P. 1
Presernov Sklad 2009

Presernov Sklad 2009

|Views: 15|Likes:

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Slovenian Webclassroom on Feb 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2010

pdf

text

original

C Þresernov|h nagradah |n nagradah Þresernovega sk|ada

Þresernove naarade se podel[u[e[o od leLa 1947. uo leLa 1962 so blle vse naarade Þresernove, z
leLom 1962 pa se [e zacelo razllkovan[e med Þresernovo naarado ln naarado Þresernoveaa sklada.
upravnl odbor Þresernoveaa sklada bo Ludl leLos pre[emnlke Þresernove naarade ln naarad
Þresernoveaa sklada ob[avll sele na slovesnl podellLvl naarad 7. februar[a 2010 ob 20. url.
Þo flnancnem nacrLu Þresernoveaa sklada bo upravnl odbor leLos podelll dve vellkl Þresernovl
naaradl po 21.000 Lu8 ln sesL naarad Þresernoveaa sklada po 7.000 Lu8, skupa[ v vlslnl 84.000 Lu8.
v leLosn[em leLu [e lzvrsnl producenL proslave Sluzba za drzavne proslave prl MlnlsLrsLvu za kulLuro
8S.


Upravn| odbor Þresernovega sk|ada

upravnl odbor Þresernoveaa sklada [e bll lmenovan 16.7.2008 za sLlrl leLa. Þredsednlk odbora [e
!aroslav Skrusnv, clanl so Lenka 8a[zel[, veronlka 8recel[, dr. lanacl[a lrldl !arc, Ales !an, lzLok kovac,
Mllan L[ublc, 8lne MaLoh, maa. Marko Mlhevc, dr. Andre[ Mlsson, !as CLrln, Marko Þel[han, !anez
Suhadolc, dr. nad[a Zaonlk ln MaL[az Zupanclc.


5trokovne kom|s|[e Upravnega odbora Þresernovega sk|ada

5ttokovoo komlsljo zo olosbo.
Þredsednlk: Marko vaLovec
Clanl: Alo[z A[dlc, uusan 8avdek, !erne[ 8rence, Mllko Lazar, vaslll[ Mel[nlkov, dr. Leon SLefanl[a

5ttokovoo komlsljo zo kojlzevoost.
Þredsednlca: dr. kaLarlna Marlnclc
Clanl: uraao 8a[L, Maada !evnlkar, ÞeLer kolsek , dr. MaLevz kos, dr. Mlran kosuLa, dr. Marko SLabe[

5ttokovoo komlsljo zo llkovoo ometoost.
Þredsednlk: 8adovan !enko
Clanl: Mlrko 8raLusa, Ma[a Marl[a Ana 1aslc uemsar, 8o[an Corenec, !asna Merku, Mllan Þa[k,
8ozldar Zrlnskl5ttokovoo komlsljo zo sceosko ometoost.
Þredsednlk: laor Samobor
Clanl: Mar[an 8acko, Mo[ca krefL, dr. 8o[ana kunsL, San[a neskovlc Þersln, maa. Marcel SLefanclc [r.,
karla Zeleznlk, Mo[ca krefL


5eznam Þresernov|h nagra[encev |n nagra[encev Þresernovega sk|ada za obdob[e 2005-2009

2005
ltesetoovo oootoJo
8oadan 8orclc za zlvl[en[skl opus
lrena Crafenauer za vrhunsko pousLvar[alnosL na podroc[u alasbene umeLnosLl

NootoJo ltesetooveoo skloJo
MaLl[a 8evk ln vasa
Þerovlc
za arhlLekLurnl opus
Ldward Clua za avLorskl plesnl pro[ekL Lacrlmas - Solze
Mlr[am kalln za mo[sLrske pousLvarlLve skladb urosa kreka, lva ÞeLrlca, Alo[za
SreboLn[aka ln Sama vremsaka Ler za Mahler[ev vecer na
evroradl[sklh valovlh leLa 2002
Mllko Lazar

za 1rlple ConcerLo za klavlr, slmfonlcnl orkesLer ln bla band s sollsLl Ler
koncerL za flavLo ln orkesLer
naLasa MaL[asec za soavLorsLvo besedlla ln laralsko kreacl[o v predsLavl CeL lamous or
ule 1rvlna. LllzabeLh 2
Mllan vlnceLlc za pesnlsko zblrko Lakmus


2006
ltesetoovo oootoJo
Mllan uekleva za zlvl[en[sko delo na podroc[u llLerarne umeLnosLl
karpo Codlna za zlvl[en[sko delo na podroc[u fllmske umeLnosLl

NootoJo ltesetooveoo skloJo
Mlrko 8raLusa (klpar) za razsLavo v madrldskl aalerl[l Clrculo de 8ellas ArLes
8o[an Corlsek (planlsL) za koncerLno de[avnosL v zadn[lh dveh leLlh
naLasa 8arbara Cracner
(laralka)
za vloal kaLerlne lvanovne verhovceve v 8raLlh karamazovlh l. M.
uosLo[evskeaa ln nurle v Lnem spanskem komadu ?asmlne 8eza
Mllan klec (plsaLel[) za kn[lao Srcno dober clovek ln zvesL prl[aLel[
Sllvan Cmerzu (luLkovnl
usLvar[alec) za Lrlloal[o MlsLerl[ zlvl[en[a ln smrLl
Ma[a vldmar (pesnlca) za pesnlsko zblrko ÞrlsoLnosL


2007
ltesetoovo oootoJo
!anez MaLlclc (skladaLel[ ln
planlsL) za zlvl[en[sko delo na podroc[u alasbene usLvar[alnosLl
8adko Þollc - 8ac (laralec) za zlvl[en[sko delo na podroc[u scenske umeLnosLl


NootoJo ltesetooveoo skloJo
AnLon 8oaov (baleLnl
plesalec) za umeLnlske sLvarlLve v zadn[lh dveh leLlh
Marko Þel[han
(lnLermedl[skl umeLnlk) za umeLnlskl pro[ekL MakroLab
urska Þompe (skladaLel[lca) za umeLnlska dela v zadn[lh dveh leLlh
!oze Slak - uoka (sllkar) za razsLavo Sllk za slepe v Mall aalerl[l
Suzana 1raLnlk (plsaLel[lca) za kn[lao vzporednlce
vesna ln MaLe[ vozllc
(arhlLekLa) za umeLnlske dosezke v zadn[lh dveh leLlh


2008
ltesetoovo oootoJo
!anez Cradlsnlk (kn[lzevnl
preva[alec ln kn[lzevnlk) za kn[lzevnosL, kn[lzevno preva[an[e, plsaLel[evan[e ln [ezlkoslov[e
Mll[enko Llcul (obllkovalec)
za obsezen usLvar[alnl opus na podroc[u obllkovan[a


NootoJo ltesetooveoo skloJo
Þrlmoz Cucnlk (pesnlk) za pesnlsko zblrko uelo ln dom
SebasLl[an PorvaL (aledallskl
rezlser)
za aledallske rezl[e v zadn[lh dveh leLlh

Lma kualer (lnLermedl[ska
umeLnlca) za fllm Le Crand Macabre ln performans lnLrolLus
8osL[an Llpovsek (hornlsL) za umeLnlske dosezke na alasbenem podroc[u v zadn[lh dveh leLlh
uros Smole[ (laralec)
za vloao konferans[e[a v uprlzorlLvl MesLneaa aledallsca
l[ubl[anskeaa
8or 1urel (skladaLel[ ln
zvokovnl umeLnlk)
za skladaLel[skl opus zadn[lh dveh leL2009
ltesetoovo oootoJo
S1LlAnl!A u8CLC (laralka)

za vellcasLen ln obsezen umeLnlskl laralskl opus ln za zlvl[en[sko delo,
usLvar[eno v aledallscu, fllmu, na radlu ln Lelevlzl[l, za n[eno
akademsko pedaaosko delo ln kulLurno poslansLvo
ZMACC !L8A! (sllkar) za usLvar[an[e na raznlh podroc[lh llkovne umeLnosLl ln za n[lhovo
medsebo[no boaaLen[e.

NootoJo ltesetooveoo skloJo
SA8lnA CvlLAk
uAM!AnCvlC (sopranlsLka)
za upodoblLev Mlchaele v operl cotmeo, nedde v operl loolloccl,
llordllllal v cosl foo totte ln MaraareLe v loosto Ler za lz[emno
lnLerpreLacl[o v Mahler[evlh 5lmfooljl st. 2 ln 5lmfooljl st. 4,
nLnAu ll8S1 (skladaLel[) za coocettloo za flavLo, saksofon ln orkesLer, koocett za dva
saksofona ln aodala, v tlstem tteootko postooko za komornl
ansambel, cotoboo ooto za slmfonlcnl orkesLer, llsmo za vlollno ln
komornl orkesLer Ler OJeoo za komornl orkesLer
MA8kC MAnulC (laralec) za vloae v zadn[lh dveh leLlh: Þollba v SveLlnovem OjJlpo v kotloto,
Csvalda v lbsenovlh 5ttobovlb, dr. SLrnena v Cankar[evlh
komootlcolb Josob, arofa SLrahlskeaa v klelsLovl kotlcl lz nellbtoooo
ln 8alLazar[a v Plenaovem Osvojolco
1C8lAS Þu18lP (klpar) za umeLnlske dosezke, predsLavl[ene v slovenskem pavll[onu na 32.
beneskem blenalu, ln za prealedno razsLavo 1999-2007 z naslovom
Ooosl kooJom v new ?orku
CC8An vC!nCvlC (plsaLel[) za roman cefotjl toos!
Ml8An ZuÞAnlC (scenarlsL
ln rezlser)
za celovecernl dokumenLarnl fllm Ottocl s lettlckoÞodrobne[sl podaLkl so na spleLnl sLranl MlnlsLrsLva za kulLuro www.mk.aov.sl.


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->