P. 1
卡位(职业版) 目 录

卡位(职业版) 目 录

|Views: 24|Likes:
Published by shirley

More info:

Published by: shirley on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Sections

卡位(职业版)

目 录
引言 卡位,从平凡到优越
第1章
这不仅是一份工作(22 页)
1、 谁!"#位$
a) %&'(职#)是*+
b) ,-./,012345
c) “ ” 678# 9:;<
2、 工作,"=>?&'+
a) "#@AB到CD!E+
b) "B到F?GHI!E+
c) "JKL一MNO!E+
3、 %"#职业PQ
a) RST不UV
b) WXT不YZ
c) [\T不]^
d) 优越T不平_
第2章
卡位,`a"#职bcd(30 页)
1、谁ef!"#工作gh
a) iAjk
b) lm不?n
c) 工作op?q
d) rs不平t
2、uv职业wxy+
a) &'z#{|}~到uv
b) uv职业•€•‚rs
c) uv职业•€ƒ„#…†A
d) uv职业•€‡k#RSA
3、ˆ工作,作\‰,"Š不Š
a) ‹lŒ•一
b) Ž‹工作、••工作
c) ˆ‘业’R到“
4、”•卡位,a–职bcd
a) 卡位,—BCD
b) 卡位,˜™F?
c) 卡位,š›优越
第3章
卡位œ•,ž职b’R到“(28 页)
1、职bŸ,¡¢谁£
a) 优¤¥卡位#¦§¨
b) 位$¥卡位#©ª¨
c) NO¥卡位#«¬¨
d) -®¥卡位#¯°
2、±S²#职³
a) 职b是一´µk#¶
b) H·¸¹,º»职³
c) ¼½¸¹¾位
3、¿,¿,À1(职Á"r¿
a) ÂÃ(职#ÄÅÆ工
b) ÇÈ(职#ÄÅÆ工
c) ÉÊÁËÌÍS%"(职+
4、卡位œ•,"#职b4Î越š越ÏÐ
a) ¸¹卡位,ÑÒÓA
b) 职位卡位,Ô(Õ位
c) 职业卡位,—™»–
第4章
Ö×Ø位,ÙØ"#ÚÛ职业目Ü(26 页)
1、 “ ” ÝÞºß职业# ÜÖ à.
2、 “ ” Ö×Ø位,工作是"职á#一M â¨
a) "ãäå&'工作+
b) Ö×#æç[è
c) Á±{éK[è
3、“ ” êë4ì 从Ø位íî
a) L一M{ï1[è#ðñ
b) òó职b#ôõ
c) öOY÷øù#úû
d) üýT不þÿ
4、卡位,不越位
a) 越位是职b#禁忌
b) 没1¾à#命令,À1¾à#执R
c) 到位T不越位
d) 克服[²膨胀r理
第5章
挖掘优¤,?新审n"#职位价值(20 页)
1、21 世纪,xyòó²们#职bðñ+
a) 职b白-#危N
b) òó=‚#ðñ
2、1一M岗位永远缺{
a) 永远1经理说招聘不到优秀#{
b) 永远1ËÌ说þr不!7m#业"
c) |%7m˜##{永远$缺
d) |ÁËÌþr#{永远$缺
3、挖掘"#职b优¤,不€%*{å%&
a) "1x'职b优¤+
b) ËÌ()"%7m*+##,E+
c) -×[è#目Ü,不€,±{#.ª/
第6章
å到0‚,1Ø"职á一2#»3(30 页)
1、 “ ” 45职b 67 ,"8'6+
a) “ ” 9:4 ;
b) 职b67<<
c) =ê67#>?
d) @jA,BC是MD
2、ˆEFGH谁+
a) L一IJEFïKB1价值
b) LMNO#EF
c) Ò»öP#PQ
3、 “ ” å到0‚,5到"#职b RS
a) "#职bT{wxy+
b) UòRS,VåWyX
c) Y±{>#=远一¨
d) Á优秀»%PQ
4、是Z[w业\]^_TM
a) “ ” `D™经ab 0cde一{,"Od谁+
b) 新f>g)d#h言
c) L一õÎïX›Di
第7章
j¦ab,Á工作G"一k»l(28 页)
1、仅仅m业»n不o»n
2、 “ ” pr职b# qr
3、 “ ” abjs,tu vw #{w一k
a) 不xy一z#z{,–x|一z#b}
b) ~优秀#{w一k,ÀO•"€B=优秀
c) »%g•/
4、‚탄---职ᇻˆ‰
a) HŠ[è
b) -×Ø位
c) ÍS卡位
d) H‹执R
e) º»Œ"
f) ü•Ž•
g) 1不••
h) ab‘˜
第8章ˆ’“*到工作]A(22 页)
1、工作”•–S”
a) ÖS#rs工作
b) —理工作]#iA
c) ˜ý™š›œ
2、不€工作•,åMž-#Ÿ/
a) ¡¢"#工作
b) €m优V
c) £不¤¥
d) ¦·¦u
e) ý§¨’
3、职b{,©一Mª«H[è
4、工作X¬’“#Î1t远
(工作X¬’“#9M-®)
第9章卡位Ù¡,˜w¯:一世纪(4 页)
°录¥卡位¦±(10-20 页)
引言 卡位,从平凡到优越
第一章 这不仅是一份工作
工作不²³´µpE¶,·¸¹ºl!»¼½、Im¼½、¶ø¼½U¾<
€¿À工作],"€ÁZËÌ、Im、!ÛÃÂÃÄ,"€Cz¾<¾z#ÅÆ、
ÇÆ、NOGÈÉÀ"#sÊ,"#L一ËÌÍ,ÎÁ1Ø"#职业ÏÐBÑÀ
"#@AB到CD!E+
"B到F?GHI!E+
"JKL一MNO!E+
éK¥
RST不UV
WXT不YZ
[\T不]^
优越T不平_
1、谁!"#位$
À€1{Òw#Õ>,–1这zÓz#ÔÀwÕÖ…>#678¶,Òw
”×t##ØÙÚ,不经ÛF,"#位$2|–Ü谁!À
a)%&'(职#)是*+
ÝmIÞ¥ßpà~páâ
LM7mïO1这z一Å{,*们工作@A,业\M¹,ãBlm#\Œ,
ä是一åMæÔ(#NO,*们ç是0VÜèé#{,*们µêë,%&'(
职#)是*,T不是[è+
ìw这ÅÆ工#¸Ê,*们íBµ不7平,îïðú,%7mña!不ò业
\,B到#À是lm#一óô3õ,ç一ÎB不到Ô(ÀTÓ'ö÷G|A不É
[è#Im,çw不ø#(职ùv,×不7平!ú
ìwlm#¸Ê+>,工作@A是ûü#,ýæ‚þ0OÜH2#,µtE
ÿ[²感íG实际评价4F是1差距#ÀT且ýæ‚G(职4F•没10然#联
½À7mÔ拔Æ工,除!>"#业\,=?€#是>"是Z|}¡Œlï#职位À
所Ã,永远不€H%7m不O慧眼Š{À职b没1£z#7平,5到问题ûü
积极ûz,óM解1#>;À
,职b失#E,ûH‹观†职位Y[èu#Im,>>*们1x'Õ>Y[
è‡À或©是[è#ab精y不},或©是[è#{际¼½不R,或©是[è不
|Ö×#揣测lm#想;,UUÀ
(迁是综ät>因¿#结果Àû˜ý•‚#rs,不øÔ([è#优¤,IE
öO!Ò"、#积$ÏÀ
pà是%7m#职Æ,工作&'@A,((%7m业"ù)ù¨,业\*
*-VÀ2是*+经工作!5 ,,ç一ÎB不到Ô拔ÀTYpà-’7m1 ,
#pá,|A平平,¸经(./´pà,çw工作1 ,0–+经(到!g1
l,æw+经是*们p1#1l!À2到业"问题,pá¸是3?´pà,À
是45从ÃB#6.€»!æw#I7À08,pà所w9:#经理职位i
缺,;Im<!说,7m¡¢Ápá=ŒÀpàryµ是不平t,%&'(职
#)是*+
À125%#{从+不íB[è>不5
41%#{((íB[è>不5
34%#{?@íB[è>不5
职b]#tA{ïíB[è>不5
b),-./,012345
ÝmIÞ¥ß[B-.â
wµtÆ工#眼],-.)是一C是5¥D5不‚、ÂÃWX,HÆ工EpF,
5理mh不7平,G´HI,JKÆ工#工作,j´迁–ÃÄUUÀ!Û>不k
“ ” -.,•” ",,¸不ɲ 这<不«实际LM#想;,N实是!Û0[不O
A#ýæÀ
µt{PQ~[è优¨G-.#缺¨zYÀ{Cº{,lm1缺¨µP(,À
€不PQN工作岗位#ÏR,这Å缺¨不|作%—理/#缺¨À
一M-.|’¬—理®S,[然1*j{45,€öOTUGöPÀ作%!Û
不ûüVLwWX-.是ÉÊˬYZ#,Tûª[实#u”-.ú,是X
›»n#:\À
“ %]^#职Æpá说¥ ²_`ù工作E,经(;到Im们w一k说-.
#ab,Í€cd”-.#%{5世、工作ö|>CÀYÉ这位-.工作|A不
8'z+不()8',l-.#+是XefB‚,是ghgBt,¸是{lB
i5,¸是-.#l»j!眼UÀkk越lr理越不平t,íBu”这z#-
” .工作‹是mk#noÀ
puqrs是]]tulÜ[B0t#-.4一Àwv{>+,rs是一
M没wx,没yÒ#Õz,ç|}žM{|A远远{j*#|\、á•、}Êa
结w[è~c,œ¡!•€,ñ¦!]]tul¥§EF0l#•一à‚Àr
s#»n4)w´*#-.ƒ÷,({GŒ,”„…†À
‡”)结一![è9:lm#优¨,ýæM¹#Im#优¨,ˆ‰ŠM[è#
不§À
-.#优¨
ýæM¹#Im#优¨
[è#不§45
c “ ” )678# 9:;<
ÝmIÞ¥ßp果%&'¿‹â
“ ” 职b]#µt{Œp果一z,z´ 678•Ž •4•‘不Â,’想-“
˜”,çw不经ÛF+经Ü•–M²À
~N—˜™š678#@›²œ,不Éþ!不•GCž,Ÿ”N],Þ
¡¢À
67812Ò#9:;<,À1ãû这'9:;<,|w工作]É£B
¤,Brû{À
“ ” “ ” 5理 678•Ž 19 不 ¥’¦<¥
 不§.£z7平
 不µ¨Im是[
 不©ªlm¡ï
“ ” w9 不 ¥’¦<4ø,¸1«õ9:;<À¬-®¯!一页]#«õ9:
;<À"w678y#ýæ°ä这«õ;<E+
p果w%7myåO¡,±是M²³#‚‚{,工作[[实实、Œ´Œ•µ
GImCC•、G¶·5µz´678•Žák¸¹、º»¼½Àä是p果#
678Í—是M¾¿、€À、vw#Á{,1'Â5,zG±工作Û…不G#p
Ã)是Ä、i、Å,¸tÆÇ”p果一)—ÄpÃÀp果不Èɬ是[Ê,因Ë
•不ù¬,À是LDú‚[è#工作À,pÃÜÌ¿‹0,ÍÎ是[PQ»Ï
#Í—žÍÐzÑÒ到p果”l,55ÓÂGóÔŸ,Õ,0,p果ÖÜÌ¿
‹À
测‡"#6782ÒA
9:;< 2ÒÜ× "å#8'z+
ØPrs T然Á678•Ž,ö”¸ž目-,~{
%G
差( ) 一Ù( ) ‚( )
ab精y H·M{#»n+[´ab#»n,M{z
ab#ÚÛ越t,wab#IO越kÀ
差( ) 一Ù( ) ‚( )
•Ü是[ Ý从ÞM,不w678yßàá言,不€â
ã[èG*{#ä<À
差( ) 一Ù( ) ‚( )
å=³Œ wã,#Eÿæ´å=³Œ,OHImGl
mL!‚#çÑ,ä不€èÈéêëÀ
差( ) 一Ù( ) ‚( )
˜ýìp ík招¡,不€ýîïr,˜ýð越#ýæ,
ñýìòsÀ
差( ) 一Ù( ) ‚( )
ãEón “ ” ã,#%[èÙa Môï #NO,ä不€
õ´ýæ,öÖENÀ
差( ) 一Ù( ) ‚( )
÷结•ø 不ùpa™,z´G[è1Ÿ¼½#Im,
不—Ä,xú%}À
差( ) 一Ù( ) ‚( )
不û不ü 不ýþfX,不xCzlm、不xGlmW
X、不xGlmÿ=À
差( ) 一Ù( ) ‚( )
永远忙碌 å‚’职工作,•E刻˜ý忙碌状sÀ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
lC«õ9:;<],"0•€¨’#9õ是¥___________、___________ G
___________À
2、工作,"=>?&'+
工作占据!²们{2一Õ¸t#EF,å载!²们一2#ïr、理想、目Ü、荣
誉、»–、价值,¼½到²们#财富、Õ位、Q声、收¬、房子、假•À2Ã说工作Î
Á1Ø”²们{2#质OÀ
工作,"=>?&'+是V5“#+是F?H2+¸是不ø晋(+6Á!
C#测‡¥

趣味测‡:
w‹h#蛊;4!,ß{£牺牲!Ï声#权#,罗密欧G朱丽叶<â付!2命ÀÖ是‹h
\#",%!!到"‹##$%味所ÈÛ付M#0u&价,O是Ã!x一<+
A.'命(ò
B. )*{ì
C. +,ʦ
D.-./0
12I3¥
ÌÍA¥"想€从7m],B到[4ÏR#Í5权,O6[²#实AG7
A,É果不|B到8-,或"不ˆ是-所9目#͸,这ï不是"|:#,
"[然O想€;<ÏÐ,=k2命#新q>À
ÌÍB¥"•€ý§B到lm#?8GUŠ,€是5不lRS,或是RS@
AB远"E,"–O1CD#Eï,C;ˆŒ从B一z`FG命À
ÌÍC¥"0wÛ#是“#ÙÊG·¼权Ø,vH、IJ或IKÙÊ,LL不
|Y±{òÀ一å这'¦1“#M¤或不…,"–没1工作SA,:不K感N工
作CDO,ºPÔ不kQ+À
ÌÍD¥"是没1RP感#{,É果"æw#工作,不|S§"#•.,或
是Á"íB不TU,VE1WX或Yßš{#2|À一¨¨¡‚ZS,–OÁ"
[N\想,]’不|Úr工作À
a)"#@AB到CD!E+
^罗X_`ab•{!1一位
žc,uV[èl,dœÀ这
位žcíB*ûüB到Ô(,
ez_`说¥“ ²ûü(到=
?€#-.岗位,因%²#经
6f富,`ùj10Æ?€œg
À” ab•_`H%这位žc
#|A不§Ã=Œ=u#职"
,´是*VÛh”iw~c#
œj说¥“ /‹#žc,‚‚
>>这'j子,·们kò`ù
j20Æœg,2·们l然是j
子À”
µt{@A工作!,çB不到·û#CDÀ
mn一![è是不是o!!C#¾à¥
工 作]# ¾ à O 状 ¨’ #>;
mCp-一 ˆ J " ) 是 µ 忙 碌,q r) 1 ú 不 º
#m,2 是 到 ï +s t•不 uÀ
ûˆ 工 作 ¡ ¢‚,I·è?uõ,1 õ 不 v#
5理À
j´¼w缺¨ " )íB 是 [ è # 缺¨P Q!x
y,çz• ! [ è # ‡ •À
É果 想Å ## º » 职 业 ¡ ¢,0c{ U[ è #
优 ¤À
Ál m1Ø[ è
#命”
H % [ è # 命”|£ w l m { ],
}目 #þäz ># ‚~À
û[ è Ù Ø 目 Ü ,••N‚ 工 作 ¡ ¢,ó N O
G l m W X ,P × B 到 â ý À
H % | å ‚ !Û,
– | å ‚ Í —
H % w 目 B职 位 å B ‚ ,w Í—
# 职 位Ö| å B ‚ À
Í— ¸• € 工 作 à ø # õ €,É1•| A、‚
p | A 、1ƒ| A U,这'| A • € „VÑ ÒÀ
这r…” Ó r u ) 是íB ± { # 工 作 = 理想,(
(1“ ¿‹” #想;À
ŒÊ 工 作 ï 是 不 Ç È # ,w新# 工 作 岗位 €j
¦新# {际¼ ½,C z 新 #† ‡GJœÀ€ •
æ实# sÊ> Væw # 工 作 ,不 |èÈ ¿‹À

b)"B到F?GHI!E+
ˆ¬职b,ãû|A‰差,ÂÜ1Ü—˜#感íÀ’¬新o位,’¬新ab,
’¬Š2#‹Æ,ÖOPQ[”#ÜHI感ÀŒ•!C#å;,"2Ö‡—B
Im#F?GHIÀ

从Žmåk
“ ” ©t{PQ从`¤、•Õ、•‘子U pm ]’{ÀÉ果““实实üýå这'
“ ” pm ,¤0|µ–”¬新‹ÆÀ,1一M新NOE,kk–O•V想到~Ó'
G´åpm#新Imä作À
 不€––¡‰
€|}—然Cz¾à,|}æ´å=³Œ,|}˜'6yImÀT不是没º
没!#™^³Œ,W>š¡#òó¦因,这OH{L!不»›GÂÃå=³Œ
#çÑÀ
 å‚份¶工作
Æ工0?€#是å‚份¶工作,Ó是"[è#职业À不—±{åB8z,m
h一到!"{y,–[ž·åBºßC缺À

不èÈÏýÛ…
œ—"#MϨ是‚#,ä是4´"#jB缺•‰u#n¨,ž缺•·û
“ ” #pnWX,µ2|jB€»!不Ÿ³# \¡ À

¢å-ï£
w0€#EÿåM-./ÀYÉ,ËÆ工¤¥!,1ƒM¦±7zµImÔ
(!,íM§¨OÀ[¦©æ,±{XlOª«l"À
[²实æ•€
F?•€
¬ÛG‹•€
(HI)
RP•€
2理•€

ì»
•.SÆ-
ß]r理ökX®•ž{ů¯¹¹#•.¬°%±
MSÆÀ¬ÛG‹•€(HI)位´第9SÆ,É果
B不到S§,M{–O感到²³Gi´ÀF?•€位
´第µS,这O•{íB[èw这M世ùl是1价值
#、1|A#、1AO#ÀÉ果B不到S§,–O.
¶[û感、C/感G失©感À
c)"JKL一MNO!E+
w职bl#"((••l`z[è不7,••RS~[èCø,••lm不
H[èÔ·NOÀ
"H%¥lmûü>到!"#@A,Ö!解"#工作|A,ç不H"Ô·
¸Ð#NOÀ
lmH%¥"#×是优秀#Æ工,ä*•不!解"#想;G^-,不是没
想j?•",ä"ç不()JKNOÀ
N实,职b]#µtNOï是U[è™+#,T不是lm¹º#À
因Ë,"ûG´从[”Ïæ问题¥不€•D»{,T是œA@Ë›BµÖ不
€•V*{¼/,T是积极òóN5µ=不|½UNO,T是æ´ñaNOÀ
»n/4所ûn,是因%*Š´ÿô、ÍS’Ð,G´JK¡##ENÀ
N5从+ï不O©w•¾V¿/#ïlÀ
ÝmIޥߢ%7må÷¦â
%7m##À{Æ¥假ìÁE,wy]45!ÂNm€ÀÜ,´ÃNl:Õ
MpE0,Ä´ÜIÅÀ–w*们!ÃN#Eÿ,#À{Æ=然想到øCÆØ
O1µt#é/,这ÆÛøÖ©–是一ÆH*#7mÇ’ÜÈÉc#‚NOÀ
´是,*•[èV”#&服å!一MÊË,lCÌ”¥XXX GXXX 7mÇ’
RP—ÅúT这MŠS,_‚Áé/f到!,这Á*们7mQ声k作ÀËÌ因
ËTkù3U*#N),•(*å!#ÀÍ—À
NO–是w一ÍÎz声]íî,一ÍBã
声]’R,一ÍÏ>G|声]结е
NO–是,±{¸不-白,¸不理解,Ñ
kà解²们E,²们-白²们w作&',
²们理解²们想€&'Ò,±{-白E,
²们+经»n!Ò,±{理解E,²们+
经»n!µ
NOŒpÓ,+#EÿÔC声Õ,š#E
ÿÁ"Ö失×?À
JKNO,þ0|˜,ä是不JKNO,
wØ平_ú
NÎ1ØMÎ,NO1Øþ+À
&'是NO+
3、%"#职业PQ
ÝmIÞ¥ßpÃ#æ状â

不ò{z工作感到ØÙ不Ú¥LD一’7m,–是Ûð#íîÀ从第一ÜJ
k,WA¡E!)#EFÀ一ÝD!+,没å&'mh,ç感到Þ”CAÀ想j
€ß工作,žxó不到工作,Ö不()üß到xyÀ
*们À是wû付工作,ˆ工作>»一<<2#工à,ˆ工作>»是一<不B
不å#ðg,这z工作!At'Ûðáú
N实,工作~"4F#¼½–Œ一Câ子À"ÉÊzV工作,工作–ÉÊzV
"À"S观ÕzV工作,工作–OÁ"–Sµ"ã˜ÕzV工作,工作–Oz"
㘵"%工作付M,工作OCD"=tÀ
工作占据!"#{2]一Õ¸t#EF,%!•"‹P–Sk+,%!不î
没"#ä,%!Ôu"#2K质O,æw6%"#职业PQú
pÃ是%ø^#职Æ,ø^#收¬u,‹Æ‚,Œ说是一份理想#工作Àä
*•不ª«[è#职业,ÝDNå#Ý理Hæ、联½ÃÄ、ÙئçUÀpÃ感
í[è–ŒMNè{,éC»–感2言À2是,%!ê子#ðë,%!¸房
ì,%!·Òí子,pÃ{然Œ9–)#工作”À
6C1!C:¯M问题
1. ²()7mz²w工作l#•VE+
2. ²1没1Á²P×工作#îæGsï+
3. ²是不是LDï1NO执R²0~{#工作+
4. wjA#ðD¶,²是ZO因%工作ýæ•‚T到3ßGýõ+
5. ²#lm或工作l#Iñ,是不是¼r²这M{+
6. 工作bä],是Z1{Oz²#’ÐùÃ?•+
7. 工作E,²#Û…是Z到?n+
8. 7m#Œ"、òó,是ZÁ²íB[è#工作µ?€+
9. ²#Im是Z¶A´u’质#工作+
10. 工作bä],²1没10‚#ô}+
11. wjA#ÄMõ¶,²是Zö经~{â²#’Ð+
12. 工作l,²是Z1öPG»l#NO+
a)RST不UV
1#{想;µt,RSµò,ˆ÷…þwøD,T)ˆRSLw!-DÀù想
”»n,ç没1付úRSÀ*们一Î5´NO、ù想、ûü状s,çPQÏ#™¥
RSÀwýþ],¾j!•N,这z一ÿ,2|–是一2À
RS孕š”»n,À1RS!12|»nÀRSk+,虽然不一ØO»n,
ä不RS,永远不2|»nÀ
因Ë,不—ù想是k是p,目Ü是u是ì,从æwíî,积极RSk+,不
ˆ¤¥UVÀ
ÝmIÞ¥ß;兰克~®特“â
20 世纪70 ,&,1Mß]青,叫;兰克,4´kÆ+寒,*+到芝ù哥
ò.MÎÀÕ经~折没1ó到Ç”4所,;兰克À|w街ïH{•皮FÀ
;一M,è{叫®特“,kÆ富裕,ljkö,T且¯到!WX2À*Õr
G;兰克IE到达芝ù哥À,;兰克H{•皮FE,*çKw芝ù哥0豪ä#
酒店y’R市bpnÀ
Õ,0,;兰克•ª$#积蓄租!一Fp店,边G雪糕边•FÀ谁(雪糕#
2Û越å越‚,0+*索Ï不•皮F!,Ú:G雪糕À
®特“耗HA:L,经j一,#~密pn,*Ïæw芝ù哥G雪糕一ص
1市bÀ,®特“ˆ结果¦诉父/E,4到!‡烈ÎzT没1付úRSÀ
“ ” 一,0,;兰克#雪糕店+经遍布!芝ù哥,*™Q% D•ëà À
®特“Ä´说服!父/,Öﻦ雪糕店E,çÏæ;兰克#雪糕店早+
遍布芝ù哥,0ÄCnTÀ
“ ” Éø,;兰克# D•ëà 雪糕+•1Pß70%Ãl#市b,wP!1
60 tM]k{j4000 tk#ÚG店À
mn"这一,+目Ü#º»h"¥
RS)结
目ܺ»h"
þº»目Ü#¦因G#$
克服#$#z•G>;
!一,目Ü
b)WXT不YZ
ÝmIÞ¥ßp罗~pá结•â
p罗所5到#mhw职b]%…不Ï,*GËá4F#†‡–w´缺•WXÀ
,p罗>到Ëáz*#sÊ不zE,–ü1所¼í,Lr一!问题Mwxyµ
=ûüÍS#ó到Ëáå一M‹˜#WX,YÉ问问Ëá是不是[è&'Õ>
å#不z,Á*ÂÚ!À·\Ëá不O1Û%Â*,ËE#WXO•†‡wY‰
&E–'失!À
äp罗ÌÍ!一味:Á,实w:C2:E,ž›lm¦状À结果lm5理Bµ
Zt,没1Ap(ó{#†‡,*#)评=ù*!p罗GËá#†‡ÀÉ果lm
积极•ó{WX,解í+>#†‡,-,结果–O‚BtÀ
>+,z´职b]{+说,没1•‚#WXž是¶命#,žO•"C;Å#
#íÐ工作,C;º»„•#业\或目Ü,C;B到(职ùv#NO,C;•
1职bŸAÀ
因Ë,"0c?nWX,不€YZ,w一Æž一Æ#WX],Å##š›职
bYZÀ
p罗是7m#À9#一QÆ工,%{VG,不ª«执,GIm#¼½5
BïY‰‚Àä是,B.不()%&',I一9:#ËáË是55G*j不
A,1EÝÛw±{CBh/01,zu*ä作#工作Œ"Öï1ÛÁp罗å
Bt,Ñk¸©!p罗#‚ÕMËÃÄÀkˆ,p罗íBï是Im,没&'k
不!#,:一:–o!Àä是,>到Ëá越+越2á,p罗一35,¦到!经
理Ó4À虽然经理ˆËá)评!一X,ä结果ç是p罗GËá从Ë»!£z#
5k!À
5W1H WX;<
What
When
Where
Who
How
Why

N想 h感
WXEF WXÕ¨ WXzÑ WX目# WX¶Ç WX>?
c)[\T不]^
w678y,"2|是不k眼#p¸¹,这z不ÇÈ引k±{#wÛÀ•1[
è6•78,w9!:P#职by˜ýü‡#[\r,1NOM{ïÕÀ
"|ZÍS#›B@M一Ë,|Z积极#™ýæ[è#NO,|ZæŠ#
说MG实¸[è#想;;+
[\k+,不€]^À,"[\k+,–O•1Ï言权,–OB到(迁#NO,
–O•1[è#678,–Oå=新#=àJœÏ#工作,–O™B»n#N
t=kÀ
ÝmIÞ: ߣK[\â

%位Á<{,第一Æ=->M,¶r:I»áÀ想到[èXl–€lb,C
“ zlWQ观-,±#{rïw?@¥ €是w8-l一»á,é!<A8'
” 6+ ±越想r¿B越–,ÑkÇ2!`¤B?#EïÀ
–w这E,一位BD«”šj+,V{ž一MEFG到±#{y,è声说
“ ” )¥ 这yCÌ”"€H#<A,É果"w-lé!A,–`í+>À±£”
这áEõ,Œ£”一]Å命#IZ,JJl!-ÀÖ©1ÓMEF£w{r,
±#ry[实!©tÀ±w-lÏRB·,‚,ºP没1失(À
“ ý>ºK,±uLÕš!8-,›Ó位BD¶MÀBDç«”说¥ 是"[
蜡![è,óC![\ÀN实,²H"#,是一á白E,lC]’没1Ì
” &'<Aú ±Ðí{ry#EF,果然lC&'Ö没ÌÀ±感到NO,[èP
”£K一á白E,QÅ##Êj!¼,—B!>M#»nÀ
“ ” "£K#这á白E,•不是一á白E,T是"#[\áú BD说À
<{RM!BDÀwÃ0#{2Îl,±–是P”£K[\,œ¡!一Mž
一M,Â,™B!一Æž一Æ»nÀ
[\,•{不ø’™
[\,•{[‡不Õ
[\,S•æŠRS
[\,是从æwš›ž+#®T
ãU一Þ5,然0k声V¯!C#b¥
[\是»n#®T
·\l`,不É·\[è
P|#l`,没1dW
ñX#l`,从不Hº
l`是l`,[è是[è
É果[€²·\l`
Ó'²·\
l`–是²,²–是[è
AFY|¡#,€»n–B@A
²ž˜B¡#,ñadW
²ž{越极³,{越[è
d)优越T不平_
ktA{S§´平_,À1òA{ÌÍ优越ÀÌÍ平_¸是ÌÍ优越,Z[
w"[è{]À]际PŒ章子\#优越–+[´±#ÌÍ,G%4付M#不]@

ÝmIÞ¥ß章子\#»n4Îâ
章子\11 ^O’8_ö`,4´VDõ€µ差,±YŒÊ{ï@A,
LDF命aPÀN实±•不ª«8_,äçP”üýGbϵ‚#šº!6 ,
#8_2áÀ
1996 ,子\O™!]cd*öeý>½,w]dE,±不是)y0¾¿
#,Ó一f)>是ghiÀ±Ö不是Ú业0=M#ö2,±Grj(因%G不
“ ” M‚nkTÜ.l! 00Xm ,ä±£z是)y0n0F#Á2À
1998 到2008 ,章子\•:,º»!µt{想ï不Š想#mÀ:,,从
oíî,15 9pP,kò23 Mq•,µ:,,从]dö2到]际pŒ,±
是0,è#r°pP(评sµ:,,从13 平>Öt子u,ͬvw豪xµ:
…… ,,±一Îy(#不À1”价,¸1Ó一Îz(#&”’味 ±是一M~-
不I#{,±#»nýC是’”,é0是{|µ±•10 ,#EF,º»!C
A>Æ一D子ù}Ã.#tçÀ
章子\w-{#‚评GB]šj!10 ,,µt{ïH%±#»n是U
”5,ä”5不O~§w:,y•€I一MzÑÀfß²#父/•/âE,±U
“ ” !±MõU+áƒ<# åB‚ú Izwf‚߃„…†âE,•²³#±M
õGF!命#aPß+ÃR这ôH2À
{~‡子4F#¥因差±不到WI4一
平凡G优越4F#¥因差±Ö不到WI4一
JK这WI4一,是从平_到优越#¼ˆ
从平_到优越,¼ˆ#WI4一
第¯章 卡位,`a"#职bcd
dÆ#zÑ 平凡#Æ工
^业0•€
#Æ工

|
A
不V…#
Æ工
‚ 差


]据sÊG|A,职by#{2I%µÅ¥
“ ” sÊ差、|A‰#Æ工是 {d ,是dÆ#zѵ
“ ” sÊ‚、|A‰#Æ工是 {î ,平凡T%A-tµ
“ ” sÊ差、|A‡#Æ工是 { ,不^业V…µ
“ ” sÊ‚、|A‡#Æ工是 {财 ,是^业0•€#Æ工À
,B,职bŸg烈çÊù*,{{ïÛŠ到|AGsÊ#?€Ï,工作
“ ” ]ŠŠ业业,工作4ø,JKL一MENÔ([è, {财 ‹æÀ€从-t#
“ ” {财 ]^_TM,"¸•€1卡位#ÛŠG卡位#RS¥
职业BÑ = |A×sÊ×卡位Aú
1、谁ef!"#工作gh
"是不是z工作早+缺•Žh¥早ll)E,一Ë一Œ#•到7m0,C精
`Ž#íî一D#工作,zV工作是|™–™,|¤–¤,–•”早¨!)À
谁ef!"#工作gh+
a)iAjk
工作(•×–+工作O×?+工作EF×l+³Œ×k+µò~k{w一k+
Õr不Hô}`pb+Õr没1EF‹P#þ‘+
“ ” 世ù’21ƒ“¥工作iA是 世ù”c#•R– À
测‡"#职biA1tk+
É果"收到!一º7m—+#\,没1˜Q是xM9:,ÀÜw!¶™#šz,"OH
%是¥
›、øD‚Œ不是²#2¦,是7mž€Š6&'KS!E+Xl`í>>到“ž1&'
新Ï#f`À
œ、ryC没1&'•E,À是íB7dž#%&'不Xjp子Ÿ€或/Im#Þïc达
;+Ví>>ˆ说¡À
“ ” ¢、íB1¨Î(,V•{£¡一!yC#页A、ˆz”!¤¥§#Õ>V ¦n 一!,
然0íBV`MpbHIm‚}WXG§问一!ˆÀ
¨、1'=r,O不O是©职\4Å#\ª«,É果‹#是这z,Ó²ü8'6á+这z
#Eï一ÎÒwÎ到í\¯到‹P#¶ÇÀ
12I3
ÌA 没1工作iAÀz工作Y‰SÛ,z[è#|AGÕ位µ1\rÀ
ÌB 1一Ø工作iAÀ虽然没1感到特±#iA,äÖ没1:I¡Œ#\

ÌC 工作iA‰kÀ工作+经H![è一ØçÊl#iA,1EOÁ[è
感到»á,%'EÿO1[è不是:I¡Œ#感íÀ
ÌD 工作iAµkÀ工作不仅*H[èµt#iA,T且1E2|O»%
[è精yl#Ÿ=À
]据"#ÌÍ,’R!一页#aPÀ
A 没1工作iAÀ%H[èña=k#ÏÐiF,²•€¬Ö
=u#目Ü¥
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
B 1一Ø工作iAÀ%˲•€òó工作]#S趣,或/gÏ
[è#Ó|À²#工作2•²感到Ã!–S¥
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
C 工作iA‰kÀ²%[èÙعºÑ-w¶#一½‰工作¡
¢,Ôu[è#价值¥
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
D 工作iAµkÀ²•€PCI3[èG工作‹Æ,ÙØ一M
目Ü,z´æw#工作Gž+#ÏÐïH‹’R®¢,不k
´zÓw#€x¯BÐ{C•¥
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
b)lm不?n
1'{ݦåw678yîïðú,ç没1NO(职ùvµT1'{((Ü
lm°3Ô拔,±eo¨p¾,ÖOܦ²À差距Àw´lm是Z?n"À

趣味测‡
É果"是¦-{,2õ5[4E³,C{|()"wå&',•1这zC´#AO,
"O想å'&'m;+
A.ÓµT?¶’
B.µ5ùêa,å一'€s#am
C.Á8·¸#{
D.~作*,í'C¹kº#p»«
12I3
ÌA¥"#ïrµk,想¼!不òf`,不—是权位或是#Ø,"ï不Èþ
jÀ这'^-ÖwÍ—#眼y,不j,À€"是M{,ËÌ,然Ö不O½V"À
"0cVñaM{0k#优¤,œAýæ,V~到uI,1NO~{â¾À2
是Ö不|×j[S,¿是5到不OÀ#ËÌ,2|O想';子+ff"#„

ÌB¥"[í|A不¾,所ã不ÈŒÊsÁÀÉ果1&'差±V5,"X
l–Ok˜5ÁÀ不j,"ÖµO>{,OV观†Í—是Û´&'z#¸¹,
1Øü不ü叫ÁÀ1Eÿ,"Ö()üVXl¼,‚‚åM一'»果+,然0w
ã,EN,ˆ%[è™到ûB##ØÀ
ÌC¥"1¨Â¼,不j,Àw2é#”Ķ,"OS{SÞÀ平(Eÿ,
"O克Ù[è#U…,±•íB[è到不7平#V5,"¸是Oä:!+Àz
´lm,¸是µF‘z>#权ÈÀ"ÅÅ•V7理Mæ,·\À€一Î@A,)
OÁ{Ïæ[è#价值~ÚÛÀ
ÌD:"‚Œ是äÆu{,678y#Ô永远ï不OÇGl一ª,因%"]
’–±不wËÀL,到!{mÈS#Eÿ,")是$”mø,é不¼r,因%不
ª«×qÉ#{mÔ,所Ã不O特ÛýæÀ"µxÜF¬权ª##ÊË],
Ì2•”[è#工作,RRIIåMp职ÆÀ€(Í#b,–B>"#lm1没
1这<眼!!À
ÎMlm#r理Õ-
"#lm0?nx'mh+
*z"#•…1x'+
c)工作op?q
ÝmIÞ¥ßp~~prâ
“ ” 这<>qýC平ÏÐã# Ѥ 状s,早+»%-t职b]{‰%Ò遍#Â
言4äÀ*们H%LD#工作ï是¨Ém,¶ÇopÓÌ,没1新Û,ÔÕ一!
子|>到þ+2! ,#z子,这<?q#工作×实µÇÈÖ×ghÀ
µ-¯,这z!AÆØOØ$w职b]#ÏÐ,0cœ–pÝÀ

pÝrs
öOÏæ工作]#¿¨,*”Ù–GSÛ#rh,•工作Ú1趣味k+À
 í¦目Ü
‚‚NO一![è‹P想€#是&',4B所作#职业2ᮢ是不是°ä
[è#想;À然0?新sØ-×#目Ü,•ÙÛÜ•¡¢#´执RÀ
 ÝþiA
平t工作G2K#¼½,w2K]1一'L趣、Þ‚,+ßEÒàwÛAÀ
“ w]^工作#p~说¥ ²目B#职位不u不ì,v¤Yl不§Y!1á,
LD#工作op?q,¦子W是‚j,2?@{mpÝ或新••M-,)感í
” âã不R,不R´æ状,äžó不到Yæw=‚#MÎÀ
“ w<^工作#pr说¥ ²íB工作‚没Q,LD想”l)–ïÛÀ早lä
+#第一MEïe÷…2Ã2bk–,不•A7ml)µåwpæBçûû
’¬不!状s,)PQˆ工作¤到00一ܺ»µíBLD#工作ïw?q
[è,感GrB越+越ò,CDGÔç越+越‡烈µÑk越+越不·è[è
wå&'Gž€å&',‹不()ÃB_l)E,Ó<w678éêù)#g
” h到xyA!Àæwz²+说,工作–»!一<ë"!À
ÜÖ9/Ö×!
工作#ghGSA
ŒJØ一zì.”
L一ÆØS#精Ø.精
ŒÃí一z?qîSïð
ñAÃlòDóô
Cz?qop#工作,"#ÌÍ是&'+
d)rs不平t
职b]#tA{经(O5到¾<ÔŸG,û¥
 工作‹Æ不“r
 •…]#mh©i
 l•Ø´工作,õö÷ø
 mh5理不7平,(5ùú)
 经ûõ€不Ï裕,没1|AüýK房

评V’Y没1份,|ð@A没1B到H2
这Åmh¬¬.¶*们rs不平t,工作E–O一味Õî•,ÏTþ,ó¾
<理4不Aº»,•且E(OíB[èB不ÿ失,ÚÛkCDò,这Ö不“r,
ÓÖ不ÉÛ,&'ï>不Q,&'Ö不SÛ,00ú脆~工作Ö不想€!,Ô
M©职À
~N这z,不É”{A¨€,œ[è0k#@AAÔu[è或ÎÁ¨a[è
所5#‹Æ,Ã达到[è~‹Æ#•一G平tÀ
!C是ÕMpÝrs#>;¥

¨€观E
工作#Ûë远不仅仅w´工作’”,·w›œ²们#2Òö|,增ù²们#
2KH’,拓в们#ÏÐiFÀ
 抒Ïh绪
2Ãó/{、ô}或N·渠),ˆh绪抒ÏM+,S•工作˜ý•‚#状sÀ
 增‡™|
”™õö是r理õö#¥础,,²们|}2K作ÕP(,ã,”S,KA¥
沛,–Ou”rØÙ#状s1µk不IÀ
rs#9Mâ架
rs
观E
h绪
™|
"#rs是ZÒw不平t+É果Òw,2从观
E、h绪G™|9>Cp(¥
w观El,²€ ________________________
wh绪l,²€ ________________________
w™|l,²€ ________________________
积极úS观úüýú
2、uv职业wxy+
uv是LM白-ì.#目Ü,”w职b,谁不÷…[è•1一份令±{羡¸
ž1u额v¤#职业+
a)&'z#{|}~到uv
uötw{,ü~#证书Ö~!,经6越+越t,mh越å越Å{,2v¤
ç%&'一Î不…涨+1#{刻Ûì.uvç552壁µT1#{w不经ÛF
摘™!±{ÂÃ想Ñ#uv桂冠À
1一•Ú题pn,zÑ是目B—uv收¬且w{¥’¿质là1‘Ï#白
-®SÀ结果Ïæ,uöt•不~u收¬¢U号,uv收¬/w¥’¿质l#优
¤¬¬是N»n#¥/À
•ºk+,目B#uv收¬/ktàïÉ!¥’¿质¥
 刻ð#‘业精y
所1#uv收¬/-Þ一A#H%*们»n#?€因¿是‘业À一位Lö¬+
“ —博Æö位#跨]7m市b经理Î言·¦¥ É"想—uv,"0c24 pEO
” 虑工作À
 优秀#’质
Õr所1Y‰»n#uv收¬/ï1一M‘Ï,±ÃY‰ì#òsÉc[è,
IEàï:7A‡、不‹hR{U优秀’质À
 不øöP#’™精y
“ ” £ktAm业1»#uv收¬/w填Ì问F] þ+±,"0•€&' EÌ
Í¥Ñ-Àw,ø市bŸ»%g烈、优¡劣–=%*烈#E刻,LMuv收¬
/ï感到iA,kkr]-白不’<¤#简o)理À
 ä理#(Š结•
µt{ö[所•,T是从工作]边ú边ö,äö经Áj•‚yšGY‰
ä理#(Š结•|}•*们”O贯X,ŤT€À
 •‚#{际¼½5理|A
pnÏæ,Õr所1#uv收¬/w5理{际¼½问题#|A>Cï特±1
优¤Àpn#{‹]1不ò是l•从m#À#Õ区经理G#À)监,*们Õr
|}…†{-ª#€xÀ
评价您#uvÓ质¥
[²评价
‘业精y
M{’质
’™精y
(Š结•
{际¼½
)结
b)uv职业•€•‚rs
D!没1ÜÈ#午餐,没1一位ËÌO白白#ˆ一份è‘–S收¬žu#
工作C#!gH"À
uv是1&价#¥经(ù)、没1¥Õ¦、C¥"#û#、~[è不ª«#{
…… `G)、Â×Y#iA、õöÖ、$Ëù‡
u³Œ、uiA!,•€•‚#rsÀ!C是uv/0ï#µ<rs¥
 积极
积极#rs|ˆa#mh€‚,'极#rs|ˆ‚#mh€aÀ
 %´
Ae缺¨、U™优¨À%´|Á"B到F?,越是&S#I'越()À
 付M
È付M#{,)是*+、*A、*m,00ˆ»nÖ*!À
 üý
€üý到“,不|,H[è,这z|达到新#u-À
 öP
À1不ø#öP,|2Ò!+À,然H[è¥p不|PQ工作À
 ä作
ä作是一<Æù,»n–是ˆ积极#{1ƒk+åmhÀ
 感.
z~c#一«ï€˜ý感.#rs,¹º/0、,ÂG²们#ú{Àmh不是
²¦Òw#,没1~c#一«–没1"#Òw,€z一«感.À
 ¬o
第一Æ»n·zY‰ÇÈ,ä第¯Æç不ÇÈ,¦因是不|¬oÀ不¬o–不
|’¬新#财富IIÃÂr)ˆ2,–不O1ý§ÏÏÐÀ

¬o
感.
ä作
öP
üý
付M

积极
uv/
uv/#µMrs
²
w!C1Ê]Ì!"目Bàï#rsÀi1Ê#AO,e是"G
uv/4F#rs差距À
c)uv职业•€ƒ„#…†A
ƒ„#…†A2ÃÏæ*{þöwÛ#问题,|}©BVN,0VÏæ新_
#、Ów#、=à价值#目Ü,55-VÀ•ºk+,是24 Mš¥
-†2é,ã<远虑
…ª(3,4危不š
>·’质,从Çû€
ÝmIÞ¥ß)™€G5b6â7â
1794 ,ã2, ~ê8#一âcb’Ð9兰ÀCz5¤::#‡ú, 9兰
{`í!所1”;#k:, •<<=¤Ø>úc#’ÐÀCz??=¤, G´@
œ#;c一„mÐÀ
;c•iA@· 皮BCD不B不!令E¤, ä_E¤不F, A@–—B!
一•hD:“ ”“ 1{>…GHwkOÕIJ结KÀ 这M'Õ2UE?”“ [(2
” “ UÀ *#`<C1À ‚极!, –c²#命令: L"Mc!” À
“ 这是%&'? GH结K~Mc1&'¼½?” *#9!N;不解ÀA@
说:“ wã2, É果GHkOÕIJ结K, ” <úO#D5±ž到+ÀcÍ们;0
ï[(P服•i#I3, Q声R):“ 是! L"Mc!”
果然不F, 寒•+4, <<#S;一ê4FT失??À;]kc[ë越jU
@;, 一ŠÐ克!9兰€G5b6â7À
ÑÒ…†A#:9õyV
…†AÑÒ>? "å#8'z+
1.²经(~N*{WS×™新\Õ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
2.²wòó\ÕE经(¼w新#ñÛ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
3.²1®X#®¯DE、ɱ或*业R业M版¶,ÃË
+—™新\Õ
差( ) 一Ù( ) ‚( )
4.²LDYZW联K 差( ) 一Ù( ) ‚( )
5.²是一M\Õ[.\ò/ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
6.²经(积极òó新\Õ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
7.²|>到ýCl没1联½#¾•\Õ4F#联½ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
8.²G´~¨»¤ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
9.²(>到没1联½#”c¶#\Õ4F#联½ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
10.²zÓwNO1一<’|Îû#感í 差( ) 一Ù( ) ‚( )
11.²|]±1#2-#NOGC#2-#NO 差( ) 一Ù( ) ‚( )
12.²1区Iu价值NOGì价值NO#^_ 差( ) 一Ù( ) ‚( )
13.,²CzµtNOE,²|ÌÍ‚#NO 差( ) 一Ù( ) ‚( )
lC13 õ],åB‚#1____•,一Ù#1____•,å#差#1____•À
d)uv职业•€‡k#RSA
ß]ABB “ 7m`ml½añ克说j¥ 一位经理{#»n,5bwœ•,"5b
” w执RÀ
€达»ŒÊ#目Ü,•V0c付úRSÀ
uv职业•€‡k#RSA,à1‡k#RSA#{,ÍSÏu,[\不]
“ ” ^,àï一Ø#?c精y,)是w不ø!‡、w å #jç]öPGÔ(,¯»
不È{越#ŸAÀ
!C>>"#RSA1t‡+
A.à1‡烈#^业k?c精y,[(ÈÛXj不ø!‡ña从C到1#结•µCzjç
]#,Â~d折豪不™š,üýš[è#ÎÀ
B.Š´`êe1f?,Š´•新6;新NÎz¦1工作ñ新µŠ´¦±Ž™RS,不x
失3`gµz´l»R—#工作)|ŒE或/ÔBº»µ积极ûz工作iA,w工作]不
x,Â~d折,•´不ø!‡,G´wRS]Ôu[èµ·›´•!‡#6;解1问题À
C. “ ” Š´ÍS6œ,å=·û#工作~职³µŠ´• !‡ #>;解1问题,不šx,Â
~d折,z[èY‰1[\À
D.工作ÍSÏ差,wx?c,šx工作]所Cz#,Â~d折µÇÈhÏG不•¡5
#PQ,z[è没1[\À
!! "#RSA不}E+从æw–íîÔ(¡
积极’™,增‡³ŒÛŠú
ª[实Õ,í¦实ú作¡ú
À‚i,Ôu6mstú
í拓ñ新,¨’工作>;ú
‡Ê第一,ºß第¯
结果ÔB,[²¤0
1r第一,»3第¯
jØ目Ü,Úw?q
H‹第一,ž-第¯
k声V¯!C#b
结果第一,理4第¯
RSA!
3、ˆ工作,作\‰,"Š不Š
,"ú”[è不ª«#工作E,,"ˆ工作,作C2žÊ#2Ò>?E,,
"•工作+实æN*目#G{.E,~NÉËÛð,%&'不|ß一<积极#
rs?新>V工作;+
ˆ工作,作\‰,"Š不Š+
a)‹lŒ•一
Œ•一,678#5kCøìN,"¤”l?#ªË’7m,À…~c#I
m>k+ï没精`Ž,ÛLmnÀ1! ¨íO,一MpE!+,"Ö不()经理
…… XQ说!&',À>到wzC#ÕMImz”OBé录ÏÓ
µtl)oïwxŒ•一,这一D*们X(€Bµêë,工作Ö€B没1s
“ ” t,不ãå&'ïÔ不kQ,这<æÑ叫å Œ•一Oÿ‹ À
“ ” !C是 Œ•一Oÿ‹ #O状¥
 Œ•一早p不是qjï,–是ûû不Æ0íÜrµ
 B一-sù~~,ä+0C精`Ž,ÔÕ2理EJv\LØ!µ
 Œ•一早p)是特±h绪ì©Gtu,T且Ø^不!这<Ûð#感íµ
 h绪€BÈv、Ÿw,íîC;x]rNåm,平(|引k–S#m¶,
PïÁ"€BÔ不kQ+µ
 ‚不ÇÈ’!678,çw¡oNBÏÓµ
 Ä´ÔkQíî工作,ç不øYZKy新z、收"#$a%& Õ•±EX
{|€Gô}¤llDÀ
“ ” “ ” ,"#12% 是 #•目}t,ý~ •êhA }u,T{jµM,"+经
“ ” €1 •êŒ•一Oÿ‹ À
“ ” €l Œ•一Oÿ‹ ,žz"#职b2áa»µk#危wÀ"Ow不(不í]
€B平_,u失B’#SA,u失(职#N5À
“ ” Á²们Ø^e Œ•一Oÿ‹ ,‹lŒ•一¡À
“ ” œ¡ 까•一 #:招
1. 1r理Öï,Á[èwŒ•一2|5到#,Â,·\[è,2Ãz
“ ” ”â子¦诉[è,一Ø|œ¡ 까•一 À
2. pã工作~¥ÕF#¼½,平E不€éêù),~•Ö不€ÝD‚í
或jʃSÀ€á„1Ê,ƒS1(ÙÀ
3. “ ” ~•不å ·…• À
4. +¥¦KSœOR—w~±Â~Ä’R,±•€到~¦Ck,Ö€
œOw]午B到达,不€ˆR—×Á{L©#KSÀ
5. Œ•D!午2ÃÏÏÕ¥ÕpÝ,%!~#工作öPåÖï,21Û
ŠÕå'·¼#工作À
6. ˜证q†,ó到ãä[è¬q#>;,ɇŽ¤ˆ、‰Šð、;è‹S、
ŒªU/†>?À
7. ÐãÕw„Ï或•wŽl,P”þ‘,pÝ•Uk•‘u’,r]
2Ã想Œ[è•w一M0ß丽、ÌÏ#Õ>,感到从þ1j#ÐãG“”À
8. 早¨kŽ,•í~一•íu-À
9. 想¨uL#m,ÉIö-O、Ï工H,!~ž2ÃøMÁ»UÀ
10. “ H[è(i,不€ˆŒ•一#工作R—B×t,¦诉[è¥ øDº
” »Õ€–2Ã!,N·#2ÃLH0CÕDˆåÀ
b)Ž‹工作、••工作
ÝmIÞ¥ß9位工{#Ýmâ
“ ” “ ” "æwÛ´x一< 工{ +"想å#ž是x< 工{ +
不Ž‹[è工作#{,工作ž是–5ll#、ÜS#À,"%!工作T工作E,
"z工作#Žh、)慧、\‰、ñaAµÂÜ0k³Ê#gÏM+,"#工作Öµ
Âð1»sÀÃ0‚#rhzV工作,À•Ž‹工作、••工作À
1Mr理ök+到一所Pwj—]#kyB,zæb忙碌#˜/工{’R
™问À
“ ” *问第一位工{¥ 6问"wå&'+
“ 第一位工{没‚5#C1¥ wå&'"没>到E+²Pw•”¾<€命#
š›,+˜œ这'ü–#/ïÀT这'/ïž特±•,wB²#{žÔ不+,
” 这‹不是{ú#工作À
“ ” *问第¯位工{¥ 6问"wå&'+
“ 第¯位工{Cž#1)¥ %!LD50 ߟ#工H,²Oå这€工作,
” ¿不是%!一k{#Ñ&,谁ÈÛú这份˜/ï#K+
“ ” *问第9位工{¥ 6问"wå&'+
“ 第9位工{眼!]¡¢”ª£#yŽ¥ ²P`~Lj这¤¥¦ä丽#ky
BÀ©»40,这y2ÃÇ°©t{+åhRÀ虽然˜/ï#工作•不è‘,ä
,²想到,ž+O1CA#{+到这4,ˆÆÁl`#‹,r]e(%这份
” 工作Ûl感.À
¿ú,0,r理ökžó到这9Mj—工{À,,#第一M工{æw¸是一
Mj—工{,l然Œ从B一z唘/裡#™AKµTw¸工æb~”-
E#s¡lQ然是,,#第¯M工{µk´第9M工{,æw+经是一kj—
7m#ËÌ,BóM工{Pw%*工作À
Ž‹’职工作

¦’经Ikl-I©Gª
从m一•工作•€·,k#
|OÀ|O|g•[²,=
«ghÀ=«[²#0ø>
;是Ž‹’职工作ÀCã是
&'z#工作,ÀPAì
ÕAú–|Ç2µk#»–
感G[\r,T且OÇ2›
!一M目ÜJœ#积极Ï,
w这Mjç#Îq]"O=
ùŽ‹工作À这z,Cã8
z#@A,ï不OíB{
ð,0Ä|}™B优秀#»
果À
c)ˆ‘业’R到“
ÝmIÞ¥ßç-¤¥â
一M{一E#‘业µÇÈå到,€å到w工作]îÄÉ一,ž‘业,作一<
PQç是Â|2T#À
‘业•不仅仅1#´7mGËÌ,N实‹P#0kØ/是[èÀzm业uÊ
#³Œ感Gã˜感一åÒ»40,OÁ"»%一M值B\®#{,2ÃÜsÃ
?Œ#{ÀIE,z工作&&''•P”rŸ¬0,OÁ"w工作]ö到µtf
`,|}ÂE#ÏæN5,JKN5,Î到™íX¬»n#k:À
“ ” æwµ•R一ôb¥ øD工作不@A,-D@Aó工作À‘业精y是E&#
•¯、市bŸ#€.、Ö是[²2Ò#•€À
ˆ‘业’R到“¡ú
1MËç工差9Mõ–€¤¥!,*¦诉ËÌ说€0íj—业,Ck~°
子4ÁÞD±4SÀËÌB不BËç工,ˆ9²L,ä*1r+!,不%所
“ SÀËÌÀB1û,ä问*¥ 7mw豪ä#Õ.ý!一³Õ皮,您|Z2È
” j一¤房子+ Ëç工ÀB1û!À
w´房jç],kkï>M+,Ëç工#r+不w工作l!,•æÖ不Ó
'µC,åM#KÖPC¬¦¤Ö,‘业精y+不qÒwÀËÌ•没1说&
“ ” “ ',À是w房子j‚0,ˆZ[GH!Ëç-À这是"#房子, ËÌ说, ²
” gH"#h¶À Ëç工目¶ÞÓ,·¸#CÕ[ÇÀ
Ëç工#一2´!CA‚房子,00ç%[èj!这z一¤Ù¹a#房
子,À因%*没1ˆ‘业’R到“À
™º³Œ,»jIm
‘业精y#12Mú{
工作ÜS,一¼一S
TþS½,é0\¾
ŸË[¿,¿n[À
¹Á!Û,,Ë‚{
o位HÂ,VÛÃÈ
’位Íë,CP²观
zY收¬,)í¼½
––¡‰,HŠ¸À
òóñÞ,™ç工作
5#W,5³W™
¯?Íë,ýCw章
4、”•卡位,a–职bcd
€w职b™B»n,oU工作ŽhG工作\‰¸不},"¸•€›a#职
b卡位À
职b卡位,–是hw职业2á],#•[è#优¤,Ž™Ö×#Ø位,ã
E、ä理##•HÂ,wg烈#职bŸ]5´优¤#Õ位,»–优越,Xj职
b]#»–+实æð越#{2价值À
a)卡位,—BCD
ÝmIÞ¥ßÄÅwª|â
ÄÅÉ果À1工作ŽhG工作\‰,不’RÖ×卡位,差ÈxÏÐ,T一
ÎÆ”ª|工çl#)Κ!A,2|到øDl是一QÅÅCz#工çl,š
不到ª|]])d#位$lÀ
öŒª|]])d、©k)d,æŒ新äïxa)dÇC"' ,1]]()
“ ” 业 `工_` 4“#ÄžÈ*wª|7m#卡位»l经t¥
“ ²’¬ª|Ã0,w一L±W{]是WA第一,wö÷>C是0差#,
¿想w这>C~*们Ÿ,j¯:,9:,²Ö不j是MÒÒXX#{,Ét
是Mu»工çlÀ²想ûü•íG*们PCŸ,š差ÈxŸÎ¤ÀwÓ±M
õ0ÏæíÏf?l#¾à,Êw版’íÏM+0,•€jµMõ]w版’
íÏM+,j±Mõ¦4版’íÏM+À1‚t{ïwÛ到这M问题,Ö1
‚t{ÔM+©t书C>2GH经理,ž81µ:t份,ä是"想想"€作%
ÓM经理,"O>这't#>2E+所Ã,G书C>2s果Ѫ,²–想É果
²[è解1!这M问题,±ó到!>;Öó到!ö÷âý,Óz–µ1s果
!À然0²–íîÏR²&©#因¿,#•-lG~•#EFI3这9<版’
#‘I45G不I45,óM一<f?2Þ9<不I版’ï•这一f?’R
íÏ,žó到!ö÷âý,然0Ì!一份书CD¦,不仅ÔM这M问题Ö解1
!这M问题,²žË#çÌïþw这yC!À经理íOB一¶Xj!ü>2,
1Ø7m3500 …… M{ï••这<WÏf? ²“4%ÄÍWÏf?,理所,
然#ÿÌ{–²一M,没1Ÿz{,–w²_’¬ª|µMõ0–,l!9
” :经理À
职b卡位–是Ö×Ø位,
ãEMg,职bŸ]
5´优¤#Õ位,
»–优越职b2á,
实æð越#{2价值À
uv职位 工作’“
m业»n
abGÎ
职b卡位~Û-
b)卡位,˜™F?
L一M7mï是†š°结•Àuv职位AO‰ò,ÏtÐò,0然引kg烈
#ŸÀ1+[lm,=rÜ™T&4T¸ù#iA,1+[Im#úÛ,¯»
一Í职bŸ#KÑ,à™ýæ%¥

Im4Fg烈ŸÀ
4´ÏtÐò,(职NO1³,uvNO1³À这–žImþwz¦#位$,
€—B职bu(,•€ÅwIm#Òl跨jAÀ

I一职位g烈ªÀ
越到uS职位越1³,¬¬µ«M{ª一MNO,÷…ÓÔÀ
 Æ工2ÃW·Õ&,缺谁Õ!ï2ÃÒSÀ
4´Ÿ/-t,没1不2Õ&#Æ工À
 Im¼½»á,ÖrÔ¸À
职b¼½»á,Ç2qÉ#678•Ž²CÀ工作stì!,rsËx,职
业2á×Ø不BÀ
Xj职b卡位,2Õí职b]#KÑŸ,’¬íÙ#òÑÕ*,˜B
M{#职业ÏÐ、lm#H2ÃÂIm#F?À
职b卡位#优¨1¥
 拓Ð[ŸÏ职biF
w职b]差ÈxÏÐ,òóž[”优¤G^业ÏÐ结äk+#>;,¯»
[è³特#职业ÏÐiF,žÚ糕åk,增ù(职#NO,Ûkña新#职位,
»%ü职位#•Ì4{À
 ~Im是ä作#¼½
新#ÏÐNO•€Im#Iä,IEÖ2ÃÜ/ImÝk业\À这z,Im
4F#¼½–4Ÿ¼½€%ä作¼½,Þ•!卡位KÑÀ
 `ê价值GÆ工WÕ®X
Æ工4F不ˆ是WÕ¼½,»%W‚¼½,LM{ï是不2缺ò#9IÀ
卡位,š›职bòÑ
职bKÑœ•
职bòÑœ•
~Im4Fg烈#Ÿ
`~Ÿ
ªæ1职位
ßà价值GÆ工WÕ®X
Im¼½»á,ÖrÔ¸
拓Ð[ŸÏ职biF
®•Ÿ
ña新职位
`ê价值GÆ工WÕ®X
œ}Ù#Im¼½
c)卡位,š›优越
ÝmIÞ¥ßá6Õ~âãâ
óÖØ位,优¤W‚,»n卡位,ÎÁ结果–是7my¶œN,{œN
•,ÁM{价值G7m价值ä¯%一À这z#7m,从lW!,äÏ”¥沛#K
A,w市bŸ]所›åæÀ作%7my#Æ工,ÖV”7m一ËË#š›优越,
实æ[è³特#M{价值À
É果不’R卡位,¾[%œ,á6Õ>á6Õ#ç,âã>âã#ç,结
果e是经I不G,{ÂʦÀ
É果ó{ˆ%!(职,·Wèé,á6Õ›Õq¦状,说âãzÃÄsÊ
×差,âã›ÕqŸ诉,说á6Õ#财"—理1ê…À678•Ž4¡ë¥,Ö
rÔ¸{r不ì,0‚.¶^业#PCí3À
îçy一’ç:,•V是á6Õ,«ïþÃ,Tw*#éC,<是êÞê
ï#âãÀwµFÃB,*们•不wI一Mçy,T是I±|—不I#çÀ
á6ÕŽh–S,所Ã+#{[(t,ä*&'ï不wr,ð9ǵ,没
1‚‚#—理ñ",所Ã{然¬不òMÀTâã虽然—ñ是一ˆ‚{,ä»D
ó”Mï,×jµô,ùB{越+越ò,00õqø£À
Õqwnõq#EÿÏæ!这M问题,–ž*们öþwI一Mçy,4á
6ÕŸ³7¼,«þµ>Ã,´是õqk÷ÀTâãšCC<,øù0‰,<
Á*Ÿ³财",µCˆ¼Àwó{#I工ä作],çy一7TT›荣ÑÑÀ

ˆÚ糕åk
卡位

Qr‚A

优¤W‚
š›优越!
卡位,š›优越

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->