You are on page 1of 80

Finomított DC-elemkészlet

rövid változat
2004. 05. 11.

A minősítőkkel (qualifiers) kiegészített, finomítzott Dublin Core-elemkészlet (qDC) 2003. november 23. és 2004. május 11. között készítete a
Nemzeti Digitális Archívum előkészítésére az Informatikai és Hírközlési Minisztérium irányítása alatt, az NDA Iroda szevezésében alakult
Tartalom infrastruktúra munkacsoport.

A munkacsoport tagjai:

Honti Pál, Mimóza Kft.


Horváth Ádám, OSZK
Kálmán László, MTA Nyelvtudományi Intézet
Knapp Gábor, BME MOKK
Kovács László, MTA SZTAKI
Lois László, BME HIT
Magyar Gábor, BME TMIT
Prószéky Gábor, Morphologic Kft.
Sikolya Zsolt, IHM
Szakadát István, BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék
Ungváry Rudolf, OSZK
Vas Zoltán, Scriptum Kft.

Az adatelemek szakmai meghatározását végezték:


Berke Barnabásné
Sipos Márta
Ungváry Rudolf
2
Tartalom

Bibliográfia-qDC................................................................................4
bibliográfia-szerepek...................................................................16
Kép-qDC.........................................................................................19
kép-szerepek...............................................................................32
Műsorszám-qDC.............................................................................33
műsorszám-szerepek..................................................................47
Címtípusok.....................................................................................73
Kódolási sémák..............................................................................77

3
NDA
Alap-metaadatelemek és finomítóik Bibliográfia, kép, műsorszám
finomított DC-elemkészlet
rövid változat
2004.05.11.

Bibliográfia-qDC

minősítő neve minősítő neve


alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul
title cím A dokumentumban Valamennyi további cím Kitüntetett szerepe
szereplő szó, ismételhető (pl. alcím, van a főcímnek,
kifejezés vagy párhuzamos cím, címváltozat). illetve az
egyéb jelcsoport, egységesített
title
amely a címnek, amelyek
dokumentum nem ismételhetők.
megnevezésére
szolgál.
creator létrehozó Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi NDACorporate
személy vagy tudományos, irodalmi, művészi szabályozás jogi NDAPerson
testület, aki/amely stb.) tartalom létrehozójának a személyt vagy jogi
a dokumentum neve. személyiséggel
vagy annak fő nem rendelkező
creator
része szellemi gazdasági
tartalmának társaságot ért.
alkotója, aki/amely
e tartalomért
elsősorban felelős.

4
subject téma és kulcsszavak A dokumentum A tárgyi kifejezések lehetnek ETO
tartalmát leíró szabványosított szótárból NDAThesaurus
tárgyi kifejezések, származó tárgyszavak, NDACorporate
illetve osztályozási deszkriptorok vagy szabadon
NDAGeo
jelzetek. választott szavak, illetve
osztályozási rendszer, NDAPerson
nómenklatúra, kódjegyzék
jelzete, kódszava, száma.
Mindezek a dokumentumhoz
subject
kapcsolva kulcsszavak

description description tartalmi leírás A dokumentum Szabadon megfogalmazott


tartalmának összefoglalás, kivonat,
kivonatos/összegző tartalomjegyzék.
leírása.
tableOfContents table of contents tartalomjegyzék A dokumentum
tartalmi
részegységeinek
listája.
abstract abstract kivonat A dokumentum Lehet rövid annotáció vagy
tartalmának rövid szabványos referátum.
leírása.

5
administrator administrator ügyintéző A leírt
dokumentummal
összefüggő fizikai
vagy digitális
tárolási,
nyilvántartási
kérdésekben
illetékes személy,
testület vagy forrás.
notes notes megjegyzés Megjegyzés a
dokumentum
tartalmához.

publisher kiadó Az a természetes A dokumentum kiadójának a NDACorporate


személy vagy neve. NDAPerson
testület, aki/amely
anyagi és/vagy
irányítási,
igazgatási
publisher felelősséget vállal a
dokumentum
nyilvánossághoz
közvetítéséért.
placeOfPublication placeofpublication kiadási hely ISO3166

6
contributor közreműködő Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi NDACorporate
személy vagy tudományos, irodalmi, művészi szabályozás jogi NDAPerson
testület, aki/amely stb.) tartalom létrejöttéhez személyt vagy jogi
a dokumentum hozzájáruló(k) neve. személyiséggel
szellemi nem rendelkező
tartalmának gazdasági
alkotásában részt társaságot ért.
vesz, és a
contributor létrehozóhoz
képest alárendelt,
illetve járulékos
szerepet tölt be,
illetve aki/amely a
dokumentum
valamely járulékos
részének
létrehozója.
date date dátum A dokumentumhoz A dokumentum létrehozásával, W3CDTF
kapcsolódó nyilvánossághoz közvetítésével
események kapcsolatos időpont. Megadása
dátuma. az ISO 8601 előírásai szerint
ajánlatos.
created created létrehozva A dokumentum A dokumentum megjelenési éve, Pontosabb dátum W3CDTF
létrehozásának több egységből álló megadására a
dátuma. dokumentum esetén az első és 'megírása',
az utolsó (rész)egység 'felvéve',
megjelenési éve, időszaki 'alappéldány
kiadvány esetén a mindenkori elkészülte',
első részegység, illetve a 'sokszorozása'
mindenkori első és a mindenkori használandó.
utolsó részegység megjelenési
éve.
issued issued kibocsátva A dokumentum Ide tartozik a megjelenési év. W3CDTF
hivatalos
kibocsátásának (pl.
publikálásának)
dátuma.

7
dateAccepted date accepted elfogadva elfogadva A dokumentum Például doktori tézis, W3CDTF
elfogadásának szabadalom vagy folyóiratcikk
időpontja. elfogadásának ideje.
dateCopyrighted date copyrighted szerzői joggal védve A szerzői jogok W3CDTF
hivatalos
megállapításának
kezdete.
dateSubmitted date submitted beadva A dokumentum Például disszertáció, folyóirat- W3CDTF
benyújtásának, vagy konferenciacikk,
beadványának szabadalom stb. beadása.
időpontja.
dateDigitalized date digitalized digitalizálva A dokumentum Az egyszer már megjelent, W3CDTF
digitalizálásának rögzített dokumentum
vagy a digitális digitalizálásának dátuma.
rögzítéshez történő
átalakításának
dátuma.
dateWritten date written megírva A kézirat Irodalmi mű, térkép, zenemű W3CDTF
létrehozásának kéziratának létrehozása esetén
dátuma. használandó.
dateCopied date copied sokszorozv A dokumentum A nyomtatás, a film- és W3CDTF
sokszorozási hanglemezgyártás,
dátuma. kópiakészítés dátuma.
dateAcquired date acquired beszerezve A dokumentum W3CDTF
beszerzési dátuma.
type type dokumentumtípus A dokumentum A dokumentum fizikai (digitális) Általános DCMIType
típusát, műfaját, megjelenítésének kifejezés, amely a NDATypeThesaurus
általánosabb megnevezését a “Formátum” funkciót,
sajátosságait jelölő adatelemben kell megadni. dokumentumtípust,
kifejezés. Ajánlatos egységes kifejezések a gyűjteményes
(kódszótár) használata. forráson belüli
szintet nevezi
meg.

8
format formátum A dokumentum A dokumentum megjelenésének Ajánlatos IMT
megjelenésének (manifesztációjának) egységes
formája és megnevezése. Ide tartozik: a kifejezések
megjelenítésének médium, adathordozó fajtája és (kódszótár)
módja, eszköze. terjedelme (mérete), a használata.
hozzáférés módja, a működési
követelmények (szoftver,
hardver vagy egyéb, a
dokumentum használatához
szükséges eszközök, az
extent extent méret A dokumentum
térbeli mérete vagy
időtartama.
medium medium hordozóközeg A dokumentum NDATypeThesaurus
anyaga vagy fizikai
format hordozója.

technicalRequirements technical műszaki Elektronikus Hozzáférési, kezelési adatok a


requirements követelmények dokumentumok számítógép típusának, az
használatának operációs rendszernek és/vagy
technikai részletei a programozási nyelvnek a
közlésével
frequency frequency gyakoriság Időszaki kiadvány
megjelenési
gyakorisága.

9
identifier azonosító Adott környezetben Ajánlatos a dokumentum ISBN
a dokumentumot azonosítása hivatalosan elismert ISSN
egyértelműen kóddal, amilyen többek között az musicPublisherNum
azonosító Egységes Forrás Azonosító
URI
hivatkozás, (URI=Uniform Resource
jelsorozat. Identifier), a Digitális Objektum
Azonosító (DOI=Digital Object
Identifier), a Könyvek
Nemzetközi Szabványos
Azonosító
bibliographicCitation bibliographic bibliográfiai A dokumentum Ajánlott minél több bibliográfiai
citation hivatkozás vonatkozó részletet megadni, hogy a
bibliográfiai dokumentum lehető
hivatkozás. legegyértelműbben azonosítható
legyen - a hivatkozás
szabványos formájától
függetlenül.
identifier objectIdentifier object identifier példányazononosító A leírt
dokumentumot
állományában tartó
intézmény nevéből,
nevének
betűjeléből vagy
lelőhelykódjából,
illetve a lelőhelyen
belüli elhelyezési,
nyilvántartási
adatból (raktári
jelzet, leltári szám,
állomány-
nyilvántartási
szám,
példányazonosító
stb.) képzett
összetett azonosító
a leírt
source forrás URI
source

10
language nyelv A dokumentumban Az ISO 639 háromjegyű ISO639-2
előforduló azonosító kódja. Megfelelője RFC3066
language
szövegek nyelve. magyarországi használatra az
MSZ 3400-2001.
relation relation kapcsolat Hivatkozás a A hivatkozásban ajánlatos URI
dokumentummal megadni a kapcsolódó
kapcsolatos másik dokumentum hivatalos
dokumentumra. azonosítóját.
isPartOf is part of része A leírt dokumentum A hivatkozott dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag része a gazdadokumentuma). Például a
hivatkozott leírt dokumentum folyóirat cikke,
dokumentumnak. könyv részlete.
hasPart has part egésze A leírt dokumentum A hivatkozott dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag részdokumentuma) Például a
tartalmazza a leírt dokumentum egy folyóirat,
hivatkozott amelynek van cikke.
dokumentumot.
isReferencedBy is referenced by hivatkozott A leírt
dokumentumra
hivatkozik, abból
idéz, arra
bármilyen más
módon utal a
hivatkozott
dokumentum.
references references hivatkozik A leírt dokumentum
hivatkozik,
idézetettel vagy
bármilyen más
módon utal a
hivatkozott
dokumentumra.

11
isFormatOf is format of formátumszármazéka A leírt dokumentum A tartalom a hivatkozott
tartalmilag dokumentummal érdemben
megegyezik a azonos, csak a
hivatkozott formátum/hordozó más.
dokumentummal,
de később és más
formátumban
jelenik meg.
hasFormat has format formátumelőzménye A leírt dokumentum A tartalom a hivatkozott
a hivatkozott dokumentummal érdemben
dokumentum azonos, csak a
kiinduló formátuma. formátum/hordozó más.
conformsTo conforms to szabványa A leírt dokumentum
igazodik a
hivatkozott
dokumentum mint
elfogadott
szabvány
előírásaihoz.
IsMemberOf is member of sorozati tagja A leírt dokumentum
a hivatkozott
dokumentumnak
mint sorozatnak a
tagja.
hasMember has member sorozata A leírt
dokumentumnak
mint sorozatnak a
hivatkozott
dokumentum tagja,
sorozati
részkiadványa.
isVolumeOf is volume of kötete A leírt dokumentum Többszintű leírás
a hivatkozott - esetén
többkötetes - használatos.
dokumentum egyik
kötete.

12
hasVolume has volume többkötetes egésze A leírt - többkötetes Többszintű leírás
- dokumentumnak esetén
kötete a hivatkozott használatos.
dokumentum.
isTranslationOf is translation of fordítása A leírt dokumentum
fordítása a
hivatkozott
dokumentumnak.

isTranslatedTo is translated to fordítási alapja A leírt


dokumentumot
fordították le a
hivatkozott
dokumentumra.
succeedingPart succeeding part folytatása A leírt dokumentum
a hivatkozott
dokumentum
folytatása.
precedingPart preceding part előzménye A leírt dokumentum
a hivatkozott
dokumentum
előzménye.
isSupplementOf is supplement of kiegészítése A leírt dokumentum Ide tartoznak a mellékletek,
valamilyen tartozékok, különszámok,
kiegészítése a indexek.
hivatkozott
dokumentumnak.
hasSupplement hassupplement kiegészített A leírt Ide tartoznak a mellékletek,
dokumentumot tartozékok, különszámok,
valamilyen módon indexek
kiegészíti a alap/forrás/gazdadokumentumai.
hivatkozott
dokumentum.

13
isDescriptionOf is description of leírja A leírt dokumentum Nem csak egyszerű
leírja a hivatkozott hivatkozásról, hanem valamilyen
dokumentumot. alaposabb leírásról van szó.
isPublicationOf is publication of kiadványa A leírt dokumentum Például egy könyv publikációja
nyilvános egy kéziratnak.
kiadványa a
hivatkozott
dokumentumnak.
hasPublication has publication kiadványi alapja A leírt
dokumentumon
alapuló nyilvános
kiadvány a
hivatkozott
dokumentum.
isConformedBy is conformed by szabványosítása A leírt
dokumentumhoz
mint elfogadott
szabványhoz
igazodik a
hivatkozott
dokumentum.
isDescribedBy is described by leírás alapja A leírt
dokumentumnak a
hivatkozott
dokumentum a
leírása.
seeAlso see also lásd még A leírt Nevezik
dokumentumhoz asszociatív vagy
tartalma alapján rokonsági
társítható a kapcsolatnak is.
hivatkozott
dokumentum,
ahhoz hasonlít,
vagy további
információt
szolgáltat róla.

14
nonSpecificRelation non-specific meghatározatlan A leírt Nevezik egyéb
relation reláció dokumentummal relációnak is.
meghatározatlan
kapcsolatban áll a
hivatkozott
dokumentum.
isSubseriesOf is subseries of alsorozati része A leírt dokumentum
alsorozat, amely a
hivatkozott
dokumentumhoz
mint fősorozathoz
tartozik.
hasSubseries has subseries fősorozati egésze A leírt dokumentum
fősorozat,
amelyhez a
hivatkozott
dokumentum mint
alsorozat tartozik.
isIssuedWith is issued with együttes kiadásban A leírt dokumentum
együtt jelent meg a
hivatkozott
dokumentummal a
több
dokumentumot
tartalmazó együttes
kiadásban.
coverage tér-idő vonatkozás A dokumentum Földrajzi (térbeli) nevek vagy Olykor
tartalmának térbeli időbeli adatok (időhatárok) vagy kiterjedésnek is
vagy időbeli adminisztratív egységre fordítják.
coverage vonatkozásai. vonatkozó adatok. Ajánlatos
földrajzi nevek tezauruszának
használata, illetve az időhatárok
megadása számokkal kifejezve.
spatial spatial térbeli jellemzők A dokumentum A földrajzi név szabványos ISO3166
tartalmának térbeli alakja használandó. NDAGeo
jellemzői.

15
temporal temporal időbeli jellemzők A dokumentum W3CDTF
tartalmának időbeli
jellemzői.

rights jogkezelés Adatok a Jogkezelésre vonatkozó adatok,


dokumentum amelyek kiterjedhetnek a
felhasználásával szellemi, szerzői és különböző
kapcsolatos tulajdonosi jogokra. Ha a
rights
jogokról. jogtulajdonos(ok)ra való
adatelem hiányzik, feltehetően a
forrásra nem vonatkozik ilyen
adat.
audience célközönség Az a csoport, A célközönséget
amelynek a meghatározhatja az alkotó, a
dokumentumot kiadó vagy egyéb harmadik
audience
szánták vagy személy vagy testület.
amely számára az
hasznos lehet.

bibliográfia-szerepek

term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák

16
editorOfTheDay editor-of-the- felelős szerkesztő A napi (hír)közlésért felelős újságíró.
day
translator translator fordító Egy szöveg egyik nyelvről a másikra
történő átültetéséért felelős személy.
scenario scenario forgatókönyvíró A forgatókönyv szerzője egy fikciós
produkcióban. A cselekmény
tervének, részleteinek kidolgozásáért
felelős személy a meghatározó
szerepek, jelenetek leírásával és
dialógusok szerkesztésével együtt.
editorInChief editor-in-chief főszerkesztő Egy adott szolgáltatás híradásában
tevékenykedő szerkesztőség
vezetője.
illustrator illustrator illusztrátor Egy programban felhasznált
illusztrációkért felelős személy.
reporter reporter riporter Hírtörténeteket tanulmányozó,
szerkesztő, azokról beszámoló
személy.
costumeDesigner costume jelmeztervező A ruhatervező kialakítja a mű
designer hangulati értelmezését és jellemzését
összhangban a drámai tartalommal, a
művészekkel, a díszlettel és a
világítással. A munka részeként
alaposan meg kell ismerni egy adott
kort és etikett rendszert.
expert expert szakértő Olyan személy, aki egy híradásra
érdemes tény vagy téma
összefüggésében (szakmai) tudása
révén személyesen vagy munkája
közvetlen felhasználásával egy
műsorban megjelenik.
lyricist lyricist szövegíró Egy dal szövegének szerzője.
writer writer író
madePublicBy made public by közreadó
compiler compiler összeállító
authorOfPreface author of előszót írta

17
preface
authorOfIntroduction author of bevezetőt írta
introduction
editor editor szerkesztő Az a természetes személy vagy A tartalomhoz
testület, aki/amely a dokumentum fűződő jogait
szellemi (szakmai, tudományos, esetenként
irodalmi, művészi stb.) tartalmának szerzői jog védi.
összeállításáért felelős.
postscriptWriter postscript utószót írta
writer
Adapter adapter átdolgozta átdolgozó
processedBy processed by feldolgozta feldolgozó
photoMadeBy photo made by fotót készítette fotókészítő
supplementCompiledBy supplement függeléket függelék-összeállító
compiled by összeállította
collector collector gyűjtötte gyűjtő
repearedBy repeared by javította javító
notesMadeBy notes made by jegyzeteket jegyzetkészítő
készítette
permittedBy permitted by jóváhagyta jóváhagyó
issuedBy issued by kibocsátotta kibocsátó
supplementedBy supplemented kiegészítette kiegészítő
by
collectedBy collected by összegyűjtötte összegyűjtő
sortedByToPress sorted by to sajtó alá rendezte sajtó alá rendező
press
chairOfEditorialBoard chair of szerkesztőbizottság szerkesztőbizottság
editorial board elnöke elnöke
leaderOfEditorialBoard leader of szerkesztőbizottság szerkesztőbizottság
editorial board vezetője vezetője
selectedBy selected by válogatta válogató

18
Kép-qDC

minősítő neve minősítő neve kapcs.más


alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
title cím A Valamennyi további Kitüntetett szerepe
dokumentumban cím ismételhető (pl. van a főcímnek,
szereplő szó, alcím, párhuzamos illetve az
kifejezés vagy cím, címváltozat). egységesített
title egyéb jelcsoport, címnek, amelyek
amely a nem ismételhetők.
dokumentum
megnevezésére
szolgál.
creator létrehozó Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi MARC.710/7
személy vagy tudományos, szabályozás jogi X0
testület, irodalmi, művészi személyt vagy jogi MARC.100
aki/amely a stb.) tartalom személyiséggel MARC.700 X
dokumentum létrehozójának a nem rendelkező
MARC.110/1
vagy annak fő neve. gazdasági
creator része szellemi társaságot ért.
tartalmának
alkotója,
aki/amely e
tartalomért
elsősorban
felelős.
subject subject téma és kulcsszavak A dokumentum A tárgyi kifejezések ETO MARC.072
tartalmát leíró lehetnek NDACorporate MARC.080
tárgyi szabványosított NDAGeo MARC.084
kifejezések, szótárból származó
NDAPerson MARC.650
illetve tárgyszavak,
osztályozási deszkriptorok vagy NDAThesaurus MARC.653
jelzetek. szabadon választott MARC.655
szavak, illetve MARC.656
osztályozási MARC.657
rendszer, MARC.658
nómenklatúra,

19
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
kódjegyzék jelzete,
kódszava, száma.
Mindezek a
dokumentumhoz
kapcsolva
kulcsszavak

description tartalmi leírás A dokumentum Szabad szöveges


tartalmának összefoglalás,
összegző leírása. kivonat,
tartalomjegyzék.
administrator administrator ügyintéző A leírt MARC.270 $
dokumentummal MARC.856 $
description összefüggő
fizikai vagy
digitális tárolási,
nyilvántartási
kérdésekben
illetékes személy,
testület vagy
forrás.

20
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
publisher kiadó Az a természetes A dokumentum NDAGeo MARC.260 $
személy vagy kiadójának a neve.
testület,
aki/amely anyagi
és/vagy
irányítási,
igazgatási
felelősséget
vállal a
publisher dokumentum
nyilvánossághoz
közvetítéséért.
placeOfPublication placeofpublication kiadási hely A dokumentum ISO3166 MARC.044
megjelenési MARC.260 $
helyének
megfelelő
ország,
igazgatási
egység.
contributor contributor közreműködő0 Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi MARC.710/7
személy vagy tudományos, szabályozás jogi X1
testület, irodalmi, művészi személyt vagy jogi MARC.710/7
aki/amely a stb.) tartalom személyiséggel X2
dokumentum létrejöttéhez nem rendelkező MARC.700 X
szellemi hozzájáruló(k) neve. gazdasági
MARC.700 X
tartalmának társaságot ért.
alkotásában részt
vesz, és a
létrehozóhoz
képest
alárendelt, illetve
járulékos
szerepet tölt be,
illetve aki/amely
a dokumentum
valamely

21
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
járulékos
részének
létrehozója.
date date dátum A A dokumentum W3CDTF MARC.005
dokumentumhoz létrehozásával, MARC.008 p
kapcsolódó nyilvánossághoz 00-05
események közvetítésével
dátuma. kapcsolatos időpont.
Megadása az ISO
8601 előírásai szerint
ajánlatos.
created created létrehozva A dokumentum A dokumentum Pontosabb dátum W3CDTF MARC.260 $
létrehozásának megjelenési éve, megadására a
dátuma. több egységből álló 'megírása',
dokumentum esetén 'felvéve',
az első és az utolsó 'alappéldány
(rész)egység elkészülte',
megjelenési éve, 'sokszorozása'
időszaki kiadvány használandó.
esetén a mindenkori
első részegység,
illetve a mindenkori
első és a mindenkori
utolsó részegység
megjelenési éve.
available available elérhető Az a dátum W3CDTF
(gyakran
időszak), amikor
a dokumentum
elérhető, elérhető
lesz vagy
elérhető volt.

22
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
issued issued kibocsátva A dokumentum Ide tartozik a W3CDTF MARC. 260 $
hivatalos megjelenési év.
kibocsátásának
(pl.
publikálásának)
dátuma.
dateCopyrighted date copyrighted szerzői joggal védve A szerzői jogok W3CDTF
hivatalos
megállapításának
kezdete.
dateAccumulated date accumulated előállítási időszak A dokumentum Ezt az adatelemet W3CDTF
elkészítésének csak akkor lehet
vagy több részből felvenni, ha a kezdő-
álló dokumentum és záródátum
összeállításának egyaránt ismert.
kezdő- és
záródátumával
határolt időszak.
dateDigitalized date digitalized digitalizálva A dokumentum Az egyszer már W3CDTF
digitalizálásának megjelent, rögzített
vagy a digitális dokumentum
rögzítéshez digitalizálásának
történő dátuma.
átalakításának
dátuma.
dateRecorded date recorded felvéve Audiovizuális Nem tartozik ide a W3CDTF
dokumentum sokszorozás
első rögzítésének dátum. Az egyszer
(felvételének) már megjelent,
dátuma. rögzített forrás
digitalizásának
dátuma:
'dateDigitalized'.

23
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
dateCopied date copied sokszorozva A dokumentum A nyomtatás, a film- W3CDTF MARC.533 $
sokszorozási és
dátuma. hanglemezgyártás,
kópiakészítés
dátuma.
type dokumentumtípus A dokumentum A dokumentum fizikai Általános DCMIType MARC.rekord
típusát, műfaját, (digitális) kifejezés, amely a NDATypeThesaurus 06. pozíció
általánosabb megjelenítésének funkciót,
sajátosságait megnevezését a dokumentumtípust,
jelölő kifejezés. “Formátum” a gyűjteményes
type
adatelemben kell forráson belüli
megadni. Ajánlatos szintet nevezi
egységes kifejezések meg.
(kódszótár)
használata.
format format formátum A dokumentum A dokumentum Ajánlatos IMT
megjelenésének megjelenésének egységes
formája és (manifesztációjának) kifejezések
megjelenítésének megnevezése. Ide (kódszótár)
módja, eszköze. tartozik: a médium, használata.
adathordozó fajtája
és terjedelme
(mérete), a
hozzáférés módja, a
működési
követelmények
(szoftver, hardver
vagy egyéb, a
dokumentum
használatához
szükséges eszközök,
az
extent extent méret A dokumentum MARC.300
térbeli mérete
vagy időtartama.

24
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
medium medium hordozóközeg A dokumentum NDATypeThesaurus MARC21.340
anyaga vagy
fizikai hordozója.
technicalRequirements technical műszaki Elektronikus Hozzáférési, kezelési MARC.753
requirements követelmények dokumentumok adatok a számítógép
használatának típusának, az
technikai operációs
részletei rendszernek és/vagy
a programozási
nyelvnek a
közlésével
imageColor image color színesség A képi A kép típusa a
dokumentum szinesség
színességének szempontjából
leírása.
imageQuality image quality képminőség A képi
dokumentum
képminőségének
leírása.
recordingTechnology recording felvételi technika Audiovizuális
technology dokumentum
rögzítése során
alkalmazott
felvételi technika
leírása.

25
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
identifier azonosító Adott Ajánlatos a ISBN MARC,020
környezetben a dokumentum ISSN MARC,022
dokumentumot azonosítása musicPublisherNumber MARC,028
egyértelműen hivatalosan elismert
URI MARC,856$u
azonosító kóddal, amilyen
hivatkozás, többek között az MARC.024
jelsorozat. Egységes Forrás
Azonosító
identifier (URI=Uniform
Resource Identifier),
a Digitális Objektum
Azonosító
(DOI=Digital Object
Identifier), a Könyvek
Nemzetközi
Szabványos
Azonosító

26
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
objectIdentifier object identifier példányazononosító A leírt MARC.852
dokumentumot
állományában
tartó intézmény
nevéből, nevének
betűjeléből vagy
lelőhelykódjából,
illetve a
lelőhelyen belüli
elhelyezési,
nyilvántartási
adatból (raktári
jelzet, leltári
szám, állomány-
nyilvántartási
szám,
példányazonosító
stb.) képzett
összetett
azonosító a leírt
source forrás URI MARC.856 $
source
language nyelv A Az ISO 639 ISO639-2 MARC.008 p
dokumentumban háromjegyű RFC3066 35-37.
előforduló azonosító kódja. MARC.041
language szövegek nyelve.
Megfelelője
magyarországi
használatra az MSZ
3400-2001.
relation relation kapcsolat Hivatkozás a A hivatkozásban URI
dokumentummal ajánlatos megadni a
kapcsolatos kapcsolódó
másik dokumentum
dokumentumra. hivatalos
azonosítóját.

27
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
isVersionOf is version of változateredménye A leírt A különbségek a
dokumentum a tartalomban és nem a
hivatkozott formátumban vannak.
dokumentumnak
a változata,
adaptációja,
későbbi kiadása.
hasVersion has version változatelőzménye A leírt A különbségek a MARC.775
dokumentumnak tartalomban és nem a
a hivatkozott formátumban vannak.
dokumentum a
változata,
adaptációja,
későbbi kiadása.
isPartOf is part of része A leírt A hivatkozott MARC.774
dokumentum dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag része a gazdadokumentuma).
hivatkozott Például a leírt
dokumentumnak. dokumentum folyóirat
cikke, könyv részlete.
hasPart has part egésze A leírt A hivatkozott MARC.773
dokumentum dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag részdokumentuma)
tartalmazza a Például a leírt
hivatkozott dokumentum egy
dokumentumot. folyóirat, amelynek
van cikke.

28
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
isFormatOf is format of formátumszármazéka A leírt A tartalom a MARC.776
dokumentum hivatkozott
tartalmilag dokumentummal
megegyezik a érdemben azonos,
hivatkozott csak a
dokumentummal, formátum/hordozó
de később és más.
más
formátumban
jelenik meg.
hasFormat has format formátumelőzménye A leírt A tartalom a MARC,776
dokumentum a hivatkozott
hivatkozott dokumentummal
dokumentum érdemben azonos,
kiinduló csak a
formátuma. formátum/hordozó
más.
IsMemberOf is member of sorozati tagja A leírt MARC.761
dokumentum a
hivatkozott
dokumentumnak
mint sorozatnak
a tagja.
hasMember has member sorozata A leírt MARC.761
dokumentumnak
mint sorozatnak
a hivatkozott
dokumentum
tagja, sorozati
részkiadványa.
succeedingPart succeeding part folytatása A leírt MARC.785
dokumentum a
hivatkozott
dokumentum
folytatása.

29
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
precedingPart preceding part előzménye A leírt MARC.780
dokumentum a
hivatkozott
dokumentum
előzménye.
seeAlso see also lásd még A leírt Nevezik
dokumentumhoz asszociatív vagy
tartalma alapján rokonsági
társítható a kapcsolatnak is.
hivatkozott
dokumentum,
ahhoz hasonlít,
vagy további
információt
szolgáltat róla.
nonSpecificRelation non-specific meghatározatlan A leírt Nevezik egyéb HUNMARC.7
relation reláció dokumentummal relációnak is. MARC21.787
meghatározatlan
kapcsolatban áll
a hivatkozott
dokumentum.
coverage tér-idő coverage A dokumentum Földrajzi (térbeli) Olykor
vonatkozás tartalmának nevek vagy időbeli kiterjedésnek is
térbeli vagy adatok (időhatárok) fordítják.
időbeli vagy adminisztratív
vonatkozásai. egységre vonatkozó
adatok. Ajánlatos
földrajzi nevek
tezauruszának
használata, illetve az
időhatárok megadása
számokkal kifejezve.
spatial spatial térbeli jellemzők A dokumentum A földrajzi név ISO3166 MARC21.522
tartalmának szabványos alakja NDAGeo
térbeli jellemzői. használandó.

30
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
temporal temporal időbeli jellemzők A dokumentum W3CDTF MARC.513
tartalmának
időbeli jellemzői.
Adatok a Jogkezelésre MARC.357
dokumentum vonatkozó adatok,
felhasználásával amelyek
kapcsolatos kiterjedhetnek a
jogokról. szellemi, szerzői és
különböző tulajdonosi
jogokra. Ha a
jogtulajdonos(ok)ra
való adatelem
hiányzik, feltehetően
a forrásra nem
vonatkozik ilyen adat.
accessRights access rights hozzáférési jog Információ arról, A hozzáférési jog
rights hogy ki férhet magába foglalhat a
hozzá a hozzáférés
dokumentumhoz, biztosításával, illetve
vagy olykor csak megtagadásával
egy jelzés a kapcsolatos
biztonsági mindenféle
státuszról. információt, amely a
személyes adatokra
védelmére,
adatbiztonsági vagy
bármely más
kérdésre vonatkozó
szabályozással
kapcsolatos.
audience Az a csoport, A célközönséget MARC.008
amelynek a meghatározhatja az pozíció 22.
dokumentumot alkotó, a kiadó vagy MARC21.521
szánták vagy egyéb harmadik
amely számára személy vagy

31
minősítő neve minősítő neve kapcs.más
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
az hasznos lehet. testület.

kép-szerepek

term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák


graphicDesigner graphic grafikai tervező Egy eredeti grafikai anyag megtervezéséért és grafikus
designer kivitelezéséért felelős személy. Ide tartozik a design
koncepciók kitalálása, munkarajzok, storybordok, és
elektronikus képi megjelenítések alkalmazása.
illustrator illustrator illusztrátor Egy programban felhasznált illusztrációkért felelős
személy.
photographer photographer standfotós Egy alkotás állófényképeinek elkészítéséért felelős
személy.
computerProgrammer computer számítógép- Számítógépes programmal tervezett dokumentumok
programmer programozó és forráskódok elkészítéséért és/vagy
karbantartásáért valamint a számítógépes
operációkért felelős személy.
graphicAssistant graphic grafikus A napi paintbox képek és a szintetikus képi elemek
assistant asszisztens teljes vagy részleges elkészítésében résztvevő
személy, melyek a már kész grafikai design
formátummal rendelkező műsorok tartalmát képezik.
stillPhotographer still állófotós
photographer
painter painter festő
sculptor sculptor szobrász
imageEditor image editor képszerkesztő
microscopicsShotsMaker microscopics mikro-felvételek
shots készítője
radiogram radiogram röntgenfelvétel
photoArtist photo artist fotóművész

32
sponsor sponsor szponzor
supporter supporter támogató
colourTechnique colour színestechnika
technique
photoMadeBy photo made by fotót készítette fotókészítő

Műsorszám-qDC

minősítő neve minősítő neve kapcsolat má


alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
title cím A Valamennyi további Kitüntetett szerepe
dokumentumban cím ismételhető (pl. van a főcímnek,
szereplő szó, alcím, párhuzamos illetve az
kifejezés vagy cím, címváltozat). egységesített
title egyéb jelcsoport, címnek, amelyek
amely a nem ismételhetők.
dokumentum
megnevezésére
szolgál.
creator létrehozó Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi MARC.710/711
személy vagy tudományos, szabályozás jogi X0
testület, irodalmi, művészi személyt vagy jogi MARC.100
aki/amely a stb.) tartalom személyiséggel MARC.700 X0
dokumentum létrehozójának a nem rendelkező
MARC.110/111
vagy annak fő neve. gazdasági
creator része szellemi társaságot ért.
tartalmának
alkotója,
aki/amely e
tartalomért
elsősorban
felelős.

33
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
subject téma és A dokumentum A tárgyi kifejezések ETO MARC.072
kulcsszavak tartalmát leíró lehetnek NDACorporate MARC.080
tárgyi szabványosított NDAGeo MARC.084
kifejezések, szótárból származó
NDAPerson MARC.650
illetve tárgyszavak,
osztályozási deszkriptorok vagy NDAThesaurus MARC.653
jelzetek. szabadon választott MARC.655
szavak, illetve MARC.656
subject osztályozási MARC.657
rendszer, MARC.658
nómenklatúra,
kódjegyzék jelzete,
kódszava, száma.
Mindezek a
dokumentumhoz
kapcsolva
kulcsszavak
description description tartalmi leírás A dokumentum Szabad szöveges
tartalmának összefoglalás,
összegző leírása. kivonat,
tartalomjegyzék.
tableOfContents table of contents tartalomjegyzék A dokumentum
tartalmi
részegységeinek
listája.
abstract abstract kivonat A dokumentum Lehet rövid annotáció MARC.520
tartalmának rövid vagy szabványos
leírása. referátum.

34
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
administrator administrator ügyintéző A leírt MARC.270 $p
dokumentummal MARC.856 $m
összefüggő
fizikai vagy
digitális tárolási,
nyilvántartási
kérdésekben
illetékes személy,
testület vagy
forrás.
notes notes megjegyzés Megjegyzés a MARC.501
dokumentum MARC.505
tartalmához.

publisher kiadó Az a természetes A dokumentum NDAGeo MARC.260 $b


személy vagy kiadójának a neve.
testület,
aki/amely anyagi
és/vagy
irányítási,
igazgatási
felelősséget
vállal a
publisher dokumentum
nyilvánossághoz
közvetítéséért.
placeOfPublication placeofpublication kiadási hely A dokumentum ISO3166 MARC.044
megjelenési MARC.260 $a
helyének
megfelelő
ország,
igazgatási
egység.

35
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
contributor közreműködő Az a természetes A szellemi (szakmai, Testületen a jogi MARC.710/711
személy vagy tudományos, szabályozás jogi X1
testület, irodalmi, művészi személyt vagy jogi MARC.710/711
aki/amely a stb.) tartalom személyiséggel X2
dokumentum létrejöttéhez nem rendelkező MARC.700 X2
szellemi hozzájáruló(k) neve. gazdasági
MARC.700 X1
tartalmának társaságot ért.
alkotásában részt
vesz, és a
létrehozóhoz
contributor
képest
alárendelt, illetve
járulékos
szerepet tölt be,
illetve aki/amely
a dokumentum
valamely
járulékos
részének
létrehozója.
date date dátum A A dokumentum W3CDTF MARC.005
dokumentumhoz létrehozásával, MARC.008 poz
kapcsolódó nyilvánossághoz 00-05
események közvetítésével
dátuma. kapcsolatos időpont.
Megadása az ISO
8601 előírásai szerint
ajánlatos.

36
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
created created létrehozva A dokumentum A dokumentum Pontosabb dátum W3CDTF MARC.260 $g
létrehozásának megjelenési éve, megadására a
dátuma. több egységből álló 'megírása',
dokumentum esetén 'felvéve',
az első és az utolsó 'alappéldány
(rész)egység elkészülte',
megjelenési éve, 'sokszorozása'
időszaki kiadvány használandó.
esetén a mindenkori
első részegység,
illetve a mindenkori
első és a mindenkori
utolsó részegység
megjelenési éve.
available available elérhető Az a dátum W3CDTF
(gyakran
időszak), amikor
a dokumentum
elérhető, elérhető
lesz vagy
elérhető volt.
issued issued kibocsátva A dokumentum Ide tartozik a W3CDTF MARC. 260 $c
hivatalos megjelenési év.
kibocsátásának
(pl.
publikálásának)
dátuma.
dateCopyrighted date copyrighted szerzői joggal A szerzői jogok W3CDTF
védve hivatalos
megállapításának
kezdete.

37
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
dateDigitalized date digitalized digitalizálva A dokumentum Az egyszer már W3CDTF
digitalizálásának megjelent, rögzített
vagy a digitális dokumentum
rögzítéshez digitalizálásának
történő dátuma.
átalakításának
dátuma.
dateRecorded date recorded felvéve Audiovizuális Nem tartozik ide a W3CDTF
dokumentum sokszorozás
első rögzítésének dátum. Az egyszer
(felvételének) már megjelent,
dátuma. rögzített forrás
digitalizásának
dátuma:
'dateDigitalized'.
dateWritten date written megírva A kézirat Irodalmi mű, térkép, W3CDTF
létrehozásának zenemű kéziratának
dátuma. létrehozása esetén
használandó.
type dokumentumtípus A dokumentum A dokumentum fizikai Általános DCMIType MARC.rekordfe
típusát, műfaját, (digitális) kifejezés, amely a NDATypeThesaurus 06. pozíció
általánosabb megjelenítésének funkciót,
sajátosságait megnevezését a dokumentumtípust,
jelölő kifejezés. “Formátum” a gyűjteményes
type
adatelemben kell forráson belüli
megadni. Ajánlatos szintet nevezi
egységes kifejezések meg.
(kódszótár)
használata.

38
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
format format formátum A dokumentum A dokumentum Ajánlatos IMT
megjelenésének megjelenésének egységes
formája és (manifesztációjának) kifejezések
megjelenítésének megnevezése. Ide (kódszótár)
módja, eszköze. tartozik: a médium, használata.
adathordozó fajtája
és terjedelme
(mérete), a
hozzáférés módja, a
működési
követelmények
(szoftver, hardver
vagy egyéb, a
dokumentum
használatához
szükséges eszközök,
az
extent extent méret A dokumentum MARC.300
térbeli mérete
vagy időtartama.

medium medium hordozóközeg A dokumentum MARC21.340


anyaga vagy
fizikai hordozója.
technicalRequirements technical műszaki Elektronikus Hozzáférési, kezelési MARC.753
requirements követelmények dokumentumok adatok a számítógép
használatának típusának, az
technikai operációs
részletei rendszernek és/vagy
a programozási
nyelvnek a
közlésével

39
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
imageColor image color színesség A képi A kép típusa a
dokumentum szinesség
színességének szempontjából
leírása.
imageQuality image quality képminőség A képi
dokumentum
képminőségének
leírása.
recordingTechnology recording felvételi technika Audiovizuális
technology dokumentum
rögzítése során
alkalmazott
felvételi technika
leírása.
frequency frequency gyakoriság Időszaki MARC.310
kiadvány MARC.321
megjelenési
gyakorisága.
identifier identifier azonosító Adott Ajánlatos a ISBN MARC,020
környezetben a dokumentum ISSN MARC,022
dokumentumot azonosítása musicPublisherNumber MARC,028
egyértelműen hivatalosan elismert
URI MARC,856 $u
azonosító kóddal, amilyen
hivatkozás, többek között az MARC.024
jelsorozat. Egységes Forrás
Azonosító
(URI=Uniform
Resource Identifier),
a Digitális Objektum
Azonosító
(DOI=Digital Object
Identifier), a Könyvek
Nemzetközi
Szabványos
Azonosító

40
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
objectIdentifier object identifier példányazononosító A leírt MARC.852
dokumentumot
állományában
tartó intézmény
nevéből, nevének
betűjeléből vagy
lelőhelykódjából,
illetve a
lelőhelyen belüli
elhelyezési,
nyilvántartási
adatból (raktári
jelzet, leltári
szám, állomány-
nyilvántartási
szám,
példányazonosító
stb.) képzett
összetett
azonosító a leírt
source source forrás URI MARC.856 $u
language nyelv A Az ISO 639 ISO639-2 MARC.008 poz
dokumentumban háromjegyű RFC3066 35-37.
előforduló azonosító kódja. MARC.041
language szövegek nyelve. Megfelelője
magyarországi
használatra az MSZ
3400-2001.
relation relation kapcsolat Hivatkozás a A hivatkozásban URI
dokumentummal ajánlatos megadni a
kapcsolatos kapcsolódó
másik dokumentum
dokumentumra. hivatalos
azonosítóját.

41
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
isPartOf is part of része A leírt A hivatkozott MARC.774
dokumentum dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag része a gazdadokumentuma).
hivatkozott Például a leírt
dokumentumnak. dokumentum folyóirat
cikke, könyv részlete.
hasPart has part egésze A leírt A hivatkozott MARC.773
dokumentum dokumentum a leírt
fizikailag vagy dokumentum
logikailag részdokumentuma)
tartalmazza a Például a leírt
hivatkozott dokumentum egy
dokumentumot. folyóirat, amelynek
van cikke.
isReferencedBy is referenced by hivatkozott A leírt
dokumentumra
hivatkozik, abból
idéz, arra
bármilyen más
módon utal a
hivatkozott
dokumentum.
references references hivatkozik A leírt
dokumentum
hivatkozik,
idézetettel vagy
bármilyen más
módon utal a
hivatkozott
dokumentumra.

42
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
IsMemberOf is member of sorozati tagja A leírt MARC.761
dokumentum a
hivatkozott
dokumentumnak
mint sorozatnak
a tagja.
hasMember has member sorozata A leírt MARC.761
dokumentumnak
mint sorozatnak
a hivatkozott
dokumentum
tagja, sorozati
részkiadványa.
isVolumeOf is volume of kötete A leírt Többszintű leírás MARC.787
dokumentum a esetén
hivatkozott - használatos.
többkötetes -
dokumentum
egyik kötete.
hasVolume has volume többkötetes egésze A leírt - Többszintű leírás MARC.787
többkötetes - esetén
dokumentumnak használatos.
kötete a
hivatkozott
dokumentum.
isTranslationOf is translation of fordítása A leírt MARC.767
dokumentum
fordítása a
hivatkozott
dokumentumnak.
isTranslatedTo is translated to fordítási alapja A leírt MARC.765
dokumentumot
fordították le a
hivatkozott
dokumentumra.

43
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
succeedingPart succeeding part folytatása A leírt MARC.785
dokumentum a
hivatkozott
dokumentum
folytatása.
precedingPart preceding part előzménye A leírt MARC.780
dokumentum a
hivatkozott
dokumentum
előzménye.
seeAlso see also lásd még A leírt Nevezik
dokumentumhoz asszociatív vagy
tartalma alapján rokonsági
társítható a kapcsolatnak is.
hivatkozott
dokumentum,
ahhoz hasonlít,
vagy további
információt
szolgáltat róla.
nonSpecificRelation non-specific meghatározatlan A leírt Nevezik egyéb HUNMARC.78
relation reláció dokumentummal relációnak is. MARC21.787
meghatározatlan
kapcsolatban áll
a hivatkozott
dokumentum.
isSubseriesOf is subseries of alsorozati része A leírt MARC.760
dokumentum
alsorozat, amely
a hivatkozott
dokumentumhoz
mint
fősorozathoz
tartozik.

44
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
hasSubseries has subseries fősorozati egésze A leírt MARC,762
dokumentum
fősorozat,
amelyhez a
hivatkozott
dokumentum
mint alsorozat
tartozik.
coverage tér-idő vonatkozás A dokumentum Földrajzi (térbeli) Olykor
tartalmának nevek vagy időbeli kiterjedésnek is
térbeli vagy adatok (időhatárok) fordítják.
időbeli vagy adminisztratív
vonatkozásai. egységre vonatkozó
adatok. Ajánlatos
földrajzi nevek
tezauruszának
coverage használata, illetve az
időhatárok megadása
számokkal kifejezve.
spatial spatial térbeli jellemzők A dokumentum A földrajzi név ISO3166 MARC21.522
tartalmának szabványos alakja NDAGeo
térbeli jellemzői. használandó.
temporal temporal időbeli jellemzők A dokumentum W3CDTF MARC.513
tartalmának
időbeli jellemzői.

45
minősítő neve minősítő neve kapcsolat má
alapelem minősítő meghatározás magyarázat megjegyzés séma
angolul magyarul MS-hez
Adatok a Jogkezelésre
dokumentum vonatkozó adatok,
felhasználásával amelyek
kapcsolatos kiterjedhetnek a
jogokról. szellemi, szerzői és
különböző tulajdonosi
jogokra. Ha a
jogtulajdonos(ok)ra
való adatelem
hiányzik, feltehetően
a forrásra nem
vonatkozik ilyen adat.
accessRights access rights hozzáférési jog Információ arról, A hozzáférési jog
rights hogy ki férhet magába foglalhat a
hozzá a hozzáférés
dokumentumhoz, biztosításával, illetve
vagy olykor csak megtagadásával
egy jelzés a kapcsolatos
biztonsági mindenféle
státuszról. információt, amely a
személyes adatokra
védelmére,
adatbiztonsági vagy
bármely más
kérdésre vonatkozó
szabályozással
kapcsolatos.
audience célközönség Az a csoport, A célközönséget MARC.008
amelynek a meghatározhatja az pozíció 22.
dokumentumot alkotó, a kiadó vagy MARC21.521
audience
szánták vagy egyéb harmadik
amely számára személy vagy
az hasznos lehet. testület.

46
műsorszám-szerepek

term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák


soundRecordist sound recordist hangrögzítő Egy anyag
hangtartalmának
rögzítéséért felelős
személy. A szereppel
leginkább egy helyszíni
felvétel vagy kültéri
műsor során
találkozhatunk, hiszen
egy stúdió környezetben
a hangberendezés előre
felszerelt és a
hangkeverő irányítja.
carpenter carpenter díszletmunkás Valamely, az
előadáshoz szükséges
famunkák (pl.:
díszletépítmény)
elvégzésére alkalmazott
személy.
adaptor adaptor adaptátor Egy létező munka
(formai és/vagy tartalmi)
átalakításáért felelős
személy, melynek során
a régi mű újfajta
használatra válik
alkalmassá (pl.: egy
novella színpadra
alkalmazása).
animalTrainer animal trainer állatidomár Egy előadásban
esetlegesen fellépő
állatokat gondozó és
idomító személy.
animator animator animátor Egy animációs mű
létrehozásáért felelős
személy. Ez minden féle

47
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
animációt magában
foglal úgymint rajzfilm,
számítógéppel készített
animáció, és
állóképekkel dolgozó
animáció.
puppeteer puppeteer bábművész Egy előadás során
bábokat mozgató
személy. Ebben a
meghatározásban
bábnak számít a
kesztyűbáb, a belülről
irányított kézbáb, a
madzagon vagy
fémszálon mozgó
marionett báb és egyéb
a valós időben
animálható alkotás.
announcer announcer bemondó Egy személy, akinek
megjelenik a hangja
vagy a képe, és aki
híradási vagy közérdekű
közlemények
felolvasásáért valamint
műsorok
hangfolytonosságáért
felelős, ezenkívül
felvonulások, sport,
zenei vagy egyéb
különleges események
bemutatásáért.
grip grip fahrtmester Egy jelenet
kameramozgató
eszközeinek
felállításáért és
kezeléséért felelős
személy. Tipikus feladat

48
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
például a kamera
kocsisínek lefektetése
vagy az állványozás.
setDresser set dresser Berendező Egy díszlet
berendezéséért teljes
felelőséggel tartozó
személy, ideértendő
minden bútorzat,
drapéria, belső
növényzet, és bármi,
ami egy bel- vagy kültéri
jelenetben látható.
clapperLoader clapper loader csapó Egy felvétel elején a
csapót kezelő személy,
aki a film-nyersanyag
kazettába való
betöltésért is felelős. A
csapó összeütését a
képi és a hang
komponensek
összehangolásának
céljára találták ki. Bár az
audiovizuális
szinkronizálás területén
zajló technikai
draughtsman draughtsman műszaki rajzoló A díszlet építményére
terveket készítő
személy.
setDesigner set designer díszlettervező A díszletet, dekorációt
megtervező személy.
floorManager floor manager stúdióasszisztens Egy stúdióban történő
felvétel vagy élő
közvetítés során a
rendező nevében eljáró
személy (aki
megfigyelőként jelen

49
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
van). Minden a forgatás
közben történő
eseményért felelős, a
rendező és a stúdió
személyzete közötti
kapcsolattartásért felel.
singer singer énekes Éneklésével zenét
alkotó személy,
hangszeres kísérettel
vagy anélkül. Az énekes
előadás tartalmazhat,
de nem szükségszerűen
tartalmaz szavakat.
armourer armourer fegyverszakértő Egy előadásban
használt fegyverek
beszerzéséért és
biztonságáért felelős
személy, továbbá
feladata a mindenféle
hadianyagok,
lőfegyverek és egyéb
fegyverek biztonságos
tárolása és használta.
editorOfTheDay editor-of-the-day felelős szerkesztő A napi (hír)közlésért
felelős újságíró.
subtitles subtitles feliratozó A feliratok
szerkesztéséért felelős
személy.
productionAssistant production assistant felvételvezető Magas szintű titkári és
adminisztrációs
tevékenységével, a
tevékenységek
koordinálásával segíti a
gyártásvezető és a
rendező (esetenként az
egész társulat)

50
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
munkáját a gyártás
minden szakaszában.
Feladata közé tartozik,
a gyártásvezető vagy a
rendező támog
hairdresser hairdresser fodrász A képernyőn megjelenő
szereplők frizurájáért
felelős személy.
translator translator fordító Egy szöveg egyik
nyelvről a másikra
történő átültetéséért
felelős személy.
distributionCompany distribution company forgalmazó Az anyagnak a gyártó
cégtől a kiadó céghez
való eljutásáért felelős
szervezet.
author(pMeta) author (pmeta) forgatókönyvíró/szerző Egy nem szépirodalmi
mű alapján készült
forgatókönyv írója, aki a
cselekmény
részleteinek
kidolgozásáért felelős, a
meghatározó szerepek
és a jelenetek leírásával
együtt.
scenario scenario forgatókönyvíró A forgatókönyv szerzője
egy fikciós
produkcióban. A
cselekmény tervének,
részleteinek
kidolgozásáért felelős
személy a meghatározó
szerepek, jelenetek
leírásával és dialógusok
szerkesztésével együtt.
keyCharacter key character kulcs/főszereplő Az előadásban nagy

51
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
jelentőséggel bíró
szerep, akinek
valószínűleg nagy
szerepe van a közönség
vonzásában is. Lehet
valódi vagy kitalált, lehet
animált vagy színészek
által játszott.
editorInChief editor-in-chief főszerkesztő Egy adott szolgáltatás
híradásában
tevékenykedő
szerkesztőség vezetője.
chiefLightingTechnician chief lighting technician fővilágosító Egy előadás világosítási
részlegének a vezetője.
graphicDesigner graphic designer grafikai tervező Egy eredeti grafikai grafikus
anyag megtervezéséért
és kivitelezéséért felelős
személy. Ide tartozik a
design koncepciók
kitalálása, munkarajzok,
storybordok, és
elektronikus képi
megjelenítések
alkalmazása.
productionManager production manager gyártási igazgató A producer és a
rendező alá tartozó
személy, aki a gyártás
minden üzleti és
technikai elemét
felügyeli és koordinálja.
Megszervezi és
felügyeli a gyártást,
ideértve a költségvetés
szoros ellenőrzését.
Megszervezi az összes
[…?]

52
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
executiveProducer executive producer (2) executive producer/produkciós Elsősorban a gyártás ügyvezető
vezető pénzügyi részéért igazgató,
felelős személy, aki ügyvezető
azonban jelentős alkotói producer
döntéseket is hozhat.
Olyan producer, aki
nem vesz részt a
filmgyártás technikai
részében, de aki mégis
az egész gyártásért
felelős. Gyakran ő felel
az üzleti és jogi kér
manufacturer manufacturer eszközgyártó cég Valamely technikai
berendezés vagy
eszköz gyártásáért
felelős személy vagy
cég, melyre az előadás,
a tárolás vagy az anyag
publikálása során van
szükség.
productionCompany production company filmgyártó cég Az anyag gyártásáért
felelős szervezet.
productionDepartment production department gyártórészleg A filmgyártó cég vagy a
megbízó
műsorközvetítő egyik
részlege, mely az anyag
gyártásáért felelős.
soundMixer sound mixer hangkeverő A valóságoshoz hasonló
hang rögzítéséért
felelős személy,
feladata a mikrofon
típusának és helyének
meghatározása is.
soundDesigner sound designer hangtervező A film hangszakértője
minden filmzenei anyag
kidolgozásáért és

53
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
beillesztéséért felelős,
vagy annak egy jelentős
részéért, és végső
soron az egész
hanggyártásért felel.
Régebben olykor azt a
felelős személyt jelölte,
aki a teljes hangsáv
egyedi hangzásáért
fightDirector fight director harcművészeti szakértő Az előadáson belül a
harcos jelenetek
koreográfiájáért felelős
személy.
locationManager location manager helyszínbiztosító/felvételvezető A helyszíni
felvétel/forgatás
különböző tennivalókat
intéző személy, feladata
például a különböző
helyszíneken való
forgatáshoz a
hivataloktól az engedély
beszerzése.
newsReader news reader hírolvasó bemondó Hírműsorokban
hírtörténeteket felolvasó
személy, általában
újságíró.
editorProducer(News) editor/producer (news) hírszerkesztő A hírtörténetek
hírműsorba kerüléséről
vagy azok
kimaradásáról döntő
felelős személy.
illustrator illustrator illusztrátor Egy programban
felhasznált
illusztrációkért felelős
személy.
interviewedGuest interviewed guest interjúalany Egy nem szépirodalmi

54
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
műsorban elhangzó
riportra vendégként
meghívott személy.
signLanguage sign language jelbeszéd-tolmács Egy műsor
beszélgetéseit
jelbeszéddel tolmácsoló
személy, aki a képernyő
valamelyik részében
megjelenik.
cameraOperator camera operator kameraman A kamera működtetését
kezelő személy, aki
egyben felelős az
eszközökért is a
produkcióban.
conductor conductor karmester Egy zenei darabot
vezénylő személy, aki
egy zenekart, kórust,
operát vagy más
előadói csoportot
igazgat.
stunts stunts person kaszkadőr A gyártás során
kaszkadőrjelenetek
elvégzésére alkalmazott
személy.
casting casting statisztaszervező Egy alkotásban szereplőválogató
szereplők (színészek,
énekesek, táncosok,
stb.) kiválasztásáért
felelős személy.
propertyManager property manager kellékes Az előadásban
felhasznált kellékek
beszerzéséért,
kezeléséért és
tárolásáért felelős
személy.
visualEffects visual effects képi effektusok felelőse Az utómunka folyamán

55
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
a képi megjelenítésekért
felelős személy.
visionMixer vision mixer képi effektusok keverője Élő műsorban, mint
például hírközlés, a
videó bejátszásokért
felelős személy
visualEditor visual editor vágó A videó vagy a film
vágását végző
személy .
greensman greensman növénygondozó A stáb tagja, aki a
díszlethez előteremti,
elhelyezi majd
gondozza a szükséges
növényzetet.
publishingCompany publishing company kiadó cég Az anyag kiadásáért
felelős szervezet.
runner runner kifutófiú A gyártási csoport
legalacsonyabb rangú
tagja, aki alkalomadtán
a gyártási folyamat
bármely részébe
bekapcsolódhat.
Kifutónak lenni gyakran,
a felsőoktatási
intézményből frissen
kikerülve, belépő a
gyártási folyamatba.
correspondent correspondent kiküldött tudósító Saját szakterületén
belüli eseményeket
kommentáló személy,
így járulva hozzá, hogy
a közönség hiteles
képet alakíthasson ki a
napi hírtörténetekről.
commentator commentator/commentary kommentátor Egy hangfelvételen,
mozgóképen vagy

56
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
egyéb audiovizuális
csatornán megjelenő,
adott témát értelmező,
elemző vagy megvitató
személy.
consultant consultant konzultáns A gyártási technika vagy
tartalom kérdéseiben
tanácsot adó személy,
aki a műsorban nem
jelenik meg.
choreographer choreographer koreográfus Egy musical, drámai
feldolgozás vagy
szórakoztató műsor
kompozíciójáért és
elrendezéséért felelős
személy.
choir choir kórus Énekesek szervezett
csoportja.
specialEffects special effects különleges látvány A díszlet
mesterségesen
kialakított effektusaiért
felelős személy, mely az
illúziókeltését szolgálja
a filmben.
librettist librettist librettó szerzője Egy opera, oratórium
vagy más hasonló mű
szövegének írója.
assistantCamera assistant camera kameraasszisztens A kamera stáb tagja, aki
a kameramant segíti. A
kamera
karbantartásáért felelős
személy, aki az
utasításokat tartalmazó
lapokat is készíti.
Kisebb kamera
stáboknál a csapó fűző

57
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
és/vagy a kameraman
feladatait is elláthatja.
matteArtist matte artist maszkmester Műalkotást készítő
személy (általában egy
felvétel hátteréhez),
mely vagy egy matte
felvétel vagy egy optikai
nyomtatás révén
bekerül a filmbe.
rigger rigger szerelőmunkás Stúdióban és külső
közvetítésen egyaránt
dolgoznak, és vezetik a
külső közvetítéseken
használatos mindenféle
járműveket. Ők fektetik
le a kábeleket, állítják
fel a kameraállványt, a
tolópadokat, a
kameradarukat és
kocsikat, és építik fel az
állványtornyok
anchorPerson anchor person műsorvezető Egy műsor központi
moderátoraként
szereplő személy, a
műsor forgatókönyvét a
közönség felé átvezeti.
artist/PerformingArtist artist/performing artist művész/előadóművész Jellemzően
szórakoztató
műsorokban előadó
személy, aki valamilyen
nem meghatározott
jártassággal bír.
artDirector art director művészeti vezető A díszlet építéséért és
berendezését felügyelő
személy.
directorOfPhotography director of photography operatőr Egy audiovizuális

58
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
munka koncepciójáért,
designjáért és a képi
megjelenítésért teljes
felelőséggel tartozó
személy. Feladatai közé
tartozhat: nyersanyag
összeállítása, kamerák
és lencsék kiválasztása;
fény megtervezése,
lámpák kiválasztása; a
fővilágosító
dresser dresser öltöztető A színészek és
színésznők ruháinak,
jelmezeinek fel- és
lesegítésében
segédkező személy.
pyrotechnician pyrotechnician pirotechnikus Tűz- vagy robbantás
szakértelemmel
rendelkező stábtag.
producer producer producer Egy audiovizuális
munka létrehozásáért
felelős személy,
ideértve az üzleti
ügyeket, a gyártás
levezénylését, és a mű
piaci sikerét. A gyártási
folyamatot irányítja,
biztosítva a tervezett
határidők/adások
betartását.[ …?]
director director rendező A munka művészi
kimeneteléért
elsősorban felelős
személy, azaz, aki a
forgatókönyvet a
gyártási folyamat

59
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
legvégéig nyomon
követi. A munka minden
aspektusáért teljes
művészi felügyelettel
bír, és gyakran […?]
assistantDirector assistant director rendezőasszisztens A rendezőnek a gyártás
alatt segédkező
személy, aki figyeli az
időbeosztást, hogy
minden (a kamera, a
szalag, a film stb.) adott
időben készen álljon a
felvételhez.
participant participant résztvevő Egy nem fikciós
műsorban alkalmanként
aktív szereppel fellépő
személy.
interviewer interviewer interjúkészítő Interjút készítő, még
inkább kieszközlő
személy egy
interjúalannyal, akinek a
véleményét hallatni
szeretné.
reporter reporter riporter Hírtörténeteket
tanulmányozó,
szerkesztő, azokról
beszámoló személy.
technicalDirector technical director rögzítésvezető A rendezőt a
vezérlőteremben segítő
személy, aki a
(videó)kapcsolókat
működteti és a gyártás
technikai oldalát
koordinálja.
wardrobe wardrobe ruhakivitelező A ruhák és/vagy
jelmezek

60
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
összeállításáért,
kezeléséért felelős
személy.
costumeDesigner costume designer jelmeztervező A ruhatervező kialakítja
a mű hangulati
értelmezését és
jellemzését
összhangban a drámai
tartalommal, a
művészekkel, a
díszlettel és a
világítással. A munka
részeként alaposan
meg kell ismerni egy
adott kort és etikett
rendszert.
focusPuller focus puller segédoperatőr A kamerastáb tagja, aki
a felvétel során beállítja
a fókuszt.
makeUpArtist make up artist sminkes A képernyőn megjelenő
szereplők sminkjéért
felelős személy.
photographer photographer standfotós Egy alkotás
állófényképeinek
elkészítéséért felelős
személy.
expert expert szakértő Olyan személy, aki egy
híradásra érdemes tény
vagy téma
összefüggésében
(szakmai) tudása révén
személyesen vagy
munkája közvetlen
felhasználásával egy
műsorban megjelenik.
transportationManager transportation manager szállításvezető A járművezetők

61
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
irányításáért, valamint a
produkciós szereplők, a
stáb, a felszerelések és
díszletek helyszínek
közötti szállításáért
felelős személy.
computerProgrammer computer programmer számítógép-programozó Számítógépes
programmal tervezett
dokumentumok és
forráskódok
elkészítéséért és/vagy
karbantartásáért
valamint a
számítógépes
operációkért felelős
személy.
actor actor színész Musicalben, drámai
előadásban vagy
szórakoztató műsorban
elsősorban színjátszó
készséget felmutató
személy.
dubber dubbing actor/actress szinkronszínész Egy audiovizuális
munkában egy
eredetitől eltérő vagy az
eredeti helyett új
párbeszédeket betoldó
színész.
scenicOperative scenic operative színpadi munkás Stúdió díszletet felállító,
fel- és leszerelő,
valamint dekoráló
személy. Munkájához
tartozhat például az
emelvény felállítása, a
közönség ültetése,
valamint a felmerülő

62
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
javítások, a színpad és
a jelenethátterek
átfestése.
lyricist lyricist szövegíró Egy dal szövegének
szerzője.
dancer dancer táncos Musicalben, drámai
előadásban vagy
szórakoztató műsorban
elsősorban
tánckészséget felmutató
személy.
witness witness tanú Valamely (általános szemtanú
hírértékkel bíró) témáról
beszélő személy, akivel
a kérdésben átélt
közvetlen tapasztalata
miatt készül interjú.
assistantChiefLightingTechnician assistant chief lighting fővilágosító-helyettes A fővilágosító alatt
technician dolgozó helyettes
személy.
lightingTechnician lighting technician világosító A világosító csapat
tagja, felelős a lámpák
és a hozzájuk tartozó
felszerelések
működtetéséért.
ensemble ensemble zenei együttes (klasszikus) Együtt zenélő, énekelő
zenészek csoportja.
musicGroup music group zenei együttes (pop) Együtt zenélő, énekelő
zenészek csoportja.
musicArranger music arranger hangszerelő Egy kész zenei darabot
az eredeti egy bizonyos
más formájában való
előadása céljából új
partitúrává alakító
személy. A zenei
rendező minden

63
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
hangszerre és hangra a
darabban megjeleníteni
kívánt szerepeket ír.
orchestra orchestra zenekar (klasszikus) Koncert stílusban
előadó zenészek
csoportja. Jellemzően
szimfóniák, nyitányok,
stb. előadására,
valamint operák,
oratóriumok, kantáták,
misék, és hasonló
műfajok kíséretére
alkalmas együttes.
musician musician zenész Hangszeren játszó
művész.
composer composer zeneszerző A műsorban felhasznált
zene komponálásáért
felelős személy vagy
társulat.
foleyMixer foley mixer zörejkeverő A hangeffektusokon a
zörejezővel
együttdolgozó
hangkeverő.
foleyEditor foley editor zörejszerkesztő A zörejező alkotta
hangeffektusokat
szerkesztő személy.
foleyArtist foley artist zörejező Kísérő hangeffektusokat
a képi elemekkel
összhangban újraalkotó
személy, melyet film
vagy videó klipekre
játszanak át. Nevét a
hivatás egyik korábbi
képviselőjéről kapta.
assistantProducer assistant producer producerasszisztens A műsor- vagy
sorozatkészítésben a

64
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
producert segítő
személy, a műsor
megvalósításának
keretein belül és a
producer utasításaiért
jelentős személyi
felelőséggel bír.
assistantVisualEditor assistant visual editor vágóasszisztens A vágószobában a vágó
támogatására
alkalmazott személy.
broadcastAssistant broadcast assistant adásrendező Rádióműsor
készítésében általános
segédkezet nyújtó
személy. A munkakör
tartalmazhat technikai
segítségnyújtást (pl.
stúdió berendezések
felszerelése, tesztelése,
működtetése),
adminisztrációs
tevékenységet (pl.
műsor papírmunkáinak
elkészítése, vendégek
broadcastJournalist broadcast journalist műsor-újságíró A személy, aki eldönti,
hogyan írjanak meg egy
történetet, mely tények
fontosak, és hogyan
szerkesszék meg a
hangot és a képet.
Beszámol, szerkeszt,
forgatókönyvet ír,
közleményeket olvas
be, teletext és on-line
oldalakat állít össze.
causeur causeur előadó Közvetlen hangnemű
előadó személy,

65
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
általában rádióban.
commissioningBroadcaster commissioning megbízó műsorszolgáltató Az eredeti televíziós
broadcaster társaság vagy rádióstársaság,
mely egy adott anyag
elkészítésére a
megbízást adta.
continuityChecker continuity checker scriptes/naplóvezető A felvételek közti snittfolyam-
kapcsolódások ellenőr,
ellenőrzésére folyamatosság-
alkalmazott személy. ellenőr
dialogueCoach dialogue coach beszédtechnika tanár Egy színész kiejtését
és/vagy nyelvjárás
használatát betanító
személy, hogy a
szövegmondás
összhangban legyen az
eljátszott szereppel.
graphicAssistant graphic assistant grafikus asszisztens A napi paintbox képek
és a szintetikus képi
elemek teljes vagy
részleges
elkészítésében
résztvevő személy,
melyek a már kész
grafikai design
formátummal
rendelkező műsorok
tartalmát képezik.
keyGrip key grip főberendező/fahrtmester A díszletvilágítás árnyék
effektusaiért felelős,
közvetlenül a
fővilágosítónak dolgozó
személy, aki a speciális
kameramozgató
eszközöket (daruk,
kocsik, stb.) kezeli.

66
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
keyTalents key talents főszereplő Egy irodalmi műsorban
vezérszerepet betöltő
személy, akinek a
produkcióban való
fellépését a film
sikeréhez való
hozzájárulás reménye
övezi.
leadman leadman leadman A művészeti részleg vezető, irányító
tagja, a részleg díszletet ember,
fel- és leszerelő berendezés
csoportjaiért (swing vezető
gang) és/vagy
díszletrendezőkért
felelős személy, a
díszlettervezőnek
tartozik beszámolással.
lightingDirector lighting director fővilágosító (1) Mindennemű műsor fővilágosító-
televíziós produkciók művész, vezető
művészi, hatásos és világosító
hatékony világítás
designjáért és annak
megvalósításáért felelős
személy, külső és belső
adások valamint
helyszíni forgatások
esetében.
postProductionEditor post-production editor szinkronvágó A kész műsor
megjelenésének,
hangjának és
érzésvilágának
meghatározásában
segédkező személy.
Kreativitását alkalmazva
beállítja a darab
ritmusát, és tovább
erősíti a kép--hang

67
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
megfelelést.
productionSecretary production secretary produkciós titkár Az produkció
meghatározta
hagyományos titkári és
általános
adminisztrációs
teendőket ellátó
személy.
programmeProductionResearcher programme production produkciós kutató Egy műsor
researcher készítéséhez szükséges
kutatásokat végző
személy, mely munka
kapcsolódhat a program
témájához vagy az
abban résztvevők
megtalálásához.
scriptSupervisor script supervisor forgatókönyv-felügyelő A forgatókönyvet
nyomon követő
személy. Figyeli, mely
részek lettek felvéve,
miben térnek el a felvett
részek a leírástól, figyeli
a kapcsolódásokat,
scriptet ír.
secondAssistantCamera second assistant camera második kameraasszisztens A kameraman
asszisztensének
asszisztense.
secondAssistantDirector second assistant director második rendezőasszisztens A rendezőasszisztens
asszisztense.
secondUnitDirector second unit director Second Unit rendező A Second Unit vezetője,
akik a mű kisebb
jelentőségű jeleneteit
filmezik.
treatment/ProgrammeProposal treatment / programme programjavaslat A mű lényegét lefedő műsorterv-
proposal gondolatok készítő
kivonatolását megíró

68
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
személy, összefoglalja a
történet
alapcselekményét,
általában a helyszínek,
főszereplőket,
kulcsjelenetek, és az
egyes részek
időaspektusának
leírásával együtt.
puppetChoreographer puppet choreographer bábkoreográfus
puppetDesigner puppet designer bábtervező
stillPhotographer still photographer állófotós
animator(2) animator(2) animációkészítő
puppeteer(2) puppeteer(2) bábos
artiste artiste artista
architect architect építész
lightGraphicDesigner light graphic designer fénygrafikus
lightProvider light provider fénymegadó
painter painter festő
soundEngineer sound engineer hangmérnök
writer writer író
literatureConsultant literature consultant irodalmi konzultáns
writerConsultant writer consultant írói konzultáns
stageDirector stage director színházi rendező/ játékmester
conductor(2) conductor(2) karnagy
matteArtist(2) matte artist(2) maszkoló
narrator narrator narrátor
costumeDesigner(2) costume designer(2) kosztümtervező
researcher researcher kutató
madePublicBy made public by közreadó
iceDancer ice dancer jégtáncos
mainTitleGraphicDesigner main title graphic főcím-grafikus

69
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
designer
chiefProductionManager chief production manager főgyártásvezető
chiefDirector chief director főrendező
childActor child actor gyerekszereplő
imageEditor image editor képszerkesztő
costumeCreating costume creating kosztümkivitelező
technicalAdvisor technical advisor műszaki tanácsadó
artConsultant art consultant művészeti konzultáns
artAdvisor art advisor művészeti tanácsadó
mockUpBuilder mock-up builder makettkészítő
mockUp mock-up makett
idea idea ötletadó
microscopicsShotsMaker microscopics shots mikro-felvételek készítője
MicroscopicsShots(2) microscopics shots (2) mikro-operatőr
compiler compiler összeállító
backgroundMusicComposer background music kísérőzene-szerző
composer
authorOfPrologue author of prologue prológ szerzője előszó/bevezető
szerzője
performance performance akcióművész performansz
művész
előadóművész
assistantCinematographer assistant operatőrasszisztens
cinematographer
authorOfPreface author of preface előszót írta
singingVoice singing voice énekhang
singingImage singing image éneklőkép
conversationPartner conversation partner beszélgetőtárs
authorOfIntroduction author of introduction bevezetőt írta
insertSongSinger insert song singer dalbetét-énekes
insertSongComposer insert song composer dalbetét-szerző
songSinger song singer dalénekes

70
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
songComposer song composer dalszerző
lyricsWriter lyrics writer dalszövegíró
dialogueWriter dialogue writer dialógusíró
storyEditor story editor dramaturg
chiefStoryEditor chief story editor dramaturgia vezetője
computerAnimator computer animator számítógépes animátor
Compere compère konferansz
collaborator collaborator munkatárs
castMemberWhoIsNotActor cast member who is not nem színész szereplő
actor
chiefCollaborator chief collaborator főmunkatárs
editor editor szerkesztő Az a természetes A
személy vagy testület, tartalomhoz
aki/amely a fűződő jogait
dokumentum szellemi esetenként
(szakmai, tudományos, szerzői jog
irodalmi, művészi stb.) védi.
tartalmának
összeállításáért felelős.
radiogram radiogram röntgenfelvétel
seriesDirector series director sorozatrendező
solist soloist szólista
soloDancer solo dancer szólótáncos
dancingPhenomen dancing prodigy táncfenomén
coProducer co-producer társproducer
coDirector co-director társrendező
coEditor co-editor társszerkesztő
technicalConsultant technical consultant technikai konzultáns
technicalManager technical manager technikai vezető
sponsor sponsor szponzor
supporter supporter támogató
dubbing dubbing szinkron

71
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
dubbingDirector dubbing director szinkronrendező
poem poem vers
translatorOfPoetry translator of poetry versfordító
poet poet/lyric writer versíró
poetryDeclaimer poetry declaimer versmondó
conductor(3) conductor(3) vezényel
musicalConsultant musical consultant zenei konzultáns
musicalDirector musical director zenei rendező
musicalSupervisor musical supervisor zenei vezető
musicHistorian music historian zenetörténész
journalist journalist újságíró
postscriptWriter postscript writer utószót írta
specialVisualEffects special visual effects speciális képeffektusok
notedBy noted by jegyzetekkel ellátta
videoEngineer video engineer videomérnök
videoEditor video editor videovágó
dancingInsertDirector dancing insert director táncbetétrendező
designer(Animation) designer (animation) tervező (rajzfilm)
commentaryWriter commentary writer kísérőszöveg-író
characterDesigner character designer karakter tervező/rajzoló
colourTechnique colour technique színestechnika
trickCinematographer trick cinematographer trükkoperatőr
trickDrawing trick drawing trükkrajz
castMember cast member szereplő
shortStoryWriter short-story writer novellaíró
Adapter adapter átdolgozta átdolgozó
author author szerző Írott vagy zenei
dokumentum
létrehozója.
executiveProducer(2) executive producer produkciós vezető
stageDirector(2) stage director (2) színházi rendező

72
term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
musicCompiler music compiler zenei összeállító
sound(role) sound (role) hang

Címtípusok

term név angolul név magyarul meghatározás magyarázat megjegyzés példák


spineTitle spine title gerinccím A dokumentum gerincén <META NAME=”DC.Title”
található címváltozat. CONTENT=”Munka
törvénykönyve”>
alternativeTitle alternativetitle vagylagos cím A főcím két – külön-külön is <META NAME=”DC.Title”
címnek tekinthető, és a CONTENT=”A dámák
“vagy” kötőszóval, illetve diadalma a fársángon”>
ennek nyelvi megfelelőjével
összekapcsolt – része közül
a második.
seriesTitle series title sorozatcím A sorozat keretében <META NAME=”DC.Title”
megjelent CONTENT=”A magyar drama
dokumentumoknak a gyöngyszemei”>
sorozatra vonatkozó főcíme Title=”Napzárta”
parallelTitle parallel title párhuzamos cím A főcím megismétlése más <META NAME=”DC.Title”
nyelven, illetve más CONTENT=”Ungarish-
írásrendszerben a főcím deutsches Wörterbuch”>
számára előírt valamelyik
adatforráson.
compoundTitle compound összetett cím Közös címből és alárendelt <META NAME=”DC.Title”
title címből, illetve az azt CONTENT=”Publications of
megelőző vagy helyettesítő the Technical University for
megjelölésből álló főcím, Heavy Industry Series A
amelynek e részei Mining”>
együttesen nevezik meg a

73
dokumentumot.
collectiveTitle collective title összefoglaló Olyan cím, amely <META NAME=”DC.Title”
cím összefoglaló megnevezéssel CONTENT=”Publications of
jelöli az egy vagy több the Technical University for
egységben megjelent Heavy Industry Series A
műveket (dokumentumokat). Mining”>
conventionalTitle conventional megállapodásos Egységesített címként <META NAME=”DC.Title”
title cím használt, a dokumentum CONTENT=”Művek (vál.)
(mű) műfaját, illetve angol, magyar”>
gyűjteményes jellegét a
bibliográfia, a katalógus, a
dokumentációs szolgáltatás
nyelvén megjelölő szó vagy
kifejezés
commonTitle common title közös cím Az összetett cím azon része, <META NAME=”DC.Title”
amely az összetartozó CONTENT=”Archívum
dokumentumok Rákóczianum III. osztály
mindegyikében szerepel Írók”>
(közös főcím), és amely az
alárendelt címmel, illetve az
alárendelt cím
megjelölésével együtt
szolgál a dokumentum
megnevezésére
genericTitle generic title generikus cím Olyan cím, amely csupán a <META NAME=”DC.Title”
dokumentum típusának, CONTENT=”Tanulmányok
műfajának, jellegének Gazdaságkutató Intézet”>
megnevezéséből vagy az
időszakosságra utaló szóból,
kifejezésből áll.
fictiveTitle fictive title fiktív cím A címmel nem rendelkező <META NAME=”DC.Title”
dokumentum számára a CONTENT=”Eger vár
feldolgozó (archivátor, ostroma, 1552”>
könyvtáros) által
megállapított (konstruált)
cím.
originalTitle original title eredeti cím A dokumentum eredeti <META NAME=”DC.Title”

74
nyelvű első kiadásának CONTENT=”Winnie the Pooh
címe. magyar”>
avantTitre avant titre előcím A főcímhez kapcsolódó, <META NAME=”DC.Title”
ahhoz képest alárendelt CONTENT=”KSZ/4.1
jelentőségű, illetve azt HUNMARC A bibliográfiai
kiegészítő, a dokumentum rekordok adatcsere
tartalmára, jellegére, formátuma”>
műfajára vagy kiadásának
indítékaira vonatkozó szó,
kifejezés vagy egyéb
jelcsoport, amely a főcím
előtt található
uniformTitle uniform title egységesített Művek azonosításra <META NAME=”DC.Title”
cím szolgáló, besorolási adatként CONTENT=”Ördögi
kiválasztott cím, tekintettel kísértetek”>
arra, hogy a műhöz több cím
is tartozhat. Erre a célra
szolgálhat az eredeti cím, az
átültetett cím, a
megállapodásos cím.
variantTitle variant title címváltozat A bibliográfiai leírás <META NAME=”DC.Title”
valamely címének más CONTENT=”Holdfény-
formája (változata) a szonáta”>
dokumentumban
Subtitle subtitle alcím A főcímhez kapcsolódó, <META NAME=”DC.Title”
ahhoz képest alárendelt CONTENT=”Százhuszat verő
jelentőségű, illetve azt szív válogatott versek”>
kiegészítő, a dokumentum
tartalmára, jellegére,
műfajára vagy kiadásának
indítékaira vonatkozó szó,
kifejezés vagy egyéb
jelcsoport, amely a főcímet
követően található.
commonlyUsedTitle commonly átültetett cím Egységesített címként <META NAME=”DC.Title”
used title használt cím, amely a CONTENT=”Biblia
műnek a bibliográfia nyelve Újszövetség Máté

75
szerinti bibliográfiai evangéliuma”>
gyakorlatban meghonosodott
címe.
dependentTitleDesignation dependent alárendelt cím Összetett cím esetén az <META NAME=”DC.Title”
title megjelölése alárendelt címet megelőző CONTENT=”Journal of
designation vagy azt helyettesítő polymer science Part B.
sorszám vagy egyéb ilyen Polymer letters”>
értelmű megnevezés.
dependentTitle dependent alárendelt cím Az összetett cím azon része, <META NAME=”DC.Title”
title amely a közös cím alapján CONTENT=”Felsőoktatási
összetartozó dokumentumok szakirodalmi tájékoztató A
egyikének sorozat Műszaki és
megkülönböztetésére, és a természettudományok”>
közös címmel - illetve
esetenként az alárendelt cím
megjelöléssel - együtt az
adott dokumentum
megnevezésére szolgál.
titleProper title proper főcím A dokumentum címei közül a <META NAME=”DC.Title”
címoldalon vagy címoldal- CONTENT=”A Gyilkos-tó és
helyettesítőn tipográfiailag a Békás-szoros környéke”>
egyértelműen kiemelt vagy - titleProper=”Pápa és
ilyen megkülönböztetés környéke”
hiányában - elsőként közölt titleProper=”Trianon ma”
cím
titleProper=”Károly király
arcképe”
titleProper=”Őszi napsütés”
titleProper=”Psalmus
Hngaricus”
titleProper=”Trianon ma”
titleProper=”Napzárta”
keyTitle key title kulcscím Az időszaki kiadvány – <META NAME=”DC.Title”
nemzetközi nyilvántartásban CONTENT=”Dabas Város
történő – azonosítása Önkormányzatának
céljából megállapított cím, közlönye”>
amely elválaszthatatlanul

76
összekapcsolódik a időszaki
kiadvány ISSN-jével.
runningTitle running title szalagcím A dokumentum valamely <META NAME=”DC.Title”
címszalagján található CONTENT=”Füredi
címváltozat. tájékoztató”>
captionTitle caption title lapfej cím A dokumentumnak <META NAME=”DC.Title”
rendszerint az első oldalán, CONTENT=”Tolna megyei
a szöveget megelőző, agrártükör”>
tipográfiailag kiemelt részén
található címváltozat.
addedTitlePageTitle added title előzéklapi cím A dokumentum valamely <META NAME=”DC.Title”
page title előzéklapján található CONTENT=”Komárom-
címváltozat. Esztergom Megyei
Önkormányzat múzeumainak
közleményei”>
succeedingTitle succeeding folytatáscím A dokumentum folytatásának Szokták <META NAME=”DC.Title”
title (folytatásainak) címe, az 'utóbbi cím'- CONTENT=”Együtt a
időszaki kiadvány utóbbi nek is számüzetésben”>
címe. nevezni.
precedingTitle preceding title előzménycím A dokumentum Szokták <META NAME=”DC.Title”
előzményének 'előbbi cím'- CONTENT=”Együtt a
(előzményeinek) címe, az nek is forradalomban”>
időszaki kiadvány előbbi nevezni.
címe.

Kódolási sémák

séma neve
term séma neve angolul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
magyarul
DCMIType DCMI Type DCMI A dokumentum történelmi regény, képvers,
Vocabulary dokumentumtípus- tartalmát jellemző csillagászati térkép, kotta, fotóalbum,
NDATypeThesaurus szótár típusok rögzített reklámfénykép, karikatúra,

77
séma neve
term séma neve angolul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
magyarul
NDA listája. kerekasztal-beszélgetés, hangjáték,
dokumentumtípus- történelmi dokumentumfilm, show
tezaurusz
ETO ETO ETO Egyetemes 895.511–31, 82–14, (084.3)
Tizedes Tizedes
Osztályozás
magyarul.
IMT IMT IMT A dokumentum NDA leporelló, optikai lemez, diakép,
hordozóját, dokumentumtípus- hanglemez, videoszalag, mikrofilm
formátumát, tezaurusz kartridzs, fotonegatív, film orsó, CD–
tartalmát jellemző ROM
típusok rögzített
listája.
ISBN ISBN ISBN Könyvek 963 9372 55 2
nemzetközi
azonosító száma.
ISO3166 ISO 3166 ISO 3166 Az országnevek hu, ge
ISO 3166
szabvány szerinti
kódja.
ISO639-2 ISO 639-2 ISO 639-2 A természetes hun, ger
nyelvek ISO 639-
2 szabvány
szerinti kódjai.
ISSN ISSN ISSN Folytatólagos 0041–3917
(időszaki)
kiadványok
nemzetközi
azonosító száma.
NDAThesaurus NDA thesaurus NDA Tezaurusz Szabadon A Köztauruszra bányajog, ebtenyésztés,
felhasználható, épülő tezaurusz. kockázatmenedzsment, tanévnyitó
egyetemes
tezaurusz
magyarul.
NDADokType NDA doktype NDA Szabadon A terminológiai történelmi regény, képvers,

78
séma neve
term séma neve angolul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
magyarul
thesaurus dokumentumtíus- felhasználható, munkabizottság csillagászati térkép, kotta, fotóalbum,
tezaurusz egyetemes tezaurusza. reklámfénykép, karikatúra,
tezaurusz kerekasztal-beszélgetés, hangjáték,
magyarul. történelmi dokumentumfilm, show
musicPublisherNumber Music Publisher zeneművek kiadói Zeneművek, 256A090 [Deutsche Grammophon
Number száma valamint kották Gesellschaft]
kiadó által adott,
a kiadó és a
dokumentum
azonosítójából
álló összetett
kód.
NDACorporate NDA NDA testületi név Az NDA testületi Magyar Tudományos Akadémia
Corporatename névtér neveket (Budapest),
Namespace tartalmazó Arany János Centenáriumi Emlékülés
névtere. (Nagykőrös)
NDAGeo NDA Geographic NDA földrajzi név Az NDA földrajzi Apajpuszta, Balaton, Bécs, Északi
Name Namespace névtér neveket tenger, Gorsium, János-hegy,
tartalmazó Kolozsvár, Rákos-patak, Vác
névtere.
NDAPerson NDA Personname NDA személynév Az NDA Katona József (1791-1839); Károly
Namespace névtér személyneveket (Ostzrák-Magyar monarchia: császar),
tartalmazó IV.
névtere.
RFC3066 RFC 3066 RFC 3066 Az Internet RFC Abban az Ez az RFC hu, hun, en, eng, en-GB, eng-GB
3066 azonosítójú, esetben, felváltja az RFC
a 'Természetes amikor az ISO 1766
nyelvek 639 dokumentumot.
azonosítására szabványban
szolgáló kódok' a két- és a
című szabvány hárombetűs
összetett kód egyaránt
azonosítót ír elő. szerepel, a
Az első kétbetűs kódot
kódrészben a kell használni.

79
séma neve
term séma neve angolul meghatározás magyarázat megjegyzés példák
magyarul
természetes Ha a nyelvnek
nyelv elsődleges csak
azonosítójaként hárombetűs
vagy az ISO 639 azonosítója
szabvány első van, akkor
részéből természetesen
származó azt kell
kétbetűs va használni.
URI URI URI Egységes http://info.cern.ch/albert/bertram/marie-
dokumentum claude
azonosító.
W3CDTF W3C-DTF W3C-DTF A W3C - ISO 1998, 1998–05, 1998–05–23, 1998–
8601 szabványon 05–23 12:30:11,
alapuló - 1998, 0998–W22–23
szabályrendszere
dátum és idő
kódolására.

80