You are on page 1of 4

(49) Ning Hpring Rawt Malan N-htoi

5-feb-2010

De,

Tsawra hkungga ai kahpu kanau manaw manang ni yawng hpang de, (49) ning hpring rawt
malan masat dingsat n-htoi hpe Karai Kasang a chyeju kawp e Netherlands du nga ai
Wunpawng myu sha ni hku nna, shawng nnan lang na Rawt Malan lamang hpe grai awng
dang ai hte galaw la lu sai lam shana dat ga ai law.

“KIO Tingnyang up a Mungga hpe hti shalen dan ai”

Slg.Hpy.Yaw Htung
Ning Baw Kachin-NL
(49) Ning Hpring Rawt Malan N-htoi
5-feb-2010

Tingnyang up
Shd.Sumlut Gun Yawng

(Ningtau ningbaw Kachin-NL)

Myu sha lam yan


hta galoi mung
shakut shaja nga
ga.

Sara Maw She

Myu wunpawng sha ni awm


dawm ahkaw ahkang nlu
dingsa rawt malan ra nga na
re,
“Shd. Sumlut Gun”
Anhte myu sha ni galoi mung
Labau hta magrau grang share
shagan let sadi dung ai anhte myu
hkrat sum lu na n re.
sha ni.
Rawt Ga !!
“Mung Den”
Sara Maji Doi Ja, Kachin-NL
IT Prat a rawt malan hkrun
lam hta nang ngai chye ai
hpaji yawng Lak Nak hku
lang n-na gasat lawm ra sai!
“ Shanghtin”
Karai Kasang jaw ai manu
dan htunghkying hte mying
dan hkung let share shagan,
sadi sahka ai anhte myu ni
awm dawm shang lawt hpe
nlu yang kadai lu na !
“Bawk San” ( Mwihpu )
(49) Ning Hpring Rawt Malan N-htoi
5-feb-2010

Kachin-NL

http://www.wunpawng-nl.blogspot.com
(49) Ning Hpring Rawt Malan N-htoi
5-feb-2010