You are on page 1of 4

Strateka mapa ciljeva: Financije i proracun -> Ucenje i rast -> Interni procesi

-> Korisnici -> Misija


Da bi se napravila strateka mapa ciljeva potrebno je:
-

Definirati viziju za novi ciklus planiranja


Definirati strateske ciiljeve iz vizije
Napraviti swot analizu za svaki strateski cilj
Definirati strategije za dostizanje strateskih ciljeva
Odrediti aktivnosti za provedbu strategija
Odrediti ciljeve aktivnosti
Smjestiti ciljeve na perspektive BSC
Odrediti uzrocno posljedicne lance ciljeva za pojedini strateski cilj
Odrediti uzrocno posljedicne lance ciljeva izmedu strateskih tema

Za uspjesno koristenje BSC metode podrazumiejva se da je menadzment u stanju


iskazati misiju, viziju i strategiju svoje organizacije tako da:
-

Definira poslovne ciljeve, nuzne za ostvarenje misije i strategije


Odredi mjere kojima ce mjeriti razina ostvarenja poslovnih funkcija
Postaviti granicne vrijednosti mjera za kvantifikaciju psotignuca poslovnih
ciljeva
Planira aktivnosti za postizanje zadanih poslovnih ciljeva

Pitanja kod konstrukcije BSC modela:


-

Kako
Kako
Kako
Kako

konstruirati formulu za izracun slozenih mjera


ujednaciti mjerne jedinice
provesti izracun BSC modela i njegovu validaciju
BSC model prevesti u racunalni oblik

Strateska mapa mjera:


-

Financijski uspjeh
Odnos s kupcima
Interni procesi
Ucenje i rast

Odnost ciljeva i mjera:


-

Broj ciljeva: 20 35
Raspored ciljeva po perspektivama bi trebao priblizno slijediti shemu: 2f
3k 3p 2u, npr. 6 9 9 6 ili 4 7 8 5
Odnos izmedu ciljeva i mjera 1:1 (za barem 2/3 ciljeva). Za 1/3 ciljeva
odnos moze biti 1:m, gdje je m <= 3

Nezavisne (upisne) mjere ne zavise o drugim mjerama te:


-

Nalaze se u listovima strateske mape mjera

Podaci se za njih prikupljaju i upisuju u BSC model


Koriste se za izracunavanje izvedenih mjera
Pripadaju grupi vodecih (leading) pokazatelja
Uglavnom se nalaze na perspektivama Uenje i rast te Interni procesi

Zavisne mjere zavise o sastavnim mjerama, te:


-

Nalaze se u granama strateske mape mjera


Pripadaju grupi pratecih (lagging) pokazatelja
Uglavnom se nalaze u perspektivama Kupci ili korisnici i Financije, a mogu
biti:
Mogu se izracunavati na osnovu funkcijske ovisnosti o nezavisnim
mjerama, ali i izravno biljeziti na osnovu ostvarenja realnih pokazatelja

Vrste mjera:
-

Gornja granica G
Srednja gornja granica g
Srednja donja granica d
Donja granica D

Formalna ispravnost BSC modela provjerava se:


-

Upisom testnih vrijednosti nezavisnih mjera


Pokretanjem izracuna zavisnih mjera

Ako je model formalno ispravan, vrijednost svih izracunatih zavisnih mjera


moraju biti unutar vlastite donje granicne velicine D i gornje granicne velicine
G
Za validaciju logicne i strukturne ispravnosti BSC modela potrebno je:
-

U tablicu planiranih mjera unijeti vrijednosti nezavisnih mjera te na osnivi


njih izracunati vrijednosti zavisnih mjera
U tablicu sotvarenih mjera unijeti vrijednosri svih mjera, i zavisnih i
nezavisnih
Vrijednosti izracunatih zavisnih mjera usporediti za usporediti sa
vrijednostima ostvarenih zavisnih mjera

Da bi BSC metoda bila uspjesno primijenjena u praksi, moraju biti zadovoljeni


sljedei uvjeti:
-

Temeljito poznavanje strategije, misije, vizije, ciljeva i poslivnih procesa


U oblikovanju BSC modela mora sudjelovati management i profesionalna
osoba
Jednom postavljen model nije nepromjenljiv, vec ga treba prilagodavati
promjenama u poslovanju

Kaskadriranje ciljeva kroz kreiranje novih strateskih mapa ciljeva (SMC)


za velika poduzeca preporuca se keiranje vlastitih SMC postupkom kojim je
kreirana i SMC poduzeca. U izradi SMC organizacijskih jedinica polazi se od
zadanih strateskih ciljeva poduzeca i dobivaju se izvedeni strateski ciljevi.

Kaskadriranje ciljeva kroz kreiranje taktickih mapa ciljeva (TMC) za


mala i srednja poduzeca preporuca se kaskadriranje strateskih ciljeva postupkom
dekompozicije. Svaka organizacijska jedinica izvodi svoje takticke ciljeve te tako
nastaju takticke mape ciljeva pojedinih organizacijskih cjelina

a) Ciljevi koji imaju strateski znacaj i odnose se na poduzece kao cjelinu, bez
obzira na to promatramo li podzece tipa I ili tipa II. Ovi ciljevi cine SMC
poduzeca
b) Ciljevi koji imaju takticki znacaj i odnose se na organizacijsku jedinicu, a
dobiveni su postupkom dekompozicije ciljeva. Ovi ciljevi cine TMC
poduzeca
c) Ciljevi koji imaju operativni znacaj i pripadaju pojedincu u organizacijskoj
jedinici,a dobiveni su dekompozicijom taktickih ciljeva organizacijske
jedinice
d) Ciljevi koji imaju strateski znacaj i odnose se na samostalnu organizacijsku
jedinicu koja pripada poduzecu tipa I. Ovi ciljevi cine SMC organizacijske
jedinice
e) Poduzece kao organizacijska cjelina nema taktickih ciljeva
f) Poduzece kao organizacijska cjelina nema operativnih ciljeva
g) Organizacijska cjelina nema operativnih ciljeva ukoliko u njoj radi vise od
jednog djelatnika
h) Pojedinac nema strateske ciljeve, ukoliko poduzece ima vise od jednog
djelatnika. Ukolika ima jednog djelatnika, upitan je smisao razvoja
strateske mape ciljeva

i) Pojedinac nema takticke ciljeve, ukoliko u organizacijskoj jedinici radi vise


od jednog djelatnika. Tada organizacijska jedinica ima takticke ciljeve