INSTRUMENT SEMINAR

VIDYADHARA YANTRA
Vd. Santhosh B.

OBJECTIVES
• Understanding of VIDYADHARA YANTRA • Uses • Limitations • Precautions

HISTORY
• Time immemorial

TYPES ? ? ?
• Damaru yantra • Vidyadhara yantra • Hingulakrishti Vidyadhara yantra

Principle

Collect

Condense Evaporate

DESCRIPTION
rÉl§ÉÇ ÌuɱÉkÉUÇ alÉårÉÇ xjÉÉsÉÏ Ì²iÉrÉ xÉqmÉÑOûÉiÉç cÉÑssÉÏÇ cÉiÉÑqÉÑïZÉÏÇ ¢ÑüiuÉÉ rÉl§ÉpÉÉhQÇû ÌlÉuÉåzÉrÉåiÉç R.R.S. 9/24-25 iÉSÉæwÉkÉÇ ÌuÉÌlÉͤÉmrÉ ÌlÉÂkrÉÉpÉÉhQûMüÉlÉlÉqÉç rÉl§ÉÇ ÌuɱÉkÉUÇ lÉÉqÉ iÉl§ÉalÉæÈ mÉËUMüÐÌiÉïiÉÇ

Cont…
xjÉÉÍsÉMüÉåmÉËU ÌuÉlrÉxrÉ xjÉÉsÉÏÇ xÉqrÉÎXçlÉÂkrÉ cÉ FkuÉïxjÉÉsrÉÉÇ eÉsÉÇ Í¤ÉmiuÉÉ uÉÌ»Çû mÉëeuÉÉSrÉåSkÉÈ LiÉ̲±ÉkÉUÇ rÉl§ÉÇÌWûlaÉÑsÉÉ ¢Ñü̹WåûiÉuÉå (R.R.S. 9/56-57)
  

METHOD OF USE

PRECAUTION
• Teevragni should be maintained • Water should be cold in the above pot • Sandhibandhana should be proper • Temperature should be monitored

SUMMARY
• An ancient instrument used for the extraction of Hg from HgS • Very scientifically designed

CONCLUSION
• Keeping the concept / principle as it is, to avoid practical problems, some modifications can be made • Chaturmukha chullika can be replaced by gas burner • 5 PRAHARA agni •

THANK YOU …