You are on page 1of 1

Firma:

PROCES VERBAL nr. .


Incheiat astazi .
Intre:
SC. IWAVE SOLUTIONS SRL prin organul de conducere asociatii .. si . si
reprezentantii alesi de salariati, in urma negocierii contractului colectiv de munca la nivel de
societate.
ORDINEA DE ZI
1. Nevoia de a stabili un cadru general de desfasurare a relatiilor de munca la nivel de
unitate, implica posibilitatea incheierii in forma scrisa a unui contract colectiv de munca la
nivel de societate.
2. Caracterul normative (obligatoriu pentru parti) si conventional (contine drepturi si obligatii
ale celor 2 parteneri sociali, reprezentand vointa lor exprimata in vederea desfasurarii
normale a relatiilor de munca) al contractului colectiv de munca.
3. Clauzele contractului colectiv de munca pot fi stabilite numai in limitele si conditiile
prevazute de lege. Contractul colectiv de munca nu poate contine clauze care sa
stabileasca drepturile la un nivel inferior celor stabilite prin contractele colective de munca
incheiate la nivel superior.
4. Continutul contractului colectiv de munca cuprinde clauze referitoare la :
- Conditiile de munca
- Modul in care se realizeaza salarizarea
- Nivelul de salarizare in unitate
- Drepturile si obligatiile partilor ce decurg din raportul de munca
- Prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munca.
Negocierea fiecarei clauze a presupus o suita de propuneri si contrapropuneri atat din
partea organului de conducere cat si din partea reprezentantilor salariatilor. S-au purtat
discutii, schimburi de pareri, de argumente si contraargumente si s-a ajuns la decizia semnarii
contractului colectiv de munca fara nici un fel de obiectii, partile fiind de acord cu toate
deciziile.
REPREZENTANT SOCIETATE

REPREZENTANTUL SALARIATILOR