You are on page 1of 7

Центар за човекови права и разрешување конфликти Скопје

Финансиски извештаи и белешки кон финансиските
извештаи
За годината која завршува на 31.12.2014

Април, 2015

С ОДРЖИНА  
Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014 ........................................................... 2 
Белешки кон финансиски извештаи .......................................................................................................... 4 
1. 

Основи за подготовка ..................................................................................................................... 4 

2. 

Основни сметководствени политики ............................................................................................ 4 

Признавање на приходи ..................................................................................................................... 4 
Признавање на расходи ...................................................................................................................... 4 
Пари и еквиваленти на парични средства ......................................................................................... 5 
3. 

Приходи од донатори ..................................................................................................................... 5 

4. 

Материјални расходи и услуги ....................................................................................................... 5 

5. 

Други расходи .................................................................................................................................. 5 

6. 

Плати и надоместоци од плати ...................................................................................................... 6 

7. 

Недвижности, постројки и опрема ................................................................................................ 6 
 

 
 

 

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014   
 
 

 
Ф ИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  31.12.2014 
 
 

белешки 

2014 
во денари 
13.172.140 

2013
во денари
9.076.245

(3) 

13.050.202 
121.700 
238 

8.315.654
760.108
483

Приливи 
Наменски средства 
Пренесени средства од претходна година 
Други приходи 
Одливи 
Материјални расходи и услуги 
Амортизација 
Наемнини 
Други расходи 
Надворешно ангажирани лица 
Плати и надоместоци од плати 
Приливи над одливи пред данок од добивка
Данок од добивка
Нето приходи над расходи
 

(4) 

(5) 
(6) 

(12.077.867)  (8.955.750)
(1.376.310)  (1.178.137)
(41.918) 
(35.316)
(525.674) 
(451.892)
(224.059) 
(376.240)
(7.967.526)  (4.971.655)
(1.942.380)  (1.942.510)
1.094.273 

120.495

1.094.273 

120.495

 


 

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014   
 
 
 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СРЕДСТВАТА, ОБВРСКИТЕ И КАПИТАЛОТ  

белешки
СРЕДСТВА 
Нетековни средства 
Недвижности, постројки и опрема 

(7) 

Тековни средства 
Останати побарувања 
Парични средства 
Активни временски разграничувања 
Вкупно средства

2014 
2013
во денари  во денари
40.614 
40.614 

46.533
46.533

1.272.961 
28.325 
1.244.636 

108.389
28.325
80.064

1.313.575 

154.922

219.302 
191.677 
27.625 

34.427
20.477
13.950

1.094.273 

120.495

1.313.575 

154.922

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ 
Тековни обврски 
Обврски кон добавувачи  
Останати обврски 
Дел од вишокот на приходите за пренос во 
наредната година 
Вкупно извори на средства и обврски
 

 

 


 

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014   
 
 
 

Б ЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ  
 

1. О СНОВИ ЗА ПОДГОТОВКА  
 

Финансиските  извештаи  се  подготвени  во  согласност  со  прописите  на  Република 
Македонија.  
 

 
Финансиските извештаи се засновани на сметководственото начело на модифицирано 
настанување на деловните промени односно трансакции и на претпоставката за континуитет. 
Финансиските извештаи се подготвени во согласност со усвоените сметководствени политики 
обелоденети во белешката два. 
 

Функционална валута е македонскиот денар. 

 
Финансиските  извештаи  се  прикажани  во  македонски  денари  и  се  изготвени    врз  
основа на податоците од работењето за годината  кој завршува на  31.12.2014 година. 

2. О СНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ  
Основните  сметководствени  политики  применети  при  составувањето  на  овие 
финансиските извештаи се следните: 
 

ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРИХОДИ 
 

Приходите  се  признаваат  според  сметководственото  начелото  на  модифицирано 
настанување на деловни промени односно трансакции. Приходите се мерливи кога можат да 
се  искажат  вредносно.  Приходите  се  расположиви  кога  се  остварени  во  пресметковниот 
период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот периодот под услов приходите 
да  се  однесуваат  на  пресметковниот  период  и  служат  за  покритие  на  обврските  од  тој 
пресметковен период. 
 

ПРИЗНАВАЊЕ НА РАСХОДИ 
 

Расходите  се  признаваат  според  сметководственото  начелото  на  модифицирано 
настанување  на  деловни  промени  односно  трансакции,  односно  се  признаваат  во 
пресметковниот  период  во  кој  што  настанале  или  во  рок  од  30  дена  по  истекот  на 
пресметковниот  период  под  услов  обврската  за  плаќање  да  настанала  во  тој  пресметковен 
период. 
 


 

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014   
 
 

Данокот  од  добивка  се  издвојува  по  прописите  на  Република  Македонија. 
Издвојувањата за данок од добивка се вршат на напризнаените расходи согласно прописите, 
по стапка од 10%. 
 

ПАРИ И ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 
 

Паричните  средства  во  благајната  и  на  сметките  во  домашна  валута  се  внесуваат  во 
главната  книга  во  номинален  износ,  а  во  странска  валута  по  курсот  на  Народната  банка  на 
Република  Македонија  на  денот  на  билансирањето.  За  целите  на  финансиските  извештаи, 
парите  и  паричните  еквиваленти  се  состојат  од  готовина  и  парични  средства  на  сметки  во 
банки. 
 

 
3. П РИХОДИ ОД ДОНАТОРИ  
Опис 
Донации од странство 
Донации од физички лица 
Вкупно 

2014 
12.615.762 
434.440 
13.050.202 

2013
8.315.654
‐ 
8.315.654

 

4. М АТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ  
Опис 
Потрошени и канцелариски материјали 
Транспортни услуги 
Печатење, копирање 
Репрезентација 
Вкупно 

2014 
171.206 
793.588 
75.656 
335.860 
1.376.310 

2013
427.831
443.826
62.090
244.390
1.178.137

 

5. Д РУГИ РАСХОДИ  
Опис 
Банкарски провизии 
Исплатени  надоместоци на ангажирани лица 
Издатоци за одржување на семинари 
Останати расходи 
Вкупно 

2014 
47.262 
31.681 
85.232 
59.884 
224.059 

2013
39.808
207.439
16.489
112.504
376.240

 
 
 

Во останати расходи се вклучени интелектуални услуги, премиии за осигурување, трошоци за 
сместување на посетители  и други нематеријални трошоци.  

 
 


 

Финансиски извештаи за годината која завршува на 31.12.2014   
 
 

6. П ЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЛАТИ  
 

Здружението во 2014 година има трошоци по основ на плати и надоместоци од плати 
за вработени лица во износ од 1.942.380 денари (2013: 1.942.510денари).  
 

 

7. Н ЕДВИЖНОСТИ ,  ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА  
 

Набавна вредност 
Состојба на 01.01.2014 
Зголемувања во тек на година 
Намалување во тек на година 
Состојба со 31.12.2014 

Опрема 
  
   
192.635  
   
36.000  
   
228.635  

Исправка на вредноста 
Состојба на 01.01.2014 
Зголемувања во тек на година 
Намалување во тек на година 
Состојба со 31.12.2014 

   
146.102  
   
41.918  
   
188.020  

Нето вредност на 31.12.2013 

   
46.533  

Нето вредност на 31.12.2014 

   
40.614