You are on page 1of 28

A B C D E F G

H I J K L M N

O  P Q R S  T

U  V  W X Y Z

Comenia
České školní písmo
b ro u s i l / Lencová / Štorm

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 
 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com
Comenia
České školní písmo

Problém se čtením a psaním v českém jazyce Po demonopolizaci pedagogického naklada-


je inspirační osou celého projektu. Jak chceme telství se vydávání některých učebnic vydalo
vzbudit u žáků lásku k mateřštině, když mají cestou tržní nekultury a mnohá soukromá
k dispozici jen nekvalitní písma s nesprávně vydavatelství šetří, kde se dá: na grafické úpra-
nakreslenou českou diakritikou? Jak chceme vě, vazbě, papíru. Aby firmy stlačily výrobní
naučit čitelnému psanému projevu, když dosa- náklady na naprosté minimum, často neúměr-
vadní norma nerozvíjí kreativitu dítěte? ně zmenšují nebo elektronicky zužují písmo.
Žáci i studenti mají problémy se čtením a tím Tím sice ušetří několik stránek, ale vůbec si
i s plynulým chápáním obsahu textu, což přímo neuvědomují, že tím mohou zapříčinit poruchy
ovlivňuje schopnost řešení zadaného úkolu. vnímání textu u žáků, anebo dokonce zhoršení
Snažíme se zjistit, nakolik může špatná typo- zraku.
grafie způsobovat u žáků a studentů zhoršení Pro formování estetického názoru, vztahu ke
pozornosti, schopnosti porozumět čtenému čtení a tištěné informaci má písmo důležitou
textu a tím ovlivnit plnění zadaného úkolu. roli. Může mít za následek dobrý start dítěte do
Zároveň se budeme stejnou měrou věnovat světa gramotných, nebo naopak odpor ke vzdě-
pozitivním zkušenostem, tj. zkoumat, nakolik lanosti. Málokdo si uvědomuje dopad typo-
může dobře upravená učebnice vzbudit moti- grafie na formování lidské povahy – banální
vaci žáka, udržet jeho pozornost a podpořit písmo podporuje banální myšlení, nepořádně
kreativitu. Naše standardy mají pouze dopo- umístěné české akcenty mohou vést k neúctě
ručující charakter, bez nároků na povinnou k mateřskému jazyku. Naproti tomu písmo
implementaci do školského systému. dobrých optických kvalit je výrazem respektu
Dle posledního hodnocení OECD dopadli k předávaným textovým informacím a vizitkou
čeští žáci relativně dobře, ovšem s výjimkou kvality učební látky, a u žáka vzbuzuje origi-
schopnosti čtení, psaní a porozumění předklá- nalitu a preciznost v myšlení. Mladý člověk,
danému textu. Není to i vinou špatného písma? obklopen nekvalitním písmem, může vyrůstat
V současné době jsme svědky pozvolného zhor- s pokřiveným názorem na latinku. My chceme
šování typografické úrovně slabikářů, předloh ukázat, že učebnice se dá vytisknout i lepším
psacího písma pro první stupeň škol, učebnic. písmem, v našem ideálním případě písmem,
Trapná je grafická nekompatibilita maturitních které bude navrženo právě pro tento účel.
zkušebních protokolů s odpovědními archy, Písmový systém Comenia je výsledkem dlou-
na vysokých školách neexistuje grafický stan- hodobého výzkumu v oblasti ergonomie psaní,
dard pro odevzdávání písemných prací, panuje čtení, tiskových a elektronických publikačních
živelnost v orientačních systémech budov technik i vývoje písma. Jeho tvary, proporce
a internetové stránky našich špičkových uni- a estetické kvality jsou upraveny tak, aby elimi-
verzit budí lítost. novaly únavu očí a vedly ke zlepšení vzhledu
Současná situace v České republice by se dala všech tiskových materiálů připravovaných pro
označit jako stav nouze, alespoň pokud jde žáky a studenty.
o grafickou úpravu většiny školských tiskovin. Brousil, Lencová, Štorm

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 
Písmo – soubor znaků malé a velké abecedy,
číslic, interpunkčních znamének a speciálních
symbolů.
Serif Regular
Serif Italic
Font – digitální písmový soubor.
Řez – kresebná varianta písma; kromě
základního řezu rozeznáváme tzv. řezy
vyznačovací, určené ke zvýrazňování částí textu
(tučný, kurziva, tučná kurziva apod.).
Rodina písma – skupina řezů, které mají
Serif Bold
stejnou kresebnou charakteristiku.
Superrodina – písmový systém (např. Comenia)
patkového a bezpatkového písma shodného Serif Bold Italic
výtvarného pojetí, proporcí a obecných
vlastností.
Sans Regular
Sans Italic
Sans Bold
Sans Bold Italic

íÍ
Diakritické znaménko – (z řeckého diakritikós, a kc e n t n a d v e r zálkou
s e k r esl í j i n a k než nad  minu skou, aby

rozlišující) znaménko v okolí (nad, pod nebo n e d o c h á z el o k   případným ko l izím se


z n a k y v  p ř e d c h ozí řádce

vedle) písmene, které nějak pozměňuje jeho


význam (nejčastěji označuje jeho odlišnou
výslovnost). V češtině se objevují čárky, háčky
a kroužky. Akcenty musejí být dostatečně
výrazné, neboť přehlédnutí akcentu může
vést ke změně významu slova. Je obvyklé, že
minusky (tedy malá písmena) mají akcenty
výraznější než verzálky (velká písmena).

Áá Č č Ď ď É é
Íí Ň ň Ó ó Ř ř
Šš Ť ť Ú ú Ů ů
Ýý Ž ž
Čes ké akcenty n a d v e r z ál k a m i a m i n us k a m i

 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


Bak1
Antikva – základní forma latinkového
tiskového písma; její abecední znaky jsou
odvozeny z římským monumentálních
a karolinských knižních písem.
Bezserifové písmo (Sans Serif) – skupina písem
bez serifů nazývaná dříve grotesky (neodborně
též „hůlkové písmo“).
a n t i k va , s e r i f ové pí smo
Skript – estetizované, kaligrafované ruční

Gph6
písmo; může vycházet z historického nebo
moderního vzoru, být psáno špičatým nebo
ostrým perem, štětcem apod.
Serif – příčné zakončení tahu písmena (dříve
nepřesně nazývané „patka“). Používá se také
pro označení serifové písmo.

b e zs e r i f ov é p ís mo

Kapitálky – znaky velké abecedy ve velikosti


Rmd2
p s a n é p ís m o

minusek. Kapitálky se používají pro


vyznačování jmen nebo názvů. Kvalitní písma
obsahují skutečné kapitálky, elektronicky
zmenešené verzálky mají totiž o poznání
světlejší kresbu a text spíše narušují.

Pražská univerzita byla založena nejméně


třemi akty, totiž papežským souhlasem
(bulou) Klementa VI., potvrzenou
v Avignonu 26. ledna 1347, zakládací listinou
Karla IV. ze dne 8. dubna 1348 a konečně tzv.
Eisenašským diplomem ze 14. ledna 1349.
Nejpozději od poloviny 19. století se jako den
jejího založení slaví 8. duben 1348.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 
1. hodina 8:00 8:45
2. hodina 8:55 9:40
3. hodina 10:00 10:45
4. hodina 10:55 11:40
5. hodina 12:10 12:55
6. hodina 13:15 14:00
Písma Comenia Serif a Sans obsahují také
tabulkové číslice s konstantní šířkou, které
jsou vhodné pro sloupcové zarovnání, činí
dokument přehledným.

E = mc³
5x² + 2x + 3 = 5p₃(x) + 2p₂(x) + 3p₁(x)

I + 1⅔ ≠ l
Indexy, exponenty a zlomky jsou samozřejmou
součástí našich písem. Lze s jejich pomocí
sázet jednodušší matematické nebo chemické
vzorce. Tvary znaků 1, I a l jsou v obou
písmech dostatečně odlišené a nedochází tak

I + 1⅔ ≠ l
k jejich záměně, což v matematické sazbě
může způsobovat chybné výpočty.

 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


Co vlastně namítáme proti nejrozšířenějším Písmo Times New Roman bylo nakresleno
fontům Times New Roman a Arial, které jsou Stanley Morisonem v roce 1931 speciálně pro
součástí počítačových operačních systémů? účely britských novin The Times. Má všechna
Především jsou nekvalitní a neodpovídají náro- specifika kvalitního novinového písma – užší
kům na písma užitá ve školství, protože byla kresbu, vysokou střední výšku a vysoký kon-
navržena pro zcela jiné prostředí. trast, což jsou vlastnosti pro školství spíše
nepříznivé. Dnes užívané počítačové verze pís-
ma mají pro sazbu češtiny nevhodně provedená
diakritická znaménka.
Písmo Arial (původně Sanoran Sans Serif) bylo
navrženo v roce 1982 Robinem Nicholasem
a Patricií Saundersovou pro firmu Monoty-
pe Imaging. Jedná se primárně o systémové
písmo, původně určené pro laserové tiskárny
s nízkým rozlišením.

Times New Roma n

arial Italic

Typická náhodná ukázka neduhů systémových


písem. Nekvalitní české akcenty: použití apo-
strofu místo specifického háčku nad písmeny
t, d u písma Times, nebo špatné umístění a tva-
ry akcentů u písma Arial. Kurziva u Arialu je
navíc pouze výrazně sloněný základní řez bez
specifických tvarových odlišností.

Hustá síťovina
Comenia serif r e g ula r

Šíleně alergicky
Comenia San s Ita li c

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 
 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com
Serif
Comenia Serif Regular, Italic, Bold, Bold Italic

Comenia Serif je moderní antikva otevřené


kresby, která nejlépe vyhoví dlouhým
textům učebnic, diplomových a vědeckých
prací, nebo sazbě slabikářů. Stavba znaků
je tomu podmíněna. Kratší výrazné serify
pevně napojené na dříky, adekvátní náběhy
oblých tahů, vyvážené poměry mezi hlavními
a vedlejšími tahy, to jsou ingredience sladěné
v harmonický celek. Diakritika ladí s kresbou
malé i velké abecedy a plně respektuje zvyk-
losti češtiny, slovenštiny, polštiny i ostatních
středoevropských jazyků, v nichž se rozlišovací
znaménka v hojné míře užívají.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 
Místo narození Jana Amose Komenského
není známo, jako pravděpodobná místa se
uvádějí Uherský Brod1 (jak je napsáno
v Naardenu na náhrobní desce) nebo Niv-
nice (Komenský v některých dokumentech
připojoval k podpisu Nivanus, Nivnicen-
sis2). Občas se zmiňuje i Komňa (z čehož
by mohlo vzniknout příjmení Komenský,
Comenia s erif 18 / 21

Comenius), odkud pocházela rodi- protože odmítal konvertovat ke katolictví. Po


na.3 Žil s rodiči v Uherském Brodě roce ukrývání (roku 1622) mu zemřela jeho
žena a dvě děti na mor. Pod vlivem událostí
(pocházel z měšťanské rodiny). Po píše filosofické spisy truchlivý a hlubina bez-
jejich smrti (1604) se o něj stara- pečnosti. V roce 1624 působil v Brandýse nad
la jeho teta ve Strážnici, kde začal Orlicí, kde se také seznámil se svojí druhou
studovat. Roku 1608 nastoupil studia ženou Marií Dorotou.
na latinské škole v Přerově, odkud V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna,
které se stalo centrem bratrské víry. Zpočátku
odešel na vysokou školu do Herbornu doufá, že se brzy vrátí zpět do vlasti, proto píše
a Heidelbergu v Německu. Již při stu- česky. Začal psát učebnice a připravoval plán
diu začal psát dvě velká díla: poklad na zlepšení organizace školství, např. v díle
jazyka českého, což měl být velký navržení krátké o obnově škol v králov-
slovník, a dále encyklopedii divadlo ství českém. V Lešně byl zvolen biskupem
a písařem, brzy se stal i zástupcem rektora
veškerenstva věcí. Tato díla nedo- gymnázia, což vedlo k jeho zájmu o pedago-
končil. Po ukončení školy působil giku. V tomto období vznikla velká část jeho
v letech 1614–16 v Přerově jako rektor děl, především pak z oblasti pedagogiky, jako
latinské školy. Roku 1616 byl vysvě- např. velká didaktika. Ta měla být původně
cen na kazatele a odešel do Fulneku, součástí velkého díla, které chtěl nazvat ráj
český. Obsahem měla být teoretická, didaktic-
kde působil jako rektor tamější školy ká a praktická část, která by sloužila rodičům
a jako kazatel jednoty bratrské. Ve a učitelům. Napsal didaktiku českou, kterou
Fulneku poznal i svou první ženu později přepracoval do latinské podoby
Magdalénu Vizovskou. V této době didactica magna. Postupně se jeho díla jako
píše spis listové do nebe. brána jazyků otevřená a informatorium
školy mateřské stala známa po nekatolické
Po porážce stavovského povstání Evropě a byl zván na různá místa na univerzi-
(1621) byl J. A. Komenský nucen tách, nabídky však odmítal. První významnou
opustit Fulnek a skrýval se na růz- nabídku přijal až roku 1641, kdy se rozhodl
ných místech v Čechách a na Moravě, přijmout pozvání anglického parlamentu na
Comenia s erif 1 0 / 12 Comenia serif 8/10

10 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


mapa
vyjmenovaná slova po „l“

Zameškané hodiny

okraje
Matematika
Zakládání betonových staveb

zvonění
František během vyučování neustále vyluzuje bručivé zvuky.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 11
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y
Z Æ Ŋ Ð IJ Œ Ø Þ Á Ă Â Ä À Ā Ą Å Ǻ Ã Ć Č Ĉ Ċ Ç Đ Ď É
Ĕ Ě Ê Ë Ė È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł
ŃŇŅÑÓŎÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛ
Ü Ù Ű Ū Ų Ů Ũ Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e
f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ŋ ð ß ij œ ø þ ĸ
áăâäàāąåǻãçćčĉċđďéĕěêëėèēęğĝģġĥħ
í ĭ î ï ì ī į ĩ ı ĵ ķ ĺ ľ ļ ŀ ł ń ʼn ň ņ ñ ó ŏ ý ŷ ÿ ỳ ź ž ż ǽ ǿ A B
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ Ð IJ Œ
ØÞÁĂÂÄÀĀĄÅÃÇĆĈČĊĐĎÉĔĚÊËĖÈĒĘĞĜĢ
ĠĤĦÍĬÎÏÌĪĮĨĶĹĽĻĿŁŃʼnŇŅÑÓŎÔÖÒŐŌÕŔ
ŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂŴÝŶŸŹŽŻǼ
Th Ti ff fb fh fi fj fk fl ft ffb ffh ffi ffj ffk ffl sp st ct ſ ſi ſl
ſh ſt fä fö fü a b c d e è f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ( ) [ ] { } × ÷ < >
/ ¢ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H
I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z ( ) [ ] { } × ÷ < > / ¢ $ ¢ £ ¥
ƒ€¤012345678901234567890123456
7890123456789$¢£¥ƒ€123456789$¢£
¥ƒ€#%‰⁄^~·+±<=>|¦×÷−∂µπ∆∏∑Ω√
∞∫≈≠≤≥◊¬℮ℓ°ªº_—–-'"“«‹›»‚„”’‘,.:;…
?¿!¡()[]{}/\*•§†‡¶©®™@&012345678
9()+−=.,0123456789()+−=.,¼½¾⅛⅜⅝⅞
⅓⅔@§†∑&?!¿¡°'"()+−=/%‰←→↑↓↖↘↗↙
znaková s ada p ís m a C o m e n i a s e r i f r e g ul a r v e f o r m át u O p e nT y p e

12 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ
ŊÐIJŒØÞÁĂÂÄÀĀĄÅǺÃĆČĈĊÇĐĎÉĔĚÊ
Ë Ė È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł Ń Ň Ņ Ñ
ÓŎÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪ
Ų Ů Ũ Ẃ Ŵ Ẅ Ẁ Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e f g h i j k l
m n o p q r s t u v w x y z æ ŋ ð ß ij œ ø þ ĸ á ă â ä à ā ą å
ǻãçćčĉċđďéĕěêëėèēęğĝģġĥħíĭîïìīįĩıĵķĺľ
ļ ŀ ł ń ʼn ň ņ ñ ó ŏ ý ŷ ÿ ỳ ź ž ż ǽ ǿ A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ Ð IJ Œ Ø Þ Á Ă Â Ä À Ā Ą Å  à Ç
ĆĈČĊĐĎÉĔĚÊËĖÈĒĘĞĜĢĠĤĦÍĬÎÏÌĪĮĨĶĹĽĻĿ
ŁŃʼnŇŅÑÓŎÔÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙ
Ű Ū Ų Ů Ũ Ẃ Ŵ Ý Ŷ Ÿ Ź Ž Ż Ǽ Th Ti ff fb fh fi fj fk fl ft ffb ffh
ffi ffj ffk ffl sp st ct ſ ſi ſl ſh ſt fä fö fü a b c d e è f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
X Y Z ( ) [ ] { } × ÷ < > / ¢ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w
x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z ( ) [ ] { } ×
÷<>/¢$¢£¥ƒ€¤01234567890123456789
01234567890123456789$¢£¥ƒ€12345
6789$¢£¥ƒ€#%‰⁄^~·+±<=>|¦×÷−∂µπ∆
∏∑Ω√∞∫≈≠≤≥◊¬℮ℓ°ªº_—–-'"“«‹›»‚„”’‘,
.:;…?¿!¡()[]{}/\*•§†‡¶©®™@&012345
6789()+−=.,0123456789()+−=.,¼½¾⅛⅜⅝
⅞⅓⅔@§†∑&?!¿¡°'"()+−=/%‰←→↑↓↖↘↗↙
z n a ková sada pí sma C omenia serif ita lic ve formátu Open T ype

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 13
14 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com
Sans
Comenia Sans Regular, Italic, Medium, Medium Italic, Bold,
Bold Italic, Condensed Regular, Condensed Italic, Condensed Medium,
Condensed Medium Italic, Condensed Bold, Condensed Bold Italic

Comenia Sans má s písmem Comenia Serif


shodnou výšku verzálek i minusek, délku dotahů
i duktus, a tak s ní dokonale harmonuje v sazbě
i v rámci jediného řádku. Je však oproštěna
od všech příkras i stínování písmových tahů,
tedy prvků, které dlouhým textům propůjčují
příjemnou živost, ale u písma určeného pro texty
menšího rozsahu již nejsou potřeba. Přesto si
Comenia Sans ponechává měkkou, přívětivou
kresbu a také několik drobných detailů, jež
nenápadnému písmu dávají nezaměnitelný
charakter, aniž by snižovaly jeho čitelnost či
použitelnost.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 15
Místo narození Jana Amose Komenského
není známo, jako pravděpodobná místa
se uvádějí Uherský Brod1 ( jak je napsáno
v Naardenu na náhrobní desce) nebo Nivnice
(Komenský v některých dokumentech připojo-
val k podpisu Nivanus, Nivnicensis2). Občas se
zmiňuje i Komňa (z čehož by mohlo vzniknout
příjmení Komenský, Comenius), odkud
Comenia s ans 18 / 21

pocházela rodina.3 Žil s rodiči v Uher- žena a dvě děti na mor. Pod vlivem událostí píše
ském Brodě (pocházel z měšťanské filosofické spisy truchlivý a hlubina bezpečnosti.
V roce 1624 působil v Brandýse nad Orlicí, kde
rodiny). Po jejich smrti (1604) se o něj se také seznámil se svojí druhou ženou Marií
starala jeho teta ve Strážnici, kde začal Dorotou.
studovat. Roku 1608 nastoupil studia na V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna,
latinské škole v Přerově, odkud odešel které se stalo centrem bratrské víry. Zpočátku
na vysokou školu do Herbornu a Heide- doufá, že se brzy vrátí zpět do vlasti, proto píše
česky. Začal psát učebnice a připravoval plán na
lbergu v Německu. Již při studiu začal zlepšení organizace školství, např. v díle navržení
psát dvě velká díla: poklad jazyka čes- krátké o obnově škol v království českém. V Leš-
kého, což měl být velký slovník, a dále ně byl zvolen biskupem a písařem, brzy se stal
encyklopedii divadlo veškerenstva i zástupcem rektora gymnázia, což vedlo k jeho
věcí. Tato díla nedokončil. Po ukončení zájmu o pedagogiku. V tomto období vznikla
velká část jeho děl, především pak z oblasti
školy působil v letech 1614–16 v Přerově pedagogiky, jako např. velká didaktika. Ta měla
jako rektor latinské školy. Roku 1616 být původně součástí velkého díla, které chtěl
byl vysvěcen na kazatele a odešel do nazvat ráj český. Obsahem měla být teoretická,
Fulneku, kde působil jako rektor tamější didaktická a praktická část, která by sloužila rodi-
školy a jako kazatel jednoty bratrské. čům a učitelům. Napsal didaktiku českou, kterou
později přepracoval do latinské podoby didactica
Ve Fulneku poznal i svou první ženu magna. Postupně se jeho díla jako brána jazyků
Magdalénu Vizovskou. V této době píše otevřená a informatorium školy mateřské stala
spis listové do nebe. známa po nekatolické Evropě a byl zván na různá
Po porážce stavovského povstání místa na univerzitách, nabídky však odmítal. První
(1621) byl J. A. Komenský nucen opustit významnou nabídku přijal až roku 1641, kdy se roz-
hodl přijmout pozvání anglického parlamentu na
Fulnek a skrýval se na různých místech přednáškové turné, během něhož vystoupil i před
v Čechách a na Moravě, protože odmítal Královskou akademií věd. V této době vyjádřil své
konvertovat ke katolictví. Po roce ukrý- myšlenky ve spise via lucis. Po odchodu z Anglie
vání (roku 1622) mu zemřela jeho dostal řadu dalších nabídek, Komenský si zároveň
Comenia san s 10 / 12 C o m e n i a s a ns 8 / 1 0

16 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


Biochemie
Dne 1. 9. byla Tomášovi udělena ředitelská důtka.

pastelky
dějiny loutkového divadla

Index
Pythagorova věta
sborovna
Technologie oprav letadel
Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 17
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ
ÐIJŒØÞÁĂÂÄÀĀĄÅǺÃĆČĈĊÇĐĎÉĔĚÊËĖ
È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł Ń Ň Ņ Ñ Ó Ŏ Ô Ö
ÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂŴ
Ẅ Ẁ Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t
u v w x y z æ ŋ ð ß ij œ ø þ ĸ á ă â ä à ā ą å ǻ ã ç ć č ĉ ċ đ
ďéĕěêëėèēęğĝģġĥħíĭîïìīįĩıĵķĺľļŀłńʼnňņ
ñ ó ŏ ý ŷ ÿ ỳ ź ž ż ǽ ǿ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Æ Ŋ Ð IJ Œ Ø Þ Á Ă Â Ä À Ā Ą Å Ǻ Ã Ç Ć Ĉ Č Ċ Đ Ď É
ĔĚÊËĖÈĒĘĞĜĢĠĤĦÍĬÎÏÌĪĮĨĶĹĽĻĿŁŃʼnŇŅÑÓŎÔ
ÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤ�ÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂŴÝŶŸ
Ź Ž Ż Ǽ ff fb fh fi fj fk fl ft ffb ffh ffi ffj ffk ffl ſ ſi ſl ſh a b c d
e è f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z ⁽ ⁾ [ ] { } × ÷ < � / ¢ a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z ₍ ₎ [ ]
{}×÷<�/¢$¢£¥ƒ€¤012345678901234567
8901234567890123456789$¢£¥ƒ€123
456789$¢£¥ƒ€#%‰⁄^~·+±<=>|¦×÷−∂µπ
∆∏∑Ω√∞∫≈≠≤≥◊¬℮�°ªº_—–-'"“«‹›»‚„”
’‘,.:;…?¿!¡()[]{}/\*•§†‡¶©®™@&012345
6789()+−=.,0123456789()+−=.,¼½¾⅛⅜⅝⅞
⅓⅔@§†∑&?!¿¡°'"()����+−=/%‰←→↑↓↖↘↗↙
znaková s ada p ís m a C o m e n i a s a n s r e g ul a r v e f o r m át u O p e nT y p e

18 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ŋ
ÐIJŒØÞÁĂÂÄÀĀĄÅǺÃĆČĈĊÇĐĎÉĔĚÊËĖ
È Ē Ę Ğ Ĝ Ģ Ġ Ĥ Ħ Í Ĭ Î Ï İ Ì Ī Į Ĩ Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł Ń Ň Ņ Ñ Ó Ŏ Ô
ÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂ
Ŵ Ẅ Ẁ Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż Ǽ Ǿ a b c d e f g h i j k l m n o p q r
s t u v w x y z æ ŋ ð ß ij œ ø þ ĸ á ă â ä à ā ą å ǻ ã ç ć č ĉ ċ
đďéĕěêëėèēęğĝģġĥħíĭîïìīįĩıĵķĺľļŀłńʼnňņ
ñ ó ŏ ý ŷ ÿ ỳ ź ž ż ǽ ǿ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z Æ Ŋ Ð IJ Œ Ø Þ Á Ă Â Ä À Ā Ą Å Ǻ Ã Ç Ć Ĉ Č Ċ Đ Ď É
ĔĚÊËĖÈĒĘĞĜĢĠĤĦÍĬÎÏÌĪĮĨĶĹĽĻĿŁŃʼnŇŅÑÓŎÔ
ÖÒŐŌÕŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤ�ÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨẂŴÝŶŸ
Ź Ž Ż Ǽ ff fb fh fi fj fk fl ft ffb ffh ffi ffj ffk ffl ſ ſi ſl ſh a b c d
e è f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P
Q R S T U V W X Y Z ⁽ ⁾ [ ] { } × ÷ < � / ¢ a b c d e f g h i j k l m n o p q
r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z ₍ ₎ [ ]
{}×÷<�/¢$¢£¥ƒ€¤012345678901234567
8901234567890123456789$¢£¥ƒ€123
456789$¢£¥ƒ€#%‰⁄^~·+±<=>|¦×÷−∂µπ
∆∏∑Ω√∞∫≈≠≤≥◊¬℮�°ªº_—–-'"“«‹›»‚„”
’‘,.:;…?¿!¡()[]{}/\*•§†‡¶©®™@&012345
6789()+−=.,0123456789()+−=.,¼½¾⅛⅜⅝⅞
⅓⅔@§†∑&?!¿¡°'"()����+−=/%‰←→↑↓↖↘↗↙
z n a ková sada pí sma C omenia san s ita lic ve formátu Open Type

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 19
20 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com
Script
Comenia Script A, Script B, Script Pro

Comenia Script je praktické psací písmo pro


děti, jednoduché, moderní a současné.
Má sloužit jako základní psací tvar, který bude
obohacen o individuální tendence každého
písaře, který si písmo přizpůsobí: v abecedě je
několik písmen, jež mají více tvarových vari-
ant. Pro speciální účely je vypracována také
bezserifová forma písma. Comenia Script může
rovněž posloužit k sazbě slabikářů či dětské
literatury. Základní kresba velké abecedy je
proporčně vyváženou variantou nejen tis-
kacího písma – v psaném rytmu může nabýt až
překvapivě rukopisné krásy. S malou abecedou
vytvoří optimální grafickou jednotu.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 21
Místo narození Jana Amose Komenského není zná-
mo, jako pravděpodobná místa se uvádějí Uherský
Brod¹ (jak je napsáno v Naardenu na náhrobní
desce) nebo Nivnice (Komenský v některých doku-
mentech připojoval k podpisu Nivanus, Nivnicen-
sis²). Občas se zmiňuje i Komňa (z čehož by mohlo
vzniknout příjmení Komenský, Comenius), odkud
pocházela rodina.³ Žil s rodiči v Uherském Brodě
Comenia s cript 18 / 21

(pocházel z měšťanské rodiny). Po jejich také seznámil se svojí druhou ženou Marií Dorotou.
smrti (1604) se o něj starala jeho teta ve V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna, které se
stalo centrem bratrské víry. Zpočátku doufá, že se brzy
Strážnici, kde začal studovat. Roku 1608 vrátí zpět do vlasti, proto píše česky. Začal psát učeb-
nastoupil studia na latinské škole v Přerově, nice a připravoval plán na zlepšení organizace školství,
odkud odešel na vysokou školu do Herbornu např. v díle Navržení krátké o obnově škol v Království
a Heidelbergu v Německu. Již při studiu českém. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem, brzy
začal psát dvě velká díla: Poklad jazyka se stal i zástupcem rektora gymnázia, což vedlo k jeho
zájmu o pedagogiku. V tomto období vznikla velká část
českého, což měl být velký slovník, a dále jeho děl, především pak z oblasti pedagogiky, jako např.
Encyklopedii divadlo veškerenstva věcí. Tato Velká didaktika. Ta měla být původně součástí velkého
díla nedokončil. Po ukončení školy působil díla, které chtěl nazvat Ráj český. Obsahem měla být
v letech 1614 –16 v Přerově jako rektor latin- teoretická, didaktická a praktická část, která by sloužila
ské školy. Roku 1616 byl vysvěcen na kazatele rodičům a učitelům. Napsal Didaktiku českou, kterou
později přepracoval do latinské podoby Didactica
a odešel do Fulneku, kde působil jako rektor magna. Postupně se jeho díla jako Brána jazyků
tamější školy a jako kazatel jednoty bratr- otevřená a Informatorium školy mateřské stala známa
ské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu po nekatolické Evropě a byl zván na různá místa na
Magdalénu Vizovskou. V této době píše spis univerzitách, nabídky však odmítal. První významnou
Listové do nebe. nabídku přijal až roku 1641, kdy se rozhodl přijmout
pozvání anglického parlamentu na přednáškové turné,
Po porážce stavovského povstání (1621) byl během něhož vystoupil i před Královskou akademií
J. A. Komenský nucen opustit Fulnek a skrý- věd. V této době vyjádřil své myšlenky ve spise Via
val se na různých místech v Čechách a na lucis. Po odchodu z Anglie dostal řadu dalších nabídek,
Moravě, protože odmítal konvertovat ke Komenský si zároveň v tuto dobu uvědomil, že právě
katolictví. Po roce ukrývání (roku 1622) mu prostřednictvím těchto nabídek může rozšířit svůj vliv
a svoje myšlenky.
zemřela jeho žena a dvě děti na mor. Pod Roku 1642 odešel do Švédska kam ho pozvali, aby jim
vlivem událostí píše filosofické spisy Truch- vytvořil učebnice. Vzniká zde spis Nejnovější metoda
livý a Hlubina bezpečnosti. V roce 1624 jazyků. Učebnice nakonec neudělal. Roku 1648 se vrací
působil v Brandýse nad Orlicí, kde se zpět do Lešna, kde působí jako biskup. V tomto roce
Comenia s cript 10 / 12 C o m e n i a s c r i p t 8 /10

22 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


Počítání jablek s hruškami
Máma mele tofu
Povinnou docházku do základní školy v českých zemích ustanovila Marie Terezie.

Zeměpis
Česko má v současnosti přes 10 milionů obyvatel.

Množiny a podmnožiny

Přezůvky
Radana opakovaně pomáhá spolužákům s vypracováním úkolů.

Přeplněná družina
Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 23
A B B C D D E E F F G H I J K L M N O P P Q R R R
S T U V W X Y Z Á Ă Â Ä À Ą Å Ã Ć Č Ĉ Ċ Ç Ď Ď
ÉĚÊËĖÈĒĘÊËĖÈĒĘĔÉĚĞĜĢĠĤĦÍĬÎÏ
İ Ì Ī Į Ĩ � Ĵ Ķ Ĺ Ľ Ļ Ŀ Ł Ń Ň Ņ Ñ Ó Ŏ Ô Ö Ò Ő Ō Õ
ŔŘŔŘŖŚŠŞŜȘŦŤŢÚŬÛÜÙŰŪŲŮŨŴ
Ẃ Ẁ Ẅ Ý Ŷ Ÿ Ỳ Ź Ž Ż Æ Ø Ŋ Đ IJ Œ a b � d � f �
h i j k k l m n � p � r � t u v w � y y � a b c d e f g h
i j k l m n o p q r s t u v w x y z ŋ ð ß ij œ ø ǿ þ á ă â
ä à ā ą å ã a á ă â ä à ā ą å ã á ă ç ć č ĉ ċ đ ď ď � é ĕ
ěêëėèēęǵğĝģġĥħííĭîïìīįıȷĵķĺľľļŀ�łńʼn
ňňņñóŏôöòőōõŕřřŗśšşŝșŧťťţúúŭûü
ü ù ű ū ų ů ů ũ µ ŵ ẃ ẁ ẅ ý ŷ ÿ ỳ ý ý ź ż aa ac � ad
ae ǽ ao ag aq at ea eat ec ed � eq ei em en ene et fa
fo fi fr fu fy fl ha he ho ht ka ko ma me mo md mt na
ne no nd ng nt oe ot oi ou oy ov ow ta to ua ue uo ud
ut uq ug ve vet vi we wet wi ſ $ ¢ £ ¥ ƒ € # 0 1 2 3 3
4456789¼½¾⅛ ⅜ ⅝ ⅞ ⅓ ⅔ ¹²³%‰⁄^�~
·+×±<=>≈≠≤÷−∂∏∑√∞∫◊¬℮ℓ|¦°′″ªº_
—–-'"“«‹›»?¿!¡()[]{}/\*•§†¶©®™&
@‚ „ ” ’ , . : ; … ´ ˘ ˇ � ¸ ˆ  ¨ ˙ ˝ ¯˛ ˚ ˜  �  �  �    � �
znaková s ada p ís m a C o m e n i a s c r i p t p ro ve f o r m át u O p e nT y p e

24 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


V abecedě je několik písmen, která mají více
tvarových variant. Obvykle máme v sobě
některé tvary již zakořeněné, psali tak např.
naši rodiče či prarodiče, a nám se to zalíbilo,
ale nejen to – je to výraz určité svobody.
Čtyři písmena a dvě číslice mají po dvou
tvarových variantách. Děti mohou vyzkoušet
obě a rozhodnout se pro tu, která jim lépe
vyhovuje, ale mohou používat i varianty obě.

RR aa f f k k
33 4 4 y y
Serify jsou jedním z prvků pomáhajících

imh
dobré čitelnosti a praktickému psaní – tak
tomu bylo u karolinské minuskule i později
v humanistických kurzivách. Nemusí být
výrazně velké, důležitý je vědomý moment
nasazení na začátku tahu.

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 25
Comenia Script obsahuje několik variant
přirozených a praktických napojení – ligatur.
Žádná z nich by však neměla být pro děti
ac at ea ec
eat ed ei et
závazná, důležité je naučit se správně čitelně
psát, tzn. zvládnout základní tvar písmene
ve správné proporci. Ligatury jsou pouze
praktickým a estetickým doporučením, které

fa fi fo fr fu
zrychluje psaní. V případě napojení velké
a malé abecedy u psaného textu platí, že se
spolu nespojují: velká abeceda funguje ve své
izolované formě, malá se na ni nenapojuje.

ha ka ko
ma mo na
Pro speciální účely je vypracována také
nd no nt oi
ot ou oy ta
bezserifová varianta – Comenia Script B. Její
kostra je stejná jako u základního psacího
tvaru, postrádá však serify (u malé i velké
abecedy), veškeré spojovací tahy a tím

to ua ud ug
možnost ligaturních napojení. Její vzhled
připomíná abecedu ryze tiskací, přesto je
určena pro běžnou písemnou komunikaci.
Její využití ocení např. učitelé s dysgrafickými

ve vi vet
dětmi. Bezserifovou variantu abecedy je
možné uplatnit v jiných předmětech školního
vyučování (literatura, dějepis, zeměpis, chemie
atd.), např. jako nadpisy kapitol v sešitech,
popisky k obrázkům, nápisy na nástěnky, při
psaní na tabuli nebo jako speciální technické
písmo v matematice.

Comenia Script A
základní p sací t va r

Comenia Script B
bezserifová var i a n ta

26 comenia Lencova.eu / Stormtype.com / suitca setype.com


Design: Tomáš Brousil
Copyright © 2005–2008, František Štorm, Tomáš Brousil, Radana Lencová. Všechna práva vyhrazena.

Přátelé, kterým je třeba poděkovat: Filip Blažek, Ota Karlas, Martin Pecina, Radek Sidun, Jan Solpera

Lencova.eu / St o r m t y p e .c o m / s u i t c a s e t yp e .c o m comenia 27
Comenia Serif Regular
Comenia Serif Italic
Comenia Serif Bold
Comenia Serif Bold Italic

Comenia Sans Regular


Comenia Sans Italic
Comenia Sans Medium
Comenia Sans Medium Italic
Comenia Sans Bold
Comenia Sans Bold Italic
Comenia Sans Condensed Regular
Comenia Sans Condensed Italic
Comenia Sans Condensed Medium
Comenia Sans Condensed Medium Italic
Comenia Sans Condensed Bold
Comenia Sans Condensed Bold Italic

Comenia Script A
Comenia Script B
Comenia Script Pro

w w w. f o n tcl ub.eu/comenia