You are on page 1of 1

haberlerYeni 29/1/6 2:15 Page 13

bu özellikler bak›m›ndan normal insan


beynine çok daha yak›n oldu¤unu belirle-
mifl bulunuyorlar. Hobbit beyninin, bu-
nun d›fl›nda benzersiz birçok özellik ser-
gilemesiyse ekibe göre yeni bir tür sav›y-
la tutarl› bir sonuç. “Bu, ileri düzeyde ev-
rim geçirmifl bir beyin” diyor Falk. “Daha
fazla büyümemifl, ama içerdi¤i yap› ve
Antropoloji ba¤lant›lar yeni düzenlemelerden geçmifl.
Bu çok ilginç bir durum.” Falk’a göre, ar-
t›k yeni sorular sorma zaman› geldi de
Ekibin Karar› Kesin: ait oldu¤u iddias›nda bulundular. En güç-
lü dayanaklar› da kemiklerin yan›nda bu-
geçti bile: Homo sapiens’in dünyadaki tek
egemen insan türü oldu¤u düflünülen bir
“Hobbit” Gerçekten de lunan ileri düzeyli aletler ve atefl yak›ld›-
dönemde yaflayan bu yeni türün kökeni
Farkl› Bir ‹nsan Türü ¤›na iliflkin kan›tlard›.
“Bu kadar küçük beyine sahip birinin
neydi? Nereden geliyordu? Akrabalar›
kimlerdi? Ve tabii... insan evrimiyle ilgili
2003 y›l›nda Endonezya’n›n Flores ada- böyle aletler yapamayaca¤›n› savundular”
olarak bizlere neler söyleyecek?
s›nda bulunan ve boyu 1 metrenin alt›n- diyor Florida State Üniversitesi’nden
da oldu¤u anlafl›lan bir insana ait 18.000 Dean Falk. Falk ve ekibi, Hobbit’in kafa- Florida State University Bas›n Duyurusu, 29 Ocak 2007

y›ll›k kemikler ortal›¤› kar›flt›rmaya de- tas›n›n beyni çevreleyen bölümünün 3


vam ediyor. “Yüzüklerin Efendisi” filmin- boyutlu bilgisayar modelinden yararlana-
deki hobbitlere benzerli¤i nedeniyle rak, beyin yüzeyinin kal›b›n› ayr›nt›lar›yla
“Hobbit” olarak an›lan bu fosil, keflfi ya- ortaya ç›karm›fl ve beyin yap›lar›n›n yük-
panlarca yeni bir insan türü olarak tan›m- sek düzeyli biliflsel süreçlerle uyumlu ol-
lanm›fl ve Homo floresiensis olarak adlan- du¤u sonucuna varm›fllard›. Son çal›flma-
d›r›lm›flt›. Ancak bilim dünyas›nda yayg›n lar›ndaysa bilgisayar modelleri yard›m›yla
gören bu keflfi sorgulayanlar da oldu ve modern insana ait dokuz mikrosefalik be-
baz› araflt›rmac›lar, kemiklerin yeni bir yin ve on normal beyini karfl›laflt›ran
türe de¤il, ya bir pigmeye ya da bir “mik- araflt›rmac›lar, baz› biçimsel özelliklerin
rosefali” (anormal derecede küçük kafata- iki grup aras›nda çok farkl› ve ay›rdedici
s›yla tan›mlanan bir bozukluk) hastas›na nitelikte oldu¤unu, Hobbit beyninin de

Eski Kafatas›ndan Yeni ana kadar bulunamay›fl›ysa bu genetik


modellerin s›nanabilece¤i paleontolojik
deki uluslararas› bir ekipçe yeniden ince-
lenerek yafl›n› ele vermifl durumda:
‹puçlar› kan›tlar›n da yoklu¤u anlam›na geliyor. 36.000 y›l. Araflt›rmac›lar›n tarihlendirme-
Ancak herkesin göklerde arad›¤› fosil, deki yaklafl›mlar›ysa kemi¤in kendisini
Birer “modern insan” olarak soyumuz Af- me¤er yerde; bir Güney Afrika müze ra- de¤il, kafa bofllu¤u içindeki çimentomsu
rika’daki ilk atalar›m›za kadar gidiyor. ‹lk f›nda 50 y›ld›r durup dururmufl. Bulun- karbonat› (ki, bunun da fosil gömüldük-
Afrikal›lar›n da, geçmifl 100.000 y›ll›k za- du¤u bölgeye atfen Hofmeyr kafatas› ola- ten k›sa süre sonra buraya depoland›¤›,
man dilimi içindeki bir dönemde Afrika’y› rak adland›r›lan, yafl› ve özellikleri de da- ard›fl›k testlerle ortaya ç›kar›lm›fl) tarih-
terkedip dünyan›n baflka bölgelerine; Av- ha önce yap›lan tarihlendirme çal›flmalar›- lendirmek olmufl. Yap›lan daha ileri ana-
rupa ve Asya’ya göç etmeye bafllad›klar›- n›n baflar›s›zl›¤› nedeniyle gizli kalm›fl lizlerse kafatas›n›n, son 10.000 y›ll›k dö-
n› biliyoruz. Ancak 100.000 y›l, uzun bir olan, kimilerince de en fazla 10.000 ya- neme ait Afrikal› ve Avrupal› fosillerinden
zaman dilimi; dilimi k›saltmak ve göçün fl›nda oldu¤u tahmin edilen bu kafatas› çok, yaklafl›k 36.000 y›l önce Avrupa ve
bafllang›c› için daha kesin bir tarih bul- fosili, New York’taki Stony Brook Üniver- Asya’da yaflam›fl modern insan fosillerine
maya çal›flan paleoantropologlar ve gene- sitesi’nden Frederick Grine’›n liderli¤in- benzedi¤ini ortaya koyuyor. Bulgular, bu
tikçilerse bir türlü fikir birli¤ine varama- durumda Hofmeyr kafatas›n› Avrupa ve
m›fllar. Mitokondri DNA’s›n›n ele al›nd›¤› Asya’ya do¤ru yay›lm›fl modern insanla
baz› genetik çal›flmalar, modern insan›n yak›ndan ba¤lant›l› k›ld›¤› gibi, bu insan-
Afrika’n›n Sahra Çölü güneyinde ortaya lar›n da Afrika’n›n Sahra güneyindeki bir
ç›karak günümüzden 65.000-25.000 y›l çekirdek populasyondan türedi¤i, Afri-
öncesi dönemde de Afrika d›fl›na göç etti- ka’dan göçünse günümüze daha yak›n
¤ini ima ederken, baz›lar› bu tarihi bir dönemde gerçekleflti¤i kuram›na kuv-
100.000 y›l öncesine çekiyor. Sahra gü- vetli bir destek sunmufl oluyor.
neyindeki bölgeden durumu aç›kl›¤a ka-
vuflturacak eskilikte insan fosillerinin flu ScienceNow Daily News, 11 Ocak 2007
Science, 12 Ocak 2007

fiubat 2007 13 B‹L‹M ve TEKN‹K