You are on page 1of 101

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‬
‫و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬
‫ ‪ 
:‬א('&!‪ %‬א‪!"#$‬א אא

) ‬

‫ﺑﻪ ﻗﻠﻢ‪ :‬ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ‬

‫ ‪  

 :‬‬

‫ﺗﺮﺟﻤﻪ‪:‬‬
‫إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻮﺿﻰ‬

‫ ‪1387

1429‬‬ .

ahlesonnat. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪2‬‬ ‫  ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻧـــﺎم ﻛﺘـــﺎب‪:‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻧﻮﻳــــــﺴﻨﺪه‪:‬‬ ‫اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ دﺑﻴﺮي اﻟﻌﻮﺿﻲ‬ ‫ﺗﺮﺟﻤــــــــﻪ‬ ‫اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻘﻴﻘﺖ‬ ‫ﻧﺎﺷـــــــــﺮ‪:‬‬ ‫‪15.net‬‬ ‫ﺳﺎﻳﺘﻬﺎى ﻣﻔﻴﺪ‪:‬‬ ‫‪www.uk‬‬ ‫‪www.‬ش ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎذواﻟﺤﺠﻪ ‪1429‬ﻫـ‪ .org.com‬‬ ‫آدرس اﻳﻤﻴــﻞ‪:‬‬ ‫‪www.‬ق‬ ‫ﺳــﺎل ﭼــﺎپ‪:‬‬ ‫اول‬ ‫ﻧﻮﺑﺖ ﭼـﺎپ‪:‬‬ ‫‪En_Haghighat@yahoo.com‬‬ ‫‪www.islamtape.com‬‬ ‫‪2‬‬ .isl.000‬‬ ‫ﺗﻴـــــــــﺮاژ‪:‬‬ ‫‪1387‬ﻫـ‪ .aqeedeh.

‫‪3‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ‬ ‫ص‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫م‬ ‫‪6‬‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻧﮕﻴﺰه ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻛﻴﺴﺖ؟‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وﺻﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻓﺮاط اﺳﺖ‬ ‫‪8‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ را دارﻧﺪ‬ ‫‪9‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪ 10‬وﺟﻮب ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎزي‬ ‫ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ‬ ‫‪ 11‬ﺑﺎ آﻧﺎن ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وآﻧـﺎن اﻳـﻦ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻬﺎﻳـﺖ ‪30‬‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزي را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫دادن ﻟﻘﺐ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑـﻪ ﻋﻠـﻲ و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ اﻳـﺸﺎن‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻳﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫‪32‬‬ ‫‪ 13‬ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﻴﻦ در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻛﺮاﻣﺘﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد‬ ‫‪36‬‬ ‫‪ 14‬اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺎوي ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪3‬‬ .

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪4‬‬ ‫ص‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫م‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 15‬ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ ‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 16‬ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺮاي ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﭘﺎره ﺗﻦ رﺳﻮل اﻛﺮم ‬ ‫‪38‬‬ ‫‪ 17‬ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﺮور زﻧﺎن ﺟﻬﺎن‬ ‫ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺐ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ را از ﺟﻬـﺖ ﺣـﺴﻦ ‬ ‫‪39‬‬ ‫‪18‬‬ ‫اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ‬ ‫‪40‬‬ ‫‪19‬‬ ‫او ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫‪41‬‬ ‫‪ 20‬ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻗﺒﺎﻳﺢ و زﺷﺘﻴﻬﺎ‬ ‫ﺣﻖ از ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟـﺐ و ﻳـﺎراﻧﺶ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺑـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫‪43‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻳﺎراﻧﺶ‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ 22‬ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ داﻣﺎدي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫‪44‬‬ ‫‪ 23‬ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﺪ ذات‪ ،‬ﺟﺎﻫﻞ و ﻇﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪45‬‬ ‫‪ 24‬ﻣﻮﺿﻊ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺳﻠﻔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و روش اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫‪45‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دﺳﺖ آوﻳﺰد در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫ﺑﺪون ﺷـﻚ ﻗـﺮآن و ﺳـﻨﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﻫـﺎن ﻣﺤﺒـﺖ و‬ ‫‪49‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻣﻮدت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫‪59‬‬ ‫‪ 27‬ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﻳﻤﺎن و ﻧﻔﺮت از او ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻧﻔﺎق اﺳﺖ‬ ‫‪60‬‬ ‫‪ 28‬اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫‪4‬‬ .

‫‪5‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ص‬ ‫ﻋﻨﻮان‬ ‫م‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 29‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ درﺟﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﻴﺪه‬ ‫‪62‬‬ ‫‪ 30‬ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫‪64‬‬ ‫‪ 31‬ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ واﺟﺐ اﺳﺖ‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 32‬ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده از دو ﻛﻠﻤﻪي »ﺳﻴﺪ« و »ﺷـﺮﻳﻒ« ﺑـﺮاي ﻣﻨﺘـﺴﺒﻴﻦ ﺑـﻪ‬ ‫‪66‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‬ ‫‪69‬‬ ‫‪ 34‬ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻓﺮاوان او‬ ‫‪70‬‬ ‫‪ 35‬ﻓﺎﻃﻤﻪ ‘ از زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻴﺪ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ‬ ‫‪71‬‬ ‫‪ 36‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﭘﻴـﺮواﻧﺶ ﺧﺎﻧـﺪان ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را‬ ‫‪72‬‬ ‫‪37‬‬ ‫دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ را وﺳﻴﻠﻪي ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻜـﻲ از اﺻـﻮل اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و‬ ‫‪76‬‬ ‫‪38‬‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ‬ ‫‪83‬‬ ‫‪ 39‬ﻛﺘﺎﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ و داﻧﺶ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‬ ‫‪ 40‬ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﻳﻦ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ‪84‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎﻗـﻞﺗـﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣـﺎﻫﺮﺗـﺮﻳﻦ‪ ،‬داﻧـﺎﺗﺮﻳﻦ و‬ ‫‪85‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﻳﻦ اﺻﺤﺎب اﺳﺖ‬ ‫‪88‬‬ ‫‪ 42‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫‪67‬‬ ‫‪ 43‬ﺧﺎﺗﻤﻪ‬ ‫‪5‬‬ .

>=*2 4‬‬ ‫‪E-( @+CD @A B%‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﻻت و ﺗﻘﺪﻳﺮ از اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را‬ ‫ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻓﺮض و واﺟﺐ ﮔﺮداﻧﻴـﺪه اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ ﻣﺘﺄﺳـﻔﺎﻧﻪ ﻣـﺮدم‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪهاﻧـﺪ‪ :‬اﻓـﺮاطﮔﺮاﻳـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ واﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰل واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ دادهاﻧﺪ و‬ ‫آﻧﻬﺎ را از ﺻﻔﺎت ﺑﺸﺮي ﺑﻴﺮون آورده و ﺻـﻔﺎت ﭘﺮوردﮔـﺎر ازﻟـﻲ و‬ ‫اﺑﺪي را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادهاﻧﺪ؛ اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲورزﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ درﺟﻪ ﻧﻔـﺮت از‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﺻﺤﺎب رﺳﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ .‬‬ ‫(‪ 9:/:. .( .( .-‬‬ ‫< (‪?>=*2 4( < 9:/:. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪6‬‬ ‫ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر‬ ‫  ‪ $%& '&  ! " # . )*+.>=*2 4( < 9:/:.‬‬ ‫و دﺳﺘﻪي دوم ﺗﻔﺮﻳﻂﮔﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﻧﻔﺮت ﻣﻲورزﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻬـﺎ از ﻣﻘـﺎم اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻛﺎﺳـﺘﻪ و در ﺣـﻖ آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.(8 :456 + 12 3 ))*( "/0 )+*+.

‫‪7‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ دﻳﺪﮔﺎﻫﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ داد‪ :‬آﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ و دوﺳـﺘﻲ را اﻋـﻼم‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ و وﺻﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴـﺮوي ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و در‬ ‫ﺣﻖ آﻧﻬﺎ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﻳﻂ دوري ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻠﻲ‬ ‫از اﺻﻮل دﻳﻨﺸﺎن ﻗﺮار دادﻧﺪ و آن را در ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﻴﻨﺶ ﺧﻮد ﺟـﺎﻳﻲ‬ ‫دادﻧﺪ‪ .‬از اﻳﻦ رو ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺟﻬـﺖ اﺑﻄـﺎل اﻳـﻦ اﻓﺘـﺮا‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ ﺗﺎ از ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳـﺸﺎن‬ ‫اﻗﻮال راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﮔﺮدآوري ﻧﻤﺎﻳﺪ و آﻧﻬﺎ را از اﻳﻦ ﺗﻬﻤـﺖ‬ ‫ﻧﺎروا ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬اﻳـﺸﺎن ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻗـﻮال آﻧﻬـﺎ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﻣﺤﺒـﺖ و‬ ‫ﻣﻮاﻻت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﮔﺮدآوري ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺤﺒـﺖ اﻫـﻞ‬ ‫‪7‬‬ .‬و از ﺟﻤﻠﻪي اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ‪ :‬اﺳﺖ ﻛـﻪ‬ ‫در ﻋﻘﻴﺪه ‪ -‬ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ وﺳﻄﻴﺖ‪ -‬ﺧﻮد ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬از ﺟﻤﻠـﻪ اﺻـﻮل‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ‬ ‫دارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ وﻟﻲ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧـﻮد ﺗﻠﻘـﻲ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و‬ ‫وﺻﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺮوي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاطﮔﺮاﻳﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺧﻮد را ﻣـﺘﻬﻢ‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ‪ :‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ دﭼـﺎر ﻛﻴﻨـﻪ و دﺷـﻤﻨﻲ ﺷـﺪهاﻧـﺪ و‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ‪ .‬و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺪ وﺳﻴﻌﻲ‬ ‫ﺑﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب‬ ‫و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ .

‬وﺻﻠﻲ اﷲ ﻋﻠﻲ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠـﻲ‬ ‫آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ‪.‬‬ ‫از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﻚ و وارﺳـﺘﻪ او را‬ ‫از ﺧﻴﺮ و ﭘﺎداش ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮداﻧﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ ﻗﻠﻢ‪ :‬ﻋﻠﻮي ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﺴﻘﺎف‬ ‫‪8‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪8‬‬ ‫ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈـﺮ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان اﺻـﻠﻲ از اﺻـﻮل ﻋﻘﻴـﺪه ﻣﺤـﺴﻮب‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن ﺟﺎي ﻫﻴﭻﮔﻮﻧـﻪ ﺳـﺨﻨﻲ را ﺑـﺮاي اﻓﺘـﺮاﮔﺮاﻳـﺎن ﺟـﺎ‬ ‫ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺟﻠﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻـﻔﺤﻪي‬ ‫ﻛﺘﺎب ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.

‬ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن‪ ،‬در روزي ﭘﻴﺮوزي را ﺑﻪ‬ ‫ﭼﻨﮓ آورم ﻛﻪ اﻣﻮال و اوﻻد ﺳﻮدي ﻧﻤﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ‬ ‫دل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﺎه ﺧﺪا آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎت ﭘﻴﺪا ﻣﻲﻛﻨـﺪ‪ ،‬و ﺷـﻬﺎدت‬ ‫ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎده‪ ،‬دوﺳﺖ و ﺑﺮﮔﺰﻳـﺪه اوﺳـﺖ‪ ،‬ﺗـﺎ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫وﺳﻴﻠﻪ آن‪ ،‬در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻮرد ﺷﻔﺎﻋﺘﺶ واﻗﻊ ﺷﻮم‪ .‬‬ ‫آنﮔﻮﻧﻪ ﺳﺰاوار ﺷﺄن و ﻋﻈﻤﺖ اوﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ وي ﻣﻲﭘﺮدازم‪.‬‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺰ »اﷲ« ﻫـﻴﭻ ﻣﻌﺒـﻮدى ﺑﺤـﻖ‪ ،‬ﻓﺮﻣـﺎﻧﺮوا و‬ ‫ﻓﺮﻳﺎدرﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد‪ .‬‬ ‫و از او ﻣﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻛﻪ رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﻛﺖ ﺧﻮﻳﺶ را ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑـﺮ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮش و ﻳﺎران ﺧﺠﺴﺘﻪ و ﻫﻤﺴﺮاﻧﺶ )اﻣﻬـﺎت‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ( و ﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻨﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻌﻴـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ و‬ ‫آﺛﺎرﺷﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻧﺎزل ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪. ‫‪9‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫ﺳﭙﺎس ﺧﺪاﻳﻲ را ﻛﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮش ﻣﺤﻤـﺪ را ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آﺋـﻴﻦ‬ ‫راﺳﺘﻴﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺗﺎ آن را ﺑﺮ ﻫﻤﻪي آﺋﻴﻨﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺮه ﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﻫـﺮ‬ ‫ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺮﻛﺎن دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي ﻗﺮآن‪ ،‬او و ﻳﺎران‬ ‫ﺑﺰرﮔﻮارش و ﺧﺎﻧﺪان ﭘﺎك اﻳﺸﺎن را ‪ -‬ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻠﻴﺪي را از آﻧﻬـﺎ‬ ‫زدود و آﻧﻬﺎ را ﭘﺎﻛﻴﺰه ﮔﺮداﻧﺪ‪ -‬ﻳﺎري داد و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد‪.‬اﻣﺎ ﺑﻌﺪ‪،،،‬‬ ‫‪9‬‬ .

. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪10‬‬ ‫اﻧﮕﻴﺰه ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ‬ ‫ﭘﻴﮕﻴﺮي آﻧﭽـﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺰرﮔـﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﺗﺸﺎن ﺑﻪ آﻓﺎق رﺳﻴﺪه اﺳﺖ‪ -،‬اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﺎل اﻳﺸﺎن آﮔﺎه ﺑﻮده‬ ‫و دﻳﮕﺮان ﻧﺎآﮔﺎه ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ‪ -‬ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲآﻣﻮزد ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ‬ ‫اﺷﺨﺎص ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ‪ :‬اﺳﺖ؛ آن ﺑﺰرﮔـﻮاري ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﻮﻳــﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑــﺴﻴﺎري در ﻣــﻮرد زﻧــﺪﮔﻲﻧﺎﻣــﻪي وي ﻗﻠــﻢ ﻓﺮﺳــﺎﻳﻲ‬ ‫ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاي دﻋـﻮت‬ ‫و ﻣﻨﻬﺞ او و ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده‪ ،‬و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ از روي ﻋﻤـﺪ ﺑـﻪ‬ ‫او دروغ ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻲ ادﺑﻲ ﻛـﺮدهاﻧـﺪ و اﺗﻬﺎﻣـﺎﺗﻲ را ﺑـﻪ او ﻧـﺴﺒﺖ‬ ‫دادهاﻧﺪ؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ اﻓﺘﺮاﮔﺮاﻳﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ‬ ‫ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل او ﺑـﻲ اﻃـﻼع ﺑـﻮده و در ﻣـﺴﺎﺋﻞ و ﺑﺤـﺚﻫـﺎي‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ .‬‬ ‫اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ رﺳﺎﻟﻪاى ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد‪ ،‬ﭘـﻴﺶ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫اﺳﺘﺨﺎره ﻛﺮدم ﺗﺎ از ﻻﺑﻪ ﻻي ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎى ﻣﺨـﺼﻮص اﻳـﺸﺎن‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ اﻳﻦ ﺷﻴﺦ اﺻﻼﺣﮕﺮ و ﻧﻮهﻫﺎ و اﺗﺒﺎع اﻳﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‬ ‫ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬ﭼﻮن ﺣﻘﻴﻘﺘـﺎً ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎ و ﺗﺄﻟﻴﻔـﺎت اﻳـﺸﺎن‬ ‫)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب( ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﻲ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد او درﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‬ ‫‪10‬‬ ..‬از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿـﻊ اﻳـﺸﺎن در ﺑﺮاﺑـﺮ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‪..

‬‬ ‫‪11‬‬ .. ‫‪11‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑــﺮاي ﻧﻮﺷــﺘﻦ اﻳــﻦ رﺳــﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻــﻪﻧﻮﻳــﺴﻲ و ﻋــﺪم اﻃﻨــﺎب را‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪم‪ ،‬زﻳﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺴﻴﺎر واﺿﺢ و آﺷﻜﺎر اﺳﺖ و ﺷﻴﺦ از اﻣﺎﻣـﺎن‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ‬ ‫و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن واﻗﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪..‬‬ ‫ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺎرهاي از ﺳـﺨﻨﺎن ﺷـﻴﺦ و ﭘـﺴﺮاﻧﺶ و‬ ‫ﻧﻮهﻫﺎﻳﺶ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ را آوردهام ﺗﺎ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ‪ -‬ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و‬ ‫ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻓﻬﻢ ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤـﻮده‪ -‬ﻣﻴـﺎن ﭘﻴـﺮوان‬ ‫اﻳﻦ دﻋﻮت ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺮدد‪. 37 ،29 ،21 ،18‬و ﻏﻴﺮ از اﻳﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ را آﮔﺎه ﻣﻰﺳﺎزم ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﺼﺎر و ﻋﺪم‬ ‫ﺑﺴﺎط از ﻧﻘﻞ ﺑـﺴﻴﺎري از ﺳـﺨﻨﺎن اﻳـﺸﺎن در ﺧـﺼﻮص اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﺮدهام و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ذﻛﺮ ﺳـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ از ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻛﺘﻔﺎ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ‪ :‬ذﻛﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺻـﻠﻮات و درود ﻓﺮﺳـﺘﺎدن‬ ‫ﺑﺮ رﺳﻮل اﻛﺮم ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي زﻳـﺮ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ‪) :‬ﻛﺸﻒ اﻟﺸﺒﻬﺎت‪) ،(181/1 :‬ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ‪ ،(151/1 :‬و‬ ‫)ﻓﻀﻞ اﻹﺳﻼم‪ (267/1 :‬و )ﻣﻔﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ‪ (325/1 :‬و ﺑﺴﻴﺎري از‬ ‫ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي اﻳـﺸﺎن‪ ،‬از ﺟﻤﻠـﻪ‪) :‬ص‪،16 ،13 ،11 ،10 ،7 ،5 :‬‬ ‫‪ (.

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪12‬‬

‫دوم‪ :‬ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻳﺎ ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣـﻲراﻧـﺪ‬
‫ﺑﺮاى آﻧﻬﺎ ﻃﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪهي ﻛﺘﺎب زﻳﺮ ﻧﮕﺎه ﻛـﻦ‬
‫)اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ :‬ص‪،95 ،93 ،88 ،82 ،74 ،64 ،56 ،35 ،22 ،20 :‬‬
‫‪.(... 149 ،112‬‬
‫اﻳﻨﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺘﺎﺑﭽﻪاى ﻛﻮﭼـﻚ از ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي اﻳـﺸﺎن اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼـﻪ‬
‫ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي اﻳﺸﺎن ؟!!‬
‫ﺳــﻮم‪ :‬ﺟﺎﻫــﺎي ﺑــﺴﻴﺎري در ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎي اﻳــﺸﺎن ﻫــﺴﺖ ﻛــﻪ در آن‬
‫اﺧﺘﻴﺎرات ﻓﻘﻬﺎي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻣﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺸﺎن را در ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎى‬
‫ﺷﺮﻋﻲ و ﻓﻘﻬﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل‪ :‬در ﻛﺘـﺎب )ﻣﺨﺘـﺼﺮ اﻹﻧـﺼﺎف(‪":F =: ،‬‬
‫)‪ (227/1‬و ﻛﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم )‪ (255/1‬و ﺑـﺎب إﺣـﺮام )‪ (279/1‬و‬
‫ﺑﺎب ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ و ذﺑﺢ )‪.(352/1‬‬
‫ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ﻛﺘــﺎب ﻣﻨﺎﺳــﻚ ﻗــﺴﻤﺖ ﺣــﺪﻳﺚ )ﻣــﺴﺄﻟﻪ ‪،(113‬‬
‫)‪ ،(47/3‬وﺑــﺎب ﺣــﺪ ﻣــﺴﻜﺮ و ﺗﻌﺰﻳــﺮ ﻗــﺴﻤﺖ ﺣــﺪﻳﺚ )ﻣــﺴﺄﻟﻪ‬
‫‪.(242/4) ،(1756‬‬
‫و ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﺳﺖ ﻳﺎﺑـﺪ‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻛﻠـﻲ‬
‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه در ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را‬
‫ﺷﻤﺎرش ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺧﺪا ﺧﻴﺮﺷﺎن ﺑﺪﻫﺪ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬

‫در ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑـﻪ ﻣﺠﻤـﻮع ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎي اﻳـﺸﺎن از‬
‫اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﺳﻼﻣﻰ در رﻳـﺎض اﻋﺘﻤـﺎد‬
‫ﻛﺮدم‪.‬‬
‫اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻗﻮاﻟﻲ ﻛـﻪ از ﻏﻴـﺮ اﻳـﺸﺎن ﺑـﻮده ﺑـﺎ ذﻛـﺮ ﻣﻨﺒـﻊ و ذﻛـﺮ‬
‫ﺻﻔﺤﺎت آوردهام‪.‬‬
‫در اﻳﻨﺠــﺎ ﻻزم اﺳــﺖ ﻛــﻪ از اﺳــﺘﺎد ﻣﻬﺮﺑــﺎﻧﻢ »ﺳــﻴﺪ ﻋﻠــﻮي ﺑــﻦ‬
‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺳﻘﺎف« ﻛﻪ وﻗﺖ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎى ﺧـﻮد را ﺑـﺮاى ﺑـﺎزﻧﮕﺮي اﻳـﻦ‬
‫ﻛﺘﺎب ﺻﺮف ﻛﺮده ﺗﺸﻜﺮ ﻛﻨﻢ‪.‬‬
‫از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن در ﺧﻮاﺳﺖ اﺟﺮ و ﺛﻮاب را دارم‪.‬‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ زﻫﺮاﻧﻲ‬

‫‪13‬‬

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪14‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻛﻴﺴﺖ؟‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺻﻄﻼﺣﮕﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در دل ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه‬
‫ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮد‪ .‬آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﻣﺮدم آن دﻳﺎر در ﺗـﺎرﻳﻜﻲ‬
‫ﺗﻤﺎم و دوري از ﻛﺘـﺎب ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﺳـﻨﺖ رﺳـﻮﻟﺶ زﻧـﺪﮔﻰ‬
‫ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﮔﺮوﻫﻰ درﺧﺘﺎن را ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﻰ دﻳﮕﺮ از ﺳﻨﮕﻬﺎ‬
‫ﭼﻴﺰﻫــﺎﻳﻲ را درﺧﻮاﺳــﺖ ﻣــﻰﻛﺮدﻧــﺪ ﻛــﻪ ﻓﻘــﻂ از ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻏﻔــﺎر‬
‫درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد‪ .‬ﻇﻠﻢ و ﻗﺘﻞ و ﻏﺎرت در ﺑﻴﻦ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺷـﺎﻳﻊ ﺷـﺪه‬
‫ﺑﻮد‪ .‬ﻗﻮي‪ ،‬ﺿﻌﻴﻒ را ﭼﭙﺎول ﻣﻲﻛﺮد‪ .‬و ﺑﺰرﮔـﺎن ﺑـﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧـﺎن ﭼﻴـﺮه‬
‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ .‬و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﻘﻴﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﻰﻛﺮد‪ .‬آري ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﻛـﻪ دﻳـﻦ ﺑـﺎ‬
‫ﻏﺮﺑﺖ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﺑــﺎ اﻳــﻦ وﺿــﻊ ﺟــﺎري در ﺷــﺒﻪ ﺟﺰﻳــﺮه و اﻃــﺮاف آن در ﺳــﺎل‬
‫)‪1115‬ﻫـ‪.‬ق( ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺧﺎﻧﻪي ﻋﻠـﻢ و دﻳـﻦ‬
‫ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬او ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ رﻓﺖ و از ﻧﺠﺪ ﺑﻪ ﻣﻜﻪ ﺳﭙﺲ‪ ،‬ﻣﺪﻳﻨﻪ‬
‫ﻧﺒﻮي آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺑﺼﺮه ﺳﻔﺮ ﻛﺮد‪ ،‬و ﻣﺪﺗﻲ را در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳـﺪ ﺗـﺎ‬
‫در ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻠﻤﺎي آﻧﺠﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻤﺶ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ‬
‫ﻋﻠﻤﻴﺶ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد‪ ،‬و ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤـﻮد‪ ،‬و ﻣﻼﻗـﺎت‬
‫ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺣﻖ و دﻓﺎع از آن ﺑﻪ او ﻗﻮت‬
‫ﺑﺨﺸﻴﺪ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺪت ﻏﺮﺑﺖ دﻳﻦ در آﻧﺠﺎ و ﺷـﺪت دوري ﻣـﺮدم از‬ ‫ﻣﻨــﺎﺑﻊ اﺻــﻠﻲ دﻳــﻦ ﺑــﺴﻴﺎري از ﻣــﺮدم ﻋــﺎم و ﺧــﺎص در ﺑﺮاﺑــﺮ او‬ ‫ﺟﺒﻬﻪﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺷﺪت او را ﻣﻮرد اذﻳﺖ و آزار ﻗـﺮار دادﻧـﺪ‬ ‫و در ﮔﺮﻣﺎي ﻧﻴﻤﺮوز ﺗﺎﺑـﺴﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻬـﺎ و ﭘﻴـﺎده او را از ﺑـﺼﺮه ﺑﻴـﺮون‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﺮف »زﺑﻴـﺮ« ﺣﺮﻛـﺖ ﻧﻤـﻮد‪ ،‬و ﺑـﺮاي ﺗﻤـﺎم ﻛـﺮدن‬ ‫ﻋﻠﻤﺶ راﻫﻲ ﺷﺎم ﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑـﻀﺎﻋﺖ ﻣـﺎﻟﻲ او را از رﻓـﺘﻦ ﺑـﻪ آﻧﺠـﺎ‬ ‫ﻣﻨﺼﺮف ﻛﺮد‪ .‬و ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻮﻟﻲ آن را در ﺷـﻬﺮ‬ ‫ﺣﺮﻳﻤﻼء ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﺶ از ﺑﺼﺮه ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻫﻨﮓ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ أﺣﺴﺎء را ﻛﺮد و ﭘﻴﺶ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎي آﻧﺠﺎ ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪ و در ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﻴﻒ أﺣﺴﺎﺋﻲ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻤﺮدان ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ آﻧﺠﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ‪.‬ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻛﺘﺎب »ﺗﻮﺣﻴـﺪ« را ﺑـﺮاي‬ ‫ﻣﺮدم ﻋﺎﻣﻲ و ﺑﻲﺳﻮاد ﺑﺼﺮه ﻧﻮﺷﺖ‪ . ‫‪15‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫در ﺑﺼﺮه اﺑﺘﺪا از اﻓﻌﺎل ﺷﺮكآﻣﻴﺰ ﺗﻮدهي ﻣﺮدم و ﺳـﻜﻮت ﻋﻠﻤـﺎ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎد ﻛﺮد‪ ،‬ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺎداﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﺦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ او را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻤﻮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺳـﻔﺮ ﺳـﺨﺖ و دوري از وﻃـﻦ و ﭘـﺪرش ﺑـﻪ ﻧﺠـﺪ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ و از ﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ‪ ،‬ﻋﻘﻴﺪه و ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮوع‬ ‫ﻛﺮد‪ ،‬ﺟﻤﻊ آوري اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ذﻫﻨﻲ ﺑﺎز‪ ،‬ﻓﻜـﺮي روﺷـﻦ و ﻓﻬﻤـﻲ‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ را ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﺨﺸﻴﺪ‪ ،‬و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖﮔﺮا و دور از ﺗﻘﻠﻴﺪ‬ ‫و ﺟﻤﻮد ﻓﻜﺮي درآورد‪ ،‬ﻃﻮري ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﻲ‬ ‫‪15‬‬ .

‬‬ ‫او ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﻳﺪ و آزار و اذﻳﺖ زﻳﺎد دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـﺪ‪،‬‬ ‫اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ او را از ﻋﺰم راﺳـﺦ و ﺗـﺼﻤﻴﻤﺎت ﻗـﺎﻃﻌﺶ ﻣﻨـﺼﺮف‬ ‫ﻧﻜﺮد و او را از ﻫﺪﻓﺶ ﺑﺎز ﻧﺪاﺷﺖ‪ ،‬او ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ دﻋـﻮﺗﮕﺮان‬ ‫اﺻﻼﺣﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳـﻴﺪاﻷﻧﺒﻴﺎء و اﻟﻤﺮﺳـﻠﻴﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺪاري را ﭘﻴﺸﻪ ﻧﻤﻮد‪.‬ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤـﺖ واﺳـﻊ ﺧـﻮد را ﺷـﺎﻣﻞ‬ ‫ﺣﺎﻟﺶ ﮔﺮداﻧﺪ و او و ﺗﻤﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺒﺨﺸﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻣﺮ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﺪا و ﺗـﺼﺤﻴﺢ ﻧـﺸﺎﻧﻪﻫـﺎي دﻳـﻦ‬ ‫ﺧــﺎﻟﺺ و ﺗﻮﺣﻴــﺪ ﭘــﺎك ﻗــﺪم ﺑﺮداﺷــﺖ؛ ﻫــﺪف وي از اﻳــﻦ ﻛــﺎر‬ ‫ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺧﺎﻟﻲ از ﺷﺮك و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎﻧﻬﺎ‬ ‫و زﻣﻴﻦ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮ از ﻋﻠﻢ و دﻋﻮت در ﺳـﺎل )‪1206‬ﻫــ(‬ ‫ﺑﻪ رﺣﻤﺖ اﻳﺰدي ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ .‬‬ ‫‪16‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪16‬‬ ‫دﻳﻦ را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﺮد‪.

.‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻣﺶ اﻓﺰود و دﺷـﻤﻨﺎن و ﻛﻴﻨـﻪﺗـﻮزاﻧﺶ را رﺳـﻮا‬ ‫وﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮداﻧﺪ‪ ،‬ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب« را ﻣـﻰﺷﻨﺎﺳـﺪ‪،‬‬ ‫وﻟﻲ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ اﺑﻦ ﺟﺮﺟﻴﺲ ﻳﺎ اﺑﻦ داود زﺑﻴﺮي ﻳﺎ ﻗﺒﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻟﻜﻨﻬﻮري‬ ‫ﻳﺎ ﻧﺒﻬﺎﻧﻰ و ‪ ./0 B( NJ 9%O‬‬ ‫‪G)H* IHJ "/KD LM):‬‬ ‫)ﻫﻤﭽﻮ ﺷﺎخزن ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻛﻪ روزي ﻣﻰﺧﻮاﺳـﺖ آن را ﺿـﻌﻴﻒ‬ ‫ﻛﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺑﻮد و ﺷﺎخ ﺧﻮدش ﺿﻌﻴﻒ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﻰﺷﺪ(‪. ‫‪17‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻧﺪﻛﻲ ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻮد زﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻪي اﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﺑﺰرﮔـﻮار از زﺑـﺎن ﻫﻤﻨـﺸﻴﻨﺎن و‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﮔﺎهﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺑﻴـﺎن‬ ‫ﻛﺮدﻳﻢ ﻫﺮ ﻣﺼﻠﺢ و اﺻﻼﺣﮕﺮي‪ ،‬دﺷـﻤﻨﺎن و ﺑـﺪ ﺧﻮاﻫـﺎﻧﻲ دارد‪ ،‬از‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳـﺎﻳﺮ دﻋـﻮﺗﮕﺮان ﻛـﻪ ﭼـﻮن ﭼﻴـﺰي ﺑـﺮ ﺧـﻼف‬ ‫واﻗﻌﻴﺖ ﻗﻮم و ﻫﻢ ﻋﺼﺮاﻧﺶ آوردهاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻮاع اذﻳـﺖ و آزار روﺑـﺮو‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ‪ ،‬و دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎﻧﺶ او را از ﻳﻚ ﻛﻤﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﺮدﻧﺪ و‬ ‫آﻣﺎج ﺗﻴﺮﻫﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وي ﻧﻴﺰه و ﺗﻴـﺮ ﺷﻜـﺴﺖ‬ ‫ﺧﻮردﻧﺪ و او ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪ؛ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﺳﺮوده اﺳﺖ‪:‬‬ ‫‪4H @..‬‬ ‫ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺗﻤـﺎﻣﻲ اﻳـﻦ اﻓﺘﺮاﺋـﺎت و ﻛﻴﻨـﻪﺗﻮزﻳﻬـﺎ‪ ،‬ﺷـﻴﺦ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻫﺪاﻳﺖ و ﻣﺠﺪد ﻗﻀﺎﻳﺎي دﻳﻨﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫‪17‬‬ .‬را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺪ‪.

(١٧ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﻰزﻧﺪ!‪ -‬اﻣﺎ ﻛﻔﻬـﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮﺗﺎب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬وﻟﻰ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺳﻮد ﻣـﻰرﺳـﺎﻧﺪ )آب‬ ‫ﻳﺎ ﻓﻠﺰ ﺧﺎﻟﺺ( در زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﻰزﻧﺪ«‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از دﺷﻤﻨﺎن ﮔﻤﺮاه‬ ‫ﻛﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺷﺨـﺼﻲ و‬ ‫ﻣﻨﺎﺻﺐ دﻧﻴﻮي ﺑﻮدهاﻧﺪ و در دروغ و ﺑﻬﺘﺎن ﺑﻪ او و اﺷـﺎﻋﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت‬ ‫ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻨﺰﺟﺮﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ او ﻫﻢ آﻫﻨﮓ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻌﺪ از آﻧﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ از اﺟﺪادﺷﺎن اﻣﺎم را ﻧﻜﻮﻫﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺪون‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ‪ ،‬ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻗﻮال و ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻫـﺎﻳﺶ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪ و از‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دروغ و اﻓﺘﺮاﺋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣـﺼﻠﺢ و اﺻـﻼﺣﮕﺮ واﻗـﻒ‬ ‫ﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﭼﻮن اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻛـﺴﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻋﺘﻘﺎد و اﻗﻮال دﻳﮕﺮان را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪18‬‬ ‫راﺳﺖ ﮔﻔﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ واﻻ ﻣﺮﺗﺒـﻪ‪ ¿ ¾½¼ » º ¹m :‬‬ ‫‪lÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ‬‬ ‫)اﻟﺮﻋﺪ‪» .‬‬ ‫ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﻘﻞ اﻗﻮال اﻳﺸﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻣﺮي‬ ‫را ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺮﺧﻲ آن را دو ﭘﻬﻠﻮ و ﻣﺸﻜﻮك ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧـﺪ‪ ،‬ﻳـﺎدآور‬ ‫ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا ﺷـﻴﺦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ و‬ ‫ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﻣﻨﺰﻟﺘﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧـﺪ؟ ﺑـﻪ اﻣﻴـﺪ ﺗﻮﻓﻴـﻖ‬ ‫اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰدﻫﻴﻢ ﻛﻪ‪:‬‬ ‫‪18‬‬ .

‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎً‪ :‬ﺷﻴﺦ ‪ :‬از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻫﻤﻜﺎر ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺣﻘﻮق‬ ‫ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻃﻼع ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻨﺪ و از اﻗﻮال اﻣﺎﻣﺎﻧﺸﺎن ﻓﻀﺎﻳﻞ‬ ‫آﻧﻬﺎ را در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫در ﺻــﺤﻴﺤﻴﻦ و در ﺳــﻨﻦ و ﻣــﺴﺎﻧﻴﺪ و ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ در ﻛﺘﺎﺑﻬــﺎي‬ ‫ﻓﻀﺎﻳﻞ اﺻﺤﺎب‪ ،‬ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ وﺟﻮد دارد‪ ،‬و اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ در ﺑﻴﺎن‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد ﺷﻴﺦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از رﺳـﻮل اﷲ ﺻـﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﻳﺸﺎن ﺑﻮد‪. ‫‪19‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اوﻻً‪ :‬در ﻋﺼﺮ ﺷﻴﺦ ‪ -‬ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﻲ از ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ‬ ‫رﺳﻮﻟﺶ و ﻋﺪم ﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺮدم‪ -‬ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻏﻴـﺮ‬ ‫ﺧﺪا‪ ،‬ﭘﻨﺎه ﺑﺮدن ﺑﻪ اوﻟﻴﺎ و ﺻـﺎﻟﺤﻴﻦ و ﻋﺒـﺎدت ﻗﺒﺮﻫـﺎ راﻳـﺞ ﺑـﻮد‪ ،‬و‬ ‫دﺷﻤﻨﻲ و ﻣﻌﺎﻧﺪت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ در روزﮔـﺎر او ﭼﻨـﺎن ﺷـﺎﻳﻊ ﻧﺒـﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ در ﻣـﻮرد ﭼﻴﺰﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ او را آزار ﻣـﻰداد از ﻗﺒﻴـﻞ‬ ‫دوري از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮك ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﻛﺘﺎﺑـﺖ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎً‪ :‬ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻲ را ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺗﺎ از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﻮد!‬ ‫زﻳﺮا اﻳﻨﻚ اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮوي‪ ،‬اﺑﻦ ﺣﺠﺮ و ﺑﺴﻴﺎري دﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ؛ و‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺋﻤﻪي ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )اﺑﻮﺣﻨﻴﻔﻪ‪ ،‬ﻣﺎﻟﻚ‪ ،‬ﺷﺎﻓﻌﻲ و اﻣﺎم اﺣﻤﺪ‬ ‫‪19‬‬ .

‬‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﺘﻮﻧﻲ از اﻗﻮال ﺷﻴﺦ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ‪ ،‬ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛـﻪ‬ ‫اﻳﻦ اﻗﻮال را در ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺮار دادهام ﺗﺎ ﻓﻬـﻢ ﻣﺘـﻮن و ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻓﻜـﺎر‬ ‫ﺑﺮاي ﺧﻮاﻧﻨﺪه آﺳﺎن ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳـﺨﻦ ر ا آﻏـﺎز‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪20‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪20‬‬ ‫‪-‬رﺣﻤﻬﻢ اﷲ‪ (-‬در ﺧﺼﻮص اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭼﻴـﺰي را ﺑـﻪ ﻧﮕـﺎرش در‬ ‫ﻧﻴﺎوردهاﻧﺪ‪.

h*V v* 1J‬‬ ‫‪Q!+ .Hg *b !.TH2  Hb TIT / /U2H2 E [b RT/: i*DHa jA & @: Hk.9JZ)*2 [*2 4 \. n/H& /HS Q/P /fI ! [!*. pc%P :=: F*. 9 hVa Yg‬‬ ‫‪2 ./U2H2P TH& Z 4+0 Y]%& ._` Z 1a @b‬‬ ‫‪.A ETA T \cd rTZ @2 . Q19. ‫‪21‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎي اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻧﺎﻣﮕـﺬاري‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺷﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ‬ ‫آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارد ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ واﺿﺢﺗﺮ ﺷﺨﺺ‬ ‫ﻋﺎﻗﻞ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻔـﺮ اﺳـﺖ ﻧﺎﻣﮕـﺬاري‬ ‫ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ!)‪. BUS V)J T –Q1P‬‬ ‫ ‪ T/: YefI..A @: / [!*. Q\cd / . @2 W=X YRS @: T.Z/O YGI.(1‬‬ ‫اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺶ را ﻋﻠـﻲ‬ ‫و دﺧﺘﺮش را ﻓﺎﻃﻤﻪ و دو ﺗﻦ از ﭘﺴﺮاﻧﺶ را ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه‬ ‫اﺳﺖ)‪ . Q/P n_` [tu \. Rf. 2 ^..TH2 \2/GI /fJUJ \*I T /fJUJ TIT T/2 \.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻋﺎﻗﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻨﻴﻪاي را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣـﻲﻛﻨـﺪ‬ ‫‪B% .V.TH2‬‬ ‫‪!? [!*.l‬‬ ‫‪nq&T B% T/: rTZ Qo* [)2 pcb(P nRH*2 \Z 2 B% /U2H2 mO Z‬‬ ‫‪/Z @MO \/H& @: nq&T T sI*` TA T / rTZ @2 QHd%: P‬‬ ‫‪ *I.(2‬ﭼﻪ اﺳﻢ و ﻣﺴﻤﺎي زﻳﺒﺎ و ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ!! ﭼﺮا ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺧﺎﻧـﺪان‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.

12P p=OyT  .@*)! – Q2P‬‬ ‫‪EQ155.

1P‬‬ ‫‪21‬‬ .

( .‬‬ ‫ﭘﺲ آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ﻛﻨـﺪ و ﺑﮕﻮﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب‪ ،‬ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ ﺳﺮ دﺷﻤﻨﻲ و ﻋﺪاوت را دارد؟‬ ‫وﺻﺎﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫اﻳﺸﺎن در ﻛﺘﺎب »ﻓﻀﻞ اﻹﺳﻼم«)‪ (1‬ﻣـﻰﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻓﺮﻣـﻮده‪:‬‬ ‫‪l`_^]\[ZYXWVU TSRQm‬‬ ‫)اﻷﻋﺮاف‪» .( c.h*gO‬‬ ‫‪€ Hb >)*aJ \( ƒSHJ }2 .‬‬ ‫از زﻳﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺧﻄﺒﻪاي‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣـﻮد‪{( |( 2 I(» :‬‬ ‫‪„a‬‬ ‫…‬ ‫‚ ‪.~O‬‬ ‫) €‬ ‫‪ =U2 eKO . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪22‬‬ ‫ﻛﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﻲ و ﻣﺤﺒﻮب وي واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻛﻨﻴﻪي اﺑﻮﺣﺴﻴﻦ را ﺑﺮاي ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮد‪.& =: @2 [*D :2 256. H) ˆ‡ @*O =: :c‡( :%6† 9U*O‬‬ ‫‪E.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ؟ و ﺑﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي دﻻﻟﺖ دارد؟‬ ‫اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻴﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.(٣ :‬از ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﻃﺮف ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﺎزل ﺷﺪه‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺮوى ﻛﻨﻴﺪ! و از اوﻟﻴﺎ و ﻣﻌﺒﻮدﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﺰ او‪ ،‬ﭘﻴﺮوى ﻧﻜﻨﻴﺪ! اﻣـﺎ‬ ‫ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ«‪.

1 −Q1P‬‬ ‫‪22‬‬ .

‫‪23‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫†‪.‬‬ ‫و ﻧﻴﺰ در ﻛﺘﺎب »ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮآن‪ «22 ،1:‬ﺑﺎب )ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ‬ ‫را از ﻏﻴﺮ ﻗﺮآن ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ( ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰّوﺟﻞ ﻣـﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ \ [ Z Y X W Vm :‬‬ ‫] ^ _ ` ‪) l a‬اﻟﺰﺧﺮف‪. H =:8 :‬‬ ‫‪.(٣٦ :‬‬ ‫»و ﻫﺮ ﻛﺲ از ﻳﺎد ﺧﺪا روىﮔﺮدان ﺷﻮد ﺷـﻴﻄﺎن را ﺑـﻪ ﺳـﺮاغ او‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﻗﺮﻳﻦ اوﺳﺖ«‪.= 4+.@*O h =: ŽCO E@2 HU‬‬ ‫‪\: @+a‬‬ ‫و در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ‪  1I .(1)?‘ ’ \: @:/a 1I‬‬ ‫ ‡ˆ‪ .‬‬ ‫)اﻣﺎ ﺑﻌﺪ اي ﻣﺮدم! ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺧﺪاﻳﻢ ﭘﻴﺸﻢ ﺑﻴﺎﻳﺪ و او را اﺟﺎﺑﺖ ﻛـﻨﻢ و ﻣـﻦ در‬ ‫ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﻴﺰ ﮔﺮاﻧﻘﺪر را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻰﮔﺬارم‪ :‬ﻳﻜﻲ ﻗﺮآن ﻛـﻪ در آن‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺮآن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ آن ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻴﺪ )و ﺑـﺮ‬ ‫ﻗﺮآن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮد و ﺑﻪ آن رﻏﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد( آﻧﮕـﺎه ﮔﻔـﺖ‪ :‬و اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺘﻢ‪ ،‬و در رواﻳﺘﻲ دﻳﮕﺮ )ﻛﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ رﻳﺴﻤﺎن ﻣﺤﻜﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﺮ ﻛﺲ از آن ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛـﺲ آن را‬ ‫ﺗﺮك ﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺖ(‪.«>=*2 4( :0 9‬‬ ‫Œ!‪ .‬‬ ‫‪E9%!I R − Q1P‬‬ ‫‪23‬‬ .

( >=*2 4( :0‬‬ ‫)رﺳﻮل ﺧﺪا در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺧﻢ« ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺧﻄﻴـﺐ ﺑﻠﻨـﺪ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺪا را ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز دادﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ‪:‬‬ ‫اي ﻣﺮدم! ﻣﻦ ﺑﺸﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﻟﻲ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎرم ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻳﺪ و ﻣﻦ او را اﺟﺎﺑﺖ ﻛﻨﻢ )ﺑﻤﻴﺮم( و ﻣﻦ‬ ‫در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ دو ﭼﻴﺰ ﮔﺮاﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻰﮔﺬارم‪ :‬ﻳﻜﻲ ﻗﺮآن ﻛـﻪ در آن‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر اﺳﺖ‪ ،‬ﻗﺮآن را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑـﻪ آن ﺗﻤـﺴﻚ ﺟﻮﻳﻴـﺪ )و ﺑـﺮ‬ ‫ﻗﺮآن ﭘﺎﻓﺸﺎري ﻛﺮد و ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮد( آﻧﮕـﺎه ﮔﻔـﺖ‪ :‬و اﻫـﻞ ﺑﻴـﺘﻢ‪،‬‬ ‫ﺧﺪا را ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮم ﻛﻪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ ﺑﺎﺷﻴﺪ(‪.( c.‪€ /:‬‬ ‫&‪” k‬‬ ‫‚‬ ‫‪€ 1I Hb —J \( ƒSHJ 9U%dI }2 .‬‬ ‫و از زﻳﺪ ﺑﻦ ارﻗﻢ رواﻳﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﮔﻔﺖ‪ Hb )*O 08 :‬‬ ‫†‪I( :0 9‬‬ ‫*‪” :“J pc2 +‬‬ ‫– ‪€ • @*% “)†( CO‬‬ ‫.( h*gO‬‬ ‫†‪9‬‬ ‫‪€ @*O h =: ŽCO E@2 HU!=b =U2 eKO‬‬ ‫‪E?>=*2 4( < 9: /:. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪24‬‬ ‫و در آﻳــﻪ دﻳﮕــﺮ ﻣــﻰﻓﺮﻣﺎﻳ ـﺪ‪ c b a ` _m :‬‬ ‫‪) ld‬اﻟﻨﺤﻞ‪.˜ ) {( :2‬‬ ‫‪H) ˆ‡ @*O =: :c‡( %6d 9U*O „a .‬‬ ‫‪24‬‬ .(٨٩ :‬‬ ‫»و ﻣﺎ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب را ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ‪ ،‬و ﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﻫﺪاﻳﺖ و رﺣﻤﺖ و ﺑﺸﺎرت ﺑﺮاى ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ«‪.

‫‪25‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ‪ :‬ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ رﺳﻮل ﺧـﺪا ﺑـﻪ ﻗـﺮآن‬ ‫ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻲﺟﻮﻳﺪ و آن را در ﻛﻨﺎر وﺻﻴﺘﺶ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ذﻛـﺮ‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪ :‬و اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ‪ :‬ﺗﻤﺴﻚ ﺑـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ و‬ ‫رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﺗﻀﺎدي ﺑـﺎ ﻗـﺮآن‬ ‫ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺪارد‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ‬ ‫را در زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آوردهاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻛﺮدن ﺣﻘﻮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻓﺮاط اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﻴﺮواﻧﺶ را ﺳﺮزﻧﺶ ﻛﺮد‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﻛـﻪ اﻃـﻼع‬ ‫ﻳﺎﻓﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﺪن دﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ و‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺳـﺒﺰ رﻧـﮓ وي را ﻧﻜﻮﻫﻴـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در‬ ‫»اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﻪ‪ «284/1 :‬آﻣﺪه اﻳﺸﺎن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫از ﺷــﻤﺎ ﺑــﺮاﻳﻢ ﻧﻘــﻞ ﺷــﺪه ﻛــﻪ ﺑﻌــﻀﻲ از ﺑــﺮادران در ﻣــﻮرد‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﺴﻦ ﺷـﺮﻳﻒ ﺻـﺤﺒﺖ راﻧـﺪه و ﺑـﺪو ﮔﻔﺘـﻪ‪ :‬ﻣـﺮدم اﺣـﺴﺎء‬ ‫دوﺳﺖ دارﻧﺪ دﺳﺘﺖ را ﺑﺒﻮﺳـﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺗـﻮ ﻋﻤﺎﻣـﻪ ﺳـﺒﺰي‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪه اي‪ .‬و ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪي اﻧﻜﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮ از ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ‬ ‫آن ﻗﻀﻴﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آﮔﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ‪ ،‬اﻣﺎ اﻧﻜـﺎر ﭼﻴـﺰي ﻣﺜـﻞ‬ ‫ﺑﻮﺳﻴﺪن دﺳﺖ‪ ،‬ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬زﻳﺮا اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪاي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻋﻠﻤـﺎ در‬ ‫‪25‬‬ .‬ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ اﻧﻜﺎر ﻫﺮ ﭼﻴﺰي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ از آﮔﺎﻫﻲ‬ ‫ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ‪ .

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪26‬‬ ‫ﻣﻮرد آن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺪ ﺑـﻦ ﺛﺎﺑـﺖ دﺳـﺖ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس را‬ ‫ﻣﻲﺑﻮﺳﻴﺪ و ﻣﻲﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣـﺮ ﺷـﺪه ﻛـﻪ اﻳﻨﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﻣﺎن رﻓﺘﺎر ﻛﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎﻳﻲ‬ ‫را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣـﻮرد آن را ﻧﻤـﻰداﻧﻨـﺪ؛ و اﻣـﺎ‬ ‫ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﺳﺒﺰ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭼﻴـﺰي اﺳـﺖ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻗﺪﻳﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻇﻠﻢ ﻧﻜﻨﺪ‪ ،‬ﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ را‬ ‫ﻧﻤﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ در ﺣﻘﺸﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﺑﺮ ﻣﺮدم واﺟـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ‪ ،‬و ﺑـﺮاي‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻖ آﻧﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ ،‬و ﮔﻤـﺎن‬ ‫ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ! ﺧﻴﺮ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاط اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ي ﻫﺮ ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ ﺧـﺴﺘﻨﺪ و اﻳـﻦ ﺑـﺮ‬ ‫ﺧﻮﺑﻲ اﺻﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از آﻧﺎن اﺳﺖ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ)‪ :(1‬ﺑﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠـﻢ‬ ‫و داﻧﺸﺶ را در راه رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪا و ﻳﺎري رﺳـﻮﻟﺶ ﺻـﺮف ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪،‬‬ ‫ﭼﻮن ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳـﺖ‪ p o n m l km :‬‬ ‫‪ | {zyxwvutsrq‬‬ ‫}‪)l‬آل ﻋﻤﺮان‪..(..(٨١ :‬‬ ‫‪E?48 :@b/8 ?312.

1 :‘*#Kt 45b/8 Q1P‬‬ ‫‪26‬‬ .

‬‬ ‫اﻳﺸﺎن در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ رﺳـﻮﻟﺶ را ﻛـﻪ اﺳـﺎس‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده و اﻫﻞ ﺑﻴـﺘﺶ را ﺑـﺮ ﺗﻤـﺎم ﻣـﺮدم دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﺑﺮﺗﺮي داده اﺳﺖ و در اﻳﻦ رﺳﺎﻟﻪ وﻗﺘﻲ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺧﻄـﺎب ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﻰدﻫﺪ‪ ،‬وﺟﻮد ﮔﺮوﻫﻲ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻮت را در ﻋﺼﺮ ﺧـﻮد اﺛﺒـﺎت‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪ آﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﺎﻧﺶ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ او وﺟﻮد آﻧﻬـﺎ را‬ ‫اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﺴﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪27‬‬ . ‫‪27‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫»و )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻴﺎورﻳﺪ( ﻫﻨﮕـﺎﻣﻰ را ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ‪ ،‬از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮان )و‬ ‫ﭘﻴﺮوان آﻧﻬﺎ(‪،‬ﭘﻴﻤﺎن ﻣﺆﻛﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺘﺎب و داﻧﺶ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ‬ ‫دادم‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎ آﻣـﺪ ﻛـﻪ آﻧﭽـﻪ را ﺑـﺎ ﺷﻤﺎﺳـﺖ‬ ‫ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﺪ و او را ﻳﺎرى ﻛﻨﻴﺪ«‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن از اﻧﺒﻴﺎء ﭘﻴﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺑﻪ او اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻳـﺎرﻳﺶ ﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﭘـﺲ اي‬ ‫اﻣﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ! ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزم اﺳـﺖ ﻫـﻢ ﺑـﻪ او‬ ‫اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻳﻢ و ﻫﻢ او را ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬و اﻧﺠﺎم ﻳﻜﻲ ﺑﺪون دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗـﺮﻳﻦ و ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ ﻣـﺮدم‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ را از ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻣﺒﻌﻮث ﻛﺮده و‬ ‫آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ ﺑﺮﺗﺮي داده اﺳﺖ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ‬ ‫اﻣﺮ ﻧﺴﻞ رﺳﻮل اﻛﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.

˜ 9*/2˜ A B% [*%D c: 3‬‬ ‫€‬ ‫‪E?*™ *š ƒ.˜ 9*/2˜ B% [:2 c: 3‬‬ ‫»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ‬ ‫آل اﺑﺮاﻫﻴﻢ درود ﻓﺮﺳﺘﺎدي ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺗﻮ ﺳﺘﻮده و ﺑﺰرﮔـﻮاري‪ ،‬و ﺑـﺮ‬ ‫‪28‬‬ .‬‬ ‫درود از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﻨﺎي او ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪهاش در ﻣﻠﻜـﻮت اﻋﻠـﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﺎري در ﺻـﺤﻴﺤﺶ از اﺑـﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴـﻪ ﺣﻜﺎﻳـﺖ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬درود ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺛﻨـﺎي او ﺑـﺮ ﺑﻨـﺪهاش در ﻣﻠﻜـﻮت‬ ‫اﻋﻠﻲ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫و در رﺳــﺎﻟﻪي ﻣﻮﺳــﻮم ﺑــﻪ »آداب رﻓــﺘﻦ ﺑــﻪ ﻧﻤــﺎز« و »‪‘]D‬‬ ‫‪A B% 3‬‬ ‫‪€ 9G%‬‬ ‫‪€ B% 4D‬‬ ‫‪ «10/1:" #‬ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد‪€ 8 :‬‬ ‫‪A B% „2 .˜€ 9*/2˜ B%‬‬ ‫»ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ درود ﺑﻔﺮﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻢ درود ﻓﺮﺳـﺘﺎدي ﺑـﻪ راﺳـﺘﻲ ﺗـﻮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺳـﺘﺎﻳﺶ و ﺑﺰرﮔـﻮار‬ ‫ﻫﺴﺘﻲ«‪.*™ *š ƒ. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪28‬‬ ‫وﺟﻮب ﺻﻠﻮات ﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ در ﻫﺮ ﻧﻤﺎزي‬ ‫در رﺳﺎﻟﻪ ي ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺷﺮاﻳﻂ و ارﻛﺎن و واﺟﺒﺎت ﻧﻤﺎز‪«11/1 :‬‬ ‫و در ﻋﻤﻮم رﺳﺎﻟﻪﻫﺎﻳﺶ در ﺣـﻴﻦ ذﻛـﺮ ﺻـﻔﺖ ﺻـﻠﻮات اﺑﺮاﻫﻴﻤـﻲ‬ ‫‪€ c: 3 A B% 3 B% 4D‬‬ ‫‪[*%D‬‬ ‫‪€ 9G%‬‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ‪€ € 8 :‬‬ ‫‪E?*™ *š ƒ.

‬‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻰداﻧﺪ اﻳﻦ دﻋﺎ ﻳﻜـﻲ از ارﻛـﺎن ﻧﻤـﺎز‬ ‫اﺳﺖ؛ و ﻧﻤﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ آن ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ دﻳـﺪﮔﺎه ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳﺖ‪ .‬ﻛﻪ ﺑﺮ آن دﻟﻴﻞ آورده ﺷﺪ‪. ‫‪29‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ آل ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﺎزل ﻛﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ ﺑـﺮ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ و آل‬ ‫اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮدي ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺗﻮ ﺳﺘﻮده و ﺑﺰرﮔﻮاري«‪.‬‬ ‫‪29‬‬ .

‬‬ ‫‪30‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪30‬‬ ‫ﺑﺮاى ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﻛـﺲ ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﺷـﺮﻳﻚ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ وآﻧـﺎن اﻳـﻦ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒـﺖ و دﻟـﺴﻮزي را دارﻧـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮاى دﻳﮕﺮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ‬ ‫ﺷــﻴﺦ ﻣﺤﻤــﺪ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻟﻮﻫﺎب ‪ :‬ﺟﻤــﻼت و ﻋﺒــﺎراﺗﻲ را از‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـﻪ ‪ :‬ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤـﻮده و ﺗﺤـﺖ‬ ‫ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻟﺨﺼﻬﺎ اﻻﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻣﻦ ﻛـﻼم ﺷـﻴﺦ‬ ‫اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ« آنرا ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳـﺎﻧﺪه اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳـﺸﺎن ﺿـﻤﻦ آن‬ ‫رﺳﺎﻟﻪ )‪ (51/1‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮ اﻣﺖ ﺣﻘـﻲ دارﻧـﺪ‬ ‫ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺷﺮﻳﻚ آن ﺣﻖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺤﺒﺖ و دﻟﺴﻮزي‬ ‫ﺑﻴﺶ از ﺣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺮﻳﺶ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ را ﻧﺪارﻧـﺪ و‬ ‫ﻗﺮﻳﺶ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﭼﻴﺰي را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﻴﻦ اﺳـﺘﺤﻘﺎﻗﻲ را‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﺟﻨﺲ ﻋﺮب اﺳﺘﺤﻘﺎق آن ﭼﻴﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﺑﻨﻲ آدم ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ را ﻧﺪارﻧﺪ ‪ -‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ -‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮي وﺟـﻮد دارد ﻛـﻪ ﻫـﻴﭻ اﺣـﺪي از‬ ‫ﻗﺮﻳﺶ ﺑﻪ ﭘﺎي وي ﻧﻤﻲرﺳﺪ‪ ،‬و در ﻣﻴﺎن ﻗـﺮﻳﺶ ﺧﻠﻔـﺎء و ‪ ...‬وﺟـﻮد‬ ‫دارد ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﺑﻲﻧﻈﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻴﺎن ﻋـﺮب از ﺳـﺎﺑﻘﻴﻦ‬ ‫اوﻟﻴﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ و ﻧﻈﻴﺮي را ﻧﺪارﻧﺪ‪.

‬و اﻳﻦ ﻓﻀﻞ ﺧﺪاﺳـﺖ و ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰدﻫﺪ‪.‬‬ ‫دادن ﻟﻘﺐ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ و اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﺎﻓﻀﻴﻠﺖﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎران ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺷــﻴﺦ ‪ :‬در ﺿــﻤﻦ رﺳــﺎﻟﻪ ﻧﺨــﺴﺖ از ‪:‘*#Kt 45b/8‬‬ ‫‪ ?10. ‫‪31‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺷﻴﺦ ﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻘﻴﺪه اﻳﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ اﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﺪان‬ ‫ﻧﺒﻲ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﺰدﻳﻜـﺎن اوﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺪﻋﻲ ﺣﻘـﻮق و واﺟﺒـﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺮدم را در آن ﺣـﻖ ﺑـﻲﺑﻬـﺮه‬ ‫ﻣﻲداﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ و ﻟﻄﻔﻲ را ﺑﺮاﻳﺸﺎن واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺮدم‬ ‫اﺳﺘﺤﻘﺎق آن را ﻧﺪارﻧﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻣـﺎم ﻋﻠـﻲ را ﭼﻬـﺎرﻣﻴﻦ ﺧﻠﻴﻔـﻪ از‬ ‫ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآورد و ﻟﻘﺐ ﻣﺮﺗﻀﻲ را ﺑﻪ‬ ‫او ﻣﻰدﻫﺪ و اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ ﻳـﺎران ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬اﺳﺖ‪..‬‬ ‫‪31‬‬ ..1‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬اﻳﻤﺎن دارم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮان‬ ‫و اﻧﺒﻴﺎﺳﺖ‪ ،‬و اﻳﻤﺎن ﻫﻴﭻ ﺑﻨﺪهاي ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴـﺴﺖ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫رﺳﺎﻟﺘﺶ اﻳﻤﺎن ﻧﻴﺎورد‪ ،‬و ﺑﻪ ﻧﺒﻮﺗﺶ ﺷﻬﺎدت ﻧﺪﻫﺪ؛ و اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺗـﺮﻳﻦ‬ ‫اﻣﺘﺶ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺻﺪﻳﻖ‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻋﻤﺮ ﻓﺎروق‪ ،‬ﺳﭙﺲ ﻋﺜﻤﺎن ذو اﻟﻨـﻮرﻳﻦ‪،‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﻀﻲ و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﺒﺸﺮة‪ .

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪32‬‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﻴﻦ در روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻛﺮاﻣﺘﻲ از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻮد‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬در رﺳﺎﻟﻪ ‪ ?48.

‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ‬ ‫اﻳﻦ ﻣﺆﻣﻦ‪ ،‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ روز ﻋﺎﺷﻮراء ﻣـﻲرﺳـﺪ و ﻣـﺼﻴﺒﺖ ﺣـﺴﻴﻦ را‬ ‫‪32‬‬ .1:‘’O/ B% T/8‬ﻛﻼم زﻳﺒـﺎﻳﻲ را‬ ‫از ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ و ﺷﺎﮔﺮدش اﺑﻦ ﻗﻴﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣـﺼﻴﺒﺖ‬ ‫اﻣﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻦ و ﻛـﺸﺘﻪ ﺷـﺪن ﻓﺠـﻴﻌﺶ ﻧﻘـﻞ ﻣـﻰﻛﻨـﺪ و ﺑـﺎ‬ ‫ﭘﺎﻓﺸﺎري ﺑﺮ ﺻﺒﺮ و دوري از ﺟﺰع و ﻓﺰع ﻣﻰﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬ﺷـﻴﺦ اﻻﺳـﻼم‬ ‫اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﺣﻨﺒﻠﻲ ﺣﺮاﻧﻲ ‪ :‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﻓﻴـﻖ‬ ‫دﻫﺪ‪ ،‬ﺑﺪان ﻛﻪ ﺷـﻬﺎدت ﺣـﺴﻴﻦ در روز ﻋﺎﺷـﻮراء ﻛﺮاﻣﺘـﻲ ﺑـﻮد از‬ ‫ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن او را ﮔﺮاﻣـﻰ داﺷـﺖ‪ ،‬و ارﺗﻘـﺎي درﺟـﻪ و‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻪاي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ وي ارزاﻧﻲ ﺑﺨـﺸﻴﺪ و ﺧـﻮاري و ذﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﻇﻠـﻢ ﻛـﺮد و ﺑـﻪ او دﺳـﺖ درازي ﻛـﺮد‪ ،‬و‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ وﻗﺘﻲ از او ﺳﻮال ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ از ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻼ‬ ‫و آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﻲﺑﻴﻨﺪ؟ ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬اﻧﺒﻴﺎء‪ .‬ﺳﭙﺲ ﺻﺎﻟﺤﺎن و ﺳﭙﺲ ﻛﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻳـﻨﺶ‬ ‫آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻰﺷﻮد؛ اﮔﺮ در دﻳـﻨﺶ ﺻـﻼﺑﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﺶ‬ ‫ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد‪ ،‬و اﮔﺮ در دﻳﻨﺶ ﺳﺴﺖ و ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮرد او‬ ‫ﺗﺨﻔﻴﻒ داده ﻣﻰﺷﻮد‪ ،‬ﺑﻼ و آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑـﺎ ﻣـﻮﻣﻦ ﻫﻤﺮاﻫـﻲ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻃﻮري ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﮔﺎم ﺑﺮدارد ﻛﻪ ﻟﻐﺰﺷﻲ ﺑﺮ او ﻧﺒﺎﺷـﺪ‪ .

‬‬ ‫ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ‪ :‬ﭼﻪ وﻗﺖ زدن و آزار و ﻗﻄﻊ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤـﻮار‬ ‫ﻣﻲﮔﺮدد؟ ﮔﻔﺖ‪ :‬اﮔـﺮ ﻣـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﻴﻢ ﻛـﺴﻲ را راﺿـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ او را‬ ‫دوﺳــﺖ دارﻳــﻢ ﺑــﻼ را راﺣﺘــﻲ‪ ،‬ﺟﻔــﺎ را وﻓــﺎ‪ ،‬و ﻣﺤﻨــﺖ را ﻧﻌﻤــﺖ‬ ‫‪33‬‬ .‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪) lÕÔ Ó Ò Ñm :‬اﻟﻄـﻮر‪:‬‬ ‫‪» . ‫‪33‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻳﺎدآور ﻣـﻰﺷـﻮد ﻣـﺸﻐﻮل اﺳـﺘﺮﺟﺎع‪ l g f ed cm :‬ﮔﻔـﺘﻦ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاي ﺑﻪ او اﻣﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺗﺎ ﺑﻪ ﭘﺎداﺷﻲ‬ ‫ﻧﺎﻳﻞ ﮔﺮدد ﻛﻪ در ﺿﻤﻦ اﻳـﻦ آﻳـﻪ وﻋـﺪه داده ﺷـﺪه‪ j im :‬‬ ‫‪) l s r q p onm l k‬اﻟﺒﻘﺮه‪.‬‬ ‫و ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ آن ﺑﻼ از ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻼ دﻫﻨﺪه ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﻠﺨـﻲ و ﺳـﺨﺘﻲ ﺑـﻼ از ﭘـﻴﺶ دﻳـﺪﮔﺎﻧﺶ زدوده‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد‪ .(٤٨‬در راه اﺑﻼغ ﺣﻜﻢ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﺻﺒﺮ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻛﻦ‪ ،‬ﭼﺮا ﻛﻪ‬ ‫ﺗﻮ زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ و در ﺣﻔﺎﻇﺖ و رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار دارى«‪.‬‬ ‫ﺛﻤﺮه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻣﺼﻴﺒﺖ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺻـﺎﺑﺮﻳﻦ وﻋـﺪه داده‬ ‫اﺳﺖ وﻗﺘﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻰﺷـﻮد ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ æ åm :‬‬ ‫‪) l ë ê é è ç‬اﻟﺰﻣﺮ‪.(١٥٧ :‬‬ ‫»اﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﻄﺎف و رﺣﻤﺖ ﺧـﺪا ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟـﺸﺎن‬ ‫ﺷﺪه؛ و آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺪاﻳﺖﻳﺎﻓﺘﮕﺎن«‪.(١٠ :‬‬ ‫»ﻛﻪ ﺻﺎﺑﺮان اﺟﺮ و ﭘﺎداش ﺧﻮد را ﺑﻰﺣﺴﺎب درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰدارﻧﺪ«‪.

‬‬ ‫ﺑﻨــﺎﺑﺮ اﻳــﻦ ﺷــﺨﺺ ﻋﺎﻗــﻞ در آن ﻫﻨﮕــﺎم ﭼﻨــﻴﻦ ﭼﻴــﺰي را ﻓــﺮا‬ ‫ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ؛ ﻣﺼﺎﻳﺐ و ﺳﺨﺘﻴﻬﺎ و ﺑﻼﻫﺎي دﻧﻴﻮي را ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻰﺷﻤﺎرد‬ ‫و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه دﻟﺪاري ﻣﻰدﻫﺪ و ﺻﺒﺮ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻃﺎﻋـﺎت و اﻋﻤـﺎل‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﻰﻛﻨـﺪ‪ ،‬ﭼـﻮن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮ روزه روز ﻋﺎﺷـﻮرا‬ ‫اﺻﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪ .‬ﭘﺲ ﻓﺮد ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ‪ ،‬اوﻗﺎﺗﺶ را در‬ ‫اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات ﺧﺎص ﻣﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬ﺷﺎﻳﺪ ﻛـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ دوﺳـﺘﺪاران اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد‪ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪34‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ‪.‬و ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻫﻼن آن روز را ﺑـﻪ ﮔﺮﻳـﻪ و ﻧﻮﺣـﻪ‬ ‫ﺳﺮاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﭼﻮن اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻪ از اﺧﻼق اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻧﺒـﻮي‬ ‫اﺳﺖ و ﻧﻪ از روش و ﺳﻴﺮه آﻧﻬﺎ و اﮔﺮ از ﺳﻴﺮه آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲﺑـﻮد اﻣـﺖ‬ ‫اﺳــﻼﻣﻲ ﻫــﺮ ﺳــﺎل روز وﻓــﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮﺷــﺎن را در ﻣــﺎﺗﻢ و ﻋــﺰا‬ ‫ﻣﻲﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ‪ ،‬اﻳﻦ ﭼﻴﺰي ﺟﺰ ﺗﺰﺋﻴﻦ و اﻏﻮاي ﺷـﻴﻄﺎن ﻧﻴـﺴﺖ؛ ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ)‪ :(1‬ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛـﻪ ﺑـﺮاي دﺳـﺘﻪاي دﻳﮕـﺮ ﻣﻌﺎرﺿـﻪ و‬ ‫دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ ﻛﺎر آﻧﻬﺎ را زﻳﻨﺖ داده اﺳﺖ؛ اﻳﻦ روز را ﻋﻴﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧـﺪ و‬ ‫ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدي و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻰﻛﻨﻨـﺪ‪ ،‬ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜـﻪ از‬ ‫ﻧﻮاﺻﺐ ﻣﺘﻌـﺼﺐ ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺣـﺴﻴﻦ و ﺧـﺎﻧﻮادهاش ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻳـﺎ از‬ ‫ﺟﺎﻫﻼﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﺎ ﻓﺴﺎد و ﺷﺮ را ﺑﺎ ﺷﺮ و ﺑـﺪﻋﺖ را ﺑـﺎ‬ ‫‪E[b @**a 12 1Kb \)œl : Q1P‬‬ ‫‪34‬‬ .

‬واﻟﺴﻼم(‪.‬و‬ ‫در آن روز ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻰدﻫﻨـﺪ ﻛـﻪ در ﺟـﺸﻦﻫـﺎ و اﻋﻴـﺎد اﻧﺠـﺎم‬ ‫ﻣﻰدﻫﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺳﻨﺖ و ﻋـﺮف ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬در‬ ‫ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﺸﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﭼﻴﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد ﺷـﻮد و اﺛـﺮ‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣـﻰﮔﻮﻳـﺪ‪:‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﻬﺎ )ﻧﻮاﺻﺐ( ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺟﻬﻠـﺸﺎن روز ﻋﺎﺷـﻮرا را‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﻴﺎد و ﺟﺸﻦﻫﺎ‪ ،‬ﺟﺸﻦ ﻣـﻰﮔﻴﺮﻧـﺪ و دﺳـﺘﻪ دﻳﮕـﺮ‬ ‫)رواﻓﺾ( آن را ﻋﺰا و ﻣﺎﺗﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و در آن روز آﻫﻨﮓ ﻧـﺎراﺣﺘﻲ‬ ‫و ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪ ،‬و ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺧﻄﺎ ﻛﺎر و از ﺳﻨﺖ ﻛﻨﺎر‬ ‫رﻓﺘﻪاﻧﺪ و دﭼﺎر ﺟﺮم و ﮔﻨﺎه ﺷﺪهاﻧﺪ‪ .‬‬ ‫اﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬و اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﺮﻣﻪ زدن‪،‬‬ ‫روﻏﻦ زدن و ﻋﻄﺮ زدن در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺣﺎدﻳـﺚ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع و ﺟﻌﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﺳﺘﻪاي دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن آن را روز‬ ‫ﻏﻢ و اﻧﺪوه و ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ و ﻫـﺮ دو دﺳـﺘﻪ ﺑـﺪﻋﺘﮕﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و از‬ ‫ﺳﻨﺖ ﻛﻨﺎره ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﻴﺦ ﺳﺨﻨﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد را در ﺑﻴﺎن دﻳـﺪﮔﺎه‬ ‫‪35‬‬ . ‫‪35‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺑﺪﻋﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎدي را اﻇﻬﺎر ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ‪ :‬ﺣﻨﺎ زدن‪ ،‬ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺒﺎس ﻧـﻮ‪ ،‬ﺳـﺮﻣﻪ زدن‪ ،‬ﻋﻴـﺪي‬ ‫دادن‪ ،‬ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺧﺎرج از ﻋﺎدات را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ‪ .

‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﭘﻴﺶ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رﻓﺘﻨـﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ اﻣﻴـﺪوار‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻖ را ﺑﺮاي ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺟﺎ ﻣـﻲﮔـﺬارم ﻛـﻪ در ﺧـﺼﻮص ﻣﻮﻗـﻒ‬ ‫اﺋﻤﻪي ﻫﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺧﻮاﻫـﺎن ﺣـﻖ ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻻزم‬ ‫ﺑﻪ ﻳﺎدآوري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺮا و دروغ ﺑـﺴﺘﻨﺪ‬ ‫و دﺷﻤﻨﻲ و ﻋﺪاوت ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻧـﺴﺒﺖ داده و آﻧﻬـﺎ را‬ ‫ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ!!‬ ‫اﻳﻦ رواﻳﺖ ﺣﺎوي ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺑﺰرﮔـﻲ ﺑـﺮاي ﻋﻠـﻲ ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ «21/1 :‬داﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ‬ ‫در ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮي را ﻣﻲآورد‪ .‬ﻣﺮدم آن ﺷـﺐ را ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ داده ﻣﻰﺷـﻮد ﺑـﻪ ﺳـﺮ‬ ‫ﺑﺮدﻧﺪ‪ .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮد‪ :‬ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﺑـﻲ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺠﺎﺳﺖ؟ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﭼﺸﻤﺶ درد ﻣﻰﻛﻨـﺪ‪ ،‬دﺳـﺘﻮر داد ﻋﻠـﻲ را‬ ‫‪36‬‬ .‬اﻳﺸﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬ﺑﺨﺎري و ﻣـﺴﻠﻢ‬ ‫ﻫﺮ دو از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ‪ :‬رﺳـﻮل ﺧـﺪا ‬ ‫در روز ﺧﻴﺒﺮ ﻣﻲﮔﻔﺖ‪» :‬ﭘﺮﭼﻢ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻣﻰدﻫﻢ ﻛﻪ ﺧـﺪا و‬ ‫رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارد‪ ،‬و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﻴﺰ او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺒﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪36‬‬ ‫ﺻﺤﻴﺢ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻗـﺮآن‬ ‫و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﻴﺢ رﺳﻮل اﻛﺮم آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪.

‬ﺳﭙﺲ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺳﻼم دﻋﻮت ﻛﻦ و از دﺳـﺘﻮرات ﺧـﺪا ﺑـﺎ‬ ‫ﺧﺒﺮ ﺳﺎز‪ . ‫‪37‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺑﺮاﻳﺶ اﺣﻀﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬در ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ‪ ،‬آب دﻫﺎن رﻳﺨﺖ‪ ،‬ﺑﻼﻓﺎﺻـﻠﻪ‬ ‫ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﮔﻮﻳﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬آﻧﮕـﺎه ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﭘﺮﭼﻢ را ﺑﻪ او داد و ﻓﺮﻣﻮد‪ :‬ﺑﺎ ﺗﺄﻧﻲ‪ ،‬ﻧﺰد آﻧـﺎن ﺑـﺮو ﺗـﺎ ﺑـﺪاﻧﺠﺎ‬ ‫ﺑﺮﺳﻲ‪ ...‬‬ ‫و در ﻣﺴﺎﻳﻠﻲ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮده‪ 153 /1 :‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻗـﻮل‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ . ‘J/ k :‬ﺻـﺤﻴﺢﺗـﺮﻳﻦ ﺣـﺪﻳﺜﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ او )ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ( رواﻳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا‪ ،‬اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از آﻧﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد‪،‬‬ ‫ﺑﺮاﻳﺖ از ﺷﺘﺮان ﺳﺮخ رﻧﮓ‪ ،‬ﺑﻬﺘﺮ اﺳـﺖ«‪) .‬‬ ‫آﻧﮕﺎه در ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜـﻢ‪ :‬ﻓـﻀﻴﻠﺖ‬ ‫ﻋﻠﻲ ‪.‬‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ دﻳﮕﺮي راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ ‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬در ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺨﺘﺼﺮ زاداﻟﻤﻌـﺎد ‪«276/1:‬‬ ‫آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از ﺣﻮادث ﻏﺰوه ﺗﺒﻮك اﺳﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺗﺒﻮك رﻓﺖ و ﻋﻠﻲ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺧﻮد ﺗﻌﻴـﻴﻦ‬ ‫ﻛﺮد‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺑﺮاي ﭼﻪ ﻣﺮا در ﻣﻴﺎن زن و ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺟﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻳﺪ؟‬ ‫ﮔﻔﺖ‪ :‬ﻣﮕﺮ راﺿﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﻫـﺎرون ﺑـﺮاي‬ ‫‪37‬‬ .‬ﻳـﺎدآوري ﻣـﻰﺷـﻮد ﻛـﻪ‬ ‫ﺷﺘﺮان ﺳﺮخ رﻧﮓ‪ ،‬در آن زﻣﺎن‪ ،‬ﻧﺰد اﻋﺮاب‪ ،‬از ارزش ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﻳﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ(«‪.

‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب‬ ‫ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ او دﺷﻤﻦ ﻋﻠﻲ و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜـﻪ در اﻛﺜـﺮ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ و ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻳﻞ او را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺘﻲ ﺑﺰرگ ﺑـﺮاي ﻓﺎﻃﻤـﻪ زﻫـﺮا )(ﭘـﺎره ﺗـﻦ‬ ‫رﺳﻮل اﻛﺮم ‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬در ﻛﺘﺎب ﺧﻮد »ﻣﺨﺘﺼﺮ زاداﻟﻤﻌﺎد‪ «296 /1:‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫رﺳﻮل اﻛﺮم ﺑﺎ آﻣﺪن ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺷﺎدي ﻣـﻲﺷـﺪ و ﺑـﺮاى او‬ ‫ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ‪ ،‬و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى اﺣﺘﺮام ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻲﺷﺪ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪38‬‬ ‫ﻣﻮﺳﻲ ﺑﺎﺷﻲ؟و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻗﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ دﻳﮕـﺮي‬ ‫ﻧﻤﻲآﻳﺪ‪.‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﭼﻴـﺰي را از‬ ‫ﺳﺮور زﻧﺎن ﻋﺎﻟﻢ دﻓﻊ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ‪ ،‬و اﻧﺴﺎن اﻳﻤﺎن دارد ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪38‬‬ .‬ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ ‪ ):‬اي ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ! ﻣﻦ در ﺣـﻀﻮر‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺖ را دﻓﻊ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﻛﺮد(‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا )( ﺳﺮور زﻧﺎن ﺟﻬﺎن‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬در ﻛﺘﺎب »اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ‪ «47 /1 :‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺳﻴﺰدﻫﻢ‪ :‬ﺳﺨﻦ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎن و ﺳﺎﻳﺮ اﻣﺖ‪” 1I ƒ) >)( |8 :‬‬ ‫‪E?ž*S‬‬ ‫)در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺷﻤﺎ را دﻓـﻊ ﻧﺨـﻮاﻫﻢ‬ ‫ﻛﺮد(‪ .

‬آﻧﮕﺎه ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در دﻟﻬﺎي ﻣﺮدم ﻣﻌﺎﺻﺮ واﻗﻊ‬ ‫ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻔﻜﻨﺪ‪ ،‬ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻏﺮﺑﺖ دﻳﻦ ﺑﺮاﻳﺶ آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﻜﻮﻫﺶ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را از ﺟﻬﺖ ﺣﺴﻦ‬ ‫ اﻧﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻮﺻـﻴﻒ‬ ‫ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‬ ‫اﻳﺸﺎن در رﺳﺎﻟﻪ ‪ ?29 .‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺷﻴﺦ درﻣﻮرد ﭘﺎره ﺗﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ‪ :‬اﻳﻨﻜﻪ او‬ ‫در ﻧﺰد ﭘﺪرش ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺳﺮور زﻧﺎن ﺟﻬﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪. ‫‪39‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ ﺟﺰ ﺣﻖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﺪ‪ .

‬ﺧﺪا ﻣﺮﮔﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ اﻓﺘـﺮا ﻣـﻰزﻧﻨـﺪ‪ ،‬اﻳـﻦ‬ ‫‪39‬‬ .‬و دﺳـﺘﻪاي از آﻧـﺎن ادﻋـﺎ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ »اﻟﺠﺎج« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺴﻠﺶ ﻣﻨﻘﺮض ﺷﺪه و ﺑـﻪ‬ ‫اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﺎﻣﺖ را ﺑﻪ اوﻻد ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻨﺤـﺼﺮ ﻛﻨﻨـﺪ و از‬ ‫ﻣﻴﺎن آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دوازده ﻧﻔﺮ اﻛﺘﻔﺎ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ؛ و اﻣﺎﻣﺖ اﻓﺮادي دﻋﻮﺗﮕﺮ‬ ‫از آل ﺣﺴﻦ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷـﻤﺎرﻧﺪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳﻨﻜـﻪ داراي ﻓـﻀﻞ و‬ ‫ﺟﻼل ﺑﻮده و ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎﻣﺖ را دارا ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﻌـﺖ‬ ‫دادهاﻧﺪ و از ﺗﺒﺎر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ اﺟﺘﻬﺎد‬ ‫ﻣﻄﻠﻖ رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ .1: ‘’O/ T/8‬ﻣـﻰﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬و از‬ ‫ﺳﺨﻨﺎﻧﺸﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ دﻧﺒﺎﻟـﻪ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ و ﻧـﺴﻠﺶ‬ ‫ﻣﻨﻘﺮض ﮔﺸﺘﻪ و از ﻧﺴﻞ ذﻛﻮر او ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺨﻦ در ﻣﻴﺎن آﻧﺎن رواج ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺑﺮ آن اﺟﻤﺎع ﻛـﺮدهاﻧـﺪ‪ ،‬آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧـﺪارد‪ .

..‬‬ ‫ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ او ﺳـﻴﺪ اﺳـﺖ و‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ او ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬ ‫ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﻛﻨﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ در ﻛﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻴﺮه‪ «321/1 :‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﺳﺎل‬ ‫‪ 38‬ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﻌﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان‬ ‫‪40‬‬ .‬ﺑـﺎ ذﻛـﺮ اﻳـﻦ‬ ‫ﺳﺨﻦ )اﻧﻜﺎر ﻧﺴﺐ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﻦ ( رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻋﻠﻲ و‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ را آزار ﻣﻰدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻴﺪه و ﺑﺎور ﺷﻴﺦ ﻛـﻪ ﻫـﺮ ﻛـﺲ ذرﻳـﻪ ﺣـﺴﻦ را‬ ‫اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ و اﻣﺎﻣـﺖ را در ﻣﻴـﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان او ﻧﻔـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ‪ ،‬در واﻗـﻊ‬ ‫اﻣﺎﻣﺖ داﻋﻴﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺴﻦ را ﺑﺎﻃـﻞ داﻧـﺴﺘﻪ‪ ،‬ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﻓـﻀﻞ و‬ ‫ﺟﻼل و آراﺳﺘﮕﻲﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺎﻣﺖ و ﺑﻴﻌـﺖ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ آﻧـﺎن و‬ ‫ﺻﺤﺖ ﻧﺴﺒﺸﺎن و ﻧﺎﻳﻞ ﺷﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ درﺟـﻪ اﺟﺘﻬـﺎد‪ ..‬‬ ‫آن را رواﻳﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ(‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪40‬‬ ‫دﺷﻤﻨﺎن آل ﺑﻴﺖ را ﺑﺒـﻴﻦ ﭼﮕﻮﻧـﻪ رﺳـﻮل ﺧـﺪا و ﻓﺎﻃﻤـﻪ را‬ ‫ﻣﻲآزارﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﻜﺎر ﻧﺴﺐ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄـﻊ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ از‬ ‫ذرﻳﻪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ و ﺛﺒﻮت ﻧﺴﺐ ذرﻳﻪ او ﻣﺘﻮاﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫـﻴﭻ‬ ‫ﺧﺮدﻣﻨﺪي ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻧﻜﺎر اﻧـﺴﺎب را‬ ‫از اﻋﻤﺎل ﺟﺎﻫﻠﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و رواﻳﺎﺗﻲ وﺟﻮد دارد ﻛـﻪ دال ﺑـﺮ‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬﺪي از ﻧﺴﻞ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ اﺑﻮداود و ‪..

‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ او ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺻﻠﺢ ﻛﺮد‪ ،‬و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺎ او ﺑﻴﻌـﺖ ﻧﻤـﻮد و‬ ‫ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻛﺮد‪ .‬ﻣﻌﺎوﻳﻪ آن ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن را ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻋﻬﺪهدار ﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺗﻨﺰﻳﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻗﺒﺎﻳﺢ و زﺷﺘﻴﻬﺎ‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬در رﺳﺎﻟﻪ ‪ ?51.‬وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ دو‬ ‫ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري‬ ‫از اﻓﺮادِ ﻳﻜﻲ از دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮي ﻏﺎﻟـﺐ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ‪ . ‫‪41‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮد‪ .‬‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺸﺎرت ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﺻﻠﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮ دﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از ﺳـﺎدات آل ﺑﻴـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺴﻦ‬ ‫اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد‪ ،‬و ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺻﻠﺢ ﻛﺮد و ﺧﻼﻓﺖ‬ ‫را ﺑﻪ او واﮔﺬار ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر از رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧـﻮن ﻣـﺴﻠﻤﺎﻧﺎن‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﺮد‪.*b e >)2 \˜» :‬‬ ‫‪E?%! 1I =*Ÿ =žO 2 @2 L%#J \( 4‬‬ ‫»اﻳﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ او‬ ‫ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺮﻗﺮار ﻛﻨﺪ«‪.‬و ﻣﺼﺪاق آﻧﭽﻪ ﻛﻪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن درﺑﺎره ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻣـﻮد‪ .

1 :‘’O/ T/8‬ﻣـﻰﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬و از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن‪ -‬ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ‪ -‬دﺷﻨﺎم ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﻠﻔـﺎي‬ ‫‪41‬‬ .

‬‬ ‫ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ اﻳــﺸﺎن اﻫــﻞ ﺑﻴــﺖ ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ را از دروغ‬ ‫دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺨﻨﺎن زﺷﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻨﺰّه ﻣـﻰﻛﻨـﺪ‪ .‬‬ ‫ﺑﺒﻴﻦ آن دروﻏﮕﻮﻳﺎن ﻓﺎﺳﻖ ﭼﻪ ﭼﻴﺰ زﺷﺘﻲ را در ﺣﻖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارﻧﺪ‪.. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪42‬‬ ‫ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ ،‬آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮﺷﺎن از ﻣـﺮدي از اﺗﺒـﺎع ﻫـﺸﺎم‬ ‫اﺣﻮل رواﻳﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺖ‪ :‬روزي ﻧﺰد اﺑـﻮ ﻋﺒـﺪاﷲ ﺟﻌﻔـﺮ ﺑـﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدم‪ ،‬ﻣﺮد ﺧﻴﺎﻃﻲ از ﺷﻴﻌﻴﺎﻧﺶ ﭘﻴﺶ او آﻣـﺪ و دو ﭘﺎرﭼـﻪ در‬ ‫دﺳﺖ داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ‪ :‬اي ﭘﺴﺮ رﺳﻮل ﺧﺪا ! ﻳﻜﻲ از دو ﺟﺎﻣـﻪ‬ ‫را دوﺧﺘﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﻴـﻪ ﺳـﻮزﻧﻲ‪ ،‬ﺧـﺪاي ﻳﮕﺎﻧـﻪ را ﺑـﻪ وﺣـﺪاﻧﻴﺖ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪم و دﻳﮕﺮي را دوﺧﺘﻢ و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺨﻴﻪ ﺳﻮزﻧﻲ‪ ،‬اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻋﻤﺮ را‬ ‫ﻟﻌﻨﺖ ﻛﺮدم‪.‬ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻣـﺎم ﺟﻌﻔـﺮ ﺻـﺎدق در ﻣـﻮرد‬ ‫‪E?a/I‬‬ ‫ﺟﺪش اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﻰﮔﻔﺖ‪€ /U2H2(   8 :‬‬ ‫‪42‬‬ .‬‬ ‫ﺻﺎدق ﮔﻔﺖ‪ :‬آن ﻳﻜﻲ را ﻛﻪ ﺑﺎ ﻟﻌﻦ اﺑـﻮﺑﻜﺮ و ﻋﻤـﺮ ﺗﻤـﺎم ﺷـﺪه‬ ‫دوﺳﺖ دارم و دﻳﮕﺮي را ﻛﻪ ﺑـﺎ ذﻛـﺮ »اﷲ اﻛﺒـﺮ« دوﺧﺘـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﻮدت ﺑﺮﻣﻰﮔﺮداﻧﻢ‪...‬‬ ‫آﻧﮕﺎه آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﺷﻤﺎ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧـﺬر ﻧﻤـﻮدم؛ از‬ ‫اﻳﻦ دو ﻫﺮ ﻛﺪام را دوﺳﺖ داري ﺑـﺮدار و آن ﻳﻜـﻲ را ﻛـﻪ دوﺳـﺖ‬ ‫ﻧﺪاري رد ﻛﻦ‪.

(٩ :‬‬ ‫»و ﻫﺮﮔﺎه دو ﮔﺮوه از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺰاع و ﺟﻨﮓ ﭘﺮدازﻧﺪ‪ ،‬آﻧﻬﺎ‬ ‫را آﺷﺘﻰ دﻫﻴﺪ«‪.. ‫‪43‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫)اﺑﻮﺑﻜﺮ دوﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد(‪ ..‬ﻣﻰداﻧﻲ ﺑﺮاي ﭼﻪ؟‬ ‫ﭼﻮن ﻣﺎدرش ام ﻓﺮوه دﺧﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ اﺑـﻮﺑﻜﺮ ﺑـﻮد‪ ،‬و‬ ‫زن ﻗﺎﺳﻢ دﺧﺘـﺮ ﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑـﻦ اﺑـﻮﺑﻜﺮ ﺑـﻮد‪ ،‬ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫ﻣﻰﮔﻔﺖ‪ :‬اﺑﻮﺑﻜﺮ دوﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آورد!‬ ‫ﺣﻖ از ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ و ﻳﺎراﻧﺶ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮد‬ ‫ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻳﺎراﻧﺶ ‬ ‫در ﻛﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻴﺮه‪ «321/1 :‬درﺑﺎره ﺣﻮادث ﺳﺎل ﺳـﻲ و‬ ‫ﻫﺸﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ و ﻳﺎراﻧﺶ از ﻣﻌﺎوﻳـﻪ و ﻳـﺎراﻧﺶ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آﻧﺎن از داﻳـﺮه اﻳﻤـﺎن‬ ‫ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪43‬‬ .‬اﻳـﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درك ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ اﻳﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻳـﺎت ﻗـﺮآن اﺳـﺖ‪ ،‬ﭼـﻮن‬ ‫ﺧﺪاوﻧــﺪ در ﻗــﺮآن ﻣــﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ‪ m l k j im :‬‬ ‫‪)lon‬اﻟﺤﺠﺮات‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺷﻴﺦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ ﺻـﺤﺎﺑﻪ‬ ‫درﮔﺮﻓﺖ‪ ،‬اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ و ﻳﺎراﻧﺶ در آن ﺟﻨـﮓ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻖ و ﺻﻮاب ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬و ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ از اﻳﻤﺎن ﺧﺎرج ﻧﺸﺪﻧﺪ‪ ..

‬‬ ‫ﻧﻮاﺻﺐ ﺑﺪ ذات‪ ،‬ﺟﺎﻫﻞ و ﻇﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺷــﻴﺦ ‪ :‬در ﺿــﻤﻦ ﻣــﺴﺌﻠﻪ )‪ (27‬از ﻛﺘــﺎب »ﻣــﺴﺎﺋﻞ ﻟﺨــﺼﻬﺎ‪:‬‬ ‫‪ «25/1‬در ﺳﻴﺎق ﻧﻘﻞ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ‪ :‬در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﻄﺎن‪،‬‬ ‫ﮔﻤﺮاﻫـﻲ و ﺿـﻼﻟﺖ را ﺑـﺮاي ﺑﻌــﻀﻲ از ﻣـﺮدم زﻳﻨـﺖ داده اﺳــﺖ‪،‬‬ ‫‪44‬‬ .‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ‪ :‬اﻳﻦ ازدواج ﻣﺒﺎرك را در ﻛﺘﺎﺑﺶ ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻴـﺎن‬ ‫اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﻧﺴﺐ رﺳـﻮل اﷲ ‬ ‫ﺑـﻮد ﻛــﻪ در ﻓﺮزﻧــﺪان ﻋﻠــﻲ و ﻓﺎﻃﻤــﻪ ﺑـﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧــﺪه ﺑــﻮد‪ ،‬ﺑــﻪ دﻟﻴــﻞ‬ ‫ﺑﺰرﮔﻮاري و اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺴﺐ ﻧﺒﻮي ﻛﺮﻳﻢ‪.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ در ﻛﺘﺎب »ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﺴﻴﺮه ‪ «306/1:‬درﺑﺎره ﺣـﻮادث ﺳـﺎل‬ ‫ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪» :‬در آن ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﺑﺎ ام ﻛﻠﺜﻮم دﺧﺘـﺮ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ازدواج ﻛﺮد‪ ،‬ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان داﻣـﺎد ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد‪.H&˜8 :‬‬ ‫)ﺑﺮادراﻧﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻛﺮدﻧﺪ(‪ ،‬ﻋﻠﻲ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮادر ﺧـﻮد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻪ داﻣﺎدي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪44‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺆﻣﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه اﺳﺖ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ إﺛﺒﺎت درﮔﻴﺮﻳـﺸﺎن و‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻲ در ﺟﻮاب ﻛﺴﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ او ﺟﻨﮕﻴﺪﻧـﺪ‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪ؟ ﮔﻔﺖ‪E?)*% H¡2 ).

‬اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ ﻗـﻮﻣﻲ‬ ‫ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دﺷﻤﻨﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﻳـﺎ از ﻧﻮاﺻـﺐ ﻣﺘﻌـﺼﺐ و دﺷـﻤﻦ ﺣـﺴﻴﻦ‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ از ﺟﺎﻫﻼﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺴﺎد را ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﺟـﻮاب دادﻧـﺪ و رواﻳـﺎﺗﻲ را‬ ‫در ﺑﺎب ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻌﻞ ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪ ذاتﺗـﺮ‬ ‫و ﺟﺎﻫﻞﺗﺮ و ﻇﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ‪ ،‬وﻟـﻲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋـﺪل و اﺣـﺴﺎن اﻣـﺮ‬ ‫ﻣﻰﻛﻨﺪ‪. ‫‪45‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ‪» :‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺗُﺮك را ﻳﺎري دادﻧﺪ ﺗـﺎ آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در‬ ‫ﺑﻐﺪاد و ‪ .‬ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺒﺎس و ‪ ..‬‬ ‫ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ از ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﺎدان و ﻇـﺎﻟﻤﻲ را ﻛـﻪ ﺑـﺎ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻲورزد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آزار ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﺗﺤﻘﻴﺮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ‪..‬‬ ‫ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧـﺪا‪ ،‬ﺳـﻨﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و روش‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ دﺳـﺖ آوﻳـﺰد در دﻧﻴـﺎ و آﺧـﺮت ﮔﻤـﺮاه و‬ ‫ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‬ ‫اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ :‬ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬از ﻋﺒـﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ‬ ‫‪45‬‬ .‬‬ ‫ﻣﻮﺿﻊ دﻋﻮﺗﮕﺮان ﺳﻠﻔﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡‬ ‫اﻛﻨﻮن ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻨﻬﺞ و روش اﻳﻦ دﻋـﻮت ﻣﺒـﺎرك‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭘﺎرهاي از ﺳﺨﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﭘﻴـﺮوان‬ ‫ﺷﻴﺦ را ذﻛﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ روﺷﻦ و ﺷﻔﺎف اوﺳﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ دﺷـﻤﻨﻲ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ را اﺑﺮاز ﻣﻰﻛﻨﺪ‪...

‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ J I H G F E DCB Am:‬‬ ‫‪) l L K‬اﻟﺮﻋﺪ‪» .‬‬ ‫‪46‬‬ .(١٨‬ﻣﺴﺎﺟﺪ از آنِ ﺧﺪاﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﺎ ﺧﺪا ﻧﺨﻮاﻧﻴﺪ«‪.‬اﻣﺎ ﻻزم اﺳﺖ ادﻋﺎ را ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪ‪.(١٤ :‬دﻋﻮت ﺣـﻖ از آن اوﺳـﺖ! و ﻛـﺴﺎﻧﻰ را‬ ‫ﻛﻪ )ﻣﺸﺮﻛﺎن( ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ‪) ،‬ﻫﺮﮔﺰ( ﺑﻪ دﻋﻮت آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳـﺦ‬ ‫ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ«‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪46‬‬ ‫ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﻨﺎب اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳـﻤﻲ – ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ‬ ‫آﻧﭽﻪ ﻛﻪ دوﺳﺖ دارد و ﺑﺪان راﺿﻲ اﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪ :-‬ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ و ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آن اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷـﺘﻪاﻳـﺪ‪:‬‬ ‫ﮔﺮوﻫﻲ از اﺻﺤﺎب و ﭘﻴﺮوان ﻣﺎ ﺗﻤـﺴﻚ ﺑـﻪ ﻗـﺮآن و ﺳـﻨﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻴﺮوان ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺷﺮﻳﻒ را ﻧﻜﻮﻫﻴﺪهاﻧﺪ‪ .‬ﻻزم‬ ‫اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺴﻚ و ﭼﻨﮓ ﻓﺮا زدن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ و روش اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﻓﺮازي در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت و ﻋـﺪم‬ ‫ﮔﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .‬‬ ‫ﺳﭙﺲ ﻣﻲاﻓﺰاﻳﺪ‪ :‬اﺻﻞ دﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻋﺒﺎرت‬ ‫اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ‪ :‬اﻧﻮاع ﻋﺒﺎدات ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﺧﺪا ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺷـﻮد‪،‬‬ ‫ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ او ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ﺑﺮاي او ﻧﺬر اﻧﺠﺎم ﻣـﻲﺷـﻮد‪ ،‬ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﻨﻬﺎ در راه او ﺻﻮرت ﻣـﻲﮔﻴـﺮد‪ ،‬ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ از او ﺗـﺮس و واﻫﻤـﻪ‬ ‫داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ او ﺗﻮﻛﻞ ﺷﻮد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ آﻳـﺎت ﻗـﺮآن ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ‪) lonmlkjihgm :‬اﻟﺠـﻦ‪:‬‬ ‫‪» .

‬ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ _ ^ ] \ [m :‬‬ ‫` ‪) lj ihg f e d c b a‬اﻟﺘﻮﺑــﻪ‪:‬‬ ‫‪» .‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ H G F E D C B Am:‬‬ ‫‪) l P O N M  L K J I‬اﻷﻧﺒﻴﺎء‪» . ‫‪47‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪kjihgfedm:‬‬ ‫‪) lnm l‬اﻟﻨﺤــﻞ‪» .‬‬ ‫و از ﺟﻤﻠﻪي ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‪ :‬ﺑﺮﭘﺎداﺷﺘﻦ ﻓﺮاﺋﺾ )ﻧﻤﺎز‪ ،‬زﻛﺎت‪،‬‬ ‫روزه و ﺣﺞ( اﺳﺖ‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف‪ ،‬ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ‪ ،‬دوري‬ ‫از ﻣﺤﺮﻣﺎت‪ ،‬ﻣﺤﺒﺖ ﺳـﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟـﻴﻦ از ﻣﻬـﺎﺟﺮ و اﻧـﺼﺎر و ﭘﻴـﺮوان‬ ‫ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬و از‬ ‫‪47‬‬ .(٢٥ :‬ﻣﺎ ﭘﻴﺶ از ﺗـﻮ‬ ‫ﻫﻴﭻ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮى را ﻧﻔﺮﺳـﺘﺎدﻳﻢ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﻪ او وﺣـﻰ ﻛـﺮدﻳﻢ ﻛـﻪ‪:‬‬ ‫ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﺤﻖ ﺟﺰ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﻨﻴﺪ«‪.(٣٦ :‬ﻣــﺎ در ﻫــﺮ اﻣﺘــﻰ رﺳــﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻴﻢ ﻛﻪ‪» :‬ﺧﺪاى ﻳﻜﺘﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﻴﺪ؛ و از ﻃﺎﻏﻮت اﺟﺘﻨﺎب ﻛﻨﻴﺪ!«‪.(٣‬و اﻳﻦ‪ ،‬اﻋﻼﻣﻰ اﺳﺖ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺑﻪ )ﻋﻤﻮم( ﻣﺮدم‬ ‫در روز ﺣﺞ اﻛﺒـﺮ )روز ﻋﻴـﺪ ﻗﺮﺑـﺎن( ﻛـﻪ‪ :‬ﺧﺪاوﻧـﺪ و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮش از‬ ‫ﻣﺸﺮﻛﺎن ﺑﻴﺰارﻧﺪ«‪.‬‬ ‫اﻳﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﻲ اﺻﻞ و اﺳﺎس اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ‡ اﺳـﺖ‪،‬‬ ‫ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن رﻓﺘﺎر ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳـﺸﺎن از او‬ ‫ﺑﺮيء ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ .

‬‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻴﻢ‪ ،‬و ﺷـﻤﺎ ﻧﻴـﺰ ادﻋـﺎ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻤﺴﻚ ﻧﻤﻮدهاﻳـﺪ‪ ،‬در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﺧﻼف آﻧﻬﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﻮده و ﻣﺨﺎﻟﻒ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ‪ ،‬و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻬﺞ‬ ‫و رﻓﺘﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺮيء اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدﮔﺎن را ﻣﻲﺧﻮاﻧﺪ‪ ،‬ﺑـﺮاي‬ ‫رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎي روزاﻧﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﺎراﺣﺘﻴﻬـﺎﻳﺶ ﺑـﻪ ﻣﺮدﮔـﺎن ﭘﻨـﺎه‬ ‫ﻣﻲﺑﺮد‪ ،‬ﺷﺮك در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻧﻬﺎ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺘﻪ‪ ،‬ﺑـﺮ ﻗﺒـﺮ ﻣﺮدﮔـﺎن ﮔﻨﺒـﺪ‬ ‫ﻣﻲﺳﺎزﻧﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺧﺪا آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮا ﻣـﻲﺧﻮاﻧﻨـﺪ‪ ،‬ﺷـﺮك ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫اﺻﻠﻲ از اﺻﻮل دﻳﻨﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ‪ ،‬ﻓـﺮاﺋﺾ را ﺗـﺮك ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﻨﻬﻴﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و اﺻﺤﺎب ﺑﺰرﮔﻮاري ﻫﻤﭽﻮن‬ ‫اﺑﻮﺑﻜﺮ‪ ،‬ﻋﻤﺮ و ‪ ./U2H2( :G*+.. 2 ‘I| Re '&8 :‬‬ ‫†‪8 E?/ 9‬ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‪ ،‬اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﺳـﭙﺲ ﻋﻤـﺮ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ اﻳـﻦ اﻣـﺖ‬ ‫اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ«‪.‬را ﻣﻮرد ﺑﻲﺣﺮﻣﺘﻲ و دﺷﻨﺎم ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧـﻪ‬ ‫ادﻋﺎي ﭘﻴﺮوي از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را اﻋﻼم ﻣﻲدارد)‪.‬‬ ‫دﻻﻳﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از آن‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺣﺴﺎب واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ‪.(1‬‬ ‫‪E272 −269 . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪48‬‬ ‫ﻣﻨﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻓﺎﺿﻞ ﺗـﺮﻳﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟـﻴﻦ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﻪ و ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﺻﺤﺎب از ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻘﻞ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ‪..

1: ‘*)! − Q1P‬‬ ‫‪48‬‬ .

‫‪49‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻣﺎم ‪ :‬در اﻳﻦ ﻛﻠﻤﺎت درﺧﺸﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻘﻴـﺪهي اﻫـﻞ‬ ‫ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻴﺪهي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا و‬ ‫ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻨﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﺸﺎن ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ‬ ‫آﻏﺎز ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام ﺑﺮاي اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ‪ :‬ﻻزم اﺳـﺖ ﺑﺪاﻧﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻤـﺴﻚ و‬ ‫ﭼﻨﮓ ﻓﺮا زدن ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا‪ ،‬ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و روش اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﻓﺮازي در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﺪون ﺷﻚ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺤﺒﺖ و‬ ‫ﻣﻮدت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ‪ :‬ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬راﺟـﻊ ﺑـﻪ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﺣﻜﻢ ازدواج ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ ﺑﺎ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ از اﻫﻞ ﻋﻠـﻢ ﺳـﺆال‬ ‫ﺷﺪ؟ در ﭘﺎﺳﺦ اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ‪ :‬ﺑﺪون ﺷﻚ در ﻗـﺮآن و ﺳـﻨﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳـﻚ واﺟـﺐ دﻳﻨـﻲ اﻋـﻼم‬ ‫ﺷﺪه‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ورزﻳﺪن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ واﺟـﺐ و‬ ‫ﺿﺮوري اﺳﺖ‪ ،‬اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﻼم ﺑـﺎ ﻧﮕـﺎﻫﻲ‬ ‫ﻣﺴﺎوي ﺑﻪ ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﻣﻲﻧﮕﺮد‪ ،‬ﭘﺲ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﻮي ﻫﻴﭻ اﺣـﺪي ﺑـﺮ‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﻧﺪارد‪ ،‬اﻣﺎ اﺣﺘﺮام‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﺟﻼل اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ و ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻫﻤﺴﻄﺢ ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ ﺳﻦ و ﻋﻠﻢ ﮔﺮد ﻣﻲآﻳﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺸﺎن در ﺻـﺪر‬ ‫‪49‬‬ .

.‬ﻻزم و‬ ‫ﺿﺮوري ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)‪...‬‬ ‫و ﺑﺎز در ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ‪£6. < ‘JH+) ‘)! 4( Hg8‬‬ ‫‪ ?‘JJF ‘*t :‬اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ را در ﺣـﺪ ﮔـﺴﺘﺮدهاي ﺗﻤﺠﻴـﺪ و‬ ‫ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻋﺎم و ﻋﻠﻤﺎء ﻧﺠﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت دارﻧﺪ و ﺟﺎﻳﮕﺎه واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮداﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓﺘﺮا و ﺗﻬﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧـﺐ اﻫـﻞ ﺑـﺪﻋﺖ‬ ‫ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ..‬‬ ‫و ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛـﻪ آﻧﻬـﺎ از ﻳﺰﻳـﺪ‪ ،‬ﺑﻨـﻲ اﻣﻴـﻪ و ﺑﻨـﻲ ﻋﺒـﺎس ﺑﻴـﺸﺘﺮ‬ ‫ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓﺖ را داﺷﺘﻨﺪ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪50‬‬ ‫ﻣﺠﻠــﺲ‪ ،‬ﺟﻠــﻮ اﻧــﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬــﺎ در اﺣﺘــﺮام و راه رﻓــﺘﻦ و ‪ .‬و از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﺨﻨﺎن‬ ‫‪E233 −232 .(1‬‬ ‫ﺑﺎز ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ)‪ :(2‬ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ از ﻣﻌﺎوﻳـﻪ‬ ‫ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ و ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺎم ﺧﻼﻓـﺖ را‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪ و ﺳـﺮور‬ ‫ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا از ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ رواﻳـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪E?‘)¢ 4 +S *b ! 1!» :‬‬ ‫)ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪ و ﺳﺮور ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ(‪.

1: ‘*)! Q1P‬‬ ‫‪E246 .

1: ‘*)! Q2P‬‬ ‫‪50‬‬ .

..(1‬‬ ‫و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻫﻤـﻪي اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ وﻻﻳـﺖ ﻋﻠـﻲ و اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ را‬ ‫ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و او را ﺑﺮ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از ﻣﻌﺎوﻳـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻔﻀﻴﻞ و ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.(2).‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬ﺳﺎﻳﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ وﻻﻳـﺖ ﻋﻠـﻲ و اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻨـﻲ اﻣﻴـﻪ ‪ -‬ﻛـﻪ‬ ‫ﻋﻠﻲ را ﻧﺎﺳﺰا ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ -‬ﻣﻮﻗﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ و آﻧﻬـﺎ را از آنﻛـﺎر‬ ‫ﺑﺎزﻣﻲ دارﻧﺪ‪ ،‬و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﺛﻨﺎﮔﻮﻳﻲ و اﻋﻼم ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣـﻮﻻت‬ ‫اﻳﺸﺎن آراﺳﺘﻪاﻧﺪ‪ ،‬و ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ و اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ در ﻫﻤـﻪي ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي‬ ‫ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ)‪. ‫‪51‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻳﺸﺎن در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻛﻮﺗﺎه ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از‪:‬‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻛﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻗـﺮآن و ﺳـﻨﺖ ﻣﻮﺿـﻊﮔﻴـﺮي‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ از ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻲورزﻧﺪ‬ ‫و ﭘﻴﺮوي ﻛﺮدن از آﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻳﻪي اﻓﺘﺨﺎر و ﺳـﺮاﻓﺮازي ﺧـﻮد ﻗﻠﻤـﺪاد‬ ‫ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)‪.(3‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬اﻣﺎ ﺳﺨﻦ اﻳـﺸﺎن )اﻋﺘـﺮاض ﮔﻴﺮﻧـﺪه(‪ :‬و از اﻳـﻦ رو‬ ‫ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻋﺖﮔـﺬاري را در ﻣﻴـﺎن اﻫـﻞ ﺣـﻖ ﻣـﺸﺎﻫﺪه‬ ‫‪E54 :¦ E ¥J/ – ‘D T ¤ 4 r Q1P‬‬ ‫‪E59 : ¦ Q2P‬‬ ‫‪E62 −61: ¦ Q3P‬‬ ‫‪51‬‬ .

‬‬ ‫و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪:‬‬ ‫‪>+D.  ( \ 6d Gt*%O‬‬ ‫˜\ ‪3 hCD h. +#.‬‬ ‫ﻫﻤﻪي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑـﺴﻴﺎري از ﺑـﺪﻋﺘﮕﺮاﻳﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﻌﺘﺰﻟـﻪ‪،‬‬ ‫ﻣﺮﺟﺌﻪ و ﻏﻴﺮه ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﺎﻓﻌﻲ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫و اﻳﺸﺎن ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬اﻣﺎ آن دﺳﺘﻪ و ﮔﺮوﻫﻜﻲ از ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ﻛﻪ ﻋﻠـﻲ را‬ ‫‪E62 :¦ Q1P‬‬ ‫‪52‬‬ .‬‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻧﺨﺴﺖ‪ :‬ﺧـﻮارج و ﺑﺮﺧـﻲ از ﺑﻨـﻲ اﻣﻴـﻪ را ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻗـﺮار‬ ‫ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻲ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻔـﺮت و ﻛﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ دل‬ ‫داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ ﻛﻔﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را اﻋﻼم ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ‪.(1) .. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪52‬‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪§O  ˜ \ 6d Gt*%O‬‬ ‫˜\ ‪3 A h. \:‬‬ ‫)اﮔﺮ دوﺳﺘﻲ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺻﺒﻰ ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺟﻦ و اﻧﺲ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺒﻰ ﻫﺴﺘﻢ(‪. ’O \:‬‬ ‫)اﮔﺮ دوﺳﺘﻲ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ راﻓﻀﻰ ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻦ و‬ ‫اﻧﺲ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ راﻓﻀﻰ ﻫﺴﺘﻢ(‪.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﺑﻴﺖ دوم‪ :‬راﻓﻀﻪ و زﻳﺪﻳﻪ را ﻣﺨﺎﻃـﺐ ﻗـﺮار ﻣـﻲدﻫـﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را ﻣـﻮرد ﻧﻔـﺮت و دﺷـﻤﻨﻲ ﺧـﻮﻳﺶ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ‪..

.‬‬ ‫و ﺑﺎز ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﺑﺴﻴﺎري از اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠـﻲ ‬ ‫در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮده اﺳـﺖ‪ ،‬و ﻫﻤـﻪي‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻋﻠﻲ از ﻣﻌﺎوﻳـﻪ و ﻫﻤﺮاﻫـﺎﻧﺶ ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﻖ ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ)‪..(1) .(2‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد‪ :‬ﻣـﺎﺟﺮاي ﺣـﺴﻴﻦ و اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ اﻳـﺸﺎن ﻣﺎﻳـﻪ‬ ‫رﻓﻌﺖ درﺟﻪ و اﻣﺘﻴﺎزات او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)‪.‬و اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻳﺸﺎن را ﻇـﺎﻫﺮ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ و آن را در ﻣﻴـﺎن ﻣـﺮدم ﻣﻨﺘـﺸﺮ‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺲ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮدهي ﻣﺮدم ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﻓـﺮاد وﻳـﮋه‪ ،‬ﻣـﺸﻬﻮر‬ ‫ﮔﺸﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻪي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣـﻮدت‬ ‫ﻣﻲورزﻧﺪ و وﻻﻳﺖ او را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪.(3‬‬ ‫‪E65 :¦ Q1P‬‬ ‫‪E69 :¦ Q2P‬‬ ‫‪E73 :¦ Q3P‬‬ ‫‪53‬‬ . ‫‪53‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﻟﻌﻦ و ﻧﻔﺮت ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدادﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻇﺎﻟﻢ و ﻓﺎﺳﻖ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ‪ ،‬و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﺒﻠﻴﻐـﺎت و ﻧﻘـﻞ رواﻳﺘﻬـﺎي‬ ‫ﺻﺤﻴﺤﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳـﻦ ﻛـﺎر زﺷـﺖ و ﺷـﻨﻴﻊ ﺧـﻮد‪ ،‬از ﻣﻘـﺎم و‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺎﻫﻨﺪ و ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣـﻮدت اﻳـﺸﺎن را از دل ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﻴﺮون آورﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻼف ﻫﺪف و اﻧﮕﻴﺰهي آﻧﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻋﻠﻲ‬ ‫ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورد و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وي اﻓﺰود‪ .

..‬‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬و ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺖ دوري از ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﺤﺚ‪ ،‬از ﻧﻘـﻞ ﻗـﻮل‬ ‫آﻧﻬﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ)‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪54‬‬ ‫و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﺿﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ‬ ‫از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪:‬‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻚ دروغ واﺿﺢ و روﺷـﻨﻲ ﻋﻠﻴـﻪ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا آﻧﻬﺎ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﮕﺸﺘﻪاﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ از اﺻـﻮل‬ ‫دﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻣﻮاﻻت و ﺻﻠﻮات ﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺒﻮي در ﻧﻤﺎز و ‪.(1‬‬ ‫و ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﻖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ روا‬ ‫ﻣﻲدارﻧﺪ و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻳﻜـﻲ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺟﻨـﮓ و ﺳـﺘﻴﺰ‬ ‫ﻣﻲﭘﺮدازد از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺘﻤﮕﺮ و ﻇـﺎﻟﻢ‬ ‫ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ﻧﻤـﻲورزﻧـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻋﺪاوت و دﺷﻤﻨﻲ را ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﻴـﺎن ﻣـﻲﮔﺬارﻧـﺪ و آﻧﻬـﺎ را‬ ‫ﻟﻌﻨﺖ و ﻧﻔﺮت ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ را ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧـﺴﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ادب و ﺛﻨـﺎﮔﻮﻳﻲ را رﻋﺎﻳـﺖ ﻧﻤـﻮده و ﺑﺮاﻳـﺸﺎن‬ ‫دﻋﺎي ﺧﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه)‪.(2‬‬ ‫و ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﻳﺜﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬اﻳـﻦ‬ ‫اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺘﻲ ﺗﻠﻘـﻲ‬ ‫‪E79:¦ Q1P‬‬ ‫‪E77:¦ Q2P‬‬ ‫‪54‬‬ .

(2‬‬ ‫و ﺑﻴــﺎن ﻣــﻲدارد‪ :‬و اﻣــﺎ ادﻋــﺎي اﻳﻨﻜــﻪ اﻫــﻞ ﺳــﻨﺖ ﻧــﺴﺒﺖ ﺑــﻪ‬ ‫ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﻳﻲ در ﺣﻖ ﻋﻠﻲ اﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ ﻳـﻚ دروغ و‬ ‫ﺗﻬﻤﺖ ﻣﺤﺾ اﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﻚ و ﺷـﺒﻬﻪاي‬ ‫ﻧﺪارد‪ ،‬زﻳﺮا آﻧﻬﺎ از ﻗﺪﻳﻢ اﻻﻳﺎم ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﺳﺰاﮔﻮﻳﻲ در‬ ‫ﺣﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺳﺘﻴﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ‪.(1‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻣﺤﺒـﺖ و‬ ‫ﻣﻮدت ﻣﻲورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺻﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺮاي ﺧﺪاوﻧﺪ ذﻛﺮ‬ ‫ﺷﺪه اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬زﻳﺮا اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻛﺘـﺎب ﺧـﺪا‬ ‫ﺟﺪا ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺣﺪﻳﺚ آﻣﺪه‬ ‫¨ ‪.(3). 0q]J 1» :‬‬ ‫»آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ از ﻫﻢ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﺎر ﺣﻮض ﻛـﻮﺛﺮ ﻣـﺮا ﻣﻼﻗـﺎت‬ ‫ﻛﻨﻨﺪ«)‪...‬‬ ‫و ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺘﺴﻘﺎء ﮔﻔﺘـﻪ‪ :‬ﻓﻘﻬـﺎي اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ ﮔﻔﺘـﻪاﻧـﺪ‪:‬‬ ‫‪E91 :¦ Q1P‬‬ ‫‪E105 :¦ Q2P‬‬ ‫‪E206 : ¦ Q3P‬‬ ‫‪55‬‬ . ‫‪55‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدﻫﻢ ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ آﻧﻬـﺎ را‬ ‫از ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲ دارد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫـﻲ‬ ‫ﮔﺮد ﻧﻤﻲآورد)‪.«EEE¥H‬‬ ‫ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد‪ T/J “=.

‬‬ ‫از ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺆال ﺷﺪ‪ :‬آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ دﺳـﺘﻮر‬ ‫داده از راه و ﻣﻨﻬﺠﺸﺎن ﭘﻴﺮوي ﺷﻮد ﭼـﻪ ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؟ اﮔـﺮ در‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ‪ :‬آﻧﻬﺎ اﺻﺤﺎب ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و رﻫـﺮوان ﻣـﻨﻬﺞ و روش‬ ‫آﻧﻬﺎﻳﻨﺪ‪ .(١١٥ :‬‬ ‫»ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺣﻖ‪ ،‬ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻛﻨﺪ‪ ،‬و از راﻫﻰ‬ ‫ﺟﺰ راه ﻣﺆﻣﻨﺎن ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﺎﻳﺪ«‪.(1‬‬ ‫و ﺑﺎز ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻳـﻪ ي‪ b a ` _ ^m :‬‬ ‫‪) lji h g f e d c‬اﻟﻨﺴﺎء‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪56‬‬ ‫ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺻﺎﻟﺢ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺴﻘﺎء ﺳﻨﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﺑﻬﺘﺮ و اﻓﻀﻞﺗﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻓـﺮاد ﺻـﺎﻟﺢ و ﻧﻴﻜﻮﻛـﺎر را از ﻣﻴـﺎن‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ)‪.‬ﺑﺎز ﻣﻲﭘﺮﺳﻴﻢ‪ :‬آﻳﺎ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﺑـﻲ ﻃﺎﻟـﺐ‪ ،‬ﺣـﺲ و ﺣـﺴﻴﻦ‪،‬‬ ‫ﺻﺎدق‪ ،‬ﺑﺎﻗﺮ‪ ،‬ﻧﻔﺲ زﻛﻴﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ و اﻣﺜﺎل آﻧﻬﺎ از ﻧﺴﻞ ﻋﻠـﻲ‬ ‫و ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﻫﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨـﺎﻧﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﻬﺠﺸﺎن را ﻧﻜﻮﻫﻴﺪه اﺳﺖ؟ ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺰو اﻳﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﮔﺮدﻧﺪ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻃﻠﺤﻪ و‬ ‫زﺑﻴﺮ‪ ،‬اﺻﺤﺎب ﺑﺪر‪ ،‬ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ اﺑﻮﺳﻔﻴﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ از اﻫـﻞ ﺷـﺎم‬ ‫‪E65.

1 ‘JV) 45! 45b/ ‘H™ Q1P‬‬ ‫‪56‬‬ .

‫‪57‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻗﺎﺋـﻞ ﺑـﻪ وﻻﻳـﺖ ﻫﻤـﻪي آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻫﺴﺘﻴﻢ‪ ،‬از اﺧﺘﻼﻓﺎت آﻧﻬـﺎ دوري ﻣـﻲﮔـﺰﻳﻨﻴﻢ و از ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻃﻠـﺐ‬ ‫ﻣﻐﻔﺮت ﺑﺮاي اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﺸﺎن ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻣـﺎ‬ ‫دﺳـــــﺘﻮر داده‪ H G F E D C B Am :‬‬ ‫‪) lLK J I‬اﻟﺤﺸﺮ‪)» . ’O \:‬‬ ‫)اﮔﺮ دوﺳﺘﻲ ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ راﻓﻀﻰ ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻦ و‬ ‫اﻧﺲ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ راﻓﻀﻰ ﻫﺴﺘﻢ(‪.‬‬ ‫و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻲ و ﻧﻔﺮت و ﺗﺒـﺮي از اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫دﺳﺘﻮر ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻛـﻪ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪§O  ˜ \ 6d Gt*%O‬‬ ‫˜\ ‪3 A h. \:‬‬ ‫)اﮔﺮ دوﺳﺘﻲ اﺻﺤﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺎﺻﺒﻰ ﺑﻮدن اﺳﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ‬ ‫ﺟﻦ و اﻧﺲ ﮔﻮاﻫﻲ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺒﻰ ﻫﺴﺘﻢ(‪.  ( \ 6d Gt*%O‬‬ ‫˜\ ‪3 hCD h.‬‬ ‫و ﻫﻤﺎن ﺳﺨﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻠﻤﺎ را ﺗﻜﺮار ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪:‬‬ ‫‪>+D. +#.‬‬ ‫و اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﭘﻨﺪارﻳﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﻣﻨﻜﺮ ﻋﻠـﻢ‪ ،‬داﻧـﺶ‪ ،‬اﻗـﻮال و‬ ‫ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺑﺎ ﻣﺬﻫﺐ زﻳـﺪي )زﻳـﺪ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ‬ ‫‪57‬‬ .(١٠ :‬ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ( ﻛـﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻬﺎ )ﻣﻬﺎﺟﺮان و اﻧﺼﺎر( آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬ﭘﺮوردﮔﺎرا! ﻣﺎ‬ ‫و ﺑﺮادراﻧﻤﺎن را ﻛﻪ در اﻳﻤﺎن ﺑﺮ ﻣﺎ ﭘﻴﺸﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻴﺎﻣﺮز«‪.

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪58‬‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ( ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ اﻳﻦ ﻳﻚ دروغ و‬ ‫ﺑﻬﺘﺎن ﺑﺰرﮔﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺮا زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺟﺰو ﻋﻠﻤـﺎء‬ ‫اﻳﻦ اﻣﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﻟﺬا ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻘﻮﻻت ﺻﺤﻴﺤﻲ از او ﻛـﻪ ﻣﻮاﻓـﻖ‬ ‫ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺎ دل و ﺟـﺎن آن را ﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮﻳﻢ‪ ،‬و ﻫـﺮ آﻧﭽـﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﺗﻦ ﻧﻤﻲ دﻫﻴﻢ‪ ،‬ﻫﻤﭽﺎنﻛﻪ ﺑـﺎ‬ ‫اﻗﻮال ﺳﺎﻳﺮ اﺋﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ)‪.(1‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪهي ﮔﺮاﻣﻲ‪ :‬ﺑﺎ ﻗﻠﺐ و ﺑﻴﻨﺸﻲ ﭘﺮ از ﻣﺤﺒﺖ ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ‪..‬‬ ‫ﮔﻮﺷﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺷـﻨﻴﺪن دروغ و ﺑﻬﺘـﺎن و ﭼـﺸﻤﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻋﺎﺷـﻖ‬ ‫ﺑﺮﻫﺎن و دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻦ‪:‬‬ ‫‪ -‬آﻳﺎ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﻻت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را واﺟـﺐ و ﺿـﺮوري‬ ‫ﻣﻲداﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت و ﻛﻴﻨﻪ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ؟‬ ‫‪ -‬آﻳﺎ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮاﻻت اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‬ ‫اﺻﻠﻲ از اﺻﻮل دﻳﻦ ﻗﺮار داده ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﻲ و ﺣﺪاوت ﺑﭙﺮدازد؟‬ ‫‪ -‬آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﺟﻤﺎع اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﺣﺠﺖ ﻗﻠﻤـﺪاد‬ ‫ﻧﻤﻮده و اﻋﻼم داﺷﺘﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮔﻤﺮاﻫﻲ ﮔﺮد ﻧﻤﻲآﻳﻨﺪ ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﭙﺮدازد؟‬ ‫‪E249.

1 : ‘JV) ‘2Hg 1I ‘*)! Q1P‬‬ ‫‪58‬‬ .

•O. ‫‪59‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﻳﻤﺎن و ﻧﻔﺮت از او ﻧـﺸﺎﻧﻪي‬ ‫ﻧﻔﺎق اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ‪ :‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﻋﺒﺎرت »ﻳﺤﺐ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻳﺤﺒﻪ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ« ﺧﺪا و رﺳـﻮﻟﺶ‬ ‫را دوﺳﺖ دارد و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﻴﺰ او را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ( ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺑﺮاي ﻋﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻳـﻦ ﮔـﻮاﻫﻲ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﺑﺮاي اﻳﺸﺎن اﺳﺖ‪ . 9*]I l F*. E 107. /:.‬اﻳﺸﺎن داراي ﻓـﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗـﺐ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﭼﻬﻠﻢ ﻫﺠﺮي ﺑﻪ دﺳـﺖ اﺑـﻦ‬ ‫‪E[b RTH.‬و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺑـﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش ﺗﺒﻌﻴﺖ و ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ درﺟﻪاي دﺳـﺖ‬ ‫ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از اﻳﻦ رو ﻣﺤﺒﺖ او ﻧﺸﺎﻧﻪي‬ ‫اﻳﻤﺎن و ﻧﻔﺮت از او ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻧﻔﺎق ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)‪.(1‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬و ﻋﻠﻲ اﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻤﺎن اﻣﺎم اﺑﻮاﻟﺤـﺴﻦ ﻫﺎﺷـﻤﻲ‬ ‫ﻋﻤﻮزاده ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤـﻪي زﻫـﺮاء دﺧﺘـﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎم اﺟﺪادش اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷـﻢ‬ ‫ﻗﺮﻳﺸﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن از ﺳـﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟـﻴﻦ ﺑـﻪ اﺳـﻼم اﺳـﺖ ﻛـﻪ در‬ ‫ﺟﻨﮓ ﺑﺪر و ﺑﻴﻌﺖاﻟﺮﺿـﻮان ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻪ و ﻳﻜـﻲ از آن ده ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﻋـﻼم ﺷـﺪ و ﺧﻠﻴﻔـﻪي‬ ‫ﭼﻬﺎرم از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ .

1:* FJF '!*a Q1P‬‬ ‫‪59‬‬ .

‬ﭘﺪر اﻳﺸﺎن ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻧﻮه و رﻳﺤﺎﻧﻪي ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ‬ ‫ﻛﻪ رواﻳﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و در روز ﻋﺎﺷـﻮراء ﺳـﺎل ‪61‬‬ ‫ﻫـ در ﺳﻦ ‪ 56‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ درﺟﻪي ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ)‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪60‬‬ ‫ﻣﻠﺠﻢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ)‪.(1‬‬ ‫ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن رﺳﺎﻟﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ‪» :‬ﻋﺒـﺎرت‪ :‬از ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﺣـﺴﻴﻦ«‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‪ :‬ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﻛـﻪ از‬ ‫ﻣﻴﺎن اﻗﻮام و ﺧﻮﻳﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ ﺗـﺎﺑﻌﻴﻦ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر‬ ‫ﻣﻲآﻳﺪ‪ .‬زﻫﺮي ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬از ﻣﻴﺎن اﻫـﻞ ﻗـﺮﻳﺶ ﺑﺎﻓـﻀﻴﻠﺖﺗـﺮ از او را‬ ‫ﻧﺪﻳﺪهام و ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺻـﺤﻴﺢ اﻳـﺸﺎن در ﺳـﺎل )‪ 93‬ﻫــ(وﻓـﺎت‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ .(2‬‬ ‫اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻴﺪهاي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﻓﺮزﻧﺪان‬ ‫و ﻧﻮهﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ را‬ ‫دوﺳﺖ ﺑﺪارﻧﺪ و ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ و آﻧﻬـﺎ را در ﻣﻘـﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺪاﻧﻬﺎ داده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺷــﻴﺦ ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑــﻦ ﺣـﺴﻦ آل اﻟــﺸﻴﺦ ‪ :‬در ﻛﺘــﺎب »ﻓــﺘﺢ‬ ‫اﻟﻤﺠﻴﺪ« ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮح )‪)g B]k# ‘Jš < pg I 2‬‬ ‫‪157.

1 Q1P‬‬ ‫‪E309.

1 Q2P‬‬ ‫‪60‬‬ .

‬‬ ‫‪EQ429. ‫‪61‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫=‪ („} ©˜ 4DHJ $J/M 4: Rb *.(1‬‬ ‫و در ﺑﺎب ﻣﻨﻜﺮ ﭼﻴﺰي از اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻋﻠـﻲ‪ :‬اﻣﻴـﺮ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬ﭘـﺪر ﺣـﺴﻦ و ﻳﻜـﻲ از ﺧﻠﻔـﺎي راﺷـﺪﻳﻦ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)‪.H‬ﺳﺨﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن زﻳـﺮ‬ ‫از ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ را ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ‪ :‬ﮔﻔﺖ‪ :‬اﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﻪ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻪ از ﺧﻮﻳﺸﺎن و‬ ‫ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا آﻧﻬﺎ‬ ‫از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺪان ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘﺲ آﻧﻬﺎ ﺳـﻨﺖ را در ﻛﻨﺘـﺮل‬ ‫ﺧﻮد ﻗﺮار دادﻧﺪ)‪.(2‬‬ ‫اﻳﻨﻚ ﻳﻜﻲ از ﻧﻮهﻫﺎي ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳـﺖ ﻛـﻪ از‬ ‫ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺮاي او اﻗﺮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ از ﺧﻮﻳﺸﺎن و ﻫﻤﺸﻬﺮﻳﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و آن را در زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار دادهاﻧـﺪ‪،‬‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﺮ و اﺣﺘﺮام از آﻧﻬـﺎ را دارد و ﭘﻴـﺮوي از دﺳـﺘﻮرات ﺧﺪاوﻧـﺪ و‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮش را واﺟﺐ ﻣﻲداﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻳﻜـﻲ‬ ‫از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎﺑﻖﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ اﺳﺖ‪.

1P B*# T E¤ \J/O A 1š/+ 12 * ET :$*6ª Q1P‬‬ ‫‪674 .

2 Q2P‬‬ ‫‪61‬‬ .

HI m†3 9:J˜ .egH)2 G*% H‬‬ ‫‪E208 .¬2 1I JG 1JS/ p]%« ‘)b >=)!2 9U*%‬‬ ‫’‪‘2 ‘†3 4: \~O ... ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪62‬‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺣﺎدﻳﺚ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﻪ درﺟﻪ‬ ‫ﺻﺤﺖ رﺳﻴﺪه‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﺷﻴﺦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪ :‬و اﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆالِ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓـﻀﺎﺋﻞ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ‪ :‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ اﺣﺎدﻳـﺚ ﺑـﺴﻴﺎري ﺑـﻪ‬ ‫درﺟﻪ ﺻﺤﺖ رﺳﻴﺪه؛ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺴﻴﺎري از اﺣﺎدﻳـﺚ‬ ‫ﺟﻌﻠﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻔـﺎظ ﻣـﺮدود ﺷـﻤﺮده‬ ‫ﺷﺪهاﻧﺪ و آن را ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ ﻫﻤﺎن رواﻳﺎت ﺻﺤﻴﺢ‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ)‪.(1‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻫﺠﺮت ﻣﺴﺄﻟﻪاي از ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺳـﺤﻤﺎن‬ ‫ﭘﺮﺳﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ‪ . :‬و ﻫﺮ ﻛﺲ آن را ﻋﻴﺐ ﺷﻤﺎر‪‬د و ﻳـﺎ آن‬ ‫را اﻧﻜﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ در واﻗﻊ از اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻲ ﺑﻦ‬ ‫اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻴﺐ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮد‪:‬‬ ‫»‪u HU!Œ .

THI/O mO 1349 b T @: )S2BI‬‬ ‫‪62‬‬ .1 ‘*)! Q1P‬‬ ‫‪B2/ R/JFg H)g '! @6k)I 4 )=! /S /faHT 9*GO Y)t.T \tJ Q2P‬‬ ‫‪E.

‫‪63‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬

‫‪E?‘ ­ ‘2 4:‬‬
‫)ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎي ﻫﺪاﻳﺖﻳﺎﻓﺘﻪي ﻫﺪاﻳﺖدﻫﻨﺪهي ﺑﻌﺪ‬
‫از ﻣﻦ ﭼﻨﮓ زﻧﻴﺪ و آن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﮕﻴﺮﻳـﺪ و از دﺳـﺖ ﻧﺪﻫﻴـﺪ‪ ،‬و از‬
‫ﻧﻮآوري در دﻳﻦ ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻳﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮآوري دﻳﻨﻲ ﺑﺪﻋﺖ‪ ،‬ﻫـﺮ‬
‫ﺑﺪﻋﺘﻲ ﮔﻤﺮاﻫـﻲ اﺳـﺖ(‪ .‬و ﻋﻠـﻲ ﺧﻠﻴﻔـﻪي ﭼﻬـﺎرم از ﺧﻠﻔـﺎي‬
‫ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻨﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ دﺳـﺘﻮر‬
‫داده ﺳﻨﺖ و ﻫﺪاﻳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﭼﻨﮓ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﻢ‪ .‬ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ‬
‫ﻣﻨﻜﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮدﻳﻢ و از آن ﻋﻴـﺐ و ﻧﻘـﺺ ﺑﮕﻴـﺮد‪،‬‬
‫اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده و ﺑﻬﺮهاي از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻧﺒﺮده اﺳﺖ و از ﭼﻴﺰي ﺣﺮف‬
‫زده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﺑﻲآﮔﺎه و ﻧﺎدان اﺳﺖ)‪.(1‬‬
‫و در ﻛﺘﺎب »اﻟﻀﻴﺎء اﻟﺸﺎرق« ﺗﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻋﻤـﺮ ﺑـﻪ‬
‫دﻋﺎي ﻋﺒﺎس ﻋﻤﻮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ ... :‬و ﺑﻌـﺪ از‬
‫وﻓﺎت ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ دﻋﺎي ﻋﺒﺎس ﺗﻮﺳﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺳﺘﺴﻘﺎء )ﻃﻠـﺐ‬
‫ﺑﺎران( ﻛﺮدﻧﺪ‪ .‬و از اﻳﻦ رو ﻋﻠﻤﺎء ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ‪ :‬اﺳﺘـﺴﻘﺎء ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ‬
‫اﻓﺮادي ﻧﻴﻜﻮﻛﺎر و اﻫﻞ دﻳﻦ ﻣﺴﺘﺤﺐ و ﺳﻨﺖ اﺳﺖ‪ .‬و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ‬
‫ﻛﻪ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﻮﺳﻞ ﺷﻮد)‪.(2‬‬

‫‪E59

1 :‘*)! Q1P‬‬
‫‪EQ552 :¦ P 1421 ‘D T :¤ 9J/U+ A !+ : $*6ª Q2P‬‬

‫‪63‬‬

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪64‬‬

‫در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮح ﺣﺪﻳﺚ ‪ (1)?>=*2 4( < 9:/:;(8‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪... :‬‬
‫اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳـﺖ ﺑـﺮاي اﻳﻨﻜـﻪ‬
‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ‪ ،‬وﻻﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ را‬
‫ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ‪.(2)...‬‬
‫ﺷﻴﺦ‪ ،‬در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ارزﺷﻤﻨﺪ و ﭘﺮﻓﺎﻳﺪه ﺑ‪‬ﺮد و ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺤﺒـﺖ‬
‫ﭘﻴﺮوان اﻳﻦ دﻋﻮت را ‪ -‬ﻛﻪ اﻣﺘﺪادي ﺑﺮاي ﻣﻨﻬﺞ ﺳـﻠﻒ ﺻـﺎﻟﺢ اﻫـﻞ‬
‫ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ -‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑﻴـﺎن‬
‫داﺷﺖ‪ ،‬اﻳﺸﺎن اﻧﻜﺎر ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪي ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪي ﻫﺪاﻳﺖدﻫﻨـﺪه را‬
‫ﻛﺎري زﺷﺖ و ﺷﻨﻴﻊ ﻣﻲﺷﻤﺎرد و ﺧﻄﺮ آن ﻛﺎر را ﭼﻨﻴﻦ ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ‬
‫ﻣﻲﻛﺸﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ :‬اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮده و ﺑﻬﺮهاي از ﻋﻠـﻢ و داﻧـﺶ ﻧﺒـﺮده‬
‫اﺳﺖ و از ﭼﻴﺰي ﺣﺮف زده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪان ﺑﻲآﮔﺎه و ﻧـﺎدان اﺳـﺖ‪.‬‬
‫و در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺄﻟﻪي اﺳﺘﺴﻘﺎء ﻧﻴﺰ ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ اراﺋﻪ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ‬
‫ﺗﻌﻈﻴﻢ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ واﺟﺐ اﺳﺖ‬
‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﺪي ‪ :‬در ﺷﺮح ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻴﺦ‬
‫اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ‬

‫‪E2408 9%!I Q1P‬‬
‫‪, 1420 S/ ‘+=UI :¤ \ZH] 3 :$*6ª E ‘*I by ‘C­H ®V Q2P‬‬
‫¦‪E312:‬‬

‫‪64‬‬

+ 1I ‘*kbH "*6 @*% mH=. ‫‪65‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳـﻖ واﺟـﺐ و ﺿـﺮوري‬ ‫اﺳﺖ‪ :‬از ﺟﻤﻠﻪ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﻼم‪ ،‬ﻓﻀﻴﻠﺖ‪ ،‬ﺳﻮاﺑﻖ‪ ،‬ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪي ﺑـﺎ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮاي ﻣﺤﺒـﺖ آﻧﻬـﺎ و اﻳﻨﻜـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ)‪.‬‬ ‫‪EQ121:¦ P ‘]*) Ž.‬‬ ‫ﻣﺤﺒــﺖ اﻫــﻞ ﺑﻴــﺖ واﺟــﺐ اﺳــﺖ ﺑﻴــﺸﺘﺮ از ﺳــﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ‪ :‬ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ و‬ ‫اﻋﺘﺪال در ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ« ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﻓﻀﻴﻠﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ واﺿﺢ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ و دﻻﻳﻞ اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻲ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﺴﺐ ﻛﺮدهاﻧﺪ‪ ،‬واﺿـﺢ‬ ‫و آﺷﻜﺎر اﺳﺖ‪ ،‬ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ‪.(1‬‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﻳﻦ ﻋﻼﻣﻪي ﻣﺤﻘﻖ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷـﺘﻪ ﻣﺤﺒـﺖ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮﻳﻖ واﺟـﺐ ﮔـﺸﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪ ،‬و اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣـﻮدت اﻳـﺸﺎن ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪. c*O ‘]*k mG*+)= Q1P‬‬ ‫‪65‬‬ .

..‬‬ ‫اﺳــﺘﻔﺎده از دو ﻛﻠﻤــﻪي »ﺳــﻴﺪ« و »ﺷــﺮﻳﻒ« ﺑــﺮاي‬ ‫ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‬ ‫در ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ آل اﻟـﺸﻴﺦ ﺑـﻪ وﻓـﻮر دﻳـﺪه‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن از دو ﻛﻠﻤﻪي »ﺳﻴﺪ« و »ﺷﺮﻳﻒ« ﺑﺮاي ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﺑﻪ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺎل ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ و ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺣﺘـﺮام‪،‬‬ ‫ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ اﻳﻦ اﻣﺎم ﺑﺰرﮔـﻮار ﺑـﺮاي اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ از‬ ‫ﻛﺘﺎب »ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوي« ﺑﺮﺧﻲ از ﺳﺨﻨﺎن اﻳﺸﺎن در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص‬ ‫را ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻢ‪:‬‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ‪>+.‬‬ ‫و ﺑﺎز ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ . | 1I  ! " #  :‬‬ ‫‪ :R2‬و ﺑﻌﺪ‪ :‬ﻧﺎﺻﺮ ﺑﻦ ﺻﺎﻣﻞِ ﺷﺮﻳﻒ راﺟـﻊ ﺑـﻪ ﺑﺮﭘﺎداﺷـﺘﻦ ﺟﻤﻌـﻪ در‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ واﻗﻊ در ﻣﺤﻠﻪي ﺣﺰم از روﺳﺘﺎﻫﺎي رﻧﻴﻪ از ﻣﻦ ﺳﺆال ﻛﺮد‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪66‬‬ ‫اﻳﻦ اﺳﺖ ﻋﻘﻴﺪهي ﻳﻜﻲ از ﻧـﻮهﻫـﺎي ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺷـﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب – رﺣﻤﻬﻢ اﷲ اﺟﻤﻌﻴﻦ‪ -‬ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از اﻳﻨﻜـﻪ ‪:‬‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ‪.... :‬و ﺳﻴﺪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺎس ﻣﺎﻟﻜﻲ و ﻓـﻀﻴﻠﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﻛﺎن رﺋﻴﺲ دادﮔـﺴﺘﺮي ﺑـﺰرگ ﺟـﺪه ﺑـﻪ ﻣـﺸﺎرﻛﺖ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻻدن ﻣـﺪﻳﺮ ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ‪ ،‬ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﻗـﺰار‪،‬‬ ‫‪EQ32.

3 P 9*/2 12 3 ¯*t 45b Y=O °H™ Q1P‬‬ ‫‪66‬‬ .

‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر ﻣﺤﺘﺮم‪:‬‬ ‫! ‪. :2 EE@a:/2  ‘š 9U*%‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬از ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﺑـﻪ ﺷﺨـﺼﻴﺖ ﺑﺮﺟـﺴﺘﻪ و‬ ‫ﺷﺮﻳﻒ ﺟﻨﺎب ﻣﻜﺮم ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ راﺟﺤـﻲ)ﺧـﺪا او را ﻣﺤﻔـﻮظ‬ ‫ﺑﺪارد(‪:2 EE@a:/2  ‘š 9U*% ! :‬‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎي ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص ازدواج دﺧﺘﺮت ﺑﺎ ﻓـﺮدي از‬ ‫ﻏﻴﺮ اﺷﺮاف اﻃﻼع ﻳﺎﻓﺘﻢ‪...‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮارانِ ﻳﺎران ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻣﺸﺎﻳﺦ‬ ‫ﻛﺮام‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺎﺳﺮ رﺋـﻴﺲ ﻫﻴﺌـﺖ ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜـﻪ‪ ،‬ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ رﺋﻴﺲ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺰرگ ﻣﻜﻪ‪ ،‬ﺷـﻴﺦ ﺳـﻴﺪ ﻋﻠـﻮي‬ ‫ﻋﺒﺎس ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﺪرس ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺮام‪ ،‬ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻓﻮزان ﻋـﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ‪. ‫‪67‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺠﺎج ﻣﻌﻠﻢ و دو ﻣﻬﻨﺪس ﻓﻨﻲ ﻃﺎرق ﺷﻮاف و ﻃـﻪ ﻗﺮﻣﻠـﻲ‬ ‫ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪي اردوﮔﺎه ‪..(4) EEE:2 EE@a:/2  ‘š 9U*%‬‬ ‫‪EQ13..(3) .(1) ...(2) ...‬‬ ‫! ‪.

5P 9*/2 12 3 ¯*S 45b Y=O °H™ Q1P‬‬ ‫‪EQ172.

5P 9*/2 12 3 ¯*S 45b Y=O °H™ Q2P‬‬ ‫‪EQ121.

10P 9*/2 12 3 ¯*S 45b Y=O °H™ Q3P‬‬ ‫‪EQ74.

9P 9*/2 12 3 ¯*S 45b Y=O °H™ Q4P‬‬ ‫‪67‬‬ .

.‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﻮﻓﻴﻖ دﻫـﺪ و از ﭘـﺎداش ﻧﻴـﻚ‬ ‫‪68‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪68‬‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺘﺎي ﺷﻤﺎ در ﺧﺼﻮص رﺑﺎط وﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳـﺎدات‬ ‫ﻋﻠﻮي ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ وﻗﻒ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮوط داﻧﺴﺘﻪ و ﻛﭙﻰ آن در‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﺳﻴﺪ ﻋﻠـﻮي‬ ‫ﻣﺎﻟﻜﻲ ﻣﺤﺘﺮم‪:2 EE@a:/2  ‘š 9U*% ! :‬‬ ‫ﻧﺎﻣﻪي ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرﺧﻪي )‪ (75/29‬ﻫﻤﺮاه ﻧـﺴﺨﻪاي از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ‬ ‫ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ رﺳﻴﺪ و در ﺻﻔﺤﺎت )‪ 173‬و ‪ 74‬و ‪(75‬‬ ‫ﺑﺤﺚ ) اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺸﻴﺮ( را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدم و آن را ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ‬ ‫ﺑﺤﺚ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮدم‪ .. ...‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬و ﺑﺎ اﻃﻼع ﺑﺮ ﻗﻮاﻟﻪ وﻗﻒ ﻛﻪ از دادﮔﺴﺘﺮى ﻣﻜﻪ ﺑـﺎ‬ ‫ﺷــﻤﺎره )‪ (31‬ﻣﺆرﺧــﻪ ‪ 1331/1/20‬و ﺷــﻤﺎره )‪ (128‬ﻣﺆرﺧــﻪ‬ ‫‪1331/12/19‬ﻫـــ و آﻧﭽــﻪ ﻣﺘــﻀﻤﻦ آن اوﻻً ﺳــﻴﺪ ﻋﺒــﺪاﷲ دﺑــﺎغ‬ ‫ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ‪ ،‬ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ رﺑﺎﻃﻬﺎﻳﻰ ﺑﻮده و ﻓﻮت ﻛﺮده و‬ ‫آن رﺑﺎط زﻧﻰ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻨﺎم ﻟﺒﺎﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ واﻗﻊ ﺷـﺪه در‬ ‫ﻣﻜﻪ ﻣﺤﻠﻪ اﺟﻴﺎد‪ ،‬و وﻗﻒ دﻳﮕﺮ واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻪ ﺷـﺎﻣﻴﻪ ﺑـﺎ ﺧـﻂ‬ ‫ﺳﻮﻳﻘﻪ‪ ،‬و وﻗﻒ دﻳﮕﺮ واﻗـﻊ ﺷـﺪه در ﺷـﻌﺐ ﻋـﺎﻣﺮ ﻛـﻪ واﻗـﻒ آن‬ ‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻐﺮب ﺣﺴﻦ ﺑﻮده‪ ،‬و ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻗﻒ و ﺷﺮﻃﻬﺎى آن را ذﻛﺮ‬ ‫ﻛﺮده ‪. .

(1) .‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣـﻮد‪ :‬ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﺑـﻲ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ ﻛﺠﺎ اﺳﺖ؟‬ ‫ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ‪ :‬اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ و ﻓﺮاوﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ‬ ‫‪EQ121−120...(2‬‬ ‫و در ﺷﺮح ﺣـﺪﻳﺚ‪ :‬ﭘـﺮﭼﻢ را ﺑـﻪ ﻛـﺴﻲ ﻣـﻰدﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺧـﺪا و‬ ‫رﺳﻮﻟﺶ را دوﺳﺖ دارد‪ ،‬و ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﻧﻴﺰ او را دوﺳﺖ دارﻧﺪ‪،‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﻴﺒﺮ را ﺑﻪ دﺳﺖ او ﻓﺘﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد‪ . ‫‪69‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﻧﮕﺮداﻧﺪ‪.‬وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺻﺒﺢ ﺷﺪ ﻧﺰد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ و ﻫـﺮ ﻳـﻚ اﻣﻴـﺪوار‬ ‫ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ او داده ﺷﻮد‪ .‬‬ ‫آﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﺑﮕﻮﻳﺪ‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ ﻧﻔـﺮت و ﻛﻴﻨـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫دل دارﻧﺪ؟!!‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ ﻋﻠﻲ و ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻓﺮاوان او‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﺠﺪي ‪ :‬راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪي ﺗﺤﺮﻳﻢ‬ ‫زﻛﺎت ﺑﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠـﺖ آن را ﭼﻨـﻴﻦ ﺑﻴـﺎن‬ ‫داﺷﺖ ﻛﻪ زﻛﺎت ﭘﻠﻴﺪي ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﺑـﺮ او و ﺑﻨـﻲ ﻫﺎﺷـﻢ و‬ ‫ﻣﻮاﻟﻴﻬﺎﻳﺸﺎن ﺣﺮام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا آﻧﻬﺎ ﻣﺮدﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ)‪.‬ﻣﺮدم آن ﺷـﺐ را ﺑـﺎ‬ ‫ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮي اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ داده ﻣﻰﺷﻮد ﺑـﻪ‬ ‫ﺳﺮ ﺑﺮدﻧﺪ‪ .

13P 9*/2 12 3 ¯*S 45b Y=O °H™ Q1P‬‬ ‫‪EQ330.

3 :±2/ ¥/ P =: 4 RcS Y@*S. Q2P‬‬ ‫‪69‬‬ .

‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻠﻲ اﺳـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻧﻮاﺻﺒﻲ )اﻣﺜﺎل ﺧﻮارج( ﻛﻪ وﻻﻳﺖ او را ﻧﻤﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ‪ ،‬ﻳﺎ اﻳﻨﻜـﻪ او را‬ ‫ﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ او را ﻓﺎﺳﻖ ﻣﻲﺷﻤﺎرﻧﺪ ‪.(1) . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪70‬‬ ‫وي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺧـﺎص ﺑـﺮاي او ﮔـﻮاﻫﻲ‬ ‫دادﻧﺪ‪ ..‬‬ ‫ﻋﻘﻴﺪهي ﻫﻤﻪي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪهي ﺷـﻴﺦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ وﻻﻳـﺖ‬ ‫ﻋﻠﻲ را ﻧﭙﺬﻳﺮد و ﺑﺪان اﻗﺮار ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﻧﺎﺻﺒﻲ و ﺑﺪﻋﺖﮔﺮا اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ‘ از زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻴﺪ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ اﺳﺖ‬ ‫در ‪ Q235....

H= =: /2 \tJ Y@*S.FI ‘)2 ‘*bA \/ ‘)2 9J/I |˜ p!) 1I‬‬ ‫‪E?k /5b J/d 4’]: p!) ‘t5 4’O −\H/O‬‬ ‫‪E61 :¦ E*..‬‬ ‫و در )ﻓﺘﺎوي و ﻣﻘﺎﻻت اﺑﻦ ﺑﺎز‪ (402/7 :‬آﻣﺪه‪ . :‬از ﻣﻴﺎن ﻣﺮدﻫﺎ‬ ‫اﻓﺮاد زﻳﺎدي ﺑﻪ درﺟﻪي ﻛﻤﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪاﻧـﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ ﻣﺤﻤـﺪ از‬ ‫ﻫﻤﻪي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ و ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ اﺳﺖ؛ زﻳـﺮا در رواﻳـﺖ ﺻـﺤﻴﺤﻲ از‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪4UJ ² .3: ‘5 ‘)V% Y=OP‬آﻣـﺪه ﻛـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﻪ‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﮋده داد ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺳﻴﺪ و ﺑﺰرگ زﻧﺎن ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.'d: g/ 1I 4:» :‬‬ ‫‪‘gZ B)J −9. Q1P‬‬ ‫‪70‬‬ ..

‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻨﺪه اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺣﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺗﻮﻳﺠﺮي ‪ :‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ ..‬‬ ‫و در رواﻳﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳـﻴﺪه ﻛـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ‪:‬‬ ‫ﺧﺪﻳﺠﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺰو زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ‬ ‫ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ :‬اﻳﺸﺎن ﺳﻴﺪ زﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ اﻳﻨﺎن )ﭘﻨﺞ زن ذﻛﺮ ﺷﺪه( زﻧﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺳـﺎﻳﺮ زﻧـﺎن‬ ‫ﺑﻪ درﺟﻪي ﻛﻤﺎل دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻘﻴﺪه اي ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب ﺑﺪان اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ‬ ‫و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪي اﻳﺸﺎن ﺑﺪان ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ‬ ‫از اﻳﻨﻜﻪ‪ :‬ﻓﺎﻃﻤﻪي زﻫﺮا ‘ ﺟﺰو زﻧﺎن ﻛﺎﻣﻞ و ﺳﻴﺪ زﻧـﺎن ﺑﻬـﺸﺖ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪. :‬و اﻣـﺎ اﺟﻤـﺎع‪:‬‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺟﻤﺎع ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺧﻠﻔـﺎي راﺷـﺪﻳﻦ‬ ‫‪71‬‬ .. ‫‪71‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫)ﻣﺮدﻫﺎي زﻳﺎدي ﺑﻪ درﺟﻪي ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪهاﻧﺪ‪ ،‬اﻣـﺎ از ﻣﻴـﺎن زﻧـﺎن‬ ‫ﺟﺰ ﻣﺮﻳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﺮان و آﺳﻴﻪ دﺧﺘـﺮ ﻣـﺰاﺣﻢ)ﻫﻤـﺴﺮ ﻓﺮﻋـﻮن( زن‬ ‫دﻳﮕﺮي ﺑﻪ آن درﺟﻪ دﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪ ،‬و ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮي ﻋﺎﻳﺸﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﻞ و ﺑﺮﺗﺮي آبﮔﻮﺷﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺖ(‪.

. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪72‬‬ ‫ﻣﻬﺪﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﺑﻮﺑﻜﺮ‪ ،‬ﻋﻤﺮ‪ ،‬ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﻲ ‪.( 1I B% /†|2 rV=.| Q1P‬‬ ‫‪E113 :¦ Q2P‬‬ ‫‪E709 :¦ Q3P‬‬ ‫‪72‬‬ ..‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻴﺴﻲ ﺑﻦ ﻣـﺮﻳﻢ ﺑﻌـﺪ از رﺳـﻮل‬ ‫ﺧﺪا ﻓﺎﺿﻞﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖدﻫﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ‪ ،‬و ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن ﻧﻴـﺰ اﺑـﻮﺑﻜﺮ‬ ‫و ﻋﻤﺮ و ﻋﺜﻤﺎن و ﻋﻠﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ)‪.‬‬ ‫از دروﻏﮕﻮﻳﺎن و ﺣﺠﺎج و ‪ ..(3‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﭘﻴﺮواﻧﺶ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ را وﺳـﻴﻠﻪي ﺗﻘـﺮب‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‬ ‫از اﻣﺎم ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ اﺑﻦ ﺑﺎز ‪ :‬ﺳﺆال ﺷﺪ‪:‬‬ ‫آﻳﺎ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻫﺎﺑﻴﻮن ﺑﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻲورزﻧـﺪ و از‬ ‫ﻣﻘﺎم ﺳﻴﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﻣﻲﻛﺎﻫﻨﺪ؟ و ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻋﻮت وﻫﺎﺑﻴﻮن ﭼﻴﺴﺖ؟‬ ‫و ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﺟﻨﮕﻨﺪ؟‬ ‫در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ‪ :‬ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ :‬و ﭘﻴﺮوان ﺗﻼﺷﮕﺮ اﻳـﺸﺎن اﻫـﻞ‬ ‫‪E17: ¦ :/Ÿ=) YG /U..(1) ...‬از ﺳﺘﻤﮕﺮان راﺿﻲ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﻨﺪ)‪.(2‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ وﻻﻳـﺖ ﻫﻤـﻪي ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪،‬‬ ‫ﻓﻀﻴﻠﺖ و ارزش اﺻﺤﺎب را ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﻨﺪ‪ ،‬ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎت ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻛﺮدار اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻦ اﺑـﻲ ﻋﺒﻴـﺪ و ‪.

‬‬ ‫و در رﺳﺎﻟﻪي دﻳﮕﺮي)‪ (3‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ .‬ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪H%’a 1 I 9U*O „a  ˜» :‬‬ ‫˜\ =‪” ( H6J E? =: :@2 9=#‬‬ ‫‪9U*O „a  ˜8 :’J‬‬ ‫‪E1417. :‬ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ روز ﻋﺮﻓـﻪ در‬ ‫‪ °TH ‘V.‬ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﻤﻪي آﻧﻬﺎ راﺿﻲ ﺑﺎد‪...(1‬‬ ‫و ﺿﻤﻦ رﺳﺎﻟﻪي دﻳﮕﺮي)‪ (2‬ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬و از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺎﺟﺮاي‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻲ و ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ ،‬از ﻧﻈﺮ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻋﻠﻲ ‬ ‫ﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﻮده و در اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد دو أﺟﺮ را ﻛـﺴﺐ ﻧﻤـﻮده‪ ،‬و ﻣﻌﺎوﻳـﻪ‬ ‫ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ اﺷﺘﺒﺎه ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺷﻮرش ﻧﻤﻮده‪ ،‬اﻣﺎ‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻮده و اﺟﺘﻬﺎد ﻧﻤﻮده‪ ،‬ﻟﺬا ﻳﻚ أﺟﺮ و ﭘﺎداش‬ ‫را ﻣﻲﮔﻴﺮد‪ . ‫‪73‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ‪،‬‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ و دﻋـﺎي ﻣﻐﻔـﺮت‪ ،‬رﺣﻤـﺖ و‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤﻮي ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن‪ ،‬و اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﻲ ﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ و ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن )ﺣـﺴﻦ و ﺣـﺴﻴﻦ و ﻣﺤﻤـﺪ ( و‬ ‫ﺳﺎﻳﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ‬ ‫اﻟﻬﻲ رﻫﺮو آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮب ﻣﻲﺟﻮﻳﻨﺪ)‪.

3.

Z Y‡³b @%.Z Q1P‬‬ ‫‪E 363.12 ?\H%!8 Y@I.

7:1=]2 ‘6%= ŽJT.| HG]I Q2P‬‬ ‫‪E14.

9: 9J/U \A/6 =U2 ‘*DH Q3P‬‬ ‫‪73‬‬ .

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪74‬‬ ‫†‪@2 HU!=b =U2 eKO H) Y‡ @*O =: :%6‬‬ ‫(‪E?>=*2 4( < 9:/:.‬‬ ‫ﻣﺮاد ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‪ :‬ﻫﻤﺴﺮان و ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از ﺑﻨـﻲ‬ ‫ﻫﺎﺷﻢ اﺳﺖ‪ ،‬راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﺶ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣـﺮدم ﻣـﻲآورد ﻛـﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ و ﻧﻴﻜﻮﻛﺎراﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬آﻧﻬﺎ را اذﻳـﺖ و‬ ‫آزار ﻧﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮ دﻳـﻦ اﺳـﻼم ﻣﺎﻧـﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷـﻨﺪ و از‬ ‫ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ‪.‬‬ ‫و ﺑﺎز آﻣﺪه)‪ (1‬ﻛﻪ‪:‬‬ ‫س‪ :‬ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﺎ ﺳﻴﺪ ﻓﻼن« در ﻣﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣـﻲﺷـﻮد‪،‬‬ ‫زﻳﺮا ﺷﺨﺺ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻓﺎﻣﻴﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻳﺎ اﻳﻦ‬ ‫ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ؟‬ ‫‪E291 −290.( .‬و دﻳﮕـﺮي‪ :‬اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺘﻢ اﺳﺖ‪ ،‬در ﺣﻖ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻲآورم(‪.>=*2 4‬‬ ‫)در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﻛـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﺪان‬ ‫ﭼﻨﮓ ﻓﺮا زﻧﻴﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﮔﻤـﺮاه ﻧﺨـﻮاﻫﻲ ﺷـﺪ( و در رواﻳـﺖ دﻳﮕـﺮي‬ ‫آﻣﺪه ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد‪) :‬ﻣﻦ دو ﭼﻴﺰ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ را در ﻣﻴﺎن ﺷﻤﺎ ﺟﺎ ﻣﻲﮔـﺬارم‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا )ﻗﺮآن( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻫﺪاﻳﺖ و ﻧﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷـﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﺲ ﻛﺘﺎب ﺧﺪا را ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺪان ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻴـﺪ‪ .

9 : @H)=I m|6I Y=O °H™ Q1P‬‬ ‫‪74‬‬ .

‫‪75‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ج‪ :‬اﮔﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﺷـﻜﺎﻟﻲ ﻧـﺪارد؛ زﻳـﺮا ﻛﻠﻤـﻪي‬ ‫»ﺳﻴﺪ« ﺑﺮاي رﺋﻴﺲ‪ ،‬ﻓﻘﻴﻪ‪ ،‬داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻧﺴﻞ ﻓﺎﻃﻤﻪ از ﻓﺮزﻧـﺪان ﺣـﺴﻦ و‬ ‫ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم راﻳـﺞ ﮔـﺸﺘﻪ اﺳـﺖ‪ .*b e >)2 \˜» :‬‬ ‫ (\ ‪E?EEE%! 1I =*Ÿ =žO 2 @2 L%#J‬‬ ‫) اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ اﺳﺖ و اﻣﻴﺪ دارم ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي‬ ‫او ﻣﻴﺎن دو ﮔﺮوه ﺑﺰرگ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ(‪.‬ﻻزم ﺑـﻪ‬ ‫ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺮب رﺋﻴﺲ ﻗﻮم ﺧﻮد را »ﺳﺎده« ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ‪ .‬‬ ‫اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪهي ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﺘﺎب ﺧـﺪا‬ ‫و ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮده و ﺑﺪان ﺑـﺎور داﺷـﺖ و آن را در‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﻳﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲﻧﻤـﻮد‪ ،‬و ﻫﻤـﻪي ﭘﻴـﺮوان و دوﺳـﺘﺪاراﻧﺶ ﻧﻴـﺰ‬ ‫ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه را دﻧﺒﺎل ﻛﺮدﻧـﺪ و از آن ﭘﻴـﺮوي ﻧﻤﻮدﻧـﺪ‪ ،‬اﻳﻨـﻚ اﻣـﺎم‬ ‫ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ‪ :‬و ﭘﻴﺮوان ﺗﻼﺷﮕﺮ اﻳﺸﺎن اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﻞ ﺑـﻪ‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و دﻋﺎي ﻣﻐﻔﺮت‪ ،‬رﺣﻤﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺮاي اﻓـﺮادي‬ ‫ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺒـﺎس ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻤـﻮي ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و ﻓﺮزﻧـﺪان‬ ‫‪75‬‬ .‬و ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫ﻧﻴﺰ از اﻋﺮاﺑﻬﺎي اﻃﺮاف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺶ ﻣﻲرﺳـﻴﺪﻧﺪ‪ ،‬ﻣـﻲﭘﺮﺳـﻴﺪ‪:‬‬ ‫اي ﺑﻨﻲ ﻓﻼن ﺳﻴﺪ ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟ ﻳﻌﻨﻲ رﺋﻴﺲ ﺷﻤﺎ ﻛﻴﺴﺖ؟‬ ‫و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻓﺮﻣﻮد‪4 .

.‪E?>=*2 4( < 9:/:‬‬ ‫)راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻲآورم(‪..‬‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻳﻜـﻲ از اﺻـﻮل اﻫـﻞ‬ ‫ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ‬ ‫ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻴﻤﻴﻦ ‪ :‬ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪76‬‬ ‫اﻳﺸﺎن‪ ،‬و اﻓﺮادي ﻫﻤﭽﻮن ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟـﺐ و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪان اﻳﺸﺎن )ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ و ﻣﺤﻤﺪ ( و ﺳﺎﻳﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛـﻪ‬ ‫در ﺗﻮﺣﻴﺪ‪ ،‬اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﻟﻬﻲ رﻫـﺮو آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺮب ﻣﻲﺟﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪E469 ¦ 3 r E³b Y=O Q1P‬‬ ‫‪76‬‬ ..‬؛ و آﻧﭽﻪ واﺟﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﺸﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺪا اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻨﺪ و از ﺧﻮﻳﺸﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮده‪€ (» :‬‬ ‫. :‬ﻇـﺎﻫﺮا ﻛﻠﻤـﻪي‬ ‫»ﺳﻴﺪ« ﺑﺮاي ﻧﺴﻞ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤـﻪ از دﺧﺘـﺮ و‬ ‫ﭘﺴﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬و ﻛﻠﻤﻪي »ﺷﺮﻳﻒ« ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﻜـﺎر ﺑـﺮده‬ ‫ﻣﻲ ﺷﻮد‪ ،‬و ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻛﻠﻤﻪ ي »ﺷﺮﻳﻒ« ﺑـﺮاي ﻫﺎﺷـﻤﻲ اﺳـﺘﻔﺎده‬ ‫ﻣﻲﺷﻮد)‪..(1‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از؛ ﻫﻤـﺴﺮان اﻳـﺸﺎن و‬ ‫ﻫﻤﻪي ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﻛﻪ زﻛﺎت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺜﺎل‪ :‬ﺧﺎﻧـﺪان‬ ‫ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﺟﻌﻔﺮ‪ ،‬ﻋﺒﺎس و ‪ .

¬2 1I 1JS/ p]%« ‘)b . ‫‪77‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪي اﻳﻤﺎن اﺳﺖ؛‬ ‫زﻳــﺮا ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧــﺪ‪ 9:H+´ “=.(2‬‬ ‫و ﺑﺎز در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬ﺣـﺴﻦ‪ ،‬ﺣـﺴﻴﻦ و ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻦ‬ ‫ﻗﻴﺲ ﻧﻴﺰ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬـﺸﺖ‬ ‫دادﻧﺪ‪.>=)!2 9U*%» :‬‬ ‫’‪E?egH)2 G*% H‬‬ ‫)ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻣﻦ و ﺳﻨﺖ ﺧﻠﻔﺎي ﻫﺪاﻳﺖﻳﺎﻓﺘﻪي ﻫﺪاﻳﺖدﻫﻨﺪهي ﺑﻌﺪ‬ ‫از ﻣﻦ ﭼﻨﮓ ﻓﺮا زﻧﻴﺪ و آن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎ دﻧﺪان ﺑﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ()‪.(1‬‬ ‫و ﺑﺎز در ﺷﺮح ‪ ?T6=| ‘8‬ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲدارد‪ :‬اﻳـﻦ ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﺧﻠﻔﺎي ﻫﺪاﻳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ دﻫﻨﺪهاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ در‬ ‫ﺣﻖ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد‪. \H)I³J | 8 :‬‬ ‫‪E?>=2/6‬‬ ‫)ﺑﻪ ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧـﺪا و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ‬ ‫ﺷﺪ()‪.‬‬ ‫‪E307.

4: Y=] °H™ Q1P‬‬ ‫‪E79−78.

5 :Y=] °H™ Q2P‬‬ ‫‪77‬‬ .

‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻧﻮه و رﻳﺤﺎﻧﻪي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﺸﺎن اﻣﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨـﺎن ﺑـﻦ‬ ‫اﻣﻴﺮ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ‪ 15‬رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ﺳﻮم‬ ‫ﻫﺠﺮي ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در رﺑﻴـﻊ اﻻول ﺳـﺎل )‪ 50‬ﻫــ( در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ وﻓﺎت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و در ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﻘﻴﻊ دﻓﻦ ﺷﺪﻧﺪ‪.(1)?‘)¢ 4( +S *b ! 1!8 :‬‬ ‫)ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺪ و رﺋﻴﺲ ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ(‪.˜8 :‬‬ ‫‪.(2)?‘)¢ 4( 1I ƒ)U‬‬ ‫)ﺷﻤﺎ از اﻫﻞ دوزح ﻧﻴﺴﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ از اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺘﻰ(‪.‬‬ ‫و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪. 0 YeIq R Q1P‬‬ ‫‪EYK+ R Q2P‬‬ ‫‪E81 −80.‬‬ ‫و ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﻮه و رﻳﺤﺎﻧﻪي ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳـﺸﺎن ﻓﺮزﻧـﺪ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬در ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل )‪ 4‬ﻫـ( ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ‬ ‫ﮔــﺸﻮدﻧﺪ و در )‪ 10‬ﻣﺤــﺮم ﺳــﺎل ‪ 61‬ﻫـــ( در ﻛــﺮﺑﻼ ﺑــﻪ درﺟــﻪي‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﻧﺎﺋﻞ آﻣﺪﻧﺪ)‪.) 4( 1I [! ƒ.(3‬‬ ‫و ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﻳﻦ اﺻﺤﺎب ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ‪،‬‬ ‫و ﺑﺎ زﺑﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاي آﻧﻬﺎ را ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؛ و از آن دو‬ ‫ﻣﻨﻬﺞ ﮔﻤﺮاه ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻲﺟﻮﻳﻴﻢ‪ :‬ﻣﻨﻬﺞ رواﻓﻀﻲ ﻛـﻪ در ﺣـﻖ اﺻـﺤﺎب‬ ‫‪EL*CD 1!. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪78‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪.

5:Y=] °H™ Q3P‬‬ ‫‪78‬‬ .

‫‪79‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻧﺎﺳﺰا ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ اﻓـﺮاط ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؛ و ﻣـﻨﻬﺞ‬ ‫ﻧﻮاﺻﺒﻲ ﻛﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﻣﻮرد دﺷﻤﻨﻲ و ﻛﻴﻨﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬و‬ ‫ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از اﺻﺤﺎب ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﺳﻪ ﺣﻖ را دارﻧﺪ‪ :‬ﺣﻖ‬ ‫اﻳﻤﺎن‪ ،‬ﺣﻖ ﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻮدن و ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )‪.‬‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﻴﻢ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪي‬ ‫اﻳﺸﺎن ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣـﻲﮔﻴـﺮﻳﻢ‪ ،‬آﻧﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒـﺖ ﺧـﺪا و‬ ‫رﺳﻮﻟﺶ ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎس وﻗﺘﻲ ﻛـﻪ ﺷـﻜﺎﻳﺖ دوري ﻗـﺮﻳﺶ از ﺑﻨـﻲ ﻫﺎﺷـﻢ را ﻧـﺰد‬ ‫‪E¸J/d T EB|: ¤ · 588 : ‘*kbH µ¶ Q1P‬‬ ‫‪79‬‬ .‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﻋﻠﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻨﻔـﺮ و ﻧﻔـﺮت از اﺑـﻮﺑﻜﺮ و‬ ‫ﻋﻤﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ اﺑﻮﺑﻜﺮ و ﻋﻤـﺮ‬ ‫ﺑﺎ ﻋﻠﻲ دﺷﻤﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ‪ ،‬ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲﺳﺘﻮد‪.(1‬‬ ‫و در ﻫﻤﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ در ﺷﺮح ﻗﻮل ﻣﺼﻨﻒ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ‪» :‬و اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ« ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪:‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‪ :‬و از ﺟﻤﻠﻪ اﺻﻮل اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ‬ ‫ﺧﺎﻃﺮ دو وﻳﮋﮔﻲ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ‪ :‬ﻳﻜﻲ‪ :‬اﻳﻤﺎن و دﻳﮕﺮي‪:‬‬ ‫ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬و ﻫﺮﮔـﺰ آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻮرد ﻧﻔـﺮت ﻗـﺮار‬ ‫ﻧﻤﻲدﻫﻨﺪ‪.

‬‬ ‫)ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪي ﺑـﺎ ﻣـﻦ دوﺳـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(‪.(1‬‬ ‫‪E610−608 :¦ Q1P‬‬ ‫‪80‬‬ .‬‬ ‫ﭘﺲ ﻋﻘﻴﺪه ي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﻋﺒـﺎرت‬ ‫اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ‪ :‬آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷـﺘﻪ و وﻻﻳـﺖ آﻧﻬـﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و‬ ‫وﺻﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ .‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا آﻧﻬﺎ )اﻫﻞ ﺑﻴﺖ(را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻦ‬ ‫ﻧﻮع از ﻣﺤﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ دارﻧﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺑﺮ ﻫﺮ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را دوﺳـﺖ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪» :‬و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪي ﺑـﺎ ﻣـﻦ«‬ ‫اﻳﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﺒﺖ اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ‬ ‫ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪80‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮد‪ ،‬در ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪\H)I³J | R*2 ¹]. ¬e» :‬‬ ‫‪E?>=2/6 9:H+´ “=.‬و ﻣﻘـﺎم و‬ ‫ﻣﻨﺰﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻓﻮق ﻣﻨﺰﻟﺖ واﻗﻌﻲ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲدﻫﻨـﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜـﻪ از ﻛـﺴﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﻲﺟﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻟﻮﻫﻴﺖ اﻓﺮاط ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ)‪.

. :‬اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ‪ :‬ﺑﺮﺧـﻲ از اﺻـﺤﺎب داراي اﻣﺘﻴـﺎزاﺗﻲ وﻳـﮋه‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را در ﻣﻘـﺎم ﺧـﻮد ﻗـﺮار داد‪ ،‬ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﻳـﻦ‬ ‫اﺻﺤﺎﺑﻲ ﻛﻪ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺜـﺎل‪ :‬ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﺑـﻲ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‪ ،‬ﺣﻤﺰه‪ ،‬ﻋﺒﺎس‪ ،‬اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ‪ ..‬از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ‪ -‬ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺑﺘـﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دارﻧﺪ‪ -‬ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﺻﺤﺎب ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪. ‫‪81‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫و در ‪ «‘c¢ ‘)! 4( rG)I8‬ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ ... :‬‬ ‫ﻣﺎ ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﻣﺆﻣﻨﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را دوﺳﺖ دارﻳـﻢ‪ ،‬ﻳﻜـﻲ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣـﺆﻣﻦ‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬دﻳﮕﺮي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬و از اﻳـﻦ رو‬ ‫آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ آﻧﻬﺎ را از ﻓـﻀﻴﻠﺖ‬ ‫ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم واﻗﻌـﻲ را ﺑﺮاﻳـﺸﺎن در ﻧﻈـﺮ‬ ‫ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ‪ ،‬آﻧﻬﺎ )اﻫﻞ ﺑﻴﺖ( ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻣﻼ ﺑـﺪان راﺿـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻣﻴـﺮ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻛﻪ اﻣﺎم اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ ﺑـﺮ ﻣﻨﺒـﺮ ﻛﻮﻓـﻪ‬ ‫‪E204.(1‬‬ ‫و در ﺷﺮح ﺑﻴﺖ ﺷﻤﺎره ‪ 184‬ﻛﺘﺎب »ﺷﺮح اﻟﺴﻔﺎرﻳﻨﻴﻪ« ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ رواﻓـﺾ در‬ ‫ﺧﺼﻮص اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﻓﺮاط ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﻨﮓ و ﻋﺪاوت ﻧﻤﻲﭘﺮدازﻧﺪ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻴﺎن آن دو ﻣﻨﻬﺠـﻲ ﻣﻴﺎﻧـﻪ را‬ ‫دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺮاﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دارﻧﺪ ﺣـﻖ آﻧﻬـﺎ‬ ‫را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎم واﻗﻌﻲ را ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻲدﻫﻨﺪ)‪...

5:Y=] °H™ Q1P‬‬ ‫‪81‬‬ .

... e2 ‘I Re '&» :‬‬ ‫)ﺑﻌــﺪ از ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ اﺑــﻮﺑﻜﺮ ﺳــﭙﺲ ﻋﻤــﺮ ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ ﺧﻠــﻖ ﺧــﺪا‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ(‪....‬‬ ‫و در ﺷﺮح ﺑﻴﺖ ﺷـﻤﺎره )‪ (151‬راﺟـﻊ ﺑـﻪ رواﻓـﺾ و ﻧﻮاﺻـﺐ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ .‬‬ ‫و ﺑﺎز ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻛﺴﺎن دﻳﮕﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﻲ ﺑـﺎ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و در رأس آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ دﺷـﻤﻨﻲ و ﻋـﺪاوت‬ ‫ﻣﻲورزﻧﺪ‪ ،‬و ﭘﻨﺎه ﺑﺮ ﺧﺪا در ﺣﻖ آﻧﻬـﺎ ﻧﺎﺳـﺰا ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ و از آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻧﻔﺮت ﻣﻲﺟﻮﻳﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮدهاﻧﺪ؛ واي ﺑـﻪ‬ ‫ﺣﺎل ﻫﺮ دو ﮔﺮوه‪ :‬ﭼﻪ اﻳﻨﻬﺎ و ﭼﻪ آﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﺗﺤﺖ آن ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﻛﺎوت و داﻧـﺶ‬ ‫ﮔﺴﺘﺮدهاي ﻛﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮت ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮد‪. :‬ﭼﻪ ﻛﺴﻲ از ﮔﺮوﻫﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري ﻣﻲﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ دﺷﻤﻨﻲ ﻣﻲورزﻧﺪ؟‬ ‫ﭼﻪ ﻛﺴﻲ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ در ﺣـﻖ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻧﺎﺳﺰا ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ؟‬ ‫ﻫﻤﻪي ﻣﺮدم از ﺑﻴﻨﺶ و رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪82‬‬ ‫اﻋﻼم ﻣﻲداﺷﺖ‪E?/ 9† /U2H2( G*+.‬‬ ‫و در ﺷﺮح ارﺑﻌﻴﻦ ﻧﻮوي ﺗﺤﺖ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﻤﺎره )‪ (11‬ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪:‬‬ ‫از اﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣـﺴﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﻧـﻮهي رﺳـﻮل ﺧـﺪا و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻛﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ اﻳـﺸﺎن ﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ؛ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪82‬‬ .

*b e >)2 \˜» :‬‬ ‫‪E?%! 1I =žO 2 @2‬‬ ‫)اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي او ﻣﻴﺎن دو دﺳﺘﻪ از‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(‪.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨــﺪهي ﮔﺮاﻣــﻲ ﺑــﻪ ﺳــﺨﻨﺎن اﻳــﻦ اﻣــﺎم ‪ :‬ﺗﻮﺟــﻪ ﻛــﻦ ﻛــﻪ‬ ‫ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ‪ :‬ﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ و ﻗﺮاﺑـﺖ اﻳـﺸﺎن ﺑـﺎ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‪،‬‬ ‫ﺧﺪا را ﮔﻮاه ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ‪ .‬‬ ‫ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪي او ﻣﻴـﺎن دو ﮔـﺮوه ﻣﺘﻨـﺎزع و داراي‬ ‫اﺧﺘﻼف ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤـﻮد‪ ،‬آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻣﻌﺎوﻳـﻪ ﺑـﻦ‬ ‫اﺑﻲﺳﻔﻴﺎن از ﺧﻼﻓﺖ ﺗﻨﺎزل ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑـﻪ ﺳـﻴﺎدت‬ ‫دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ‪.‬ﺣﺎل ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ از ﺧﻮد ﺳﺆال ﻛﻦ و ﺑﭙﺮس‪ :‬آﻳﺎ‬ ‫ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻴﺰ‪ ،‬دﻟﻴﻞ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋـﺖ –‬ ‫ﻛﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﭘﻴﺮاﻧﺶ ﻧﻴﺰ از آﻧﻬﺎ ﻫـﺴﺘﻨﺪ‪ -‬ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡ ﻻزم و ﺿﺮوري اﺳﺖ؟!!‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻲ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻀﻴﻠﺖ و داﻧﺶ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ‡‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻗﺎﺳـﻢ ﻧﺠـﺪي ‪ :‬راﺟـﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻒ و ﻣﻮﺿﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ ﻛﺘﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاي را ﺑﻪ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺮﻳﺮ درآورده اﺳـﺖ و آن را‬ ‫‪83‬‬ . ‫‪83‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ او را ﺗﻤﺠﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻓﺮﻣﻮد‪ L%#*b .

‬ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﮔﻔـﺖ‪:‬‬ ‫ﻗﺤﻄﺎﻧﻲ در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮوده‪:‬‬ ‫‪\k+b C l 12‬‬ ‫(‪G%2 H=+ ‘M]2 /:‬‬ ‫‪\)#¡ 4D T‬‬ ‫ €‬ ‫‪š( ‘­/2 cG%D( \)#‬‬ ‫‪84‬‬ .‬‬ ‫ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻓﺎﺿـﻞﺗـﺮﻳﻦ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻤﺎن ‪ :‬ﻣـﻲ ﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﺮام ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از‪:‬‬ ‫ﺧﺎﻧﺪان ﻋﻠـﻲ‪ ،‬ﺟﻌﻔـﺮ‪ ،‬ﻋﺒـﺎس و ﺣـﺎرث ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ و ﻃﺒـﻖ‬ ‫ﻣﻀﻤﻮن آﻳﻪي ﺳﻮرهي اﺣﺰاب ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﺟـﺰو اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻠﻲ ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﻛـﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ آﻧﻬﺎ را زﻳﺮ ﻋﺒﺎي ﺧﻮد ﻗﺮار داد و دﻋﺎﻳﻲ ﻣﺨـﺼﻮص در ﺣـﻖ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻧﺪ از ﻫﻤﻪي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻓﺎﺿﻞﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ‪ ..‬اﻳﺸﺎن آن را از ﻛﺘﺎب »ﻣﻨﻬﺎج اﻟﺴﻨﻪ اﻟﻨﺒﻮﻳﻪ« ﻧﻮﺷﺘﻪي اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ‬ ‫‪ :‬ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ‪.. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪84‬‬ ‫»آل رﺳﻮل اﷲ وأوﻟﻴﺎؤه« ﻧﺎم داده اﺳـﺖ‪ ،‬اﻳـﺸﺎن در ﺿـﻤﻦ آن‬ ‫ﻛﺘﺎب راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﺋﺪ‪ ،‬ﻓﻀﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻓﻘﻪ و ﻓﻘﻬﺎي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺑﺤـﺚ راﻧـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫اﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻣـﻮاﻻت‪ ،‬ﺑﺰرﮔﺪاﺷـﺖ و ﻣﺤﺒﺘـﻲ‬ ‫ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.

‬‬ ‫آري اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺮوان ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب اﺳـﺖ ﻛـﻪ‬ ‫اﻋﻼم ﻣﻲدارد ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ و در‬ ‫رأس آﻧﻬﺎ ﻋﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺎﻃﻤﻪ‪ ،‬ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ‪. :‬ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ اﺑـﻲﻃﺎﻟـﺐ ‬ ‫ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﻳﻦ اﻧﺴﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺷﺠﺎﻋﺖ و دﻟﻴـﺮي‬ ‫ﺷـﻬﺮت داﺷــﺘﻨﺪ‪ ،‬دوران ﻛــﻮدﻛﻲ را زﻳـﺮ ﻧﻈــﺮ ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ ﺳــﭙﺮي‬ ‫ﻧﻤﻮدﻧﺪ‪ ،‬در اﺑﺘﺪاي ﻧﺰول وﺣﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﻧﻮﻧﻬﺎل ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬او ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ‬ ‫ﻛﻮدﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻳﻤﺎن آورد‪ ،‬ﺳﭙﺲ از ﻫﻤـﺎن اواﺋـﻞ‬ ‫‪E700 :¦ : ‘*kbH B. ‫‪85‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫)از ﻓﺎﻃﻤﻪي ﭘﺎﻛـﺪاﻣﻦ و ﻫﻤـﺴﺮش و از ﻧـﻮهﻫـﺎي ﻣﺤﻤـﺪ ‬ ‫اﺣﺘﺮام ﺑﮕﻴﺮ؛ ﻧﻮهﻫﺎي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دو ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ اﺻـﻞ آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﺑﺎﻏﭽﻪي اﺣﻤﺪ اﺳﺖ‪ ،‬زﻳﺒﺎﻳﻲ اﺻﻞ و ﺷﺎﺧﻪ از آن ﺧﺪا اﺳﺖ(‪...‬‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬اﺣﺘﺮام‬ ‫و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا آﻧﻬﺎ از ﺧﻮﻳﺸﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺧﺪا ﻣـﻮرد اﻣﺘﺤـﺎن‬ ‫و آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻬﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬ﭘـﺲ اﺣﺘـﺮام و ﻧﻴﻜـﻲ در ﺣـﻖ آﻧﻬـﺎ‪،‬‬ ‫اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺘﻦ در ﺣﻖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ ‪..I 1 ‘*%¢ iSHU Q1P‬‬ ‫‪85‬‬ .(1) .‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ ﻋﺎﻗﻞﺗﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﺎﻫﺮﺗﺮﻳﻦ‪ ،‬داﻧﺎﺗﺮﻳﻦ‬ ‫و ﺣﺎﻓﻆﺗﺮﻳﻦ اﺻﺤﺎب اﺳﺖ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﺟﺒﺮﻳﻦ ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ ..

‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪86‬‬ ‫)ﻗﺒﻞ از ﻫﺠﺮت( ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﭘﻴﻮﺳﺖ‪ ،‬اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻛـﻮدك‬ ‫و ﻛﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم اﻳﻤـﺎن داﺷـﺖ‪ ،‬ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ از‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ دﻓﺎع ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪ ،‬و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻫﻤـﺮاه اﺑـﻮﺑﻜﺮ‬ ‫ﻫﺠﺮت ﻧﻤﻮد‪ ،‬ﻋﻠﻲ را ﺟﺎي ﺧﻮد ﺟﺎﮔﺬاﺷﺖ و او را ﺑﺮ رﺧﺘﺨـﻮاب‬ ‫ﺧﻮد ﺧﻮاﺑﺎﻧـﺪ‪ ،‬ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ﻫﺠـﺮت ﺑـﺎ ﻓﺎﻃﻤـﻪ ازدواج ﻧﻤـﻮد و‬ ‫ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن‪ :‬ﺣﺴﻦ‪ ،‬ﺣﺴﻴﻦ‪ ،‬ﻣﺤﺴﻦ و ام ﻛﻠﺜﻮم را ﺑﺮاي او ﺑﻪ‬ ‫دﻧﻴﺎ آورد و ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌـﺪ از ﺷـﺶ ﻣـﺎه از ﻓـﻮت ﭘـﺪرش وﻓـﺎت‬ ‫ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﻓﻮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن دﻳﮕﺮي ازدواج ﻧﻤـﻮد‬ ‫و ﺧﺪاوﻧﺪ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮزﻧﺪان دﻳﮕﺮي را ﺑﻪ او ﻋﻄﺎ ﻛـﺮد‪ ،‬و ﺑﻌـﺪ از‬ ‫ﺷﻬﺎدت ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎ او ﺑﻴﻌﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻠﻴﻔﻪ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬اﻣﺎ اﻫﻞ ﺷﺎم ﺑﺮ ﻋﻠﻴـﻪ او ﺷـﻮرش ﻛﺮدﻧـﺪ و ﻗـﺎﺗﻠﻴﻦ‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن را از او ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ از اﺻﺤﺎب ﻧﻴﺰ ﻋﻠﻴﻪ او ﻗﻴﺎم‬ ‫ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺘﻘﺎم از ﻗﺎﺗﻠﻴﻦ ﻋﺜﻤﺎن راﻫﻲ ﻋﺮاق ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬از اﻳـﻦ‬ ‫رو در دوران ﺧﻼﻓﺖ اﻳـﺸﺎن ﻓﺘﻨـﻪ و آﺷـﻮﺑﻬﺎي زﻳـﺎدي ﺑـﻪ وﻗـﻮع‬ ‫ﭘﻴﻮﺳﺖ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻼﻓﺖ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺟﺰ در ﻏﺰوهي ﺗﺒﻮك ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧـﺎﻧﻮدهي‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ‪ ،‬در ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺰوهﻫـﺎ ﻫﻤـﺮاه ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺳﺎل ﻧﻬﻢ ﻫﺠﺮي ﺑﻌﺪ از اﺑﻮﺑﻜﺮ او را ﻓﺮﺳـﺘﺎد ﺗـﺎ ﻛـﻪ‬ ‫أﻣﺎن و ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت را ﺑﻪ ﺣﺠﺎج اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﻳﺪ‪.‬‬ ‫‪86‬‬ .

‬‬ ‫و آﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص از ﻧﻘﺺ ﻋﻘﻴﺪه و اﻳﻤﺎﻧـﺸﺎن ﻧﻴـﺰ واﻫﻤـﻪ‬ ‫دارﻧﺪ‪ ،‬ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺿﻤﻦ رواﻳﺖ زﻳـﺮ راﺟـﻊ ﺑـﻪ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ‪ ،‬اﻣﺘﺶ را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ‪ ،‬آﻧﮕـﺎه ﻛـﻪ ﻋﺒـﺎس دوري ﻗـﺮﻳﺶ از‬ ‫‪E¸‘*6*OH= ‘+=U E¤· 36−35 :¦ :1Jsg 12 Y=O Q1P‬‬ ‫‪EQ2408P 9%!I @g/& Q2P‬‬ ‫‪87‬‬ .. :‬ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ در ﺻـﺪد ﻛـﺴﺐ‬ ‫رﺿﺎﻳﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨـﺪ و ﺳـﻔﺎرش‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻲآورﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣـﻮد‪€ (» :‬‬ ‫..(2)?>=*2 4‬راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻲآورم(‪...‬‬ ‫و ﺑﺎز ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ‪ .‪ 9:/:‬‬ ‫< (‪) . ‫‪87‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫و از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻢ و ﻓﻘﻪ از ﻫﻤﻪي اﺻﺤﺎب داﻧﺎﺗﺮ و داراي ﺣﺎﻓﻈﻪاي‬ ‫ﻗﻮيﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬از اﻳﻦ رو اﮔﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ اﻳﺸﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﮔﺸﺖ‪،‬‬ ‫ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﻛﺖ زﻳﺎدي را در ﺑـﺮ داﺷـﺖ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻳـﺸﺎن از ﻣﻨﻘـﻮﻻت و‬ ‫دﻻﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد‪ ،‬ﭘﺲ اﮔﺮ ﻧـﺼﻲ را ﻧﻤـﻲﻳﺎﻓـﺖ ﺧـﻮد اﺟﺘﻬـﺎد‬ ‫ﻣﻲﻛﺮد و ﻧﻈﺮ ﻣـﻲداد‪ ،‬ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜـﻪ در ﻗـﻀﻴﻪي »زﺑﻴـﻪ« و ‪ .(1‬‬ ‫و در ﺷﺮح ‪ ?171−¦ :T6=| ‘8‬ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد‪ :‬و ﺑـﻪ‬ ‫ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺑﻮدن ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻦ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺣﻖ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻬﺸﺖ داده‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﻲدﻫﻴﻢ‪.‬ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ‬ ‫اﺟﺘﻬﺎد ﺧﻮد ﻓﺘﻮي را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد)‪.

(2‬‬ ‫‪E[b RT/S L*CD \A F*. /:S š RTT nFº TH& ?)!8 T \A š I Q1P‬‬ ‫‪E225. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪88‬‬ ‫ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ را ﺑﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﻮ ﻧﻤـﻮد‪ ،‬ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ‪| R*2 ¹]. ¬e8 :‬‬ ‫‪E(1)?>=2/6 9:H+´ “=. \H)I³J‬‬ ‫)ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ او اﺳﺖ ﺗﺎ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪي ﺑـﺎ ﻣـﻦ دوﺳـﺖ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ()‪.

2 :‘*kbH "*6 µ¶ Q2P‬‬ ‫‪88‬‬ .

(1)?>=*2 4( < 9:/:‬‬ ‫ﻏﺪﻳﺮ ﺧﻢ ﻓﺮﻣﻮد‪€ (» :‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻲآورم(‪.‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ‪ :‬ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺣـﺮام‬ ‫اﺳﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﺧﺎﻧـﺪان ﻋﻠـﻲ‪ ،‬ﺟﻌﻔـﺮ‪،‬‬ ‫ﻋﻘﻴــﻞ‪ ،‬ﻋﺒــﺎس‪ ،‬ﺣــﺎرث ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻫﻤــﺴﺮان ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ و‬ ‫دﺧﺘﺮاﻧﺶ‪ .‪.‬ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪x wm :‬‬ ‫‪) l`_~} |{ zy‬اﻷﺣـــــﺰاب‪:‬‬ ‫‪EQ2408P 9%!I @g/& Q1P‬‬ ‫‪E» ‘+=UIE¤ Q195:¦P ‘*kbH "*6 Q2P‬‬ ‫‪89‬‬ . ‫‪89‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ را دوﺳـﺖ دارﻧـﺪ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ و‬ ‫ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان در ﻣﻌﺮض ﮔﻔﺘﺎر ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴـﻪ در‬ ‫ﺷﺮح ﻋﻘﻴﺪه واﺳﻄﻴﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﺑﻴـﺎن داﺷـﺘﻪ‪ :‬و‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ و وﻻﻳﺖ آﻧﻬـﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ و‬ ‫آن ﺗﻮﺻﻴﻪي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ ﻛـﻪ در‬ ‫.‬‬ ‫ﺷﻴﺦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔﻮزان راﺟﻊ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﺷﻴﺦ‬ ‫اﻟﺴﻼم ‪ :‬در اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ اﻫﻞ ﺳـﻨﺖ‬ ‫و ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ و اﻋﻼم ﻧﻤﻮده ﻛﻪ آﻧﻬـﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ‪.

‬‬ ‫اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آﻧﻬﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ اﺣﺘﺮام و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا اﺣﺘـﺮام از آﻧﻬـﺎ اﺣﺘـﺮام از‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺪا و رﺳﻮﻟﺶ ﺑﺪان )اﺣﺘـﺮام از اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ( دﺳﺘﻮر دادهاﻧﺪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣـﻲﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ P O N M L Km :‬‬ ‫‪) lSR Q‬اﻟﺸﻮرى‪.(٣٣‬ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻠﻴﺪي را از ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ )ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ(‬ ‫دور ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺳﺎزد«‪.‬‬ ‫و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رواﻳﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه ‪-‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﭽﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﺪان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪ -‬ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد در ﺻـﻮرت‬ ‫اﻟﺘﺰام‪ ،‬اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬ﻻزم اﺳـﺖ‬ ‫‪90‬‬ .(٢٣ :‬‬ ‫»در ﺑﺮاﺑﺮ آن از ﺷﻤﺎ ﭘﺎداش و ﻣﺰدي ﻧﻤﻲﺧﻮاﻫﻢ ﻣﮕﺮ آن ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪيام ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻴﺪ)ﻳﻌﻨـﻲ‪ :‬ﺑﻠﻜـﻪ‬ ‫آﻧﭽﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻲﻃﻠﺒﻢ‪ ،‬ﻣﻮدت و دوﺳـﺘﻲ در ﻗﺮاﺑـﺖ و ﻧﺰدﻳﻜـﻲ‬ ‫ﻧﺴﺒﻲاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارد‪ ،‬ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺻﻠﻪ و‬ ‫ﭘﻴﻮﻧﺪي را ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻦ و ﺷـﻤﺎ وﺟـﻮد دارد‪ ،‬در ﻧﻈـﺮ آورﻳـﺪ و‬ ‫ﻫﻤﺎن را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻓﻘﻂ اﻳﻦ را در ﻧﻈﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ‪ ،‬ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﻧﻤﻲﺗﺎزﻳﺪ و ﻣﻴـﺎن ﻣـﻦ و ﻣـﺮدم را ﺧـﺎﻟﻲ ﻛـﺮده و‬ ‫اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﻋﻮت را ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ(«‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪90‬‬ ‫‪» .

‪E?>=*2 4( < 9:/:‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲ‪ :‬راﺟﻊ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺘﻢ دﺳﺘﻮراﺗﻲ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺷـﻤﺎ ﻣـﻲآورم ﻛـﻪ‬ ‫ﺧﺪا ﺑﺪان دﺳﺘﻮر داده اﺳﺖ‪ ،‬اﻳﻨﻜﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻮرد اﺣﺘـﺮام‪ ،‬اﻛـﺮام و‬ ‫ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﺣﻘﺸﺎن را ﭘﺎﻳﻤﺎل ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ‪.‬و‬ ‫»ﺗﻮﺻﻴﻪي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ راﺟﻊ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮاﻋـﺎت ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ«‪ :‬ﻳﻌﻨـﻲ‬ ‫ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده و آن را ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪» .‬‬ ‫و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒـﺪﻣﻨﺎف ﺑـﻪ او‬ ‫ﺧﺒﺮ داد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﺮﻳﺶ ﺻﻠﻪي رﺣﻢ را در ﺣﻖ آﻧﻬﺎ ﺗﺮك ﻛـﺮده‬ ‫‪91‬‬ . ‫‪91‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ]ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ‪ :‬ﻋﺒـﺎس و ﻓﺮزﻧـﺪاﻧﺶ و‬ ‫ﻋﻠﻲ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ[‪ .‬در ﻏﺪﻳﺮ ﺧـﻢ ﻓﺮﻣـﻮد«‪:‬‬ ‫»ﻏﺪﻳﺮ« در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺘﺨﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ‪ .‬‬ ‫»وﻻﻳــﺖ آﻧﻬــﺎ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻪ«‪ :‬ﻳﻌﻨــﻲ آﻧﻬــﺎ را دوﺳــﺖ دارﻧــﺪ‪ .‬‬ ‫وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ‪ °TH ‘V.‬راﺟﻊ ﺑـﻪ »ﺧـﻢ«‬ ‫ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﻧﺎم ﻣﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺪﻳﺮ را ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪ ،‬و ﻳـﺎ‬ ‫ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ‪ :‬ﺧﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ درﺧﺘﺎن در ﻫـﻢ آﻣﻴﺨﺘـﻪ اﺳـﺖ و از اﻳـﻦ رو‬ ‫ﻏﺪﻳﺮ ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه ﻛﻪ در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ و‬ ‫ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﻴﺪ‪ ،‬ﺧﻄﺒﻪاي را اراﺋﻪ داد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺑﻪ رواﻳـﺖ‬ ‫زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪€ (» :‬‬ ‫.‬اﻣﺎ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻨﺖ و اﺧـﻼق دﻳﻨـﻲ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﻳﺪﻧﺪ و از آن روي ﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟـﻪ‬ ‫ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.

): 4*cb˜ >)2‬‬ ‫‪.): 1I B]kD ‘. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪92‬‬ ‫و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد‪E?R*2 ¹].tJ/0‬‬ ‫‪‘.‬‬ ‫دوم‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬زﻳﺮا دوﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ‬ ‫آﻧﻬﺎ راﻫﻲ اﺳـﺖ ﺑـﺮاي ﻛـﺴﺐ رﺿـﺎﻳﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و اﺣﺘـﺮام از‬ ‫اﻳﺸﺎن(‪. ¬e8 :‬‬ ‫)ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺟـﺎن ﻣـﻦ در دﺳـﺖ او اﺳـﺖ( »| ‪?\H)I³J‬‬ ‫)اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(‪) ?>=2/6 9:H+´ “=.9S >)2‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛـﺮد و از‬ ‫ﻣﻴﺎن ﻓﺮزﻧﺪان اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻗﺒﻴﻠﻪي ﻛﻨﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﻪ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻧﻤـﻮد و‬ ‫از ﻗﺒﻴﻠﻪ ي ﻛﻨﺎﻧﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪي ﻗﺮﻳﺶ )ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﻪ( را اﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻧﻤﻮد و از ﻗﺮﻳﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ )ﻓﺮزﻧـﺪان ﻫﺎﺷـﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪﻣﻨﺎف( را‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد و از ﻣﻴﺎن ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ ﻧﻴـﺰ ﻣـﺮا )ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﷲ ﺑـﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑـﻦ‬ ‫‪92‬‬ .» E‬ﺗﺎ وﻗﺘـﻲ‬ ‫ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ دو ﭼﻴﺰ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪:‬‬ ‫ﻧﺨﺴﺖ‪ :‬ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا؛ زﻳﺮا اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‪ ،‬اوﻟﻴـﺎ و دوﺳـﺘﺎن ﺧـﺪا‬ ‫ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.?9S >)2 1I  ]kD .‬‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد‪1I “]kD 4*cb˜ >)2 “]kD \˜8 :‬‬ ‫”‬ ‫‪^J/0 1I “]kD .

(1‬‬ ‫و در ﺷﺮح آﻳﻪي زﻳﺮ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣـﻮده‪ O N M L Km :‬‬ ‫‪E1MH T E¤ E 5 :¦ Q1P‬‬ ‫‪93‬‬ .‬‬ ‫اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ‪ :‬ﻋـﺮب ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣـﺮدم ﺑﺮﺗـﺮي‬ ‫دارﻧﺪ و از ﻣﻴﺎن ﻋﺮب ﻗﺮﻳﺶ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺮﺗﺮي دارد‪ ،‬و از ﻣﻴﺎن ﻗـﺮﻳﺶ‬ ‫ﻧﻴﺰ ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻃﺎﻳﻔﻪﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارد‪ ،‬و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﻫﻤـﻪي‬ ‫ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ اﻓﻀﻞﺗﺮ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﺷﺨﺺ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از ﻫﻤـﻪي ﻣـﺮدم‬ ‫ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﺴﺐ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻠﺘﻬـﺎ ﺑﺮﺗـﺮي دارد از اﻳـﻦ رو‬ ‫ﺑﻨﻲﻫﺎﺷﻢ ﻛﻪ از ﺧﻮﻳﺸﺎن ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ داري ﻓـﻀﻴﻠﺘﻲ وﻳـﮋه‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫و در ﻣﻘﺪﻣﻪي ﻛﺘﺎب »ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﻪ ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻧﺎﺻـﺒﻴﺎ«‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ را دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ‬ ‫ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬آﻧﻬﺎ )اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ( اﻳﺸﺎن )ﻋﻠﻲ ( را ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم از ﺧﻠﻔﺎي راﺷﺪﻳﻦ و ﻳﻜﻲ از ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ اوﻟﻴﻦ و ﻳﻜـﻲ‬ ‫از ده ﻧﻔﺮي ﻛﻪ در اﻳـﻦ دﻧﻴـﺎ ﻣـﮋدهي ﺑﻬـﺸﺖ را درﻳﺎﻓـﺖ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ‪،‬‬ ‫ﺣﺴﺎب ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ)‪. ‫‪93‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑـﻦ ﻧـﻀﺮ ﺑـﻦ ﻛﻨﺎﻧـﻪ ﺑـﻦ‬ ‫ﺧﺰﻳﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﻪ ﺑﻦ اﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌـﺪ ﺑـﻦ ﻋـﺪﻧﺎن(‬ ‫ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ‪.

‬‬ ‫اﻣﺎ ﻧﻮاﺻﺐ‪ :‬وﻻﻳﺖ اﺻﺤﺎب را رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺑﻐـﺾ و ﻛﻴﻨـﻪ را ﺑـﻪ دل دارﻧـﺪ‪ ،‬از اﻳـﻦ رو‬ ‫ﻧﻮاﺻﺐ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ دﺷﻤﻨﻲ و ﻋﺪاوت ﺑـﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ‬ ‫‪E335. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪94‬‬ ‫‪)l SR Q P‬اﻟﺸﻮرى‪) .(٢٣ :‬ﺗﺮﺟﻤﻪ آن ﮔﺬﺷﺖ(‪.(1‬‬ ‫و در ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺤﺎوﻳﻪ ﻣـﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬اﻳـﻦ ﻣﻮﻗـﻒ‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﺤﺎب ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬از ﺧﺪا ﺑﺮاي آﻧﻬـﺎ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﻫﺎن اﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ‬ ‫اﺻﺤﺎب و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻛﻴﻨﻪاي در دﻟﺸﺎن ﻗﺮار ﻧﺪﻫﺪ‪ ،‬زﻳـﺮا اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﺣﻖ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺣﻖ اﻳﻤﺎن را ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دارﻧـﺪ‬ ‫و ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‪ :‬اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ و وﻻﻳﺖ آﻧﻬﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﻗﻮل ﺳﻮم‪ :‬ﻣـﺮاد از ﻛﻠﻤـﻪي »ﻗﺮﺑـﻲ« اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ از اﻣـﺖ اﺳـﻼﻣﻲ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ آﻧﻬـﺎ را ﻣـﻮرد‬ ‫ﻣﺤﺒﺖ و اﺣﺘﺮام و اﻛﺮام ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪ ،‬و اﻳﻦ‪ ،‬ﻳﻚ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳـﺪ‬ ‫در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم داده ﺷـﻮد‪ ،‬زﻳـﺮا اﻣـﺖ اﺳـﻼﻣﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓـﺮاد‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮ دﻳﻦ ﺧﺪا از اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺣﻘﻲ دارﻧﺪ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺘـﻀﺎي ﺷـﺮﻳﻌﺖ اﺳـﻼﻣﻲ آﻧﻬـﺎ را‬ ‫ﻣﻮرد ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻣﻮدت‪ ،‬اﺣﺘﺮام و ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ)‪.

1:Y=] Q1P‬‬ ‫‪94‬‬ .

(٣٣ :‬‬ ‫)ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻄﻌﺎً ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻠﻴﺪي را از ﺷﻤﺎ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ )ﭘﻴﻐﻤﺒـﺮ(‬ ‫دور ﻛﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺎك ﺳﺎزد(‪. (1‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻓﺮاد اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ‡‬ ‫ﻫــﺴﺘﻨﺪ؛ ﺧﺪاوﻧــﺪ ﻣﺘﻌــﺎل در ﺧﻄــﺎب ﺑــﻪ ﻫﻤــﺴﺮان ﭘﻴــﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫ﻣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ‪ _ ~ } | { z y x wm :‬‬ ‫` ‪) l‬اﻷﺣﺰاب‪.‬‬ ‫ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﺤﺖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ﻗـﺮار ﻣـﻲﮔﻴﺮﻧـﺪ‬ ‫ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از‪ :‬ﻫﻤﺴﺮان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺳـﭙﺲ ﺧﻮﻳـﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ از ﺧﺎﻧـﺪان‬ ‫ﻋﺒﺎس‪ ،‬اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ و ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻄﻠﺐ)‪. ‫‪95‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ را ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ)‪..(3‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ ..(2‬‬ ‫و ﺑﺎز ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﺑﺮﺗﺮي ﻣﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد‪ :‬ﺑﺮﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﻪي‬ ‫اﺻﺤﺎب ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻼق ﺧﻠﻔﺎي راﺷـﺪﻳﻦ )اﺑـﻮﺑﻜﺮ‪ ،‬ﻋﻤـﺮ‪ ،‬ﻋﺜﻤـﺎن و‬ ‫ﻋﻠﻲ( ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬اﻳﻨﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﺮ ﺳـﺎﻳﺮ اﺻـﺤﺎب ﺑﺮﺗـﺮي‬ ‫دارﻧﺪ)‪. :‬ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ‪ :‬ﺧﻠﻴﻔﻪي ﭼﻬﺎرم‪ ،‬ﭘﺴﺮ ﻋﻤـﻮي‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ‪ ،‬ﻫﻤﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﭘﺪر ﺣﺴﻦ و ﺣـﺴﻴﻦ‬ ‫‪E‘D T E¤ 227 :¦ Q1P‬‬ ‫‪235 :¦ Q2P‬‬ ‫‪E\c*%b !+ »¶2 E¤ 231:¦ : ‘I0 12| T6=| ‘ µ¶ Q3P‬‬ ‫‪95‬‬ .

‬‬ ‫‪E234 :¦ Q1P‬‬ ‫‪E[b RTT nFº [J 1J Q10999 P ^JH& )!I T š I Q2P‬‬ ‫‪E239 :¦ Q3P‬‬ ‫‪E[b RT/: nFº 1J Q2704P YK2 Q4P‬‬ ‫‪E261 :¦ Q5P‬‬ ‫‪96‬‬ ..‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﺎزﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑـﻦ اﺑـﻲﺳـﻔﻴﺎن‬ ‫اﻧﺠﺎم داد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻨﮕﻔﺘﻲ را ﺑﺮاي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ‪...(3‬‬ ‫و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑـﺎ ﻣﻌﺎوﻳـﻪ ﺑـﻦ اﺑـﻲﺳـﻔﻴﺎن ‬ ‫ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ‪ :‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺠﺰهاي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد‪،‬‬ ‫آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﺮﻣـﻮد‪=žO 2 @2 L%#*b .(1‬‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاي ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﮔﻮاﻫﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.*b e >)2 \˜» :‬‬ ‫Ÿ*= ‪.‬اﻳــﺸﺎن ﻣــﺸﻬﻮر و ﻣﻌــﺮوف‬ ‫ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ)‪.(4)?%! 1I‬‬ ‫)اﻳﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪي او ﻣﻴﺎن دو دﺳﺘﻪ از‬ ‫ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺻﻠﺢ و آﺷﺘﻲ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ(‪. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪96‬‬ ‫دو ﻧﻮه ي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و دو ﺳﻴﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ اﺳـﺖ‪ ،‬ﺟﻬـﺎد‪،‬‬ ‫ﺷــﺠﺎﻋﺖ‪ ،‬ﻋﺒــﺎدت‪ ،‬ﻋﻠــﻢ‪ ،‬زﻫــﺪ و ‪ .(2)?‘)¢ 4( +S *b ! 1!» :‬‬ ‫)ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﺪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺑﻬﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ()‪..(5) .

(٨١‬‬ ‫»و ﺑﮕﻮ‪ :‬ﺣﻖ آﻣﺪ‪ ،‬و ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ؛ ﻳﻘﻴﻨـﺎ ﺑﺎﻃـﻞ ﻧـﺎﺑﻮد ﺷـﺪﻧﻰ‬ ‫اﺳﺖ«‪.‬‬ ‫‪97‬‬ .‬‬ ‫ﺷﻴﺦ – ﺣﻔﻈﻪاﷲ‪ -‬ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرات ﻓﺮاوان ﺑـﻪ ﻃـﻮر واﺿـﺢ و‬ ‫روﺷﻦ ﻋﻘﻴﺪهي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ ‬ ‫ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد و ﺻﺮﻳﺢ و روﺷﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳـﺪ‪ :‬ﻛـﺴﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﻋﻠـﻲ را‬ ‫دوﺳﺖ دارﻧﺪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻴﻢ ﺑﺎز راﻫﻲ ﺑﺮاي دﺷﻤﻨﺎن اﻳﻦ‬ ‫دﻋﻮت ﻣﺒﺎرك ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ زﺷﺖﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ )ﺗﻨﻔﺮ از اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ‬ ‫ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ( آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻬﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫‪) l s r q p o nml k j im‬اﻹﺳـــﺮاء‪:‬‬ ‫‪. ‫‪97‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫و ﮔﻔﺘﻪ‪ :‬زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻜﻲ از اﺋﻤﻪي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ؛ و ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﺻﺎدق ‪ :‬ﻧﻴﺰ از ﻋﻠﻤﺎي اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﻋﻠﻤﺎي ﺳﻠﻒ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ‪.

.‬‬ ‫ﺧﻮاﻧﻨﺪه ي ﮔﺮاﻣﻲ! اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣـﻲﻛـﻨﻢ‪:‬‬ ‫ﻛﺘﺎب »اﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ«‪» ،‬ﻛـﺸﻒ ﺷـﺒﻬﺎت«‪» ،‬اﺻـﻮل ﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ«‪» ،‬ﻗﻮاﻋـﺪ‬ ‫‪98‬‬ .‬آﻧﻬﺎ را ﻣـﻮرد ﻧﻜـﻮﻫﺶ‬ ‫ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺒﺎرات و ﺳﺨﻨﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ اﻫـﻞ‬ ‫ﺑﻴﺖ ﻛﺮام ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻣﻮدت و اﺣﺘﺮام داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﺎﻣﻞ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ دﻓﺎع ﻧﻤﻮده و از ﻓﻀﺎﺋﻞ و ﻣﻨﺎﻗـﺐ‬ ‫آﻧﻬﺎ ﺑﺤﺚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻮاﺻﺐ و‪ .‬‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ روي ﺳﺨﻨﻢ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻋﻘـﻞ‬ ‫و ﻓﻜﺮش از ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﺬﻣﻮم دوري ﻣﻰﺟﻮﻳﺪ و از ﺗﻘﻠﻴـﺪ ﻛﻮرﻛﻮراﻧـﻪ‬ ‫ﺧﻮد را ﻣﻲرﻫﺎﻧﺪ‪ ،‬و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ او ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ‪ :‬ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰي ﻛـﻪ از ﺷـﻤﺎ‬ ‫ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷـﺘﻪ و ﻛﺘﺎﺑﻬـﺎي اﻳـﻦ ﻧﻮﻳـﺴﻨﺪه‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺮدم در ﺣﻖ او ﺑﻰادﺑﻲ را ﻧﺸﺎن داده‪،‬‬ ‫و ﺑﺴﻴﺎري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ وي ﭘﻲ ﺑﺮدهاﻧﺪ‪.. ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪98‬‬ ‫ﺧﺎﺗﻤﻪ‬ ‫در اﻳﻨﺠﺎ ﻗﻠﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎز اﻳﺴﺘﺎد و اﻣﻴـﺪوارم ﻛـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ آن‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دروغ و اﺗﻬﺎم در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﺨﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎم ﺣﻴﺎﺗﺶ را ﺑـﺮاي‬ ‫دﻓﺎع از دﻳﻦ اﺳﻼم‪ ،‬ﺣﻔـﻆ ﻣﻘـﺎم ﺗﻮﺣﻴـﺪ‪ ،‬اﺧـﻼص ﻋﺒـﺎدت ﺑـﺮاي‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل‪ ،‬دور اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺮك و دﺷﻤﻨﻲ ﺑﺎ اﺻـﺤﺎب ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻮﺣﺪان ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺴﺖ‪ ،‬ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫آﻧﭽﻪ را ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻧﻲ در ﻛﻨﺎر ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺪه‪ ،‬و ﺑﺎ ﻧﮕﺮﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﻪ ﺑﺪان ﻧﮕﺎه ﻛﻦ ﻛﻪ آﻳﺎ ﭼﻴﺰي ﻣﺨـﺎﻟﻒ‬ ‫ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ را در آن ﻣﻲﻳﺎﺑﻲ؟‬ ‫ﻋﻘﻴﺪه ي ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﻟﻮﻫﺎب و ﻓﺮزﻧـﺪان و ﭘﻴـﺮواﻧﺶ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﻴـﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ ﺧـﺎرج از وﺻـﻴﺖ ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ و‬ ‫رﻓﺘﺎر ﺳﻠﻒ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﺒﺖ‪ ،‬ﻣﻮدت و رﻋﺎﻳـﺖ‬ ‫ﺣﻘﻮق را در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى ﻣﻲآورﻧﺪ‪..‬‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮادﮔﺎن اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻢ‪ :‬ﺑـﻪ ﺧـﺪا ﺳـﻮﮔﻨﺪ‬ ‫‪99‬‬ .‬ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻮﺷـﺘﻪ‬ ‫و ﻛﺘﺎب و ﻓﺘﺎواﻫﺎي اﻳﺸﺎن و ﺳﺎﻳﺮ دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﻣﺒﺎرك ﺑﻌـﺪ‬ ‫از اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ‪. ‫‪99‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ«‪» ،‬ﻧﻮاﻗﺾ اﺳﻼم«‪» ،‬آداب رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز« و‪ .‬‬ ‫و رﻋﺎﻳﺖ ﺣﻘﻮق اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷـﺮط اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎج و ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪه و از راه و روش او ﺑﻴـﺮون ﻧﺮﻓﺘـﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪..‬‬ ‫آري آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻨﻬﺞ ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﻼم رﻓﺘﺎر ﻣـﻲﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫ﻧﻮاﺻﺐ و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺸﺎن ﺗﻘـﺼﻴﺮ و ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ ﻧﻤـﻲورزﻧـﺪ‪ ،‬و ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ‬ ‫اﻓﺮاطﮔﺮاﻳﺎن و ﭘﻴﺮاﻧﺸﺎن اﻓﺮاط ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬زﻳﺮا ﺣـﻖ اﻫـﻞ ﺑﻴـﺖ اﻳـﻦ‬ ‫ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺼﻮم و ﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ آﻧﻬـﺎ اﻓـﺮاط‬ ‫ﺷﻮد‪.

‬‬ ‫در ﭘﺎﻳﺎن ﻻزم ﻣﻲداﻧﻢ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻌﻲ داﻧﺸﺠﻮ از ﻣﻴﺎن ﻧﻮادﮔـﺎن‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﮋده دﻫﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻴﻨـﺸﻲ ﺳـﻠﻔﻲ در راه ﺗﺒﻠﻴـﻎ‬ ‫دﻋﻮت اﺳﻼﻣﻲ ﻗـﺪم ﺑﺮداﺷـﺘﻪاﻧـﺪ و ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺘـﺎب ارزﺷـﻤﻨﺪ‬ ‫‪ ?¼J/]= ¤/O| 2 [*+ 4( < "*68‬ﻧﻮﺷﺘﻪي‪ :‬دﻛﺘﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن‬ ‫ﺳﺤﻴﻤﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﻲﻛﻨﻢ‪.‬‬ ‫‪€ B%D‬‬ ‫‪@+CD @A 3 B% 9%b‬‬ ‫€‬ ‫  ‬ ‫‪100‬‬ . ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫‪100‬‬ ‫ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﻲ دوﺳﺖ دارﻳﻢ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻴﻢ ﻛﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻣﻲﺑﻴﻨﻴﻢ‪ ،‬ﺑﺪون ﺷﻚ ﺷﻤﺎ از ﺳﺎﻳﺮ‬ ‫ﻣﺮدم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪي دﻓﺎع از ﻋﻘﻴﺪه و ﺳﻨﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ را دارﻳﺪ و‬ ‫ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ در راه ﻧﺸﺮ آن و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪﻋﺘﻲ ﻛـﻪ‬ ‫ﺑﺪان راهﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ‪.

‫‪101‬‬ ‫اﻫﻞ ﺑﻴﺖ از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب و دﻋﻮﺗﮕﺮان اﻫﻞ ﻧﺠﺪ‬ ‫اي اﻫﻞ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺷﻤﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در‬ ‫ﻗﺮآن ﻓﺮض و واﺟﺐ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫‪101‬‬ .‬‬ ‫ﺑﺮاي ﻋﻈﻤﺖ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ‬ ‫ﺷﻤﺎ درود ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ﻧﻤﺎزش ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.