You are on page 1of 3

Kegunaan Sendiri

KOD
Tarikh

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS PEREMPUAN MELAYU,
MELAKA

PENGUASAAN KEMAHIRAN MENGHASILKAN TOPENG MUKA MELALUI


KAEDAH 3LG TERHADAP MURID TAHUN 2

UJIAN DIAGNOSTIK
(RESPONDEN: PELAJAR)

1.
2.
3.

Kajian ini bertajuk Penguasaan Kemahiran Menghasilkan Topeng Muka


Melalui Kaedah 3LG Terhadap Murid Tahun 2.
Ujian diagnostik ini merupakan satu ujian untuk menguji tahap
penguasaan kemahiran murid tahun 2 menghasilkan topeng muka melalui
kaedah 3LG.
Melalui ujian diagnostik, murid perlu menghasilkan topeng muka mengikut
tema yang diberikan.

HAK CIPTA TERPELIHARA

SULIT

BAHAGIAN A : UJIAN
NAMA : ____________________________________
TAHUN : ___________________________________
Arahan: Murid dikehendaki menghasilkan topeng muka haiwan.

BAHAGIAN B : RUBRIK PEMARKAHAN


KRITERIA

PANDUAN MARKAH

Menghasilkan karya
berdasarkan tema dan tajuk

yang diberikan.
Kedudukan bentuk topeng

muka seimbang.
Menghasilkan topeng muka
dengan kemas

BAHAGIAN C : ANALISIS DATA


KRITERIA

n = 30

n = 30

n = 30

n = 30

KUASAI

25

18

20

21

TIDAK

12

10

KUASAI