You are on page 1of 2

L’AJUNTAMENT DEMANA UN CONSUM RACIONAL D’AIGUA

POTABLE DE LA XARXA PÚBLICA PER MANTENIR-NE LA QUALITAT

Durant els mesos de juliol i agost dels darrers anys és habitual que els principals
pous que abasteixen el nucli del Port de Pollença siguin explotats per sobre les seves
possibilitats de regeneració per tal de donar resposta a la demanda ciutadana d’aigua.
Aquest fet implica que, per garantir el cabal demandat, els pous de subministrament
incrementen la seva salinitat, empitjorant així la qualitat de l’aigua de la xarxa.

En el present any, tot i que el consum és més elevat que en temporades passades,
arribant a extreure cada temporada un 3,5% més de cabal que l’anterior seguint la
tendència al creixement, la qualitat d’aigua de la xarxa ha estat molt millor, fet que
poden constatar els usuaris, especialment del Port de Pollença. Aquesta millora ha estat
deguda a les pluges de la primavera, que carregaren els aqüífers, així com a una millor
gestió dels recursos disponibles, fet que ha possibilitat transvasar més aigua de Pollença
al Port, millorant la qualitat del recurs subministrat a aquest darrer nucli.

Per altra banda, el consum per habitant al municipi està en continu creixement,
assolint els 285,5 litres per persona i dia, molt per damunt dels 214,5 litres de l’any
2001. No obstant això, cal destacar que la demanda del sector turístic està inclosa en
aquest promig, incrementant-lo substancialment des dels 150 litres/persona i dia que
serien els normals. Alguns abonats del sector arriben a assolir consums de més de 3.000
tones d’aigua mensual.

Per aquests motius, des de l’Ajuntament de Pollença es vol fer una crida a la
població i al sector turístic per tal deixar constància que, tot i els esforços del Consistori
per disposar cada vegada de major volum i qualitat d’aigua, una demanda tan elevada i
en continu creixement provoca que es salinitzin els pous, provocant alhora una baixada
de la qualitat de l’aigua subministrada.

Així, l’Ajuntament de Pollença, que està duent a terme mesures de reducció de


pèrdues, tot i que sempre és necessària una major inversió en aquest àmbit, fa una crida
al consum racional d’aigua, un recurs imprescindible i limitat, que ha de ser
garantit, en qualitat i quantitat necessària, a tota la població, però que en cap cas
ha de ser malbaratat.
Volum total impulsat a la xarxa
2000
1900
1800
1700 1689 1706
Milers de m3

1652
1600 1580 1615
1535
1500
1458
1400 1409
1300
1200
1147
1100
1000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Consum persona/dia
350

300 297,2
litres / persona / dia

287,2 285,2 283,1 285,1

250

214,5
200

150

100
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Volum d'aigua facturada

1.000

900 894
854
800 818
Pollença
milers de m3

700 Port

600

500

400
332 340 343
300
2004 2005 2006