You are on page 1of 1

ىلع نب نيدباعلا نيز ءاعد

عطقأ فيكو ،انأ انأو كوعدأ فيك يهلإ


تنأو !" ي#ا$% عدأ &ل 'إ يهلإ ،(تنأ
()ي*+,ي- .وعدأ /0لا ا1 ن2- يل )*+,-
/0لا ا1 ن2- ي!يطع+- ل34أ &ل 'إو
يلإ 5678أ &ل 'إو (ي!يطعي- 9ل34أ
(ي!ي*!ي- 9يلإ 5678أ /0لا ا1 ن2- ي!ي*!+-
ن" 9+ي*!- ى4و2ل 6:;لا ت<ل- ا2كو يهلإ
=> ىلعو د2:" ىلع &هللا ?@ A- B6Cلا
D6Eب F6ك ن" 9ي- انأ ا2" ي!*نو د2:"
Gني2Hا6لا &H%أ اي +2H6بو ?$> 6يI ?$اع