You are on page 1of 106

vtm

gG
iam

ky

gd
on

cP
do
am

Gi

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

PHIU NGH VIT MI/SA I/HU B TI LIU


Vit mi

da

x Sa i
vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:0
cP
8

Tr
u

Di
nh
m

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:0
on
8
g

Hy ni theo cch ca bn

ha

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:0
8
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Hu b

/20

Di

14

nh

Ngi yu cu: Vn Tun.

/04

18

ha

19
/04
/20
14

n v: Phng C in - Trung tm Di ng - Tng Cng ty Mng li Viettel.


:07

nt
u,

ky

da
ng

Tr
nh
Di
m
ha

gG
on
oT

9/0

ak

4/2

yd

- Tng Cng ty Vin thng Viettel.

gd

uo

_tu
cd
d_
iam

01

ien

tu,

o Trung tm K thut Khu vc 1, 2, 3.

cP

10

vtm

o Trung tm Di ng.

:07

:08

10

_d

18

/04

- Tng Cng ty Mng li Viettel:

do

/20

14

ngh ban hnh ti cc n v:

:33

19

/04

/20
14

Ni dung yu cu: Sa i v ban hnh li theo m hnh mi.

10

Ln ban hnh: 02.


die

/C

an
dv
_1
0:0
8

M hiu: HD.02.D.

:33

Tn ti liu: Hng dn bo dng h thng c in ti tng trm tnh, trm BTS.

8/0

dv

H Ni, ngy

nm 2014

thng

N V NGH

4
01
4/2
9/0

cP
ha

81
01
4
4/2
18
/0
:07
:33
10
u,
nt
die
ky
da

do
am
Gi
To
ng

Ph
o

_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
4/2
9/0
0:0

81

nt
die
ky
da

0:0

81

9/0

u,

10

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

Gi

dv

am

_1

do

0:0

cP
ha

81
0:0
_1
dv
an

PH DUYT

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

C QUAN THM NH

4/2

_1

01

0:0

81

Ph

- Cc th trng nc ngoi Viettel u t.

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

STT
Ngi k
1 PHM NH
TRNG
2
3

n v
Ph Tng Gim c
- Tng Cng ty Mng
li Viettel
BI VN HA Trng phng Phng T chc Lao
ng
NGUYN
Ph phng - Phng
QUANG TON K thut Cng ngh

L VN
THNG

Ph Gim c Trung tm Di ng

NGUYN TIN PT Phng - Phng


DNG
C in

Thi gian k
10:06:53
ngy
18/04/2014
17:00:14
ngy
17/04/2014
16:19:48
ngy
17/04/2014
09:11:26
ngy
17/04/2014
17:04:14
ngy
15/04/2014

Xc thc
Hp l
Hp l
Hp l
Hp l
Hp l

kin

vtm
_
do
cP

ha
m

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

19
/04

:59

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

Ph

v tm
_d
d_
14

4/2
0

0:0
7:3
31

tu,
1

91
9/0

do
c

8/0
4/2
01
4

yd
ien

Di
nh
T

Ph

m hnh mi ca Tng Cng ty Mng li


Viettel
ien

ru
on
gd
ak

yd

an
dv
_0

9:5

Hng dn ny thay th cho cc hng dn


HD.02.KTTC.53/KTC ngy 06/02/2013,
HD.02.KTTC.108/KTC ngy 19/3/2013,
HD.02.KTTC.136/KTC ngy 15/7/2013.
_tu

nh
T

cd

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

gG

vt
4
01

uo

9/0
4/2

Tr

14
/20
18
:33
:07

10
u,
da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

ha
cP
gG
on

oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

iam

_0
_tu
an
dv

gG
on
oT

/20
/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

do

9:5

Ph duyt

P.TCL

/04

P.KTCN

91

Di
nh
m

ha

cP

Kim tra

iam

do

Bin son

C quan thm nh

Ph

Ch
k

n v ban hnh

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

9:5

91

9/0
4/2

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

tu,

09

Ngy c hiu lc

Thay i phm vi p dng cho ph hp vi


2

/C

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 1/78

Ni dung sa i

am

nd
v_
0

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Trang

Gi
am

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

M hiu: HD.02.D.

BNG THEO DI SA I

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

STT

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 2/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

I. MC CH: ............................................................................................................................5
II. PHM VI P DNG: ...........................................................................................................5
III. TI LIU LIN QUAN: ......................................................................................................5
IV. THUT NG, NH NGHA: ............................................................................................5
V. NI DUNG: ...........................................................................................................................5
1. HNG DN BO DNG T NGUN DC ...............................................................5
1.1. Lu ..........................................................................................................................5
1.2. Yu cu bo dng t ngun DC: ...............................................................................6
1.3. c k ti liu hng dn, quy nh v t ngun DC: ................................................7
1.4. Chun b dng c, vt t phc v bo dng ..............................................................8
1.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ........................................................................8
1.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................11
1.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................11
2. HNG DN BO DNG H THNG C QUY ...................................................11
2.1. Lu ........................................................................................................................11
2.2. Yu cu bo dng c quy: .......................................................................................12
2.3. c k ti liu hng dn, quy nh v c quy: ........................................................13
2.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng ....................................................13
2.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................14
2.6. Cp nht thng tin ln PMC....................................................................................16
2.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................16
3. HNG DN BO DNG IU HA KHNG KH .............................................16
3.1. Lu ........................................................................................................................16
3.2. Yu cu bo dng iu ha: ....................................................................................17
3.3. c k ti liu hng dn, quy nh v iu ha: .....................................................18
3.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng ....................................................18
3.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................18
3.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................20
3.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................20
4. HNG DN BO DNG H THNG THNG GI .............................................20
4.1. Lu ........................................................................................................................20
4.2. Yu cu bo dng h thng thng gi: ....................................................................21
4.3. c k ti liu hng dn, quy trnh v h thng thng gi: ....................................22
4.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng: ...................................................22
4.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................22
4.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................23
4.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................23
5. HNG DN BO DNG H THNG NGUN AC ..............................................24

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

Ph

do
c

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 3/78

/C

5.1. Lu ........................................................................................................................24
5.2. Yu cu o kim, nh gi v bo dng h thng ngun AC: ................................24
5.3. c k ti liu hng dn, quy trnh v h thng ngun AC: ...................................27
5.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng: ...................................................27
5.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................28
5.6. Cp nht thng tin ln PMC....................................................................................39
5.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................39
6. HNG DN BO DNG MY PHT IN .........................................................39
6.1. Lu ........................................................................................................................39
6.2. Yu cu bo dng my pht in: ...........................................................................40
6.3. c k quy trnh, hng dn bo dng v ti liu k thut v MF: .....................42
6.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng ....................................................42
6.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................43
6.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................61
6.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................61
7. HNG DN BO DNG H THNG TIP A ..................................................61
7.1. Lu ........................................................................................................................61
7.2. Yu cu bo dng h thng tip a: .......................................................................62
7.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng tip a .........................................63
7.4. Chun b dng c, vt t phc v bo dng ............................................................63
7.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................64
7.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................66
7.7. nh gi kt qu sau bo dng: ...............................................................................66
8. HNG DN BO DNG H THNG PHNG CHY, CHA CHY ...............66
8.1. Lu ........................................................................................................................66
8.2. Yu cu bo dng h thng PCCC: .........................................................................67
8.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng PCCC:..........................................67
8.4. Chun bi vt t, dng c phc v vic bo dng ....................................................67
8.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ......................................................................68
8.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................70
8.7. nh gi kt qu sau bo dng ................................................................................70
9. HNG DN BO DNG H THNG CNH BO ..............................................70
9.1. Lu ........................................................................................................................70
9.2. Yu cu bo dng h thng cnh bo: .....................................................................71
9.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng cnh bo: .....................................72
9.4. Chun b dng c, vt t: ...........................................................................................72
9.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin: .....................................................................72
9.6. Cp nht thng tin ln PMC: ..................................................................................72

nd
v_
0
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Gi
am

_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 4/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

gG

vt
4
01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

tu,

09

/20
14

M hiu: HD.02.D.

9.7. Kt thc: .....................................................................................................................72


10. HNG DN BO DNG H THNG PIN MT TRI ......................................72
10.1. Lu ......................................................................................................................72
10.2. Yu cu bo dng h thng pin mt tri: ..............................................................73
10.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng pin mt tri: ...............................74
10.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng ..................................................74
10.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin ....................................................................75
10.6. Cp nht thng tin ln PMC: ................................................................................77
10.7. nh gi kt qu sau bo dng ..............................................................................77
6. H S LU: ........................................................................................................................77
7. PH LC NH KM: .....................................................................................................78

/20
14

14
/20
/04
19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 5/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

I. MC CH:
91
9/0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

am

14

II. PHM VI P DNG:

Ph

8/0
4/2
01
4

Di
nh
T

nd
v_
0

9:5

Hng dn cho cc nhn vin c in cch bo dng h thng c in ti cc tng


trm tnh, trm BTS trn mng li Viettel.

tu,
1
ien
yd

ru
on
gd
ak

_tu

nh
T

cd

Di

d_

am

_d

iam

To
n

Ph
o

14

4/2
0

18
/0

_tu

:33

an

V. NI DUNG:

gG

01

4/2

9/0

91

9:5

gd
ak
yd

dv
_0

ien

tu,

do
c

Ph

18
/04
7:3
3

10
:0

vtm

/20
/04
19

:59

MBA: My bin p trong ti liu l my bin p c cng sut 10kVA).


HT: H thng in.
TVSS: (Transient voltage surge suppressor) b trit xung in p.
HPL (High-pressure Laminates): Loi sn tm thp li b tng mt ph HPL chng
tnh in.
Rss Surface resistance): in tr b mt.
Rsg Grouding resistance): in tr ni t.
LB s) Bristish Pound): n v o khi lng ca Anh, 1LB = 1 Pound = 0,454kg.
TGLB: Thng gi lc bi.
TGTT: Thng gi trc tip.

/20
14

14

IV. THUT NG, NH NGHA:

09

9:5

an
dv
_0

Ph
oT
on
g

Catalogue, ti liu lin quan ca nh sn xut.

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

do
c

Gi
am

III. TI LIU LIN QUAN:

_d
d
vtm

Ph

_c
d_
tua

Tng Cng ty Mng li Viettel, Trung tm K thut Khu vc 1, 2, 3, Tng Cng


ty Vin thng Viettel, cc CNVT tnh/TP v cc th trng Viettel u t.

vt
4

:07
10
u,
nt
die
ky

da

14
/20

/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91
9:5

cP

ha

91

do

9:5

iam
gG
on
oT
Ph

cd
d_

vtm
_d

18
:07
10
u,
nt
die
ky
da

_0

Mc 1.4

_tu
an
dv

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

01
9/0
4/2

da
m

iam

Mc 1.3

gG

Ph

14

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng DC

/04

/20

Mc 1.2

on

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

cd

Yu cu bo dng h thng
DC

oT

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

d_

Biu mu/ti liu

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

TCT VTNet

vtm
_d

Lu

ky

vtm

Trch nhim

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

1. HNG DN BO DNG T NGUN DC


1.1. Lu

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 6/78

19
/04

:59

ha
m

do
cP

iam
Ph

8/0
4/2
01
4

Mc 1.6

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0
_tu

Mc 1.7

am

_d

Di

d_

nh
T

cd

Kt thc

Mc 1.5

tu,
1

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

0:0
7:3
31

Gi
am

91
9/0

do
c

4/2
0

Ph

oT
on
gG

cd
_
v tm
_d
d_
14

Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

Thc hin bo
dng

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3

nd
v_
09

tua

tu,

14
4/2
0

yd
ien

Khng t

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn v b
phn c in cc
CNVT tnh/TP

/20
14

14
/20

Ni dung chi tit

iam

1 thng
4/2
0

10

nt
u,

Dung lng (Capacity)

Kim tra theo tng dung lng


(Ah)

Ch np (Charge Mode )

Kim tra ch : T ng (Auto)

in p np m
(Float/Standby Charger)
in p np tng cng
(Boost/Equalizer/Cycle

Kim tra theo catalogue tng


loi c quy s dng (VDC)
Kim tra theo catalogue tng
loi c quy s dng v chng

cd

01
9/0
4/2
18

:33
:07
10
u,
nt
die

cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

14

4
01

ha

91
9:5
_0

_tu
an
dv

vtm
_d

d_

4/2
9/0
91
9:5

ky

ha

cP
do

:07
10
u,
nt
die
ky

da

da

ky

da

ng

Di
nh

Tr

uo

4
01
4
01
4/2
9/0

vt

Kim tra tnh trng hot ng

4
x

/20

die

Kim tra tnh trng hot ng

Cc aptomat, cu ch cp ti
v c quy
Cm bin nhit v cc
module khc

/04

:33

:07

_tu

cd

d_

_d

vtm

iam

gG
on

x
Lm sch v sit cht cc mi
ni

Cc mi ni ra ti, c quy

9/0
4/2
oT
Ph
14
/20
/04

:33

18

x
Lm sch

Module chnh lu rectifier)

91

9:5

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

18
/0

an

Subrack
Module gim st, iu
khin
Phn cng t
ngun

6 thng

14

9:5

dv
_0

Rack t thit b

Phn mm
(cc tham s
ci t)

gG

Ph
o

Yu cu kim tra, bo dng

91

Ni dung
chnh

Tn sut kim
tra, bo dng

To
n

9/0

Ni dung kim tra, bo dng

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

10
:0

vtm

1.2. Yu cu bo dng t ngun DC:


H thng t ngun DC phi c bo dng nh k vi tn sut v ni dung nh
sau:
Ph

/04
19

:59

09

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

91

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

9:5

vtm
_

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG
Ph

8/0
4/2
01
4

14

0:0
7:3
31

4/2
0

tu,
1

91
9/0

ien

9:5
an
dv
_0

yd

nh
T

ru
on
gd
ak

_tu
cd
d_

Di

am

_d

do
c

Ph

vtm

14

Kim tra vic ci t vi ngy


gi hin ti

iam

gG

Kim tra li gi tr ci t theo


quy nh
To
n

Ph
o

01

4/2

4/2
0
18
/0

Kim tra vic ci t tn+1 = tn +


15s (giy)

9/0
:33

an

x
x
mi
ln 30
pht)

Kim tra cu hnh d phng


N+1 rectifier ca t ngun vi
N 1)

cd

:07

_tu

Kim tra theo catalogue tng


loi
c
quy
s
dng
(mV/0C/cell)

91

9:5

dv
_0

T ngun DC

v tm
_d
d_

loi thit b s dng trong trm


(VDC)
Kim tra ch : Bt (On)

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

Lu :
- Vi tham s in p Boost Voltage Cycle Use) t theo gi tr thc t ghi trn
bnh chn gi tr nh nht). Ring i vi t ngun nui thit b c s dng card
ESMA ca NOKIA, thc hin ci t li mc in p np tng cng cho c quy
ln nht l 56,4V.
- i vi cc trm khng in li, cc trm in li yu trm c in p AC o
c vo gi cao im khi c ti < 130V): Gi tr in p np boost yu cu phi
gim tr i 1,2V so vi gi tr ci t theo catalogue tng loi c quy s dng v
chng loi thit b s dng trong trm.
V d: Gi tr boost voltage ci t theo catalogue ca c quy v thit b vin thng
s dng trong trm l 58V. ng thi, trm ny l trm in yu th gi tr in p np
boost ci t s l 58V - 1,2V = 56,8V.

vt

Di
nh
T

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

ien

gd
ak
yd

Kim tra tnh


d phng

/C

tua

tu,

14
4/2
0

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 7/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5
Gi
am

do
c

Ph

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ch b in p theo
nhit (Temperature
Compensation)
H s b nhit khi np
(Temperature
Compensation Coefficient)
Tnh nng tr khi ng
(Walk in Time). Trong :
tn+1: Thi gian walk in ca
t th n+1.
tn: Thi gian walk in ca t
th n (vi n=1 th tn = 0s).
Ngy gi h thng iu
khin dd/mm/yyyy)
Ngng cnh bo in p
DC thp DC Low)
Ngng ct ti thng
(LLVD)
Ngng ct ti u tin bo
v c quy BLVD)

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

M hiu: HD.02.D.

Charger)

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 8/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_

_tu

nh
T

cd

S lng
Theo nh
mc v vic
bo dng
trm BTS
Di

Ghi ch

iam

do
c

Ph

am

d_

vtm

gG

01

1.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) V sinh bo dng cc thnh phn ca t ngun DC:
Lm sch rack t thit b:
- Bc 1: Dng gi mm lau sch mt ngoi rack, trong qu trnh lau kt hp s
dng my ht bi, trnh pht tn bi bn ra ngoi.
- Bc 2: M ca rack, dng gi mm lau mt trong ca rack, trong qu trnh lau kt
hp s dng my ht bi, trnh pht tn bi bn ra ngoi.
(Trong qu trnh v sinh ch m bo an ton v ngi v thit b).
- Bc 3: Ghi vo s bo dng.
Lm sch subrack:
- Bc 1: Dng gi mm lau sch mt ngoi subrack, trong qu trnh lau kt hp s
dng my ht bi, trnh pht tn bi bn ra ngoi.
- Bc 2: Ghi vo s bo dng.
Lm sch module gim st iu khin:
Vic lm sch module gim st iu khin i hi phi rt ra khi subrack, do
phi c module d phng vi tnh nng k thut tng t khng gy mt iu khin
cho h thng trong thi gian di:
- Bc 1: Rt module gim st ra khi subrack.
- Bc 2: Cm module d phng vo subrack.

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

7:3
3
10
:0

tu,
ien

gd
ak
yd

n v tnh
Kg
Lt
Lt
Cun

_d

Tn vt t
Gi mm
Cn cng nghip
Du bi trn
Giy cun sch)

STT
1
2
3
4

4/2

18
/04

b) Vt t:

0:0
7:3
31

01
01

4/2
0

14

Ci
Ci

tu,
1

My ht bi
Chi lng

ien

2
3

yd

01

91
9/0

an
dv
_0

B dng c c cng

Ghi ch
b: Ba, c l, km cc
loi, tuc n vt cc loi.

ru
on
gd
ak

Gi
am

S lng

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

n v tnh

9:5

do
c

Tn trang thit b

STT

09

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

1.3. c k ti liu hng dn, quy nh v t ngun DC:


Trc khi thc hin bo dng, nhn vin qun l trm phi c k cc ti liu lin
quan, nm vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh bo dng.
1.4. Chun b dng c, vt t phc v bo dng
a) Dng c:

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 9/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 3: Dng my ht bi, ht sch bi bn bm vo thn module iu khin.


Bc 4: Tho module d phng khi subrack.
Bc 5: Lp li module iu khin va v sinh vo subrack nh c.
Bc 6: Kim tra cc thng s ci t trong module c chnh xc theo bng thng
s ci t khng? Nu khng ng phi hiu chnh li.
- Bc 7: Ghi vo s bo dng.
Lm sch module chnh lu (rectifier):
Vic lm sch module rectifier i hi phi rt ra khi subrack, vic ny c th gy
nh hng n cc module cn li, do o nht thit phi c module d phng:
- Bc 1: Rt module rectifier ra khi subrack.
- Bc 2: Cm module d phng v subrack.
- Bc 3: Dng my ht bi bn bm vo thn module v qut tn nhit pha trc.
- Bc 4: Tho module d phng khi subrack.
- Bc 5: Lp module rectifier va v sinh vo subrack nh c.
- Bc 6: Kim tra cc n bo ch th trn thn rectifier, m bo cc n bo hot
ng bnh thng, xem thng s ca tng rectifier t mn hnh ca module gim
st, iu khin kim tra trng thi hot ng ca rectifier, kim tra li 0 A, li
DC Off. Khc phc, thay th cc rectifier li sau kim tra.
- Bc 7: Ghi vo s bo dng.
Lm sch sit cht cc mi ni ra ti, c quy:
Kim tra lm sch v sit cht cc kt ni lin kt ti, c quy trong subrack, vic
kim tra, lm sch cc kt ni i hi phi lm vic vi tng lin kt, vic ny c th
gy gin on ngun cung cp v gy chp chy trong t ngun, do phi c thc
hin bi ngi c chuyn mn, cc dng c phi m bo cch in tt.
- Bc 1: Kim tra cc mi lin kt bt u t lin kt ca c quy ri ti tng lin
kt ca ti.
- Bc 2: Dng chi lng lm sch lin kt.
- Bc 3: i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng t vt hoc m lt
xit cht li. Lun ng rut g cho dy m c quy.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra tnh trng ca cm bin nhit v cc module khc:
Kim tra tnh trng hot ng ca cc n cnh bo, hot ng ca qut gi lm
mt. Kim tra hin trng u ni, tnh trng hot ng ca Sensor nhit: Ly sensor h
vo ngun nhit c th a gn mt sau ca Rectifier), nu thy in p gim th
sensor nhit hot ng tt.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 10/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

0:0
7:3
31

tu,
1

n v
Ah

ien

yd

nh
T

ru
on
gd
ak

V DC

Di

V DC

am

Ph

Bt (On)
mV/0C/cell

tn+1 = tn +15

s (giy)

Ngy gi hin ti

dd/mm/yyyy

14

Theo catalogue tng


loi c quy s dng

4/2
0

18
/0

:33

:07

_tu

10

cd

_d

nt
u,

d_

gG

To
n

Ph
o

9/0

91

9:5

dv
_0

an

Ph

v tm
_d
d_

14

4/2
0

91
9/0

9:5

_tu
cd
d_

4/2

01

ien

gd
ak
yd

do
c

tu,

Ch b in p theo nhit
(Temperature Compensation)
H s b nhit khi np (Temperature
Compensation Coefficient)
Tnh nng tr khi ng (Walk in Time).
Trong :
tn+1: Thi gian walk in ca t th n+1.
tn: Thi gian walk in ca t th n (vi n=1
th tn = 0s).
Ngy gi h thng iu khin

iam

10
:0

vtm

7:3
3

_d

18
/04

in p np tng cng
(Boost/Equalizer/Cycle Charger)

Yu cu
Tng dung lng
T ng (Auto)
Theo catalogue tng
loi c quy s dng
Theo catalogue tng
loi c quy s dng v
chng loi thit b s
dng trong trm

an
dv
_0

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

ru
on
gd
ak

do
c

Thng s kim tra


Dung lng (Capacity)
Ch np (Charge Mode)
in p np m
(Float/Standby Charger)

STT
1
2
3

09

Di
nh
T

am

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Ch : Khi pht hin module Rectifier, module gim st hoc cm bin nhit b
hng cn thay lun bng module d phng. Bn giao module hng cho b phn qun
l ti sn tin hnh sa cha.
b) Kim tra cc tham s ci t ca t ngun DC:
Kim tra khai bo y cc tham s yu cu trn t ngun DC:

:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

ha
cP
do

oT

on

gG

iam

_0

4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

14

/20

/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

V DC
V DC
V DC

cd

Ph

oT

on

gG

50
47,5
42

Lu :

vtm
_d

_tu
an
dv

Ngng cnh bo in p DC thp (DC Low)


Ngng ct ti thng (LLVD)
Ngng ct ti u tin bo v c quy (BLVD)

d_

iam

Thng s kim tra

9:5

ha

cP

do

9:5

_0

_tu
an
dv
d_

cd

1
2
3

vt

n v

Yu cu

Tng trm vin thng tnh/TP:


STT

01

n v
V DC
V DC
V DC

9/0
4/2

Yu cu
47,5
45
43,2

91

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

Thng s kim tra


Ngng cnh bo in p DC thp (DC Low)
Ngng ct ti thng (LLVD)
Ngng ct ti u tin bo v c quy (BLVD)

STT
1
2
3

Ph

vtm

die

i vi t ngun DC, c quy ti cc trm vin thng:

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 11/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

iam

gG

die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

vt
4

ha
cP
do
iam

oT
Ph

cd

oT
Ph

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,

on

Mc 2.2

nt
die
ky
da

gG

Yu cu bo dng c quy

d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

9/0
4/2

91

9:5

Biu mu/ti liu


_0

iam
gG

Lu

on

TCT VTNet

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

Trch nhim

_tu
an
dv

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Vi tham s in p Boost Voltage Cycle Use) t theo gi tr thc t ghi trn


bnh chn gi tr nh nht). Ring i vi t ngun nui thit b c s dng card
ESMA ca NOKIA, thc hin ci t li mc in p np tng cng cho c quy
ln nht l 56,4V.
- i vi cc trm khng in li, cc trm in li yu thng xuyn phi chy
my n np b c quy vo gi cao im) v cc trm tn sut mt in cao
2
ln/thng): Gi tr in p np boost yu cu ci t li: 55,7V.
Gii thch:
- Ti cc trm khng in li, in yu hoc thng xuyn mt in, nhit hot
ng duy tr ph bin mc 3035oC.
- Khi c quy np, nhit c quy tng ln so vi trng thi bnh thng.
- Nhit ci t chun center temp) cho c quy ti t ngun l 25oC lch so vi nhit
thc t khi c quy np 10oC) lch nhit so vi nhit chun center
temp): 10oC.
- H s b in p theo nhit ph bin: -72mV/oC/t.
Gi tr in p np boost yu cu ci t li: 55,7V (= 56,4V-0,072V*10oC).
1.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng t ngun DC vo s theo di bo dng, qun l
nh trm v ln trn phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im kt
thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
1.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu: BM.01/HD.02.D.
/C.
2. HNG DN BO DNG H THNG C QUY
2.1. Lu
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

Ph

8/0
4/2
01
4

14

0:0
7:3
31

ien
yd

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

Mc 2.4

tu,
1

91
9/0

9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

_tu

nh
T

cd

d_

_d

am

do
c

Ph

vtm

Mc 2.5

Di

_d
d
vtm
18
/04

Thc hin bo
dng

7:3
3

Mc 2.6

9:5

91

gG

Ph
o

9/0

To
n

4/2

01

iam

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

Mc 2.7

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

Kt thc

_tu

:33

10
:0

Mc 2.3

Khng t

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn v b
phn c in cc
CNVT tnh/TP

tu,

4/2
0

do
c

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

ien

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

9:5

Ph

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

c k quy nh, hng dn bo


dng c quy

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

/20
14

14
/20
/04
19

:59

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 12/78

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

gd
ak
yd

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

ha
cP
do

9:5

Ph

/20

14

4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

:33

18

/20
/04

18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

x
x

/04

cd

Ci t in p Float

d_

14

Ci t in p Boost

iam

_0

_tu
an
dv

vtm
_d

Dng np

o c, kim tra

gG

Di
nh

m
ha
cP
do

iam

gG

on

Ni tr
in p np

vt

01

1 nm

9/0
4/2

3 thng

on

9/0
4/2
oT
Ph

1 thng

in p

91
9:5
_0
cd

_tu
an
dv

Tham s c
quy

d_

Tn sut kim tra, bo


dng

Tr

uo

01

ng

Ni dung chi tit

Yu cu kim tra,
bo dng

oT

da

Hng mc
chnh

vtm
_d

ky

vtm

Ni dung kim tra, bo dng

91

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

2.2. Yu cu bo dng c quy:


H thng c quy phi c bo dng nh k vi tn sut v ni dung nh sau:

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

p tomat, cu ch c o kim m bo
quy
hot ng tt
Kim tra xem c b
st, rch h ng
khng v dy m
c quy c c
lun ng rut g
y khng
To
n

4/2

Ph
o

9/0
91
14

9:5
18
/0

4/2
0

dv
_0

Cc c quy

:07

_tu

:33

an

Cp u ni

10

cd

Cp lin kt bnh

Kim tra s han g

_d

nt
u,

d_

gG

4
01

ien

vt

ky

vtm

die

Bu lng bt u cc

01
14

18

/04

/20

:07
10
u,
die
ky

da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

Ghi ch

nt
die
ky
da

cP
gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

S lng

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

14

/20

/04

18

n v

:33

Dng c

do

9:5

cP

do

9:5

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

2.3. c k ti liu hng dn, quy nh v c quy:


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng c quy, nm
vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
2.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng
a) Dng c:
STT

4
01
4/2
9/0

ha

Test x nh k c quy nh gi thi gian back up c quy

91

9/0
4/2

91

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

c ni thanh ci t
ngun DC
Tnh trng nt, v,
Kim tra
phng rp ca bnh

gd
ak
yd

Dy in c quy

iam

do
c

10
:0

tu,
1
ien
yd

nh
T

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

cd

_tu

Sit cht

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0

9:5

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

19
/04

:59

nd
v_
09

Ph

v tm
_d
d_

H s b nhit c quy

14

c kt ni c quy

18
/04

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

H thng thng gi
Kim tra
hat ng

7:3
3

Tham s t rectifier

tu,

09

Nhit

Kt ni vt l

9:5

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 13/78

Nhit trung tm

Tham s mi
trng

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5
Ph

am

nd
v_
0
_c
d_
tua
_d
d
vtm

M hiu: HD.02.D.

Ci t hn ch dng
np 0.1 C10)

/20
14

14
/20
/04
19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
/20
14

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

Ph

8/0
4/2
01
4

ien

9:5
nh
T

ru
on
gd
ak

yd

Ghi ch

Di

d_

cd

_tu

02
02
01
01

_d

Kg
Kg
Ti
Cun

an
dv
_0

n v S lng

am

Ch : Cc cng c, dng c thao tc phi cch in, nu cn ch cha cch in


phi qun bng dnh cch in.
2.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin
a) Kim tra, bo dng thng
- Bc 1: Kim tra tnh trng vt l ca bnh, rack:
Tnh trng han g ca cc c quy, bulong bt u cc, c ni ti thanh ci ca t
ngun DC, cp lin kt bnh, cp u ni, kt cu rack.
Tnh trng nt, v, phng, rp ca bnh.
Nu bn cc b han g, lin kt gia bn cc v u ct, thanh ni lng th phi
lm sch, vn cht cc c ni. Nu cc dy dn b rch v cp c nguy c gy chy
n phi s dng bng dnh bc cch in.
- Bc 2: o in p np ni ti cc c quy ca tng bnh. Yu cu ngng in p
trong di cho php theo catalog ca tng loi c quy. Trng hp in p vt
ngng phi kim tra in p np ca c t, phn tch xc nh nguyn nhn v
khc phc.
- Bc 3: Kim tra h thng lm mt, thng gi dm bo nhit trong phng duy
tr nhit trong trm 300C i vi trm s dng c quy thng v 350C i vi
trm s dng c quy nhit cao.
i vi nhng trm c th khng s dng iu ha, trung bnh nhit mi trng
ln n 35oC) s dng c quy nhit cao cho php nhit trong trm trn 35oC
nhng khng qu 40oC. Cc trm ny thng gp ti cc th trng.
- Bc 4: Ghi chp tnh trng, hnh ng x l v kt qu bo dng tng th theo
biu mu BM.26/HD.02.D. /C.
iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

iam

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

do

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

10
:0

v tm
_d
d_

Di
nh
T

am

Vt t

0:0
7:3
31

01

14

tu,
1

01

Tho tc tho lp, kt ni c kh


Qun o, gng tay, giy, knh
bo h lao ng
Gi sch, chi lng, lt tht,
bng dnh cch in
4/2
0

o in p v dng phng ca
t/bnh c quy

91
9/0

B bo h lao ng

do
c

Ph
oT
on
g

18
/04
7:3
3

cd
_

yd
ien

01

ru
on
gd
ak

91
9/0

01

Gi sch
Chi lng
Lt tht
Bng dnh cch in

1
2
3
4

/C

tua

tu,

14
4/2
0

_d
d
vtm

Ci

b) Vt t:
STT

/20
14

14
/20
/04
19

:59

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 14/78

Vt t ph

Gi
am

09

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ampere km c chc nng


ng h s o in p c
quy)
B dng c c cng

9:5

nd
v_
0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 15/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

b) Kim tra, bo dng qu


- Bc 1: Thc hin cc cng vic kim tra, v sinh cng nghip.
- Bc 2: o kim nh gi thm 2 tham s:
Ni tr ca tng bnh c quy: yu cu 40% Ni tr ti thi im a vo s
dng (theo khuyn ngh ca IEEE 30% - 50% so vi ni tr ti thi im a
vo s dng).
Nu ni tr khng t yu cu trn th tin hnh thu hi v xng c in
tin hnh bo dng phc hi (chng V).
Kim tra cc tham s ci t cho cquy (Theo bng: Thng s ci t chung,
thng s ci t ring cho trm BTS, trm Trc) v tnh trng hot ng ca
cc cnh bo. Tin hnh x l khi c li nu c.
- Bc 3: Dng ng h amper km thc hin bi o phng x c quy ti trm v xc
nh bnh c quy hoc t bnh c quy km cht lng nhm mc ch ngn nga.
Ghi chp kt qu phng x bo dng theo biu mu BM.27/HD.02.D.
/C.
- Bc 4: Nu bnh c quy ti trm sau o kim t cc iu kin th tip tc s
dng. Ngc li nu bnh c quy khng t iu kin tip tc s dng, nhn vin
thc hin bo dng phi dn nhn nh du, yu cu iu chuyn t c quy khc
m bo iu kin thay th: (ch tiu nh gi tng t ti mc 3 o kim
nh gi tc thi ca phn khai thc)
- Bc 5: Ghi chp tnh trng, hnh ng x l v kt qu tng th theo Biu mu
BM.27/HD.02.D. /C.
c) Kim tra, bo dng nm
- Bc 1: Thc hin theo cc bc kim tra, bo dng Qu ng thi o thm tham
s in tr thanh ni gia cc bnh in. Rnt ca 1 thanh bt k trong t khng
c ln hn 20% ni tr trung bnh ca cc thanh trong t. (Theo khuyn ngh
trong mc 5.3.1 ca IEEE 1188).
Nu tip im b lng, thc hin ngt ttomat ca t ny v xit cht c bn cc.
Nu tip im, cu ni b g th tin hnh ngt attomat v lm sch lp g.
o li in tr thanh ni, nu khng t th ngt attomat v tho ton b cc
thanh ni, v sinh, lp li v o kim. nu vn khng t th thay th thanh ni
cng loi.
- Bc 2: Ghi chp tnh trng, hnh ng x l v kt qu tng th theo biu mu
BM.28/HD.02.D. /C.
d) Kim tra, nh gi v x l tc thi

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 16/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

91
9/0

iam

gG

14
/20
/04

:07
10
die
ky

da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

Biu mu/ti liu

u,

vt
4

ha
cP
do
iam
gG

on

oT
Ph

cd
d_
vtm
_d

Lu

nt
die
ky
da

01

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

/20

/04
18

Trch nhim

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

oT
Ph

3. HNG DN BO DNG IU HA KHNG KH


3.1. Lu
14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Khi c tin nhn bo c t bnh thuc trm vin thng c hin tng yu, nhn vin
qun l trm phi n trm v thc hin cc cng vic sau:
- Bc 1: Chun b my pht in d phng vi m bo nhin liu v u ni vo
trm, sn sng CTT khi mt in trong qu trnh o kim nh gi.
- Bc 2: Dng ng h amper km thc hin bi o phng x c quy ti trm bo
dng nh k v xc nh bnh c quy hoc t bnh c quy km cht lng nhm
mc ch ngn nga.
- Bc 3: Nu bnh c quy ti trm sau o kim t cc iu kin th tip tc s
dng. Ngc li nu bnh c quy khng t iu kin tip tc s dng, nhn vin
thc hin kim tra phi dn nhn nh du, thay th c t c quy khc. iu kin
nh gi sau o kim nh sau:
Trng hp c quy mi (s dng ln u, dung lng t 100% danh nh ban
u): nu thi gian phng x 80% thi gian phng chun ln u a vo s
dng th nh gi l suy gim cht lng cn thu hi v Xng c in x l.
Trng hp c quy c ( s dng trn mng t trc thng 01/10/2011, c
quy c phn loi, bo dng v ti s dng trn 1 ln): nu thi gian
60% thi gian phng chun gn nht th nh gi l km cht lng cn thu
hi v xng x l.
- Bc 4: Ghi vo s kim tra v bo co cp trn nu cn.
2.6. Cp nht thng tin ln PMC
- Cp nht thng tin v bo dng c quy vo s theo di bo dng, qun l nh
trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im kt thc bo
dng.
- i trng i k thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
2.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo cc Biu mu:
- BM.02/HD.02.D. /C.
- BM.03/HD.02.D. /C.
- BM.04/HD.02.D. /C.

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

am

Ph

iam

do
c

Mc 3.5

gG

Ph
o

9/0

To
n

91

Mc 3.6

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

Ph

8/0
4/2
01
4

ien
yd

ru
on
gd
ak

nh
T
Di

_d
vtm

01

4/2

Mc 3.4

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

Mc 3.7

Kt thc

_d

nt
u,

d_

10

cd

Mc 3.3

tu,
1

91
9/0

9:5
an
dv
_0

_tu

cd
d_

18
/04
7:3
3

10
:0

gd
ak
yd

Mc 3.2

Khng t

Thc hin bo
dng

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

0:0
7:3
31

Ph

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

tu,

4/2
0

14

Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

c k quy nh, hng dn bo


dng iu ha

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

ien

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

4/2
0

tu,

14

Yu cu bo dng iu ha

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

:59

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 17/78

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

TCT VTNet

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

vt
4
01

ha
cP
do
iam

on

gG

14
/20
/04
18
:33

4
01
4/2

:07
10

oT

Ph

Kim tra s m bo dc v
nc t cc lnh chy ra ngoi,
khng b tc

u,

9/0
4/2

9:5
_0
_tu
an
dv

cd

Kim tra tnh trng hot ng

nt
die
ky
da

91

uo

d_

gG

on

oT

Ph

Xt ra, v sinh

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

6 thng

18

/04

/20

14

ng thot nc

Ra sch

3 thng

vtm
_d

cP

do

iam

_0

d_

cd

_tu
an
dv

Gin nng
Bo n, bng qun ng
dn gas

vtm
_d

1 thng

ha

91

9:5

Li lc khng kh

Tn sut kim tra, bo


dng

Yu cu kim tra, bo dng

Di
nh

9/0
4/2

Ni dung kim tra,


bo dng

Tr

01

ng

da

ky

vtm

die

3.2. Yu cu bo dng iu ha:


H thng iu ha phi c bo dng nh k vi tn sut v ni dung nh sau:

vtm
_
Di
nh
Tr
uo
ng
d

vt
4

S lng
01
02

d phng)

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

oT

_tu
an
dv

gG

on

oT

Ph

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

9/0
4/2

Tr
Di
nh
m

ha

cP

do

Ghi ch

iam

Tn vt t

nt
die
ky
da

ha
m

ien

yd

nh
T

Di

Ph
do
c
iam
gG

To
n

n v
ci
Kg

Ghi ch

uo

Ph
o

S lng
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

14

4/2
0

18
/0

:33

:07

10

nt
u,

die

ky

da

ng

am

_d

vtm

01

4/2

9/0

91

9:5

dv
_0

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

01

9/0
4/2

Ti bo dng
Gi lau

91

9:5

_0

n v
my
ci
ci
ci
ci
ci
ci
ci
my
B
B
B

3.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) V sinh xung quanh m bo mi trng an ton cho qu trnh bo dng
Thc hin cc thao tc kim tra, dn v sinh khu vc xung quanh khu vc my
m bo mi trng an ton cho ngi trong qu trnh thc hin bo dng.
b) Kim tra s b, ngt in ngun cp, tho my

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2

do
cP

iam
oT
on
gG
Ph

8/0
4/2
01
4
0:0
7:3
31

x
mi ln
1 gi)

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd

d_

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

ien

gd
ak
yd

9/0

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_
v tm
_d
d_
14

91
9/0

9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

4/2
0

am

do
c

Ph

_c
d_
tua

Kim tra cu hnh d phng N+1


iu ha vi N 1)

x
x

tu,
1

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

V sinh, o kim, bo dng nh


k
V sinh, o kim, bo dng nh
k
Kim tra ch lm lnh, nhit
, ch khi ng, ch qut

Tn cng c, dng c
My bm nc p lc
Bt th in
ng h o gas
ng h in vn nng
T vt 04 cnh
Ti bo dng
Gi lau
Thang
My sy
B dng c lp t bao gm c bnh gas)
B bn inh rt, hoc b taro, inh rt 3
My khoan st, mi khoan 4, my sy

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TT
1
2

91

/C

3.3. c k ti liu hng dn, quy nh v iu ha:


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng iu ha, nm
vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
3.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng
a) Dng c:

b) Vt t:

9:5

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 18/78

Di
nh
T

nd
v_
0

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Kim tra cc thng s


ci t
Kim tra tnh d phng
(ch p dng i vi
tng trm tnh)

/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Cc nng

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Cc lnh

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 19/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Kim tra n v rung ca motor, my nn bng cm nhn trc quan). Phi


ch n nhng m thanh l pht ra t my iu ho nh ting va p lch cch,
ting ku ca ng c c in hoc v my rung ng... phi lp tc ngng my
tm nguyn nhn.
- Tt my, ngt in ngun cp v tho my, theo trnh t nh sau:
Tt my: dng iu khin hay nt tt mt cc lnh.
Ngt ngun in cp vo my: ngt attomat cp ngun.
Sau khi tt my 2 pht mi c tho my.
c) V sinh bo dng thit b
V sinh bo dng cc lnh :
- Tho v v sinh li lc.
- Dng ti bo dng che cc lnh khi dng nc xt ra khng cho nc chy
ra nh trm v thit b).
Ch : Li lc bng ni lng, khng c dng nc nng > 400C ra, khng
c sy (ra bng nc nng v sy s lm bin dng, hng li v phin lc).
V sinh bo dng cc nng
- Dng T vit 4 cnh tho v che qut.
- Dng bm p lc phun nc ra bi t bm vo cnh qut, cnh tn nhit ca cc
nng.
Kim tra bo n, bng qun ng dn gas
- Bng cun v ng bo n ca ng ng gas khng c rch, bc. Nu rch, bc
th phi cun li.
- Nu ng bo n b rch, bc khng cun li c th phi thay mi (thc hin thay
lp mi theo HD.00.C.03 - Hng dn lp t, ci t thng s my iu ha
trm BTS).
Kim tra ng thot nc
m bo dc v nc t cc lnh chy ra ngoi, khng b tc.
Ch :
- Bo v tt phin to nhit ca cc lnh v cc nng. Cc phin to nhit c lm
bng nhm mng nn khng chu c s va chm.
- Khng nc bn vo cc mch in ca cc lnh v cc nng. Dng my sy
sy kh nu b nc bn vo (lu khng nhit sy cao v c th lm hng
mch in).
Lp, kim tra thit b
- Sy v lau kh bng mch ca cc lnh v cc nng.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 20/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

iam

gG

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Kim tra li cc v tr u ni in cho chc chn ( trnh b chp, m ve).


Lp li li lc, v cc lnh v cc nng.
Kt thc qu trnh v sinh bo dng
Kim tra in p cp bng ng h o in (in p 220V10%).
Kim tra dng in ampe km).
Kim tra s hot ng ca my dng ng h o nhit: kim tra tra nhit gi
vo, gi ra khi cc lnh.
- Kim tra ng nc thot: sau khi my chy khong 03 pht, thy ng thot c
nc chy ra - ng thot nc cc lnh tt.
- Kim tra li cc ch vn hnh theo quy nh.
3.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng iu ha vo s theo di bo dng, qun l nh
trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im kt thc bo
dng.
- i trng - i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
3.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.05/HD.02.D.
/C.

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Lu

Biu mu/ti liu

Yu cu bo dng h thng
thng gi

Mc 4.2

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng thng gi

Mc 4.3

4
01
9/0
4/2
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

cP
do
iam
gG
on

Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

ha

91
_0

_tu
an
dv

iam

gG

on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

9:5

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

TCT VTNet

oT

uo

01

ng

da

ky

Trch nhim

vt

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

4. HNG DN BO DNG H THNG THNG GI


4.1. Lu

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

0:0
7:3
31

vtm

iam
oT
on
gG

am

_d

Di

d_

nh
T

cd

Ph

ien
yd

ru
on
gd
ak

Mc 4.6

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

do
c

Ph

Kt thc

Mc 4.7

iam

4
9/0

To
n

gG

01
4/2

Mc 4.5

tu,
1

91
9/0

9:5

_tu

an
dv
_0

Mc 4.4

8/0
4/2
01
4

14
4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

Thc hin bo
dng

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3
10
:0
tu,

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

Khng t

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn v b
phn c in cc
CNVT tnh/TP

/20
14

14
/20
/04
19

:59

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

ien

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 21/78

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

gd
ak
yd

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Tn sut kim tra, bo dng

:33

:07
10

1
thng

V sinh

Kim tra hot ng

3
thng

6 thng

4
01
9/0
4/2

d_

die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

14
/20
/04

10

4/2

:07

01

:33

18

/04
18
:07

10
u,

cP
iam
gG
on

oT
Ph

cd

_tu
an
dv

nt
die
ky
da

do

9:5
_0

V sinh bi, nu c han


g th nh sch g v
phun sn chng g
V sinh bi, nu c han
g th nh sch g v
phun sn chng g

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

ha

91

vtm
_d

gG

on

oT

Tm chp bn
ngoi

V sinh, tra du m

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

H thng
thng gi
trc tip
(TGTT)

Tm chp t
BTS

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

die

nt
u,

1 tun

vt

an

Yu cu kim tra, bo
dng

_tu

cd

d_

_d

vtm

14

18
/0

4/2
0

dv
_0

Ni dung kim tra, bo


dng
Hng
Ni dung chi
mc
tit
chnh
Hp lc bi, t
lc bi
H thng
B iu khin,
thng gi
gim st nhit
lc bi
, m
(TGLB)
Qut y, qut
ht

9:5

91

Ph
o

4.2. Yu cu bo dng h thng thng gi:


H thng thng gi phi c bo dng nh k vi tn sut v ni dung nh sau:

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 22/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

tu,
1

Ghi ch

ien
yd

ru
on
gd
ak

nh
T

Di
am

S
lng
0,05
0,2
01
01
02
01

n v
lt
lt
t
kg
m
l

Ghi ch

vt

Ph

0:0
7:3
31

14

4/2
0

:07
10

nt
u,

die

ky

S
lng
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

:07
10
u,
nt
die
ky

da

Ph

oT

on

gG

iam

_0

14

/20

/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
9:5

91

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

oT

on

gG

_tu
an
dv

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

4.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) Bo dng h thng TGTT
nh k hng thng:
- Dng gi lau v sinh sch bi trn cc tm chp t BTS v tm chp bn ngoi.
- Kim tra b mt vt liu cc tm chp t BTS v tm chp bn ngoi trm nu pht
hin b g, dng giy gip nh sch lp g trn b mt v sn chng g ln cc v
tr .
b) Bo dng h thng TGLB
nh k hng thng:

ng

da

gG
To
n

4/2
0
18
/0
:33

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

iam

do
c

9:5

dv
_0

Du bi trn
Sn chng g mu ghi
Giy gip
Gi lau
Bng keo Sika
Keo chng thm

_tu
an
dv
cd
d_

Ph
o

91

Tn trang thit b

1
2
3
4
5
6

vtm
_d

91
9/0

9:5
an
dv
_0
_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
9/0

b) Vt t:
TT

my
my
ci
ci
ci
ci
ci
ci
ci

Ph

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

Ph

do
c

My nn kh
My ht bi
ng h in vn nng
Bt th in
Thit b o nhit
T vt 04 cnh
T vt 02 cnh
Thang
Chi sn

14

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

ien

gd
ak
yd

1
2
4
5
6
7
8
9
10

n v

4/2

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

Tn trang thit b

TT

Gi
am

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

4.3. c k ti liu hng dn, quy trnh v h thng thng gi:


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng h thng thng
gi, nm vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
4.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng:
a) Dng c:

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 23/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Tho hp lc bi ra khi t lc, s dng my nn kh v sinh hp lc, sau dng


my ht bi v sinh sch t lc bi ri lp li hp lc bi vo v tr nh c.
- Kim tra b iu khin gim st nhit - m hot ng bnh thng.
nh k 6 thng:
- Tho h thng qut ht, qut y v sinh sch bi bng gi mm ri tra du vo cc
trc, bi ca qut. Lp qut vo v tr nh c v kim tra hot ng bnh thng
ca h thng.
- Ghi vo s theo di bo dng.
4.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng h thng thng gi vo s theo di bo dng,
qun l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im
kt thc bo dng.
- i trng i k thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
4.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.06/HD.02.D.
/C.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 24/78

ha
m

do
cP

am

Ph

iam

do
c

Mc 5.4

gG
To
n
Ph
o

Thc hin bo
dng

Mc 5.5

14

9:5

18
/0

4/2
0

dv
_0

cd

:07

_tu

:33

an

Khng t

Mc 5.6

4
01

:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

cP
iam

on

oT

14

/20

/04

18

4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

:33

18

/04

1 thng 3 thng

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

Ph

cd

d_

/20

14

Yu cu kim tra, bo dng

vtm
_d

d_
vtm
_d

Ni dung kim tra, bo dng

do

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Tn sut kim
tra, bo dng

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

5.2. Yu cu o kim, nh gi v bo dng h thng ngun AC:


H thng ngun AC phi c o kim, nh gi v bo dng nh k vi tn
sut v ni dung nh sau:
a. i vi phn ngun AC (in li, ng dy, ct lc st, khi ng t):

ha

91

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

Mc 5.7

gG

ky

Kt thc

ng

da

vt

die

_d

nt
u,

d_

10

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

vtm

iam

8/0
4/2
01
4

nh
T
Di

d_
_d

vtm

4
01
4/2
9/0
91

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

oT
on
gG
Ph

v tm
_d
d_

Mc 5.3

ru
on
gd
ak

_tu

cd

yd

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

01

tu,
1
ien

9:5

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

an
dv
_0

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng ngun AC

9/0
4/2

Mc 5.2

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

do
c

Gi
am

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

ien

14

Di
nh
T

am

Biu mu/ti liu

Yu cu o kim, nh gi v
bo dng h thng ngun AC

TCT VTNet

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

Lu

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

Trch nhim

gd
ak
yd

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

9:5

91
9/0

5. HNG DN BO DNG H THNG NGUN AC


5.1. Lu

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn v b
phn c in cc
CNVT tnh/TP

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 25/78

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

1 thng

3 thng

6 thng

nh
T

Di

am

_d

Ph

do
c

iam

91

Ph
o

9/0

To
n

gG

01

4/2

Ph

tu,
1
ien

t thi gian ngn, sau kim tra ng ct ca thit b.

cd

yd

Rle thi gian

vtm

4
:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

cP
do
iam
gG
on

Ph

6 thng

/0

14

4/2
3 thng
0

18

:33

4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

1 thng

vtm
_d

14

/20

/04

18

Ni dung cn thc hin

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

d_

Ph

Cc hng mc
cn kim tra, bo
dng

cd

oT

Dng bt th in kim tra dng r, dng c, gi mm v sinh


trong v ngoi t in

c. i vi t in tch hp V3:

9:5

_tu
an
dv

_0

ha

91

m
cP

do

oT

on

gG

iam

_0

_tu
an
dv
cd
d_

ha

91

9:5

Ct lc st trong
t ngun

vtm
_d

9/0
4/2

Di
nh

9/0
4/2

Tr

B to tr ng
ct cho iu ho
H3CR-A

V sinh cng
nghip

01

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

Dng tay hoc t vt n tr ht ca khi ng t kim tra


tnh trng hot ng ca khi ng t. Nu khi ng t hng
th cn thay th bng cu dao o.
+ Dng tay n phm Test trn b iu khin EOVR khi ng
t t ng ct in p cung cp cho ti, sau 20 giy t ng
cp li ch c t mc nh l: Ngng bo v in
p cao l 260V, thi gian tr u vo 0 giy, tr u ra 20
giy.
+ n LED mu tt thit b hot ng bnh thng, nu
sng do in p cp cho t cao qu ngng t mc nh
260V).
+ Khi c in, sau 30 pht mi cp in cho iu ho t
mc nh).
+ n Power sng khi c ngun, nhp nhy khi m thi gian
tr, n OUT sng khi cp in cho iu ho.
Kim tra tnh trng ct st MOV, GZ250 hoc GZ500 hoc
GZ220)

vt

7:3
3
10
:0

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

Cc im u ni,
lin kt

+ Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong


ngn di t in ln lt ln ngn trn v n khi aptomat
cp cho ti.
+ Kim tra cc thit b trong t m bo chc chn, khng gy
ri.

_tu

Ni dung cn thc hin

d_

18
/04

Cc hng mc
cn kim tra, bo
dng

ien

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0
9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

b. i vi t in tch hp V2:

tu,

8/0
4/2
01
4

am

do
c

Ct lc st trong t ngun
Cc kt ni, lin kt trong t
ngun

/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

Ph

_c
d_
tua

Khi ng t

x
x

14

T ngun tch hp

gd
ak
yd

v tm
_d
d_

- o kim, nh gi cht lng in AC ti


trm BTS.
- Ln phng n ci to, nng cp ngun
in AC nu in p khng m bo.

Di
nh
T

nd
v_
0

9:5

ng in ko t cng t vo
phng my

B ct in p cao
EOVR

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

91
9/0

Cht lng in li AC ti trm

Khi ng t

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

S dng ng h Ampe km o kim in p, dng in


AC u vo attomat C63

4/2
0

dv
_0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

18
/0
:33

an

:07

_tu

10

cd

nt
u,

d_

die

S dng ng h Ampe km o kim in p, dng in


AC u ra cp cho tng ti AC

4
01

uo

Tr

Di
nh

cP

9:5
14

/20
/04
18
:07

10
u,
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

e. i vi n p:

iam
gG
on
Ph

cd

oT

_tu
an
dv

iam
gG

on

Dng bt th in kim tra dng r, dng c, gi mm v


sinh trong v ngoi t in V5

Ph

oT

_0

ha

91

m
ha

cP

do

Kim tra tnh trng ct st MOV, GZ250

do

01

9/0
4/2

ng

da

ky

vt

_d

vtm

Kim tra s m bo lin ng gia aptomat my n v


in li

9/0
4/2

91

9:5

_0

6 thng

14

o kim dng in
AC u vo

nt
die
ky
da

3 thng

1 thangs

gG

To
n
Ph
o

9/0
91
9:5

Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt trong t in

:33

4
01
4/2

ha
m

6 thng

Ph

8/0
4/2
01
4

0:0
7:3
31

tu,
1

ien

yd

ru
on
gd
ak

nh
T

am
Ph
do
c
iam

4
01

4/2

Ni dung cn thc hin

Cc kt ni v lin
kt

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

Di

d_

_d
vtm

7:3
3

v tm
_d
d_
14

4/2
0

91
9/0

9:5

an
dv
_0

cd

_tu

Dng bt th in kim tra dng r, dng c, gi mm v sinh


trong v ngoi t in V3

V sinh cng nghip


t in V5

9/0

19
/04

V sinh cng
nghip

Kim tra ct lc st
trong t ngun

91

do
cP

Kim tra tnh trng ct st MOV, GZ250 hoc GZ500 hoc


GZ220)

Cc hng mc cn
kim tra, bo
dng

ien

iam

10
:0
tu,

09

:59
x

oT
o

ng
3 thng
G

Dng tay hoc t vt n tr ht ca khi ng t kim tra


tnh trng hot ng ca khi ng t. Nu khi ng t hng
th cn thay th bng cu dao o.

1 thng

d. i vi t in tch hp V5:

gd
ak
yd

nd
v_
09

tua

cd
_

Kha lin ng

9:5

/C

Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong ngn


di t in ln lt ln ngn trn v n khi aptomat cp
cho ti.

Ni dung cn thc hin

Ct lc st trong
t ngun

o kim dng in
AC u ra

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 26/78

yd
ien

am

do
c

Gi
am

18
/04

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

tu,

14
4/2
0

vtm

Ph
oT
on
g

_d
d

Khi ng t

/20
14

14
/20

Ph

_c
d_
tua

im u ni v
lin kt trong t
in

/04

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Cc hng mc
cn kim tra, bo
dng

19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
o

6 thng

ng
3 thng
G

3 thng

6 thng

_d

am

1 thng

14

vt
4
01

Di
nh

9/0
4/2

ha
do

9:5

/20

/04

18

:33

:07

01
die

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07
10
u,

iam

on

oT

Ph

14

vtm
_d

Ghi ch
b: ba, c l, km cc loi, tuc n

ky

S lng
1

da

14

d_

Ph

cd

oT

on

gG

_tu
an
dv

iam

_0

do

9:5

_0

/20

/04

n v tnh
B

:33

Tn dng c
B dng c c

cP

cP

ha

91

gG

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

+ Kim tra cc c cu quay ca ng c nh bnh rng.


+ o u dy in p cp ngun cho r le trung gian, in p
o c t yu cu nm trong khong 24Vdc 1 Vdc).
+ Kim tra u ra ca in p vi ch s hin th ca ng h.

5.3. c k ti liu hng dn, quy trnh v h thng ngun AC:


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng h thng thng
gi, nm vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
5.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng:
a) Dng c:

18

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

19
/04

:59

nd
v_
09
Ph

8/0
4/2
01
4

0:0
7:3
31

tu,
1
ien

ru
on
gd
ak

Di

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

Dng bt th in kim tra dng r, dng c, gi mm kh


v sinh cng nghip

91

Ph

gG

To
n

Ph
o

+ Kim tra tnh trang bm bi ca qut lm mt.


+ Kim tra kh nng tip xc ti cc im u ni.
+ Kim tra tnh trng mu sc) ca cc cun dy.

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

do
c

iam

01
4/2

9/0
91

B phn bin p

9:5

B mt n p

nt
die
ky
da

Ni dung cn thc hin

Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong ngn


di t in ln lt ln ngn trn v n khi aptomat cp
cho ti.

TT
1

4
01
4/2
9/0

nh
T

cd

d_

_d

vtm

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

ien

Cc hng mc
cn kim tra, bo
dng

yd

9:5

an
dv
_0

Dng bt th in kim tra dng r, dng c, gi mm kh


v sinh cng nghip

_tu

V sinh cng
nghip

f. i vi b gim st iu khin (GSK V2.2)

gd
ak
yd

v tm
_d
d_
14

4/2
0

91
9/0

Gi
am

B phn n p

V sinh cng
nghip

91

1 thng

cd
_

yd
ien

Ni dung cn thc hin

+ Kim tra cc c cu quay ca ng c nh bnh rng.


+ o u dy in p cp ngun cho r le trung gian, in p
o c t yu cu nm trong khong 24Vdc 1 Vdc).
+ Kim tra u ra ca in p vi ch s hin th ca ng h.

B phn n p

/C

tua

tu,

14
4/2
0

am

do
c

Ph

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 27/78

+ Kim tra tnh trang bm bi ca qut lm mt.


+ Kim tra kh nng tip xc ti cc im u ni.
+ Kim tra tnh trng mu sc) ca cc cun dy.

B phn bin p

/20
14

14
/20
/04
19

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong ngn


di t in ln lt ln ngn trn v n khi aptomat cp
cho ti.

B mt n p

:59

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Cc hng mc
cn kim tra, bo
dng

09

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
do
cP

ha
m

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

19
/04

:59

91
9/0

Theo nh mc quy nh
ti Quyt nh s
1361/Q-TCT-KT
_d

iam
oT
on
gG

ien

yd

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

Ghi ch

tu,
1

S lng

kg
lt
lt
cun
ci
cun

9:5

n v tnh

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

v tm
_d
d_

ci

0:0
7:3
31

1
14

ci

4/2
0

vt cc loi, ng thi qun bng dnh


cch in an ton.
Loi cm tay

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

18
/04

am

5.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) i vi phn ngun AC
Kim tra dng in AC u vo
- Bc 1: S dng ng h ampe km, t ch o dng AC.
- Bc 2: Thc hin o dng in u vo AC ti si dy pha ca dy ngun AC
u t cng t in ti t ngun AC.
- Bc 3: Nu dng in AC u vo xp x gi tr dng danh nh ca aptomat C63
th bo co li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra dng in AC u ra cp cho tng ti AC
- Bc 1: S dng ng h ampe km, t ch o dng in AC.
- Bc 2: Thc hin o dng in u ra AC cp cho tng ti ti si dy L) ca dy
ngun AC u t cc aptomat cp cho tng ti trn t ngun AC n cu u L)
trn tng ti.
- Bc 3: Nu gi tr dng in ca mt ti no xp x gi tr dng danh nh ca
aptomat phi bo li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra ng in ko t cng t vo phng my
- Bc 1: Kim tra cc v tr tip xc gia cp in vi cng t in, cp in vo
trm BTS, m bo mi ni chc chn, khng b move.
- Bc 2: i dc tuyn dy in, kim tra cc lin kt treo no dy cp dc tuyn
cp m bo chc chn, nu lin kt khng chc chn th gia c li; kim tra
iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

7:3
3
10
:0

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

Ph

ci

Gi mm
Cn cng nghip
Du bi trn
Giy cun sch)
Chi lng
Bng dnh cch in

1
2
3
4
5
6

/C

tua

tu,

14
4/2
0

Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua
_d
d
vtm

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 28/78

b) Vt t:
TT
Tn vt t

/20
14

14
/20
/04
19

:59

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

My ht bi
ng h ampe
km
Bt th in

09

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

cng

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

2
3

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

0:0
7:3
31

tu,
1

ien

yd

ru
on
gd
ak

nh
T

Di

am

Ph

do
c

iam

gG

To
n

Ph
o

14

4/2
0

18
/0

:33

:07

10

nt
u,

vt

die

ky

da

01

ng

uo

9/0
4/2

Tr

Di
nh

gG

on

Ph

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

oT

_tu
an
dv

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

ha

cP

do

iam

gG

on

oT

Ph

/20
/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

8/0
4/2
01
4

14

4/2
0

91
9/0

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

d_

_d

vtm

01

4/2

9/0

91

9:5

dv
_0

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

01

91

9:5

_0

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

4
01
4/2
9/0
91

Ph

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

am

Ph

do
c

9/0
4/2

9:5

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 29/78

Di
nh
T

9:5

91
9/0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

vng ca tuyn cp ngun, nu cp qu thp th gia c nng cao m bo an


ton v in. Bo co li lnh o, ch huy nhng ni dung khng x l c.
Bc 3: Ghi vo s bo dng.
V sinh cng nghip t ngun tch hp
Bc 1: Dng bt th in kim tra in r ra ngoi v t.
Bc 2: Dng gi mm lau sch mt ngoi t ngun, trong qu trnh lau kt hp s
dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi.
Bc 3: Ngt in AC ca trm.
Bc 4: M ca t, dng gi mm lau sch mt trong ca t, trong qu trnh lau kt
hp s dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi. Trong qu trnh v
sinh ch m bo an ton v ngi v thit b.
Bc 5: ng in AC cp li cho trm.
Bc 6: Ghi vo s bo dng.
Kim tra khi ng t
Bc 1: Ngt in AC ca trm.
Bc 2: Dng tay hoc tovit n tr ht ca khi ng t kim tra tnh trng hot
ng ca khi ng t. Nu khi ng t hng th cn thay th i vi t V2, V3
thay th bng cu dao o).
Bc 3: ng in AC cp li cho trm.
Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra ct lc st trong t ngun
Bc 1: Ngt in AC ca trm.
Bc 2: S dng ng h ampe km, t ch o in tr x 1 M. Dng que
o o 2 u tng qu GZ250 hoc GZ500 hoc GZ220). Nu in tr 10 M
th t.
Bc 3: Kim tra bng mt thng tnh trng bn ngoi cun lc, m bo khng
b move, h hng cch in.
Bc 4: Kim tra tnh trng ca thit b ct st th cp MOV, thit b hng khi
mca trn mt thit b chuyn t mu hng nht sang mu hng m.
Bc 5: ng in AC cp li cho trm.
Bc 6: Ghi vo s bo dng.
Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt trong t ngun
Bc 1: Ngt in AC ca trm
Bc 2: Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong ngn di t
ngun ln lt ln ngn trn v n khi aptomat cp cho ti.
Bc 3: i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng t vt hoc m lt
sit cht li.

nd
v_
0

Ph
oT
on
g

ien

tu,

09

10
:0

7:3
3

18
/04

gd
ak
yd

M hiu: HD.02.D.

Gi
am

_c
d_
tua
_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

:59

19
/04

/C

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu

(8) V tr u dy N
cho cc ti
(9) V tr u dy
tip t cho cc ti

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

cd

ru
on
gd
ak

(10) V tr u dy
tip t cho t

18
/04
7:3
3

10
:0

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

(7) V tr u dy L
cho cc ti
CB5 cho t/b PSTN
CB6 cho t/b ADSL
CB7 d phng
CB2 cho n

CB4 cho ngun DC2


CB3 cho ngun DC1
CB2 cho cm
CB1 cho iu ho

(1) V tr u dy
AC in li vo

(2) V tr u dy cp ngun
cho BK n bo cao

T CT V
LC ST

vt

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

(6) V tr cm ly
in my n

gG

01

gd
ak
yd

ien

iam

tu,

09

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 30/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/20
14

14
/20
/04

M hiu: HD.02.D.

Bc 4: Kim tra kha lin ng c kh kha cho chuyn i ngun my n v


in li, m bo khi bt aptomat in li th khng bt c aptomat in my
n v ngc li.
- Bc 5: ng in AC cp li cho trm.
- Bc 6: Ghi vo s bo dng.
b) i vi t in tch hp V2
V tr u ni trong t in tch hp.
-

19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

4
01
9/0
4/2

Tr

ha
cP
do

9:5
Ph

cd

d_

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

:07

01
u,

10

4/2
da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

gG
on

oT

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

iam

_0

ha
cP
do

91

Di
nh

9/0
4/2
91
9:5
_0
/04

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/20

14

vtm
_d

d_

cd

(4) L i dy thot st t t
CLS ra bng ng BD1

u ni in vo t in: Cp in mng c u pha trn ca attomt 63A V


tr 1 hnh 4).
u ni ra phn phi cho b iu khin n bo cao: u pha trn ca attomt
63A sang pha trn attomt 10A. Pha di attomt 10A u dy cp cho n bo
cao V tr 2 hnh 4).
u ni in ra phn phi cho ti:
Dy L ca ti u vo v tr cc ca attomat phn phi V tr 7 hnh 4).

_tu
an
dv

(3) Dy ch u vo u
vo (input) ca CLS

uo

01

ng

(5) Dy ch u vo u
ra (output) ca CLS

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 31/78

CB50A

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

yd

nh
T

CB20A

Di

CB20A

CB16A

am

_d

u ni tip t v t: u vo c bt dy tip t v t trn nh t V tr 10


hnh 4).
- Trng hp cha c t CLS th thc hin u dy ch u ra V tr 5 hnh 4) ca
t CLS vo v tr u dy ch u vo V tr 3 - hnh) ca t CLS.
Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt trong t in
- Bc 1: Ngt ptmt tng C63 AC ca trm
- Bc 2: Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong t in ln lt
n khi aptomat cp cho ti.
- Bc 3: i vi cc lin kt m bo chc chn, s dng t vt hoc m lt sit
cht li. Kim tra cc thit b trong t m bo chc chn, khng gy ri
- Bc 4: Ghi vo s bo dng, cp nht ln phn mm c in.
o kim dng in AC u vo
- Bc 1: S dng ng h Ampe km, t ch o dng AC.
- Bc 2: Thc hin o dng in u vo AC ti si dy pha ca dy ngun AC
u t cng t in ti t in.
- Bc 3: Nu dng in AC u vo xp x gi tr dng danh nh ca aptomat C63
th bo co li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
o kim dng in AC u ra
- Bc 1: S dng ng h Ampe km, t ch o dng in AC.
gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

01

gd
ak
yd

iam

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

10
:0

ru
on
gd
ak

_tu
cd
CB32A

N
08

ien

9:5
an
dv
_0

vtm

8/0
4/2
01
4

CB50A

0:0
7:3
31

CB16A

Ph

v tm
_d
d_

14

CB32A

D
PHNG
07

tu,
1

THIT B THIT B
PSTN
ADSL
05
06

d_

4/2
0

NGUN
DC2
04

91
9/0

NGUN
DC1
03

7:3
3

18
/04

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

Gi
am

CM
02

Ph
oT
on
g

_d
d

IU
HO
01

/20
14

14
/20
/04
19

:59

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Dy N ca ti u vo v tr cu u N V tr 8 hnh 4).
Nu c dy tip t th u vo v tr cu u E V tr 9 hnh 4).
V tr u ni ti vo attomt phn phi nh sau:

09

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 32/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 2: Thc hin o dng in u ra AC cp cho tng ti ti si dy L) ca dy


ngun AC u t cc aptomat cp cho tng ti trn t in AC n cu u L) trn
tng ti.
- Bc 3: Nu gi tr dng in ca mt ti no xp x gi tr dng danh nh ca
aptomat phi bo li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra cht lng khi ng t & B tr cp in cho iu ho, B ct in p
cao EOVR
- Bc 1: Ngt ptmt tng C63 AC ca trm
- Bc 2: Dng tay hoc tua vt n tr ht ca khi ng t kim tra tnh trng
hot ng ca khi ng t, kh nng ht nh ca tip im. Nu khi ng t
hng th cn thay th bng cu dao o.
- Bc 3: Kim tra hot ng to tr ng ct cho iu ho: Khi c in, sau 30
pht mi cp in cho iu ho t mc nh);
- Bc 4: Kim tra hot ng b ct in p cao: n phm Test trn b iu khin
EOVR, khi ng t t ng ct in p cung cp cho ti, sau 20 giy t ng cp
li.
Ch c t mc nh l: Ngng bo v in p cao l 260V, thi gian
tr u vo 0 giy, tr u ra 20 giy.
n LED mu tt thit b hot ng bnh thng, nu sng do in p cp cho
t cao qu ngng t mc nh 260V), phi kim tra ngun in li. b bo
v ct in p cao ch hot ng vi in li, in my n khng hot ng)
- Bc 5: Ghi vo s bo dng.
Kim tra ct lc st trong t in
- Bc 1: Ngt ptmt tng C63 AC ca trm.
- Bc 2: S dng ng h Ampe km, t ch o in tr x1M. Dng que o
o 2 u tng GZ250 hoc GZ500 hoc GZ220). Nu in tr 10 M th t.
- Bc 3: Kim tra bng mt thng tnh trng bn ngoi cun lc, m bo khng
b move, h hng cch in.
- Bc 4: Kim tra tnh trng ca thit b ct st th cp MOV, thit b hng khi
mca trn mt thit b chuyn t mu hng nht sang mu hng m.
- Bc 5: ng in AC cp li cho trm.
- Bc 6: Ghi vo s bo dng.
V sinh cng nghip t in
- Bc 1: Dng bt th in kim tra in r ra ngoi v t.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 33/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 2: Dng gi mm lau sch mt ngoi t in, trong qu trnh lau kt hp s


dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi.
- Bc 3: Ngt in AC ca trm.
- Bc 4: M ca t, dng gi mm lau sch mt trong ca t, trong qu trnh lau kt
hp s dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi. Trong qu trnh v
sinh ch m bo an ton v ngi v thit b.
- Bc 5: Ghi vo s bo dng.
c) i vi t in tch hp V3
Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt trong t in
- Bc 1: Ngt in AC ca trm
- Bc 2: Kim tra cc mi lin kt bt u t aptomat tng trong t in ln lt
n khi aptomat cp cho ti.
- Bc 3: i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng t vt hoc m lt
sit cht li.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng, cp nht ln phn mm c in.
o kim dng in AC u vo
- Bc 1: S dng ng h Ampe km, t ch o dng AC.
- Bc 2: Thc hin o dng in u vo AC ti si dy pha ca dy ngun AC
u t cng t in ti t in V3.
- Bc 3: Nu dng in AC u vo xp x gi tr dng danh nh ca aptomat C63
th bo co li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
o kim dng in AC u ra
- Bc 1: S dng ng h Ampe km, t ch o dng in AC.
- Bc 2: Thc hin o dng in u ra AC cp cho tng ti ti si dy L) ca dy
ngun AC u t cc aptomat cp cho tng ti trn t in AC n cu u L) trn
tng ti.
- Bc 3: Nu gi tr dng in ca mt ti no xp x gi tr dng danh nh ca
aptomat phi bo li lnh o, ch huy c phng n x l.
- Bc 4: Ghi vo s bo dng.
Kim tra cht lng khi ng t
- Bc 1: Ngt in AC ca trm.
- Bc 2: Dng tay hoc tua vt n tr ht ca khi ng t kim tra tnh trng
hot ng ca khi ng t. Nu khi ng t hng th cn thay th bng cu dao
o.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 34/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 3: Ghi vo s bo dng.
Kim tra ct lc st trong t in V3
Bc 1: Ngt in AC ca trm.
Bc 2: S dng ng h Ampe km, t ch o in tr x1M. Dng que o
o 2 u tng GZ250 hoc GZ500 hoc GZ220). Nu in tr 10 M th t.
- Bc 3: Kim tra bng mt thng tnh trng bn ngoi cun lc, m bo khng
b move, h hng cch in.
- Bc 4: Kim tra tnh trng ca thit b ct st th cp MOV, thit b hng khi
mca trn mt thit b chuyn t mu hng nht sang mu hng m.
- Bc 5: ng in AC cp li cho trm.
- Bc 6: Ghi vo s bo dng.
V sinh cng nghip t in V3
- Bc 1: Dng bt th in kim tra in r ra ngoi v t.
- Bc 2: Dng gi mm lau sch mt ngoi t in, trong qu trnh lau kt hp s
dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi.
- Bc 3: Ngt in AC ca trm.
- Bc 4: M ca t, dng gi mm lau sch mt trong ca t, trong qu trnh lau kt
hp s dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi. Trong qu trnh v
sinh ch m bo an ton v ngi v thit b.
- Bc 5: Ghi vo s bo dng.
d) i vi t in tch hp V5:
Kim tra phn c kh
- V phi c lm bng tn dy 1.2mm, sn tnh in, kch thc lp t c trn
rack 23, b mt v khng c mp mo.
- Kim tra cc thit b c g lp, dy u ni phi chc chn gn gng.
- Kim tra ng b theo t bao gm thanh g, c bt
- Kim tra s u ni in trong t.
Kim tra phn in
- S dng ng h vn nng ng h kim) o cc thit b.
- Bt ng h v thang o in tr 1M.
- o GZ250: Dng que o, o trn 2 u ca tng GZ250, nu in tr 10 M/1
GZ250 th t.
- Kim tra kha lin ng c kh, kha chuyn i ngun my n v ngun in
li: m bo khi bt aptomat in li th khng c bt aptomat in my n
v ngc li.

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

8/0
4/2
01
4

14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu

Ph

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Kim tra tnh trng ca khi ct st th cp MOV: Quan st trn khi ct st MOV
c mt mica mu trng trong. Nhn xuyn qua mt mica mu trng trong, c mt
ming mu hng nht, cch mt mica trong khong 2cm th MOV vn trong tnh
trng hot ng tt. Nu ming mu hng nm st mt mica mu trng trong th
MOV b hng.

Kim tra aptomat: Bt ng h o v thang o in tr nh nht o tnh trng


hot ng ca cc aptomat, nu thng mch th ng h s ch 0.
Kim tra thanh tip t: Bt ng h v thang o in tr nh nht kim tra
thng mch gia cc thnh phn tip t v thanh tip t.

am

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

gG
on
Ph

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

oT

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

do

9:5

cP

iam

gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

7:3
3

_d

Di

d_

nh
T

cd

10
:0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

:59

19
/04

/C

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

18
/04

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 35/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

8/0
4/2
01
4

14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu

Ph

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

V sinh cng nghip t in V5


- Bc 1: Dng bt th in kim tra in r ra ngoi v t.
- Bc 2: Dng gi mm lau sch mt ngoi t in, trong qu trnh lau kt hp s
dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi.
- Bc 3: Ngt in AC ca trm.
- Bc 4: M ca t, dng gi mm lau sch mt trong ca t, trong qu trnh lau
kt hp s dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra ngoi. Trong qu trnh v
sinh ch m bo an ton v ngi v thit b.
- Bc 5: Ghi vo s bo dng.
e) i vi n p
Trc khi thc hin bo dng, nhn vin cn kim tra m bo tnh sn sng ca
my pht in.
B mt ca n p:
Thc hin bo dng theo cc bc sau:
- Thc hin v sinh cng nghip vi cc thnh phn ca thit b.
- Kim tra sit cht cc u ni ng lc ngun li vo), u ra cho cc ph ti.
- V sinh cc khe h tan nhit trn cnh ca v thp, lau sch nhng mng bi bm
trn cc khe tn nhit.
- V sinh b mt ng h hin th, kim tra u ra ca in p vi ch s hin th ca
ng h.
B phn bin p:
- Kim tra kh nng tip xc ca ngun vo v ra, cac u ni bn trong n p bao
gm phn mch lc v mch iu khin
- Kim tra li cc dy cnh bo u ni ti cc tip im xem c b u ni lng, tut
khng, thc hin sit cht tip im nu c hin tng bt thng.
iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

cd

Di
nh
Tr
uo
ng
d

:59

19
/04

/C

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 36/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 37/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Kim tra tinh trang bm bi ca qut lm mt.


B phn n p:
V sinh bi than trn b mt xuyn qun dy.
Kim tra cc c cu quay ca ng c nh bnh rng.
Dng ng h vn nng o u dy in p cp ngun cho r le trung gian, in
p o c t yu cu nm trong khong 24VDC 1 VDC) , nu chnh lch in
p qu 10% cn tin hnh di li dy cnh bo gim st p trn ng dy), hoc
thay th thit b cp ngun mi cho r le.
f) i vi b GSK V2.2
V sinh cng nghip thit b
- Bc 1: Dng bt th in kim tra in r ra ngoi v t.
- Bc 2: Dng gi mm lau sch mt ngoi thit b. Trong qu trnh lau, kt hp s
dng my ht bi trnh pht tn bi bn ra bn ngoi.
- Bc 3: Ngt in AC ca trm.
- Bc 4: M ca thit b, dng chi long qut sch mt trong thit b. Trong qu
trnh v sinh ch m bo an ton v ngi v thit b.
- Bc 5: ng in AC cp in li cho trm.
- Bc 6: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt ca cc mch, u cm trong t thit b
- Bc 1: Ngt in AC, DC cp in cho t.
- Bc 2: Kim tra cc mi lin kt, cc u ni ca cng tc, nt nhn n bo
trn cnh ca t. i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng tovit
sit cht li.
- Bc 3: Kim tra cc mi lin kt bt u t ngn di t phn ng lc) bao gm
cc u ni vo, ra ca cc khi ng t, iu khin qut, iu ha, my pht, cm
bin dng AC. i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng tovit sit
cht li.
- Bc 4: Kim tra cc mi lin kt, u cm ngn trn t phn gim st, iu
khin) bao gm cc kt ni gia cc mch Connector, mch Main, mch ATS,
mch Ethernet, mch AC Tranformer, cc u cm kt ni vo mch Connector t
chn 1 n chn 26). i vi cc lin kt khng m bo chc chn, s dng tay
n cht li.
- Bc 5: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra khi ng t
- Bc 1: Ngt in AC ca trm.

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 38/78

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 2: Dng tay hoc tovit n tr ht ca khi ng t kim tra tnh trng hot
ng ca khi ng t.
- Bc 3: Kim tra kha lin ng c kh kha cho khi chuyn i ngun in
li/my pht, m bo khi ng KT in li th khng ng KT my pht v
ngc li.
- Bc 4: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra tnh trng hot ng ca cc cng tc, nt nhn, mn hnh hin th,
n bo trn cnh ca t thit b
- Bc 1: Kim tra cc thng tin trn mn hnh hin th thng qua 4 phm thao tc.
- Bc 2: Kim tra tnh trng hot ng ca cng tc chuyn ch t ng/nhn
cng/tt).
- Bc 3: Kim tra tnh trng hot ng ca cc n bo in li v my pht).
- Bc 4: Kim tra tnh trng hot ng ca nt nhn ng/ct in li/my pht.
Kim tra lin ng kha cho khi chuyn i ngun in li/my pht, m bo
khi ng KT in li th khng ng KT my pht v ngc li.
- Bc 5: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra tnh trng cc cm bin
- Bc 1: Kim tra hin trng u ni , tnh trng hot ng ca cc cm bin nhit
accu, nh trm. Ly cm bin h vo ngun nhit, nu thy nhit hin th
trn mn hnh GSK thay i th cm bin hot ng tt).
- Bc 2: Kim tra hin trng u ni , tnh trng hot ng ca cc cm bin dng
accu. Dng ng h ampe km o dng accu, so snh vi mn hnh hin th trn
mn hnh GSK). Nu sai lch do b tri nhit, do thi gian s dng th Calibrate
li theo ti liu hng dn, nu hng cm bin th tin hnh thay mi.
- Bc 3: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra cc thng s ci t v tham s cu hnh ca thit b
- Bc 1: Truy cp vo mn hnh hin th ca thit b kim tra thng s ci t v
tham s cu hnh ca thit b.
- Bc 2: Hiu chnh li cc thng s, tham s nu cha ph hp vi trm).
- Bc 3: Ghi vo phiu bo dng.
Kim tra quy trnh gim st v iu khin ti trm
Kim tra vic cc trnh t iu khin ca thit b c ng quy trnh vn hnh
khng. Nu thit b khng thc hin ng, tin hnh kim tra sa cha theo ng
hng dn trong cc ti liu lin quan hoc lin h ngi c chuyn mn.
Kim tra tnh nng gim st v iu khin t xa
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 39/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

iam

gG

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Bc 1: Lin h vi nhn vin trc NOC CNVT tnh/tp phi hp thc hin vic
gim st v iu khin t xa.
- Bc 2: T phn mm qun l nh trm thng minh, nhn vin trc tin hnh kim
tra cc tnh nng Tt khn cp, Reset h thng, Bt/tt iu ha, gim st v
o c cc tham s.
- Bc 3: Sau khi nhn vin trc NOC kim tra xong, nhn vin bo dng tin
hnh kim tra m bo trm hot ng bnh thng.
- Bc 4: Ghi vo phiu bo dng.
5.6. Cp nht thng tin ln PMC
- Cp nht thng tin v bo dng h thng thng gi vo s theo di bo dng,
qun l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im
kt thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
5.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo cc biu mu:
- BM.07/HD.02.D. /C.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

:07

_tu

Lu

Biu mu/Ti liu

Yu cu bo dng my
pht in

Mc 6.2

c k quy nh, hng dn bo


dng my pht in

Mc 6.3

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

Mc 6.4

vt
4
01
14
/20

/04
18
:33
:07

10
u,

ha
cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

d_
vtm
_d
nt
die
ky
da

91
9:5

da

ky

die

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91

9:5

9/0
4/2
9:5
_0

cd

_tu
an
dv

iam
gG

Ph

oT

on

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

Trch nhim
TCT VTNet

:33

an

18
/0

6. HNG DN BO DNG MY PHT IN


6.1. Lu

_tu

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

Ph

Di
am

_d

Mc 6.7

tu,

do
c

Ph

vtm

Kt thc

gG

X (1)

d_

14
/20
/04
:07

10
u,
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

ha
do
gG
on

vtm
_d

18

/04

/20

14

Ph

cd

oT

oT

on

gG

X (2)

nt
die
ky
da

iam

_0
_tu
an
dv

iam

_0

do

9:5

cP

cP

:33

4
01
4/2
9/0

9/0
4/2

01

Di
nh

Tr

uo

ng

da

ky

sau 200
gi

ha

Cc lng
Lm sch
cn
Khe h van Kim tra
xp pp
iu chnh
iu chnh
Bugi
Thay mi
Kim tra
Accu
Np b
sung
9:5

1 nm
hoc 300
gi

6 thng
hoc 100
gi

vt

18
/0

:33

:07

nt
u,

die

_d

vtm

01
9/0
4/2

91

3 thng
hoc 50
gi

91

Lc gi

Kim tra
Lm sch
Thay mi

Thng u
hoc sau
20 gi

Ph

Thay mi

10

Lc nht

4/2
0

dv
_0

_tu
cd

Kim tra
Thay mi

d_

Du bi
trn

_tu
an
dv
cd
d_

Trc mi
ln s
dng
X

an

Thi gian

vtm
_d

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

6.2. Yu cu bo dng my pht in:


Thc hin cng tc bo dng bao gm kim tra bo dng trc v sau khi chy
my, bo dng my theo lch trnh ph hp i vi tng loi my.
My pht in xng: i vi my pht in xng d phng cho trm vin thng
tun theo bng lch trnh sau y:
Cng vic

91

19
/04

:59

nd
v_
09

0:0
7:3
31
tu,
1

ien
yd

nh
T

cd

d_

18
/04
7:3
3

Mc 6.5

Mc 6.6

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

Mc 6.5

8/0
4/2
01
4

14
4/2
0

91
9/0
9:5

an
dv
_0

vtm

Ph
oT
on
g

_d
d

Gi
am

Chy th, kim


tra hot ng

ru
on
gd
ak

do
c

Ph

Khng t

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

10
:0

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

Thc hin bo dng my pht


in

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

/20
14

14
/20
/04
19

:59

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 40/78

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

B phn c in cc
CNVT tnh/TP

9:5

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Hng nm (2)

Kim tra

2 nm 1 ln thay mi nu cn thit) (2)

ien
yd

ru
on
gd
ak

Di

_d

am

do
c

iam

gG

To
n

Ph
o

14

4/2
0

18
/0

:33

:07

10

nt
u,

4
01
9/0
4/2
cP
do
iam

gG

on

oT

Ph

14

:33
:07
10
u,
die
ky

da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

ha

91
9:5
_0
cd
d_

vtm
_d

Ph

oT

on

V sinh lc gi

/20

/04

Ln u
tin thay
th sau
50h

_tu
an
dv

Thay lc nht

14
/20

vt

die

ky

da

ng

uo

Tr

Di
nh

ha

cP

nt
die
ky

Ghi ch

do

iam

gG

Thay nht

18

/04

Sau
1000
gi

Ph

vtm

01

4/2

9/0

91

9:5

dv
_0

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

01
9/0
4/2
91
9:5
_0
_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d
4
01
da

ha
m

tu,
1

X(2)

nh
T

cd

d_

18
/04
7:3
3

10
:0
tu,

4/2

X(2)

Trc
50 gi Sau
Sau
mi ln
u 250 gi 500 gi
s dng
Kim tra mc nht v r r
x
Kim tra nc lm mt
x
Kim tra ai truyn
x
Kim tra nhin liu, ng
x
x
dn, r r
Kim tra mc axit ca c
x
quy
Kim tra nc lm mt v
x
r r
Kim tra s sit cht cc
x
bu-lng, ai c
Kim tra mu kh thi,
x
ting n v s rung lc
Kim tra cc ng h o
x
v n cnh bo

ien

9/0

do
cP

iam
Ph

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0
9:5
an
dv
_0

8/0
4/2
01
4

Lm sch

_tu

oT
on
gG

cd
_
v tm
_d
d_

Lm sch sau 500 gi s dng (2)

14

Kim tra,
iu chnh
Lm sch
Lm sch
Thay mi

Tn sut thc hin


Hng mc & cng vic

gd
ak
yd

91

19
/04

:59

nd
v_
09

tua

tu,

14
4/2
0

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 41/78

/C

My pht in du: i vi my pht in du d phng cho trm Vin thng tun


theo bng lch trnh sau y:

ng c

9:5

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

M hiu: HD.02.D.

Kim tra,
iu chnh

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Rle gi t
ng hoc
cn gi)
Tc
cm chng
Bung t
Lc nhin
liu
Thng
nhin liu
ng nhin
liu

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Di
nh
Tr
uo
ng
d

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

0:0
7:3
31
tu,
1

ien
yd

ru
on
gd
ak

nh
T

am
Ph
iam

do
c

gG
Ph
o

x
x

:33

an

u pht Kim tra in tr cch in


_tu

Lin h
vi hng
thc
hin bo
dng

18
/0

4/2
0

14

91

dv
_0

9:5

Kim tra s ni t ca v
u pht
:07

Kim tra s sit cht ca


cc u ni

10

cd

To
n

4/2

9/0

Kim tra cc m, lt

_d

nt
u,

d_

Di

d_
_d
vtm

01

14
/20
/04

:07
10
u,
die

nt

9/0
91
9:5

18
:33

4
01
4/2

:07
10
u,

ha
cP
do
iam
gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

S
Ghi ch
lng
01

ky

ng h o in p v o tn s

n v
tnh
ci.

nt
die
ky
da

01

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

Tn cng c, dng c

:33

18

4
01
4/2
9/0
91

9:5

oT

Ph

/04

/20

14

vtm
_d

STT

da

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

Yu cu: Ghi li s gi hot ng ca my pht in xc nh ng ngy thng


bo dng.
Ch thch:
- Khi s dng my trong mi trng bi th phi bo dng thng xuyn hn.
- Nhng cng vic ny nn nh sn xut hoc i l c y nhim thc hin.
6.3. c k quy trnh, hng dn bo dng v ti liu k thut v MF:
c k quy trnh bo dng, hng dn bo dng my pht in v cc ti liu
lin quan v my pht in.
6.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng
a) Dng c:

vt

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14
4/2
0
91
9/0
9:5
an
dv
_0
cd

_tu

Hiu chnh u kim phun


Hiu chnh thi gian phu
nhin liu
Kim tra cao su chng
rung
Kim tra cc ng cao su,
ng nylon

x
x

Ph

v tm
_d
d_

Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

Kim tra s kn kht ca


cc van (xu-pap)

tu,

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

Thay lc gi

ien

/C

tua

tu,

14
4/2
0

Kim tra tch in ca c


quy

Lm sch bnh cha nhin


liu

gd
ak
yd

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 42/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Thay lc nhin liu

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

M hiu: HD.02.D.

V sinh kt nc

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

nh
T

Di

am

iam
oT
on
gG

0:0
7:3
31

tu,
1

yd

Theo nh mc
Tu loi my

01
01
0,5
01

do
c

Ghi ch
Tu loi my

ru
on
gd
ak

an
dv
_0
_tu
cd
d_
_d
vtm

S
lng
02
01
ien

9:5

n v
tnh
Lt
Hp
Lt
B
kg
kg
Ci
Ph

Ph
oT
on
g

18
/04
7:3
3

10
:0

91
9/0

do
c

Gi
am

_d
d
vtm

Nhin liu
Hp xt RP7/ 50 my
Du nht 15W - 30 )
Lc gi, lc du, bugi
X phng 0,1kg
D lau mm,
Chi v sinh

1
2
3
4
5
6
7

/20
14

14
/20
/04

gG

vt
4
01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

6.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) Hng dn bo dng my n xng
Bo dng lc gi (C 2 loi rut, rut lc bng mt v rut lc bng giy)
Kim tra lc gi:
- Tho b lc gi, ly rut lc gi ra khi np, bu lc kim tra rut lc: Nu thy
b rch hay b bc, hng th thay lun cn dng c th chuyn sang v sinh bo
dng.
- i vi rut lc gi bng giy phi thay th ng theo nh k lch bo dng.
iam

19

:59

09

Tn cng c, dng c

Ph

01

cd
_

i vi chi nhnh KT
8/0
4/2
01
4

01

v tm
_d
d_

i vi chi nhnh KT

14

01
01

4/2
0

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

Di
nh
T

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

ci
ci

b) Vt t:
STT

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 43/78

am

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

ng h kp dng in
My o n
My nn kh km theo sng v dy hi. Hoc
bnh xt hi loi bp tay.
B dng c sa cha t vt, b c l, b
tup, khu, m lt, km, cn l ..)

nd
v_
0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

2
3

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

0:0
7:3
31
tu,
1

91
9/0
ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

8/0
4/2
01
4

14
4/2
0

Ph
do
c

Gi
am

Rut lc
Ph

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Bu lc

_tu

Mt s hnh nh in hnh

nh
T

cd

iam

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

To
n
Ph
o
14

4/2
0
18
/0
:33

:07

10

nt
u,

ha
cP
do
iam
gG

on

Ph

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

oT

_tu
an
dv

cd

d_

4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

01

9/0
4/2

91

9:5

_0

do

iam

gG

on

oT

Ph

14

/20

/04

18
:33

4
01
4/2
9/0

vt

die

ky

da

ng

uo

Tr

Di
nh

cP

ha

91

9:5

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

gG

01
4/2
9/0
91
9:5
dv
_0
an
_tu

cd

d_

_d

vtm

01

9/0
4/2

Kim tra v thay th du bi trn:


Du bi trn c nh hng rt ln n tui th ca ng c, cn thng xuyn
kim tra thay du ng theo lch bo dng.Cc bc thc hin gm:
Kim tra:
- Dng thc thm du kim tra mc du xem cn hay khng. Chc chn rng
lng du lun khong gia 2 vch gii hn v gn vi vch gii hn trn. Khi
mc du thp hn hoc gn vch gii hn di cn phi b sung du ng chng
loi cho ng c.
vtm
_d

tu,
ien

gd
ak
yd

i vi rut lc bng giy: Dng hi c p lc ~2kg/cm2 thi sch bi dc theo


cc rnh. Khng lm sch bi bng bn chi v n s lm cho bi bm cht vo b
mt ca rut lc.
Dng khn t lau sch bn trong v ngoi bu lc cng nh np lc gi. Cn thn
trnh bi bn v vt l lt vo ng c qua l hng gi. t rut lc vo np,
bu lc gi, sau lp np lc gi vo ng c nh c.

91

/C

V sinh rut lc:


- i vi rut lc bng mt: Nhng vo nc x phng m, o nh lm sch bi
bn, x li bng nc sch, hong kh hoc dng sng thi p lc hi lm kh nc.
Khng cho du, nht vo rut lc

9:5

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 44/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 45/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

cd

iam

gG

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

Kim tra v bo dng lc du bi trn (i vi my xng 8 kVA v my du)


Dng dng c tho b lc du ra khi my v kim tra lc du xem tnh trng c
cn dng c na hay khng.
- Nu cn dng c th dng xng hoc du diesel ra sch lc sau dng kh nn
thi sch v bi ln giong mt lp du bi trn sch trc khi lp tr li v tr c.
- Nu lc khng cn s dng c hoc n k thay th th phi thay lc mi.
- Lp lc bo dng hoc lc mi) vo my bng cch dng tay tay xoay cho
n khi ming tip xc kn, ren n khp u ri dng dng c xit cht.
- Khi ng my v kim tra xem c r r du bi trn khng. Nu c phi dng
my khc phc.
- Dng my dng que thm du kim tra mc du bi trn, nu thiu th thm du
bi trn theo ng tiu chun vo ng c n mc qui nh. Lp li np v que
thm nh trc.

vt

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Quan st trnh trng du thy qu bn v kim tra thy nht qu km hoc


n k phi thay theo quy nh th phi tin hnh thay du.
Thay du:
- Trc khi thay du, phi chy my khng ti khong 2-3 pht cho my nng ln
lm du long ra.
- Dng khay t di bu lng x hng du nht c.
- Tho bu lng, giong ca x v ca du bi trn to p tho du) ra khi
ng c. X ht du bi trn c trong ng c ra, sau dng kh nn thi vo qua
ng thm du lm sch ri tin hnh lp li bu lng v giong ca x vo ca
x ri xit cht. x sch lu lng du c trong ng c, ta tin hnh x khi
ng c cn m (nhng khng c x khi ng c qu nng).
- du bi trn mi theo ng tiu chun vo ng c (thay ng chng loi v
theo nh mc cho tng my quy inh).
- Dng que thm du kim tra li mc du hay cha ti mc Upper Level),
nu thiu th b sung thm cho v lp li que thm du chc chn nh trc.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 46/78

lc du khi tho ra

14

yd

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

an
dv
_0
_tu
cd

ien

9:5

tu,
1

91
9/0

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph
do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

Ph

8/0
4/2
01
4

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

V tr lc du trn my

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/20
14

14
/20
/04
ien

tu,

do
c

Hnh nh in hnh:
iam

19

M hiu: HD.02.D.

Du bi trn v lc c khng cn s dng c cn phi c lu tr trong cc


thng cha thch hp v sau tin hnh x l ng qui nh v an ton, tuyt i
khng c x ba bi gy nhim mi trng.

14
/20
/04
:33
:07

vt
4

ha
cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

cd

d_

10
u,
nt
die
ky
da

91
9:5

da

ky

die

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

14
/20

Mt s hnh nh in hnh:

18

/04

i vi my Du:
vtm
_d

d_

i vi my xng:

vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

9/0
4/2
91
9:5
_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT
Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

Kim tra, bo dng lc nhin liu


Cc lng cn c tc dng ngn cn bn hoc cn t bnh nhin liu khng cho
chng i vo b ch ha kh.
- Vn kha nhin liu ti v tr OFF. Tho cc lng cn, giong v lc ra, kim tra
xem lc v giong cn dng c khng. Nu hng th xut thay mi. Nu cn
dng c th tin hnh vic bo dng.
- Lm sch cc lng cn bng thi hi dng my nn kh), giong v lc bng dung
dch khng chy hoc im chy cao (kh chy).
- Lp li lc, giong v cc lng cn vo nh c.
- Vn kha nhin liu v v tr ON kim tra r r mi lp ghp v ng ng dn
xem c r r nhin liu hay khng. Nu c phi khc phc.
gG

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 47/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

tu,
1

91
9/0

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Kim tra bo dng bugi (i vi my xng)


my vn hnh tt th bugi phi sch v c khe h ng.
- M chp bugi v tho bugi bng dng c tho bugi.
Nu thy cc bugi b bm mui en chng t th nhin liu hoc thiu gi,
cn kim tra v iu chnh.
Nu thy cc bugi b xm bc chng t my b thiu nhin liu hoc tha gi,
cn kim tra v iu chnh.
Bugi lm vic ch tt l b mt in cc c mu vng gch cua.
(0.7 ~ 0.8mm)

Kim tra, lm sch bugi.


Dng dng c o khe h kim loi (cn l) kim tra h gia
ch cong ca u bugi vi b mt in cc. Khe h ng l trong
khong t 0.7-0.8mm. Nu khe h khng t yu cu th c th iu
chnh bng cch n vo hoc ko ra i vi u in cc.
- Cn phi thay th chng nu h hng hoc in cc b qu mn.
- Dng tay lp bugi vo cn thn trnh lm hng ren, sau dng
dng c m bugi xit cht li. Vi bugi mi sau khi lp xong xit thm vng
p cht vng m kn.
- Lp np chp bugi vo bugi.
Ch :
- Nu lp bugi khng cht c th gy qu nhit v h hng ng c.
- Nu lp qu cht c th lm hng ng ren ca np xylanh.
- S dng khng ng chng loi bugi s lm ng c d b h hng.
Kim tra bnh c quy (i vi my khi ng bng in)
- c quy phi c u ni dng cc tnh cc + ca c quy vo cc + ca dy
cp khi ng, cc - ca c quy vo cc - ca dy cp khi ng).
nh
T

am

Ph

iam

gG

in p accu phi t 12,5v n 13,8v nu thiu phi np b sung;

Kim tra dung dch c quy i vi c quy nc), dung dch phi nm trong
khong gii hn trn v gii hn di Upper/Lower) nu thiu phi b sung bng
nc ct hoc dung dch pha long theo tiu chun ca nh sn xut.

14
/20
/04
18
:33

:07

01
u,

10

4/2
da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

vt

ha
cP
do
iam
gG

on

oT
Ph

cd
d_
vtm
_d

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

91

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

9/0
4/2

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

10
:0

vtm

7:3
3

_d

Di

d_

18
/04

cd

_tu

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
Ph

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 48/78

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01
9/0
4/2
14

/20

/04

18

:33

:07

01
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

cP
do
iam
gG

on

oT

Ph

cd

vtm
_d

d_

Ph

/20

/04

18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

ha

91
9:5
_0
_tu
an
dv

iam
gG

oT

on

Kim tra lp t, u ni sau bo dng


- Lp rp cc b phn vo my theo ng trnh t, phi ng, v bo m yu cu
k thut khi bo dng.
- u ni cc th thng ng ng nhin liu, du bi trn... m bo ng, khng
gy gp hay rn nt, h thng dy cp in ng v tr cng nh cc tnh.
14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

M hiu: HD.02.D.

Kim tra h thng lm mt


i vi my xng:
Kim tra cnh qut lm mt xem c hot ng tt hay khng, cc khe tn nhit trn
thn my c b bm bn lm nh hng n kh nng lm mt ca my => v sinh
sch s.
i vi my du:
- Kim tra nc lm mt.
M cnh ca, kim tra trn bnh hi nc lm mt bnh nc ph).
Nc lm mt trong bnh hi m bo trong khong gia mc FULL v
LOW.
Trng hp nc lm mt di mc LOW cn b sung .
1 tun/ln ch kim tra nc trong b tn nhit, m bo lun y b tn
nhit. Sau khi kim tra, cn vn cht np - m bo c y kn.
- Kim tra dy curoa cnh qut lm mt.
Dng tay n vo hoc ko dy ra, bin dao ng khng qu gii hn cho
php t 10-20mm. Quan st thy dy b mn qu, xc, gy hay rch cn phi
xut thay th.
Kim tra cnh qut c b vng mc hay lng vi u trc hay khng.

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

tua

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 49/78

tu,

14
4/2
0

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Cc bu lng c vt c nh my cng nh ton b h thng m bo phi c sit


cht, ng, v chc chn.
Chy th my pht sau khi bo dng
Sau khi kt thc qu trnh bo dng thit b, nhn vin k thut phi chy th v
kim tra n nh ca my pht in sau khi bo dng.
Kim tra khng ti:
Sau khi my chy n nh khong 5 pht ch khng ti, o kim tra cc thng
s m bo t yu cu v: in p ra U = 220V 380V), tn s f = 50Hz 1.5, p
sut du bi trn t 2.5 4 kg/cm2. Kim tra li ton b my nu khng c r r nhin
liu, du bi trn hoc m thanh l hay b rung ng mnh th kt thc kim tra khng
ti.
Kim tra c ti:
Chn ti ph hp vi cng sut ca my khng qu cng sut nh mc ca my
pht in), tin hnh ng ti theo th t t ln n nh.
- Sau khi ng ti, kim tra cc thng s ch c ti nh: in p ra U =
220V 380V); tn s f = 50Hz 1,5; dng in khng vt qu dng in nh mc
ca my pht in.
- Nu cc thng s khng t th phi dng my kim tra li t my pht in v
ti iu chnh khc phc.
- Nu my pht vn hnh khng n nh th phi kim tra li vic lp rp u ni ca
my sau khi bo dng.
- Nu my pht in h hng nng th phi lp bo co v tnh trng my cho Chi
nhnh ng thi kim tra li qui trnh bo dng.
- Nu khng c vn g th cng vic bo dng hon thnh.
-

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

b) Hng dn bo dng my n du
Cc cnh bo cn lu khi thc hin bo dng:
- Cc thnh phn chuyn ng:

u,

nt

die

10

:33

:07

/04

18

14

/20

vtm
_d

gG

on

oT

Ph

iam

ha

cP

do

01

ng

uo

Tr

9/0
4/2

91

9:5

Di
nh

01

9/0
4/2

ha

cP

do

_0

iam

_tu
an
dv

cd

d_

gG

on

oT

Ph

91

9:5

_0

vtm
cd

d_

_d
_tu

da

vt

ky
die

9:5

dv
_0

an

nt
u,
:33

:07

10

91
4/2

9/0

14

4/2
0

18
/0

01
4

Ph
o
iam

gG

To
n
do
c

c quy v axit:

ky

14

/20

01

/04

18

_tu
an
dv

cd

am

Ph

/04
vtm

yd

ien

do
c

tu,
1

Ph

0:0
7:3
31

8/0
4/2
01
4

14

Ph

yd
ien

oT
on
gG

tu,

14

iam

tua

cd
_

ru
on
gd
ak

v tm
_d
d_

Di
nh
T

4/2
0

91
9/0

9:5

nd
v_
0

am

4/2
0

91
9/0

9:5

an
dv
_0

Gi
am

_c
d_
tua

_d
d

Ph
oT
on
g

ru
on
gd
ak

nh
T

Di

_tu

cd

d_

14

/20

/20
14

18
/04

_d

vtm

7:3
3

19

Nguy c git in:

da

:33

:07

d_

Cc thnh phn nhit cao:

4/2

10

vtm
_d

:59

10
:0

9/0

u,

nt

die

tu,

09

91

ky

ien

gd
ak
yd

10
:07
:33

Ph
oT
on
g

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 50/78
do
cP

ha
m

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

19
/04

M hiu: HD.02.D.
/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL
nd
v_
09

vtm
_

Gi
am

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

Hy ni theo cch ca bn

9:5

da

01

4/2

9/0

91

9:5
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 51/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

14

0:0
7:3
31

4/2
0

tu,
1

91
9/0

vtm

yd

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd

ien

9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3

Ph

500 gi: Thc hin sau mi 500 gi chy my


Thay th li lc nhin liu.
V sinh kt nc.
Kim tra u kim phun.
Kim tra u ni ca mch in.
Thc hin cc ni dung bo dng ca 250 gi
gG

Ph
o

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,

vt
4

ha
cP
do
iam
gG

on

oT

Ph

d_
vtm
_d
nt
die
ky
da

91
9:5

da

ky

die

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

Thay nht:

4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv

10
nt
u,
die
ky
da

ng
uo
Tr
Di
nh
m
ha

cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

:07

_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
9/0
4/2
91
9:5
_0
_tu
an
dv
cd

1000 gi: Thc hin sau mi 1000 gi chy my


Lm sch bnh cha nhin liu.
Thay th lc gi.
Hiu chnh thi gian phun nhin liu.
Kim tra cao su chng rung.
Kim tra cc ng cao su, ng nylon.
Kim tra cc lp lt.
Thc hin cc ni dung bo dng ca 250 gi v
500 gi.
Trong ti liu ch m t cc ni dung bo dng
chnh. r hn, tham kho ti liu Instruction
manual dnh cho tng loi ng c.

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

do
c

10
:0
tu,

09

Ph

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

250 gi: Thc hin sau mi 250 gi chy my


Thay nht.
Thay lc nht.
V sinh lc gi.
Kim tra cch in ca u pht 1 ln/thng)
Kim tra tch in ca c quy.

/20
14

14
/20
/04
19

:59

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Lch bo dng my pht in:


50 gi: Thc hin sau 50 gi u chy my
Thay nht.
Thay lc nht.

vtm
_
do
cP

ha
m

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu
cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

Ph

do
c

18
/04
7:3
3

10
:0

gG

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

tu,

09

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 52/78

/C

Thay nht my vo lc 50 gi u tin v mi 250 gi k ln th hai.


Tho nht ra ngoi qua c x cho n khi ht sch. Nht c th x nhanh khi my
c lm m trc.
Sau khi x nht, vn chn c x.
Chm nht mi vo qua ming chm nht cho n khi nht chm n vch H
trn que thm. Lng nht cn chm gii thiu mc 5.4.2)
Sau khi chm nht, cho my chay khong 3 pht. Kim tra v b sung nht n
gia vch H v L.

nd
v_
0

/20
/04
19

:59

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/20
14

14

vtm

Ph
oT
on
g

_d
d

M hiu: HD.02.D.

Gi
am

_c
d_
tua

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vt
4
01
9/0
4/2
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

14

/20

/04

10

4/2

:07

01

:33

18

/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

cd
d_
vtm
_d

Vi loi my 25SPI II v 35 SPI, lc nht c lp theo hng p xung nn cn


tho nht qua c x ring.

/20

4
01
4/2
9/0
91

9:5

ha

91
9:5
_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

Thay lc nht:
Trng hp lc nht l 1 khi lin gia v v li lc:

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_
14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

_tu

nh
T

cd

Di

d_

iam

To
n

4/2

vt
4
01

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

gd
ak
yd

gG

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

18
/04
7:3
3

/C

M lc nht bng c-l dy hoc c l xch l c l dng m lc).


V sinh v bi 1 lp mng nht ln vin ca ming lc mi. Sau , gn lc
mi vo lc.
Lc c vn vo bng tay n khi va cht. Khi , dng c-l dy vn thm
t n 1 vng.
Sau khi thay lc, cho my chy khong 5 pht. Kim tra nht v chm b sung n
mc gia H v L.

10
:0

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 53/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

Trng hp lc nht l loi c v v li lc tho ri c:

vtm
_
do
cP

ha
m

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

iam
Ph

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

_tu

0:0
7:3
31

ien

yd

nh
T

cd
do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

9:5

tu,
1

91
9/0

do
c

Ph

4/2
0

am

nd
v_
0

Vn c x drain plug) ti phn di ca v lc v x sch nht.


Tho bu-lng gia center bolt) tho ri v lc, li lc, vng m v khun c.
V sinh cc thnh phn ngoi tr li lc bng du v sinh.
Lp lc mi v cc thnh phn li vi nhau. Vn bu-lng gia center bolt).
Sau khi thay th lc nht, cho chy my khong 5 pht. Kim tra mc nht v
chm b sung n mc gia H v L.

gG

vt
4
01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

Thay li lc gi:

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

tu,

09

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 54/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Gi
am

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

M hiu: HD.02.D.

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_
14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu
cd

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3
10
:0

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gG

01

ien

iam

tu,

:33

:07

_tu

10

cd

nt
u,

d_

ky

da

01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG
on
oT
Ph

14
/20
/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv
d_
vtm
_d

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

ng

uo

Tr

Di
nh
m
ha
cP
do

iam
gG
on
oT
Ph

d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0

vt

die

_d

vtm

01

9/0
4/2
91
9:5
_0
_tu
an
dv
cd

cd

09

gd
ak
yd

91

/C

Li lc ny phi c v sinh, bt k thi gian chy my, khi m n cnh bo


Air filter blinding pht sng.
Tho li lc v v sinh li bng hi kh nn sch v kh.
Trong qu trnh v sinh, kim tra li lc c h hng khng. Nu hng th thay th.
V sinh v cha li lc bng gi kh.
Lp li lc tr li, dng tay n u cc bin li gn kht vo v.

9:5

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 55/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

/20
14

14
/20
/04
19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 56/78

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG
Ph

8/0
4/2
01
4
0:0
7:3
31

tu,
1
ien
yd

ru
on
gd
ak

nh
T

Di

am

_d

gG

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

01

gd
ak
yd

iam

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

7:3
3

v tm
_d
d_

14
4/2
0
91
9/0
9:5
an
dv
_0
_tu
cd
d_

18
/04

M lc nhin liu bng c-l dy.


V sinh lc, bi 1 lp mng nht ln vin ca lc mi. Sau , gn lc mi
vo lc.
Lc c vn vo bng tay n khi va cht. Khi , dng c-l dy vn
thm t n vng.
Sau khi thay lc, ui kh trong ng dn nhin liu.

10
:0

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04

Chi tit v cch ui kh trong ng ng nhin liu, tham kho ti liu


instruction manual ca ng c tng ng.

4
01
9/0
4/2
14
/20
/04
18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

cP
do
iam
gG
on

Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

oT

gG

on

oT

nt
die
ky
da

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

Trng hp lc nhin liu l loi c v v li lc tho ri c:

9:5

ha

91
9:5
_0
_tu
an
dv

iam

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

vt

19

:59

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Thay lc nhin liu:


Trng hp lc nhin liu l 1 khi lin gia v v li lc:

09

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_
14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu
cd

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3
10
:0

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gG

01

ien

iam

tu,

:07

10

cd

nt
u,

d_

ky

da

01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG
on
oT
Ph

14
/20
/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0
_tu
an
dv
d_
vtm
_d

14
/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

ng

uo

Tr

Di
nh

ha

cP

do

iam
gG
on
oT
Ph

d_
vtm
_d

V sinh kt nc lm mt:

4
01
4/2
9/0

vt

die

_d

vtm

01

9/0
4/2

91

9:5

_0
_tu
an
dv
cd

cd

09

gd
ak
yd

91

/C

Vn c x drain plug) phn thp nht ca b lc tho sch nhin liu trong
lc. Vi loi my 25SPI-C, khng c c x ny.
Vn bu-lng gia center bolt) v tho ri v lc, li lc, vng m v khun c.
V sinh tng thnh phn ngoi tr li lc.
Lp lc mi v cc thnh phn li vi nhau. Vn cht bu-lng gia.
Sau khi thay lc nhin liu, ui kh trong ng ng nhin liu.
Chi tit cch thc hin, tham kho ti liu instruction manual ca ng c tng
ng.

9:5

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 57/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

/20
14

14
/20
/04
19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 58/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0
_tu
cd

4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd
d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

Tho sch nhin liu trong bnh cha v v sinh cn bn v nc tch t bn trong
bnh cha.
o kim in tr cch in:
Ch :
- Vic o kim ny phi thc hin lc my pht in khng hot ng.
- S dng my o mega-ohm 500V, thc hin kim tra 1 ln/thng m bo rng
in tr cch in ln
hn 1M.
Cch thc hin nh
sau:

vt

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gG

01

iam

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

ien

tu,

V sinh bnh cha nhin liu:

gd
ak
yd

Ph

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

Ph

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Dng my phun nc p lc cao v sinh kt nc lm mt.


Ch : Khi s dng my phun nc p lc cao, cn phun cch li gii nhit
khong 1.5m trnh gy h hng, bin dng li gii nhit

vtm
_
do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam

8/0
4/2
01
4

14
tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0
ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5
an
dv
_0

Ph

v tm
_d
d_

oT
on
gG

cd
_

yd
ien

Di
nh
Tr
uo
ng
d

:59

19
/04

/C

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

Ph
do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 59/78

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

M hiu: HD.02.D.

Tho cp in ra khi cc cc u ng ra ca my pht in nh hnh bn. Bt CB


sang v tr ON v o in tr cch in gia cc cc ng ra vi phn khung v
my (bonnet).
- Nu gi tr o c nh hn 1M, th c th do s r in hoc chm chy. Lau
sch cc vt bn, du m trn cc cc u ra, CB, cc cp in trn my v lm
kh chng.
- Nu gi tr in tr cch in vn nh hn 1M sau khi v sinh th nn tm cch
khc phc khc hoc lin h vi hng.
Kim tra t trng ring c quy (battery specific gravity):
i vi c quy axit nc, chng ta s dng phng php kim tra t trng ring c
quy xc nh trng thi np ca c quy, c th:
nh
T

am

Ph

iam

gG

vt
4
01
9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5
oT

on

gG

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on
oT

Ph

cd

die
ky

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

14

:07
10
u,
nt
die
ky

da

da

18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

Mi gi tr c dung sai 0.01.


Khi mc np thp hn 75%, th c quy cn c np li.
S dng ng h o: hydrometer battery tester xc nh gi tr t trng ring.
Bng xc nh li hng thng gp trong qu trnh vn hnh:

/20

/04

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

10
:0

vtm

7:3
3

_d

Di

d_

18
/04

cd

_tu

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

oT
on
gG

Ph

ui kh

nh
T

d_

Di

ui kh
Thay lc nhin liu
Thay lc gi
Sa cha ng c
B sung nht
Thay th
Thay lc nht
B sung nc
iu chnh cng
V sinh
Sc ra kt nc
Sa cha, thay th

am

_d

Ph

do
c

iam

To
n

gG

01

4/2

Ph
o

9/0

91

14

9:5

18
/0

4/2
0

dv
_0

:33

an

:07

_tu

10

cd

nt
u,

d_

Chuyn sang ON
Sa cha, thay th
Sa cha, thay th
Sa cha
B sung nhin liu
Thay lc nhin liu

0:0
7:3
31
tu,
1

yd

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd

ien

9:5

91
9/0

4/2
0

14

8/0
4/2
01
4

Sa cha

B lt kh trong ng ng nhin liu


B nght lc nhin liu
Tc ng c
khng
B nght lc gi
Lc nn khng
Mc nht thp
ng c dng do li
lin quan h thng bi Cng tc cnh bo p sut nht b h hng
trn
Nght lc nht
Thiu nc lm mt
ai truyn lng
Qu nhit trn ng
B mt gii nhit kt nc bn
c
Kt nc tt nght bn trong
Li hng b Themostat trn ng c
Hng ng h o in p
Hng AVR
Chy hng ZNR
ng h o in p
Mt t d tr loi: 25SP)
khng hot ng
Chy hng b chnh lu quay
t cun dy rotor
Chy cun dy u pht
Hin tng
Nhn nh nguyn nhn
Li hng ng h o in p
Tc ng c thp
in p ch th trn
Hng AVR
thit b o khng
Hng VR
Chy hng b chnh lu quay

vt
4
14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

cP
iam
gG
on

oT

Ph

cd

d_
vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

do

9:5
_0

_tu
an
dv

gG

on

oT

Ph

14

/20

Sa cha, thay th

/04

:07
10
u,
nt
die
ky

da

ha

91

ha

cP

do

iam

Khc phc
Sa cha, thay th
Tng tc

18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

Tr

Di
nh

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

Sa cha, thay th

9/0
4/2

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

iam

tua

cd
_

Khc phc
Np li c quy

v tm
_d
d_

yd
ien

B lt kh trn ng ng nhin liu

Di
nh
Tr
uo
ng
d

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 60/78

vtm

7:3
3
10
:0

tu,
ien

gd
ak
yd

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

M-t
khng
hot ng
hoc vn
hnh tc
thp

Di
nh
T

Ph

do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04

M hiu: HD.02.D.

Nhn nh nguyn nhn


Cn c quy
u ni ti u cc c quy b tho ri, lng,
b h hng u cc
Cng tc c quy t v tr OFF
Cng tc khi ng b h hng
M-t b h hng
t cp cp ngun t c quy n m-t
Ht nhin liu
Ngt lc nhin liu

M-t
hot ng
bnh
thng

/20
14

14
/20
/04
19

:59

am

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

Hin tng

09

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Khng
khi
ng
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 61/78

:59

19
/04

/C

do
cP

ha
m

nd
v_
09

oT
on
gG
Ph

8/0
4/2
01
4

4/2
0

0:0
7:3
31

Tin hnh cn ti

tu,
1

91
9/0

Sa cha, thay th

yd

ien

9:5

an
dv
_0

iam

tua

cd
_
v tm
_d
d_

Sa cha, thay th
14

yd
ien

am
Ph

do
c

Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5
nd
v_
0

_c
d_
tua
vtm

Ph
oT
on
g

_d
d

St p khi cp ti

_tu

nh
T

cd

an

iam

gG

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

ru
on
gd
ak

6.6. Cp nht thng tin ln PMC:


- Cp nht thng tin v bo dng my pht in vo s theo di bo dng, qun l
nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im kt thc
bo dng.
- i trng i k thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
6.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.33/HD.02.D.
/C.

/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

Chy hng ZNR


Chy cun dy u pht
Li hng ng h o in p
Hng AVR
Hng VR
Khng cn ti
Li hng b chnh lu quay
Hng AVR
Hng cun dy kch t, t trng chnh

in p tng cao

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

nt
u,
die

_d

ky

vtm

Mc 7.2
4
01

uo

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

ha
gG
on

oT
Ph

cd

d_

vtm
_d
4
01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

iam

_0
_tu
an
dv

iam
gG
on

oT

Ph

14

/20
/04
18
:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

cP

Mc 7.4

do

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

9:5

Mc 7.3

do

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng tip a

91

9/0
4/2

Tr
Di
nh

cP

ha

91

9:5

_0

_tu
an
dv

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

cd

Yu cu bo dng tip a

ng

4
01
9/0
4/2

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

d_

Biu mu/Ti liu

da

TCT VTNet

Lu

vt

10

cd

d_

Trch nhim

vtm
_d

:07

_tu

:33

7. HNG DN BO DNG H THNG TIP A


7.1. Lu

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 62/78

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

tu,
1

Mc 7.6

yd
ru
on
gd
ak

an
dv
_0
_tu

Mc 7.7

nh
T

cd
Ph

vtm

am

_d

Di

d_

Mc 7.5

ien

9:5

Gi
am

Ph

v tm
_d
d_

cd
_

Kt thc

91
9/0

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn, b phn
c in cc CNVT
tnh/TP

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph
do
c

Cp nht thng tin ln phm mm


c in v ghi vo s bo dng

Ph
oT
on
g

18
/04
7:3
3

10
:0

14

Di
nh
T

9:5

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04

gG

x
x
x
x

do

cP

ha

91

9/0
4/2

01

4
:33
:07
10
u,

da

ky

die

nt

9/0
91
9:5

oT

iam

on

gG

9:5

14

/20

/04

Ph

_0
_tu
an
dv

d_

01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

x
x
x
x

cd

x
x
x

:33

4
01
4/2
9/0

vt

x
x
x
x

2 nm

6 thng
x
x
x

18

Tnh lin tc t kim thu st ti bi tip t

Hng qu

Hng tun

14

4/2
0

18
/0
:33
:07

10

nt
u,

die

ky
da

ng
uo

Kim tra

x
x
x
x

vtm
_d

14

/20

Kim tra
nh tnh

Cc kt ni ti v thit b, t, rack...
Cc kt ni ti tm tip t chnh
Kch thc dy tip t, nhn
Kt ni dy tip a trong trm vi h thng
tip a bn ngoi
Kim tra tip t v feeder
in tr t v thit b ti tm tip t chnh
in tr t tm tip t chnh ti bi tip t
Gi tr in tr ca bi tip t
01 mi lin kt ngm di t
Kim thu st
H thng dy thot st
H thng gi , ai c nh dy thot st
Sn dy thot st

18

/04

Tr
Di
nh

cP

do
iam
gG
on

oT

Ph

d_
vtm
_d

Kim tra
nh
lng
ha

91
9:5
_0
_tu
an
dv
cd

H thng
chng st
trc tip

Ni dung cng vic

dv
_0
an
_tu
cd
d_
_d

vtm

4
01

9/0
4/2

H thng
tip t

Ph
o

9/0

9:5

91

Tn sut thc hin


& cng vic

Kim tra
nh tnh

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

7.2. Yu cu bo dng h thng tip a:


H thng tip a trm vin thng phi c bo dng nh k vi tn sut v ni
dung nh sau:
iam

19

:59

Thc hin bo
dng

Hng mc
chnh

91

/C

tua

tu,

14
4/2
0

yd
ien

Khng t

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

9:5

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

vtm
_

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

0:0
7:3
31

01

Ci

01

Ci

01

n v tnh

S lng

Tup

01

on

Bnh

01

Gi lau

Kg

02

Sn chng r

Hp

01

4/2
0

:07
10

cd

nt
u,

d_

9/0
4/2
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

14
/20
/04

10

4/2

:07

01

:33

18

/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky

ha

91
9:5

_0

_tu
an
dv

oT

Ph

cd

Bnh chng r RP7

d_

gG

M chng r

Ghi ch

vtm
_d

iam

do

Tn cng c, dng c

14

01

ng

da

9:5

cP

ha

91

Di
nh

Thc dy

_0

uo

Tr

9/0
4/2

01

in tr x M

ky

die

_d

vtm

ng h vn k c thang o

/20

vt

18
/0
:33

an
_tu

ng h Ampe km

_tu
an
dv
cd
d_
4
01
da

Di
nh
Tr
uo
ng
d

ien

Ci

b)Vt t:

vtm
_d

yd

nh
T

Di

01

Chi st

Ph

do
c

Ci

STT

iam

01

Chi v sinh

gG

Ci

14

01

dv
_0

b khu, tt vt..)

Ghi ch

01

To
n

9/0

9:5

B dng c C l, m lt,

S lng

Ci

91

Chauvin Arnoux CA 6471

4/2

/20
14

am

_d

vtm

4
01
4/2

ien

gd
ak
yd

Kyoritsu 4105A hoc

9/0

ha
m

Ph
o

tu,

n v tnh

My o in tr t

91

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd

d_

18
/04
7:3
3

10
:0

Tn cng c, dng c

STT

9:5

19
/04

:59

nd
v_
09
Ph

tu,
1

in tr ti 2 u ca SPD

v tm
_d
d_

14

4/2
0

91
9/0

am

Ph

do
c

in tr ti 2 u GZ500

9:5

Di
nh
T

Kim tra kt ni b trit xung p u vo:


GZ500, cun lc, SPD
Mu ch th ca tm mica trn mt trc
SPD

Kim tra
nh
lng

Gi
am

cd
_

tua

tu,

14
4/2
0

yd
ien

in tr ca cc mi ni nu c)

ru
on
gd
ak

91
9/0
9:5
nd
v_
0
_c
d_
tua

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 63/78

Kim tra
nh tnh

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

7.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng tip a


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng h thng tip
a, nm vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
7.4. Chun b dng c, vt t phc v bo dng
a) Dng c:

/20
14

14
/20
/04
19

M hiu: HD.02.D.

nh
lng

H thng
chng st
lan truyn

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 64/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

7.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) H thng tip t
Kim tra nh tnh:
- Kim tra, dng chi v sinh cc tm tip t chnh ti cc phng my, trm BTS.
- Kim tra cc v tr kt ni ca dy tip t ti thit b, v t, rack, cc dng t
ngun DC; ti tm tip t chnh trong phng my, trm BTS; ti tm tip t ca
bi tip t: Cc kt ni phi m bo chc chn, nu b lng th sit cht li, nu b
r rt th dng bnh xt RP7 v chi st, giy nhm nh ht lp r rt sau bi lp
m chng r ln b mt, m bo b mt tip xc tt.
- Kim tra tit din dy tip t t thit b n tm tip t chnh: Tit din dy phi
m bo 25mm2, nu nh hn th phi tin hnh b sung.
- Kim tra cc thit b lp t mi c ni t, cc dy t y nhn cha
nu cha c th tin hnh b sung.
- Kim tra cc dy tip t u ni c bm u cos chc chn cha nu cha
th tin hnh b sung.
- Kim tra dy tip t t phng my ti bi tip t: Phi m bo lin tc.
- Kim tra 1 mi lin kt ngm di t ca bi tip a: Tnh trng tip xc, du
hiu n mn t lm c s nh gi chung cho ton b bi tip t.
Kim tra nh lng:
- o kim gi tr in tr t v ca cc thit b c ni t ti tm tip t chnh.
Gi tr phi m bo nh hn 0,05 .
- o kim gi tr in tr t tm tip t chnh trong phng my ti bi tip t. Gi
tr phi m bo nh hn 0,05 .
- Thc hin o gi tr in tr ca bi tip t tng. Gi tr in tr ca bi tip t
phi m bo 1 i vi Tng trm Tnh, i vi Trm BTS 4. Thc hin o
theo phng php ri in p 62%.
b) H thng chng st trc tip
Kim tra nh tnh
- Kim tra xem c cc kt cu hay thit b nh: Anten, cng trnh xy dng... c
lp t, xy dng mi c nm trong vng bo v ca kim thu st khng. Cc kt
cu hay thit b lp t nm ngoi vng bo v ca kim thu st cn phi c di
chuyn hoc b sung, nh v li cc kim thu st m bo ton b cc kt cu hay
thit b ca trm vin thng nm trong vng bo v ca kim thu st.
- Kim tra cc in cc thu st xem c du hiu chy, n hay b chy ra khng ng
thi xem c du hiu cong, nghing hoc gy cc in cc thu st: Cc in cc

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 65/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

thu st nu c du hiu b lm, h hng c kh hoc kim thu st b mn do st nh


nhiu ln cn phi c sa cha hoc thay th.
- Kim tra gi , cc dy lin kt, dy dn trn mi, dy thot xem c b t hay b
h hi khng: Cc gi kim thu st v dy no b tut, t, h hng phi c
gia c, sa cha.
- Kim tra cc chi tit c nh cp thot xem c b h hng hoc b mt khng, m
bo cc chi tit c nh cch nhau t 1m n 2m. ng thi kim tra cc mi ni
xem c du hiu b hng hoc n mn khng.
- Kim tra v ghi li s ln st nh vo h thng chng st thng qua b m st
nu c) vo s theo di phc v cho cng vic kim tra, bo dng v sau.
- Nu s dng ng bo v cho dy thot st phi m bo cho tt c cc ng bo v
ca dy thot st c lp t ng v tr v khng b h hng. Nu l ng kim loi
phi lin kt dy thot st vi ng ti nh v y ca ng.
- Sn dy thot st nu b r rt): Cc dy thot st nu b r rt th dng chi st
nh sch lp r rt v sn 1 lp sn chng r.
Kim tra nh lng
- Thc hin o tnh lin tc v in ca cc lin kt lin quan n h thng chng st
nh trc tip s dng kim thu st Franklin, hoc pht tia tin o sm, phn tn
nng lng st. c bit l cc lin kt ngm khng th kim tra bng mt v d:
gia dy thot st vi h thng in cc tip t, gia in cc thu st vi thp kt
cu nh trm).
- Cc kt ni phi m bo tip xc tt, gi tr in tr tip xc m bo 0,05 .
c) H thng chng st lan truyn
Kim tra nh tnh
- Kim tra GZ500: Kim tra c b rn nt, b chy en khng, kim tra cc kt ni
m bo chc chn.
- Kim tra mu ch th tm mica trn mt trc ca SPD trn t phn phi AC u
vo, kim tra cc kt ni ca SPD: Trng thi hot ng bnh thng tm mica ch
th mu xanh, khi b hng th chuyn sang mu i vi mt s vender th trng
thi bnh thng tm ch th nm su bn trong nn nhn thy mu m, khi b
hng tm ch th y ra nm st ngoi nn nhn thy mu ). Cc kt ni m bo
chc chn.
Ghi ch: Cng vic kim tra m ch th ca cc SPD phi kim tra hng tun khi
nhn vin i kim tra Phng my/Trm v c nh du vo checklist kim tra
Phng my/Trm.

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 66/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Kim tra nh lng


o in tr 2 u ca GZ500: Dng vn k bt thang o x M o, gi tr o
c phi 10M.
7.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng h thng tip a vo s theo di bo dng, qun
l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi k t thi im kt
thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
7.7. nh gi kt qu sau bo dng:
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.39/HD.02.D.
/C.

/20
14

14
/20
/04

8. HNG DN BO DNG H THNG PHNG CHY, CHA CHY


8.1. Lu

Yu cu bo dng h thng
PCCC

Mc 8.2

14

9:5

:07

_tu
cd

Mc 8.3

nt
u,

d_

10

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng PCCC

vt
4
01
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

14
/20
/04

10

4/2

:07

01

:33

18

/04
18
:07

10
u,
nt
die
ky
da

ha
cP
do
iam
gG
on

Ph

d_
vtm
_d

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

9/0
4/2
91
9:5
_0

_tu
an
dv

cd

Mc 8.5

oT

Tr

cP
do

Thc hin bo
dng

/20

14

Khng t

iam

gG

on

oT

Ph

d_

Mc 8.4

ha

91

9:5
_0

cd

_tu
an
dv

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

vtm
_d

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng thit b

Di
nh

9/0
4/2

01

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

uo

ng

da

ky

vtm

die

_d

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

TCT VTNet

gG

Biu mu/ti liu

Ph
o

Lu

91

Trch nhim

To
n

9/0

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

9:5

18
/0

:07
10

nt
u,

da

V sinh v bnh

01

Di
nh

Kim tra p sut bnh


ha

:33

:07

01
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07
10
u,

gG

on

Ph

14

/04

/20

Ghi ch
18

01

oT

_tu
an
dv

cd

d_

Bnh

vtm
_d

S lng

iam

_0

do

9:5

cP

do

iam

gG

on

oT

Ph

14

/20

/04

Bnh xt to khi

n v tnh

:33

18

Tn cng c, dng c

ha

Kim tra ng ng dn

cP

Tr

uo

ng

4
01

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

vt

ky

9/0
4/2

vtm

die

_d

91

d_

nt
die

8.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng PCCC:


c k ti liu trong phn ti liu lin quan v quy trnh bo dng h thng
PCCC, nm vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
8.4. Chun bi vt t, dng c phc v vic bo dng
a) Dng c:
STT

4
01
ky

ha
m

Kim tra ng ng dn

Bnh bt
kt hp
nit MFZ)

da

do
cP

Kim tra trng lng bnh

4/2

iam

:33

an

_tu

cd

V sinh v bnh

1 nm

4/2
0

dv
_0

Hng qu

Kim tra, bo dng cng nghip

Bnh kh
CO2

9/0

oT
on
gG

ien

yd

Hng thng

Ph
do
c
iam
gG

To
n

Ph
o

14

9:5

Hng tun

nh
T
Di
am

_d
vtm
4
01
4/2

9/0

91

Kim tra trc quan

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd
d_

18
/04
7:3
3

10
:0

ien

gd
ak
yd

Cc ng dy tn hiu n cm bin khi

Kim tra nhy ca cm bin khi

91

19
/04

:59

nd
v_
09
Ph

Mc 8.7

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0

Mc 8.6

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

Gi
am

do
c

Kt thc

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Ph

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

tu,

09

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 67/78

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

8.2. Yu cu bo dng h thng PCCC:


H thng PCCC ca trm vin thng phi c bo dng nh k vi tn sut v
ni dung nh sau:

u cm
bin khi

9:5

/20
14

M hiu: HD.02.D.

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn, b phn
c in cc CNVT
tnh/TP

/20
14

14
/20
/04
19

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

:59

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Ci

01

Gi lau

Kg

ha
m

do
cP

iam
Ph

8/0
4/2
01
4

14

0:0
7:3
31

Ghi ch

tu,
1

Di
nh
T

am

4/2
0

91
9/0

02

oT
on
gG

Chi lng

yd

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

_tu

ien

9:5

8.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


a) Kim tra, bo dng h thng cnh bo chy
Kim tra trc quan
- i vi cc u cm bin khi c n LED ch th:
Kim tra s nhp nhy ca n LED. n Led ny phi c chp khong 10 giy
mt ln.
Nu n led trn u d khng nhp nhy, l u d khng h hot ng kim
tra h thng dy in), hoc v c h hng thiu st g cn phi thay th.
Bo dng cng nghip
- M np che ca u d bng cch nhn ng lot vo 3 nt kho nh trn nh ca
np v xoay np ngc chiu kim ng h, tip tc ko np ln thng v bao gm
cc li lc ca u d.
- Ly hn np chp ra ngoi v cc b phn lc thy r bung ion.
- S dng mt my ht bi cng sut nh ht-phun loi b bi bn t np chp,
ming li lc v khoang cha cc cm bin bung ion).
- C th lau chi vi giy mm sch khi c cc vt loang du, hi nc...
- Sau khi lm sch, chp li ming li lc, sau t np chnh xc v lp rp li
np chp trn u d bo khi, quay np theo chiu kim ng h cho n khi thy
vo c ng v tr 3 nt kho.
- Kim tra th u d bo khi li mt ln na.
Kim tra nhy ca cm bin khi
- Thng bo cho cc n v lin quan v vic kim tra cm bin khi.
- S dng bnh xt to khi gi xt vo pha u cm bin khi.
- Kim tra tn hiu cnh bo t pha u cm bin khi n LED ch th s sng lin
tc ch ko cn ch nhp nhy khi l c tn hiu cnh bo t u cm bin).
- Kim tra tn hiu cnh bo khi pha t ngun DC. Nu t ngun c a tn hiu
cnh bo h thng hot ng tt). Nu khng thy t ngun xut cnh bo, kim
cd

Di
nh
Tr
uo
ng
d

/20
14

19
/04

:59

nd
v_
09

S lng

Ph
do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

cd
_

n v tnh

v tm
_d
d_

01

an
dv
_0

vtm
/20
14

14
/20
/04

yd
ien

Ci

Ph
oT
on
g

_d
d

/C

tua

tu,

14
4/2
0

Chi lng

ru
on
gd
ak

01

91
9/0

nd
v_
0

_c
d_
tua

19

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 68/78

Tn vt t

STT

:59

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ci

b) Vt t:

09

M hiu: HD.02.D.

My ht bi

9:5

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 69/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0
Gi
am

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

tra li ng dy tn hiu t cm bin khi n t ngun. c bit l ti chn


output ngoi ti t ngun DC.
- Kim tra thng tin cnh bo t pha Nocpro xem c cnh bo y v h thng hay
khng. Nu c cnh bo th h thng hot ng tt. Nu khng c cnh bo, kim
tra li ng dy tn hiu t t ngun DC n thit b BSC.
b) Kim tra bo dng bnh CO2:
i vi cc bnh cha chy k c dng bt hay dng kh, bt CO2 u phi tun
theo tiu chun Vit Nam v Phng tin v thit b cha chy TCVN 3890-84.
Trong trng hp trang b mi cc loi bnh cu ho, cn yu cu ni bn hng cung
cp Giy chng nhn kim nh phng tin PCCC bn gc hoc bn sao c cng
chng ) ph hp vi s seri v loi bnh c trang b bo m v mt cht lng.
Hng tun:
Phi lau chi v bnh, np bnh, kim tra xem kho an ton, u kp ch cn
nguyn vn khng ? Nu khng cn nguyn vn th phi kim tra tnh trng bnh c
cn hot ng c khng hay b s dng hoc h hng c bin php khc phc
cho bnh lun sn sng hot ng tt. Kim ra loa, vi phun ca bnh xem c b tc
hay khng, nu c phi thng v lm sch.
Hng thng: (Thc hin cng vic kim tra tun)
Ngoi ra cn kim tra h thng ng dn t bnh ti vi phun bng cch tho ng
dn ra khi bnh kim tra nu c vt cn tc ng th phi thng v lm sch, kim
tra gi , gi treo bnh c m bo chc chn, ng v tr quy nh hay khng . Kim
tra vn cht cm van bnh, cc van ca bnh . . bo m khng b h hay c s r r .
Nhng cm van bnh xung nc, hoc dng nc bt x phng kim tra kn
kht. Nh lm v sm xe p b thng ). Nu c r r th phi sa cha v np li.
nh k 3 thng 1 ln: (Thc hin cng vic kim tra tun, thng) v thc hin
thm cc ni dung sau:
Vi bnh kh CO2:
- Cn kim tra i vi bnh kh CO2 xc nh trng lng ton b bnh v kim
tra lng kh CO2 trong bnh v so snh vi trng lng ban u ca bnh. Cc
thng s bnh cha chy ca Trung Quc hin nay).
V d: Bnh CO2 loi MT 5
Trng lng ca bnh: T 20 n 20,7 Kg.
Trng lng v bnh: T 15 n 15,7 Kg.
Trng lng kh trong bnh: 5,0 Kg.
i vi bnh bt kt hp kh Nit:(MFZ)

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 70/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph

tu,
1

91
9/0

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

18
/04
7:3
3

10
:0

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Kim tra nh k 6 thng mt ln i vi bnh bt kt hp kh Nit: Bng cch


kim tra ng h p sut trn bnh. Nu kim ch di vch xanh (vch vng l gim p
sut vch l ht p sut) th phi em i np b sung kh.
8.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng h thng PCCC vo s theo di bo dng, qun
l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im kt
thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
8.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.36/HD.02.D.
/C.

/20
14

14
/20
/04

9. HNG DN BO DNG H THNG CNH BO


9.1. Lu

Yu cu bo dng h thng
cnh bo

Mc 9.2

14

9:5

:07

_tu
cd

Mc 9.3

nt
u,

d_

10

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng cnh bo

vt
4
01
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

14
/20
/04

10

4/2

:07

01

:33

18

/04
18
:07

10
u,
nt
die
ky
da

ha
cP
do
iam
gG
on

Ph

d_
vtm
_d

:33

4
01
4/2
9/0
91

9:5

9/0
4/2
91
9:5
_0

_tu
an
dv

cd

Mc 9.5

oT

Tr

cP
do

Thc hin bo
dng

/20

14

Khng t

iam

gG

on

oT

Ph

d_

Mc 9.4

ha

91

9:5
_0

cd

_tu
an
dv

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

vtm
_d

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng

Di
nh

9/0
4/2

01

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

uo

ng

da

ky

vtm

die

_d

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

TCT VTNet

gG

Biu mu/Ti liu

Ph
o

Lu

91

Trch nhim

To
n

9/0

4/2

gd
ak
yd

01

ien

iam

19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

9:5

To
n

vt
4
01
18

/04

/20

14

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

ha
cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

cd
d_

4
9/0
91
9:5

9/0
4/2
91

9:5
_0

_tu
an
dv

01
4/2

:07
10
u,
nt
die
ky

da

ha
m

3 Thng

iam

Ph
o

14

:33

4
01
4/2
9/0

do
cP

iam
oT
on
gG

ien

yd

am

do
c

Ph

vtm
4

01

4/2

18
/0

Kim tra cc thit b t ngun DC, cnh


bo AC, cnh bo khi, m ca) c y
cnh bo chnh xc khng
Cc n bo c ng khng i vi hp
cnh bo AC, u bo khi)
Cnh bo hin th trn mn hnh gim st
ca t ngun c ng khng i vi cnh
bo DC low, mt in t ngun DC, li
Rectifier, nhit c quy cao)
Tin nhn cnh bo gi t NOC v nhn
vin qun l trm c ng v kp thi
khng

vtm
_d

uo
Tr
Di
nh
m

1 Thng

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

_tu

cd
nt
u,

die

ky
ng

da
14
/20

18

/04

ha

do

iam

gG
on
oT
Ph

d_
vtm
_d

cP

Kim tra tin cy ca


cc cnh bo

:33

10

cd

d_

_d

vtm

4
01
9/0
4/2
91
9:5

cd

_tu
an
dv

_0

Kim tra cc ngng cnh bo ci t


ng theo quy nh cha

:07

_tu

an

dv
_0

Kim tra cc mi ni c tip xc tt


khng, c b move khng
4/2
0

9:5

91

Kim tra tnh trng ca dy cnh bo c b


t hay khng, hp cnh AC c b chp,
chy khng

9/0

10
:0
tu,

gd
ak
yd

ien

Dy u ni cnh bo,
mch cnh bo hp cnh
bo AC_V1, AC_V2)
Tip xc cc mi ni,
tip xc ca cm bin
nhit trn c quy
Ngng ci t cnh
bo gi tr DC low, AC
low, ngng cnh bo
nhit cao)

Ni dung cn thc hin

gG

18
/04
7:3
3

Cc hng mc cn bo
dng

STT

91

19
/04

:59

nd
v_
09
Ph

Mc 9.7

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0
91
9/0

Mc 9.6

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

Ph

Gi
am

do
c

Kt thc

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

v tm
_d
d_

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

am

nd
v_
0

_c
d_
tua

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 71/78

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

9.2. Yu cu bo dng h thng cnh bo:


H thng cnh bo trm vin thng phi c bo dng nh k vi tn sut v
ni dung nh sau:

9:5

/20
14

M hiu: HD.02.D.

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn, b phn
c in cc CNVT
tnh/TP

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 72/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

8/0
4/2
01
4

S
lng
01
01
01
01
01
tu,
1

Ghi ch

ien
yd

ru
on
gd
ak

nh
T

Di
am

S
lng
01

Ph
do
c
gG

0:0
7:3
31

14

4/2
0

91
9/0

9:5

an
dv
_0
_tu
cd
_d
4
01

gd
ak
yd

4/2

ien

Lt tht nh

Ph

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

Di
nh
T

am

do
c

Ph

vtm

7:3
3
10
:0

Tn vt t

TT
1

B
Chic
Chic
B
Chic

d_

18
/04

ng h vn nng
Bt th in
T vt 1 cnh loi nh
n pin
Km ct

1
2
3
4
5

b) Vt t:

tu,

n v

iam

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

09

Tn cng c, dng c

TT

Gi
am

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

91
9/0

9.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng cnh bo:


c k ti liu hng dn, quy trnh v quy nh v h thng cnh bo, nm vng
cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
9.4. Chun b dng c, vt t:
a) Dng c:

n v
Ti

Ghi ch

91

Ph
o

9/0

To
n

9.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin:

die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

vt

ha
cP
do
iam
gG

oT
Ph

14
/20

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

14
/20
/04
18
:07

10
u,
nt
die
ky
da

on

Mc 5.10.2

:33

4
01
4/2
9/0
91

91
9:5
_0

Yu cu bo dng h thng
Pin mt tri

_tu
an
dv

Biu mu/ti liu


cd

d_
vtm
_d

Lu

d_

gG

on
oT

TCT VTNet
Ph

cd

_tu
an
dv

Trch nhim

vtm
_d

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

10. HNG DN BO DNG H THNG PIN MT TRI


10.1. Lu

9:5

01

9/0
4/2

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

9.6. Cp nht thng tin ln PMC:


- Cp nht thng tin v bo dng h thng cnh bo vo s theo di bo dng,
qun l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im
kt thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
9.7. Kt thc:
Thc hin nh gi kt qu bo dng theo Biu mu BM.14/QT.02.D. /C.

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 73/78

Di
nh
Tr
uo
ng
d

19
/04

:59

ha
m

do
cP

iam
Ph

8/0
4/2
01
4
0:0
7:3
31

tu,
1
ien
yd

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

oT
on
gG

v tm
_d
d_
14
4/2
0

91
9/0

Mc 5.10.4

9:5

Gi
am

Ph
oT
on
g

_tu

nh
T

cd

d_

_d

am

do
c

Ph

vtm

Mc 5.10.5

Di

Mc 5.10.6

9:5

91

gG

Ph
o

9/0

To
n

4/2

01

iam

Cp nht thng tin ln phm mm


c in

Mc 5.10.7

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

Kt thc

:07
10
u,
nt
die
ky

da

vt
4

ha
cP
iam

do

Ph
14
/20
/04
18

:33

4
01
4/2
9/0
91
9:5

gG
on

_tu
an
dv
cd

d_

vtm
_d

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,

x
oT

_0

do

iam

gG

on

oT

Ph

d_

Kim tra b mt ton b cc tm pin, khung chu lc


ca cc tm pin v b mt khung chu lc

nt
die
ky
da

03
thng

9:5

9:5

_0

_tu
an
dv
cd

Tm pin

vtm
_d
4
01
4/2
9/0
91

91

Kim tra bng phng trn cc module, bulong kt


H thng gi , tr
ni ca h thng mng, gia cc thanh gi , gia gi
mng
v tm pin

9:5

9/0
4/2

o kim thng s ca h thng nh gi cht lng

cP

ha

91

Thng s h thng

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

Hng
thng

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

10.2. Yu cu bo dng h thng pin mt tri:


H thng pin mt tri phi c bo dng nh k vi tn sut v ni dung nh
sau:
Cc hng mc
Ni dung cn thc hin
cn bo dng

01

_d
d
vtm
18
/04

Thc hin bo
dng

7:3
3
10
:0

Mc 5.10.3

Khng t

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn
i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn, b phn
c in cc CNVT
tnh/TP

tu,

nd
v_
09

cd
_

yd
ien

do
c

Chun b dng c, vt t phc v


bo dng

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

ien

/C

tua

tu,

14
4/2
0
Di
nh
T

9:5

Ph

am

nd
v_
0
_c
d_
tua

c k quy nh, hng dn bo


dng h thng pin mt tri

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

/20
14

14
/20
/04
19

:59

vtm
_

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

i K thut trung
tm Viettel
qun/huyn

gd
ak
yd

/20
14

M hiu: HD.02.D.

ru
on
gd
ak

91
9/0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 74/78

ha
m

do
cP

iam
oT
on
gG

8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_

14

Di
nh
T

19
/04

:59

nd
v_
09

tua

cd
_

yd
ien

Kim tra h thng dy tip a gia h thng pin vi


dy tip a chung ca h thng, dy dn t v tr cc
tm pin n t trung gian, in p tng nhm pin mt
tri, h thng dy in i ngm vo nh trm

Kim tra s b bn ngoi b iu khin my pht, t


iu khin my pht, chn, cun dy ti cc relay trung
gian, dy dn t t iu khin my pht in n my
pht in v cc cu u ca dy iu khin vi u ra
ca my pht in

yd

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

ien

9:5

tu,
1

91
9/0

0:0
7:3
31

4/2
0

Kim tra bn ngoi b charge controller, cc u ni v


dy dn t b charge n t ngun

_tu

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

nh
T

am

Ph

iam

:07
10
u,
nt
die
ky

da

cP
iam
gG
on

oT
Ph

14
/20
18
:33

4
01
4/2
9/0
91

do

9:5
_0
_tu
an
dv
cd
/04

/20

9:5

da

ky

die

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

b) Vt t:

ha

91

9/0
4/2

01

vt

Ghi ch

d_

14

4/2
0

18
/0

:33

:07

10

nt
u,

die

ky

da

ng

uo

Tr

Di
nh

ha

cP

do

iam

gG

on

oT

S lng
01
01
01
02
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01

14

Ph

n v
Ci
B
B
B
B
B
Ci
Ci
Ci
Ci
B
B
B
Ci
B
Ci
kg

vtm
_d

Ph
o

9/0

91

9:5

dv
_0

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

01

9/0
4/2

91

_0

_tu
an
dv
cd
d_
vtm
_d

To
n

4/2

Tn cng c, dng c
B khoan b tng, st, mi khoan 6,8,10,
Km
T vt cc loi
C l 8-22
B khu 8-22
B lc gic 2-12mm
Bt th in
M lt
Ba inh
Dao ct cp
ng h ampe km
ng h o cng sut bc x mt tri
Cp ni
Thang gp
Qun o bo h
Chi qut
Vi lau

9:5

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

gG

01

ien

tu,

do
c

10
:0

vtm

7:3
3

_d

Di

d_

18
/04

cd

10.3. c k ti liu hng dn, quy nh v h thng pin mt tri:


c k ti liu hng dn, quy trnh v quy nh v h thng pin mt tri, nm
vng cc bc v cch thc thc hin cc bc trong quy trnh.
10.4. Chun b dng c, vt t phc v vic bo dng
a) Dng c:

gd
ak
yd

91

9:5

/20
14

M hiu: HD.02.D.

tu,

14
4/2
0

ru
on
gd
ak

91
9/0
am

Ph

do
c

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

B iu khin my
pht nu c)

/20
14

14
/20
/04
19

B iu khin

Gi
am

_c
d_
tua

nd
v_
0

9:5

H thng dy dn,
connector

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

S lng

20

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

Relay 14 chn 24VDC, 220AC 5A

oT
on
gG

cd
_
8/0
4/2
01
4

Ph

v tm
_d
d_

20
01

yd

ien

9:5

Ci

05

ru
on
gd
ak

an
dv
_0

iam

tua

0:0
7:3
31

Bng keo, lt buc, u cose 35, 25, 16, 2,5

91
9/0

4/2
0

am

Ph

Con

05

14

Ghi ch

tu,
1

yd
ien

4/2
0
Di
nh
T

9:5

/C

_tu

10.5. Hng dn chi tit cc bc thc hin


- Bc 1: Ghi v lu li thng s h thng thi im hin ti:
Cng sut bc x mt tri thi im hin ti hoc iu kin thi tit nng to,
ma, tri nhiu my).
Thi gian tin hnh kim tra.
Thng s b charge controler bao gm dng np in/out; in p In/out; ch
np ABS, BULK, FLOAT), d liu lu tr trong b nh nh cng sut,
dung lng, thi gian np float).
Cc cnh bo nu c l cc hin tng bt thng ca b charge controler, b
iu khin my pht).
Thi gian chy my pht in trong ngy. Cn c theo GL.00.C.06 xut b
sung thm cc tm pin v h thng pin mt tri.
- Bc 2: Cch ly ton b h thng pin solar
Sau khi ghi li y cc thng tin ti bc 1, tin hnh ngt ton b h thng pin
mt tri:
Ngt CB cp ngun cho b iu khin.
Ngt CB h thng tm pin mt tri.
Ngt CB ni t ngun ca b iu khin.
S dng ng h ampe km kim tra li xem h thng ngt hon ton.
Vic ngt h thng pin mt tri ra khi h thng ngun trm BTS phi m bo:
Thi gian backup ca c quy m bo trong qu trnh thao tc khong 2h).
My pht in sn sng cung cp cho trm trong qu trnh thc hin kim tra
v bo dng.
- Bc 3: Sau khi thc hin ngt cch ly ton b h thng solar, tin hnh kim tra
h thng nh sau:
iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18

:33
:07
10
u,
nt
die
ky

da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

cd

Di
nh
Tr
uo
ng
d

n v

tu,

14
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

Tn vt t

ru
on
gd
ak

91
9/0

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 75/78

Bu lng 8x60; 10x100

do
c

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Connector

Gi
am

_c
d_
tua

09

M hiu: HD.02.D.

Cp PV 1x4mm2

nd
v_
0

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

STT

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 76/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

tu,
1

0:0
7:3
31

4/2
0

91
9/0

iam

gG

vt
4
01

9/0
4/2
cP

ha

91

do

9:5

14

/20

/04

18
:33
:07
10
u,
nt
die
ky
da

gG

on

oT

Ph

cd

d_

vtm
_d

4
01
4/2
9/0
91
9:5

iam

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

nt
die
ky
da

9:5

91

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

Ph

do
c

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

/C

Kim tra x l h thng gi , tr mng:


Kim tra b mt chung ca ton b module, bng phng trn cc module,
nu module khng bng phng, ni lng phn bn m, nng h thng ln,
iu chnh cho h thng module bng phng, sit cht li v tra m vo cc
bulong.
Kim tra phn bulong kt ni ca h thng mng, kt ni gia cc thanh gi
, sit cht v tra m li cc bulong.
Kim tra kt ni gia gi v tm pin, sit cht v tra m li cc bulong.
Kim tra Tm pin:
Kim tra b mt ton b cc tm pin xem tnh trng nt v b mt, s dng
chi qut b mt cc tm pin, s dng vi mm lau sch cc tm pin.
Kim tra khung chu lc ca cc tm pin v cong vnh, bin dng do
ngoi lc tc ng, b mt khung chu lc v tnh trng g st.
Kim tra h thng dy dn, connector:
Kim tra li h thng dy tip a gia h thng pin vi dy tip a ca
trm BTS, nu mt, tut hoc khng m bo chc chn phi ni li, ch
ct mi u dy, s dng u cose mi m bo tip xc tt nht.
S dng ng h ampe km kim tra in p u ra ti hai thanh ci trong
t trung gian in p bnh thng 76 -80VDC).
Kim tra ton b phn dy dn t v tr cc tm pin n t trung gian: S
dng bng keo qun v ni cc v tr khng m bo an ton, s dng lt
buc c nh li dy dn vi h thng khung.
Kim tra in p tng nhm pin mt tri, nhm no khng c in p u
ra, tho phn connector ti cc v tr tm , kim tra in p ti conector,
kim tra tip xc gia hai connector. Nu vn khng c in p u ra, m
np hp juntion box trn tm pin, kim tra cc diod bn trong hp v tnh
trng chy n.
Kim tra h thng dy in i ngm vo nh trm, tnh trng cc ng nha
i dy nu nt v phi tin hnh thay th, lp t chn li cc ng m
bo an ton.
Kim tra b iu khin pin mt tri:
Kim tra bn ngoi b charge controler xem c du hiu tc ng t bn
ngoi.
Sit li cc v tr u ni dy m bo chc chn v an ton.

nd
v_
0
18
/04
7:3
3
10
:0

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Gi
am

_c
d_
tua

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_
Ngy c hiu lc: 25/4/2014
Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 77/78

19
/04

:59

do
cP

ha
m

nd
v_
09

iam
oT
on
gG

cd
_

yd
ien

tua

tu,

14
4/2
0

/C

tu,
1

91
9/0

iam

gG

die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

14
/20

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20
/04
18
:33
:07

10
u,
nt
die
ky
da

vt
4

ha
cP
do
iam
gG

on

oT

Ph

cd
vtm
_d

14

vtm
_d

6. H S LU:
Khng p dng.

4
01
4/2
9/0
91

9:5

01

9/0
4/2

91

9:5

_0

_tu
an
dv

iam

gG

on

oT

Ph

d_

d_

cd

_tu
an
dv

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky

vtm

die

_d

nt
u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18
/0

4/2
0

dv
_0

14

9:5

91

Ph
o

9/0

To
n

4/2

gd
ak
yd

01

ien

tu,

do
c

Ph

vtm

am

_d

Di

d_

nh
T

ru
on
gd
ak

yd

ien

9:5

an
dv
_0

_tu

cd

0:0
7:3
31

4/2
0

Ph

do
c

Gi
am

Ph

8/0
4/2
01
4

14

Di
nh
T

v tm
_d
d_

ru
on
gd
ak

91
9/0

9:5

am

nd
v_
0

_c
d_
tua
18
/04
7:3
3
10
:0

Di
nh
Tr
uo
ng
d

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm

/20
14

M hiu: HD.02.D.

Kim tra cc u ni v dy dn t b charge controler n t ngun, nu c


hin tng h, nt phi qun bng keo cch in.
Sit li bulong nh v.
Kim tra B iu khin my pht nu c):
Kim tra s b bn ngoi b iu khin v du hiu tc ng t bn ngoi.
S dng ng h ampe km kim tra t iu khin my pht, sit li cc u
ni ca relay, cu u. chn ca relay, cun dy li cc relay trung gian.
Kim tra dy dn t t iu khin my pht in n my pht in.
Kim tra, sit cht cc cu u ca dy iu khin vi u ra ca my pht
in.
- Bc 4: Sau khi hon tt kim tra ton b h thng, tin hnh a h thng solar
kt ni vo trm BTS:
ng CB ni c quy vi b charge controler, ci t li cc tham s nh trong
ti liu hng dn.
ng CB kt ni tm pin mt tri, kim tra tnh trng hot ng hin th trn b
iu khin np c quy.
ng CB b iu khin, kim tra s hot ng ca b iu khin bng
cc test bng tay vi ti hng dn.
Sau khi hon tt cc cng on kim tra, bo dng, nhn vin k thut thu thp v
ghi li ton b nhng kt qu, cng vic lm theo bng i km. xut nhng ni
dung cn khc phc ln n v c trch nhim cao hn.
10.6. Cp nht thng tin ln PMC:
- Cp nht thng tin v bo dng h thng pin mt tri vo s theo di bo dng,
qun l nh trm v ln phn mm c in. Hon thnh sau 48 gi, k t thi im
kt thc bo dng.
- i trng i K thut c trch nhim xc nhn tnh xc thc ca s liu, thng
tin cp nht ln phn mm c in. Cc c nhn lin quan chu trch nhim m
bo tnh trung thc ca s liu.
10.7. nh gi kt qu sau bo dng
Thc hin nh gi kt qu sau bo dng theo Biu mu BM.35/HD.02.D.
/C.

/20
14

14
/20
/04
19

:59

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

09

Gi
am

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

Gi
am

M hiu: HD.02.D.

HNG DN BO DNG CC
THIT B C IN

Ngy c hiu lc: 25/4/2014


Ngy ht hiu lc: 25/4/2015
Ln ban hnh: 02
Trang: 78/78

Bin bn bo dng h thng AC

Bin bn bo dng t in tch hp trm


BTS

Bin bn bo dng n p trm BTS

10

Bin bn bo dng my n du

11

Bin bn bo dng my n xng

12

Bin bn bo dng h thng tip a

13

Bin bn bo dng h thng PCCC

14

Bin bn bo dng h thng cnh bo

15

Bin bn bo dng h thng pin mt tri

_tu
Di

d_

am
do
c

BM.09/HD.02.D. /C
BM.10/HD.02.D. /C
BM.11/HD.02.D. /C
BM.12/HD.02.D. /C
BM.13/HD.02.D. /C

vt

BM.14/HD.02.D. /C

ha
cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

14
/20
/04
18
:33
:07

10
u,
die
ky
da

91
9:5

nt

9/0

u,

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

d_

Ph

cd

oT

on

gG

_tu
an
dv

iam

_0

do

9:5

cP

ha

91

Di
nh

9/0
4/2

Tr

uo

01

BM.15/HD.02.D. /C

nt
die
ky
da

ha
m

BM.08/HD.02.D. /C

d_
vtm
_d
4
01
4/2
9/0

do
cP

iam
Ph

8/0
4/2
01
4

Ph

BM.07/HD.02.D. /C

iam

gG
To
n
Ph
o

14

4/2
0

18
/0

:33

:07

10

nt
u,

die

ky

da

ng

0:0
7:3
31

nh
T

cd

BM.06/HD.02.D. /C

_d

01

4/2

9/0

91

9:5

dv
_0

an

_tu

cd

d_

_d

vtm

4
01
9/0
4/2
91
9:5
_0
_tu
an
dv
cd

tu,
1

Bin bn bo dng h thng thng gi

ien

BM.05/HD.02.D. /C

ru
on
gd
ak

Bin bn bo dng iu ha

BM.04/HD.02.D. /C
yd

9:5

an
dv
_0

Bin bn o kim c quy hng nm

vtm

10
:0
tu,

oT
on
gG

cd
_
v tm
_d
d_
14

4/2
0

91
9/0

BM.03/HD.02.D. /C

Bin bn o kim c quy 06 thng

ien

gd
ak
yd

91

9:5

19
/04

:59

nd
v_
09

tua

tu,

14
4/2
0

yd
ien

BM.02/HD.02.D. /C

Ph
do
c

Gi
am

Ph
oT
on
g

_d
d
vtm
18
/04
7:3
3

ru
on
gd
ak

am

_c
d_
tua

/20
14

14
/20
/04
19

BM.01/HD.02.D. /C

Bin bn o kim c quy hng thng

:59

M hiu

Bin bn bo dng t ngung DC

09

Tn ph lc

Di
nh
T

nd
v_
0

9:5

91
9/0

7. PH LC NH KM:
STT

/C

Di
nh
Tr
uo
ng
d

TNG CNG TY MNG LI


VIETTEL

10
:07
:33

Hy ni theo cch ca bn

/20
14

Ph
oT
on
g

cd
_tu
an
18
dv
/04
_0
/20
14
9:5
9

vtm
_d
d_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

Lm sch

Khng c bi bn

Module gim
st iu khin

Lm sch v

Khng c bi bn bm
v cc thng s
theo bng hng dn

Module chnh
Lm sch
lu

Khng c bi bn v
cc n bo hot
ng bnh thng

Cc mi ni
ra ti, c quy

Lm sch v
sit cht

Khng c bi bn v
cc mi ni chc chn

Cm bin
nhit v cc
module khc

Kim tra tnh


trng

Cc tham s
ci t ca t
ngun DC

Kim tra ci
t ng
theo quy nh
cha

gd
on
Tr
u

m
ha

/04
18
:33
:07
10

nt
u,
die
ky

da
ng

nh

Di
m

ha

cP

do

iam

gG

on

oT

Ph
4

8/0

4/2

01

Cc thng s theo bng


hng dn

31

7:3
10
:0

tu,

ien

_d

Tr

cd

d_

_d

vtm

4
9/0

4/2

01

Cc n cnh bo hot
ng tt, cm
bin cnh bo tt

71

0:1

_1

dv

_tu
an
cd

d_

Nhn vin qun l trm


(K v ghi r h tn)

Lnh o n v
(K v ghi r h tn)
4
01
4/2
9/0

cP
ha

71

do

0:1

am

_1
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4
01
u,
nt

ky

die

/201

da

10

4/2
9/0

71

Ln ban hnh: / Ngy hiu lc:

Gi

dv
an

Gi

BM.01/HD.02.D. /C

0:1

nt
die
ky
da

0:1

71

9/0

u,

10

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

dv

am

_1

do

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

uo

_tu

an
dv
_1
0:1
7

ha

/20
/04

18
:33

:07
10
tu,

ien

cP

14

Subrack

14

/20
14
/04
19

:17

10
yd

ak

Ghi
ch

/20

19
/04
/20
14

Khng c bi bn

Di

Lm sch

gd

Kt qu
x l

nh

Thc hin

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

Hng mc

Hin
trng

Yu cu

Rack t thit
b

do

Gi

ky

da

Ni dung thc hin

STT

am

nt
u,

:
:
:

die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M trm
Ngi thc hin
Ngy thc hin

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 01: BIN BN BO DNG T NGUN DC

Di
nh

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

Tham s Rectifier
in p np (V)
Dng np (A)
Ci t in p Boost (V)
Ci t in p Float (V)
Ci t hn ch dng np (0,1C10)
Ci t dung lng c quy (Ah)

gd
on
Tr
u

ha

cP

do

:07

10

nt
u,

die

ky

da

uo

Tr

nh

Di

iam

gG

on

T 2

T 3

T 4

4/2

01

T 1

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

8/0

dv

_1

0:1

TT
1
2
3
4
5
6

Ph

71

2. Tham s Rectifier

oT

9/0

gd

ak

4/2

yd

01

ien

tu,

do

cP

ha

vtm

:07
10

ng

an
dv
_1
0:1
7

_d

18

d_

/04

cd

/20

_tu

14

My o: ....................... S Serial: ................................................


in p Float danh nh:..
in p Boost danh nh:..
T 1
T 2
T 3
T 4
Tham s
TT
Acquy
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
1
(V)
T 5
T 6
T 7
T 8
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
3
(V)

:33

19

/04

/20
14

1. c quy My o: ....................... S Serial: ................................................

:17

am

/20

/04

18

ha

19
/04
/20
14

Di

14

nh

:
:
:
:33

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

BIN BN O KIM, BO DNG C QUY NH K


THEO THNG

M trm
V tr
Cu hnh trm

10

Gi

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

CHI NHNH VIN THNG. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


CM K THUT
c lp T do Hnh phc
-------------------------, ngy thng nm 20
BC-./Cm

Di
nh

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

9/0

nh

Di

dv

To
ng

an

Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4
01

10
u,
nt

/201

die

ky

9/0

0:1

71

Ln ban hnh: / Ngy hiu lc:

da

10
u,
nt
die
ky
da

do

0:1
_1

do

am

Gi
To
ng

Ph
o

Han g cc c quy (C/K)


Han g ca cp u ni (C/K)
Han g ca cp lin kt bnh (C/K)
Han g bu lng bt u cc (C/K)

4/2

01
4

4/2

18
/0
:07
:33

Kt Qu

Cht cc c ni c quy (C/K)


Dy in c quy c b st, rch h ng (C/K)

BM.02/HD.02.D. /C

cP
ha

71

cP
ha

71
0:1

_1

dv

an
_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
4/2
9/0
71

0:1

Kim tra vt l

am

9/0

H thng thng gi hot ng (C/K)

4. Kim tra vt l
TT
1
2
3
4
5
6

Kt qu

01

Tham s mi trng

Nhit mi trng (oC)

4/2

4/2

Tr

uo

01

TT
1
2

Gi

ng

3. Tham s mi trng

ky

Ln ban hnh: / Ngy hiu lc:

ky

nt

die

u,

9/0

:07
:33

10

01

4/2

:07
:33

10

4/2

18
/0

/201

01
4

_d

01
4

vtm

4/2

18
/0

_d

vtm

cP
ha

do

01
vt

ky
d
ien
tu,
7:3
4

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

_tu
an

10
:0

cd

ha

cP

do
nh

Di

ng

uo

Tr

da

ky

nt
u,

die

:33

:07

14

/20

/04

18

nh

Di

19
/04
/20
14
10

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

ha

nt
u,

die

Gi

ky

am

cP

do

ha

Di
nh

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14

ho

vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

da

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

(K ghi r h tn)

am

4/2

da

d_

14

/20

/04

18

/20
14

/04

NHN VIN GIM ST

(K ghi r h tn)

Gi

9/0

ng

uo

Tr

_d

vtm

:33

:07

10

19

NHN VIN THC HIN

To
ng

71

0:1

nh

Di

01

4/2

9/0

cP
ha

do

_1

dv

am

71

0:1

_1

dv

Gi

an

_tu

Ph
o

cd

d_

To
ng

an

_tu

Ph
o

cd

d_

tu,

:17

10

Han g ti c ni thanh ci t ngun DC (C/K)


Tnh trng nt, v, phng, rp, bnh c quy (C/K)

da

BM.02/HD.02.D. /C

71

u,

nt

die

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

7
8

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

gd

gG

01

on

4/2

Ph

oT

9/0

71

01

0:1

4/2

_1

8/0

dv
_tu
an

T 1

T 2

T 3

T 4

4
01
4/2
9/0

Di

Gi
To
ng

an

Ph
o

_tu
cd
d_

01
4

_d

:07
:33

18
/0

4/2

vtm
01

10
die
ky
da

71
0:1

nt

9/0

u,

10

Kt Qu

Ngy ban hnh


/201

Ln ban hnh:

u,
die
ky
da

am

_1
dv

am

Gi

To
ng

Cht cc c ni c quy (C/K)


Dy in c quy c b st, rch h ng (C/K)

4/2

01
4

4/2

18
/0
:07
:33

Kim tra vt l

nt

9/0

cP
ha

71

do

0:1

cP
ha

71

0:1

Ph
o

TT
1
2

_d
vtm
4
01

Kt qu

H thng thng gi hot ng (C/K)

BM.03/HD.02.D. /C

4/2

Tham s mi trng

Nhit mi trng (oC)

4. Kim tra vt l

d_

cd

_tu

an

dv

_1

TT
1
2

3. Tham s mi trng

do

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

Tham s Rectifier
in p np (V)
Dng np (A)
Ci t in p Boost (V)
Ci t in p Float (V)
Ci t hn ch dng np (0,1C10)
Ci t dung lng c quy (Ah)

TT
1
2
3
4
5
6

71

on

ha

cP

do

iam

tu,
ien
yd

ak

gd

2. Tham s Rectifier

0:1

Tr
u

ha

:33
:07

10

nt
u,

die

ky

da

uo

Tr

Di

nh

d_

_d

vtm

10

ng

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

/20
/04

18

:07

:17

cP

14

/20

/04

19
/04
/20
14

Di

ha

14

My o: ....................... S Serial: ................................................


in p Float danh nh:..
in p Boost danh nh:..
T 1
T 2
T 3
T 4
Tham s
TT
Acquy
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
1
(V)
Ni tr tng
2
bnh (m)
T 5
T 6
T 7
T 8
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
3
(V)
Ni tr tng
4
bnh (m)

:33

19

/04

/20
14

1. c quy My o: ....................... S Serial: ................................................

10

do

Gi

:
:
:

nh

M trm
V tr
Cu hnh trm

18

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

die

BIN BN O KIM C QUY


QU

am

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

CHI NHNH VIN THNG. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


CM K THUT
c lp T do Hnh phc
-------------------------, ngy thng nm 20
BC-./Cm

Di
nh

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

:07
:33

10

Ln ban hnh:

u,

4/2

18
/0

01
4

_d

vtm

am

Gi

Ngy ban hnh


/201

cP
ha

do

71

0:1

_1

dv

01

ng

uo

Tr

4/2

9/0

nh

Di

01

da

vt

ky
d
ien
tu,

cd

7:3
4

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

_tu
an

10
:0

d_

_d

vtm

ha

cP

do
nh

Di

ng

uo

Tr

da

ky

NHN VIN GIM ST

nt
u,

die

:33

:07

14

/20

/04

18

nh

Di

19
/04
/20
14
10

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

ha

da

am

cP

do

ha

Di
nh

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14

ho

vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

nt
u,

die

Gi

ky

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

T 3

To
ng

an

_tu

Ph
o

cd

d_

cP
ha

do

4/2

9/0

Dung lng (%)

nt

BM.03/HD.02.D. /C
T 2

die

am

Gi

71
(K ghi r h tn)

To
ng

0:1

5. Kim tra dung lng cn li

ky

Ph
o

_1

dv

Han g cc c quy (C/K)


Han g ca cp u ni (C/K)
Han g ca cp lin kt bnh (C/K)
Han g bu lng bt u cc (C/K)
Han g ti c ni thanh ci t ngun DC (C/K)
Tnh trng nt, v, phng, rp, bnh c quy (C/K)

da

01
4

an

_tu

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

NHN VIN THC HIN

01

4/2

18
/0

cd

d_

14

/20

/04

18

/20
14

/04

T 1

4/2

:07
:33

10

_d

vtm

:33

:07

10

19

Tham s

9/0

u,

nt

die

tu,

:17

10

TT

71

ky

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

3
4
5
6
7
8

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

T 4

(K ghi r h tn)

vtm
_

gG
iam

gd

gG

01

on

4/2

Ph

oT

9/0

71

01

0:1

4/2

_1

8/0

dv
_tu
an

T 1

T 2

T 3

T 4

4
01
4/2
9/0

Di

Gi
To
ng

an

Ph
o

_tu
cd
d_

4/2
18
/0
:07
:33

01

Ngy ban hnh


10
die
ky
da

71
0:1

nt

9/0

u,

10

Kt Qu
01
4

_d
vtm

Ln ban hnh: `

u,
die
ky
da

am

_1
dv

am

Gi

To
ng

Cht cc c ni c quy (C/K)


Dy in c quy c b st, rch h ng (C/K)

4/2

01
4

4/2

18
/0
:07
:33

Kim tra vt l

nt

9/0

cP
ha

71

do

0:1

cP
ha

71

0:1

Ph
o

TT
1
2

_d
vtm
4
01

Kt qu

H thng thng gi hot ng (C/K)

BM.04/HD.02.D. /C

4/2

Tham s mi trng

Nhit mi trng (oC)

4. Kim tra vt l

d_

cd

_tu

an

dv

_1

TT
1
2

3. Tham s mi trng

do

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

Tham s Rectifier
in p np (V)
Dng np (A)
Ci t in p Boost (V)
Ci t in p Float (V)
Ci t hn ch dng np (0,1C10)
Ci t dung lng c quy (Ah)

TT
1
2
3
4
5
6

71

on

ha

cP

do

iam

tu,
ien
yd

ak

gd

2. Tham s Rectifier

0:1

Tr
u

ha

:33
:07

10

nt
u,

die

ky

da

uo

Tr

Di

nh

d_

_d

vtm

10

ng

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

/20
/04

18

:07

:17

cP

14

/20

/04

19
/04
/20
14

Di

ha

14

My o: ....................... S Serial: ................................................


in p Float danh nh:..
in p Boost danh nh:..
T 1
T 2
T 3
T 4
Tham s
TT
Acquy
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
1
(V)
Ni tr tng
2
bnh (m)
T 5
T 6
T 7
T 8
B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4 B1 B2 B3 B4
in p bnh
3
(V)
Ni tr tng
4
bnh (m)

:33

19

/04

/20
14

1. c quy My o: ....................... S Serial: ................................................

10

do

Gi

:
:
:

nh

M trm
V tr
Cu hnh trm

18

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

die

BIN BN O KIM C QUY


NM

am

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

CHI NHNH VIN THNG. CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


CM K THUT
c lp T do Hnh phc
-------------------------, ngy thng nm 20
BC-./Cm

Di
nh

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

/
/201

vtm
_

gG
iam

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

on
Tr
u

Di
nh
m
ha
cP

Gi

Tham s

T 1

T 2

T 3

T 4

/20
/04
18

ha

19
/04
/20
14

Di

14

nh

Dung lng (%)

gd

19
/04
/20
14
vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

ky

da

5. Kim tra dung lng cn li


TT

do

ho

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

Han g cc c quy (C/K)


Han g ca cp u ni (C/K)
Han g ca cp lin kt bnh (C/K)
Han g bu lng bt u cc (C/K)
Han g ti c ni thanh ci t ngun DC (C/K)
Tnh trng nt, v, phng, rp, bnh c quy (C/K)

am

3
4
5
6
7
8

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

nh

Di

:07

T 8
B1- B2- B3B2 B3 B4

do

cP

ha

10

nt
u,

die

Tr

uo

_tu
cd

d_

T 7
B1- B2- B3B2 B3 B4

iam

4
on
oT
Ph

0:1

71

gd

9/0

ak

4/2

gG

01

tu,
ien

yd

_d

/04
18
:33

:07
10

in tr thanh ni
()
% so vi trung bnh

ky

T 6
B3- B1- B2- B3B4 B2 B3
B4

T 4
B1- B2- B3B2 B3 B4

da

B1B2

T 5
B2B3

T 3
B1- B2- B3B2 B3 B4

ng

T 2
B3- B1- B2- B3B4 B2 B3
B4

vtm

14

/20

T 1
B2B3

in tr thanh ni
()
% so vi trung bnh

/20
14
/04
19

:17

10

B1B2

an
dv
_1
0:1
7

Tham s

TT

:33

6. in tr thanh ni c quy: My o: ....................... S Serial: ...........................

NHN VIN GIM ST


(K ghi r h tn)

4
01
4/2
9/0
do
am
Gi
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4

01

10
u,
die
ky
da

71
0:1

nt

9/0

u,
die
ky
da

cP
ha

71
0:1
_1
dv
an

Gi

Ngy ban hnh

nt

9/0
71

0:1

Ln ban hnh: `

10

4/2

01

BM.04/HD.02.D. /C

4/2

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

dv

am

_1

do

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

8/0

dv

4/2

(K ghi r h tn)

01

_1

NHN VIN THC HIN

/
/201

Kim tra s m bo dc v nc t cc
lnh chy ra ngoi, khng b tc

14
/20
/04
18
:33

:07
10
u,
nt
die

14
/20
/04
18
:33

:07

01
u,

10

4/2
da

ky

die

nt

9/0
71
0:1

Ngy ban hnh

/201

da

ky

die

nt
u

19
/04
Di
nh
m

gG
on

71
m

Di

nh

Tr

uo

14
do
iam
on

gG

(K v ghi r h tn)

oT

d_
c
vtm
_d

14
/20
/04
18
:33

u,

10

Ln ban hnh: `

nt
die
ky
da

Lnh o n v

Ph

on
oT
Ph

d_
c
:07

4
01
4/2
9/0
71

0:1

cP
ha

71
d_
tua
nd

iam

(K v ghi r h tn)

gG

d_
tua
nd

v_
10
:1

do

v_
10
:1

cP
ha

Trng b phn

(K v ghi r h tn)

vtm
_d

9/0
4/2
0

Tr
nh
Di
m

71

Ngi thc hin

ng

da

ky

V sinh, o kim, bo dng nh k


uo

14
9/0
4/2
0

ng

da

ky

vtm

die

nt

_d

u,

d_

10

cd

:07

_tu

:33

an

18

dv

/04

/20

_1

14

0:1

71
0:1
_1

dv

an
_tu

cd

d_

_d
vtm

V sinh, o kim, bo dng nh k

BM.05/HD.02.D. /C

Ph

ng thot nc

oT

9/0

Kim tra tnh trng hot ng

cP
do

iam

4
01
4/2

gG

on
oT

Bo n, bng qun ng
dn gas

Ph

Ra sch

ha

vtm

ha
cP
do
iam

01

4/2
9/0

ak

Li lc khng kh

Cc lnh

Tr
uo

tua
nd
v_
10
:17
cd
_
d_
_d

Di
nh
m

_d
vtm

Yu cu kim tra, bo dng

Cc nng

Chi tit nguyn nhn khng t

nh gi kt qu bo
dng(t/Khng
t)

ng

:07
10
nt
u,

ky

da
ng

Tr
uo

cd
_
d_

/04
18
:33

:07
tu,

10

10
ien

Ni dung kim tra,


bo dng

yd

die

tua
nd
v_
10
:17

on

/20

14

/20
14
/04
19

:17

BIU MU 05: BIN BN BO DNG IU HA TRM BTS

M trm:
Ngi thc hin:
Ngy thc hin:

gd

:33

19
/04

c
do
gG
iam

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

gd
on

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Tr
u

Di
nh
m
ha
cP
do

Gi

18
:33
:07
10

nt
u,
die
ky

da

Tr

nh

Di

ha

cP

iam

Lnh o n v

(K v ghi r h tn)

(K v ghi r h tn)

on

Trng B phn
Ph

4
01
4/2
9/0

cP
ha

71

do

0:1

am

_1
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4

10

01

/201

ky

die

nt

u,

/
da

4/2

9/0

/ Ngy hiu lc:

71

Ln ban hnh:

Gi

dv
an

Gi

BM.06/HD.02.D. /C

0:1

nt
die
ky
da

0:1

71

9/0

u,

10

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

dv

am

_1

do

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

8/0

dv

4/2

_1

01

0:1

71

(K v ghi r h tn)

oT

9/0

ak

Ngi thc hin

gd

gG

4/2

yd

01

ien

tu,

do

10

ng

uo

_tu

cd

d_

_d

Tm chp bn ngoi

/04

19
/04
/20
14

V sinh bi, nu c han g


th nh sch g v phun
sn chng g
V sinh bi, nu c han g
th nh sch g v phun
sn chng g

Tm chp t BTS

/20

14

Tn sut kim tra,


bo dng

V sinh, tra du m

vtm

/20
/04

18
:33

Kim tra hot ng

Qut y, qut ht

H thng
thng gi
lc bi
(TGTT)

:07

V sinh

an
dv
_1
0:1
7

ha

14

/20
14
/04
19

:17

Ni dung chi tit


Hp lc bi, t lc
bi
B iu khin, gim
st nhit , m

H thng
thng gi
lc bi
(TGLB)

10

Yu cu kim tra, bo
dng

Di

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

nh

da

ky

Ni dung kim tra, bo dng


Hng
mc
chnh

am

nt
u,
die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M trm:
Ngi thc hin:
Ngy thc hin:

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 06: BIN BN BO DNG H THNG THNG GI

tua
nd
v_
10
:17

uo
Tr
nh
Di
m

cP
ha
do

Di
nh
m
ha
cP

gG
on
oT

Ph

14

/20

die
ky
da
ng

Tr
uo

cd
_
iam

do
14
/20
/04
18
:33
nt

u,

10

:07

da

ky

die

/201

/04
:07
10

u,
nt
die
ky
ng

da

d_
c
4
01
4/2
9/0

iam
gG
on
oT

oT

Ph

/ Ngy hiu lc:

71

u,

da

ky

die

nt

9/0
71

Ln ban hnh:

0:1

10

4/2

:07

01

:33

18

/04

/20

14

vtm
_d

vtm
_d

Kim tra khi ng t

BM.07/HD.02.D. /C

Ph

V sinh cng nghip t in tch hp

:33

an
_tu
cd
d_
_d
vtm

14
9/0
4/2
0
71
v_
10
:1
d_
tua
nd

gG

on

Kim tra ng in ko t cng t vo phng my

d_
c

18

dv

/20
:33
10

u,

nt

iam

d_
tua
nd

die

do

v_
10
:1

cP
ha

71

Di

nh

Tr

CB3: (A)

ky
da
ng
uo

14

9/0
4/2
0

CB2: (A)

_d
4

01
4/2
m bo

:07

_tu

cd

d_

_d

vtm

CB1: (A)

9/0

190V

Trng b
phn xc
nhn

71

17h30'

NV vn
hnh

0:1

Nhn xt, nh gi

_1

Kt
qu

/04

o dng in AC u vo

18

vtm

ha
cP
do
iam
gG
on

oT
Ph

14

0:1

_1
dv

o in p AC u vo

an

Thi
gian

Kim tra dng in AC u ra cp cho tng ti AC:

0:1

d_

Di
nh

_d

vtm
4
01
4/2
9/0
71

gd

Cng vic/ Hng mc kim tra v bo dng

STT

nt
u

19
/04

:07
10
die

ky
da
ng

c lp - T do - Hnh phc

Tr
uo

cd
_
d_

/04
18
:33

:07
10
tu,

ien
yd

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

S THEO D I HOT NG V BO DNG NH K H THNG NGUN AC


- M trm:
- Ngi thc hin:
- Ngy/thng/nm thc hin:

ak

nt
u,

tua
nd
v_
10
:17

on

/20

14

/20
14
/04
19

:17

10

CNG TY MNG LI VIETTEL


N V.

:33

19
/04

c
do
gG
iam

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014
TNG

Ghi ch

Ln ban hnh:
/ Ngy hiu lc:
/
:33

:07

/201
14

/20

/04

18

iam

gG

on

oT

Ph

cP
ha

do

nh

Di

Tr

ng

uo

14

9/0
4/2
0

71

v_
10
:1

d_
tua
nd

d_
c

da

da

ky

u,

nt

die

:33

:07

10

0:1

14

/20

/04

18

_1

dv

0:1

14

/20

/04

_1

dv

18

an

_tu

cd

:33

an

_tu

:07

10

d_

_d

u,

nt

die

vtm

ky

cd

d_

4/2

iam

01

gG

on

oT

9/0

iam

gG

01

/201
Ph

71

4/2

on

oT

9/0

Ph

71

10

ng

uo

_d

BM.07/QT.02.D. /C Ln ban hnh: / Ngy hiu lc:

u,

Tr

vtm

d_

Di
nh

_d

ha

cP

do

vtm

d_

Di
nh

_d

ha

cP

do

vtm

nt

vtm
_d

nh

Di

14

die

cP
ha

do

9/0
4/2
0

Kim tra v sit cht cc kt ni, lin kt trong t in

ky

BM.07/HD.02.D. /C

01

iam

gG

on

oT

Ph

71

v_
10
:1

d_
tua
nd

4/2

14

/20

/04

18

d_
c

14

/20
14

/20

/04

18

/04

Ct st th cp

9/0

:33

:07

10

vtm
_d

19

:33

:07

10

:17

da

ky

nt
u,

die

ng

da

ky

nt
u

die

:33

19
/04

:07

10

tua
nd
v_
10
:17
Tr
uo

cd
_

ng

do

19
/04

gG
iam

on

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_

tua
nd
v_
10
:17
Tr
uo

cd
_

Cun lc

da

u,

nt

die

tu,

10

Ct st s cp

71

ky

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

ct lc st trong t in:

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014
Kim tra

vtm
_

gG
iam

Tn s s dng nh mc 50/60HZ

S cc: 1
Dng in nh mc 50A

Kh nng ct 6KVA
Tn s s dng nh mc 50/60HZ

gd
on

vt
4
01
4/2
9/0

cP
ha

71

do

0:1
To
ng

an

Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4
4/2
18
/0

/201

u,
da

ky

die

nt

9/0
71
0:1

10

4/2

Gi

dv

am

_1

do
am
Gi
To
ng

Ph
o

_tu
cd
:07
:33
10

Ln ban hnh:. / Ngy hiu lc:

u,

/C

nt
die
ky
da

Tr
u

ha

cP

do

iam

gG

on
oT

Ph

01

4/2

8/0

31

S chu: 2P+E
in p nh mc: 220V
Dng in nh mc: 32A
V bc p ng tiu chun IP44
Theo tiu chun IEC 309-1-2

d_
_d
vtm
4
01
4/2

BM.08/HD.02.D.

9/0
71

0:1

Di
nh

die

ky

da

Tr
Di

nh

d_

_d

vtm

01

4/2

9/0

71
-

tu,
ien
ky
d
da

ng
uo
Tr
nh
Di
m

cP
ha

cm:
Chng loi: male

10
:0

cd

d_

_d

vtm
4
01
4/2
9/0
71
0:1
_1
dv
an

S cc: 1
Dng in nh mc 20A
Kh nng ct 6KVA
Tn s s dng nh mc 50/60HZ

7:3

_tu
an

dv

_1

0:1
cm v phch cm
cng nghip 32A

ng

uo

_tu

cd

/20

:07
10
tu,

ien
yd

ha

/20
:07
10

nt
u,

Aptomat 1 cc - 50A

/04
18
:33

/04

19
/04
/20
14

an
dv
_1
0:1
7

S cc: 2
Dng in nh mc 10A
Kh nng ct 6KVA
Tn s s dng nh mc 50/60HZ

ak

gd

14

Aptomat 1 cc - 20A

cP

Gi

ky

da

nh

ha

Di

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

S cc: 2
Dng in nh mc 63A
Kh nng ct 6KVA

Aptomat 2 cc - 10A

14

/20
14
/04
19

:17

10

do

nt
u,

die

(t/khng
t)

Aptomat 2 cc 63A/6KVA

am

Vt t thit b chnh

nh gi

18

Yu cu

:33

Tham s

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

STT

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 08: BIN BN O, KIM TRA T IN TCH HP

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

m bo chc chn v mt c kh
m bo cho 2 aptomat kp khng
ng cng 1 thi im

Chng st h th
GZ250

in tr cch in 10M
in p danh nh ca li lp van:
220V
in p lm vic cho php ln nht

gd
on
Tr
u

Di
nh
m
ha
cP

/20
18

/04

19
/04
/20
14

:07

10

nt
u,

die
ky

da

an
dv
_1
0:1
7

uo

_tu

Tr

cd

Di

nh

d_

cP

ha

vtm

_d

18
:33

:07

ca van 250V
in p phng in tn s cng
nghip 0.8 - 1.8 kV
Dng in r ti 250V: 1A
in p d xung dng 8/20s, 5kA
< 500V.

iam

do

10
tu,

01

Ph

01

4/2

vt
4
01
4/2
9/0
do
am
Gi
To
ng
Ph
o
01
4
4/2
18
/0
:07
:33
10
u,
nt
die

ky
da

cP
ha

71
0:1
_1
dv
an
_tu
cd
d_
_d

/201

9/0
71
0:1

da

ky

die

nt

9/0

vtm

01

Ln ban hnh:. / Ngy hiu lc:

4/2

01
4
4/2
18
/0

31

8/0

m
cP
ha
do
am
Gi

To
ng
Ph
o

cd
:07
:33
10

7:3

p ng tiu chun UL 1449 v2.0;


thi gian chu ng qu p (480V) >
7h
Yu cu v c kh lp t: Theo tiu

Di

9/0
71
0:1
_1
dv
an
_tu

u,

/C

in p lm vic: 220V 10%


Tn s lm vic : 50Hz
Cu hnh bo v
in p ct < 275V
Thi gian p ng < 25ns
Dng phng danh nh In 40kA
(8/20 s)
Cnh bo: Cnh bo khi thit b c s
c, c cng a ra cnh bo tip im
kh
Tiu chun c xc nhn: Xc nhn

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

d_
_d
vtm
4
01
4/2

BM.08/HD.02.D.

oT

9/0

71
0:1
_1
dv
_tu
an

Ct st dng cng
ngh MOV

on

4/2

gG

ien

ak

gd

71

ng

Di

ha

/04

/20

14

/20
14
/04
19

:17

10
yd

0:1

19
/04
/20
14

Kha lin ng c
(khng p dng cho
t in V2, V3)

14

:33

da

n bo ngun my
n v in li
nh

do

in p nh mc: 220V
ng knh n: 12mm

Gi

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

Chng loi: female


S chu: 2P+E
in p nh mc: 220V
Dng in nh mc: 32A
V bc p ng tiu chun IP44
Theo tiu chun IEC 309-1-2

am

ho

Phch cm:

ky

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Cht liu: ng
S lng l: 12
Kch thc l: 6

Tr s cch in

Thanh ci aptomat
(60cm)

Dy in bc PVC -

cP

ha

Di
nh

Tr
u

on

gd

19
/04
/20
14
do

vt
4
01
4/2
9/0
/201

do
am
Gi
To
ng

Ph
o
01
4
4/2

18
/0
10

die
ky
da

71
0:1

nt

9/0

u,

01

- Cht liu: ng
- Mu chp u cos: 50% SL mu ,
50% SL mu xanh
Ln ban hnh:. / Ngy hiu lc:

cP
ha

71
0:1
_1
dv
an
_tu

Cht liu v bc: PVC


Tit din li ng: 0.75mm2
Theo tiu chun cht lng VN

cd

:07
:33

Cht liu v bc: PVC


Mu v bc: Vng bn xanh
Tit din li ng: 10mm2
Theo tiu chun cht lng VN

d_

_d

Tit din li ng: 10mm2


Theo tiu chun cht lng VN

vtm

4/2

/C

am

Gi

14
/20
/04

18

:33

:07

01

4/2

8/0

31
7:3

10
:0

Cht liu v bc: PVC

nt
die
ky
da

10

nt
u,

die

ky

da

ha
cP
do

gG

on

oT

Ph

Cht liu: Hp kim nhm


Kch thc chun: 1m/thanh

tu,
ien
ky
d
da
ng

iam

01

4/2

9/0

71
-

u,

10

uo

Tr

nh

Di
m
cP
ha

do

01
4
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4
01
4/2

BM.08/HD.02.D.

9/0
71

am

Gi

To
ng

Ph
o

_tu
cd
_d

d_

u cos M10 + chp


u cos

ng knh: 30
Chiu cao: 45mm

0:1
_1
dv
_tu
an

cd

d_

_d

01

4/2

9/0
71
0:1

Dy in 0.75 (u
n bo)

_1

an

dv

vtm

Dy t vng bn
xanh M10

_d
vtm

10
tu,
ien
yd

ak

gd

M10 (u in)

0:1

vtm
_

ng

an
dv
_1
0:1
7

Cu u dy t +
dy N

nh

Di

Vt t ph

d_

II

_tu

Dng nh mc: 100A


S cc: 2

cd

uo

die
ky

da

Cu u 100A

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

19
/04
/20
14

Kt cu : Lin kt bng cc vng cht


ch, c nh vng c cun dy bng 3
lt nha
Cht lng dy: Theo tiu chun
TCVN - 2013
Tr

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

Chng lai dy: Li ng nguyn cht


gm 07 si dy c bc nha PVC
di cun dy 5m 5%
Kch c dy: M10
di 2 u u vo thit b: 10cm
10%
ng knh ca cun dy: 4cm 10%

nh
Di

ha

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

18
:33

:07

C phn chng st v chn lin kt


bng chn cm, thun tin khi thay th

11

chun DIN, ci trn thanh ci 35mm

/04

/20

14

/20
14
/04
19

:17

10

gG
iam

ho

Cun dy li chn
khng

10

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Ln ban hnh:. / Ngy hiu lc:

u,

nt

/C

die

BM.08/HD.02.D.

/201

am

cP
ha

do

01

4/2
vt

tu,
7:3

10
:0

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

ha

cP

do
nh

Di

NGI KIM TRA

ng

uo

Tr

da

ky

nt
u,

die

:33

:07

14

/20

/04

18

19
/04
/20
14
10

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

Ngy thng

Gi

9/0

ien

_tu
an

Phch cm in 32A - 5 chn


Lt nha 10 cm
Hng dn khai thc s dng + s

To
ng

ky
d

cd

am

Gi

cP

do

ha

Di
nh

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

nt
u,

ho

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14
vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P
Thanh st L dy 1.5mm
c bt thanh g L vo chn
c bt thanh g L vo rack 23
u cos M10 - 8
u cos 35 - 10

die

ky

Lm bng thp, sn tnh in

Ph
o

71

0:1

_1

dv

da

d_

da

01
4

an

ng

uo

Tr

_d

vtm

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

Chiu di: m bo cho 6 aptomat

nh

Di

aptomat

4/2

_tu

nh

Di

01

ha

Cht liu: ng

18
/0

cd

d_

cP
ha

do

4/2

9/0

:07
:33

_d

vtm

am

Gi

71

Thanh u nhy cho

10

To
ng

0:1
(K, ghi r h tn)

ky

Ph
o

_1

dv

NGI O KIM

01

01
4

an

_tu

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7
c vt cc loi

4/2

4/2

18
/0

cd

d_

14

/20

/04

18

/20
14

/04

10

da

:07
:33

10

_d

vtm

:33

:07

10

19

V t

9/0

u,

nt

die

tu,

:17

10

71

ky

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

nm 2013

(K, ghi r h tn)

ky

BM.09/HD.02.D. /C

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

u,

:07
:33

10

/201.

4/2

18
/0

01
4

_d

vtm

To
ng

am

cP
ha

do

71

0:1

_1

dv

01

4/2

9/0

Trng Ban ngun

Gi

an

_tu

Ph
o

cd

d_

da

9
ng

uo

Tr

vt

ky
d
ien
tu,

cd

7:3
4

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

_tu
an

10
:0

d_

_d

vtm

nt

nh

Di

01

ha

cP

do
nh

Di

ng

uo

Tr

da

ky

nt
u,

die

ha

Di

nh

da

19
/04
/20
14

:33

:07

14

/20

/04

18

Gi

nt
u,

die

am

cP

do

ha

Di
nh

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14

ho

vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

Ch thch
(Ghi chi tit cc thnh
phn khng t yu cu
theo Quy nh, hng dn
bo dng)
10

ky

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

die

Nhn xt, nh gi kt qu sau bo dng:

cP
ha

do

4/2

9/0

am

Gi

71

ky

To
ng

0:1

14

/20

/04

18

/20
14

/04

BIU MU 09: BIN BN BO DNG N P


M trm:
Cn c theo:
Ngi thc hin:
Ngy thc hin:

da

Ph
o

_1

dv

01

01
4

an

_tu

:33

:07

10

19

9/0

4/2

18
/0

cd

d_
5

4/2

:07
:33

10

_d

vtm

tu,

:17

10

Tn
n p

71

u,

nt

die

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

STT

Tnh
Hot
Tnh trang trng bi ng ca
Hot ng
b mt v than trn ng c
ca rle
n p
xuyn
servo
(t/
(t/
qun dy
DC
Khng
Khng
(t/
(t/
t)
t)
Khng
Khng
t)
t)

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

nt
u,

gd
on

4/2
9/0
01
4
4/2
18
/0

/201.

10

u,

nt

die
ky

cP
ha
do
am
Gi

To
ng
Ph
o

cd

da

4/2

9/0

Ln ban hnh:../ Ngy hiu lc:

71

/C

:07
:33

01

Hiu chnh u kim phun

vtm

0:1

4/2
18
/0

_d

01
4

d_

Kim tra s kn kht ca cc van (xu-pap)

BM.10/HD.02.D.

_tu

To
ng

cd

Ph
o

_tu

an

Gi

dv

am

_1
dv
an

Lm sch bnh cha nhin liu

d_
:07
:33
10
u,
nt
die

Thay lc gi

_d
vtm
4
ky
da

0:1

do

0:1

cP
ha

71

Thay lc nhin liu

01

71

Di

9/0

nh

_1

4/2

Tr

uo

01

V sinh kt nc

4/2

Tr
u

vt

tu,

ien

da

ky
d

Kim tra tch in ca c quy

9/0

Di
nh

14

/20

18

:33

8/0

31

7:3

10
:0

cd

01

:07

ng

V sinh lc gi

10

die
ky
da
ng

Tr
nh
Di
m
ha

do
iam
gG
4

01

4/2

_1

dv

_tu
an

Kim tra cc ng h o v n cnh bo


ng
Thay nht
c

d_

on
Ph

71

0:1

Kim tra mu kh thi, ting n v s rung


lc

_d

uo

_tu
cd
d_
_d
4

9/0

Kim tra s sit cht cc bu-lng, ai c

vtm

01
4/2

yd

Kim tra nc lm mt v r r

ak

vtm

:07
10

ien

tu,

Kim tra mc axit ca c quy

oT

:33

Kim tra nhin liu, ng dn, r r

cP

/20

18

/04

Kim tra ai truyn

Thay lc nht

nt
u,

an
dv
_1
0:1
7
x

14

/20
14
/04
19

:17

10

Kim tra nc lm mt

/04

19
/04
/20
14

Di

ha

Danh mc bo dng v kim tra

Kim tra mc nht v r r

gd

Gi

die

ky

da

nh

nh gi
50
Mi Mi Mi
kt qu
Hng
gi 250 500 1000 (t/Khng
ngy
u gi gi gi
t)

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

n v thc hin/Ngi thc hin:

71

ha

Cng sut tiu th (kVA):

cP

Thi gian a vo vn hnh:


Thi gian thc hin:

0:1

19
/04
/20
14

Cng sut danh nh (kVA):

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M my pht in:

do

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 10: BIN BN BO DNG MY PHT IN DU

am

ho

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

/C

Ln ban hnh:../ Ngy hiu lc:

u,

:07
:33

10

nt

4/2

01
4

/201.

am

cP
ha

vt

ky
d
ien
tu,
7:3
4

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

_tu
an

10
:0

cd

ha

cP

do
nh

Di

ng

uo

Tr

da

ky

nt
u,

die

:33

:07

14

/20

/04

18

19
/04
/20
14
10

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

da

ky

nt
u,

die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

am

Gi

cP

do

ha

Di
nh

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14

ho

vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

do

01

4/2

da

d_

nh

Di

x
x

Gi

9/0

ng

uo

Tr

_d

vtm

ha

To
ng

71

0:1

nh

Di

01

4/2

9/0

cP
ha

do

71

0:1

_1

dv

am

Gi

an

To
ng

_tu

Ph
o

cd

d_

Ph
o

_1

dv

Hiu chnh thi gian phu nhin liu

18
/0

_d

vtm

01
4

an

_tu

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

die

01

4/2

4/2

18
/0

cd

d_

14

/20

/04

18

/20
14

/04

ky

BM.10/HD.02.D.

Trng B phn

9/0

:07
:33

10

_d

vtm

:33

:07

10

19

Kim tra cao su chng rung

da

u,

nt

die

tu,

:17

10

Ngi thc hin

71

ky

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

Kim tra cc ng cao su, ng nylon


Kim tra cc m, lt
Kim tra s ni t ca v u pht
u
Kim tra in tr cch in
pht
Kim tra s sit cht ca cc u ni

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Lnh o n v

vtm
_

gG
iam

gd
on

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

die

da

Tr
u

Di
nh
m
ha
cP

/04

19
/04
/20
14

18
:33

:07

10

nt
u,

die

ky
da

uo

ng

an
dv
_1
0:1
7

_tu

Tr

cd

nh
Di
m

iam

do

cP

ha

sau 200
gi

gG
on

4/2
9/0

oT

Ph

71
01

4/2
8/0
31
10
:0

7:3

tu,

X (2)

vt
4

ng

da

ky
d

01

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

cP
ha

To
ng
Ph
o
01
4

4/2
18
/0
:07
:33

10

/201.
die

nt

u,

ky

71

9/0

Ln ban hnh:../ Ngy hiu lc:

da

4/2

01

X(2)

Gi

dv
an
_tu
cd
d_
_d
vtm

/C

am

_1

Lm
sch sau
500 gi
s dng
(2)

do

0:1

cP
ha

71

X(2)

Lm
sch
Thay
mi

BM.11/HD.02.D.

nh gi kt qu
bo dng
(t/Khng t)

X (1)

0:1
_1
dv
_tu
an
cd

vtm

01

do

am

Gi

To
ng

Ph
o
01
4

4/2

18
/0
:07
:33
10
u,

nt
die
ky
da

d_
vtm
4
01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

an
_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
4/2
9/0

_d

d_

10
tu,
ien

3 thng 6 thng
hoc
hoc
50 gi 100 gi

_d

/20
/04

18

:07

:17

10
yd

ak

gd

71

0:1

1 nm
hoc
300
gi

ien

14

Kim
tra
Thay
mi
Lc
Thay
nht
mi
Kim
tra
Lm
Lc gi
sch
Thay
mi
Cc lng Lm
cn
sch
Khe h
Kim
van xp tra iu
pp
chnh
iu
chnh
Bugi
Thay
mi
Tc
Kim
cm
tra, iu
chng
chnh
Lm
sch
Bung
t
Du bi
trn

:33

19

/04

/20
14

Cng vic

Lc
nhin
liu

Thng
u
hoc
sau 20
gi

Trc
mi ln
s dng

/20

14

nh

Di

ha

Thi gian

0:1

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

Thi gian thc hin:


n v thc hin/Ngi thc
hin:

do

Gi

Cng sut tiu th (kVA):

ky

Thi gian a vo vn hnh:

am

Cng sut danh nh (kVA):

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M my pht in:

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 11: BIN BN BO DNG MY PHT IN XNG

/C

Ln ban hnh:../ Ngy hiu lc:

u,

:07
:33

10

nt

4/2

18
/0

01
4

_d

vtm

/201.

To
ng

am

Gi

cP
ha

do

71

0:1
4

01

ng

uo

Tr

4/2

9/0

nh

Di

01

4/2

9/0

71

cP
ha

do

_1

dv

am

Gi

an

_tu

Ph
o

cd

d_

To
ng

0:1

da

vt

ky
d
ien
tu,

cd

7:3
4

01

4/2

8/0

31

iam

gG

on

oT

Ph

01

4/2

9/0

71

0:1

_1

dv

_tu
an

10
:0

d_

_d

vtm

ha

cP

do
nh

Di

ng

uo

Tr

da

ky

nt
u,

die

ha

:33

:07

14

/20

/04

18

nh

Di

19
/04
/20
14
10

an
dv
_1
0:1
7

_tu

cd

d_

_d

vtm

Trng B phn

die

Ph
o

_1

dv

da

ky

nt
u,

die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

am

cP

do

ha

Di
nh

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g
Gi

ho

gd

on

Tr
u

19
/04
/20
14
vtm
_

gG
iam

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P
2 nm 1
ln
(thay
mi nu
cn
thit)
(2)

ky

BM.11/HD.02.D.

01

01
4

an

_tu

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

Ngi thc hin

4/2

4/2

18
/0

cd

d_

14

/20

/04

18

/20
14

/04

Kim
tra

9/0

:07
:33

10

_d

vtm

:33

:07

10

19

Hng
nm (2)

da

u,

nt

die

tu,

:17

10

ng
nhin
liu

Lm
sch

71

ky

01

4/2

9/0

ien

yd

ak

gd

Thng
nhin
liu

0:1

da

71

0:1
M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Lnh o n v

vtm
_

gG
iam

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

in tr t hp tip t ti bi tip t

Gi tr in tr ca bi tip t

II

H thng chng st trc tip

Kim thu st

H thng dy thot st

H thng gi , ai c nh dy thot st

Sn dy thot st

Tnh lin tc t kim thu st ti bi tip a

in tr ca cc mi ni (nu c)

Phm vi bo v ca h thng chng st

on
Tr
u

Di
nh
m
ha

vt
4
4/2

cP
ha

71

do

0:1

am

_1
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4
4/2
18
/0

u,

10

4/2
da

ky

die

nt

9/0
71
0:1

Gi

dv
an

Gi

To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
:07
:33

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

u,

10

cP

9/0

Di

cP
ha

do

am

_1
dv

an

in tr 2 u ca GZ500

nt
die
ky
da

do

nh

4/2

9/0

71

0:1

Mu ch th trn tm mica ca SPD (*)

_d
vtm
4
01
4/2

14

Tr
nh
Di
m
ha

01

Kim tra GZ500, cun dy, SPD

BM.12/HD.02.D. /C

9/0
71

0:1

/20

uo

_tu
cP
do
iam
gG
on
oT

Ph
4
01
4/2

8/0

31

7:3

10
:0
tu,

ien

ky
d

da

ng

uo

Tr

H thng chng st lan truyn

cd
d_
_d

vtm

01

4/2

9/0

71

0:1
_1

dv

_tu
an

cd

d_

_d

vtm

III

18

:33

in tr t v thit b ti hp tip t

:07

10

01 mi lin kt ngm di t

nt
u,

die

Cc kt ni ti bng ng bi tip t
Kch thc dy tip a, nhn

ky

4
5

da

Cc kt ni ti bng ng trong phng my/Trm

/04

19
/04
/20
14

an
dv
_1
0:1
7

H thng tip t
V sinh ti cc bng ng
Cc kt ni ti v thit b, t, rack...

Ghi ch

ng

ha

I
1
2

01

14
/20
/04

18

gd

ak

yd

ien

tu,

10

10

:07

:17

:33

19

/04

/20
14

Di

STT

nh gi
(OK/ NOK)

Ni dung cng vic

nh

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

Gi

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M trm:
V tr:
Thi gian thc hin:
Ngi thc hin/ n v:

am

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

CHNG ST

gd

BIU MU 12: BIN BN KT QU BO DNG H THNG TIP T,

vtm
_

gG
iam

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

da

gd
on
Tr
u

Di
nh

ha

cP

18
:33
:07
10

nt
u,
die
ky
da

uo

ng

an
dv
_1
0:1
7
_tu
gG
on
oT
Ph

4
01
4/2
9/0

cP
ha

71

do

0:1

am

_1
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4
01

10
u,
da

ky

die

nt

9/0
71

Gi

dv
an

Gi

0:1

da

ky

die

nt

9/0
71

0:1

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

u,

10

4/2

BM.12/HD.02.D. /C

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

dv

am

_1

do

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

8/0

dv

4/2

_1

01

0:1

71

gd

9/0

ak

4/2

yd

01

ien

iam

tu,

do

cP

ha

vtm

_d

Di

nh

d_

Tr

cd

/20
/04

18
:33

:07
10

/04

19
/04
/20
14

/20

14

nh
Di

ha

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7
14

/20
14
/04
19

:17

10

do

NGI THC HIN

Gi

TRNG B PHN

ky

LNH O N V

am

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

die

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

Ghi ch: (*): Cng vic kim tra hng tun kt hp khi kim tra phng my/Trm
v nh du vo checklist kim tra phng my/Trm.
kin xut: ...............................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

vtm
_

gG
iam

Kim tra trc quan


Kim tra, bo dng cng
nghip
Kim tra nhy ca cm
bin khi

V sinh v bnh

gd
on
Tr
u

Di
nh
m
ha

Tr

cd

nh
Di
m
ha
cP
do

gG
on
oT

Ph

71
01

0:1

4/2

_1

iam

4
01

Trng B phn

Lnh o n v

4
01
4/2
9/0

cP
ha

71

do

0:1

am

_1
To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
01
4

_d
:07
:33

18
/0

4/2

vtm
4

10

01

/201
ky

die

nt

u,

da

4/2

9/0

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

71

/C

Gi

dv
an

Gi

BM.13/HD.02.D.

0:1

nt
die
ky
da

0:1

71

9/0

u,

10

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

To
ng

an

dv

am

_1

do

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

tu,

d_

cd

10
:0

7:3

31

_tu
an

8/0

dv

d_
_d

Kim tra trng lng bnh

Ngi thc hin

vtm

Kim tra ng ng dn

uo

_tu

4/2

ien
yd

cP

Gi

an
dv
_1
0:1
7

9/0

10
tu,

Bnh
V sinh v bnh
bt
kt
Kim tra ng ng dn
hp
nit
(MFZ) Kim tra p sut bnh

ak

Hng thng

Hng tun

ky

nh

da

:07

:17

10

Ni dung bo dng
Cc ng dy tn hiu
n cm bin khi

Di

ha

14
/20
/04

18

Bnh
kh
CO2

:33

19

/04

/20
14

u
cm
bin
khi

gd

nh gi kt qu bo
dng (t/Khng t)

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7
Hng
mc

do

nt
u,
die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M trm:
Ngy thc hin:
Ngi thc hin:

Hng qu
19
ng
/04
da
/20 1 nm
ky
14
die
nt
u,
10
vtm
:07
_d
:33
d_
18
cd
/04
_tu
/20
14
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

BIU MU 13: BIN BN BO DNG H THNG PCCC

am

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

vtm
_

gG
iam

gd
on
Tr
u

Di
nh
m
ha
cP
do

Gi

14
18
:33
:07
10

nt
u,
die
ky

uo
Tr
nh
Di

on
oT
Ph

71

8/0

4/2

01

0:1

_1

dv

10
:0

7:3

31

_tu
an

cd

tu,

d_

4
01
4/2
9/0
01
4
4/2
18
/0
:07
:33

4
01
die

nt

u,

10

4/2
ky

/201.
da

9/0
/

71

0:1

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

do
am
Gi
To
ng

Ph
o

cd
d_
_d
vtm

01
4
4/2
18
/0
:07
:33

10
u,
nt
die
ky
da

BM.14/HD.02.D. /C

cP
ha

71
dv
an
_tu

To
ng
Ph
o

_tu
cd
d_
_d
vtm
4
01
4/2
9/0
71

0:1

0:1

Lnh o n v

Gi

dv
an

Trng B phn

am

_1

do

Ngi thc hin

_1

0:1

cP
ha

71

Di

9/0

nh

4/2

Tr

uo

01

ng

da

vt

ky
d

vtm

ien

_d

m
ha
cP

gG

01

4/2

9/0

ak

gd

da

an
dv
_1
0:1
7
_tu
cd
d_
do

10
tu,

_d
iam

:07

:17

10
ien

yd

vtm

14
/20
/04

18

:33

19

/04

/20
14

Kt qu
thc hin

/04

19
/04
/20
14

ha

Dy u ni cnh bo, mch


cnh bo (hp cnh bo AC_V1,
AC_V2)
Tip xc cc mi ni, tip xc
ca cm bin nhit trn c
quy
Ngng ci t cnh bo (gi
tr DC low, AC low, ngng
cnh bo nhit cao)
Kim tra cc thit b (t ngun
DC, cnh bo AC, cnh bo
khi, m ca) c y cnh bo
chnh xc khng
Cc n bo c ng khng
(i vi hp cnh bo AC, u
bo khi)
Cnh bo hin th trn mn
hnh gim st ca t ngun c
ng khng (i vi cnh bo
DC low, mt in t ngun
DC, li Rectifier, nhit c
quy cao)
Tin nhn cnh bo gi t NOC
v nhn vin qun l trm c
ng v kp thi khng

/20

Ni dung thc hin

ng

nh

Hng mc yu cu

Di

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

Ngy thc hin:


TT

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

Ngi thc hin:

die

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

M trm:
Cn c theo:

nt
u,

BIU MU 14:
BIN BN BO DNG H THNG CNH BO

am

ho

19
/04
/20
14

To
n

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
an
18
dv
/04
_1
/20
14
0:1
7
P

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

die
ky
da

Tr
uo

Di
nh
m
ha
cP
do

Lnh o n v
(K v ghi r h tn)

nt
u,

19
/04
tua
nd
v_
10
:17

cd
_
d_
iam
gG
on
oT
Ph
14
/20
/04

18

:33

:07
10

u,

nt
die
ky
da
Tr

nh
Di
do

iam
gG
on
oT

Ph
4

01
4/2
18
/0
:07
:33

10
u,
nt
die
ky
da

m
cP
ha

71

v_
10
:1

d_
tua
nd
d_
c
vtm
_d
4
01
4/2
9/0

71

/201.

0:1

uo

14
9/0
4/2
0

Tr
nh
Di
m
cP
ha

do

iam

gG
on
oT
Ph
4

01
4/2
18
/0
:07
:33

10
u,
nt
die
ky
da

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

Thay
th, b
sung tm
pin
(tm)

ng

da
ng
uo

14
9/0
4/2
0
71
v_
10
:1
d_
tua
nd
d_
c
vtm
_d
4
01
4/2
9/0
71

0:1

Trng b phn
(K v ghi r h tn)

Ngi thc hin


(K v ghi r h tn)

BM.15/HD.02.D. /C

_d

vtm

4
01
4/2
9/0
71
0:1
_1
dv

an

_tu

cd

Inp
accu
(A)

Uti
(V)

d_

Iti
(A)

Upin(V)

Thay th
b iu
khin
hng
(tch 1)

ng

:07
10
nt
u,
die

ky
da

m
ha
cP
do
iam

gG

Ipin(A)

Lp h
thng pin
mt tri
(Tch 1)

_d

10

u,
nt
die

Tnh
trng
(Tt/
Hng)

Cnh
bo trn
b iu
khin

H thng

ky

vtm

_d

d_

Hng
SX

/04

18
:07

S
tm
pin

cd

Tnh trng
(Tt/hng)

Nng lng
mt tri

xut

Thi
gian
chy
my
n
trong
ngy
(gi)

vtm

_tu

Cng
sut
tm
pin
(W)

Hin th trn LCD b iu khin


(hoc o bng ampe km)

:33

an

STT

Ngi thc hin:


Dung lng c quy cc t ngun:

on
oT

/20

_1

Dn pin mt tri

dv

B iu khin

Ngy thng nm
iu kin thi tit, nhit :

14

0:1

Thng s chung

M
hiu

vtm

4
01
4/2
9/0
71

Ph

10
tu,
ien

Di
nh

d_

_d

18
:33

:07

:17

10
yd

Thi gian kim tra:

- Cng sut my pht in:

ak

Tr
uo

cd
_

/04

S THEO D I HOT NG, BO DNG H THNG PIN M T TRI


- M trm:
- S t ngun DC:

gd

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

ng

tua
nd
v_
10
:17

on

/20

14

/20
14
/04
19

TNG CNG TY MNG LI VIETTEL


N V.

:33

19
/04

c
do
gG
iam

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Ngy ban hnh: 18/04/2014

Ghi
ch

ak
gd
on
Tr
u
Di
nh

cP

do

da

ky

die

nt
u,

10

:07

:33

18

/04

19
/04
/20
14
uo

ng

an
dv
_1
0:1
7

_tu

iam

gG

on

oT

Ph

/20

_1

14

0:1

71

gd

9/0

ak

4/2

yd

01

ien

tu,

do

cP

ha

vtm

_d

Di

nh

d_

Tr

cd

/20
/04

18
:33

:07
10

/20

14

nh

Di

ha

vtm
_d
d_
cd
Ph
oT
_tu
on
an
gG
dv
iam
_1
do
0:1
cP
7

da

ky

die

Gi
am

nt
u,

19
/04
/20
Tr
uo
14
ng

1. Ni dung
1.1. Chun b:
- In tem nh mu nh km. Tem c in bng giy trng
- Bng dnh 2 mt.
1.2. Thc hin: Khi hon thnh bo dng
a. iu ho:
- Ghi tn iu ho. VD: iu ho Daikin 1, iu ho Fujitsu 2
- Ghi ni dung thc hin. VD: V sinh dn nng, dn lnh, kim tra thng s
gas => C nh gi: t hay khng t.
- K tn, ghi r h tn v s in thoi ngi thc hin.
- V tr dn tem: Dn pha di iu ho hoc bn hng v tr c th quan st
c d nht.
b. My pht:
- Ghi tn my pht. VD: My pht in Hu ton
- Ghi ni dung thc hin. VD: Thay nht, lc du lc gi C nh gi: t
hay khng t.
- K tn, ghi r h tn v s in thoi ngi thc hin.
- V tr dn tem: Dn ngay ti mt iu khin hoc v tr d quan st cng pha
vi mt lp bng iu khin.
2. Mu tem dn

ha

vtm
_d
d_
cd
_tu
an
dv
Ph
_1
oT
0:1
on
7
g

/04

16: Tem bo dng nh k cho iu ha v my pht in

14

/20
14
/04
19

:17

10

19
/04
/20

P
14
/20

vtm
_d
d_
10
cd
:07
_tu
:33
a
18

M vn bn: HD.02.D.19/C
S vn bn: 19
Biu mu
Ngy ban hnh: 18/04/2014

:07

uo
Tr

71
0:1

am

_1
Ph
o
01
4
4/2
18
/0
:07
:33
10
u,
nt
die
ky
da

Gi

dv

cd
d_
_d
vtm
4
01
4/2

/201.

9/0

71

u,
nt
die
ky
da

Ln ban hnh:./ Ngy hiu lc:

0:1

10

4/2

01

:07
:33

18
/0

4/2

vtm

01
4

_d

d_

cd

Ph
o

_tu

an

.. ..

To
ng

nh
Di
m
cP
ha
do

am

To
ng

Gi

(k, ghi r h tn, s


in thoi lin h)

nh

Di

cP
ha

do

01

ien

ky
d

da

ng

4/2

tu,

10

cd

d_
vtm
_d

Ngi thc hin:

BM.16/HD.02.D. /C

9/0
71

0:1

vtm
_d

//201

:33

//201

9/0

an

Ln 2

01

4/2

9/0
71
0:1
_1
dv
an
_tu

Ln 1

_tu

Ngy bo dng
gn nht:

Ni dung thc
hin, nh gi
tnh trng:

18

dv

/04

TN THIT B: