You are on page 1of 10

Παπαγωγή - επεξεπγαζία - εμπόπιο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Πποεηοιμαζία.

Εξγαιεία γηα ην μύζηκν θαη ην θέληεκα ηνπ ζρίλνπ

Από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ζρίλνπ ( όηαλ είλαη θπληάλη), νη παξαγσγνί θαζαξίδνπλ κε δηάθνξα
εξγαιεία θάησ από θάζε δέλδξν κηα πεξηνρή θπθιηθή (ηξαπέδη) θαη ηζνπεδώλνπλ ην ρώξν ζηνλ νπνίν ζα
πέζεη ην καζηίρη

Ξύζιμο

Ξύζηκν ηνπ ζρίλνπ

Τέιε Ινπλίνπ ή αξρέο Ινπιίνπ αλάινγα κε ηνλ θαηξό, αξρίδνπλ λα θαζαξίδνπλ ηα ηξαπέδηα κε εηδηθά
δηακνξθσκέλα εξγαιεία (μπζηξηά, θηπάξηα ή κπζηξηά).
΢κούπιζμα

Σθνύπηζκα ή θξνθάιηκα ηνπ ζρίλνπ

Μεηά ην θαζάξηζκα αθνινπζεί ην ζθνύπηζκα ηνπ ηξαπεδηνύ κε απιή ζθνύπα ή ζπλεζέζηεξα κε ζθνύπα
θηηαγκέλε από ρισξά θιαδηά θαη θύιια ηνπ ζρίλνπ.

Αζπποσωμάηιζμα

Ακέζσο κεηά ην ζθνύπηζκα ην "ηξαπέδη" ζθεπάδεηαη κε ςηινθνζθηληζκέλν άζπξν ρώκα πάλσ ζην νπνίν
ζα πέζεη ην καζηίρη γηα λα κπνξεί λα ζηεγλώλεη επθνιόηεξα θαη λα θαζαξίδεηαη θαιύηεξα.
Κένηημα

Από ην θέληεκα θαη κεηά αξρίδεη ε πξαγκαηηθή παξαγσγή Μαζηίραο. Οη παξαγσγνί θάλνπλ ζηνλ θνξκό
ηνπ δέλδξνπ ηνκέο από ηηο νπνίεο αξρίδεη λα ζηάδεη ην καζηίρη πνπ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ρπκόο
ηνπ δέλδξνπ. Ο αξηζκόο ησλ "θεληηώλ" εμαξηάηαη από ηελ ειηθία θαη ην κέγεζνο ηνπ ζρίλνπ. Ξεθηλάλε
από ην θάησ κέξνο ηνπ θνξκνύ θαη επαλαιακβάλνπλ ηελ δηαδηθαζία 5-6 θνξέο αλά κηα θνξά ηελ
εβδνκάδα αλεβαίλνληαο πξνο ην πάλσ κέξνο ηνπ ζρίλνπ.

Κέληεκα κε θεληεηήξη Κέληεκα κε ζθπξάθη

Μάζεμα ηηρ Μαζηίσαρ

Μεηά από 15 πεξίπνπ εκέξεο ( αξρέο Σεπηέκβξε) πνπ ε καζηίρα πήδεη, νη παξαγσγνί αξρίδνπλ ην
κάδεκα ηεο καζηίραο. Σηελ αξρή καδεύνπλ ηα κεγάια θνκκάηηα (πίηεο). Τν κάδεκα γίλεηαη πνιύ λσξίο
ην πξσί γηαηί κόιηο δεζηάλεη ε κέξα ε καζηίρα καιαθώλεη θαη ηόηε γίλεηαη έλαο βώινο. Τε καδεύνπλ κε
εηδηθά εξγαιεία πνπ ιέγνληαη ηηκεηήξηα ζε κηθξά πιεθηά παλεξάθηα ( καζηηρνθάιαζα) θαη θαηόπηλ ηελ
ξίρλνπλ ζε κεγάια παλέξηα ή θαζόληα ξίρλνληαο καδί θαη άθζνλν αζπξόρσκα γηα λα κελ θνιιήζεη.
Μεηά από ιίγεο κέξεο αξρίδεη ην δεύηεξν κάδεκα πνπ ιέγεηαη θαη "γιείςηκν". Τόηε καδεύνπλ ην ςηιό
καζηίρη. Έλα κέξνο από ην ςηιό καζηίρη βξίζθεηαη θνιιεκέλν πάλσ ζηνλ θνξκό θαη ηα θιαδηά ηνπ
ζρίλνπ θαη απηό είηε ην καδεύνπλ κηα κηα ζηαγόλα ή ην ξίρλνπλ ζην έδαθνο θαη θαηόπηλ κε κηα ζθνύπα
ζθνππίδνπλ ην "ηξαπέδη" δειαδή καδεύνπλ ην καζηίρη καδί κε ρώκαηα θαη "θύθηα" (θύιια ηνπ ζρίλνπ).

Κόζθηλα, παλέξεο θαη καζηηρνθάιαζα κε ηηκεηήξηα.

Μεηά ην κάδεκα θαη γηα όιν ζρεδόλ ην ρεηκώλα αθνινπζνύζε ζηα ζπίηηα ην θαζάξηζκα.
ΔΙΑΔΙΚΑ΢ΙΑ ΚΑΘΑΡΙ΢ΜΑΣΟ΢

Καθάπιζμα

Από ην Ννέκβξε (θαη γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ρεηκώλα) αξρίδεη ην θαζάξηζκα ηνπ καζηηρηνύ. Μηα
θνπηαζηηθή, ιεπηή θαη καθξνρξόληα εξγαζία, πνπ αθαηξεί ηα μέλα ζώκαηα από ην καζηίρη, (θύιια,
μύια, πεηξαδάθηα, θ.ι.π). Τν θαζάξηζκα γίλεηαη ζπλήζσο ζε παξέεο γπλαηθώλ (δαλεηθέο) δειαδή
βνεζάεη ε κηα ηελ άιιε θαη καδεύνληαη πνιιέο καδί πόηε ζην έλα ζπίηη θαη πόηε ζην άιιν. Βάδνπλ ην
καζηίρη ζε κεγάια ζηληά (ηαςηά) θαη κε κηθξά καραίξηα θαζαξίδνπλ από πάλσ ηνπ ηα θύιια, ηηο πέηξεο
θαη όηη άιιν ππάξρεη.

Μαζηηρνρσξίηηζζεο παξέα θαζαξίδνπλ καζηίρη.

Πλύζιμο.

Μεηά ην θαζάξηζκα ην καζηίρη πιέλεηαη κε λεξό θαη ζαπνύλη, εξγαζία απαξαίηεηε, πνπ ζα θάκεη ην
καζηίρη ιακπεξό ζαλ δηακάληη. Μεηά ην πιύζηκν ην καζηίρη απιώλεηαη λα ζηεγλώζεη ζε δξνζεξό κέξνο.

Πιύζηκν ηνπ καζηηρηνύ Άπισκα ηνπ καζηηρηνύ γηα λα ζηεγλώζεη


Παπάδοζη ζηο ΢ςνεηαιπιζμό

Αθνύ ην καζηίρη θαζαξηζηεί ηόηε παξαδίλεηαη ζηνπο θαηά ηόπνπο ζπλεηαηξηζκνύο θαη από εθεί
κεηαθέξεηαη ζηελ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγώλ Χίνπ. Εδώ ηειεηώλεη ε ηζηνξία ηνπ καζηηρηνύ γηα ηνπο
παξαγσγνύο θαη μεθηλάεη ην επόκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο.

Παξάδνζε θαη παξαιαβή ηνπ καζηηρηνύ από ππαιιήινπο ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγώλ Χίνπ
ΕΠΕΞΕΡΓΑ΢ΙΑ

Η δεύηεξε επεμεξγαζία ηεο καζηίραο γίλεηαη από ηελ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγώλ Χίνπ. Εθεί γίλεηαη ε
δηαινγή ηεο καζηίραο ζε πνηόηεηεο αλάινγα ην κέγεζνο θαη ηελ θαζαξόηεηα. Καηόπηλ έλα κέξνο ηεο
καζηίραο πεγαίλεη ζαλ θπζηθό πξντόλ γηα πώιεζε ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθό θαη έλα άιιν
πεγαίλεη ζην εξγνζηάζην ηζίριαο, όπνπ γίλεηαη ή ηζίρια ΕΛΜΑ. Επίζεο παξάγνληαη αηζέξην έιαην (ην
καζηηρέιαην) κνζρνιίβαλν θαη άιια πξντόληα.

Απνζήθεπζε ζην ςπγείν. Πιύζηκν ηεο καζηίραο.

Πιύζηκν ηεο καζηίραο. Δηαρσξηζκόο ζε κεγέζε.


Εηθόλεο από ην παιηό εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηζίριαο

Καζάξηζκα ηεο καζηίραο ζηελ ΕΜΧ Σπζθεπαζία ηεο ηζίριαο ΕΛΜΑ


ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΥΡΗ΢ΕΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΗ΢ ΜΑ΢ΣΙΥΑ΢ ΢ΗΜΕΡΑ
Ιαηροθαρμακεσηική

 Σε λνζνθνκεία ηεο Αγγιίαο δηαπηζηώζεθε πσο ε καζηίρα έρεη ζεξαπεπηηθή επίδξαζε ζηνπο
αζζελείο κε πεπηηθό έιθνο.
 Σε παλεπηζηήκηα ηεο Ειιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ γίλνληαη κειέηεο γηα ηελ επεξγεηηθή δξάζε
ηεο καζηίραο ζην δαραξώδε δηαβήηε, ηε ρνιεζηεξίλε θαη ζηα ηξηγιηθεξίδηα.
 Η καζηίρα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αινηθέο γηα εγθαύκαηα, θξπνπαγήκαηα, δεξκαηηθέο παζήζεηο θαη
ζηελ παξαζθεπή εκπιάζηξσλ.

Χειροσργική

 Η καζηίρα Χίνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή ρεηξνπξγηθώλ ξακκάησλ, πνπ


απνξξνθώληαη από ηνλ νξγαληζκό.

Οδονηιαηρική

 Η καζηίρα ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία ησλ δνληηώλ, ησλ νύισλ


θαη ζηελ αληηζεςία ηνπ ζηόκαηνο.
 Χξεζηκνπνηείηαη σο ζπζηαηηθό γηα ην ζθξάγηζκα ησλ δνληηώλ.
 Η επγελόιε πνπ βξίζθεηαη ζην καζηηρέιαην ρξεζηκνπνηείηαη σο
αληηζεπηηθό.

Αρωμαηοποιία

 Ωο ζπζηαηηθό ησλ αξσκάησλ αιιά θαη σο ζηαζεξνπνηεηήο


αξώκαηνο.

Αιζθηηική

 Τν καζηηρέιαην, ιόγσ ηεο ηδηόηεηάο ηνπ λα θαζαξίδεη ην δέξκα θαη λα ηνπ δίλεη ιάκςε,
ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαζθεπή πνιιώλ θαιιπληηθώλ.

Ζαταροπλαζηική

 Ωο γιπθό ηνπ θνπηαιηνύ ζεξβίξεηαη κέζα ζε λεξό (ππνβξύρην). Χξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε


ινπθνύκηα, θαξακέιεο, ζην γιαζάξηζκα ησλ γιπθηζκάησλ θ.α.
Ποηοποιία

 Τν πνηό «Μαζηίρα» πίλεηαη σο απεξηηίθ. Παξάγεηαη θαη ιηθέξ καζηίραο, ελώ ε καζηίρα
πεξηέρεηαη θαη ζε άιια πνηά.

Επίζης

 Η καζηίρα θαη ηα παξάγσγά ηεο ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζηαζεξνπνηεηέο ρξσκάησλ θπξίσο ζηα


ρξώκαηα δσγξαθηθήο.

Και για ηος λόγος ηο αληθέρ

Σηελ εθεκεξίδα ΤΑ ΝΕΑ ηεο 2αο Ννεκβξίνπ 2000 δεκνζηεύηεθε ε εμήο είδεζε από ηνπο TIMES ηνπ
Λνλδίλνπ: «Εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Νόηηγρακ αλέθεξαλ ζηελ Ιαηξηθή Επηζεώξεζε ηεο Νέαο
Αγγιίαο όηη ε καζηίρα (ε αξσκαηηθή ξεηηλώδεο νπζία πνπ βγαίλεη από ην καζηηρόδελδξν) αθόκε θαη ζε
ειάρηζηεο πνζόηεηεο εμνπδεηεξώλεη ην ειηθνβαθηήξην ηνπ ππισξνύ. Όια δείρλνπλ όηη κπνξεί λα
απνηειέζεη έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθό, νηθνλνκηθό θαη αζθαιέο κέζν ζεξαπείαο ηνπ πεπηηθνύ
έιθνπο».

Επιμύθιον
Τν λα καζάο καζηίρα θάπνηε καο έιεγαλ πσο δείρλεη έιιεηςε ζεβαζκνύ. Από ηα παξαπάλσ
απνδεηθλύεηαη όηη ην λα καζάκε καζηίρα απνηειεί απόδεημε ζεβαζκνύ ζηνλ εαπηό καο θαη θξνληίδα γηα
ηελ πγεία καο.
MA΢TIXA XIOY ΦΤ΢ΙΚΗ xονδπή No1, θαζαξηζκέλε ρσξίο επεμεξγαζία, όπσο βγαίλεη από ην

καζηηρόδελδξν.

ΜΑ΢ΣΙΥΑ ΥΙΟΤ ΦΤ΢ΙΚΗ ''μεζαία δάκπςα''

Φπζηθή καζηίρα Χίνπ Νν3, θαζαξηζκέλε ρσξίο επεμεξγαζία, όπσο βγαίλεη από ην καζηηρόδελδξν.
Σπζθεπαζία ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγώλ Χίνπ.

ΜΑ΢ΣΙΥΑ ΥΙΟΤ ΦΤ΢ΙΚΗ Υονδπή.


Φπζηθή καζηίρα Χίνπ Νν1, θαζαξηζκέλε ρσξίο επεμεξγαζία, όπσο βγαίλεη από ην καζηηρόδελδξν.
Σπζθεπαζία ηεο Έλσζεο Μαζηηρνπαξαγσγώλ Χίνπ.

ΜΑ΢ΣΙΥΑ ΥΙΟΤ ΦΤ΢ΙΚΗ Υονδπή.


Φπζηθή καζηίρα Χίνπ Νν1, θαζαξηζκέλε ρσξίο επεμεξγαζία, όπσο βγαίλεη από ην καζηηρόδελδξν.
΢ΚΟΝΗ ΜΑ΢ΣΙΥΑ΢
Φπζηθή καζηίρα Χίνπ ηξηκκέλε ζε ζθόλε γηα θαξκαθεπηηθή ή δαραξνπιαζηηθή ρξήζε.

Mαζηισέλαιο
Τν γλήζην θαη πξαγκαηηθό ''απόζηαγκα'' ηεο καζηίραο. Όιν ην άξσκα θαη νη ηδηόηεηεο ηεο καζηίραο
ζπκππθλσκέλεο. Έλα θηιό καζηίρα καο δίλεη πεξίπνπ 10-20γξ. Μαζηηρέιαηνπ.