You are on page 1of 36

ISTE EMEKli TUGGENERAllEVENI ERSÖZ'ÜN SAGlIK RAPORU

____i
KiLiT PISI
· ~HEYETi
BOLDü~
Ergenekon davasının tutuklu sanrğı Levent Ersöz'e sağlik raporu
veren heyet, sorguya hazır olup olmadığı konusunda farkli görüşte
o RAPORA AqIIıL ULAIfTI _ELIROlM IM'Thwl DUşUHCUI YA cEZ.UVl YA TAHLI'n
ISTAH8UlTlp~So#ıI<K"Nlı.ı,flliKt«l."i.O""""I'>iliı-ııri"''Sor-<RSöZici"ŞOOılI>UAdliTıpK"rum"
0)1<U'Ilır'oııi>, .. ı:ıal.ıeri'I«b\i!.igöo:n ıu)'ıh:wrdciifdnllSidd<III<kprcs- !Qil<ı'«<tlıtanbıılTıpFaküll<>o""'''''
E"""'tIakl:ındıır.potıı-ı...\.KWi)Q-;tınd.><iE ...... inıilıo<<tilimindı:oI-ponıl\i!Jrd3)'OpIlııc:Ik~i
loii.Nlrololji.EJ1f.k>i}on,(ô:nolCcnalıI d"&U,boclı~ndak.I ..... kı.... """""
. .~k 1rnkn""""Ef:\ôz).. """"",.. ••
""pıa,ll,c.rr.ıIıı·u""","",h""g"·ı=lım",;~.,..ı.u.duııımıı-d<lıı=') .. ""ıııliiı"'oIa<ak.
~sabıa"""'ponı",,-di. dıgcuzun...-m:ıı""""""",,bdinildi. ("""~OUO!K"""""eı"'O'C'"
Özür dileriz,

bu tarihli gazetenin birinci


sayfası bulunmamaktadır ..

www.gazetearsivi.info
EKMEGiMil iCiN DiRENiS
Tüm ülke TEKEL
• •
işçilerinin direnişini
desteklemek için
bugün bir günlüğüne
iş bırakıyor. Direnişi
kitle örgütleri ve
partiler de destekliyor

SICAKGELIşME
Çuvalcı'nın
'PKK' ziyareti
fatura Mumcu'ya kesildi AmçrLIK

~:~~I'"
AKP ile MHP arasında Meclis'te yaşanan kavga, suçlamalarla
sürdü. Bülent Annç kavganın faturasını Güldal Mumcu'ya kesti
",""
8"al~yoI~.n
han,d~l

..........
BUGÜN'DEN 6 CilTUK

a DEVESE

'Evren hapiste
çürümeli'
lWWIEvre"'ol<pkisini
sünl~:i'I,I<ı<ıT""maıı.

;~~7·~"""·~
niz<lmbiri>inin {
ölmeıi""S- '''''
yok.fol:ıılll.ıpıs..!.. .
li'nl<'çurfun<;i -
g<!ı.nnbo;'"

=6=L~
uriye(
Olaylı oturumda AJ(p'Werin TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu'nun odasını basmasına büyük tepki

'Parlamentoya saldırı~
'ImkanbulsISlddetuyıularclI'M«liı'ı.Giildol 'MedlS'eeşklyalndl·CltP.pırl""",n'od.1~.
M~·nunııW:amod'\""~"S<"M.<ıis·j ....ly6. <wiı"',, Tiirk si)'Ui yapınına kıu:' bi~ ı,ko olonk Ili",.
nrtiı""'""'&<ıhoıl>r.ı.soz'eriyoı-<uıı"diı-eıIlaWokanY"'" ocgi";'"UIgI>I.dl.GlIlfIb.\llOl",-.:lOlk:riOkııy'''Anodol.
<lım... '~IlÇ_"'~I"'.'""'"·n. .. ii>:eri".rUrii>=AKPGrup -rB~'Mb>Ibn,·<kilı.rini"od>s,b
... llm,ş,nUll'h..k;J·
llW:aI""kiliEhıaıkm~"nn('nh~'mlı<ıda.<o""gir. l<riymnıklııııııı,ş,ınıha!ofCfoııı<lbımd:i<tcnıııi$ir.r....
diiinib<linon ~11Uii«i. "Elinde'n SOl'"
,m\:inbulııı fIZiki 1''''''1l0ya.<lkipinmi"lir.AnllÇ,'EnIoC;ın''nt<tikçjli.
lidılol")lıul>rd,"do<ll.B:W<:ıı"'tl<ill.rininkl)~"., iiııe·:ıoyuntl1u.ıuraçı\;I ..... ""l"p".MHl'de·'lJlonç"
"don<idi\;" ol...ı:niıol,ooi""Mo",,,",'·YoşaıwıI:ır, b;',
kiiI_l>içıınlcndinliCiin!anbnııkıJw<l!erI}Tlmını.m­
dimn<di~in;~\<fd,"if.d«;"ikıJllındı,."'S<ıf"
göriiııtUl<rininsorumlusunuııAKI',Annç'-'ErdoCaııol'
<kıgınılxJirni.Gnıp&,l:ıımdili~.·~AKP
gnıbunn MtlP gnıbuı\;o$ald,ruı"d«!ı. • ~",$.SW'" Heryer
'Yasamaya baskı yok' diyen Annç, gerilimden Mumcu'yu sonun1u nıttu
Ankara
Özür yerine suçlama heryer
..."",
direniş
B*I"" ••• Vard....... A""'",M...
«l')'>.-nlM~t'l'~i)fu<t<mf)"""
"".:ıdıI'"_~ÇIlPmi-

~~~"~:::fkı~~~:.
.... pıiiWilcri..... Atın;.y_.
~~
_olmı.1,p.ı>-...!u.Annı;. &o.. KO.l"GAR Tiirk.lfln DlSK. KESK. H.k.lş,
.. I·I~.. ~1:>
Çllp·~So;·

~«l<d.m~"'Unolr<ııo­
1~ .... nmornewı;~Wi.AKP'~
""""'"
Yasamaya
~~tb~~I1:;I~·,~cb~~~:i~~
km!." BASK. Ilak-Sc" ,Le
AnnçSaldınso
Eı","'Mum<II'mmD><ıi",,~
~;ddil<''',.J.s.,/

MECLIS'TE AC1RSÖZlER
...
.-.-
AUS/R.lf5N

HaydiAnlatl
TMMOB,.... ~hkdalt..w:i 17si·

,~~~~~~~~~~::.~=
lanı.. n',al,~IlW<k'm·ku\l.na·
13k8.00-11.00S3ı"lcri."..",d.kcn·
mho« d;lerini izi"lt511}''''''ıım''.~,kl.d,.

Hakaretler ~ Anluı",Vnlililiisck:ın"",aykınol_
k.,,·
havada açaştı. .,,'"
Oncesine8akın
,,"~urıu ilcri sUrd"~ü <yı .....
l>nl'rhalOOnd.>ili<mjllp,l,coS'm
duy"",r.ık gö....S'vcnli. TEKEL
TB~l\I'<I<6n<dI~C>l'_Iı.bıu
~hıllındakıl<"""'l~'
>in<l<MllP'liıMm' ..f"'''~
_.m4n~·l"~,,",'1
........
o,'-IIUIlSA/.J

Teknoloji
;Kilcrinin/inockigiinj-.:nidcn~
ı"",kl.ın:ıçl,kg,,,,!dc.url!yor

~~'~~~~~";;::~b~ı~:ı~
G;;Ilwl<'y<bbul«IoImcıl"5&lcri
DegiştiAma .. 1t'''''cY<sIi<iiı\lldiL.I.S.FJ'~'
iI:lmn<;'bnl<ı"y&ıı~"'"
OrlıMf!.R/NÇ
.,.....~·~l>f>UflIIlIIII~
ıı.cd<psI>:I,,·...).. ıua'rdı.AKl"lilef
MI1P""'l>nnııj_.',~
.....,'"
Erdoğan siyasi tansiyonun bilinçli olarak yükseltildiğini savundu TEKEL işçisi
yalnız değil
'Geriliın istemiyoruz' !t. T~t~~~:'~~
kiy<K.mu.S,",BillcıikK.mu'lı,
ThlMOB.lobipOdu'llibidtmo1<mi1<
ıST~ GÜNDEMPKK b!lcllJılidcriileo;çı,d;,;y.,;pııtliily<-­
Icri $1C'~ ck<ı.k -.rdı.G"'P "G<n<l

Gençoğlu Komşuda 'Çuvakı' I'CVlfCocldımıi"'djyc.logoıı,.,

TEt1lL<m<I:<i1crinınW<niıinı:<b­

tutuklandı ordu krizi Ankara'da ""-_I>~_""'"


g=!ımir·"''''ı_<bWt><:>I<.
Gm-.I:>"4nlKilcr1la<rıwlcAIa-
Ef&'.................... ı..p. ".-L<ocd<<ıiylcl;omcılcriı-ık· ABD'oI. holc'lIL bı\~.....
",·odobulu_k.Kono!<AI""'.

~~;§~
....'.wg6l.I""".I'ndIU... ... yol:atotvı:'.. V.... hQ• "yiiriiy«cl<..',SWo"
-.-."k>nldotınulıl<·""" ~fm<1i"i" "",,,ı~" ii.'"''
=~~o~':.
_)'~Ö>;<t<ı«'
1ı<sl"'''' ...... f.>Dıçlw-lIlm- Y"''''Plo<oi,.if. _ _ ti Iı>HEM$UÇW.HEMQ(lÇıü ...
do'""K""..... AtblyO"'"
~lı>.dilIı'I\~,"'"L1I""_ tıd"'h)'Ol".l1l1H..rb.FJI'" K:ım"'·"'.bp""'-libi..... ŞOA-•• SQSU.'J.So,of....
""'tonıklondo."$o.ıf ... "".... .ı.'O'S"1f_ ""IIt<ı.:ılınoll .• 'Q~

~R~~~~L~ GÜNCEL Tümiyeiçin


utanç raporu
KMl,IDE:<I7.
ÇÖl.O.....<:"AK rta'In~~w-
.A'''~
~~~J?~,?i~~L?) S:~~
)~.""")"""1>mI<ıJ>4->

,~lijmJjıJ@~
iltl0·d>j.....lıyor,Y~
..... l1<t1<'ilr2Gmll)'aı

....... •
~~:~~~~.\\";~~ı"1;.!~
lub<rI.J.So.d"'"
+
Saj1ık a.kam Recep Akdllfi aç.kı.dt: Hp. kargo sektöründe zirveye çıktılar 26-27 Nun'da Wuhlngton'cLııY8pılacak
Tul1<iye'de kanser. kadın\aIda 100 binde DHL Global Türkiye. rotayı Güney Asya Airnas, Technopolis, YemekSepetLcom,
158, erkeklerde de 100 binde 256 ve Pasiflk'e çevirdi, laşımada rekor kırdı iPozitron ve Deulcom, Giriş!mcilik Zirvesi'nde ~

-....-;;;;; ..., _----=-OI'U<~:..""""":>J'<Y. __ $;U'..., ...._=..:.7"~ ....'o.;'Ol........ _ ' ...,••, ..., ....., ,,..J
E::.'-:' Atlı Zincir,
._. . ._......-.._-".
9trilyondolaı1lk
pazaryem
girişimcibek/iyo(
_..T....ld_._ -_
sektöründe küreseloyuncu
-- ,--

R"""
niildeerde
Sinopdeğil
Akkuyu ıle ilgili
~~
360 bin
taıaftarkulilp
marIıaIıhattan

,.'U'U""
---
Eı1Iende'51eklE>
sevinenuretici
verilenmikt!!n
az buldu

THY
SOOmilyon
dolarlıkuçak
malonıaJacak

' .... _ ..... liUi

Beyazette
100 bın
tonluk
pazardoğdu
(10,0-",«,>_"

Yerııturiste
erken
'Şişman kedi'ye
~

istanbul'a alım için 29


"'__n_
'"'_............-..........,.,.---
""'.""'4.. _ .. _ ' , - .....-._....
~_.

rezeNasyon 4 milyar dolar


kampanyası
.-r._.. .
pri m yazılcil_ _ ..-fItd<oIıoIr
ülkeden 213 firma geldi Tekelevlemclleri,bugün
kendilerini 'izinli' sayacak
--~ ==-",::.~~~
;~E~;
JCR,Çalık
Holding'in ==:-~':=
notunu
~ıe::~:..=:-=:
yükseltti
Moocty's.A80'Yı Baııl\aIaıınl$l
uyardı .. _ . ~._
~"'::'.:;:=_~:e
Til;nr e-tlllmlkc:elı:
-.-_ -...(I\:;f)l).~

Toyota'da
:~~~
--
..- =e..
~
_-_
... -_
... _ - --
...... ---,....
&o
....
..-_--
şimdi de fren
__-....-._-
sistemi
COOıri-

_ ,..,..

...
_ _sorunu
....-. _ _

.... _ _ 210al__
_~-_
........
.-$601....
1oo_,-" ..
-,-~---"
.... _ _.. ı-.

.......
~
......
.-~--_
ı:ı...

:~~.f;;.-; ""-.-_.-.
........
_ÇoOIOoOo\ ....... _ _
_sco
_ >0

_..-------__
..""' _ _ .......
•_
_ " ' " _ ..... D_ _

_.....
",""",-",-"",_Cl_,..
... ~_
xı:no_

......

................. _""'onro __ :10>0''''........,.................,...,...,


_1"'-"' 22

...
.'0
.,.,...,.".__
...... nll·.. ·IIIlI1ı:.... 1izi •.__

~~
..-,ı.ı,..

--
_ . . - ..._ _ 2 .....
_ ı . . : - . . - . . - . ._.._
i~ • u:'_ •
ıl:-' = \:"" = == ı:-
+

~eYrensel
evren •• ldlr .~ıOIO""'.. m ... y,I~s.... l~9 ..... hL" . . . . .
Arınç önce bastı
sonra savundu

TüRKiYE'NiN
GENEL GREV GüNü
Emekçiler, Türk-iş, DisK, Hak-iş, KESK, Kamu-Sen ve Memur-Sen'in Türkiye'nin başına
çağrısıyla, TEKEL işçileriyle dayanışma amacıyla bugün greve çıkıyor. çuval geçirmeye geldi
HAYAT DURACAK Til''''''''. "'."'' ' ' ....,''''''. Tn" ""..... lS':"-:::=r==~
..~ .. a.r--l o.ıı.m.. ............'y. ~L

T["El,w.. ri"'n~ii>~;ilWebonınkabul""il"""'l(in<t(l Od....... ·.-.J_~wıo:.ı"""·"'"


lqob,_""' K.....,.I........ u.I~
.... memur k""r""ı.,r~'ronl.nyı. ...... ı..kllrFlıın.n'" iiı~ri. 1"'lmIw_ •..nı _ ... btl'mh,... ..1
....
)'Url vneıırw;l~ ~~" ~.k. (18.1»17-00 t~ arasında S"'-
(d:ltttınlfftl,; OL... 5""'. k.>m.. ' ... ÖZt.'I lötlt)'ffInini •• I"o.
riKiIk.5o'ndik"ı.r.y·ptıkl.'"~rı.,örıUttüilrgül>ü~lÜmk
.. mı.ng~<kstR'.... ""'yc ... ~,rd,ı.... E>~r:ı~~~~~f~~7
... ~'

YÜRÜYÜŞLER YAPILACAK
TOıudY( sı-!imlt s"""" 'i'ı...ıa. • .,...., iKi ...,,~k,.;IH. b.ın"n
)W\I.ır·y;ın1ru~'''bo> ... 8ÇIU;..''''ı..ny k'pI<'riNdi'''"...

l""--
llna"lJo.Y.pılM"•• .,lemlet'ıH.Tı:KF.llKi""rininl>l
yon' .. ,. P<'•.oııu"llim
....""'nin
wı1ok. ..",ı..nn llt'ri ılonm_
1_"".y.,........küeTtt.m......... ..
Lı··s"' litopluOÖl'.lt'tmdI ......
d;uIuoU....... lcpk-riıkd; lor ldi ri ı..:n.t-J
Dağdelen: Türkiye'deki

IÇocuklarımız için' gelişmeler kaygı verici


A~A~~~::=~~~
"(OC\1.ı.oı~IIolIZ~Mu"'''''''''''''''''''''lll(LltçI/<ri,~~
llIp.ı.bo<ltddR. ..... ~_,..·_·Iı..t ..... (Ot\OU....... \çıI>·ıIIyom
~~~~fD~::;~~
.-..ç; ..._
__ .
ı.ı..n,..._'OlI
_ ,...bob.olo<.~_r-!'Uon6ıllW.ltny1o"""""lonN_

d.o..ı..M_~ı...""","~
_ ~ ~ _ . ı ı i i ( l u ı . r
.... -ı.,..._~bw<
1l~
""*""'bı'~""' ...r o«ıı"<ltdl ....

lIıJıııı- ENFlASm, [MEIÇILEIIIlI mA uDi GEçTI S.~


Anadili Türkçe olanlar
bile anlamıyor
~ ÔhIK yar
Eılönmekyokl
i IOui'='~~~":=I~;ı.
_,......
~~=~::.~..ı:~~
..._.
,-.~.ı--

uIonLo,bolo ......_
•• o.J

i..,:;":.ı ......
Depremden daha
riskli komisyon
O(PRı:. ~ yı._

1..""lM~..,....h"'.. ~ı:-'"l"'"
ç;;:~~;~;.....
<l-ohiI1"lo..-y>d.~IOd;ll.o...,. ..,
,=('
~
.1
Ablasına kızdı 2 milyon işçi ve memur

yeğenini öldürdü
bugün iş bırakacak
Thkdi$çUOriM.:ı ••I<>k;;ln
I 08.00·17.00ar:os.ıyap,l;ıc;ık
oylcmdcnk"r:ı.h"vavcd ...
nlıtıla$unıclkllen..,..k.Bele_
di,rclı;çilcrilO)rnlıllkYl'P"'"
y"oaıc,TEDAŞcleklriknn",.
ı:.nn .. bokm"ı,aeak."' ••

20 yaşındaki dayı, nişanlısıyla arasını bozdu diye üvey ablasının


4 yaşındaki kızını kaçırdı, tecavüz ederek işkenceyle öldürdü
"INTiKAM içiN YAPTıM"
GAnt<'p·!eceoedlbuJunMAıı:, ... Şen·lnkll
lilunll... I'\>-cydoya,Mur:ılKöiı;k<lrc1klı.

~~=~~~ı=~~::,~=n'
'ÖLDORECE~IMDEDI SAKA SANDıK"
o.ınke.ke.bltllklon:ı.nminiklu.<dalşkcıı
""vctc<:wll.tbul~ulonnad.tllS\l.nd,.&ıI.
F3lm.Ş<n,"Koc<lmui lIYOnoe 'Kıı;'nıOl·
dO<e<'Crom'dcmll.S:ıko""nd,k-ı\edi.'"
'Beyaz et ihracatçılannın önünü açtık'
D<MeI Ba<arn LaIer Çağlayan, ~ya Federasyoro'..." TüOOye\'e 500 twı ... beyaz eıl<oOası tahsis elliğn_
"Sektön:in)'ol haritasını çıkamak 9'ı sektör temSiICieriYIe cl.ma gLnJ Arb':;ı,'da, bir araya geIeCegZ" cI9di.

~~-.~ =-=:-,:i;
.... 'IHRACATÇI SORUNLARININ ÇOZUMUNOE
PRO·...KTIF DAVRANMAYI SURDURECEGIZ' :::==-~
J:"'"
Toyota'ya bir~~f';:'
pedal şoku daha
, GAlp'o,Whnnd.ki"'runn'''''n;YI',iL.. ,.ı<''
p'.... 8f11ilyon ..""'"'I"i ..ıı rrn • k w"'ndlok.·
I.ınT.".. buk•• dtç<ık"'..i:Ln'.riu,.'imh;b.
.;ı.,.nl'ı nf,.nl.ri)'.. "''''nr·'L)'>I.0«<n
ııldiin}'Jnın 0"''''
bir "nm''''lıolorrıotıll ür<'icilj
"'n'kıwn .. T""""·'''"·J'O'"n~l''lol.o''kprob­
lemo;ıl:an.bikc<ti"g·r.k~lylcThr1ıiye·""<Iı:
bazlmod<lı.ri''',,''n~ktjğiôJten;ıd;.»Td.

SENDIKALAR iS BıRAKıYOR ,---------------------------,

~~~:~i~~NÜ
-\
MECLiS ARENA
Zamlar vurdu
enfla.yon yiizde 8'i .,ti
RTADOGU ıa;~
TÜRK'ÜM OIYENE :i--ii"tll
Esinin basortusu uzerinden magduru oynayan Erdogan. oyun boıulunca saldırı emri verdi:

BASBAKANIIN
TETiKCiLERi ""'Olaylar'n
1'11

==-~~=:..=
.. _AKP
sorumlusu

..............

"
"
"
ı
o
ı
.
-
.
.
.
.
.
.
.
-
.
.
o
.
<
ı
o
ı.-dIoOlotor'_"",,"TMlı'<"_boo~

~§§;-g=-=:

Et ve sütte fiyat
krizi büyüyor _
ıft:~c..nls"""",

:..~==~~-
'....
-......,ı.

~_ ... -.,,-_ .....


_..---..ıı ....."..._
• _ " '_ _ ..

AIlD'nin Ei Kalde korkusu


boJ'l...
Ilı'o"'-
"

Katil dayı çıktı

K_M_ _• II,
Y·EC·'yi
t....... aIdl

M' II ......
ı1ıwEım l KAMU PERSONEli
Istanbul Moda Haftası
Modanın süper ligi

~"c~~.Ec~i SEÇME SINAVI -,-


için yola çıkıldı
l~,"Oul~Ic4H,r_

yıldrıı ~ı<ı
~y>n"",.;iI.,.o~
bir><ık>yapI1.

::.rwı~
o.ım~uri)oclln

~~~
~>6yI<tti.

~~
j<Moititıri
:~.

ok dertli konuştu ama sır vermedi

Yaşadıklarımı anlatsam
ülkem bunu kaldıramaz
Erdoğan eşinin başörtüsü nedeniyle GATA'ya aiınmayışıyia ilgili konuşurken
'Bu konuda söyleyecek çok şey var ama ülkemde gerilim istemiyorum' dedi

.........
~}€.
""n~t.u.
Albaya tutuklama
~'Bunun:umanıgelmişti' .........
ı:.ıı SOlU$lum1",ılkaps>ınırıd • ..,'.
ı;uI""'l'bınıkıI:uıEiliıohirnJan~arınıs
; Erdoğ>ıı,C$iııiııGATA)"aaıınmaı1Wailgili KomulanIAlbayGc~uhakk,t>daüç

:i ~~~k~~:~~Jc;~~~: gii" ""''''!Ulukl'ma ..... nl;1kıı. llTt

~
i
b:nıdogcriliınıst.miyoıum.Yaıadıtım~
b~I.,dı:var.lklkisi)'3SCI1.n"",kildik·
Bugün grev günü
5 ""'W1'r>bkmoabc:atım.Olk<mb\lnlan 1l1~Tclo:liıçôlorincb\lgi\njlÇi'"
• bıIdır.mllZ. Ama bunun ıilm;uu R"lmtıti." m.murlar(\o'''rtwıllik~bırnkmaC)'1c­
mi)'kde9ckolacak.Eylcmcolt,lıiIy(ik
koıır~ndcstck""ril"O'."~

Katil ıanhSl dayı


Ilo~""ldançikolaıaaldık"n>oomka)'fıo.
tan <lrın)"OŞIndı.kii\Ii) .. SultanŞonlllii
~~::'~~::u~'Abbm

Felsefede geri adım


Milli Egilim Il"kaı~ı", Tol;mTerbiy<: Ku·

Paradigma
feci
"A"fIE~ı."(Z'·'E
Zamlar ocak enflasyonunu rulubrwyl·d<ğiı1irciiıifcbcl.miifmb·
"""'ı""'.nllgi'hikme,'l<Onll$lJnu'<pki·
lcrüzcriııcgoriçckti .•nıl'IC."/c12'.c

Meclis'te
tuhafayaklar
jlJ(1'eE~".'DA
yedi yılın zirvesine çıkardı Atina'da işler kötü
KriıegirenYuııani<ıan'd:ıI'.f"l>dn:uhii.
l:i!mcıi memur maaşın,yrızdo2S indirdi.
l'aparıdtou·Bizi"",rumd,".'ma~isı;.

Sigara, içki ve yakıttaki OTV J'OIlor"di)'O halkı.ndcstdislcdi. i'••

artışıocakta enflasyonu Sahtekar simyacılar


ateşledi, TÜFE 1.85 çıktı Om~k,~doIarıı(\-"Viniiklcri_
ni iddiaı:dendobndırıeııar,Emni)'OI'in
Tillıı:lirifı)'all""ocal:ı"yiI>del.8SamcBOylo",,'2003yı·
lunıu)'onlanJlar.ıjm.nlır.ıa&>d~fır=k
lıııdakiyılzde2.61ık ..... !ŞWI""' ... OI'1·ı'OÇlkiın cn)'il.·
lilflnı.anlarbul<l)'OJ.n,,/C/(,u~lfTt
.. koca'3:}-'cnl1as)onunaula~imlŞoldu.Ayl.k.nn ...
l""iireıiciliyaılarmda)'l'i:>dell5SoLu:ık"'lWkIeıllYd·
hkcnn"')Qnisc!(ikcıiciılı::)'l1u1c8.19,~'cıi<:i<lo6.3. Korucular engel

1
1W<anılımnyilksckÇlkması
. .... "nbU)1ikcı!<cl1.0ld1'ıl' Giin.,dotuSanoyid,.. IŞad.omlanDcmc.
ı<Cıim Vcrgisi'ı>deki (0TV) lIf"IlŞ<>!du. Zamş;ıınpiıto. ~oçıkladı:'Kô>"gcridöniişiinöniiııdcki
nu iirilnlcr alwyakı!."s."'ı, içki. Piy.l$;l.QC;ll: <nn.... cnbU)'ilkongol.pdon\';lıarı<LısL>nnı"l'"
)OOunuyı1kso:k,""a·b<kI<n'il.'d:ıhilirıdı:'buldu.n~ rıık.,nnac1k"l"'nl<onıoub,dır."ll'ff

~~ A
rans

Bakkal ve eczane
çözümü maziye
sığınmakta buldu
2009'aTürk
AnadoluSigorta'.,"
p,.;mü'etiml%7.rtll bankalan 4U::=·=~1
_iı-..... =.:ı>~::
........~.... ıoItOnb> )~_

......",.,..ıı..u:.ıı..r.""", 1l4yO~.....ı<<Il<~<ltb
AradoIo'>9>r,,'o,"200e
~,.,: ,'::m
~6~rı:: damga vurdu Işçive memurların 1 günlük grevinin bugün hayan derinden etkile-
mesi t>ekl{!niyor. Tekel eylemi, 120 bin işçiyi daha aynı kapsama so-
_,B"itI~_IOŞ>· t><I~, =I"" rn.ılu!l<
",,~,~.j">ku blmık iÇLn twblbn "''''*''
bbbl-

~~~,~ f:ı,; r:i ~ kacak; şeker, elektrik ve kara yollan özelleştirmelerini de gilçleştire~k.
... l<>l~ı;uı<nnd<""l>l'"_...l'<jb" . .

~1' ..... ~C'... , f>ılıl, "h'" """)~...ı.ıuo dı

~~ı..:.==~ :~"':.~
Tnılı~~ ,l<n<loMcl

a~!~
KindüJen FM Pislon'.
~< ..... }'>IIınn' '"""""'_<l<<unıı.,.
donelçidenkrlzlI'/anOl .ım~Wnım.b "' _ _ "(1)"'.

=~o:M~':;:'·t:":': "",,",gô«lIôIlb><ık>l>n·
~~==::::~~;.;
L:~==
~~~
_,o;>oqiO<\ln~,lı<ıoptr>ıl'l<1"l'''

<ipoOıip_$Ir1o.<Ii<t>J­
...... ~ .... -.Ji ...... Referans'a IMF için
~ gazı Başbakan verdi!
Tilrki'jenl,.n
;;;E'=:
~n~;ı[=i :ı"';~~~ .'-'.-'
""Y'~_çol~
moh"'.tyı".""
LaiI<~~_"''''
.... yob"ı­
Ortlidl...wıoIllY 1 'mom
O'mlly>rdob"I>1W..

~.;.~~.
r<-at...,. .... l~~·...

Beyaz Saray'a
.~
,.... ~
..
~ Bofıokıııi'JdopıılllFll

Cadbury-KrJ~.Ylenlyw
c-..y.........llo<nnon-
~~btlkte
3 Endeavar
girişimcisi
~;~~~
Yooaniıtifl
keıinlikleA8
• ~ rnmleıid"~
ilOVEIll,ll

••
-,_tl
ın(Iıavir~
Yunanistan maaşlan
",.~
~ kısarak açığıkapatacak
~
02124780737 ""':' ' ',J; ~,~~~ :.~:..:~,~~
Yu",""'''n,-''''up>l'i<li- <ltnI>i<:wı:.,i(i,v,,,,,,,,,,"
........ nuı;rıruıcr"""",,· jln,Ju)urW.
o.!W"""rbc.dwbiıflri'., Yu",",,,,,,,u.,.,......

~~=~=~ zı:.~:..;=
bOo;til(lın)ılW<;I"un.I·
...... _M\~.I<ı'.

:'d>~"~I~~: ~~':::'~;::::
.... """ylMon>~ .. 1>kW<I<- ""iI':u-, ",,,,",bdofı«ik·
"ll'd<uôld! "Y'nı,., (i, "'bil<".......
,-ARABA GiDECEK
~PLAKAKALACAK
..Bii:mm.....:Em~ Trafik plakasında Belçika ve isviçre modeli
geliyor. Piaka, araca değil ömür boyu aynı
isme verilecek. Alım satım plakasız olacak
• BAŞBAKAN'ın "gerlllm sIyase-
ti" yüzünden MecUs'te utanç
.ahnelerl va,andı. MHP'll O.·
ma.. Ourmu, kü••üden Erdo-
ğan'ı kastederek, "Peygamber
olarak kabul edılen bi. adamın
a,lnl na.ıl ÇATA'ya almazsınIZ"
diye kınayede bulundu. Erdo-
ğen öfkeden ç.ldırd•. Ken beyni.
ne çıkb. "Eşlme laf atamazıı,n.
Edapsbllk yapma" dedi. Ortalık
.ava, al.nıne d6ndü. • 5'te
Mahmur'u tasfiye trafiği
1",I"ı1I~, \ ~A8D~~Od~"'''~.ı.ı."""""""k;,;mB.>
1,,\11) II ""A,,,rıJ<f.'r... ~,,,,,l<'m_
""H'" ni "' ..hc.... "'K.vr e 12""kr~L"".IrJ"ıY~1<o
lı \1,1" , , "" "'~ s.""...... B k. R ....lG.,t... tloNAlOs.ı
1"'''''"r1''''''-''·''''''E\..",oZ c'l>..oı1Jn~
Özür dileriz,

bu tarihli gazetenin birinci


sayfası bulunmamaktadır ..

www.gazetearsivi.info
Balıkesiı1i nl.....ılIııl....
gençlere
toplu infaz
_1.\WJ.SlIt'tltl:ıojlNllon
_Clomo::ıı~s-:t
~u.) ... e-""
~~~1ıI-
__lJeI.1'-1._"
~0IU)'a"""
TodıSCn __

_ ....
ı.noıI)oo_ıı:ııçicrio.
ıııe-catir_

l't*1Iıııli~_
1cc<l:IoIsU,1mııiııl..ln.+.
llOOı\lIAF1ASINIlAÇItIŞlftIlıI.iZDiHAIIVAIDI
IST"l'IBUlFaslılonW .. k·inaç,l'şı""d.....nl
Il<vI<1BaI<'mZof«Ç:olIo.yıın, tin1ti l"ld .. M<.-g
Ryıı".bl,lIk' .....';.Bl, ... d~""' ..lılııw.;
I«I,"nRyan·,·8abntatl·v·n·,ntllknıı.o<Iı
.W8AIlOlOPEllSEll6l:5OU$ Rr.n.WiJh.... fIOIlonlıl.ln."ıı<z<ftI<d1.M

Cobanı öldüren
L~:",.". tugay sabıkah
~a:':''7!.:,,~:::~ Nezir Tekçi'nin öldüıiilmesi olayında adı g~çen Bolu Komando Tugayı'mn
=:::::~tiE:::-" yol açtığı hak ihlalleri nedeniyle Türkiye AIHM'de defalarca mahkum oldu
~~t.~~~::'~'":'~:::k Gül, şal o GOZLER GENEQI. ERTORK'n
rr_'Iw\<ooviy.rum.lOI1 ve zili"
~!~!" ..
'7_vfupl",""
ıaıı_Sitvio
$tomplsll>nın

:~1"
Picasso'nun ikinci :::=
iışlne 20 milyon lira ~~~':-.:;:
=':.~~~~-~- ~.LE:
(J~~I.<ındr.ıo·dakI
~boldenoııinllcitaoına.
)..ıuıl/ı'<:<> .... lIn.oboboldu.lOI1
Modafuanoı
Meg Ryan açtı
~
lSTAN8UlF.,hiooW,..
ek (lfWJetkinlikJı,n.
dOny.Ko10nlu ....."'"
O)'IJncuM<!ÇRy.n"" Benlhabrtakunt.iaı

r.o~~~~~'~~~~ ~~?3~~ .•~~ir.~~


l'IUırt.ldl. _TQ€ P",\o"NI\otı•• ol..... verdi.
:.~~~~~i.<
""'~'""~J(lO<""'''''''''bo.ı,ı"..,,
ln...... '<WJ_~IOII_l:ir ... il>...........
IloyGmç<tkıB:ıo~"'","",~"",lToe
18 YIlliKAYRılıK SONA ERivoR SAID NURSI'NINVEFATININ so. v1u
RUSVA'DAKi RisALE-i NUR
MÜSLÜMANLAR GENçLiı< ŞÖLENiNE
BiRLEŞivOR HAZIROLUN

AVRUPAPARl.AMENTOSUNASUNUl.ACAK1ORKiveRAPORU

Sivil kontrol şart


ASI<EllEt«ffiAI(Aslvlı.DENETIM
.AP 1\l1kr/<ı Ri>poıunıllı "<l(ımoıı·
AYIoIKAAARlIlAVALKlIIIKI.JGı
.Ri>poıd~,yopılmakISlCMn<ln­
i~I<E~ I<IŞ~YA

ı ~!~RÇ~~~~L~B~_I
ıoIikıolıllımlıııdıı OlIloıılyenın rmıt-· mokroııJcl'lÇlı'rng'l\Şimlcrtr<lcn<>­
1akSOl",,,,oMllerlıı(JOl:Ollrn'''l<!e- Iınnioolaıokoolısedilirken,şımdı
"""""rıOOo/JrıItsı\lClo~·vurgıı. ye1<lıMıyop,lnnmfoım!llrdıılıy·
!llnd, ~ lı~'leı Komıtes, &dmıı gulamıımn hAI6 y.tel... oIdutru
Rio üornenRwjten " ...ılından y~. vuıgolıındı. !lnl"'ıda, Anııyııon
yınlonıınıııpcı<dııT\ıI~'n'nmu. M_nuı-OII'll... tISkeıly"'.
zııkeı.ouıoal<onıısrinda"'Uılın"".g'·II"lnıoOl-'~YIlSll
"'~. vc "ucu açık oıln>ç" ı1ııd<Jle,,- ta<ııılSlIl' ıed<Ietı>ıN "den" hayol
nınyerıılJMBıdlkklll~ kmklJfp."oJ&ıaknııeleııdı
NiN. EMASYA VE BÇG GiBi DÜZENLEMELER DE 28 ŞUBAT
SÜREONiN ÜRUNLERi OLARAK DEVAM EDiYOR
KESiNTisiz BiR DARBE DÜZENINi YAŞIVDRUZ DAHA AÖIR BiR DARBE ÖZUMINOE OLANLAR
l8O<IJbociloılnil/l<kıı;eM(W;lilIdoıCıl,ııoIıs.Mlt.-\IlIoIlII.lJl«lırıo. ~"Aal«ııl<ıilO$lJl.donmu:ıdıoOiJ.oılcs,,,,, .. y~.~n
~JlM!I\lIw.aknrıomLı;r.rllb\lıokıllSlwhoyaMdl6oıtilJtl')ı· vohQ.,..tını.omuzıımndOQllllU)'QLB4lyoı,~Sanluı:g,·
lanlnırnıdoslndiıtlıQbılvuıl1\llal'MIJluEıalSUQIIl\IkAlaşw. blıııanuııolrn lıye n bndlııb<!'yıy""",.plıınl.ııı<leı'iıldJJ.B11
JJL/LI(IJ Morkozl &ı:;Juını 3odo1l.açine~"Ynea1 vo I<tııumsııl ....I>IlıoJThıkıye'dekidaıboıhı . . riınındoıecesind.nm.m·
Y"pLdllIOOlaılnllıılnu r~,kouraokdn. bıliJıçsizOll ...... lI.,.. JlUJlolınayanlıı,nJldahae~bl)<laıboö.ıeJIIloJUllnyansı.
IIl"'iololı;QJ<clııkaıIJllılıııblrdaıooU,"""llnlyıışıyQl""·ı!odl rnMldıı·"klrn<lekon~u."""N!yfa5't.

I
'~---
Özdabak'a d.ôvô
_KonklllWlotilı"ı:lbırlh'mOı.·
dob<ıl<"a,'t8tıI<ill:eI\nIIeçıtdl

\l"ıhokuıı·koınJ<ııııi",,,,,t>eıı.y.
INGil.TERElşçlpART!siVÖNETidWlINOENJOANRVAN:

ı
:;.=~:::~::;::
Hükümet kararlı olmalı bln'l\ukWrns,tıW\8IIltaznll­

IU'ItdJ,visı!lÇlldı
llH-ıJ..l'lh4b
DERlNDMETÇtTEı.ml OsrniIClENGIDlEKlçIN
1IlrlgiI\eJ(l'do!ş:;ıPoıımmordlıge._Ryan?>,/lckonuştu'"An<;ÜA!l
Ion!lılınkı<tJıdoı,Jo6.ılll)raıl,T\tıJ<>.
ı.,ıIod<Jrlnd<MetyepılaıınılıaQllÇ9-
ıımeclJllO,hemTüıl<ıye'n'n,h<lm
do Aırnın yaraIlJla olaca~rmdu·
ARı:;y,,~den
"".;nııo~uıubn"'l""",laı\enUl' '1'l"uyOlıım'l\iı!<ıy<ı'd<>kıçete:oş' tutuklama kamn
aıddodoyınıılıı1lo.:lmoUnlıoşroloy- rmlcıhııl<lond.;ıkolU"pnıkulk<:ııın
!IIIll\il:J]~Ial(ılıı<ıJş;:m.c«l,R;"",- lçınesetelOllneglımeklol(lm,yQ'
!ıcı"""""'lr,in1'ıiıki;o:>·rıiJıN3Uj..ı;. mJJl.amoMl<ılrnetınbutweılQol
oinoluılijlçıJuınlıınııolallllOCCOlnl. loılnO"lIlSlmkmgelmod<ık!lJ'llllL
WnıınlXlrnıılcılduQlırlıb:ılıım olmıısıgorol<lyoı"Il:ıborl<oyfır4"11ı

ASO BAŞKANı ÖmEBiR: 1ÜRK.işKARARALDI

Enflasyonu işçiler bugün ,


zamlar yükseltti "izinli" sayılacak TOllIIllolŞKAMttIsARaıW~

Tı1F'E'DEva.ukS,19'AÇlKn m<aişı;i..ERiNEIIE5TEK Bu elbise bize


-ruro:;.!ş,lxı(ltı~U}'Cln­
_Ank",nS&MyıO<lıısl~n'
N~lettınöroeblr, <ınflasırondnkl nrınThl<elıı,çJeme_ .... "o;n·
artIk dar geliyor
rıruwıyer-4yıld/1ı,l_ynplan J:şmamıı_"1oJIlıınıııal<1ı:g(ın _~~W­

_(jI,ıım!llıınııı<llkislr:ıi<ll$ın~ 1lencI:leııJıj"_~"I:oId:ı. ni:le<ıyırrılına!ogı:sdalQinibelıı


ll>,'Io!dıTlllı:"""'*UıeIPs;O:::ıirk dı.'nJllK.1Ş, ....... _0II"IIIC}" ıcrclı,'&ıaiblııc1Jl2LOIIlıılıdlu
1IY".rıda'!'Ü'FEYU:ıdeL,8S,UFE'dO> ı.6W"'~~· l1'!ıı<ıı&ıelhi:le:nin\OOdınıJı.
vuıdo 0,58 ",ltı, Vıllilı. enll= IIUJIYDp(lellktan"üreumdengolon =,m~)<llu.tIM­
'!'OFE'doyuuleS,ll/'a,OF'E'do gut\lku1lIınmo-O)1enu~ ~~-dı;ı;lı
yım,kı6.:Xl'"yıık<:eI<lı.SOyhll'do ~~Srtfoll" )l ....... avı.4b

OI<ULLARA MESciT AÇıLMASıNı iSTiyORUZ »",~ ..,,,,,.


'CiYANIM'.
NEOLDU
Tl""'&tt;ıQin TEKEl«llrh~
"...._Cfl l~ .... _ ~
""~ .....rdlı<nk_ •.
~~:r~s.::
=7.00=~~
"*'gilcılroJ
........... 1<ınn1lli

Itçl-memur ıık kez el ele

-~­
TB<8. . . . ;;..I19-"~I~
1t1lo_""'iıtıO'lQn~

ILFÇL kendini Izinli sayacak


lU't<.'lS. .....n ~ ~......
-.ıliı*i-TEı<a..,.,..._
l;ınbı.q.ollıwdilrJ'ıj-lııı1'$)loIÇk

Açlık grevi 3. gününde.••


~51~"""""Te\El.W­
ıımrıııçll<~3."""IJI*l,"
-a..ıı.nı.(O'n<:nnr1ll~<Jıo'

i;n._.........--
CHP çalışanlan eylemde
0t>'Il0ı,,"g.,q..ıTM!.""""'_

.~
~gıııt'iOIr'<lI~

~~"H.blflerlnyl.1'd.

PJay Komutanı Muklandı


MIIIlll~CM:Mo_DnWın
~-"""'~Gırc:a(ılJ
-......-_ııo--. ....
'Suooık suda balık <Manrıo<'
~ :=~;.~~-::
__......_.c-.......
~- .....
Em8lya

~-~---'fIf*p.'
paranoyasıl
~~.
~=-ı-"'lıılillO.·
~"""'tıIıt;iıldtr.·

-....
Ilt'd<tl~"'. ~"'"
CqiıÇoıar._-.. .... ~1lIIıI
...-tu~2I~II>'l ..... ~

'/Qiri.,.....~--goıoı.,.
...

Once askerin basına


simdi de Türkiye'ye!
SüIe)ınaıiye'de TÜıX asilerilin bajuıa I'JW! !Wrilmesi emıii veren ABDi Gereral Od~ıoo, Malımur
kampın~ lıOŞaJIıImaSı;i i19ti Tü~'rıiı ~na ikinci ~rywab ~aınaIl)1aAııkaraya ~kl
Mehmur Türkiye'ye

.... . . . . .
bo. . ltılacak
-lIII*-
ı= ~-­
MDM ...... ~ _

-"""~-.,.-.~
.-ILIiIIrI-, .. ....,,_

_ ..... ......
-~-
"'~"'tu
Oö.ı.,.,.,

.....
ıcuııo,

ı:ıw. __
~

~
......
..
ı:ıı..ı

........ ',tıftı:o.an~ a--.ıno,....... ~ ~


r~..,.~OIfıIırlo''''' ~dıı_.• _ ..", ..

YÖK Genel Kurulu .. . .


bugün toplanıyor ıtftI<..ıııoi--~

I .....G.............. ,..r.........._
.......... -
r~

~W'IIIıjJlllK""",,,,
IIıIl\1ılOro..,..., .. ...
OICP'ıoo .. _0ıIM00.

...
_

-o...,..ı.o-tıo1loJı_
tu ......

lIIlIıtorW~lııt .. 1I' ııı.ı,oJ<.~~,......

Mehmetçık 1 yıl

--
Bosna'da mücahidere
t operasyon düzenlendi daha Aden'de
,;
B- ...... ~­
-ııo-'"
tıilrlJı.tıt~............
Başbakan Erdoğan, MHP'I; Dunnuş'un Meclis kürsüsündeki densizlillini, "Müs-
lümansan bunu taslip edemezsin" d~rek eleştirdi. Nejat Uygur'u ziyaret olayı­
'i~~~~~~~na;.d;;;a;;deginen Erdoğan, "Söyleyecek çok şey var ama ülkem aldıramaz" dedi

ii ~TAHA.M.M.OLSINIRINIAŞ.'.'~'
i =-<w~~u.:=:~,=:::,
1Jnnı000000"'ıl<4K,ndi>inobuU...... -
_lıirinioputi>D.l<l>o<."""'T-tmob<bI.,.
I'<LMHI'); ...... ı,;,.m"O>Irl"~"'lio_
TURKIYEBUNA HAZıR DEll.iı

ı~e~~~=
~l:ayd<ıri.·Bonl.. b<"I~''''''
Ç<tildob<ıı""".bl<JIı<~'<lcdi.

ÇiRKINlIK NUMUNESI sOZUR

i===~:
...... GAop_Iol;~..,~UII'liwti.
.. _ 4 ı l......... qI<di.. ......
GÖZYAŞLARıNA
- ~ MAHKUM KALDIK
.e,;f.-I'......... G.<ıTA_
~~~
.
~==~ ~= E:~'"'i-.:=;;='=.."";'==- ..

«45666
Yaşadıklarımı anlatırsam
ülkem bunu kaldıramaz
~.!ı1!§n Erdogan, gerılım IstemIMIıgı Icin eslnın GATA'ya alinmamasifli 3 yıl
gündemegetirmedlglnlsöyllMli. "Bircokseyyasadım. Bunları gerekenyer·
lerle paylasıım. Ama anlatırsam ülkem henüz kaldıramaz." dIyen Basba·

-
kan.yasadıklarını siyaseti bıraktıktan sonra kaleme.alablleceglni vurgu ladı.

--"".
l""'l.(m _ _ ~l""'_~·

~._-""" .....
Savcı itiraz etti, Albay
Gençogıu tutuklandı

Bir karikatür IıSIIiı1!Ilastikpatladl/«WlUL\loJ:ıı1O

provokasyonu da
Norveç basınından
1111110(1 ısr ~41<;11IınlııuıI0\1ı 1'Jii'!~Zrıı'lllkl\rKlIp.ı,"(ry
...... 111 II [ 'Trı1 ~ iF YOK i lI\cıııkıllWı\l ,JII,... ~ rhflılılllknı1111111~"IlI~1
~ f q \1 1111' 111Illı<;IIıI{lııp<,~I(( ı... -11J \ı\I)(1Jıkoııııkol;ınG.ll.ıı~
'III i\!i i 'ıl, ,.. 0111)11\ ",01111111 'ıl<' ~ ı<ııı,21Iıı.ıgliıpolrlil'ılll

Dinçerler: 'Kırmızı Kitap'ı albay


getirdi, geri almak için bekledi
~u"ı.,,,,.ı.borfl.or>,~_~~ı....ı.r

oi~~~~~e:
l>M ....... Iogt,"'.'CMıMn..:"''''1:m=~·ol.>

ısrailli askerden
Gazze itirafı: Önce
öldürüp sonra aradık
Plakalar artık araçlara değil
ait olacak
kişilere
~
86Vo\SINOAKARSEVIN(ı.YıltWt.ı,,*,,,,,I~rı~lilllılo\:tn,kl.ııoru"ıwıbıllldeı""Urtılınl~
lO\öIlIOıll't"lelJl>ı~.ııı. .. ı:ırıtan,>bolılyIP!I~M. . rNIiI"",*lı6l~l.'I!n:Il'.on:I.alıwıııIar~tıldl
1( .. dı)bılU(ilh.f.,leıinlIetltlmtltı. . lpI.lIıeıl.ısıMı.~r4ııcıııo~uılllllk""'bim*bOIcrdı'u.rıl<"""ob1lu.
~~c.:.;u...':.~~.:
........ _ _
ll-ıoolW4yDluItIUlotO\'lllIıl~vtl::u1ı'ıoıQrı"gtCl$llıtt.ııı:ı~tl!~<"ııayı"'1[eOIrIfyoııı>n8/ly>\Jıd».1
ı.,~ ~ ."DI\~>l
Ibr*",KeI'<lııo:IJıt..wıı~llll\I&Itanıırılll!mN~l;ııhııjııaoouywılıl!n\'&lı.:ııGllNDUloı

•• •