You are on page 1of 20

,

, INCOTERMS-
( )

SADRAJ
Uvod

1. Pojam i definicija Incoterms-a

2. Istorijat 1936. - 2010.

3. Opta pravila

4. Pariteti za neupuene...

5. Struktura Incoterms-a

12

6. Incoterms 2010

14

7. Podela trokova i rizika izmeu prodavca i kupca

17

8. Zakljuak

19

9. Literatura

20

UVOD

Izvoznici i uvoznici robe, kao i drugi uesnici u meunarodnoj robnoj razmeni,


redovno nailaze na razliite probleme i tekoe kao to su: neizvesnost u pogledu
zemlje ije e se zakonodavstvo primenjivati na njihove ugovore, nedovoljna
informisanost, nepoznavanje trgovinske i poslovne prakse, razliita tumaenja
odreenih pojmova i dr.
Imajui u vidu navedene probleme Meunarodna trgovinska komora (MTK) je u
Parizu 1936. godine izdala prvu zbirku meunarodnih pravila za tumaenje
trgovinskih termina, pod nazivom INCOTERMS.

Slika 1. Nacionalne Incoterms komore

1. Pojam i definicija Incoterms-a


Inkoterms(Incoterms) su jednoobrazna meunarodna pravila u trgovakim
poslovima,
koje
radi
olakanja
spoljnotrgovinskog
prometa
izdajeMeunarodna trgovinska komorauParizu. Inkoterms je pojam koji
oznaava transportne klauzule kojima se precizira niz prava i obaveza kupaca
i prodavaca a naroito: prelazak rizika, prelazak trokova, mesto, vreme i
nain predaje, pribavljanje transportnog sredstva, osiguranje u transportu, i dr.
Svaka od Incoterms skraenica oznaava odreen poloaj robe u prometu,
odnosno ugovorene uslove isporuke. Obaveze stranaka iz Incoterms-a
nastupaju samo u sluaju ako je prethodno dogovoreno njegovo korienje.
Pojam Inkoterms(Incoterms) je skraenica od naziva na engleskom jeziku
International Commercial Terms i ini skup meunarodnih pravila za
tumaenje uslova isporuke robe u meunarodnoj trgovini i to pre svega kod
ugovora o prodaji.
Zvanian naziv pravila u Incoterms-u je ''Meunarodna pravila za tumaenje
trgovinskih uslova''.

2. Istorijat 1936. - 2010.


Prepoznajui probleme koje imaju uvoznici i izvoznici robe kao i drugi uesnici
u meunarodnoj robnoj razmeni Meunarodna trgovinska komora je izdala
prvo izdanje Incoterms-a 1936. godine u Parizu (Incoterms 1936).
Na ovo izdanje se nadovezuju odreene dopune i izmene iz 1953, 1967,
1976, 1980, 1990, 2000. godine a poslednje je iz 2010. godine i stupilo je na
snagu 01.01.2011. godine.
Prva usvojena klauzula bila je franko fabrika, zatim je 1953. usvojeno osam
klauzula, 1976. nove tri, a 1980. jo dve klauzule, tako da je njihov ukupan
broj tada iznosio 14.
Opsenijom revizijom iz 1990. godine dolo je do drugaije sistematizacije
pravila i njihov broj je smanjen. U odnosu na prethodna izdanja Incoterms
2000 nije uneo sutinske promene u datu oblast. Zadrana je postojea
tipologija tako da sadri isti broj klauzula. Relativno znaajnije izmene su
izvrene kod klauzula FAS i FCA, a u manjoj meri su dopunjene klauzule DAF,
DDU i DDP.
Grupa ljudi zaduenih za reviziju je formirana od eksperata razliitih
nacionalnosti a na osnovu njihovog izuzetnog doprinosa meunarodnom
trgovinskom pravu i Meunarodnoj trgovinskoj komori.
Osnovni razlog povremene revizije Incoterms-a je potreba njegovog
prilagavanja savremenoj trgovinskoj praksi. Tako je u reviziji iz 1980. termin
''franko prevoznik'' (sada FCA) prvi put uveden radi reavanja estih sluajeva
gde u pomorskoj trgovini, mesto prijema robe vie nije bilo tradicionalno FOB
mesto (prelazak preko ograde broda), ve mesto na tlu, pre utovara na brod,
gde je roba smetena u kontejner za dalji prevoz morem ili drugim prevoznim
sredstvom ili multimodalnim prevozom.
Tehnoloki razvoj doneo je mnoge promene i u polje savremene trgovine, pa
je tako revizija Incoterms-a iz 1990. u odredbama koje se odnose na baveze
prodavca da obezbedi dokaz o isporuci, dozvoljavala da se pismena
3

dokumentacija zameni elektronskom porukom (EDI poruke). Naravno, pod


uslovom da su se ugovorene strane dogovorile da komuniciraju elektronskim
putem.
Incoterms 2000 uzima u obzir novonastale slobodne carinske zone, vee
korienje elektronskih komunikacija u poslovnim i transakcijama, a takoe i
izmene u tehnologiji i organizaciji transporta robe. Takoe nudi jednostavnije i
jasnije objanjenje za trinaest definicija koje su revidirane.
iroka ekspertiza ICC (International Chamber of Commerce) Komisije o
meunarodnoj komercijalnoj praksi, ije je lanstvo iz svih delova sveta i svih
trgovinskih sektora, obezbeuje da Incoterms 2000 odgovara potrebama
savremene meunarodne robne razmene.
Definicije koje se koriste u Incoterms 2000 jasno i precizno odraavaju
trgovinsku praksu. Meutim u Incoterms 2000 izvrene su znaajne izmene u
dva podruja (u odnosu na Incoterms 1990): carinjenje i plaanje carina
prema FAS i DEQ paritetima i obaveze utovara i istovara prema FCA
paritetima.

Slika 2. Logo Incoterms 2010


Pravila Incoterms 2010 predstavljaju logian sled praenja trendova i praksi iz
meunarodne trgovine i uzimaju u obzir sledee njene aspekte:
- irenje slobodnih carinskih zona;
- Korienje elektronske komunikacije u poslovnim transakcijama;
- Poveanu brigu za bezbednost u kretanju robe;
- Promene u delatnostima transporta.
Incoterms 2010 je auran u smislu pravila koja se odnose na termin
Isporueno tako to se ukupan broj pravila smanjuje sa trinaest na jedanaest.
Ovo je postignuto na nain da su dva nova pravila koja se mogu koristiti
nezavisno od dogovorenog naina transporta DAT isporueno na terminalu i
DAP isporueno u mestu, zamenila pravila DAF, DES, DEQ i DDU iz
Incoterms 20001.
Incoterms pravila tradicionalno se koriste u meunarodnim prodajnim
ugovorima gde roba prelazi preko nacionalnih granica. Meutim, u razliitim
podrujima u svetu, ekonomski savezi poput Evropske unije uinili su da
formalnosti na granici izmeu razliitih zemalja postanu manje znaajne.
Zbog toga, podnaslov dela pravila Incoterms 2010 formalno priznaje da se
ona mogu primenjivati i na meunarodne i na domae prodajne ugovore. Kao
rezultat toga, pravila Incoterms 2010 jasno na nekoliko mesta ukazuju da
obaveza potovanja uvozno izvoznih formalnosti postoji samo gde je to
propisano.
Postoje dva razloga za kretanje u ovom pravcu:
1) Trgovci obino koriste pravila Incoterms i za isto domae prodajne
ugovore;
1 http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/theincoterms-rules/
4

2) Vea je spremnost u SAD da koriste pravila Incoterms u domaoj trgovini


naspram korienja jednoobraznog trgovakog kodeksa za otpremu i
uslove isporuke.
Predhodne verzije Incoterms pravila definisala su dokumenta koja mogu da
budu zamenjena EDI porukama. Prema Incoterms 2010 elektronska sredstva
komunikacije imaju isti efekat kao i pisana sve dok su ugovorne strane u tome
saglasne ili tamo gde je to uobiajeno. Ova formulacija omoguava i evoluciju
novih elektronskih procedura tokom celokupnog veka trajanja Incoterms 2010.

3. Opta pravila
Prilikom primene odredbi iz klauzula poeljno je pridravati se odreenih
pravila:
- Ukoliko nije izriito drugaije navedeno u kupoprodajnom ugovoru,
dunosti prodavca ne obuhvataju obavezu da urui polisu osiguranja u
korist kupca;
- Ako nije izriito drugaije ugovoreno svaka isprava o prevozu, koju
prodavac stavlja na raspolaganje kupcu, mora biti ista;
- ''Zemlja otpreme'' znai zemlja odakle prodavac treba da otpremi robu ka
imenovanom mestu isporuke ka granici ili zemlji uvoza, bilo putem javnog
prevoznika bilo koristei vlastita prevozna sredstva;
- ''Trokovi'' znae svaku nadoknadu, dabine i izdatke vezane za
izvravanje obaveza obe ugovorene strane a koji nastaju i terete ih i koje
ugovorene strane plaaju saglasno odgovarajuim propisima;
- ''Konosman'' znai dokument koji je izdao prevoznik ili neko drugi u
njegovo ime, on predstavlja potvrdu da je roba ugovorena i slui kao dokaz
o postojanju ugovora o prevozu, isto tako i kao dokaz o isporuci robe na
brod, moe glasiti na vozarinu plaenu unapred ili vozarinu na odreditu;
- Stranke su slobodne da posebnim odredbama obesnae sve ono to je
pravilima predvieno;
- Stranke mogu usvajati Intercomers-e kao optu osnovu svog ugovora, ali
mogu ugovarati i razne varijacije ili dopune prema potrebama odreenih
trgovinskih struka ili u skladu sa okolnostima ili prema njihovim specifinim
potrebama;
- Nijedna odredba u njima ne utie neposredno ili posredno na odnose ma
koje stranke sa prevoziocem koji su definisani u ugovoru o oprezu.
Treba naglasiti da je Incoterms samo skup pravila za tumaenje uslova
isporuke robe, a ne i drugih uslova u prodajnom ugovoru. Termini iz
Incoterms-a su sastavni deo prodajnog ugovora, a ne nekih drugih ugovora
kao to su ugovori o prevozu, pretovaru, skladitenju i sl. Vrlo esto se javljaju
dva pogrena tumaenja Incoterms-a.
1) Termini Incoterms-a se esto pogreno tumae i koriste u ugovoru o
prevozu robe, iako se pravila iz Incoterms-a ne odnose na ovu vrstu
ugovora.
2) Termini se nekada pogreno koriste za sve obaveze koje ugovorene strane
ele da ukljue u prodajni ugovor.
Pored ugovora o prodaji u kome se koriste Incoterms termini, uvoznik i
izvoznik moraju zakljuiti i niz drugih ugovora koji reguliu njihove obaveze u
pogledu transporta, osiguranja, finansiranja itd. Za ove poslednje ugovore ne
mogu se koristiti uslovi definisani Incoterms-om. Meutim, Incoterms pariteti
5

koji se definiu kroz ugovor o prodaji imaju znaajne implikacije na sve ostale
ugovore.
Primer: prodavac koji je u ugovoru dogovorio CFR (trokovi i vozarina) ili CIF
(trokovi, osiguranje i vozarina), neophodno je da za transport robe koristi
pomorski saobraaj i kupcu predoi konosman ili drugi pomorski dokument.
Znai izborom pariteta isporuke odreen je i vid transporta (u ovom sluaju
pariteti CFR i CIF upuuju na pomorski transport).
Isto tako kada se izabere odreeni paritet isporuke i navede u ugovoru o
prodaji (npr. DAF Bar), on sadri i nazive mesta gde prelaze obaveze sa
prodavca na kupca, a samim tim definie i transportni pravac i put robe.
Incoterms reava sluajeve proistekle iz niza obaveza, kao npr. obaveza
prodavca da robu stavi na raspolaganje kupcu ili je preda prevozniku radi
prevoza ili je isporui na odredite, kao i obaveza podele rizika izmeu
ugovornih strana u ovim sluajevima.
Incoterms se bavi i obavezama carinjenja robe za izvoz i uvoz, pakovanjem
robe, obavezom kupca da preuzme isporuku, kao i obavezom obezbeenja
dokaza o uredno ispunjenim odgovarajuim obavezama.
Incoterms se ne bavi sledeim elementima prodajnog ugovora:
- Ne prenosi vlasnika prava na robu,
- Ne oslobaa obaveza i izuzea od odgovornosti u sluaju nepredvienih
dogaaja,
- Ne ublaava posledice krenja drugih elemenata prodajnog ugovora,
- Ne reava obaveze prodavca i kupca, osim onih vezanih za isporuku i
predaju robe, kao npr. kada kupac kri svoje obaveze da prihvati robu ili
imenuje prevoznika prema klauzulama grupe F.
Generalno reeno, Incoterms se ne bavi posledicama raskida prodajnog
ugovora ili drugih sporova koji se ne odnose na isporuku robe. Ta se pitanja
moraju reavati drugim odredbama ugovora o prodaji vaeim zakonom.
Pravila Incoterms-a se ne mogu primenjivati u ugovorima o prodaji koji za
predmet imaju nematerijalna dobra (npr. intelektualna svojina ili usluge).
Incoterms se prvenstveno koristi u sluajevima kada se roba prodaje za
isporuku preko dravnih granica i odatle i naziv meunarodni trgovinski
termini. Meutim, u praksi se Incoterms neki put ukljuuje i u ugovore o
prodaji roba na domaem tritu. U tim sluajevima postaju suvine odredbe
koje se odnose na obavezu uvoznog za meunarodnu robnu razmenu.
Prilikom primene Incoterms-a moe se pojaviti niz problema koji su posledica:
nedosledne trgovake prakse, nedovoljno preciznih termina iz Incoterms-a,
razliitih i nedovoljno jasnih varijacija kljunih rei, pogrenog izbora termina i
dr.

4. Pariteti za neupuene...

Incoterm ili pariteti predstavljaju uslove meunarodne


trgovine koji se najee koriste u svakodnevnoj
praksi. Oni se koriste kako bi se podelili trokovi i
odgovornosti izmeu kupca i prodavca. Zasnovani su
na Konvenciji Ujedinjenih Nacija o ugovorima o meunarodnoj trgovini.
6

EXW - EX WORKS (...named place). Franko fabrika(...ugovoreno


mesto). Klauzula franko fabrika znai da je prodavac duan samo da stavi
robu na raspolaganje kupcu u svojim pogonima (fabrici, radionici...).
Smatra se da ova klauzula predstavlja najmanje obaveze za prodavca.
Prodavac nije odgovoran za utovar robe na vozilo koje obezbeuje kupac.
Za ovu klauzulu znaajno je istai da je prodavac duan:
da stavi robu na raspolaganje kupcu u ugovorenom roku na mestu
isporuke;
da o svom troku obezbediambalau;
da obavesti kupca u primerenom roku da e mu roba biti stavljena na
raspolaganje;
da snosi rizik i trokove u vezi sa robom dok ne bude stavljena na
raspolaganje kupcu u ugovorenom roku, pod uslovom da je roba propisano
individualizirana, tj. jasno izdvojena ili na drugi nain identifikovana kao
ugovorena roba;
Kupac je duan da plati kupovnu cenu i snosi trkove i rizike iznoenja
robe iz prodavevih prostorija. To ukljuuje i trokove utovara robe, kao i
trokove izvoznih formalnosti.

FCA - FREE CARRIER (...named place). Franko prevoznik (...ugovoreno


mesto). Klauzula franko prevoznik se koristi za sve vrste prevoza. Ona je i
uvedena zbog zahteva modernog, posebno kontejnerskog prevoza koji
koristi vie vidova prevoza. Prodavac isporuuje robu, ocarinjenu za uvoz,
prevozniku imenovanom od strane kupca, na ugovorenom mestu. Od tog
momenta na njega prelazi rizik sluajne propasti stvari, odnosno gubljenja
ili oteenja robe, a snoenje svih daljnih trokova pada na njegov teret.
Ako kupac imenuje lice koje nije prevoznik da primi robu, smatra se da je
prodavac ispunio svoju obavezu isporuke robe kada je isporuio tom licu.

FAS - FREE ALONGSIDE SHIP (...named port of shipment). Franko uz


bok broda(ugovorena otpremna luka). Klauzula franko uz bok broda sa
naznakom otpreme luke, oznaava da je prodavac ispunio svoju obavezu
kada robu postavi uz bok broda na kej, u ugovornoj otpremnoj luci. To
znai da kupac snosi sve trokove i sav rizik za gubljenje, odnosno
oteenje robe od tog asa. Prodavac je isporuio robu kada je roba
postavena uz bok broda (plovila). Prodavac carini robu za izvoz.

FOB - FREE ON BOAD (...named port of shipment). Franko


brod(...ugovorena otpremna luka). Po klazuli FOB uz ugovaranje
7

otpremne luke, prodavac ukrcava robu na brod u ugovorenoj luci otpreme.


Rizik od gubljenja odnosno oteenja prelazi sa prodavca na kupca kada
roba pree ogradu broda. Ovo je vrlo esta klauzula u ugovorima o
meunarodnoj prodaji. Kupac je duan da obezbedi brod, a obaveze
prodavca sastoje se u tome da robu isporui na brod koji je oznaio kupac
i da o tome bez odlaganja obavesti kupca. Prodavac je duan da o svom
troku i na svoj rizik pribavi izvoznu dozvolu ili druga odobrenja dravnih
organa potrebna za izvoz robe, kao i dacarinirobu za izvoz.

CFR - COAST AND FREIGHT (...named port of destination). Cena sa


vozarinom(...ugovorena odredina luka). Po klauzuli CFR, prodavac je
isporuio robu kada je roba prela ogradu broda u otpremnoj luci. On je
duan da snosi trokove i vozarinu potrebne da dopremi robu do
odredine luke, s tim to se transfer rizika kao i obaveza snoenja
dopunskih trokova sa prodavca na kupca, vri ranije, kada roba pree
ogradu broda u otpremnoj luci. Prodavac carini robu za izvoz.

CIF - COAST INSURANCE AND FREIGHT (...named port of destination).


Cena sa osiguranjem i vozarinom(...ugovorna odredina luka). Prema
ovoj klauzuli prodavac izvrava svoju obavezu utovarom robe u brod u luci
ukrcaja i obavezan je da pribavi ist konosman kao i izvoznu dozvolu,
sertifikat o poreklu, polisu osiguranja i da plati izvozne carine i takse kao i
vozarinu do prispea robe u mesto opredeljenja.

CPT - CARRIAGE PAID TO (...named place of destination). Vozarina


plaena do(...ugovoreno odredino mesto). Klauzula CPT koristi se
sve vrste prevoza. Prodavac je duan da plati trokove prevoza
naznaenog mesta opredeljenja ili odredinog mesta. Meutim. rizik
izgubljenu i oteenu robu, kao i svako poveanje trokova, prelaze
kupca u asu kada je roba predata na raspolaganje prvom prevozniku.

za
do
za
na

CIP - CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (...named place of


destination), vozarina i osiguranje plaeni do(...ugovoreno odredino
mesto). Ova klauzula je ista kao CPT klauzula s tim da prodavac ima
dodatnu obavezu da obezbedi osiguranje od rizika na izgubljenu i
oteenu robu za vreme prevoza, to znai da prodavac plaa premiju
osiguranja. Ovde vai da je prodavac duan da obezbedi samo minimalnu
pokrivenost osiguranjem, tako da ukoliko kupac eli vee pokrie mora to
izriito da ugovori sa prodavcem ili da sam napravi dopunske aranmane
za osiguranje. Kupac carini robu za izvoz.
8

DAF - DELIVERED AT FRONTIER (...named place). Isporueno na


granici (...ugovoreno mesto). Termin ''granica'' se u ovom kontekstu moe
upotrebiti za bilo koju granicu, ukljuujui i zemlju izvoza, tako da je bitno
da se granica koja je u pitanju tano odredi, tako da e se navesti taka i
mesto. U sluaju da ugovorene strane ele da prodavac bude odgovoran
za istovar robe iz prevoznog sredstva koje je prispelo u odredino mesto i
da snosi sav rizik i trokove istovara, to se mora jasno naznaiti u
kupoprodajnom ugovoru.

DES - DELIVERED EX SHIP (...named port of destination). Isporueno


franko brod (...ugovorna odredina luk). Prodavac izvozno carini robu, a
kupac uvozno. Prodavac je u obavezi da snosi sve rizike i trokove u vezi
sa dopremom robe do ugovorene odredine luke pre istovara. U sluaju
da ugovorene strane ele da prodavac snosi trokove i rizika istovara robe
trebalo bi koristiti termin DEQ. Moe se koristiti samo kada bi roba trebalo
da bude isporuena morem ili rekom, kao i multimodalnim prevozom, na
plovilu u odredinoj luci.

DEQ - DELIVERED EX QUAY (...named port of destination). Isporueno


franko obala (...ugovorna odredina luka). Prodavac je u obavezi da
snosi sve trokove i rizike u vezi sa dopremanjem robe do ugovorene
odredine luke i istovarom robe na obali (keju). Kupac carini robu radi
uvoza i plaa sve trokove u vezi administrativnih formalnosti, carine,
poreza i druge dabine. Napomena: ovo je razlika u odnosu na predhodne
verzije Incoterms-a gde je prodavac bio taj koji je bio u obavezi da
organizuje uvozno carinjenje. U sluaju da ugovorene strane ele da
prodavac preuzme sve trokove koji se plaaju kod uvoza robe ili deo tih
trokova, ovo bi trebalo izriito naglasiti u kupoprodajnom ugovoru. Moe
se koristiti samo ako je roba isporuena morem ili rekom, kao i
multimodalnim prevozom, iskrcavanjem iz broda na obali (keju) u
odredinoj luci. U sluaju da ugovorne strane ele da u obavezu prodavca
ukljue rizik i trokove u vezi sa manipulisanjem robom od obale do nekog
drugog mesta (skladita, terminala i sl.) luci ili van nje trebalo bi upotrebiti
termin DDU ili DDP.

DDU - DELIVERED DUTU UNPAID (...named place of destination).


Isporueno neocarinjeno (...ugovoreno mesto opredeljenja). Prodavac
isporuuje robu kupcu neocarinjenu za uvoz i neistovarenu sa prevoznog
9

sredstva koje je prispelo u ugovoreno mesto opredeljenja. Prodavac je u


obavezi da snosi sve trokove i rizike u vezi sa dopremanjem robe od tog
mesta izuzev ''dabina'', to u ovom kontekstu obuhvata odgovornosti i
rizike za obavljanje carinskih formalnosti, kao i plaanja za iste, uz carine,
poreze i druge dabine za uvoz u odredinu zemlju. U sluaju da
ugovorene strane ele da prodavac obavi carinske formalnosti i snosi
trokove koji se plaaju u vezi sa uvozom robe, ovo se mora jasno istai u
kupoprodajnom ugovoru. Moe se koristiti za sve vrste prevoza, s tim da
ako se roba isporuuje u odredinoj luci na plovilu ili na obali (keju) trebalo
bi upotrebiti termin DES ili DEQ.

DAT - DELIVERED AT TERMINAL (...named terminal). Isporueno na


terminalu (...naznaeni terminal). Isporueno naterminaluje transportna
klauzula prema kojoj se odreuje naziv terminala u luci koja je mesto
odredita. Prodavac vri isporuku kada robu stavi na raspolaganje kupcu
na imenovanom terminalu u imenovanoj luci ili mestu odredita istovarenu
sa prispelog prevoznog sredstva ugovorenog datuma ili unutar
ugovorenog roka. ''Terminal'' podrazumeva mesto ili ureen prostor,
pokriven ili ne, kao to je kej, skladite, kontejnerski terminal, kao i
drumski. elezniki ili avio robni terminal

DAP - DELIVERED AT PLACE (...named place of destination).


Dostavljeno u mestu (...naznaeno mesto odredita). Ovo je klauzula
kojom se odreuje taan naziv mesta odredita. ''Isporueno u mestu''
znai da prodavac vri isporuku kada je roba stavljena na raspolaganje
kupcu, neocarinjenu za uvoz i neistovarenu iz prispelog prevoznog
sredstva, u naznaenom mestu odredita ugovorenog datuma ili unutar
ugovorenog roka.

DDP - DELIVERED DUTU PAID (...named place of destination).


Isporueno ocarinjeno(...ugovoreno mesto opredeljenja). Prodavac
isporuuje robu kupcu na ugovorenom mestu opredeljenja, ocarinjenu za
uvoz i neistovarenu iz prispelog prevoznog sredstva. Prodavac snosi sve
trokove i rizike u vezi sa dopremanjem robe do ugovorenog mesta
opredeljenja, ukljuujui (kada je to mogue) i sve dabine (carine, poreze
i druge dabine) za uvoz u odredinu zemlju. Ukoliko ugovorene strane
ele da iz prodavevih obaveza iskljue neke od trokova koji se plaaju
na uvoz robe (kao to je porez na dodatu vrednost), to treba jasno
naznaiti u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj termin ne bi trebalo koristiti ako
prodavac nije u stanju da, direktno ili indirektno, pribavi uvoznu dozvolu.
10

Dok, termin EXW predstavlja minimalnu obavezu prodavca, termin DDP


predstavlja maksimalnu obavezu prodavca. Ako ugovorne strane ele da
kupac snosi sve rizike i trokove uvoza trebalo bi da koriste termin DDU.
Moe da se koristi bez obzira na vrstu prevoza, s tim da ako se roba
isporuuje u odredinoj luci na plovilu ili na obali (keju), trebalo bi koristiti
termin DES ili DEQ.
Vano je napomenuti da klauzule EHW, FCA, CPT, CIP,DAT, DAP, DDP
vae za sve vrste prevoza dok preostale vae samo za vodeni saobraaj.

5. Struktura Incoterms-a

Radi lake upotrebe i snalaenja, svi termini iz Incoterms-a 2000 godine


razvrstani su u etiri kategorije, koje su svoj naziv dobile prema poetnom
slovu termina:
Grupa
E
Polazak

F
Glavni
prevoz
neplaen

Skraenica
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR

C
Glavni
prevoz
plaen

CIF
CPT
CIP

Znaenje skraenice
Franko fabrika (...ugovoreno mesto)

Vrsta prevoza
Bilo koja vrsta
prevoza

Franko prevoznik (...ugovoreno

Bilo koja vrsta

mesto)

prevoza

Franko uz bok broda (...ugovorena

Samo pomorski i

otpremna luka)

reni prevoz

Franko brod (...ugovorena otpremna

Samo pomorski i

luka)

reni prevoz

Cena sa vozarinom (...ugovorena

Samo pomorski i

otpremna luka)

reni prevoz

Cena sa osiguranjem i vozarinom

Samo pomorski i

(...ugovorena odredina luka)

reni prevoz

Vozarina plaena do (...ugovorena

Bilo koja vrsta

odredina luka)

prevoza

Vozarina i osiguranje plaeni do

Bilo koja vrsta

(...ugovorena odredina luka)

prevoza

11

DAF
DES
D
Prispee

DEQ
DDU
DDP

Isporueno na granici (...ugovoreno

Bilo koja vrsta

mesto)

prevoza

Isporueno franko brod (...ugovorena

Samo pomorski i

odredina luka)

reni prevoz

Isporueno franko obala (...ugovorena

Samo pomorski i

odredina luka)

reni prevoz

Isporueno neocarinjeno

Bilo koja vrsta

(...ugovoreno mesto opredeljenja)

prevoza

Isporueno ocarinjeno (...ugovoreno

Bilo koja vrsta

mesto opredeljenja)

prevoza

Pored ovoga, u okviru ovih grupa, odgovarajue obaveze ugovornih strana


svrstane su pod 10 naslova, pri emu svaki naslov na prodavevoj strani
predstavlja i poloaj kupca u pogledu iste materije: To su:
A - obaveze prodavca

B - obaveze kupca

A1

Obezbeivanje robe u skladu sa


ugovorom

B1

Plaanje cene

A2

Dozvole, odobrenja i formalnosti

B2

Dozvole, odobrenja i formalnosti

A3

Ugovori o prevozu i osiguranju

B3

Ugovori o prevozu i osiguranju

A4

Isporuka

B4

Preuzimanje isporuke

A5

Prenos rizika

B5

Prenos rizika

A6

Podela trokova

B6

Podela trokova

A7

Obavetenje kupca

B7

Obavetenje prodavca

A8

Dokaz o isporuci, prevozni dokument


ili odgovarajua elektronska poruka

B8

Dokaz o isporuci, prevozni dokument


ili odgovarajua elektronska poruka

A9

Provera - ambalaa - obeleavanje

B9

Kontrola robe

A10

Ostale obaveze

B10

Ostale obaveze

ICC preporuuje da se termini iz Incoterms 2000 koriste zajedno sa


geografskom lokacijom na koju se odnose. Na primer, termin Delivered at
Frontier (DAF) - isporueno na granici, bi trebao uvek da bude dopunjen sa
tanim mestom (granicom) na koju se isporuka odnosi.
Evo nekoliko primera pravilne upotrebe Incoterms-a:
FCA Bijelo polje Incoterms 2000
FOB Bar Incoterms 2000
12

DDU Podgorica Skladite br. 3 CG Incoterms 2000

6. Incoterms 2010
Od 1.1.2011. godine stupile su na snagu Incoterms 2010 Pravila
Meunarodne trgovinske komore za korienje termina u unutranjoj i
meunarodnoj trgovini. Navedena pravila, koja su prvi put doneta 1936.
godine, od 1980. Godine se revidiraju svakih deset godina u cilju usklaivanja
sa promenama u meunarodnoj trgovini. Najznaajnije karakteristike
Incoterms 2010, kao i razlike u odnosu na Incoterms 2000 su sledee:
Broj Incoterms pravila tj. Pariteta isporuke je smanjen sa 13 na 11, tako to su
pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i
DAP.
Podela pariteta isporuke prema poetnom slovu se ne navodi kao u Incoterms
2000, ali su osnovne karakteristike pariteta ostale nepromenjene. Podela
pariteta je izvrena prema vidovima transporta (ukljuujui i vie vidova
transporta), i one koji se koriste za pomorski i za transport unutranjim
plovnim putevima (FAS, FOB, CFR i CIF) imajui u vidu da su i taka isporuke
i mesto odredita luka.
Paritet isporuke

Incoterms
2000

Incoterms
2010

Vid
transporta

EX
W

Franko fabrika (naziv mesta)

svi

FCA

Franko prevoznik (naziv mesta)

svi

FAS

Franko uz bok broda (naziv luke


otpreme)

pom.

FOB

Franko na palubi broda (naziv luke


otpreme)

pom.

CFR

Trokovi i vozarina (naziv luke


odredita)

pom.

CIF

Trokovi, osiguranje i vozarina (naziv


luke odredita9

pom.

CPT

Vozarina plaena do (naziv mesta


odredita)

svi

CIP

Vozarina i osiguranje plaeno do


(naziv mesta odredita)

svi

13

DAF

Dostavljeno na granici (naziv mesta)

DES

Dostavljeno na brodu (naziv luke


odredita)

DEQ

Dostavljeno na obali (naziv luke


odredita)

DDU

Dostavljeno - carina nije plaena


(naziv mesta odredita)

DDP

Dostavljeno - carina plaena (naziv


mesta odredita)

DAT
DAP

svi

Dostavljeno na terminalu (naziv


terminala u luci ili mestu odredita)

svi

Dostavljeno u mestu ( naziv mesta


odredita)

svi

Obaveze prodavca prema kupcu (oznaene slovom A) i obaveze kupca prema


prodavcu (oznaene slovom V) su kao i u Incoterms 2000 u svakom paritetu
isporuke definisane u deset lanova, i to:
1) Opte obaveze prodavca i kupca;
2) Dozvole, odobrenja, saglasnosti i druge formalnosti;
3) Ugovori o prevozu i osiguranju;
4) Isporuka i preuzimanje isporuke;
5) Prelazak rizika sa prodavca na kupca;
6) Raspodela trokova;
7) Obavetenje drugoj ugovornoj strani;
8) Dokumenti i dokaz o isporuci;
9) Kontrola, pakovanje, obeleavanje i
10)Pomo drugoj ugovornoj strani.
Dok je u Incoterms 2000 bilo jasno naznaeno koja dokumenta mogu biti
zamenjena EDI porukama, u Incoterms 2010 je, uvaavajui masovno
korienje informacionih tehnologija u svakodnevnom radu, u potpunosti
izjednaena elektronska i pisana komunikacija, to je naznaeno u lanovima
A1/V1 svakog pariteta isporuke.
Precizirane su odredbe koje se odnose na osiguranje robe i naglaena
obaveza informisanja druge ugovorene strane.
Definisane su obaveze kupca i prodavca koje se odnose na dobijanje i
pruanja informacija potrebnih da se obave formalnosti iz bezbednosnih
razloga.
U paritetima isporuke CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DAT i DDP pojanjene su
obaveze u vezi sa plaanjem manipulativnih trokova i trokova premetanja
robe. Kako bi se spreilo da operateri transportnih terminala zaraunaju te
trokove i prodavcu i kupcu.
Paritet isporuke DAT - Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili
mestu odredita) znai da prodavac isporuuje robu kada se istovarena iz
prevoznog sredstva stavi na raspolaganje kupcu na terminalu. Pod pojmom
''terminal'' podrazumeva se svaki prostor ili prostorija ureena za istovar robe
(kej, skladite, kontejnerski terminal, drumski, elezniki ili avio robni
terminal). Prodavac snosi sve rizike ukljuene u dopremu robe do terminala i
istovar robe na terminalu.
Sledi opis najznaajnijih obaveza definisanih lanovima od 1. do 10.
Porazumeva se da se obaveze realizuju na sopstveni rizik i o sopstvenom
14

troku (osim ako je u tekstu drugaije naglaeno), kao i pod uslovom da su


druge obaveze uredno ispunjene.

A - Prodavca prema kupcu

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8
A9

B - Kupca prema prodavcu

Da obezbedi robu i trgovaku fakturu u


skladu sa prodajnim ugovorom. Svaki
dokument naveden u A1-A10 moe da
bude ekvivalentan elektronski zapis ili
procedura.
Da obezbedi izvoznu dozvolu i obavi sve
carinske formalnosti za izvoz robe i za
njen transport kroz bilo koju zemlju pre
isporuke.
a) Ugovor o prevozu
Mora da ugovori prevoz robe do
terminala.
b) Ugovo o osiguranju
Nema obavezu prema kupcu da zakljui
ugovor o osiguranju, ali mora da obezbedi
kupcu na njegov zahtev, na njegov rizik io
njegovom troku, informacije koje su
kupcu potrebne za ugovaranje osiguranja.
Mora da istovari robu sa prispelog
prevoznog sredstva i isporui je njenim
stavljanjem na raspolaganje kupcu u
terminalu ugovorenog datuma.
Snosi sve rizike od gubitka ili oteenja
na robi sve dok ona ne bude isporuena u
skladu sa A4.
Mora da plati sve trokove koji se odnose
na robu sve dok ona ne bude isporuena
u skladu sa A4, kao i trkove carinskih
formalnosti potrebnih za izvoz, i trokove
tranzita kroz bilo koju zemlju pre isporuke
u skladu sa A4.
Da dostavi kupcu svako obavetenje koje
je potrebno za nesmetano preuzimanje
robe.
Da dostavi kupcu dokument koji
omuguava kupcu da preuzme isporuku
robe kako je predvieno u A4/V4.
Da plati trokove kontrole koji su potrebni
za isporuku robe, kao i trokove kontrole
pre otpreme koju propiu organi zemlje
izvoza. Mora da pakuje robu na nain koji

15

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
B9

Da plati cenu robe kako je predvieno u


prodajnom ugovoru. Svaki dokument
naveden u V1-V10 moe da bude
ekvivalentan elektronski zapis ili
procedura.
Da pribavi uvoznu dozvolu i obavi sve
carinske formalnosti za uvoz robe.
a) Ugovor o prevozu
Nema obavezu prema prodavcu da
zakljui ugovor o prevozu.
b) Ugovor o osiguranju
Nema obavezu prema prodavcu da
zakljui ugovor o osiguranju. Kupac
mora da obezbedi za prodavca, na
zahtev, potrebne informacije za
ugovaranje osiguranja.
Mora da preuzme isporukurobe kada je
ona izvrena na nain predvien u A4.
Kupac koji je ispunio sve svoje obaveze
snosi sve rizike od gubitka ili oteenja
na robi od trenutka kada se isporui kako
je predvieno u A4.
Kupac koji je ispunio svoje obaveze
mora da plati sve trokove koji se
odnose na robu od trenutka njene
isporuke kako je predvieno u A4,
trokove carinskih formalnosti, kao i sve
dabine i druge izdatke koji se plaaju na
uvoz robe.
Kad god ima pravo da odreuje vreme
unutar ugovorenog roka i/ili taku za
preuzimanje isporuke, da dostavi
prodavcu detaljno obavetenje o tome.
Da prihvati dokument o isporuci koji se
dostavlja kako je predvieno u A8.
Mora da plati trokove obavezne
kontrole robe pre otpreme, osim kada
ovakvu kontrolu propiu organi zemlje
izvoza.

je odgovarajui za njen transport, i obelei


na odgovarajui nain.

A10

Mora, na zahtev kupca, na njegov rizik i o


njegovom troku, da prui pomo oko
pribavljanja svih dokumenata i
informacija, ukljuujui i informacije koje
se odnose na bezbednost, koje su kupcu
potrebne za uvoz robe i/ili za njen
transport do krajnjeg odredita.

B10

Mora blagovremeno da obavesti


prodavca o zahtevima u pogledu svih
bezbedonosnih informacija.
Mora, na zahtev prodavca, njegov rizik i
o njegovom troku, da prui pomo oko
svih dokumenata i informacija,
ukljuujui informacije koje se odnose na
bezbednost, koje su prodavcu potrebne
za izvoz robe i za njen transport kroz bilo
koju zemlju.

U vezi sa navedenim promenama izvrene su izmene u Kodeksu ifara za


popunjavanje isprava u carinskom postupku u delu VI ''PARITET ISPORUKE'',
tako to su dodati pariteti isporuke DAT i DAP. Pariteti isporuke DAF, DES,
DEQ i DDU nisu obrisani ne samo zbog realizacije ve zbog zakljuenih
ugovora u narednom periodu, ve i zbog prava ugovornih strana da se u
ugovoru pozovu na paritet isporuke definisan ranijim Incoterm pravilima.

7. Podela trokova i rizika izmeu prodavca i kupca

Radi lakeg snalaenja kroz pravila Incoterms 2010 pojedine kompanije su


izradile grafiki prikaz podela trokova i rizika izmeu prodavca i kupca, u
nastavku su dati neki od primera.

16

Slika 3. Podela trokova i rizika izmeu prodavca i kupca prema Incoterms


2010

Slika 4. Podela trokova i rizika izmeu prodavca i kupca prema Incoterms


2010

17

8. Zakljuak

Incoterms pravila ili International Commercial Terms su niz unapred


definisanih komercijalnih uslova objavljeni od strane Meunarodne privredne
komore (ICS) koji se iroko koriste u meunarodnim komercijalnim
transakcijama ili procesu nabavke.
Niz od tri slova su trgovinski termini i povezani su sa svakidanjom praksom
ugovaranja prodaje, pravila Incoterms su namenjeni pre svega da jasno
saopte zadatke, trokove i rizike u vezi sa prevozom i isporukom robe .
Pravila Incoterm su prihvaene od strane vlada, pravnih organa, i praktiara
irom sveta za tumaenje najee korienih termina u meunarodnoj
trgovini.
Ona imaju za cilj da smanje ili uklone sve nejasnoe koje proistiu iz razliitog
tumaenja pravila u razliitim zemljama.
Kao takva, ova pravila su redovno ukljuene u kupoprodajne ugovore irom
sveta .

18

9. Literatura

http://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms
https://www.youtube.com/watch?v=D3iWkJFbytI
http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms2010/the-incoterms-rules/

19