You are on page 1of 44

PENULISAN AKADEMIK 1

FAKULTI PENDIDIKAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

ANALISIS ARTIKEL
JURNAL
Pendidikan khas
Tema : AUTISME
DISEDIAKAN OLEH :
AZMAN BIN YAAKOP
(P79164)
AB HALIM BIN A HAMID
(P79154)
CHA TRY A/L BUN DIT
(P79231)
ENGKU SHAIFUL BIN ENGKU MD AMIN
(P79229)

Analisis Tajuk
Bil

Tajuk Artikel

Huraian

Pembangunan Perisian Kursus


Saya Suka Belajar Untuk
Pembelajaran Bahasa Melayu
Bagi Kanak-kanak Autisme

Kajian ini tertumpu kepada


pembangunan perisian kursus Saya
Suka Belajar yang mempunyai ciri-ciri
yang dapat menarik perhatian kanakkanak autisme untuk belajar Bahasa
Melayu.

Tahap latihan, Pengetahuan dan Kajian ini dijalankan bagi mengenal


keyakinan guru-guru Pendidikan pasti tahap latihan, pengetahuan dan
Khas tentang autisme.
keyakinan guru pendidikan khas
tentang autisme.

Aplikasi Kaedah Dynamic


Interactive Icon Atau Dii Bagi
Meningkatkan Kemahiran
Sosioemosi Dalam Kalangan
Murid Autisme

Kajian ini adalah bertujuan untuk


menguji keberkesanan aplikasi
Kaedah Dynamic Interactive Icon (Dii)
dalam meningkatkan kemahiran
Sosioemosi seorang murid autisme
yang telah dipilih daripada kelas
Dahlia di Sekolah Kebangsaan Kedai
Buluh, Kuala Terengganu.

Analisis Tajuk
Bil

Tajuk Artikel

Huraian

Strategi Pengajaran dan

Pembelajaran Guru Dalam


Menangi Masalah Pertuturan dan
Bahasa Kanak-kanak Austik

Penulis : Siti Hodijah binti


Zamakshshari
Tahun : 2013

Tajuk berfokus kepada Masalah


pertuturan dan bahasa bagi kanakkanak Austik.
Tajuk mempunyai 13 patah
perkataan.

Pelaksanaan Program
Kajian ini adalah berkenaan tentang
Pendidikan Inklusif Murid Autistik pelaksanaan
program
pendidikan
di Sebuah Sekolah Rendah
inklusif bagi murid autistik di sebuah
sekolah rendah. Di sini, kata kunci pada
kajian ini adalah berfokus kepada
pendidikan inklusif, murid autistik dan
sekolah rendah.

RUMUSAN TAJUK

Semua artikel mempunyai tema yang sama iaitu


berkaitan dengan autisme namun kajiannya
merangkumi aspek yang berbeza iaitu perisan
kursus, pendidikan inklusif, tahap latihan guru,
sosioemosi dan pertuturan bahasa.
Bilangan perkataan tidak melebihi 15 patah
perkataan dan menepati gaya penulisan UKM.
Mempunyai tajuk yang jelas.

Analisis Abstrak
Tajuk Artikel

Huraian

Pembangun
an Perisian
Kursus
Saya Suka
Belajar
Untuk
Pembelajara
n Bahasa
Melayu Bagi
Kanak-kanak
Autisme

Maklumat yang dinyatakan oleh pengkaji di dalam


abstrak :
- Kajian ini tertumpu kepada pembangunan perisian
kursus Saya Suka Belajar yang mempunyai ciri-ciri
yang dapat menarik perhatian kanak-kanak autisme
untuk belajar Bahasa Melayu.
- Instrumen kajian berdasarkan Megan Davis, Kerstin
Dautenhahn, Chrystopher L. Nehaniv dan Stuart D.
Powell di dalam kajian mereka yang bertajuk The
Narrative Construction of Our (Social) World: Steps
towards an Interactive Learning Environment for
Children with Autism
- Sampel kajian : lima orang kanak-kanak autisme pada
aras ringan di sebuah sekolah rendah di Kuala Lumpur
- Dapatan kajian dianalisis secara kualitatif.
- Hasil kajian mendapati perisian kursus yang telah
dibangunkan berdasarkan metodologi pembangunan
ADDIE ini mampu menarik perhatian kanak-kanak

Analisis Abstrak
Tajuk
Artikel

Huraian

Tahap
Latihan,
Pengetahua
n dan
Keyakinan
Guru-guru
Pendidikan
Khas
tentang
autisme.

Kanak-kanak
autisme
menghadapi
kecelaruan
perkembangan yang memberi
kesan terhadap
kemampuan komunikasi dan interaksi sosialnya. Kajian
ini dijalankan bagi mengenal pasti tahap latihan,
pengetahuan dan keyakinan guru pendidikan khas
tentang
autisme.
Guru-guru
pendidikan
khas
mempunyai tahap keyakinan yang rendah
dalam
mendidik
kanak-kanak
dengan
autisme.
Kursus
perguruan formal didapati kurang berkesan dalam
melatih guru pendidikan khas untuk memahami dan
mendidik kanak-kanak yang mengalami autisme. Kualiti
latihan dalam perkhidmatan bagi pendidikan autisme
hanya pada tahap sederhana tetapi lebih baik daripada
latihan perguruan formal. Oleh itu, kursus ini perlu
ditambah baik melalui tambahan latihan tentang
autisme. Guru harus didedahkan dengan latihan
perkhidmatan mengenai autisme kerana bidang ini
sentiasa berkembang dengan teknik dan strategi terkini

Analisis Abstrak
Tajuk Artikel

Huraian

Aplikasi
Kaedah
Dynamic
Interactive
Icon Atau Dii
Bagi
Meningkatkan
Kemahiran
Sosio-emosi
Dalam
Kalangan
Murid
Autisme

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran


sosio-emosi pada diri responden bagi memudahkan
responden menjalani proses pengajaran dan
pembelajaran selain membantunya berinteraksi dan
berhubung dengan persekitarannya melalui kemahiran
sosio-emosi yang berkesan dengan menggunakan alat
Dynamic Interactive Icon.
Seorang responden telah dipilih daripada kelas Dahlia di
Sekolah Kebangsaan Kedai Buluh, Kuala Terengganu.
Dalam kajian ini pengkaji menggunakan instrumen
untuk mengumpul data antaranya melalui kaedah
pemerhatian berstruktur dan temu bual berstruktur.
Hasil dapatan kajian menunjukkan kaedah Dynamic
Interactive Icon dapat meningkatkan tahap kemahiran
sosio-emosi dari segi aspek tingkah laku yang positif,
komunikasi dan emosi yang bertambah baik melalui
aktiviti intervensi yang dijalankan.
Penambahbaikan boleh dilakukan untuk meningkatkan
kualiti penggunaan alat ini.

Analisis Abstrak
Tajuk Artikel
Strategi
Pengajaran
Dan
Pembelajaran
Guru Dalam
Menangani
Masalah
Pertuturan
Dan Bahasa
Kanak-kanak
Austik

Huraian
Mempunyai kata kunci
Mempunyai abstrak
Maklumat yang dinyatakan oleh pengkaji di dalam abstrak
:
1. Kajian ini melihat ciri-ciri kanak-kanak autistik yang
mempunyai masalah pertuturan dan Bahasa.
2. Punca berlakunya masalah pertuturan dan bahasa
dikalangan kanak-kanak Autistik.
3. Strategi yang digunakan untuk pengajaran dan
pembelajaran terhadap kanak-kanak autistik.
4. Bagi pandangan pengkaji aktiviti-aktiviti tertentu
diharap dapat membantu kanak-kanak Autistik
meningkatkan kemahiran bertutur.
5. Kolaborasi antara pihak guru dan ibu bapa juga boleh
memain peranan dalam membantu kanak-kanak
Autistik.

Analisis Abstrak
Tajuk
Artikel

Huraian

Pelaksanaa
n Program
Pendidikan
Inklusif
Murid
Autistik di
Sebuah
Sekolah
Rendah

Maklumat yang dinyatakan oleh penkaji di dalam


abstrak :
1.kajian ini adalah untuk mengenal pasti pelaksanaan
Program Pendidikan Inklusif murid-murid autistik di
sebuah sekolah rendah di Kuala Lumpur.
2.Kajian inimenggunakan pendekatan kualitatif dan
kuantitatif untuk mengumpul data-data.
3.Seramai dua puluh satu orang respoden terlibat dalam
kajian ini yang terdiri daripada seorang Guru Besar yang
kemudiannya digantikan oleh Guru Penolong Kanan,
Penyelaras Program Integrasi Pendidikan Khas
Pembelajaran, tiga orang Guru Pendamping dari
Persatuan Autistik Kebangsaan Malaysia atau The
National Autism Society Of Malaysia (NASOM), tiga
orang guru mata pelajaran, tiga orang murid autistik
dan sepuluh orang murid normal.
4.Dapatan kajian mendapati guru-guru kelas dan guru
mata pelajaran menjalin kerjasama yang baik dengan
guru-guru pendamping dari (NASOM) untuk membantu

RUMUSAN ABSTRAK

Ditulis dalam satu perenggan.


Kesemua prosiding dan artikel mempunyai
abstrak yang ringkas dan padat memberi idea/
kefahaman awal kepada pembaca.
Kesemua prosiding dan artikel mempunyai
dwibahasa.
Mempunyai tujuan kajian dan menyatakan hasil
kajian.
Kesemua abstrak mempunyai kata kunci.
Kesemua prosiding dan artikel berbentuk hasil
kajian.

Analisis Pengenalan
Tajuk
Artikel
Pembanguna
n Perisian
Kursus Saya
Suka Belajar
Untuk
Pembelajaran
Bahasa
Melayu Bagi
Kanak-kanak
Autisme

Huraian
Berdasarkan artikel ini, kanak-kanak autisme dikategorikan
sebagai murid-murid berkeperluan khas dan bermasalah dalam
pembelajaran di mana kategori ini turut merangkumi muridmurid yang mempunyai down syndrome, palsi serebral,
hiperaktif, tumpuan perhatian singkat (ADD/ADHD), kerencatan
akal, masalah emosi dan tingkah laku, masalah komunikasi,
kerencatan anggota, pintar cerdas atau berbakat, epilepsy,
disleksia dan murid-murid yang mempunyai keupayaan mental
yang rendah (portal rasmi Pendidikan Khas, 2009).

Perisian kursus multimedia interaktif merupakan inisiatif yang


diambil dalam mengadaptasi penggunaan teknologi komputer
dalam aktiviti P&P melalui pendekatan bermain sambil belajar.
Pendekatan bermain sambil belajar merupakan sebahagian
dari matlamat yang telah digariskan oleh KPM melalui sukatan
pelajaran oleh Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) pada
tahun 2003 kerana pendekatan sebegini dikatakan mampu
untuk merangsang keupayaan kognitif, membantu kanakkanak supaya lebih aktif dan menjana kemahiran yang kritis
dan kreatif.

Analisis Pengenalan
Tajuk
Artikel

Huraian

Tahap
Latihan,
Pengetahua
n dan
Keyakinan
Guru-guru
Pendidikan
Khas
tentang
Autisme

- Menurut National research Council, A.S (2001),


latihan guru merupakan elemen yang paling lemah
dalam usaha menyediakan perkhidmatan yang efektif
untuk kanak-kanak yang mengalami autisme dan
keluarga mereka.
- Latihan guru yang kurang mantap merupakan satu isu
besar yang menghalang penyediaan guru yang cukup
dan terlatih dalam bidang autisme. Mereka perlu
berkemahiran untuk bekerjasama dengan guru arus
perdana dalam usaha menyediakan pendidikan
inklusif selain selain bekerjasama dengan ibu-bapa
dan para profesional lain seperti pakar pertuturan,
pakar terapi cara kerja dan lain-lain (Scheuermann et
al.2003).
- Guru-guru pendidikan khas perlu dibekalkan asas
kemahiran perguruan arus perdana dan pendidikan
khas termasuklah kemahiran khas dalam bidang

Analisis Pengenalan
Tajuk
Artikel

Huraian

Aplikasi
Kaedah
Dynamic
Interactive
Icon Atau
Dii Bagi
Meningkatk
an
Kemahiran
Sosioemosi
Dalam
Kalangan
Murid
Autisme

Pengkaji telah menemui responden (murid autisme) di


tempat kajian semasa latihan praktikal fasa
Sepanjang tempoh praktikal, pengkaji dapati
responden X telah menunjukkan beberapa tingkah
laku yang kurang menyenangkan ketika pengajaran
dan pembelajaran berjalan.
Responden ini sering menunjukkan ketidakupayaan
dalam perkembangan sosial, komunikasi dan juga
tingkah laku.
Tingkah laku responden berbeza seperti seringkali
mengamuk atau menjerit apabila terdapat perkara
yang tidak disenanginya. Selain itu, dia juga seringkali
bersendirian dan tidak berinteraksi dengan baik
terhadap orang di sekelilingnya. Dia suka bersendirian
dan mengelak apabila menjalankan aktiviti secara
berkumpulan.
Pengkaji telah mencari alternatif dan kaedah yang
bersesuaian untuk membantu murid ini supaya

Analisis Pengenalan
Tajuk Artikel
Strategi
Pengajaran
Dan
Pembelajara
n
Guru
Dalam
Menangani
Masalah
Pertuturan
Dan Bahasa
Kanakkanak
Austik

Huraian
Satu perenggan sahaja
Pada bahagian pengenalan pengkaji menceritakan
tentang definisi Autistik :
1. Autisme bermakud kecacatan mental seumur hidup
yang disebabkan oleh kegagalan fungsi otak.
(Zharulnizam Shah, 2010).
2. Austisme adalah gangguan perkembangan kompleks
yang gejalanya muncul sebelum seseorang kanakkanak itu berusia tiga tahun (Yayasan Autisme
Indonesia, 2008).
3. Autisme sebagai ketidakupayaan dalam kemahiran
social dan komunikasi serta mempunyai minat dan
aktiviti yang terhad. (White, et. Al., 2012).

Analisis Pengenalan
Tajuk
Artikel

Huraian

Pelaksanaa
n Program
Pendidikan
Inklusif
Murid
Autistik di
Sebuah
Sekolah
Rendah

Pelaksanaan Program pendidikan Inklusif ini memberi


peluang pendidikan murid-murid berkeperluan khas di
kelas aliran perdana juga mengalami perubahan
positif.
Selaras dengan konsep pendidikan untuk semua
dengan menyediakan peluang dan perkhidmatan
Pendidikan untuk semua murid berkeperluan khas
seperti bermasalah penglihatan,
bermasalahpendengaran dan bermasalah
pembelajaran termasuk murid-murid autistik.
Program Pendidikan Inklusif telah menjadi matlamat
kepada usaha murni untuk memberi peluang
pendidikan yang sama kepada semua murid tanpa
mengira ketidakupayaan dan kecacatan mereka.
Matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia melalui
Pelan IndukPembangunan Pendidikan (PIPP) adalah
untuk memastikan semua sekolah dan murid
mempunyai peluang dan keupayaan yang sama untuk
cemerlang.

RUMUSAN
PENGENALAN

Tidak melebihi 2 halaman.


Tiada unsur prejudis.
Laras bahasa yang mudah.
Mempunyai huraian yang jelas tentang tajuk
kajian dan mempunyai sokongan daripada kajiankajian lepas.
Mempunyai
kesinambungan
antara
setiap
perenggan yang baik.
Setiap pengenalan membawa pembaca ke dalam
penulisan

Analisis Penyataan Masalah


Tajuk
Artikel
Pembanguna
n Perisian
Kursus Saya
Suka
Belajar
Untuk
Pembelajara
n Bahasa
Melayu Bagi
Kanak-kanak
Autisme

Huraian
Berdasarkan artikel yang dibaca, pengkaji
telah
menghuraikan ciri-ciri kanak-kanak autisme mengikut enam
bidang iaitu komunikasi, interaksi sosial, gangguan deria, pola
bermain, tingkah laku dan emosi. Ini adalah kerana kanakkanak autisme menghadapi cabaran unik dalam proses
pembelajaran khususnya ketika belajar membaca kerana
mereka mempunyai kekurangan dalam komunikasi yang
melibatkan bahasa percakapan berdasarkan Jamila (2005).

Namun begitu, satu kaedah instruksional yang sesuai perlu


dikenal pasti dalam membangunkan aplikasi multimedia yang
sesuai dengan golongan sasaran. Ini adalah kerana kanakkanak autisme menghadapi cabaran unik dalam proses
pembelajaran khususnya ketika belajar membaca kerana
mereka mempunyai kekurangan dalam komunikasi yang
melibatkan bahasa percakapan.

Sehubungan dengan itu, Menurut Reed (2004) teknologi


assistive dikatakan berperanan dalam membantu murid-murid
kurang upaya khususnya di dalam proses P&P di mana ia
mampu mengurangkan perbezaan jurang pendidikan dan ia

Analisis Penyataan Masalah


Tajuk
Artikel
Tahap
latihan,
Pengetahuan
, dan
Keyakinan
Guru-guru
Pendidikan
Khas tentang
autisme.

Huraian
-

Stone dan Resenbaum (1988) dalam kajiannya tentang


kefahaman mengenai autisme di kalangan ibu-bapa dan
guru-guru di Amerika Syarikat mendapati para responden
mempunyai salah faham mengenai autisme. Ibu-bapa dan
guru-guru juga mempunyai fahaman yang berbeza yang
mungkin mempunyai impak yang negatif ke atas usaha
koloborasi mereka.

Hasil kajian Schwartz dan Drager (2008) yang mengadaptasi


soal-selidik Stone dan Rosenbaum (1988) tentang
keberkesanan latihan dan tahap pengetahuan mengenai
autisme di kalangan ahli Terapi pertuturan di Amerika
Syarikat mendapati mereka yang terlibat tidak menerima
latihan mencukupi dan kurang berkeyakinan menyediakan
perkhidmatan untuk kanak-kanak mengalami autisme.

Kajian yang dilakukan di Malaysia oleh Susanna Philips (2005)


kepada guru-guru arus perdana mengenai tahap
pengetahuan tentang autisme, mendapati mereka kurang
pengetahuan mengenai aspek kognitif, sosial dan emosi

Analisis Penyataan Masalah


Tajuk
Artikel
Aplikasi
Kaedah
Dynamic
Interactive
Icon Atau Dii
Bagi
Meningkatka
n Kemahiran
Sosioemosi
Dalam
Kalangan
Murid
Autisme

Huraian

Berdasarkan artikel yang dibaca, pengkaji


telah
menghuraikan ciri-ciri kanak-kanak autisme mengikut
kelemahan berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan
mahupun keinginannya, hingga mengakibatkan masalah
sosial, komunikasi dan tingkahlaku.
Terdapat artikel-artikel yang menceritakan tentang kajian dan
usaha penggunakan aplikasi teknologi maklumat dalam
membantu kanak-kanak autisme mengenal perasaan
gembira
Ada artikel yang menceritakan tentang penggunaan telefon
iphone dan ipad serta aplikasi berimej yang membantu
mengenalkan kanak-kanak autisme dengan pelbagai emosi
(mimik muka)
Dalam buku Kaedah Santai Tutur Untuk Kanak-kanak Autisme
oleh Jessica Ong Hai Liaw, satu kajian kes ke atas lima orang
kanak-kanak autisme dan telah dapati bahawa Kaedah Santai
Tutur (dengan muzik, nyanyian dan drama) adalah mod
pembelajaran bahasa yang terbaik untuk kanak-kanak
autisme.
Tetapi masih belum ada kajian berkaitan Kaedah Dynamic
Interactive Icon Atau Dii yang lebih mudah dijalankan di Kelas

Analisis Penyataan Masalah


Tajuk
Artikel
Strategi

Pengajaran
Dan
Pembelajaran
Guru Dalam
Menangani
Masalah

Pertuturan
Dan Bahasa
Kanak-kanak
Autistik

Huraian
Pengkaji berpandangan bahawa kanak-kanak Autistik sering
berhadapan dengan cabaran-cabaran dan masalah-masalah
dalam pertuturan dan Bahasa seperti penggunaan Bahasa,
perkataan, imaginasi dan penggunaan pemikiran yang
abstrak dengan disokong beberapa kajian yang lepas.
Pengkaji berpandangan peranan guru pendidikan khas
penting
dalam
merangka
strategi
pengajaran
dan
pembelajaran yang lebih berkesan kepada kanak-kanak
Autistik.

Analisis Penyataan Masalah


Tajuk
Artikel
Pelaksanaan
Program
Pendidikan
Inklusif Murid
Autistik di
Sebuah
Sekolah
Rendah

Huraian

Program Pendidikan Inklusif (PPI) bagi murid bermasalah


pembelajaran telah lebih sedekad dijalankan. Oleh itu, satu
kajian yang menyeluruh perlu dijalankan terhadap semua
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PPI supaya ia dapat
diimplimentasikan secara berkesan dan memberi impak
positif kepada semua murid yang terlibat sama ada murid
berkeperluan khas mahupun murid normal yang berada di
kelas tersebut.
Bagi memenuhi keperluan murid autistik yang berada di
dalam kelas, guru mata pelajaran akan membuat
penyesuaian. Keadaan ini akanmengubah corak interaksi
sedia ada dan sebaliknya memberi kesan kepada muridmurid normal pula.
Pelaksanaan PPI akhirnya, tidak memberi apa-apa kesan
positif kepadamurid berkeperluan khas. Malang sekali jika
murid-murid normal turut rasa tergugat dan menganggap
program ini telah memberi kesan negatif terhadap proses
pengajaran dan pembelajaran mereka.
( Gargiulo, R.M. 2006 )
Program Pendidikan Inklusif murid-murid berkeperluan khas

RUMUSAN PENYATAAN
MASALAH

Penyataan masalah bersandarkan kajiankajian lepas.

Terdapat gap dalam semua aritkel dan


prosiding.

Analisis Metodologi
Tajuk
Artikel

Rekabent
uk

Pembangu
nan
Perisian
Kursus
Saya Suka
Belajar
Untuk
Pembelajar
an Bahasa
Melayu
Bagi
Kanakkanak
Autisme

Kajian ini
mengguna
kan
kaedah
kajian kes.

Populasi/
Sampel

Sampel
yang
dipilih
adalah
terdiri dari
lima
orang
kanakkanak
autisme
aras
ringan
yang
bersekola
h di
sebuah
sekolah
rendah di
Kuala
Lumpur.

Instrumen Kajian

Satu borang pemantauan


khusus yang pernah
digunakan oleh Megan
Davis, Kerstin
Dautenhahn, Chrystopher
L. Nehaniv dan Stuart D.
Powell di dalam kajian
mereka yang bertajuk The
Narrative Construction of
Our (Social) World: Steps
towards an Interactive
Learning Environment for
Children with Autism telah
digunakan sebagai
instrumen bagi kajian ini
dengan sedikit
pengubahsuaian dilakukan
agar ianya sesuai dengan
keperluan kajian.
Borang ini dilengkapkan
sendiri oleh penyelidik
sambil dibantu oleh guru
kelas yang
berpengalaman

Analisis
Kajian
Maklumat serta
data dianalisis
dengan
menggunakan
statistik melalui
pendekatan
deskriptif, iaitu
dengan melihat
kepada kadar
kebolehgunaan
perisian kursus
ini.

Analisis Metodologi
Tajuk
Artikel

Reka
bentuk

Tahap
Latihan,
Pengetahu
an, dan
keyakinan
Guru-guru
Pendidikan
Khas
tentang
Autisme.

Reka
bentuk
kajian ini
mengguna
-kan
kaedah
tinjauan.

Populasi/
Sampel

Sampel
kajian yang
dipilih ialah
Guru-guru
Pendidikan
Khas
seramai
112 orang.
Populasi
yang dipilih
merupakan
peserta
yang
terlibat
dalam
sebuah
bengkel
yang
dianjurkan
oleh Fakulti
Pendidikan
Universiti
Kebangsaa

Instrumen Kajian
Instrumen kajian yang
digunakan ialah soalselidik. Soal-selidik ini
terbahagi kepada 4
bahagian
iaitu :
Bahagian A- Demografi
responden
Bahagian B- Latihan guru
Bahagian C- Tahap
pengetahuan
Bahagian D- Keyakinan
guru

Analisis
Kajian

Kajian ini
menggunak
an soal
selidik bagi
memungut
data. Data
kemudian
dianalisis
menggunak
an statistik
deskriptif
bagi
menjawab
persoalan
tentang
tahap
latihan,
pengetahua
n dan
keyakinan
guru
tentang
autisme

Analisis Metodologi
Tajuk
Artikel

Rekabent
uk

Populasi/
Sampel

Instrumen Kajian

Aplikasi
Kaedah
Dynamic
Interactiv
e Icon
Atau Dii
Bagi
Meningkat
kan
Kemahira
n
Sosioemo
si Dalam
Kalangan
Murid
Autisme

Kaedah ini
menggunak
an kaedah
eksperimen

Kajian ini
melibatkan
seorang
murid
daripada
Program
Pendidikan
Khas
Integrasi
(PPKI) di
Sekolah
Kebangsaan
Kedai Buluh
Kuala
Terengganu

Pengkaji telah
menggunakan instrument
temu bual berstruktur dan
pemerhatian berstruktur di
dalam kajian ini.
Pengkaji telah memilih
untuk menggunakan
model kajian Kemmis &
Mctaggart (1998) sebagai
panduan asas bagi
melaksanakan kajian
tindakan ini secara teratur
dan bersistematik
Pengkaji menggunakan
borang senarai semak
yang mengandungi aspekaspek yang akan diperhati
oleh pengkaji.
Antara aspek yang
diperhatikan pada
peringkat awal ialah aspek
bahasa dan pertuturan,
interaksi sosial atau

Analisis
Kajian
Dapatan kajian
diperolehi hasil
daripada
analisis data
secara
deskriptif
menggunakan
dua jenis
instrumen
kajian iaitu
pemerhatian
dan temu bual.

Tajuk
Artikel

Rekabe
ntuk

Strategi
Pengajaran
Dan
Pembelajara
n Guru
Dalam
Menangani
Masalah
Pertuturan
Dan Bahasa
Kanakkanak
Autistik

perbincan
gan

Populasi/
Sampel
tiada

Instrumen Kajian
tiada

Analisis Metodologi

Analisis Kajian
1.

2.

3.

Membincangankan
ciri-ciri kanak-kanak
autistik dan
pertuturan.
Membincangkan
punca-punca
berlakunya masalah
pertuturan dan
bahasa di kalangan
kanak-kanak
autistik
Membincangkan
strategi pengajaran
dan pembelajaran
guru terhadap
kanak-kanak
autistik bermasalah
pertuturan dan
bahasa

Analisis Metodologi
Tajuk
Artikel

Rekabentuk

Populasi/
Sampel

Instrumen Kajian

Analisis Kajian

Pelaksanaa
n Program
Pendidikan
Inklusif
Murid
Autistik di
Sebuah
Sekolah
Rendah

Pengkaji
menggunaka
n gabungan
kaedah kajian
secara
kualitatif.
Dua kaedah
pungutan
data telah
digunakan
iaitu
temubual dan
pemerhatian
melalui
senarai
semak.

Populasi kajian
ini ialah
Sekolah A iaitu
sebuah sekolah
rendah
berenrolmen
rendah di Kuala
Lumpur.
Sekolah A
merupakan
sebuah sekolah
yang
menjalankan
Program
Pendidikan
Inklusif yang
dinamakan
Projek Rintis
Pendekatan
Inklusif Bagi
Murid-murid
Autistik.

Senarai Semak Pemerhatian


Kelas Inklusif. (Lampiran A)
Instrumen ini melihat aktiviti
pengajaran dan pembelajaran di
dalam kelas bagi
melihat bagaimanakah
pelaksanaan Program Pendidikan
Inklusif di sekolah yangdipilih.
Senarai semak ini telah diubahsuai
dan diadaptasi dari senarai semak
Vandercook
(1990) yang dipetik daripada
Saravanan (1997). Ia terbahagi
kepada tiga bahagian iaitu
seperti berikut:
Bahagian A : Mengenai
persekitaran fizikal kelas dan
mengandungi 4 item
Bahagian B: Mengenai aktiviti
pembelajaran dan mengandungi 4
item
Bahagian C: Mengenai Sosiolisasi
dan Komunikasi dan mengandungi
7 item
Set Temu Bual
- Protokol Temu Bual Guru Besar
( Lampiran B )
- Protokol Temu Bual Guru

Analisis kajian
melalui pungutan
data telah
digunakan iaitu
temubual dan
pemerhatian
melalui
senarai semak.

RUMUSAN
METODOLOGI
Metodologi jelas kerana menyatakan kaedah
kajian,
instrumen, responden dan kaedah analisis data.

Dapatan Kajian
Dapatan Kajian
Berdasarkan Persoalan
Kajian :
1. Adakah perisian
kursus ini berjaya
menyediakan
keselesaan, menarik
perhatian dan memberi
pengalaman kepada
kanak-kanak autisme?

2. Adakah perisian
kursus ini sentiasa
berada dalam
perhatian kanak-kanak
autisme sehingga
mereka berasa seronok
berinteraksi dengan
perisian kursus melalui
tugas yang telah
diberikan dan tidak
menghadapi sebarang
masalah apabila
menggunakan

Huraian
Ya. Kesemua responden menunjukkan tingkah laku yang positif
sebelum, semasa dan selepas menggunakan perisian kursus.
Ini terbukti apabila beberapa orang responden berasa sangat
teruja dan seronok untuk memberi respon apabila perisian
kursus dijana pada skrin di hadapan bilik darjah. Animasi dan
karektor yang terdapat pada halaman menu utama telah
memberikan rangsangan yang positif kepada responden untuk
terus menggunakan perisian kursus ini, terutamanya pada
modul aktiviti. Walaupun terdapat sedikit kekeliruan ketika
memilih menu, ianya tidak menjadi masalah dengan adanya
bantuan dari guru.
Ya. Kebanyakan responden berupaya berinteraksi dengan
perisian kursus kerana mereka hanya perlu mengklik objek
yang mengeluarkan label semasa tetikus dilarikan pada manamana bahagian di atas imej situasi Majlis Hari Lahir dan
Berkelah Di Pantai. Terdapat juga responden yang cuba untuk
mengklik objek yang tidak berlabel. Responden yang kurang
berkemahiran untuk menggunakan komputer dan tetikus telah
dibantu oleh guru di mana guru akan mengklik menu pilihan
selepas ditunjukkan oleh mereka. Sedikit kekeliruan berlaku
ketika menggunakan butang navigasi pada peringkat awal
penggunaan perisian kursus kerana ianya baru pertama kali
digunakan. Namun begitu, kanak-kanak tetap teruja
menggunakan modul latihan dan berusaha-sedaya upaya

Dapatan Kajian
Dapatan Kajian
-

Tahap latihan
Pengetahuan
Keyakinan

Huraian
- 50% responden mendapat pendidikan formal dalam
bidang pendidikan khas.
- Mereka menunjukkan pengetahuan yang baik
mengenai beberapa perkara tentang autisme, tetapi
keliru tentang beberapa maklumat penting seperti
mengenai diagnosis autisme.
- Guru-guru pendidikan khas menyatakan bahawa
latihan perguruan yang diperolehi masih kurang dan ini
menyebabkan mereka kurang berkeyakinan semasa
berhadapan dengan kanak-kanak autisme ketika
mengajar.
- Oleh itu, dapatan kajian ini boleh memberi implikasi
ke atas latihan perguruan pendidikan khas di negara ini.
-Latihan berbentuk praktikal perlu diperbanyakkan
untuk memberi peluang kepada guru-guru pelatih
mendapat pengalaman secara langsung dengan kanakkanak yang mengalami autisme.

Dapatan Kajian
Dapatan Kajian
Melalui Pemerhatian

Huraian

Melalui Temubual

Hasil pemerhatian secara keseluruhannya responden


menunjukkan peningkatan dan perubahan pada
ketiga-tiga aspek iaitu emosi, komunikasi dan
tingkahlaku. Borang skor tingkahlaku, komunikasi
dan emosi yang digunakan mengandungi ciri-ciri
seperti minat, aspek perubahan tingkahlaku, sikap
yang positif dan tumpuan murid terhadap aktiviti
intervensi DII yang dijalankan.
Keputusan selepas intervensi ini juga menunjukkan
peningkatan pada aspek tingkah laku berbanding
aspek emosi dan komunikasi.
Berdasarkan ketiga-tiga peningkatan aspek ini,
pengkaji mendapati responden telah menunjukkan
perubahan dan kemahiran sosioemosi responden
juga telah dapat ditingkatkan
Analisis temubual telah dijalankan bersama dengan
beberapa orang yang terlibat dalam kajian ini seperti
guru-guru PPKI, ibu responden dan pembantu murid
di PPKI
Hasil temubual bersama beberapa orang guru PPKI
di sekolah tersebut memberikan maklum balas yang
positif berkaitan penggunaan alat Dynamic
Interactive Icon dalam meningkatkan tingkahlaku

Dapatan Kajian
Dapatan Kajian
Berdasarkan Persoalan
Kajian :
1. Ciri-ciri kanak-kanak
autistik bermasalah
Pertuturan dan Bahasa.

Huraian
1. Dalam kajian oleh Schlosser dan Wendt, 20018 menyatakan
bahawa Di Amerika Syarikat dianggarkan 25% - 61% kanakkanak autistik mengalami masalah komunikasi yang serius.
Pengkaji berpandangan kanak-kanak autistic menganggap
komunikasi adalah tidak penting.
2. Perkembangan yang lewat berbanding kanak-kanak normal
menyebabkan kanak-kanak autistic mengalami masalah
pertuturan dan Bahasa.
3. Kerosakan saraf amyglada dan hippocampus di dalam otak
mengakibatkankana kegagalan menyimpan maklumat dalam
memori serta menyebabkan tiada babbling, gerak laku,
isyarat dan pertuturan kanak-kanak autistik.

2. Punca-punca
masalah pertuturan dan
bahasa kanak-kanak
autistik

1.

3. Strategi P&P
terhadap kanak-kanak
Autistik

1.
2.
3.
4.

Faktor genetik. Kemungkinan pasangan kembar seiras untuk


menghadapi autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman
bahasa adalah tinggi.
2. Jangkitan virus, keracunan makanan boleh mempengaruhi sel otak
dan seterusnya menggagu fungsi otak bayi.
3. Faktor pencernaan
4. pencernaan
P&P mediatif amat sesuai seperti komputer
Penggunaan symbol-symbol grafik
Peneguhan terhadap yang dipelajari
Aktiviti berkumpulan

Dapatan Kajian
Dapatan Kajian
1. Bagaimanakah
pelaksanaan Program
Pendidikan Inklusif bagi
murid pendidikan
khas kategori autistik di
Sekolah A dari segi:
a. Murid autistik
1) Ciri-ciri penempatan
murid autistik di kelas
inklusif.
2) Ciri-ciri pemilihan
murid autistik ke kelas
inklusif
3) Program persediaan
dan bantuan yang
diperlukan olehmurid
autistik. di
kelas inklusif.
4) Kemajuan yang
dapat di kesan dari
murid autistik
b. Guru-guru

Huraian

Program ini berjaya mencapai matlamatnya kerana


telah menjalankan beberapa perkara asas yang
menjadi prasyarat kepada kejayaan Program
Pendidikan Inklusif. Antaranya ialah hanya memilih
murid autistik yang menguasai kemahiran asas 3M
sahaja mengikuti program ini.
Selain daripada itu murid-murid autistik yang terpilih
boleh berkomunikasi dan tiada masalah tingkah laku
berat yang boleh mengganggu aktiviti pengajaran
dan pembelajaran.
Kelas-kelas inklusif di sekolah A mempunyai
enrolmen yang rendah dan kemasukkan murid-murid
autistik tidak membebankan.
Murid-murid autistik yang terpilih ini mendapat
bantuan dan kerjasamadaripada ibu bapa masingmasing. Ibu bapa mereka telah bersetuju untuk
mematuhi setiap peraturan yang telah dikeluarkan
oleh semua pihak seperti NASOM, Jabatan Pendidikan
Khas, Unit Pendidikan Khas Jabatan Pelajaran Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur dan pihak sekolah A

RUMUSAN DAPATAN
KAJIAN

Hasil dapatan dalam bentuk penerangan


untuk memudahkan pemahaman
pembaca.

Analisis Rujukan
Bi
l

Tajuk Artikel

Pembangunan Perisian Kursus


Saya Suka Belajar Untuk
Pembelajaran Bahasa Melayu
Bagi Kanak-kanak Autisme

Huraian
Rujukan yang dibuat mengikut gaya APA
(American Psychological Association)
Semua rujukan adalah Bahasa Inggeris dan
Bahasa
Melayu
Rujukan yang digunakan dari tahun 1993
hingga 2010.

Tahap Latihan, Pengetahuan


dan
Keyakinan
Guru-guru
Pendidikan
Khas
tentang
Autisme.

Rujukan Yang dibuat mengikut gaya APA


(American Psychological Association)
Semua rujukan kebanyakannya dalam Bahasa
Inggeris dan sedikit rujukan dalam Bahasa
Malaysia.
Rujukan yang digunakan dari tahun 1970
2008.

Aplikasi Kaedah Dynamic


Interactive Icon Atau Dii Bagi
Meningkatkan Kemahiran
Sosioemosi Dalam Kalangan
Murid Autisme

1)

2)

3)

4)

Mempunyai 14 rujukan yang terdiri daripada


buku-buku, melalui laman web di internet dan
jurnal-jurnal
Rujukan terdiri dari 4 buah, 5 jurnal dalam
negara dan 5 jurnal dari luar negara
Semua rujukan adalah Bahasa Inggeris dan
Bahasa Melayu
Rujukan yang digunakan dari tahun 2000
hingga 2014

Analisis Rujukan
Bil
4

Tajuk Artikel

Huraian

Strategi
Pengajaran
Dan
Pembelajaran
Guru
Dalam
Menangani Masalah Pertuturan
Dan Bahasa Kanak-kanak Austik

Pelaksanaan Program Pendidikan


Inklusif Murid Autistik di Sebuah
Sekolah Rendah

Sumber rujukan terdiri daripada jurnal,


buku dan laman web.
Terdapat 25 rujukan daripada dalam dan
luar negara.
16 rujukan dari Bahasa Inggeris dan 8
Bahasa Melayu
16 rujukan daripada jurnal, 5 daripada
buku dan 3 daripada laman web.
Rujukan diambil dari tahun 2006 2012.
Disusun mengikut abjad.

Semua rujukan adalah dari Bahasa Inggeris


dan Bahasa Melayu .
Rujukan juga dari Artikel dalam jurnal
elektronik:
http://www.autcom.org/criteria.html
http://www.autism.org/styles.html
http://www.autismresources.com/autismfaq-defi.html
http://www.educationnext.org/20041/42.htm
l
http://puterakembara.org
http://www.researchmethods.com/

RUMUSAN RUJUKAN

Semua artikel dan prosiding mengunakan rujukan lebih


dari 20 rujukan.
Rujukan terdiri daripada pelbagai sumber bermula tahun
1979 hingga 2012.
Menggunakan rujukan dari Bahasa Melayu dan Bahasa
Inggeris.
Rujukan yang dibuat mengikut gaya APA (American
Psychological Association) dan gaya penulisan UKM
Penggunaan rujukan yang terlalu lama iaitu terdapat
rujukan dari tahun 1979.
Susunan rujukan mengikut abjad.

Perbincangan
Bi
Tajuk Artikel
Huraian
Perbincangan
l
1

Pembangunan Perisian Perbincangan menjurus kepada


Kursus
Saya
Suka
objektif kajian dan disokong dengan
Belajar
Untuk
hasil kajian lepas.
Pembelajaran
Bahasa Perbincangan mengaitkan hasil kajian
Melayu Bagi Kanakadalah selari dengan hasil-hasil kajian
kanak Autisme
lepas.

Tahap
Latihan Perbincangan menjurus kepada
Pengetahuan,
Dan
objektif kajian dan disokong dengan
Keyakinan
Guru-guru
hasil kajian lepas.
Pendidikan
Khas Perbincangan mengaitkan hasil kajian
Tentang Autisme
adalah selari dengan hasil-hasil kajian
lepas.

Aplikasi
Kaedah Perbincangan menjurus kepada
Dynamic
Interactive
objektif kajian dan disokong dengan
Icon Atau Dii Bagi
hasil kajian lepas.
Meningkatkan
Perbincangan mengaitkan hasil kajian
Kemahiran Sosioemosi
adalah selari dengan hasil-hasil kajian
Dalam Kalangan Murid
lepas.

Perbincangan
B
il

Tajuk Artikel

Huraian

Strategi Pengajaran
Perbincangan menjurus kepada
Dan Pembelajaran
objektif kajian dan disokong dengan
Guru Dalam
hasil kajian lepas.
Menangani Masalah
Perbincangan mengaitkan hasil
Pertuturan Dan Bahasa
kajian adalah selari dengan hasilKanak-kanak Autistik
hasil kajian lepas.

Pelaksanaan Program Perbincangan menjurus kepada


Pendidikan
Inklusif
objektif kajian dan disokong dengan
Murid
Autistik
di
hasil kajian lepas.
Sebuah
Sekolah Perbincangan mengaitkan hasil
Rendah
kajian adalah selari dengan hasilhasil kajian lepas.

RUMUSAN PERBINCANGAN

Empat prosiding dan artikel berjaya mengaitkan hasil


kajian dengan permasalahan yang hendak dikaji.
Satu prosiding tidak menyatakan perbincangan
secara spesifik kerana tiada persoalan kajian
dinyatakan dalam kajian.

Kesimpulan
Tajuk Artikel

Huraian

Pembanguna
n Perisian
Kursus Saya
Suka Belajar
Untuk
Pembelajaran
Bahasa
Melayu Bagi
Kanak-kanak
Autisme

Melalui kajian yang dijalankan, terbukti bahawa kanak-kanak


autisme sememangnya mempunyai pelbagai kecerdasan yang
unik serta berbeza di antara satu sama lain. Berdasarkan hasil
dapatan yang diperoleh juga dapat dinyatakan bahawa perisian
kursus yang dibina telah mencapai objektif dan menjawab
persoalan kajian seperti yang telah ditetapkan. Melihat pada
reaksi, tingkah laku dan komitmen yang ditunjukkan oleh
responden pada sebelum, semasa dan selepas menggunakan
perisian kursus ini, boleh disimpulkan bahawa kanak-kanak
autisme sangat berminat untuk menggunakannya dan boleh
belajar menggunakan komputer dengan baik.

Tahap latihan,
pengetahuan
dan
keyakinan
guru tentang
autisme.

Melalui kajian ini, kursus perguruan formal didapati masih


kurang berkesan melatih guru-guru pendidikan khas bagi
memahami dan mendidik kanak-kanak mengalami autisme.
Latihan dalam perkhidmatan hanya sederhana kualitinya. Para
guru juga mempunyai keyakinan yang rendah tentang kanakkanak autisme.

Aplikasi
Kaedah
Dynamic
Interactive
Icon Atau Dii

Secara
keseluruhannya
penggunaan
kaedah
Dynamic
Interactive Icon ini telah menunjukkan perubahan kepada
kemahiran sosioemosi murid autisme terutamanya aspek
tingkahlaku dan kawalan emosi. Pengkaji mencadangkan
penambahbaikan pada alat kedua intervensi iaitu Blog DII

Kesimpulan
Tajuk Artikel

Huraian

Strategi Pengajaran
Dan Pembelajaran
Guru Dalam
Menangani Masalah
Pertuturan Dan
Bahasa Kanak-kanak
Autistik

Pengkaji membincangkan ciri-ciri kanak-kanak autistik


yang bermasalah pertuturan dan bahasa dan punca
berlakunya masalah pertuturan dan bahasa di kalangan
kanak-kanak tersebut.

Pelaksanaan Program
Pendidikan Inklusif
Murid Autistik di
Sebuah Sekolah
Rendah

Kajian ini adalah satu usaha untuk melihat pelaksanaan


Program Pendidikan Inklusif murid autistik. Kejayaan
sekolah ini dalam pelaksanaannya adalah berdasarkan
ciri-ciri yang telah disenaraikan. Hasil dari kajian
tersebut mendapati perspektif baru.
Program Pendidikan Inklusif selepas pengkonsepan
semula pendidikan khas sedang beransur-ansur
bergerak maju. Usaha yang berterusan perlu bagi
memastikan program ini terus dijalankan dengan
teratur dan berjaya. Kita dapat meningkatkan muridmurid autistik ini dari satu liabiliti menjadi satu asset
yang penting dan berguna kepada negara. Mereka boleh
menjadi modal insan yang gemilang satu hari nanti.

RUMUSAN
KESIMPULAN
Secara

keseluruhan setiap kesimpulan yang dibuat


untuk setiap artikel dan prosiding mempunyai
cadangan dan saranan.

Pengukuhan

hujah mengunakan fakta yang sesuai.

Kesimpulan

yang dibuat adalah berdasarkan


dapatan kajian yang diperolehi dan menyatakan
sokongan terhadap dapatan.

Kesimpulan

artikel dan prosiding adalah ringkas


dan padat dengan mengaitkan hasil kajian serta
persoalan kajian.

Sekian, terima kasih.