιό διαφορά
Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή όταν ασκείται κριτική από τους µεταξύ τους:
πολίτες απέναντι στους χειρισµούς του πολιτικού, ακόµα κι αν οι πρώτοι (απροκάλυπτοι) είναι ακριβώς οι ίδιοι που λιβανίζουν
εφαρµόζει το πρόγραµµα το οποίο, δια της ψήφου του, ενέκρινε τους κυβερνώτες της αρεσκείας τους. Είναι οι ίδιοι, που όταν
η πλειοψηφία του λαού, τότε τέτοιες ενέργειες εκπορεύονται από κυβερνούν οι «δικοί» τους, τα βλέπουν όλα «ρόδινα»…
δύο πηγές: Οι δεύτεροι, οι προ-καλυµµένοι «αντιπολιτευόµενοι» δεν
• Από τους πολιτικούς αντιπάλους, δηλαδή από αυτούς που αλλάζουν ρόλους. Παραµένουν πιστοί στις αρχές τους. Ανήκουν
συµµετείχαν στην ίδια εκλογική διαδικασία µε αυτούς που στην «αιώνια αντιπολίτευση»…
κυβερνούν, αλλά η πλειοψηφία του λαού δεν τους επέλεξε ως
ικανότερους να ενεργούν αντί αυτών. Πέρα από το γεγονός ότι και οι µεν και οι δε, είναι «χρήσιµοι»
Ο ρόλος των αντιπολιτευόµενων πολιτικών πρέπει να είναι για κάθε πολιτικό που ασκεί αντιπολίτευση, αυτές οι κατηγορίες
αυτός. ∆ηλαδή να ασκούν κριτική στους κυβερνώντες και να πολιτών είναι «καρκίνος» για την πολιτική…
τους ελέγχουν. Οι πρώτοι δε «θεραπεύονται» µε κανέναν τρόπο… Είναι
Και νοµιµοποιούνται να κάνουν κάτι τέτοιο γιατί έθεσαν τον απροκάλυπτοι, πιστεύουν (ή τουλάχιστον θέλουν να δείχνουν ότι
εαυτό τους στη βάσανο των εκλογών και δήλωσαν αφ’ ενός ότι πιστεύουν) στη µια και µόνον αλήθεια που φέρει ο αρεστός γι’
προτείνουν διαφορετικό πρόγραµµα αφ’ ετέρου ότι διαφωνούν αυτούς πολιτικός.
µε το πρόγραµµα που προτείνουν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι. Οι δεύτεροι «θεραπεύονται» µε έναν τρόπο: όταν πεισθούν ότι
δεν έχουν αδυναµίες (παρά το γεγονός ότι έχουν…) αλλά είναι
• Από τους κατ’ επάγγελµα «αντιπολιτευόµενους» πολίτες, ικανοί να κυβερνήσουν και ξεπεράσουν το φόβο της έκθεσής
οι οποίοι, είτε απροκάλυπτα, είτε υπό το «µανδύα» διαφόρων τους στη βάσανο της λαϊκής ετυµηγορίας.
ιδιοτήτων που φροντίζουν να φέρουν, έχουν σκοπό να ασκούν Με άλλα λόγια, «θεραπεύονται» όταν νιώσουν ότι το «ψώνιο»
κριτική, κατά των κυβερνώντων, χωρίς να έχουν θεσµικό ρόλο, τους µε την πολιτική (το οποίο επιµελώς αποκρύπτουν) µπορούν
αλλά απλά και µόνον για να έχουν κάτι να πούν. να το εξωτερικεύσουν, χωρίς φόβο, αλλά µε πολύ πάθος!
Είπαµε βέβαια ότι πρόκειται για δύο (2) κατηγοριών πολιτών: Τότε, θα µπούν στο «χορό» και είτε θα γίνουν και αυτοί
αυτών που απροκάλυπτα ασκούν κριτική και αυτών που έχουν κυβερνώντες είτε θα σπάσουν τα µούτρα τους. Στο πρώτο
προ-κάλυψη, ήτοι µανδύα. ενδεχόµενο θα τους έχουµε στο «σβέρκο» µας, στο δεύτερο θα
Οι πρώτοι συνήθως είναι θιασώτες των εκάστοτε αποσυρθούν και από την «αιώνια αντιπολίτευση», θα ηρεµήσουν
αντιπολιτευόµενων, που είτε κατόπιν προτροπής από τους και φυσικά θα επιτρέψουν σε κάθε είδους συλλογικό όργανο, στο
τελευταίους, είτε µε δική τους πρωτοβουλία, ένεκα του «πάθους» οποίο συµµετέχουν, να λειτουργεί υγιώς.
τους, γίνονται πολλές φορές «βασιλικότεροι του βασιλέως» και Π.Α.Μ.
��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 9

Η Εταιρεία Αρκαδικών Γραµµάτων και Τεχνών εποχή εκείνη, αξιοποιώντας στο έπακρον όλα τα δεδοµένα.
Τα άγνωστα και απρόσµενα που αποκαλύφθηκαν και “ανασύρθη-
αναβίωσε τη “Βουλή των Μυρίων”. καν” κάτω από αλλεπάλληλα άϋλα στρώµατα λήθης, εξέπληξαν για
την τεράστια πολιτική και δικαιοπρακτική νοµική προσφορά στη ∆η-
Εκχύλισµα ∆ηµοκρατίας και ευωδία πολιτική διαχύθηκε στην ιστο- µοκρατία των Αρκάδων της Μεγαλόπολης στην αρχαιότητα, αφήνο-
ρική αίθουσα της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, στην οδό Σταδίου ντας έντονη ώσµωση για τις πράξεις συµφωνιών και συνθηκών πο-
13 στην Αθήνα, στον απόηχο των πολύσηµων οµιλιών της Ηµερίδας λέµου και ειρήνης ή συµµαχίας, καθώς και της συστηµικής εκλογής
της Εταιρείας Αρκαδικών Γραµµάτων και Τεχνών για τη “Βουλή των αρχόντων.
Μυρίων” της Μεγαλόπολης της αρχαίας Αρκαδίας. Όλα αυτά, συγκροτούν σοβαρή απαρχή βαθειάς έρευνας και επιτάσ-
Το τετρασέπαλο “πήγµα” τηλέκλειτων ταράκτορων τελεστών της σουν επιστηµονικές εξαντλητικές αναζητήσεις, για να απενδυθούν
επιστήµης και της πολιτικής απέδωσε βαθύρριζο αθησαύριστο αµητό, τους άρραφους χιτώνες της άγνοιας και της αδιαφορίας και να αφή-
για όλους όσοι παρευρέθησαν στις 15 ∆εκεµβρίου 2009 στη λαµπρή σουν να έρθουν στα φώτα της γνώσεως οι ανεκτίµητες αξίες τους, για
εκδήλωση-σταθµό, για το Αρκαδικό ακροπύργιο του Κοινοβουλευτι- την ανέλιξη του Κοινοβουλευτισµού στην Ελλάδα και τον κόσµο.
σµού και της ∆ηµοκρατίας γενικότερα στην αρχαία Ελλάδα. Η Εταιρεία Αρκαδικών Γραµµάτων και Τεχνών χαράσσει ανοίγµα-
Ο Επίτιµος Πρόεδρος του Παγκόσµιου Συµβουλίου Ειρήνης και τα, κατεδαφίζει τείχη αµάθειας, εγκαθιστά φωτεινούς οδοδείκτες και
του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ευάγγελος Μαχαίρας, µε όσα υψώνεται πρόδροµος στην ανάγκη διοργάνωσης ειδικών διεθνών
εξέθεσε για τη “Βουλή των Μυρίων” και ο ∆ρ. του Πανεπιστηµίου επιστηµονικών αδήριτων πλέον Συµποσίων, για την επιτακτικά επι-
Μονάχου - Οµότιµος Καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας του βεβληµένη ανάδειξη και σωστή αποτύπωση των ιχνών ιδρώτα και
Πανεπιστηµίου Κρήτης και Πρόεδρος της Εταιρείας Μεσσηνιακών αίµατος της διαδροµής της ∆ηµοκρατίας και όλων των πτυχών των
Αρχαιολογικών Σπουδών κ. Πέτρος Θέµελης µε το θέµα: “Μεγαλό- µορφών της, µέσα από τις σκοτεινές σήραγγες και τις µεστές αλγη-
πολη-Μεσσήνη, βίοι παράλληλοι” που παρουσίασε, άνοιξαν τον κύ- δόνες, ατραπούς της πορείας της, ανά τους αιώνες της ιστορίας της
κλο των οµιλιών στο κατάµεστο αµφιθέατρο. καθώς και τα λιγοστά, αλλά δηµιουργικά φωτεινά περάσµατά της.
Στη συνέχεια ο ∆ρ. Κοινωνιολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οφείλουµε να εκφράσουµε τα συγχαρητήριά µας στον αθαµβή και
Πανεπιστηµίου Indianapolis, ∆ικηγόρος-Πολιτικός Επιστήµων και οραµατιστή Πρόεδρο της Εταιρείας Αρκαδικών Γραµµάτων και Τε-
πρ. Πρόεδρος της Παναρκαδικής Οµοσπονδίας Ελλάδος κ. Φίλιππος χνών κ. Ηλία Στασινό και στα µέλη του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου
Νικολόπουλος, ο οποίος ανέπτυξε το θέµα “Η λειτουργία και η απο- για την οργάνωση της Ηµερίδας και στους κ. Οµιλητές για τις εµπε-
τελεσµατικότητα της “Βουλής των Μυρίων” και οι αρχές της άµεσης ριστατωµένες οµιλίες τους.
δηµοκρατίας” και ο ∆ρ. Φιλοσοφίας, Οµότιµος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πει- Κρίνουµε επιβεβληµένο η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Πολιτεία, το
ραιώς, Φιλόλογος και ∆ικηγόρος κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος µε Ίδρυµα της Βουλής και το Κοινοβούλιο της Ευρώπης να στηρίξουν
θέµα: “Το Κοινόν των Αρκάδων” έκλεισαν τον κύκλο των οµιλιών. την προσπάθεια που καταβάλλει η Εταιρεία Αρκαδικών Γραµµάτων
Οι επίλεκτοι οµιλητές µε την επιστηµοσύνη τους ανέταµον τις πο- και Τεχνών για την εξέλιξη της ∆ηµοκρατίας και του πολιτισµού.
λυσήµαντες διαστάσεις της “Βουλής των Μυρίων” του 4ου αι. π.Χ. Αθήνα, 22.12.2009
και µε τους πνευµατικούς προβολείς τους διαπέρασαν τις χιλιετίες Κωνσταντίνος Κουµπέτσος
και εψηλάφησαν το “Ναό της ∆ηµοκρατίας” ανάγλυφα, όσο και την Κλασικός Φιλόλογος-∆ηµοσιογράφος

Ρωτήµατα και ρήγµατα Τι υπάρχει; Τι κινείται στη γη και στο φλοιό


του µυαλού µας; Είναι µια ψείρα που συνω-
βεβαιότητας. «Καλλικράτης» λοιπόν! Το νέο
όνοµα-θύµα της λεγόµενης «διοικητικής
των ηµερών. µοτεί; αναδιάρθρωσης» ή καλύτερα αποδιάρθρω-
Πως θα κρατήσουµε αψεγάδιαστη την σης της χώρας! Ο «Καποδίστριας» ξέφτισε.
Του Ηλία Σιαµέλα ύπαρξή µας; Ποιος θα παραµείνει καθαρός Ακολούθησε το πεπρωµένο της παράγκας,
µέσα στην αλλοτρίωση και το φασισµό; που την παίρνει ο άνεµος. Τότε η επωαστική
6 Ιανουαρίου 2010 Φτάνει το λυπητερό τραγούδι µας µέσα στα µηχανή του Σηµίτη, σε στιγµές ακατάσχετου
ρεζερβέ ανάκτορα της πολιτικής καµαρίλας; οργασµού, είχε γεννήσει τους βλαχοδήµαρ-
Υπάρχει ένας όµιλος από τυχοδιώκτες σε Οι φλυαρίες µας µπορούν να περιορίσουν χους. Ήταν η εποχή που στο όνοµα της οι-
αόρατη τροχιά; Υπάρχει ένα πυκνοχτισµέ- το κατακτηµένο δικαίωµα λεηλασίας των κοδόµησης της «άσπιλης» βλαχοδηµαρχίας
νο και θεληµατάρικο υπόστρωµα πολιτικών, πολιτικών ενάντια στο λαό; δόθηκε το προνόµιο στο χιµπατζή να εφορ-
αρραγές σηµείο αναφοράς, για κάθε εγκλη- «Παλιά µου τέχνη κόσκινο»; Ποιος µπορεί µά χωρίς αναστολές και κοµψότητες κατά κει
µατία ή συνεργό, ντόπιο ή ξένο; Υπάρχει ένα να είναι σίγουρος ότι η σηµερινή καλοπου- που µύριζε χρήµα και προβολή. Η πιο τέλεια
ανεξάντλητο κοίτασµα από φθοροποιά δη- δραρισµένη εξουσία, δε θα παίξει πάλι τα τερατογέννηση είχε επιτευχθεί. Η αδιαντρο-
µοσιο-υπαλληλικά υποσύνολα που διαχειρί- κλέφτικα παιχνίδια της πάνω στο ανάχωµα πιά και η χοντροκοπιά των βλαχοδήµαρχων
ζονται το σκοτάδι µας; Υπάρχει ένα σύστηµα του τάφου της Ελλάδας; ξεπερνούσαν κατά πολύ τα όρια της πιο άσε-
που προστατεύει και περικλείει όλους αυτούς Αλήθεια, χρειάζεται παρηγοριά ο άνθρω- µνης και κακόγουστης αισθητικής. Τώρα
στη µοχθηρή αγκαλιά του; Υπάρχει ένας νι- πος όταν πεθαίνει; στην καινούργια επωαστική µηχανή του συ-
κηµένος και φοβιτσιάρης λαός ή κάτι σαν ένα Έγινε συνήθεια να κλαις και να ρωτάς; Να στήµατος θα εκκολαφτούν οι υπερ-βλαχοδή-
υπόλειµµα ανθρωποµορφικό, όπου ακολου- βρίζεις και να βλαστηµάς; Στην εποχή της µαρχοι νεοσσοί! Το είδος εξελίσσεται δυνα-
θεί σα σκουριασµένη σκιά τα βήµατα των κόλασης σαν τρίτο µάτι να παραµιλάς; µικά. Ο νέος υπερ-βλαχοδήµαρχος, σπερµα-
δηµίων του; Ω, αχρείο σύστηµα, ω ξεχαρβαλωµένο κατα- τικός βλαστός κι απόσταγµα, ενός υστερικού
Ω! δυστύχηµα δυσνόητο, ως τα που θα φτά- ναλωτικό ζωόφυτο, ως πότε θα µε περιγελάς; ολοκληρωτικού καθεστωτικού κέντρου, ο
σεις; καινούργιος « Άρχοντας της Τοπικής... Ετε-
11 Ιανουαρίου 2010 ροδιοίκησης», χωρίς αµφιβολία θα κατορ-
10 Ιανουαρίου 2010 Πάνε τα ερωτηµατικά! Ήρθε η εποχή της Συνέχεια στη σελίδα 10

Γ ΡΑ Φ Ε Ι Ο Τ Ε Λ Ε Τ Ω Ν ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΗ∆ΕΙΕΣ - ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΗΝΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Εξουσιοδοτηµένο συνεργ είο
ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ - ΤΗΛ. 27910-22500
έκδοσης κάρτας καυσα ερίων
ΚΙΝ. 6944-688935, 6945-996489, 6948-780836 για όλα τα οχήµατα
Παράρτηµα : ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 60 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Παπαφλέσσα 8 - Μεγαλόπολη - Τηλ. 27910.23907 - Fax: 27910.27015
Σελίδα - 10 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος τηαυτό– Λεύκτρο – Μεγαλόπολη – Καρύταινα – Αρχαία Ολυµπία. Το έργο


θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της περιοχής γιατί θα συνδέει την Ανα-
στο ∆ήµο Γόρτυνος τολική µε τη ∆υτική Πελοπόννησο, καθώς επίσης την ιστορία και τον
πολιτισµό που είναι ο Μυστράς και η Αρχαία Ολυµπία.
Κλείνοντας ο κ. ∆ήµαρχος επεσήµανε µε έµφαση στο Βουλευτή Αρκαδίας
Στην Καρύταινα το Σάββατο 12 ∆εκεµβρίου 2009 και ώρα 6:00 µ.µ. συ- για τη λειτουργία των µονάδων ∆ΕΗ Μεγαλόπολης και το καθεστώς
νεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Γόρτυνος µε την παρουσία όπου επικρατεί έως και σήµερα, αλλά και για την αδικία του Ανταποδο-
του Βουλευτή Αρκαδίας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Παρόντες τικού Τέλους ΕΑΠ που υφίσταται ο ∆ήµος Γόρτυνος και που ως γνωστόν
ήταν όλοι οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου, οι Πρόεδροι των Τοπικών έχει προσφύγει στο Συµβούλιο Επικρατείας.
Συµβουλίων και πολίτες. Ο ∆ήµαρχος επισήµανε τη διγλωσσία που υπάρχει από ανέκαθεν σε όλες
Ο ∆ήµαρχος κ. Κων/νος Μιχόπουλος ευχαρίστησε τον κ. Κωνσταντινό- τις Κυβερνήσεις, όταν είναι Αντιπολίτευση άλλα λένε και όταν είναι Κυ-
πουλο για το ενδιαφέρον που έδειξε από την πρώτη στιγµή για τον πυρό- βέρνηση άλλα κάνουν. Κι έγινε πιο σαφής όταν θύµησε στον Βουλευτή
πληκτο ∆ήµο και του ανέφερε τα πολλά προβλήµατα που απασχολούν το
∆ήµο µας, τα οποία είναι τα εξής:
1) την άµεση χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση φυσικών καταστρο-
φών που έπληξαν το ∆ήµο,
2) τη χρηµατοδότηση
για τη συντήρηση και
ανακαίνιση των πρώην
∆ηµοτικών Σχολείων
του ∆ήµου,
3) τη χρηµατοδότηση
για την ολοκλήρωση
του έργου δηµιουργίας
διαδροµής ποδηλάτων
µήκους 5 χιλ.,
4) τη χρηµατοδότηση
για την αναστήλωση
της οικίας του νοµο-
διδάσκαλου Νικόλαου ότι πριν από 3 χρόνια περίπου ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. ∆ηµήτρης Ρέπ-
∆ηµητρακόπουλου, πας και ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Παπακωνσταντίνου είχαν ζητήσει στον
5) τη χρηµατοδότηση για τη σύνταξη µελέτης της αποτύπωσης χωροθέ- τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Φώλια να ΑΡΕΙ την υπουργική απόφαση και
τησης για τη δηµιουργία παραδοσιακού οικισµού στο ∆ήµο 200 κατοικι- να τίθονταν το θέµα εκ νέου σε διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµε-
ών, νους φορείς, αλλά δυστυχώς δεν έγινε τίποτα. Σήµερα ο κ. Ρέππας ως
6) την ένταξη του έργου «Αναστήλωση του Ιστορικού Κάστρου Καρύται- Υπουργός Υποδοµών και ο κ. Παπακωνσταντίνου ως Υπουργός Οικονο-
νας» στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισµού µε το ποσό των µικών πρέπει και οφείλουν να αλλάξουν αυτή την άδικη απόφαση που
5.000.000 ευρώ και τότε την είχαν στηλιτεύσει.
7) τη χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων για το Τέλος, ο κ. Κωνσταντινόπουλος αφού άκουσε µε προσοχή αυτά που ει-
έργο «Οιδοποιία από ∆ήµο ∆ηµητσάνας – ∆ήµο Γόρτυνος – Κούκου Γε- πώθηκαν στην συνεδρίαση, δεσµεύτηκε ενώπιον του ∆ηµοτικού Συµβου-
φύρι – Λύκαιο – Άνω Καρυές – Επικούρειο Απόλλωνα». λίου για όλα τα παραπάνω αιτήµατα ότι θα βοηθήσει για την επίλυσή
Ο κ. Μιχόπουλος έθεσε ακόµα 2 επίσης µεγάλα και σοβαρά αναπτυξιακά τους. Επεσήµανε στον ∆ήµαρχο ότι πριν έρθει στο Συµβούλιο γνώριζε
έργα που χρειάζονται τη στήριξη των Βουλευτών του Νοµού Αρκαδίας για τα προβλήµατα που επικρατούν και υποσχέθηκε τη συνεργασία του
αλλά και των Βουλευτών του Νοµού Ηλείας, για το εθνικό δρόµο Σπάρ- µε τον κ. Ρέππα για την επίλυση των προβληµάτων.

Ρωτήµατα και ρήγµατα των ηµερών. πολιτικά το λαό, για να προχωρήσουν ανενόχλητοι στην αναδιάταξη των
συνόρων στην περιοχή µας, και να ενισχύσουν παράλληλα το δολάριο, χρη-
Συνέχεια από τη σελίδα 9
σιµοποιώντας τη χρεωκοπηµένη χώρα µας σαν δούρειο ίππο, ενάντια στο
θώσει να «ταπώσει µε υδρόφιλο βαµβάκι» κάθε στόµα και κάθε λο-
ευρώ και την Ευρώπη.
γική.
»Το σχέδιο, συνέχισε, δεν είναι σηµερινό. Το χτίζουν χρόνια τώρα, πετρα-
Ω, θεληµατάρηδες ευνούχοι, Ω, αταξινόµητες ανθρωπολογικά µαϊ-
δάκι, πετράδι, µε λαµπαδηφόρους τους εκλεκτούς της Λέσχης Μπίλντε-
µούδες, ως που θα φτάσει το κακό;
µπεργκ, Σηµίτη και Καραµανλή. Το έγκληµα της χρεωκοπηµένης Ελλάδας
12 Ιανουαρίου 2010 έγινε µε πλήρη συνείδηση. Το «σπάταλο» κράτος, µε την κατευθυνόµενη
«∆ε µπορεί! Μου είπε ένας φίλος σήµερα το πρωί. Αυτή η κυβέρνηση διαφθορά του, µε τους χιλιάδες υπεράριθµους δηµόσιους υπαλλήλους του,
είναι το πιο προωθηµένο και «ξεσκαρταρισµένο» προϊόν της Αµερι- µε τους Ολυµπιακούς αγώνες του, µε τα C4I του, µε τους ευρωβόρους βλα-
κάνικης πολιτικής µηχανής. Κατ’ αρχήν είναι εµβολιασµένη µ ε το στοι- χοδηµάρχους του, µε την παχυλή βοήθεια προς τις χώρες των Βαλκανίων, µε
χείο της αλογικότητας, που της επιτρέπει ν’ αποποιείται και να ξεπερνά µε τη γαλαντόµα ενίσχυση των ΜΚΟ, οικοδοµήθηκε και θέριεψε κάτω απ’ το
µια χαζοχαρούµενη αφέλεια κάθε έγκληµα και κάθε προδοσιά. άγρυπνο µάτι της Νέας Τάξης και της Λέσχης Μπίλντεµπεργκ.
»Αυτή η κυβέρνηση, είναι η πειθήνια λεγεώνα, που έχει βάλει σε κίνηση »Όλα τούτα τα χρόνια είχαµε να κάνουµε µ’ έναν διαπλεκόµενο υπόκοσµο
τον πιο ύπουλο και καταστροφικό µηχανισµό εναντίον της χώρας µας και στ’ ανώτερα πολιτικά κλιµάκια, αδίσταχτο κι εγκληµατικό. Κι αυτή η έντεχνη
του λαού της. Επιθυµία των Αµερικάνων είναι να εξαθλιώσουν τη χώρα, και µε πλαστά στοιχεία είσοδος της χώρας µας στη ζώνη του ευρώ εντάσσεται
να χρεωκοπήσουν τα νοικοκυριά, να κοµµατιάσουν τα εδάφη της, µέσω του στο γενικότερο σχέδιο και στις σκοτεινές µηχανορραφίες που υφάνθηκαν απ’
«Καλλικράτη», να ελληνοποιήσουν χιλιάδες µετανάστες, να σουφρώσουν το επιτελείο του Σηµίτη, µε την καθοδήγηση των Αµερικανών.
»Με λίγα λόγια, µου είπε, η σηµερινή κατάσταση ήταν προαποφασισµένη
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ και µετήλθε πολλά στάδια ωρίµανσης µέχρι να φτάσει στην τελική της µορ-

ΧΑΒΑΡΗΣ φή. Η «ήρεµη» διαδοχή από Καραµανλή σε Giorgaki, σηµατοδότησε τη Νέα


Φάση του εγχειρήµατος. Είχε έρθει η ώρα του τελικού «Εκτελεστή»!
ΕΚ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ »∆εν διεκδικώ τον τίτλο του αλάθευτου κριτή, µου τόνισε τελειώνοντας,
όµως έστω και µια υποψία λάθους µου, θα µου έδινε το κουράγιο, τον ήλιο
ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ της Ελλάδας χωρίς ντροπή ακόµη να θωρώ»!
Κι εγώ µετά απ’ όλα αυτά τι να πω; Ότι το Γουδί είναι εδώ; Όµως µ’ αυτά
ΒΕΝΖΙΝΗΣ - DIESEL και µε τέτοια, µ’ αυτό το λαό, σε συνθήκες εξελιγµένης και εξειδικευµένης
SERVICE AIR CONDITION κατοχής, τι άλλο να πεις, χωρίς ενδόµυχα να γελοιοποιηθείς;
Παρώρεια Αρκαδίας, 12 Ιανουαρίου 2010.
ΠΕΡΙΦ. Ο∆ΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ - Τηλ. 27910.22564
��������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� �
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 | Σελίδα - 11

Θεατρική Οµάδα Μεγαλόπολης - Ήταν όλοι τους υπέροχοι!!!


«∆εν πληρώνω, δεν πληρώνω». Ένα έργο κοινωνικής διαµαρτυρίας και σάρκα και οστά. Το πρώτο θεατρικό έργο, µε την καθοδήγηση του
ταυτόχρονα µια υπέροχη φάρσα. Μια κωµωδία από τις πιο καλές του σκηνοθέτη Παναγιώτη Σπηλιόπουλου είναι γεγονός. Το εγχείρη-
σύγχρονου Ευρωπαϊκού Θεάτρου. Αυτό λοιπόν το έργο επέλεξε για µα δύσκολο, τα εµπόδια αρκετά, όµως η αγάπη τους για το θέατρο
είχε ως αποτέλεσµα την αψεγά-
διαστη µεταφορά του έργου. Το
παρατεταµένο χειροκρότηµα και
η αµέριστη υποστήριξη των θεα-
τών ενθάρρυνε την οµάδα για να
ξεκινήσει την προσπάθεια για το
επόµενο έργο.
Ευχόµαστε η Θ.Ο.Μ. να συνεχίσει
µε το ίδιο πάθος αυτό που ξεκίνη-
σε και να έχει πάντα επιτυχίες.
Τους ρόλους ερµήνευσαν (µε σει-
ρά εµφάνισης):
Αντωνία: Πόπη ∆ηµοπούλου
Μαργαρίτα : Γιούλα Ανδρέου - Κλουκίνα
Γιάννης: Παρασκευάς Καραθανάσης
Αστυνόµος Α΄: Γιάννης Θεοδοσό-
πουλος
Αστυνόµος Β΄: Νίκος Μάντης
Ηλίας: Γιώργος Παπούλιας
να ξεκινήσει την θεατρική πορεία η Θεατρική Οµάδα Μεγαλόπολης.
Νεκροθάφτης: Χρ. Κασσελούρης
Έπειτα από επίπονες και επίµονες προσπάθειες, οκτώ περίπου µηνών,
Πατέρας του Γιάννη: Χρήστος Κασσελούρης
η θεατρική οµάδα της πόλης µας έκανε την παρθενική της εµφάνι-
ση στην κατάλληλα διαµορφωµένη σκηνή του Πνευµατικού Κέντρου Σκηνοθεσία - Κοστούµια: Παναγιώτης Σπηλιόπουλος
Μεγαλόπολης, στις 22 Ιανουαρίου 2010. Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Λύγουρη
Η επιλογή του έργου, σε µια περίοδο που, όντως όλοι δυσκολεύονται Κατασκευή σκηνικών: Σωτήρης Μπελιάς
και αρνούνται να πληρώνουν είναι εύστοχη και επίκαιρη. Φωτισµοί: Βαγγέλης Κυριαζής
Το όνειρο κάποιων θαρραλέων µελών της µικρής µας κοινωνίας πήρε Σκηνοθεσία Βίντεο: Αλέξ. Παπαηλιού
Εικονοληψία: Βαγγέλης Τζιβολιάς
Μικρές αγγελίες Επιλογή µουσικής: Ουρανία Κλουκίνα
Πήραν µέρος στα γυρίσµατα του βίντεο τα µέλη του ΚΑΠΗ Μεγα-
λόπολης.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Επιχείρηση Καλλυντικών ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Αξεσουάρ - Είδη δώρων Προς τον κ. Κωνσταντίνο Μιχόπουλο
17 χρόνια λειτουργίας ∆ήµαρχο Γόρτυνος
Αγ. Κωνστανίνου 5 - Μεγαλόπολη
Αγαπητέ µας κ. ∆ήµαρχε.
Πληροφορίες: Ζέτα Μπούρα, τηλ. 27910-25011 Εκ µέρους του εκκλησιαστικού Συµβουλίου της ενορίας Καρβουνα-
ΝΕΟΙ και νέες άνω των 18 ετών στον Άγιο ∆ηµήτριο Στούπας, το ρίου, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συµβολή και τη βοήθειά σας
και χωρίς απαραίτητη προηγούµε- οικόπεδο της είναι 400 τ.µ. Τηλ. ώστε να επιχορηγηθεί η ενορία µας από το καθαρό προϊόν του Ειδικού
νη εµπειρία ζητούνται για ανεξάρ- 6907763432. Κρατικού Λαχείου δια την επισκευή του Ιερού Ναού µας και του περι-
τητη σχέση συνεργασίας µε έδρα το *********************************** βάλλοντος χώρου αυτού.
χώρο τους, ελεύθερο ωράριο, υψη- ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.µ. Ευχόµεθα όπως ο Άγιος Θεός, δια πρεσβειών του προστάτη µας Αγίου
λές αποδοχές. τηλ. 6970830507, ισόγεια - δίχωρη στο κέντρο της Νικολάου, σας δίνει υγεία και ευτυχία, προσωπική και οικογενειακή
2105751582. Καλαµάτας, κατασκευή 2008. και δύναµη να συνεχίσετε το έργο σας.
*********************************** Τηλ. 6907763432. Μετά πολλών ευχών
ΖΗΤΑΜΕ 5 άτοµα στην περιο- *********************************** ∆ια το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
χή σας. Νέος τρόπος εργασίας για ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο διαµέρι- ΙΕΡΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ
υπαλλήλους, ελεύθερους επαγ- σµα τριάρι 70 τ.µ. στο κέντρο της
γελµατίες, νοικοκυρές, φοιτη- Καλαµάτας, κατασκευή 2008, σε REALSTAR
τές, ανέργους. Ηµιαπασχόληση
έως 980Ευρώ/µήνα, πλήρη από
τιµή ευκαιρίας. ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ «ΦΩΚΙΩΝ»
Τηλ. 6907763432.
1500Ευρώ/µήνα. Τηλ. 6970830507, *********************************** ΝΙΚΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ
2105751582. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα
*********************************** - γραφείο 42 τ.µ. στο κέντρο της ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΒΑΦΟΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 800 τ.µ. στη Καλαµάτας, κατασκευή 2008.
Στούπα Μάνης, γωνιακό, αµφιθεα-
Τηλ. 6907763432.
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
τρικό µε θέα σε βουνό και θάλασ-
***********************************
σα, σε τουριστική ζώνη, 200 µέτρα
Χαρίζεται βιβλιοθήκη µε ενσωµα-
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΧΑΛΙΩΝ
από τη θάλασσα, µε άδεια οικοδο-
µής 115 τ.µ. σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. τωµένα δύο γραφεία, ξύλινη, χρώ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
6907763432. µατος ανοιχτού καφέ, σε άριστη κα-
*********************************** τάσταση, αποτελούµενη από τρία ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πέτρινη µεζονέτα 120 κοµµάτια που µπορεί να ενωθούν ή ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ - ΠΑΠΛΩΜΑΤΑ
τ.µ. νεόδµητη µε τρείς κρεβατοκά- όχι, έχει ράφια, συρτάρια, ντουλά-
µαρες, 40 τ.µ. βεράντα, µε τζάκι, πια και δύο γραφεία, διαστάσεων ΡΙΧΤΑΡΙΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
πάρκιν πέτρινο, λιθόστρωτο περι- περίπου 2µ µήκος και 2µ ύψος.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 35 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΤΗΛ. 27910-22013
βάλλοντα χώρο και πισίνα 25 τ.µ. Λεοντάρι Αρκαδίας. Τηλ: 6976026000
Σελίδα - 12 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
��
���������

ΤΑ ΟΥΡΛΙΑΧΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 15 ∆εκεµβρίου 2009


Βροχές, αστραπές και χαλάζι σήµερα. Κατά τ’ άλλα καµιά ντουφεκιά,
κανένα κοντάρι. Όλοι συµπεριφερόµαστε σα σαύρες ρεµβάζουσες. Οι
Του Ηλία Σιαµέλα µύγες πλήθυναν γύρω µας κι εµείς πέρα βρέχει. Κοίτα τον ουρανό!
Κοίταξέ τον! Ένα µαύρο σύννεφο σαν το ναυαγισµένο χέρι της πραγ-
6 ∆εκεµβρίου 2009 (Νύχτα σκιερή και βαριοπάτητη). µατικότητας. Υπάρχει η τέχνη στον ουρανό, σαν σχήµα απελπισίας;
Η µοναξιά µου είναι λεπτοµέρεια; Τα πουλιά που χτες µε επισκέφτη-
καν έφυγαν; Τι θα βγει στο κατώφλι της καρδιάς µου; Τι θα ξηµε- 16 ∆εκεµβρίου 2009
ρώσει; Όταν η σιωπή θα τυλιχτεί στον άνεµο κι ο πόνος θα µαζεύει Ηµέρα χαλαρή σαν την καρδιά µου. Ένα παιχνίδι είν’ η ζωή, τίποτα
τα σκόρπια κατάρτια του, άραγε στα σύννεφα ψηλά θ’ αλληθωρίζει παραπάνω. Σερνόµαστε στη γη µ’ αυτά τα σκοτεινά κρανία µας και
το φεγγάρι; Θα βγαίνουν πουλιά προσχήµατα, νυχτόλαγνα, µε µύτες ψάχνουµε να βρούµε την αλήθεια. Όµως που θα την βρούµε; Ποιος
που ουρλιάζουν; Ισχνό µήνυµα καταφρόνιας, µια µαυρίλα θύµησες την κατέχει; Μα, ένα στίχο ας γράψω ακόµη ζωή µου, ένα επιπλέον
σκαµπανεβάζουν το σκαρί, µια νύχτα γεµάτη κατάγµατα έχει πάλε παράπονο, κάτι σαν ένα χλωµό Χάι κου:
µπροστά µου εµφανιστεί...
Ο άνθρωπος που άδειασε
6 ∆εκεµβρίου 2009 (Πρωί, αχάραγα). ένα πρόσωπο σκοτεινό
Καµπάνα είδα στον ύπνο µου, χτυπούσε σα ρολόι. Κρεµασµένη ήτανε στο αίµα µου.
ψηλά από µια κλάρα στο ήδη ξεραµένο πεύκο της αυλής µου. Κι απ’
το βάρος της καµπάνας άκουσα ένα τρίξιµο λες κι έσπαζε το κλώνι. 17 ∆εκεµβρίου 2009
Ω, µπόρα από φαντάσµατα, εκτός από τον άνθρωπο, ποιο άλλο ζώο Οµίχλη, βροχή και σύννεφα βαριά. Αχ, αλλοίµονο, αλλοίµονο, πόσο
θα ουρλιάξει; ακόµη η ψυχή µου το µαύρο θα αντέξει;
7 ∆εκεµβρίου 2009. 19 ∆εκεµβρίου 2009
∆ε βλέπεις; ∆ε βλέπεις; Όρθια τα σύννεφα πάνω απ’ τα κεφάλια µας. Πότε θα ψαρέψω ζεστά καλοκαίρια στου ήλιου την ακροθάλασσα;
Φυλακή ο ουρανός µας. Χούφτες, χούφτες κακότητας µας αγκαλιά- Πότε θα γευτώ το φως της ξάστερης µέρας; Σταυρώνουν οι λέξεις.
ζουν. Φως δεν υπάρχει πια. Τίµια φωνή δεν ακούγεται. Μόνο µαύρα Το όνειρο µουντό σαν αρρώστια. Ότι είναι να γίνει, θα γίνει. Η άδεια
δάκρυα κυλάνε στα µάγουλα της αόµµατης µέρας µας. Που να χωρέ- απόκριση ώσµε το θάνατο.
σει η θλίψη σ’ αυτό το λειψό πρόσωπο; Που να χωρέσει η κραυγή µας.
Πώς να περιγράψουµε τη βαρβαροντυµένη ψυχή µας; Μίγµα σκοτει- 20 ∆εκεµβρίου 2009
νό οι λέξεις και η γλώσσα. Εκδορές όπως σε κάθε τοπίο. Ανήµπορες οι Μας πληγώνουν οι µέρες. Ξεθωριάζει η ελπίδα. Έρµα κορµιά τα καρά-
ρίζες µας. Μολέψανε οι µέρες και οι κραυγές µας. βια µας. Κλειστή πίκρα και δέος ο υπόλοιπος χρόνος µας. Ευτυχώς
που υπάρχουν χαρές στα χρυσά φεγγάρια του στίχου. Εκεί θ’ αναστη-
10 ∆εκεµβρίου 2009 θούµε! Εκεί ας σύρουµε χορό!
Οι µέρες, τα χρόνια και η κακή µας η ώρα. Όλα ηττηµένα. Όλα
καµωµένα απ’ ασχήµια, χολή και κατάρα. Μα και η αυτή η χτεσινή «Ολολύξατε νυν επί µολπαίς»!
περισυλλογή µας µαράζωσε και πάει. Το πνεύµα σφιχτοµανταλώθηκε
σε συφεροντολόγα δουλοχάρτια. Ούτε µια τίµια βροντή δεν ακούγε- 25 ∆εκεµβρίου 2009
ται στην ερηµιά του λόγου. Η αναπαραγωγή της αµερικανο-φράγκι- Χριστούγεννα! Τι έµεινε; Σάπιοι οι ορίζοντες. Ληστεµένες οι ψυχές
κης λογικής σα µια επίδειξη καρκινοβασίας. Ακούω το ξετσίπωτο ρα- µας. Μαύρα σύννεφα στον ουρανό που µοιάζουν µε ζητιάνους. Τι ζη-
διόφωνο κι ανατριχιάζω. Οι πίθηκοι καµώνονται πως ζουν. Ολάκερη τάνε οι επικυρίαρχοι; Τι παραµονεύουν ν’ αρπάξουν οι πολιτικοί µας;
η χώρα ένας εφιάλτης αγρίων.
«Λοιπόν; Λίγο κουράγιο ακόµα.
12 ∆εκεµβρίου 2009 Όποιος βρεθεί µε άλογο
Η κραυγή µια κατάρα. Η πολιτική άλλη µία. Μοιρασµένες οι µέρες σ’ του µένει να τραβήξει για την ήττα
ερµάρια ποικιλώνυµου ψεύδους. Ανοίγει τα φτερά του ο ήλιος και τα καβαλάρης»! *
βρωµίζει ο πίθηκος. Να, κάτι σα σφάλµα, που η µοίρα της Ελλάδας µε
λάσπη και κοπριά τ’ ακροκένταγε. Ας ήταν µια λέξη να µαντέψω, να 26 ∆εκεµβρίου 2009
χωρέσει ο πόνος. Μια αρχή που θα κάνω, σα να βλέπω ποδόφθαλµα. Προς τα πού πηγαίνουµε άραγε; Στο πουθενά; Στην κολασµένη χοάνη
Κι ο κόρακας δίπλα θε να σέρνει το χορό των αχρείων. Ναν’ λαµόγια του συστήµατος; Στη θανατηφόρα θηλιά του; Που επενδύουµε; Που
αχόρταγα µε φωνή µισθωµένη. ποντάρουµε; Στους φτηνοφτιαγµένους πολιτικούς µας; Στη σταυρω-
µένη τσέπη µας; Στο πεντάρφανο µυαλό µας;
13 ∆εκεµβρίου 2009
Έτσι ξεκινάµε τη µέρα, ανήµποροι και αστείοι. Οι χτεσινές κατα- Αχ, κι ένας ήλιος λεβέντης σήµερα, µας πήρε απ’ το χέρι και µας σή-
κτήσεις µας, µια εφήµερη πλάνη. Όλα αιµορραγούν και κλαίνε. Όλα κωσε ψηλά.
υποκύπτουν. Πάνω απ’ όλα κι από όλους µας, οι παγκοσµιοποιηµένοι
αρπαχτονύχες. «Για να βγουν από τη νάρκη τους οι ρωµιοί, πρέπει να Να δούµε τ’ απίστευτα χάλια µας. Την αποβλακωµένη ράτσα µας.
σκοτωθώ εγώ.» Αυτά έλεγε ο Παύλος Μελάς στον Κοζανίτη γιατρό Το υπερθέαµα της αγχόνης µας. Το υπερπόντιο ξευτιλίκι µας.
Ρεπανά. Ποιος σήµερα είναι «άξιος», για την Ελλάδα να δώσει τη ζωή
του; Υπάρχει κανείς; Κι αν έστω βρεθεί κάποιος, ποιος θα συγκινηθεί * (Άρης Αλεξάνδρου)
ή πόσοι θα ξυπνήσουν; ∆ύσκολοι καιροί, ανερµάτιστοι άνθρωποι.
Παρώρεια Τρικολώνων Αρκαδίας, 27 ∆εκ. 09.

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
Τιµές προσιτές!!!
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ - ΤΗΛ. 6973714292