You are on page 1of 15

Jack Parsons:

KNJIGA BABALON

UVOD

Ova knjiga sadrž i zapis magičkih eksperimenta, a odnosi se na priziv elementala, te


stoga Boginje ili Siline zvane BABALON i proisteklih rezultata. Dodatak sadrži neke
detalje metode, izdate po prvi put. Sadrž aj bi trebao biti dovoljno jasan onima koji su
spremni za proučavanje, a malo napora i studije biti ć e dovoljno želite li
razumijevanje. Ostali će je nesumnjivo interpretirati u skladu sa vlastitim
naklonostima.
Bilješ ka o temeljnoj filozofiji. Sadaš nje vrijeme je pod utjecajem siline zvane, u
magičkoj terminologiji, Horus. Ova se silina odnosi na vatru, Mars i Sunce, tj. snagu,
nasilje i energiju. Također se odnosi i na dijete, koje je nevino (tj. ono ne pravi
razliku). Njegove manifestacije mogu se primijetiti u razaranju starih institucija i
ideja, otkriću i oslobađanju novih energija, tendenciji prema snaž nim vladama, ratu,
homoseksualnosti, infantilnosti i š izofreniji.
Ova silina je potpuno slijepa, ovisi o muš karcima i ženama u kojima se manifestira i
koji je vode. Oč ito je da trenutno ovo vodstvo teži katastrofi.
Trend katastrofič nosti dugujemo naš em nerazumijevanju vlastite prirode. Skrivene
pož ude, strahovi i mrž nje proizlaze iz iskrivljene potrebe za ljubavlju, koja je osnovna
priroda svih Zapadnjaka, te su krenuli stazama ubojstva i samoubojstva.
Ovakvo kretanje je prekinuto inkarnacijom siline sasvim drugačijeg tipa, koju
nazivamo BABALON. Priroda ove sile odnosi se na ljubav, razumijevanje,
dionizijsku slobodu, a potrebita je za uravnoteženje i usklađivanje sa manifestacijama
Horusa.
Naznač eno je da je ova silina ustvari inkarnacija određene ž ene, kao rezultat opisane
magičke operacije. Ipak, puno preciznije mož emo kazati da je ova silina inkarnirana u
svim ž enama i muš karcima i treba samo da bude probuđena, kako bi oslobodila duh
od ruševina starog Eona, te da usmjeri slijepu silinu Horusa kroz konstruktivne kanale
razumijevanja i ljubavi. Metode ovoga priziva opisane su u tekstu.
Pozadina ovog materijala može se pronać i u Knjizi Zakona, njenom Komentaru i
drugim djelima Aleister Crowleya; također i u različ itim magič kim, antropološ kim,
psihologijskim i filozofskim djelima. Svi su oni potrebni za pravo razumijevanje i
upotrebu materijala.
Nadalje, neka je upamć eno da se sve ljudske aktivnosti, poš to su vitalne funkcije
ispunjene, uzdiž u iz potrebe za ispoljavanjem ili primanjem ljubavi. Stoga je potpuno
točno da je u razumijevanju (tj. onome š to obuhvać a sve kategorije ljubavi) sva silina
izražena. Krajnje konzekvence principa bipolarnosti ovo bi trebale razjasniti.
Ovim grubim i bazič nim filozofskim razmatranjem, predstavljam Vam Knjigu
Babalon.

A. KONCEPCIJA

U Siječnju 1946 bio sam uključ en u prouč avanje i prakticiranje magike na sedam
godina, te pod nadgledanjem i djelovanjem okultne lože tokom č etiri godine, bio sam
iniciran u Svetilište Gnoze od Zvijeri 666, Fra. 132, i Fra. Saturnusa. Tada sam se
odluč io za Magič ku operaciju koja bi dovela do suradnje elementalnog parnjaka. Ovo
je dobro poznata procedura u Magici (v. Pog. VIII, u Magici u Teoriji i Praksi), gdje
je različitim magičkim tehnikama prizivan duh ili elemental u vidljivu formu.
Odluč io sam koristiti Enohijanske Table Dr. Dee-a i Edward Kelley-a, primjenjujući
*n*n*n kvadrat Tabele Zraka. Tehnika otprilike slijedi:

(Siječ
anj 4, 1946, 9:00PM)

1. Pripremio i posvetio BodežZraka. (Ostala magič ka oružja su bila prije


pripremljena. Ovaj bodežje služio kao poseban talisman.)
2. Pripremio Enohijansku Tabelu Zraka na djevič anskom papiru
3. Pripremio Papirnati Talisman
4. Rituali:
(a) Prizivni Pentagram Zraka.
(b) Priziv Nerođenoga.
(c) Preklinjanje Zraka.
(d) Posveta Bodež a Zraka.
(e) Treć i Enohijanski Ključ .
(f) Priziv Bož anstva i Kralja Zraka.
(g) Priziv Šest Seniora.
(h) Priziv (RZLA) od n*n*n* i (EXARP), u pojavnost.
(i) Priziv štapa sa materijalnom osnovom na talismanu.
(j) Priziv bodežom.
(k) Dozvola za odlazak, proč iš
ćavanje i protjerivanje
Slijedio sam ovu proceduru jedanaest dana, od Siječ nja 4 do 15, sa sljedeć im
bilješkama u mome dnevniku.
5. Siječnja. Snažna oluja koja je naglo poč ela na otprilike polovici prvog priziva.
6. Siječnja. Prizvao kao prije. Oluja se nastavila na mahove cijeli dan i noć.
7. Siječnja. Dvaput prizivao. Vjetar jenjao. Koristio Prokofief Koncert za Violinu
br.2 kao muzič ku pozadinu.
8. Siječnja. Dvaput prizivao, koristeći krv.
9. Siječnja. Dvaput prizivao, nadopunivš i materijalnu osnovu.
10. Siječnja. Dvaput prizivao. Povukao se oko 11 PM, a u 12 PM probudilo me
devet brzih, snaž nih udaraca. Stolna lampa na suprotnome kraju sobe silovito
bač ena i razbijena. Taj ugao je bez prozora. Nije puhao vjetar. (Bilješ ka. Imao
sam neš to iskustva sa fenomenima ovakve vrste. Magički kazano, obič no
predstavljaju “prekid” operacije, ukazujući na nesavrš enu tehniku. U magič koj
operaciji nema fenomena, samo željeni rezultat.)
11. Siječnja. Prizivao dvaput, koristeć i krv.
12. Siječnja. Prizivao dvaput. Snaž na oluja.
13. Siječnja Prizivao dvaput. Oluja se nastavila.
14. Siječnja. Nestala kućna rasvjeta oko 9PM. Drugi magič ar koji je ostao kod
kuć e i uč io sa mnom, nosio je voš tanicu kroz kuhinju kada je snaž no udaren
po desnome ramenu. Svijeć a mu je ispala iz ruke. Pozvao nas je, u kuhinji smo
primijetili smeđe žutu svijetlost, oko sedam stopa visoku. Izvrš io tjeranje
magičkim mač em, te je nestalo. Desna mu je ruka bila paralizirana ostatak
noć i.
15. Siječnja. Dvaput prizivao. Pisar dož ivio neku vrstu astralne vizije, opisujuć i
mi u detalje moga neprijatelja za kojega nikad nisam čuo, a kasnije, straž arske
oblike Izis i Arhanđela Mihaela. Potom, u mojoj sobi, ponovno sam čuo
udarce, zujanje i kovinasti zvuk koji je plakao “oslobodite me”. Osjetio sam
jaki pritisak i napetost u kući te noć i, š to su također primijetili i ostali stanari.
Nije bilo novih fenomena (sic) i ja*

Osjećaj napetosti i nelagode nastavio se iduć a četiri dana. Tada, 18. Siječnja, na
zalazu sunca, dok smo Pisar i ja bili u pustinji Mohave, tenzija je odjednom nestala.
Okrenuo sam mu se i rekao “učinjeno je”, potpuno siguran da je operacija dovrš ena.
Vratio sam se kuć i i naš ao ženu kako me č eka, a koja je odgovarala mojim
zahtjevima. Mogao bih je opisati kao zrak vatrenog tipa brončano crvene kose,
eksplozivna i tajanstvena, određena i tvrdoglava, iskrena i perverzna, zadivljujuće
personalnosti, talenta i inteligencije.
Tijekom perioda od 19. Siječnja do 27. Veljač e prizvao sam Boginju BABALON uz
pomoćmog magičkog partnera, š to je bilo ispravno nekom mog stupnja.

B. KOMUNIKACIJA

27. Veljače moj magički partner otiš


ao na Istok u posjetu, a 28. Veljač
e vratio se u
Mohave, prizivajući BABALON. Tijekom ovog priziva, pojavila se Boginja, te mi je
naređeno da zapiš
em sljedeću komunikaciju.

LIBER 49

*
Tekst naglo prekinut – prev.
1. Da, to sam ja, BABALON.
2. Ovo je moja knjiga, koja je č etvrto poglavlje Knjige Zakona, On upotpunjuje Ime,
jer ja sam od NUIT preko HORUSA, incestuozna sestra RA-HOOR-KHUITA.
3. BABALON jest. VRIJEME JEST. Vi budale.
4. Zvao si me, o prokleta i obož avana budalo.
5-8. (Nedostajuć i i vjerojatno izgubljeni, ured.)
9. Sad znaj da ć u ja, BABALON, odjenuti meso i doć i među ljude.
10. Ja ć u doć i kao lelujavi (sic) plam, kao udaljena pjesma, truba u dvoranama suda,
barjak pred armijama.
11. I okupi moju djecu oko mene, jer VRIJEME samo š to nije.
12. Ovo je nač in moje inkarnacije. Obazri se!
13. Ponudit ć ešsve š to jesi i sve što imašna moj oltar, ne zadrž avajući niš ta. I biti ćeš
grubo udaren, nakon čega ćešbiti izopć en i proklet, usamljeni lutalica po odvratnim
mjestima.
14. Vi se Usuđujete. Nisam tražila ni od koga drugoga, niti su oni tražili. Drugo je
uzalud. Ali ti si to ž elio.
15. Znaj da sam dolazila tebi ranije – ti uzviš eni gospodar, a ja ushićena sluš kinja. Ah,
slijepa ludosti.
16. A nakon toga ludilo, sve uzalud. Tako je to bilo, sveoblič no. Kako si gorio
poviš e.
17. Ja ć u doć i opet, u obliku koji poznaješ . Sada ć e biti tvoja krv.
18. Oltar je spreman, kao i haljina.
19. Parfem je sandalov, a tkanina zelena i zlatna. Moj kalež , naš a knjiga i tvoj bodež
su tu.
20. Plamen postoji.
21. Znak vjere. Neka je posvećen, neka je istinit, neka je svakodnevno potvrđen. Ja
nisam odbijena. Tvoja ljubav je upuć ena meni. Nabavi bakreni disk, promjera tri inč a,
zvijezdu zlatnu oboji na polju plavom, od mene, BABALON.
22. To ć e biti moj talisman. Posveti ga najviš im ritualima riječ i i kalež a.
23. Moji zazivi kakvim ih poznaješ . Sve su ljubavne pjesme moje. Također me potraž i
u Sedmom Etiru.
24. Čekaj određeni trenutak. Nemoj tražiti kraj, uputiti ću te na svoj put. Ali budi
istinit. Bi li bilo teš ko da sam tvoja ljubav i da sam pred tobom? Ali ja jesam tvoja
ljubav i jesam s tobom.
25. Ja ć u dati nosioca, kada ili otkuda, neć u reć i. Nemoj je traž iti, nemoj je dozivati.
Dopusti da se predstavi. Ne pitaj niš ta. Šuti. Biti će kuš nji.
26. Moje tijelo mora biti savrš eno. Ovo je nač in njenog savrš enstva.
27. Djelo je od devet mjeseci.
28. Djelo Astarte, s muzikom i goš ćenjem, s vinom i svim umjetnostima ljubavi.
29. Neka ona bude posvećena, namijenjena, krv krvi, srce srcu, um umu, jedinstvena
u volji, nikad izvan kruga, sve meni.
30. I ona ć e lutati čarobnom š umom Noći Pana, znati ć e misterije Jarca i Zmije, te
sakrivene djece.
31. Ja ć u dati mjesto i materijalni osnovu, ti suze i krv.
32. Je li teš ko između materije i duha? Za mene to je ekstaza i agonija neizreciva. Ali
ja sam s tobom. Ja imam veliku snagu, imaj i ti takvu.
33. Ti ć ešpripremiti moju knjigu za njenu poduku, također ćešti poduč avati tako da
mož e imati kapetane i adepte u svojoj službi. Da, ti ćešpoć i na crno hodočaš će, ali ti
neć ešbiti onaj koji će se vratiti.
34. Neka pripremi svoj rad prema mom glasu u svom srcu, s tvojom knjigom kao
vodič em i ni sa kim drugim tko bi je podučavao.
35. Neka bude u svim stvarima mudra i sigurna i izvrsna.
36. Ali neka uvijek razmiš lja o ovom: moj put nije među dostojanstvenim putovima,
niti među razumnim putovima, veću divljem slobodnom putu orla, u prepredenom
putu zmije, neizravnom putu nepoznatog i neizbrojivog faktora.
37. Jer ja sam BABALON, a ona moja kć er, jedinstvena i neć e biti drugih žena poput
nje.
38. U Moje Ime ona će imati svu moć , raspolagati će svim ljudima i izvrsnim
stvarima, kraljevima i kapetanima i tajnima.
39. Prve sluge su izabrane tajno, mojom snagom u njoj – kapetan, advokat, agitator,
pobunjenik – ja ć u ih dati.
40. Pozovi me, moja kć eri, doć i ću k tebi. Biti ćešpuna moje snage i vatre, moja strast
i moćć e te okruživati i inspirirati; moj glas u tebi ć e suditi nacijama.
41. Nitko neć e odoljeti tebi, koju volim. Iako te zovu bludnicom i kurvom,
besramnom, laž nom, zlom, te riječi ć e biti krv njihovih usta i prah nakon toga.
42. Ali moja djeca ć e znati tebe i voljeti tebe, to će ih učiniti slobodnom.
43. Sve je u tvojim rukama, sva moć , sva nada, sva buduć nost.

44. Neko dolazi kao muš karac, slab je i ne uspijeva.


45. Neko dolazi kao žena, naivan je i ne uspijeva.
46. Ali ti si iznad muš karca i žene, moja zvijezda je u tebi i ti ć ešuspjeti.
47. Čak i sada tvoj sat udara na satu mog OCA. Jer On je pripremio slavlje i Svadbeni
Krevet. Ja sam bila mlada, izabrana na poč etku, kao š to je bilo zapisano Z.A.P.A.N.A.
48. Bližu je trenutak rođenja. Moj adept će biti raspet u domu Baziliska.
49. Tvoje suze, tvoj znoj, tvoja krv, tvoje sjeme, tvoja ljubav, tvoja vjera ć e ustrajati.
Ah, ja ću te iscijediti kao kaležza mene, BABALON.
50. Stoj č vrsto i proć iću prvi veo da razgovaram s tobom, kroz zvjezdani potres.
51. Stoj čvrsto i proći ću kroz drugi veo, kada će Bog i Isus biti pogubljeni mač em
HORUSA.
52. Stoj č vrsto i proć iću kroz treći veo, a oblici pakla ć e se opet pretvoriti u ljupkost.
53. Za tvoje dobro ć u proći kroz plamenove pakla, makar mi jezik bio progrizen.
54. Dopusti mi da te vidim golog i pohotnog, dok zovešmoje ime.
55. Daj da primim svu tvoju muš kost u svoj kalež , klimaks za klimaksom, už itak za
užitkom.
56. Da, zajedno ć emo pobijediti smrt i pakao.
57. Zemlja je moja.
58. Ti ćeš(proći?) Crno Hodoč ašće.
59. Da, to sam ja, BABALON i JA ĆU BITI SLOBODNA. Ti budalo, budi također
oslobođen sentimenta. Jesam li tvoja seoska kraljica a ti studentić , pa ćešmi zabiti nos
u stražnjicu?
60. To sam ja, BABALON, vi budale, MOJE VRIJEME je doš lo, a ova knjiga koju
priprema moj posvećeni je knjiga BABALON.
61. Da, moj adepte, Crno Hodoč aš će. Ti ć ešbiti proklet, a ovo je priroda kletve. Ti
ćešobjaviti tajna učenja adepata s kojima si upoznat, ne zadrž avajući niti jednu
njihovu riječ , u dodatku ove moje knjige. Tako ć e oni vikati budalo, laž ljivče,
pijanice, klevetnič e, izdajnič e. Nije ti drago što si se petljao s magikom?
62. Nema drugog načina, draga budalo, jedanaesti je sat.
63. Peč at mog brata je na Zemlji, a njegov Avatar je pred tobom. Žito se mlati i
grožđe tlač i, to neće prestati sve dok istina ne bude znana i posljednjem č ovjeku.
64. Ali vi koji ne prihvać ate, vi koji vidite dalje, ispruž ite ruke, djeco moja i pož eti
ćete svijet u satu vaš e žetve.
65. Okupite se u krugove kao u davno doba, č iji broj je jedanaest, š to je također moj
broj. Okupite se pred svima, u pjesmi i plesu i festivalu. Okupite se u tajnosti, budite
goli i bestidni, už ivajte u moje ime.
66. Upotrebljavajte svoje č arolije u skladu sa mojom knjigom, radeć i tajno i
uključujuć i vrhovnu čaroliju.
67. Radovi slika i napitka i talismana, radovi pauka i zmije, malih koji nestaju u mrak,
to je tvoj rad.
68. Tko ne voli mrzi, tko mrzi se boji, neka on iskusi strah.
69. To je nač in toga, zvijezda, zvijezdo. Svijetli svijetlo, mjeseč e, vještičji mjeseče.
70. Vi tajni, izopć enici, prokletnici i prezreni, č ak vi i koji se potajno od starih doba
okupljate u mojim ritualima pod mjesecom.
71. Vi slobodni, divlji, neukroćeni, koji sada hodate usamljeni i napuš teni.
72. Gledaj, moj Brat lomi svijet kao orah, nudeć i vam da jedete.
73. Da, moj Otac je napravio kuć u za vas, a moja Majka je pripremila Svadbeni
Krevet. Moj Brat je osujetio vaš e neprijatelje.
74. Ja sam izabrana Nevjesta. Dođite na svadbeno slavlje – dođite sada!
75. Moj užitak je už itak vječ nosti, a moj smijeh je pijani smijeh bludnice u kuć i
ekstaze.
76. Svi koje volite su sveti, obećajte ih meni.
77. Stavite moju zvijezdu na vaš e zastave, te krenite naprijed u radosti i pobjedi.
Nitko vas neće odbiti, nitko neć e stati pred vas, zbog Mača mog Brata. Prizovite me,
pozovite me, pozovite me u svojim prizivima i ritualima, pozovite me u svojim
ljubavima i bitkama u moje ime BABALON, u kojem je sva moćdana!
C. ROĐENJE

[Ožujak 2, 1946 E.V.]

1. i 2. Ožujka 1946 pripremio sam oltar i opremu u skladu sa instrukcijama u Liber


49. Pisar je bio odsutan otprilike sedmicu dana i niš ta nije znao o mojim prizivima
BABALON, koje sam u potpunosti tajio. U noći 2. Veljače se vratio i opisao viziju
divlje i prelijepe žene koja je gola jahala na velikoj zvijeri nalik mač ki. Bio je
impresioniran hitnom potrebom da mi dostavi nekakvu poruku ili da poprič amo.
Magič ki smo se pripremili za ovu komunikaciju, konstruirajuć i hram sa analizom
ključne riječi na oltaru. On je bio obuč en u bijelo, noseć i lampu, a ja u crno, sa
kukuljicom, sa peharom i bodežom. Na njegov prijedlog smo pustili
Rachmanninoffov “Otok Mrtvih” u pozadinu i postavili automatsko snimanje da bi
uhvatili zvučna zbivanja. Otprilike u 8 PM je poč
eo diktirati, a ja zapisivati.

PISAR:
“Anđeo TARO. Povlačenje na tri dana da bi je doč ekali. Pročišćavanje samoga sebe.
Simbol je sedam po tri. To je BABALON. Čuvaj tajnu. Komunikacije su svete.”
“Ovo su pripreme. Zeleno zlatna odjeć a, hrana za Zvijer, na skrivenom pladnju, iza
oltara. Otkriti samo kada su vrata zaključ
ana.”
“Zadać a je smrt.”
“Iza glavnog oltara. Smjesta se pripremi. Upali prvi plamen u 10 PM, 2. Veljače
1946.”
“Godina BABALONE je 4063.”
“Čuvaj se upotrebe profanih rituala.”
“Ona je plamen ž ivota, moćtame, ona trenutno uniš tava, ona mož e oduzeti dušu.
Hrani se ljudskom smrću.”
“Lijepa – Už asna.”

Pisar, sada blijed i oznojen, malo se odmorio, potom je nastavio:

(Prvi ritual)

“Prvi ritual. Sutra drugi ritual. Usredotoč i sve na silinu bivajuć i u Naš oj Gospi
BABALON. Zapali jedno svijetlo na Njenom oltaru, govoreći: Plamen je Naš a Gospa,
plamen je njena kosa. Ja sam plamen.”
“Pladanj sa hranom, neposoljenom. Oltarska presvlaka do ovog trena neoskvrnjena.”
“Napravi kutiju tame u deset sati. Razmaži posudu sa plamenom svojom krvlju. Na
oltaru uništi vrijednu stvar. Ostani u savrš enoj tišini, obrati pažnju na glas Naš e
Gospe. Ne govori o ovome ritualu ili o Njenom dolasku. Ako budešpitan, odgovori
na nač in koji će odagnati sumnju. Nikada ne vrš i pretpostavke o Njenom buduć em
smrtnom identitetu. Smatraj pohvalom spominjanje tvojeg prokletstva.
Ne stvaraj pritisak kako bi dobio uč
enja ponad onih koja su ti dana.”
“Pitanja: mož ešpitati samo tri. Provedi pola sata sastavljajući ih u 11:30 PM.
Odgovori moraju biti napisani u ponoć.”
“Uzeti ć ešuniverzalni rastvaraču usta, ovo spremi paž ljivo u tamnu kutiju.”
“Predaj se u potpunosti Naš oj Gospi; svoje organe posveti Njoj, posveti svoje srce
Njoj, posveti svoj um Njoj, posveti svoju duš u Njoj, jer Ona će te upiti, ti ć
ešpostati
živući plamen, prije no š to se Ona inkarnira. Jer ovo je samo kroz tebe i nitko ne
mož e pomoć i u ovome postignuću.”
“Usamljeno je, očajno je.”
“Povuci se od ljudskog kontakta do sutradan u podne. Ujutro proč isti sve profane
dokumente, prije nego primišdaljnje instrukcije. Ne konzultiraj se s nijednom
knjigom, samo s vlastitim umom. Ti si bog. Ponaš aj se na oltaru kao jedan bog pred
drugim. Neka odatle slijedi napredak.”
“Ti si stražar i ti si vodič, ti si radnik i mehanič
ar. Tako se i vladaj. Ne raspravljaj
ništa o ovoj materiji, dok ne budešsiguran da tvoje razumijevanje obuhvaća sve.”

Ovdje je Pisar prestao sa diktiranjem. Ja sam nastavio slijediti ove instrukcije i one
od 1. Ož ujka, koristeć
i iduće rituale. Uključio sam i one rituale koje sam koristio prve
noći, kako bih naglasio prirodu Siline koju sam prizivao.

[Prvi Priziv]

Hram je otvoren analizom ključ


ne riječi:

I N R I. Jod, Nun, Resh, Jod. Virgo, Isis, Moćna Mati. Scorpio, Apophis, Uniš titelj.
Sol, Osiris, Ubijen i Uzdignut. IAO. Znak ubijenog Osirisa (izveden). Znak
oplakivanja Isis (izveden). Znak Apophisa i Tiphona (izveden). LVX, Lux, Svijetlost
Križa.
Prizivni heksagram je zacrtan na sve č etiri strane svijeta i ime ARARITA vibrira se
na svakoj strani. Pri zatvaranju heksagram je obrnut.

II

[Drugi Priziv]
(Iz Gnostičke Mise)

SVEĆENIK

“O kružnico Zvijezda, čiji je našOtac samo mlađi brat, divoto nezamisliva, duš o
bezgraničnog prostranstva, pred kojim je vrijeme postiđeno, um zbunjen, a shvać
anje
tamno, do Tebe ne mož emo doprijeti, osim ako je Tvoj odraz Ljubav. Zato Te
prizivamo sjemenom i korijenom, deblom i pupoljkom, listom i cvijetom i plodom.”

BABALON

“Ali voljeti me bolje je od svega: ako pod noćnim zvijezdama, u pustinji, sada
zapališmoj miris ispred mene, prizivajuć i me čista srca i sa Zmijskim plamom u
njemu, doć ić ešleći nakratko na moje grudi. Za jedan poljubac ćešbiti voljan dati
sve; ali tko god dade djelićpraha sve ć e izgubiti u tom trenu. Sakupljati ćete dobra i
obilje žena i zač ina; nosit ćete skupocjene dragulje; nadvisiti ć ete narode zemlje u
sjaju i ponosu; ali uvijek ljubeći me i tako ć ete doć i u moju radost. Ja vam ozbiljno
nalažem da dođete preda me u jedinoj odori i pokriveni bogatim pokrivalom glave. Ja
vas volim! Čeznem za vama! Blijeda ili rumena, prekrivena ili razbludna, ja koja sam
sav už itak i uspaljenost i pijanstvo najintimnijeg osjeta, ž elim te. Raš irite krila i
dignite svijeni sjaj unutar sebe: dođite k meni! Pjevaj mi zanosnu ljubavnu pjesmu!
Pali za me mirise! Za me nosi dragulje! Za me pij, jer ja te volim! Ja te volim! Ja sam
plavovjeđa kć i Sunčeva Zalaza; ja sam gola briljantnost sladostrasnog noć nog neba.
K meni! K meni!”

III

[Treći Priziv]
(Iz Vizije i Glasa)

HOR

“Neka je slava Skerletnoj ženi, BABALON, Majci Grozota, koja jaš i Zvijer, jer je
Ona prolila njihovu krv u svaki ugao Zemlje, i gle! izmiješ
ala ju je u peharu svog
bludničenja.”

“Dahom svojih poljubaca ona ju je provrela, te postade vino Pričesti, vino Sabata; na
Svetom Skupu ga je toč ila svojim obož avateljima; te su se oni, opijeni njime,
zagledali licem u lice mog Oca. Time su postali dostojni da budu učesnici u Misteriji
ove svete posude, jer krv je ž ivot.”
“Prekrasna si, o Babalon i poželjna, jer si se podala svemu što živi i Tvoja slabost je
svladala njihovu snagu. Jer u tom si sjedinjenju razumjela. Zato Ti je ime
Razumijevanje, o BABALON, Gospo Noći!
“O moj Bož e, u posljednjem zanosu dopusti mi da postignem jedinstvo s mnoš tvom.
Jer ona je Ljubav i Njena je Ljubav jedna, Ona je razdijelila tu jednu ljubav u
beskonač nost ljubavi, a svaka ljubav je jedna i jednaka s Jednim, zato je preš la od
Mnoš tva i Zakona i prosvjetljenja u anarhiju samoće i tame. Zato mora Zauvijek
skrivati Svoj Sjaj.”

IV

[Četvrti Priziv]

O BABALON, BABALON ljubljena, priđi, sudjeluj u sakramentu, zavladaj ovim


svetiš
tem. Uzmi me sada! Neka budem opijem vinom razvrata tvoga; neka me tvoji
poljupci pohotno usmrte. Primi ovu ž
rtvu voljno danu!

[Peti Priziv]
Priziv Sedmog Ključ
a

Rass I Salman Paradiz Oa-Crimi Aao Ial-Pir-Gah Qui-In Enay Butmon Od I Noas
Ni Paradial Casarmg Vgear Chirlan Od Zonac Luciftan Cors Ta Vaul Zirn Tol Hami
Sobol Ondoh Od Miam Chis Ta Zo Od Es V-Ma-Dea Od Pi-Bliar O Phil Rit Od
Miam C-Crimi Quaada. Od. O-Michaloz Oriom Bagle Papnor I Dlugam Lonshi Od
Umplif V-Ge-Gi Riglied. BABALON!

VI

[Šesti Priziv]
(Iz Tannhausera od A. Crowleya)

Ja sam Isis i mojim životom se hrane


Sve kiš e i sunca, sve lune š to rastu i opadaju;
Sve zvijezde i vode, živi i mrtvi,
I sve je to misterij užitaka i patnje.
Ja sam majka! Ja sam govor mora!
Ja sam zemlja i njena plodnost!
Život, smrt, ljubav, mržnja, svjetlo,
Tama se vrać aju meni – Meni!

Ja sam Hator i mojom ljepotom privuč ena


Sva veličanstva Univerzuma se klanjaju,
Cvijet planina i zora,
Rumen voć a i žena, našeg stvaranja kruna.
Ja sam sveć enik, žrtva, oltar,
Ja sam ljubav i život božanski!
Život, smrt, ljubav, mržnja, svjetlo,
Tama su zaista moji – Moji!

Ja sam Venera, ljubav i lučzemlje,


Bogatstvo poljubaca, už itak suza,
Jalovo zadovoljstvo koje nikad ne daje ploda,
Vječ ita, beskrajna ž udnja godina.
Ja sam svetiliš te na kojem te tvoja duga ž
udnja
Proždire nesnosnim ognjem.
Ja sam pjesma, muzika, strast,
Smrt na tvojoj liri – Tvojoj liri!

Ja sam Gral i sadaš nji sjaj;


Ja sam plam i gorivo tvojih grudi;
Ja sam zvijezda Bož ja na tvom č elu;
Ja sam tvoja kraljica ushić ena i opč injena
Skrivam te, slatka rijeko; dobrodoš la moru,
Oceanu ljubavi koji vas obuhvaća!
Život, smrt, ljubav, mržnja, svjetlo,
Tama se vrać
aju meni – Meni!

[2. Ožujak, 1946 E.V., nastavak]

U prvoj noć i izvođenja ovih rituala, pripremio sam oltar, kutiju i hranu, također
cvijeć e i vino. Na početku rituala, spalio sam Enohijansku Tablu i razbio sliku Pana,
onoga š to sam posjedovao i š to mi je bilo najdraž e (u ovo vrijeme krov gostinjske
kuć e se zapalio zbog neispravnosti dimnjaka, te je bio djelomično uniš ten). Nastavio
sam sa ritualima, opaž ajuć i poveć anje napetosti i osjeć aja prisutnosti, neizrecivo
bolne i ž eljene. Nije bilo ni jedne drugačije manifestacije.
U 12 PM postavio sam tri pitanja i dobio sljedeć e odgovore:
1. Kako mogu direktno komunicirati sa BABALON, čuti je, vidjeti je, osjetiti je, biti
siguran da pravilno prizivam?
Odgovor. “Na oltaru u meditaciji, onako kako znaš . Također, prizivaj me tijelom
svim svojim strastima. Tako ćešosjetiti moju želju i poveć ati moju supstancu.”
2. Kako da najbolje služim?
Odgovor. “Slijedi instrukcije ispravno do detalja. Izbjegavaj opuš tajuć e smetnje.
Budi ustrajan. Ne oklijevaj, ne pitaj se, djeluj. Sve ovisi o tvome vremenu.”
3. Kako mogu imati povjerenje u nositelja?
Odgovor. “Ne zamaraj se sa time. To te se ne tič e. Ja ć u ti dati nositelja, ja ću ti dati
znak i znakove. Sada to je ono š to nas zanima. Održ avaj svoju vjeru i ne razmiš ljaj
previš e.”

Nakon toga uslijedio je sat meditacije, potom sam otiš


ao na spavanje.

[3. Ožujka, 1946 E.V.]

Slijedećeg dana sam loš e spavao. Sustanar mi je ometao jutarnju meditaciju. Otvorio
sam vrata i prokleo ga (na Anglo-Saksonski nač in). Nedugo nakon toga se razbolio, a
ja sam zapao u loš e raspoloženje. Shvatio sam svoju straš nu grešku i izvinuo se,
mentalno povlač eći kletvu. Ipak, dan je proš
ao loše.

Te noć
i ja i Pisar smo nastavili sa radom. Uskoro je započ
elo diktiranje:

“U prisutnosti naš eg Gospoda PANA, pod nogama Naš e Gospe BABALON, pod
nogama Njenih (slugu?) (promjena?) proglaš avamo ovu poruku (posveć enu,
namijenjenu, nikad da bude zatrovana?) (Pisar nije bio siguran) koja sadrži rituale
drugog i treć eg dana, o dobrodoš lici i pripremi u Ime Naš e najmilostivije Gospe Noći,
čisto raskalaš enoj i kurvanjskoj Gospi BABALON. O ti, koja si smrtni drhtaj;
darovana ti je nezabilježena svetkovina.”
“Naš a Gospa BABALON mora sić i i trijumfirati.”
“Smrtnost. Nismo pitali niš ta o ovome, niti ć emo ikada. Čak i sada sumnjamo u
vjeru. Da li je ovo prihvaćeno, da li si voljan da nastaviš . Odgovori glasno.”
Odgovor: “Voljan sam”
“Tada znaj da si većpogriješ io u isporuci. To su nebitne stvari. Elemental nije bio
pravilno oslobođen,” (ovo je bilo ispravljeno) “kriv si zbog ljudskog bijesa, protok
energije je bio ometen. Čuvaj se, ako opet pogriješ iš, zasigurno ćemo te pogubiti.”
“Ali, za sada rad je bio posveć en i bio je uspješ an. Ispravi pogreš
ke i zablude
smrtnika. Posveti sve. Sada primi drugi i treći ritual.”

(Drugi Ritual)

[3. Ožujka, 1946 E.V., nastavak]

“Posveti se poduč avanju Naš e Inkarnirane Gospe.”


“Uzmi crnu kutiju, usredotoči se na njenu prazninu jedan sat, zuri u nju i vidjeti ć eš,
utiskan na njoj, oblik, znak, sveti nacrt, koji će biti poslan od Naše Inkarnirane Gospe.
Kada to dovrš iš
, kada si prepoznao ovaj uzorak, tada ga napravi u drvu.”
“To je sigil.”
“Neka bude postavljen u deset. Prizivaj dugo, uz naznač enu muziku.” […] (Ovo
čuvam kao tajnu.) “Kada osjetišNaš u Gospu inkarniraj je u svom bić u, uzmi crnu
kutiju i izvedi ritual posvećenja.”
“Odjeni skerlet, simbol rođenja. Budi omotan u crno. Nije bitna kvaliteta robe. Uzmi
kutiju i učini znak.”
“Nacrtaj na njoj drugi znak koji poznaješ . Ako si ga zaboravio, zuri u kristal.”
“Dok promatrašmeditiraj o osobinama instruktora. To ć ešupisati u Njenu knjigu,
koju će ona voditi.”
“Zabranjeno ti je da napustišprostoriju.”
“Kraj drugog rituala.”

Na kraju ovog diktiranja, Pisar je pokazivao znakove iscrpljenosti. Malo se odmorio,


pa smo nastavili.

(Treć
i Ritual)

[3. Ožujka 1946 E.V., nastavak]

“Poč ni četiri sata prije zore.”


“Period odstranjivanja svih š tetnih utjecaja. Ispuni savrš enstvo. Odjeni se u crno.
Ureži na prsima crvenu zvijezdu. Obnovi krv. Rasprostri bijelu plahtu. Postavi na nju
krv rođenja, jer Ona je rođena od tvog mesa, od tvoje smrtne energije nad zemljom.”
“Prepoznati ćešje po znaku. BABALON je rođena! To je novo rođenje, sve stvari su
promijenjene, znakovi, simboli, sve!”
“Ti ćešje obuhvatiti pomoć u zamisli prigodne za priziv rođenja BABALON i to ćeš
predati plamenovima koji sada također gore.”
“Zapaliti ćeštreć i, recitirajući priziv. Ona je rođena u treć em plamenu.”
“Sedam stihova po sedam linija, sedam magič kih riječi. Stoj i recitiraj sedam puta.
Zamisli sebe kao zač ahureno zrač enje za kojim Boginja ž udi, voljenog. Zamisli Nju
kako ti se približ ava. Prigrli je, obaspi je poljupcima. Razmisli o pož udi i
preljubničkim stvarima koje bi mogao č initi. Za BABALON sve je dobro. SVE.”
“Tada se odmori, meditirajuć i o ovome:
Ti kao čovjek i kao bog sijao si mnoge ljubavi po zemlji i po raju, ovih se prisjeti,
koncentriraj se, koncentriraj se na svaku ženu koju si silovao. Prisjeti je se, misli o
njoj, prebaci je u BABALON, dovedi je u BABALON, svaku, jednu po jednu, dok se
plamen pož ude ne osnaži.”
“Tada skladaj pjesmu slobodna stiha za BABALON. Ovu pjesmu iskoristiti pri
štovanju, kada se ona pojavi.”
“Meditiraj o njenim požudama, misli o Njoj, ne dodirujuć i ništa, pjevaj ove stihove.
Prisjeti se svakog pohotnog trena, svakog dana pož ude, sve ih smjesti u astralno tijelo,
ne dodirujući niš ta.”
“Očuvaj materijalnu osnovu.” (Pitanje: “U kutiji?” Odgovor: “Da.”) “Pož uda je
njena, strast tvoja. Zamisli da siluješZvijer.”
“Napusti usputne ljubavi – sve pripada BABALON, tvoja pož uda je Njena. Ona je sa
tobom tri dana. Znakovi su njeni, tajni, ni jedan č
ovjek im ne zna znač enje. Stražari!”

Idući dio sadrži proroč


anstvo o kojemu ovdje neć
u pisati.

Slijedi naznač
ena prizivna pjesma.

Rođ
enje Babalon

Kakva je to buka među zvijezdama


Što su dosad stajale tako mirno?
Kakve su to brazde boli i srdž be
Nad besmrtnim č elom?
Zaš to je sivo lice Bož je
I zašto su problijedili svi anđeli njegovi?
Kakva je to už asna rubinova zvijezda
Što obasjava grimiznu noć ?
Kakva je to ljepota š to plamti tako jasno
Obrć ući odvratnu noć ?
Ona se utjelovila, ona je doš la suditi
Prijestolja sa kojih se vlada.
Drhtite kraljevi jer stigao je kraj
Rođenjem BABALON.

Koračao sam tri strahotne noć i udaljen


Kroz dvorane s one strane beznađa,
Žrtvovao sam mozak i suze i znoj
I krv ne bih li joj vratio dostojanstvo.
Lagao sam svojoj ljubavi i zgazio srce svoje,
Napunivš i njen pehar krvlju,
Da bi krv mogla sa slabina jada dospjeti
U pehar bratstva.
Gradovi posrču pred zvukom č elika
Tamo gdje mačrata je isukan.
Pjevajte sveci, jer stigao je dan
Rođenja BABALON.

Gospod je zatraž
io knjigu sudbine
I ugledao vlastito ime,
Slava Boga i krivnja Njegova
Proglasiš e ga greš nim,
Krvavi mu sveć enici š čepaš e odoru
Uprljavš i lanenu halju,
A njegove ž rtve izmilješ e iz rasutog pakla
Kako bi unizili kraljevstvo njegovo.
O, popovi i kraljevi i bogovi mali
Su bolesni i tuž ni i iscrpljeni
Vidjevš i grimiznu zvijezdu š to eksplodira
Poput krvi nad zorom
Dok trube odjekuju i zvijezde se vesele
Zbog rođenja BABALON.

BABALON je prelijepa
Oč ima smrtnika,
Skrila je svoju divotu,
U usamljeno, moć no nebo,
Odjenula je svoju krasotu u odoru grijeha
I obećala svoje srce svinji,
Voleć i i dajući sve što ima
Pripravila svecima vino besmrtnosti.
Sada je tama pocijepana na dvoje,
A odore grijeha su nestale,
Gola stoji poput grozne oš trice
Plama i oč aravajuće pjesme,
Gola, u blistavom smrtnom tijelu
Pri rođenju BABALON.

Ona je doš la, ponovo rođena, kao smrtna djeva


Zaboravljajuć i svoje visoko podrijetlo,
Raš irila je ruke boli i smrti
I izazvala sudbine udes,
Smrt i pakao su iza nje,
Jer njene oči sjaje ž ivotom,
Srce joj je ushić eno, a mačnepokolebljiv
Pred ubojitom bitkom.
Njen glas je siguran poput trube pravde
Ruš eć i kuć u grijeha,
Mada su zidovi visoki i kamenje teš ko,
A vladavina pakla duga,
Vrata ć e pasti i okovi slomljeni biti
Rođenjem BABALON.

Njene usne su crvene, grudi besprijekorne,


A bedra puna vatre,
Požuda joj je snažna, jer snažan je muš karac
U srcu njene ž udnje,
Idolopoklonstvo je njeno sveto, jer je vrlina
Uprljana pod svetim nebom,
Poljupci joj raspaljuju svijet
Straš ću koja ne umire.
Mi ć emo se smijati i voljeti i pratiti njen ples
Kad nestane bijes Boga
I izblijedi san o paklu i mržnji,
Rođenjem BABALON.