KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU) KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR) MOD SEPENUH

MASA AMBILAN JUN 2010 Iklan Permohonan
A. IKLAN PERMOHONAN

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI SR) Mod Sepenuh Masa di Institut Pendidikan Guru.
1. KETERANGAN PROGRAM

Nama Program Tempoh Pengajian Mode Kursus

KURSUS PERGURUAN LEPASAN IJAZAH SEKOLAH RENDAH (KPLI SR) : Satu (1) Tahun : Sepenuh Masa :

2. SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS

2.1 Kewarganegaraan Pemohon mestilah warganegara Malaysia. 2.2 Umur

a. Umur tidak melebihi 35 tahun pada 28 Jun 2010 iaitu lahir pada atau selepas 28 Jun 1975. 2.3 Kelayakan Akademik a. Memiliki Ijazah Sarjana Muda atau setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) tempatan atau luar negara. b. Memiliki ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau c. Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM. d. Lulus Bahasa Inggeris di peringkat SPM atau SPM(V).
3. SYARAT TAMBAHAN

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Calon hendaklah sihat fizikal dan mental. Calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK 2.75 ke atas diberi keutamaan. Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan dan pengalaman mengajar akan diberi wajaran tertentu. Calon hendaklah bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman. Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan. Calon yang masih lagi terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Kursus Dalam Cuti kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon yang pernah meletakkan jawatan dalam perkhidmatan kerajaan. Calon yang pernah dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan. Calon yang pernah disabitkan dalam kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

4. CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

5. BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

5.1 Sekolah Kebangsaan (SK). Bil. Bidang 1. Prasekolah 2. Bahasa Melayu 3. Bahasa Inggeris 4. Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan 5. Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan 6. Matematik 7. Sains Pendidikan Khas Masalah 8. Pembelajaran Pendidikan Khas Masalah 9. Pendengaran Bil. Bidang 1. Prasekolah 2. Bahasa Melayu 3. Bahasa Inggeris 4. Bahasa Cina 5. Matematik 6. Sains Pendidikan Khas Masalah 7. Pembelajaran 8. Pendidikan Khas Masalah Bil. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Agama Islam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan Pemulihan Pendidikan Muzik

17. Malaysia Negaraku

5.2 Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC). Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Agama Islam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan Pemulihan

15. Pendidikan Muzik 16. Malaysia Negaraku

Pendengaran 5.3 Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT). Bil. Bidang 1. Prasekolah 2. Bahasa Melayu 3. Bahasa Inggeris 4. Bahasa Tamil 5. Matematik 6. Sains Pendidikan Khas Masalah 7. Pembelajaran Pendidikan Khas Masalah 8. Pendengaran
6. CARA MENGEMUKAKAN PERMOHONAN

Bil. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Agama Islam Pendidikan Seni Visual Pendidikan Jasmani Bimbingan dan Kaunseling Pendidikan Pemulihan

15. Pendidikan Muzik 16. Malaysia Negaraku

6.1 Permohonan hanya boleh dibuat secara atas talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat: http://www.moe.gov.my mulai 08 Febuari 2010. 6.2 Permohonan atas talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional (BSN) di seluruh negara dengan bayaran sebanyak RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, ATM dan perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS). 6.3 Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang tersebut bagi mendapatkan maklumat iklan, kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan, struktur program dan kalendar aktiviti sebelum membuat permohonan. 6.4 Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja. 6.5 Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan

hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan. 6.6 Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
7. MAKLUMAN DAN PERHATIAN

7.1 Calon yang memenuhi syarat dan kelayakan asas untuk mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah ini diwajibkan menduduki Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia (Malaysian Teacher Selection Test – MTeST) dan menghadiri temu duga yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. (Sila rujuk Kalendar Aktiviti Permohonan KPLI Ambilan Jun 2010 di dalam Iklan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah untuk maklumat lanjut.) 7.2 Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai ijazah yang tepat dan bersesuaian dengan bidang yang dipohon. (Sila rujuk senarai kesesuaian ijazah di dalam Iklan Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah ini untuk maklumat lanjut). 7.3 Calon yang dipanggil menduduki MTeST dikehendaki mencetak Tiket Panggilan Ujian daripada laman web Kementerian Pelajaran Malaysia dan dibawa bersama semasa ujian. 7.4 Calon yang layak dipanggil temu duga dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, Lembaran Pernyataan Hasrat, dan Borang Butiran Diri daripada laman sesawang. Borang Butiran Diri dan Lembaran Pernyataan Hasrat yang telah diisi dan dilengkapkan hendaklah dibawa bersamasama dengan dokumen-dokumen lain pada hari temu duga. Bahagian Pendidikan Guru tidak akan mengeluarkan makluman secara bersurat kepada calon. 7.5 Calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia atau badan berkanun dikehendaki membawa Surat Pengesahan Ketua Jabatan semasa temu duga. 7.6 Calon yang berjaya ditawarkan kursus akan menerima surat tawaran rasmi semasa melapor diri di Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan. 7.7 Calon adalah dinasihatkan supaya terlebih dahulu membuat semakan kepada status kelayakan ijazah yang diiktiraf oleh kerajaan dengan melayari portal di alamat berikut : http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp 7.8 Maklumat permohonan yang tidak lengkap atau tidak benar, boleh mengakibatkan permohonan ditolak.
8. TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan bagi Ambilan Jun 2010 ditutup pada 21 Februari 2010.
9. PENDAFTARAN

Calon yang ditawarkan tempat mengikuti kursus ini akan mendaftar di Institut Pendidikan Guru yang ditentukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tarikh yang akan ditetapkan. Calon yang telah ditemu duga dan tidak menerima sebarang maklumat dalam tempoh satu (1) bulan selepas tarikh pendaftaran di Institut Pendidikan Guru adalah dianggap tidak berjaya. Bahagian ini tidak akan mengeluarkan maklumat secara bersurat kepada calon.
10. IKATAN PERJANJIAN PENDIDIKAN GURU

Calon yang ditawarkan mengikuti kursus di Institut Pendidikan Guru adalah tertakluk kepada ikatan Perjanjian Pendidikan Guru seperti yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon hendaklah bersetuju dan patuh dengan kontrak perjanjian untuk berkhidmat di mana-mana sekolah atau institusi pendidikan seperti yang diarahkan oleh pihak kerajaan setelah tamat berkursus.
11. ALAMAT BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan permohonan : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU 03-88841260 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 03-88841245 ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E Nombor 03-88841243 KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN Telefon : 03-88841235 PERSEKUTUAN 03-88841231 62604 PUTRAJAYA 03-88841226 ( u.p : Unit Pengambilan dan Penempatan Pelajar ) URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sabah d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Peti Surat 10491 88805 Kota Kinabalu, Sabah URUSETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sarawak Jalan College 93259 Kuching, Sarawak

Nombor Telefon :

088–236804

Nombor Telefon :

082 – 258045

Kesesuaian Ijazah
B. KESESUAIAN IJAZAH DENGAN BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Berikut adalah kesesuaian ijazah dengan bidang pengkhususan yang ditawarkan: 1. BIDANG PENGKHUSUSAN KPLI SR BAGI AMBILAN JUN 2010 Bidang BilTawar Kod Kesesuaian Ijazah Pengkhususan 1. √ A110M0000P Bahasa Melayu 1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM) Major : Kesusasteraan Melayu Minor : Bahasa Melayu 2. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (USM) Major : Pengajian Bahasa Melayu Minor : Pengurusan 3. Ijazah Sarjana Sastera (USM) Major : Pengajian Bahasa Melayu Minor : Komunikasi 4. Ijazah Sarjana Muda Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) (UPM) Major : Bahasa dan Linguistik Melayu Minor : Komunikasi 5. Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM) Major : Sastera Minor : Bahasa Melayu 6. Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM) Major : Bahasa dan Linguistik Melayu Minor : Pembangunan Keluarga

2.

A110E0000P

Bahasa Inggeris

3. 4.

√ √

A110C0000P Bahasa Cina A150C0000P A110T0000P Bahasa Tamil A160T0000P A111M0000P A151M0000P Matematik A161M0000P A111S0000P Sains A151S0000P A161S0000P

5.

7. Ijazah Sarjana Muda Sastera (UKM) Major : Persuratan Melayu Minor : Linguistik 1. Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan) - UIA 2. Bahasa Inggeris dan Kesusasteraan / Pengajian Inggeris - USM 3. Bahasa Inggeris - UM 4. Pengajian Inggeris - UKM 5. Bahasa Inggeris (Major) dan Kesusasteraan Bahasa Inggeris (Minor) - UPM Bidang Bahasa Bahasa Cina (Major) / Bahasa Tionghua (Major) / Chinese Studies / Chinese and Management Studies Bidang Bahasa Bahasa Tamil (Major) / Pengajian India (Major) 1. Matematik / Permodelan Matematik / Statistik /Statistik Gunaan /Sains Pemutusan 2. Matematik (Industri / Kewangan / Komputasi) 3. Sains Aktuari - UKM 4. Sains Gunaan (Matematik / Aktuari) - UTM Animal Sc / Applied Chemistry / Applied Sc / Biochemistry / Biohealth Sc / Biological Sc / Biology / Biomedical Sc / Biomedicine / Bioscience / Chemical Sc / Chemistry / Dental Sc / Dental Surgeon / Doctor of Dental Surgeon / Doctor of Medicine / Doctor of Medicine (M.D) / Doctor of Veterinary Medicine / Ecology & Biodiversity / Genetic / Genetic & Molecular Biology ? health Physics / Industrial Chemistry / Industrial Physics / Material Sc / Medicine & Surgery /

6.

7.

A116V0000P Pendidikan A156V0000P Seni Visual A166V0000P

Microbiology / Optometry / Petroleum Chemistry / Pharmacy / Physics with Electronic / Science / Zoology 1. Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Grafik Komunikasi) – (USM) 2. Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Teknologi Media Baru – (USM) 3. Sarjana Muda Seni Halus dgn Kepujian (Reka Bentuk Produk) – (USM) 4. Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian Seni Halus – USM 5. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Halus) – (UITM) 6. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Grafik) – (UITM) 7. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Tekstil) – (UITM) 8. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Seramik) – (UITM) 9. Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian(Seni Reka Fesyen) – (UITM) 10.Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Logam Halus) – (UITM) 11.Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka dgn Kepujian (Seni Reka Perindustrian) – (UITM) 12.Ijazah Sarjana Muda Teknologi seni Visual dgn Kepujian – (UMS) 13.Ijazah Sarjana Muda Sastera dgn Kepujian (Seni Kreatif) – (UMS) 14.Ijazah Sarjana Muda Seni Gunaan dgn Kepujian (Seni Halus) –

8. √

A115A0000P Agama Islam

1. 2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

(UNIMAS) Pengajian Islam (Usuluddin & Falsafah / Syariah / Dakwah & Kepimpinan / Pengajian Al-Quran & Sunnah) – UKM Usuluddin / Syariah / Syariah & Undang-undang / Syariah (Fiqh & Usul / Siyasah Syariyyah/ Syariah & Ekonomi / Syariah & Pengurusan / Falaq Syar’ei) – UM IRK (Quran & Sunnah / Fiqh & Usul / Siyasah Syariyyah / Syariah & Ekonomi / Syariah & Pengurusan / Falaq Syar’ei) – UM Pengajian Quran & Sunnah / Dakwah & Pengurusan Islam / Fiqh & Pengurusan Fatwa / Pengajian Quran & Multimedia/ Pengajian Sunnah & Pengurusan Maklumat/ Syariah & Undang-undang – KUIM/ KUSIM Pengajian Islam (Usuluddin / Syariah / Dakwah) / Usuluddin & Kaunseling – UDM Usuluddin (Tafsir & Ulum / Hadis & Ulum Hadis / Falsafah & Sejarah / Dakwah & Kepimpinan) / Dakwah / Syariah wal Qanun / Syariah (Fiqh & Usul) / Takhassus Qiraat / Dirasah Islamiah wal Arabiah – UAI Azhar Syariah (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) / Usuluddin (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) – ISANIAH / KUIN Syariah (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir)/ Usuluddin (3 + 1 dgn Al Azhar, Mesir) - KIAS BA Sastera (Pengajian Islam / Bahasa & Kesusasteraan Arab / Dakwah dan Usuluddin) Al Hasyimite / (Bidang Pengajian Islam) Muktah / (Syariah, Pengajian Islam) Muktah / (Bidang Pengajian Islam) Al-bayt / (Fiqh & Usul dan Usuluddin) Yarmouk / (Fiqh & Usul, Quran & Sunnah, Aqidah & Dakwah) Univercity of Yarmouk – JORDAN

9. √

10. 11.

√ √

10.BA Pengajian Islam (Maqbul / Mustahasan) El-Hasaan Sani / Muhammad Abdillah / Muhammad Al-Awwal/ Muhammad ElKhamis / Qurawiyyin – MOROCCO 11.BA (Pendidikan Islam & Bahasa Arab) (Jayyid) Al Malik Abd Aziz/ Al Malek Saud/ Imam Mohd Saud/ Madinah/ University of Riyadh/ University Umm al Quran/ University of King Feisal – Arab Saudi 12.BA (Pendidikan Islam & Bahasa Arab) (Maqbul) Al Malek Saud/ Imam Mohd Saud/ Madinah/ University Umm al Quran/ University of King Feisal – Arab Saudi 13.Sarjana Agama/ Sarjana Hukum Islam/ Sarjana Theologi Islam/ Sarjana Filasafat Islam/ Sarjana Sosial Islam – (Fakultas Adab, Syariah, Usuluddin & Dakwah) dari IAIN (THANA SJAIFUDDIN DJAMBI/ WALI SONGO, SEMARANG/ ALAUDDIN, MAKASSAR/ RADEN FATAH, PALEMBANG/ SJARIF HIDDAJATULLAH, DJAKARTA) Biologi/ Bioperubatan Kejuruteraan/ Perubatan/ Sains Pendidikan Khas Pertuturan/ Sains Audiologi, Terapi Cara Kerja/ Sains Kognitif/ A117B0000P Masalah Psikologi/ Biologi/ Psikologi Belia dan Pembangunan A117L0000P (Pembelajaran, Komuniti/ Psikologi Kanak-kanak dan Keluarga/ Pendidikan A117D0000P Penglihatan, Awal Kanak-kanak/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ Pendengaran) Bimbingan dan Kaunseling/ Prasekolah Psikologi Belia dan Pembangunan Komuniti/ Psikologi KanakA117P0000P kanak dan Keluarga/ Psikologi Kaunseling/ Kejururawatan/ A157P0000P Prasekolah Sains Kognitif/ Psikologi/ Kaunseling/ Bimbingan dan A167P0000P Kaunseling/ Prasekolah/ Pendidikan Awal Kanak-kanak A117M0000P Pendidikan 1. Seni Muzik Komposisi/ Seni Muzik Persembahan/ Seni Lukis/ A157M0000P Muzik Seni Reka/ seni Persembahan (Seni Layar) - UITM

A167M0000P

12.

A116J0000P Pendidikan A156J0000P Jasmani A166J0000P

13. 14.

√ √

A117K0000P Bimbingan dan A157K0000P Kaunseling 2. Psikologi Kaunseling (UMS) A167K0000P A117C0000P Pendidikan 1. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu (UM) A157C0000P Pemulihan Major : Kesusasteraan Melayu A167C0000P Minor : Bahasa Melayu 2. Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Melayu (USM) Major : Pengajian Bahasa Melayu Minor : Pengurusan 3. Ijazah Sarjana Sastera (USM) Major : Pengajian Bahasa Melayu Minor : Komunikasi 4. Ijazah Sarjana Muda Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu (UPM) Major : Bahasa dan Linguistik

2. Seni Persembahan Muzik/ Seni Persembahan Drama/ Seni Persembahan Tari - UM 3. Seni Muzik (Seni Persembahan dan Pedagogi)/ Sastera (Muzik)/ Arahan dan Seni Lakon – USM 4. Persembahan Muzik - UPM 5. Muzik - UNIMAS 6. Pengajian Muzik/ Pendidikan Seni Kreatif - UMS 1. Sains Sukan i) Pengurusan ii) Kejurulatihan iii) Fisiologi Sukan iv) Psikologi Sukan 2. Sains Senaman dan Sukan 1. Kaunseling (UM / UMT / UNIMAS / UUM / USIM)

5.

6.

7.

8. 9. A116N0000P Malaysia A156N0000P Negaraku A166N0000P 1.

Minor : Komunikasi Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM) Major : Sastera |Minor : Bahasa Melayu Ijazah Sarjana Muda Sastera (UPM) Major : Bahasa dan Linguistik Melayu Minor : Pembangunan Keluarga Ijazah Sarjana Muda Matematik/ Matematik Industri/ Matematik Kewangan/ Matematik Komputasi/ Pemodelan Matematik Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Matematik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia Memperoleh kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia) Ijazah Sarjana Muda Sastera (Kepujian) dalam bidang Sejarah;

15.

2. atau ijazah yang setaraf dengannya.

Struktur Program KPLI C. STRUKTUR PROGRAM 1. Tempoh Pengajian Tempoh pengajian bagi program ini ialah satu tahun iaitu dua semester. Calon-calon yang berjaya terpilih akan ditempatkan di mana-mana institut pendidikan guru di seluruh Malaysia. Setelah tamat pengajian dengan jayanya, calon akan ditempatkan di sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

2. Komponen dan Mata Pelajaran Komponen dan mata pelajaran KPLI Ambilan Jun 2010 adalah seperti berikut: KOMPONEN MATAPELAJARAN 1. Bahasa Melayu Kini 2. Pengurusan Sumber (Teknologi Maklumat & Komunikasi, Teknologi Pendidikan & Sains Perpustakaan) 3. Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral 4. Tamadun Islam 5. Pendidikan Negara Bangsa Malaysia 6. Pendidikan Alam Sekitar 7. Bina Insan Guru 8. Ilmu Pendidikan 9. Mata Pelajaran Major 10. Mata Pelajaran Minor 11. GERKO  Pengurusan GERKO  Unit Beruniform dan Sukan 12. Latihan Amali

Asas Dinamika Guru

Pengetahuan & Ketrampilan Profesional Pengetahuan & Ketrampilan Pengkhususan Gerak Kerja Kokurikulum Praktikum

Mengisi Permohonan

Permohonan KPLI-SR Semakan maklumat permohonan Kemaskini maklumat permohonan

Kalendar Aktiviti

D. KALENDAR AKTIVITI PERMOHONAN KPLI AMBILAN JUN 2010 Bil Aktiviti Tarikh 07 Februari 2010 08 Februari 2010 21 Februari 2010 9 Mac 2010

1 Iklan permohonan KPLI Ambilan Jun 2010. Permohonan dibuka (Permohonan dibuat secara online). Nombor PIN boleh didapati di Bank Simpanan Nasional seluruh negara. Permohonan ditutup. 3 (Pindaan atau perubahan maklumat permohonan boleh dibuat sehingga tarikh tutup). 2 4 Semakan nama calon yang berjaya menduduki Ujian MTeST secara online.

5 Ujian MTeST seluruh negara (Sila bawa Tiket Panggilan Ujian).

13 Mac 2010

Semakan online nama calon berjaya dipanggil temu duga. 6 (Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat Panggilan Temu Duga, 12 April 2010 Borang Butiran Diri dan Helaian Pernyataan Hasrat melalui Internet). Temu duga KPLI Ambilan Jun 2010. (Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga , Borang Butiran Diri dan 19 hingga 30 April 7 Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui Internet yang telah 2010 dilengkapi). Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG). 8 (Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat 07 Jun 2010 Tawaran Rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG). Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru. 9 (Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di 28 Jun 2010 Institut Pendidikan Guru yang ditetapkan selepas mendaftar). Perhatian : Aktiviti dan Tarikh yang dinyatakan tertakluk kepada perubahan semasa.

e-Panduan Permohonan | Contoh Permohonan

MAKLUMAT KERJAYA

MY ADHA http://myadha.com MY KERJAYA http://groups.yahoo.com/group/mykerjaya