ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 1 de 29

Un desenvolupament econòmic per al millor
Granollers
INTRODUCCIÓ
Els ajuntaments i el desenvolupament econòmic global
Des d’ERC – Acció Granollers creiem que és fonamental que la política de
desenvolupament econòmic es pugui fer a nivell local, a partir d’un conjunt de
mesures microeconòmiques que l’Ajuntament aplica amb l’objectiu de dinamitzar
la base econòmica de la ciutat, activar noves empreses i afavorir l'ocupació dels
recursos humans i productius. I per això hem de valorar una política de
desenvolupament econòmic local fortament integrada amb la resta de polítiques
municipals amb incidència socioeconòmica (urbanisme, serveis socials, medi
ambient, etc.) i executada amb criteris progressistes de reequilibri territorial i
social, i amb la voluntat de potenciar un creixement endogen i sostenible.
Els ajuntaments tenen, doncs, un paper rellevant com a motor econòmic i també
en la definició del nou model econòmic. I cal que l’impuls de les polítiques es faci
de manera coordinada entre les diferents administracions. També, és necessari
remarcar que, en l’actual escenari de transició nacional, els ens locals tindran un
rol molt important i, eventualment, caldrà que estiguin al costat de la Generalitat,
molt especialment en polítiques de deute públic i tresoreria, en que la Generalitat
en correspondència ha d'estar al costat del món local amb un millor tracte de les
transferències pendents.
En aquest procés de transició nacional, hem de posar de relleu l’envestida del
Govern espanyol contra l’autonomia local. Aquesta política sistemàtica de
menyspreu envers els poders locals es va posar de manifest amb l’aprovació de
la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local. Amb aquesta Llei es limita de facto la lliure actuació dels
municipis en molts aspectes. Cal remarcar que, en el seu article 25, delimita les
competències pròpies de les administracions locals. De la relació de 15
competències no n’hi ha cap que faci referència a la promoció econòmica. Aquest
tipus d’actuacions posen de manifest la nul·la sensibilitat que té el Govern del
Partit Popular a l’hora de donar instruments als municipis per lluitar contra la
crisi. Ans al contrari, per ERC – Acció Granollers és una prioritat que des de la
nostra ciutat promoguem, amb caràcter prioritari, polítiques de promoció
econòmica coordinades amb l’Administració de la Generalitat i el conjunt
d’agents econòmics del territori. Només d'aquesta manera aconseguirem treure
el país de la crisi i iniciar la remuntada de l'economia.
Per aquest motiu, en els propers anys serà necessari coordinar els esforços de les
diferents administracions, alineant les polítiques locals –especialment els Plans
d’acció-´amb les de les administracions superiors, la catalana i l’europea. Cal des
del municipalisme convèncer al Govern de Catalunya dels avantatges de
concertar amb el món local la gestió tant de les polítiques actives
d’ocupació, com de les oficines territorials del Servei d’Ocupació de
Catalunya, a través de la creació d'ens de coordinació a nivell comarcal
que es responsabilitzin de la planificació estratègica i la coordinació dels diferents
agents que intervenen en el territori.
També és una necessitat bàsica la coordinació intermunicipal per als
programes de promoció econòmica. Els espais d'influència econòmica directa en

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 2 de 29

el municipi (principalment els mercats de treball naturals) rarament s'ajusten a
les delimitacions geogràfiques, per la qual cosa una política municipal de foment
de promoció econòmica amb voluntat d'eficàcia i d'aprofitament racional dels
recursos, haurà de coordinar-se amb la resta de municipis que integren aquest
entorn econòmic. Aquest seria el nostre cas, amb la necessitat ineludible, en un
primer nivell, d’un treball de coordinació amb l’àrea urbana que formen els
municipis de Granollers, les Franqueses, Canovelles i la Roca i, en un segon
nivell, caldrà millorar la coordinació del treball a fer amb la resta de la comarca
del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, a
través dels Consorcis Territorials, on han de participar els agents econòmics i
socials del territori en els seus òrgans de decisió.
Granollers, vila emprenedora
Avui en dia, però, les principals polítiques públiques per al foment de
l’emprenedoria pretenen afavorir un ecosistema innovador, un sistema de
col·laboració de quàdruple hèlix (públic, privat, entitats ciutadanes i sector
formatiu i de recerca) liderat per l’Administració, amb el que es pretén crear una
cultura emprenedora a partir d’analitzar, valorar, interrelacionar, afavorir la
complicitat i facilitar els recursos perquè la societat emprengui. L’ajuntament ha
d’acompanyar l’emprenedoria, posar en contacte els diversos actors i provocar
que les coses passin. En l’ecosistema innovador, s’han de liderar polítiques
públiques perquè la societat transformi l’entorn i situï el ciutadà al
centre.
Per tant, les viles i ciutats emprenedores han de generar ecosistemes on es
puguin desenvolupar noves activitats productives i serveis a les persones i
empreses. Les noves viles i ciutats intel·ligents (les anomenades smart city) han
de ser facilitadores i promotores de la innovació i el coneixement com a font de
noves activitats econòmiques.
Moltes viles i ciutats, com Granollers, han desenvolupat, durant la darrera
dècada, punts TIC, telecentres, espais de teletreball, etc. que pretenien posar a
disposició de tothom la capacitat de connectar-se o treballar en xarxa. Avui,
cobra sentit fer evolucionar aquestes iniciatives cap a veritables laboratoris
ciutadans d’idees, de tecnologies, d’arribada, difusió i pedagogia sobre la
innovació i les TIC. L’objectiu és que proliferi l’actitud emprenedora i que en les
noves viles i ciutats hi hagi espais de creativitat, cotreball (coworking) i innovació
en què ciutadans, tecnòlegs, emprenedors, docents, joves, etc. concebin
projectes i iniciatives d’interès econòmic i social, públic i privat.
El nou paradigma de les ciutats intel·ligents es vincula també amb la innovació,
el coneixement derivat de l’explotació de l’allau d’informació que permeten les
TIC i les corresponents eines de tractament de dades. Es tracta de noves eines al
servei de les noves oportunitats que s’obren per als ciutadans a l’hora de millorar
i encarar el seu projecte de vida. Actualment, algunes ciutats desenvolupen
iniciatives pròpies d’un laboratori ciutadà per a la innovació, a mig camí del
centre de formació, el cotreball, el centre de recerca, l’ateneu tecnològic i la
incubadora d’iniciatives socials i empresarials, amb l’objectiu de fomentar el
pensament creatiu, el disseny i la innovació social i empresarial.
Granollers no hauria de perdre el tren –com ha passat en tantes ocasionsd’aprofitar tot el capital humà que conforma el nostre teixit econòmic i social, i
liderar aquesta aposta de futur que suposa posar en comú tot el coneixement
adquirit, amb la creativitat col·lectiva, per generar noves dinàmiques
econòmiques i socials.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 3 de 29

Un pacte local per l’ocupació
Des del municipi, s’ha d’avançar en la garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat.
Això implica gestar polítiques d’inversió en serveis públics però també en
polítiques transversals de millora de l’ocupabilitat de les persones i de promoció
d’iniciatives generadores d’ocupació.
En aquest sentit, cal articular els mecanismes adients per garantir la participació
a la convocatòria del Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC), per aconseguir els ajuts per emprendre accions
d’orientació i acompanyament a la inserció de la Xarxa d’Orientació per a
l’Ocupació. Aquesta xarxa d’orientació per a l’ocupació s’articula des de dos
nivells diferenciats i complementaris: un primer nivell d’informació i
assessorament, que es porta a terme mitjançant la xarxa d’oficines de treball
(SOC, i un segon nivell d’orientació, més especialitzat, que es duu a terme en
col·laboració amb entitats públiques i privades.
El dret subjectiu a l’ocupabilitat ha de ser l’eix del model de desenvolupament
econòmic i social a l’hora de buscar una millor qualitat de vida de les persones,
un dels principals objectius que s’ha de fixar el nostre Ajuntament. Al segle XXX,
els esforços de les administracions s’han de centrar a facilitar la transformació de
l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent
que la sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a
la majoria d’empreses. És en aquest sentit que des d’ERC – Acció Granollers
volem promoure polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del
municipi.
D’altra banda, l’actual situació del mercat laboral situa l’emprenedoria com una
opció cada vegada més atractiva per als professionals que busquen però que no
troben feina assalariada. Cal que les polítiques municipals creïn l’entorn i les
condicions propícies per a l’activitat emprenedora, tant afavorint la creació
d’espais físics (laboratoris ciutadans, espais de cotreball), on els emprenedors
puguin compartir els seus projectes, com facilitant-los l’activitat diària o
afavorint-ne el prestigi social.
Davant la globalització de l’activitat productiva –i la seva pressió sobre la
reducció dels costos– i la centrifugació dels processos productius –que provoca
que processos abans interns de les empreses, ara es resolguin amb
contractacions d’empreses externes–, l’autoocupació esdevindrà una via
d’inserció laboral cada cop més habitual, principalment en segments
professionals amb un elevat nivell de formació i/o qualificació professional.
La crisi econòmica iniciada a finals de l’any 2008 ha posat al descobert
problemes de fons de l’actual sistema capitalista i, en especial, de les economies
occidentals, on les institucions financers han trontollat. Un exemple, al nostre
país, ha estat la desaparició de les caixes d’estalvi. A part, cal fer palès que el
principal problema que estem patint en aquest cicle econòmic és l’alt nivell
d’atur dels darrers anys. Als Països Catalans, durant l’any 2014, l’atur es va situar
per sobre del 20% (dades EPA). A Granollers, aquesta dada es tradueix en
5.686,2 persones aturades el 2014.
En aquest sentit, és imprescindible que a Granollers s’hi desenvolupi una
economia basada en el coneixement, la capacitat productiva de la indústria i
els serveis de valor afegit, enfront d’un model econòmic com el que hem viscut
els darrers anys, basat en el low cost, els llocs de treball precaris i mal retribuïts i
els requeriments de baixa qualificació per a les persones que hi treballaven.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 4 de 29

Des d'ERC-Acció Granollers creiem que convé treballar amb una visió de reptes
estratègics de ciutat, que prioritzi la lluita per reduir l’atur a partir de la
qualificació de les persones. I considerem imprescindible aconseguir una major
vinculació entre l’àmbit empresarial i el formatiu, apostant decididament per l’FP
Dual i altres sistemes que permetin incentivar les pràctiques i l’aprenentatge a
l’empresa, com també fan països del centre-nord d’Europa.

OBJECTIUS i EIXOS BÀSICS D’ACTUACIÓ
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

QUANT

A

Els eixos bàsics que han de definir l’acció municipal global en el camp del
desenvolupament econòmic, en coherència amb els principis polítics
nacionals i d’esquerres que promou ERC-Acció Granollers, són:

Impulsar el creixement econòmic de la nostra ciutat, garantint un
desenvolupament eficient del teixit productiu local, afavorint la
reconversió i modernització dels sectors tradicionals i la diversificació
sectorial de l’activitat econòmica, així com dinamitzar l’aparició d’iniciatives
empresarials que aprofitin recursos ociosos o noves oportunitats de negoci.
Entenent sempre el respecte al medi ambient com a base per a tot
desenvolupament econòmic que busqui la sostenibilitat.

Treballar per crear ocupació de qualitat i reduir l’atur a la nostra
comarca mitjançant accions que incideixin positivament en l’adequació de la
qualificació de la població activa (ocupada o aturada) a les necessitat de
l’estructura econòmica de l’entorn, fomentant també l’emprenedoria i la
capacitat de les persones de desenvolupar els seus propis projectes, laborals
i de vida.

Per això, cal millorar l’estructura organitzativa municipal, generant una major
vinculació entre l’administració, les empreses i els centres formatius,
simplificant els processos administratius per a l’impuls de l’economia, i
proposant concentrar en una mateixa regidoria de Desenvolupament
Econòmic i Formació Professional els serveis relacionats amb augmentar
la qualificació dels recursos humans de la ciutat per a millorar la seva
ocupabilitat, d’acord amb les necessitats empresarials.

Millorar les possibilitats d’integració laboral de determinats col·lectius
amb especials dificultats o en situació de marginació laboral,
mitjançant accions que afavoreixin canvis en la cultura empresarial i
programes d’adequació de la competència professional dels individus a les
necessitats de l’entorn.

1. EMPRESA I EMPRENEDORIA
Un dels punts forts de la ciutat de Granollers és la seva economia, clarament
diversificada. La indústria i els serveis, amb el comerç al capdavant, han
permès que la ciutat no depengui només d’un únic sector, fet que està
facilitant la recuperació de la crisi. Cal potenciar aquesta diversitat a través
de desenvolupar les nostres capacitats per millorar l'eficiència, tant
econòmica com social.
La ciutat ha de marcar amb quina economia vol sortir de la crisi i posar les
bases de l'economia del futur de la ciutat. Des d’ERC – Acció Granollers

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 5 de 29

creiem que el futur ha de passar per incrementar la nostra atractivitat,
per tal que noves industries i inversions vinguin a la ciutat. Ens hem de
transformar en una ciutat atractiva, on hi aterrin petites empreses amb un alt
potencial, tenint en compte que tenim un sol industrial que és molt a prop de
Barcelona però sense el col·lapse de la capital pel que fa a l’ocupació de
l’espai públic i el preus del sol. Una economia basada amb una ocupació de
qualitat.
Granollers es caracteritza per una forta activitat industrial, tot i que aquesta
forta activitat industrial ens ha portat a què la crisi econòmica encara hagi
estat més forta a la nostra ciutat. Ara, cal aprofitar aquest potent teixit
industrial per a sortir de la crisi, amb una base més sòlida, en base a la
millora de la competitivitat empresarial, a partir de la innovació, la
internacionalització i la millor qualificació dels recursos humans.
Però el primer pas és fer una diagnosi de la situació de les empreses
granollerines i comarcals, sobre tot de les petites, i les seves necessitats.
És imprescindible que l'Ajuntament garanteixi un bon assessorament ales
persones empresàries, ja siguin nous o amb experiència, de cara al
desenvolupament del seu Pla d'empresa, més enllà de la formació inicial i de
l'acompanyament. I malgrat que molts podrien pensar que el diagnòstic és
una tasca que haurien de fer les pròpies empreses privades, la gran majoria
dels emprenedors de la nostra ciutat no tenen suficients recursos per poders’ho permetre, per la qual cosa creiem que l’Ajuntament hauria d’ajudar en
aquesta tasca que pot garantir el futur de nous projectes empresarial, així
com ajudar a garantir la continuïtat de projectes ja establerts.
Guanyar atractivitat passa per accions com repensar i impulsar l’empresa
municipal Granollers Mercat, crear una Oficina d'Atenció Única a les
empresa i a la emprenedor i una Oficina de Reindustrialització,
impulsar una Regidoria d'Innovació o potenciar la formació professional i
vincular-la de forma estreta amb els agents econòmics i socials.
Així mateix, convé reforçar l’estructura dels polígons industrials de la
ciutat, no només dotant-los de les infraestructures necessàries, sinó també
activant la seva capacitat de generar clúster i associacionisme empresarial.
Des d'ERC-Acció Granollers també creiem en la necessitat de generar
coopetència; això és, cooperar per competir, a través de l'impuls de la
cooperació i la col·laboració públic-privat pel desenvolupament
d’estratègies de creixement i competitivitat industrial a Catalunya.
Finalment, cal convertir Granollers en un municipi cooperatiu mitjançant
l'impuls de la creació i funcionament de cooperatives, principalment en el
sector social, i impulsant models cooperatius (com som els models dels CAE
francesos que comencen a funcionar al nostres país).

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 6 de 29

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Organització municipal

Per tal de garantir l’eficiència social dels recursos municipals, proposem
repensar i impulsar l’empresa municipal Granollers Mercat, fomentant
el treball transversal entre les àrees implicades en la promoció local i
centralitzar en una única àrea les polítiques de desenvolupament econòmic.

Impulsar el Consell Econòmic i Social de Granollers, com a òrgan
consultiu i de participació, i espai bàsic de concertació en l’àmbit del
desenvolupament econòmic, i nexe bàsic entre l’Administració i la ciutadania
per tal de formular propostes, definir polítiques i avaluar-ne la seva execució.
El Consell econòmic i social ha d’estar:

integrat per tots els agents locals implicats: Ajuntament, Consell Comarcal,
Diputació, Generalitat, entitats empresarials, associacions sindicals., ...
presidit per una persona representant del món econòmic, no polític.

I tindrà com a funcions:definir els Plans de desenvolupament econòmic i ocupació de la
ciutat, plans sectorials o plans de xoc que se’n derivin, en funció dels
reptes i necessitats ciutadanes;
aprovar el pressupost dedicat al desenvolupament econòmic i ocupació;
realitzar el seguiment de l’aplicació dels diversos plans i programes;
avaluar les polítiques de desenvolupament econòmic i ocupació del
municipi.

Planificació del desenvolupament econòmic
Fins ara, a Granollers la planificació del desenvolupament econòmic i
l’ocupació ha estat basat en exclusiva a les propostes generades en aquest
àmbit pel Pla Estratègic de Granollers. Algunes de les propostes s’han
desenvolupat posteriorment a partir del Consell de la Formació Professional i
l’Ocupació. I el Consell econòmic i social de la ciutat s’ha limitat a impulsar
Plans de xoc contra la crisi, de contingència, sense aprofundir en una mirada
a mig termini.

Per això és tant important que, en la propera legislatura, es faci s’elabori un
Pla de desenvolupament econòmic de Granollers, a partir de
l’Estructura del Pla Estratègic i de forma participa cada amb els agents que
formen el Consell econòmic i social de Granollers. Aquest Pla permetria
encara els reptes generals de creixement econòmic, diversificació dels
sectors econòmics, i millora del nivell de vida i de l'ocupació de la població, i
obligaria a orientar així tota l’estructura municipal en la direcció d’adaptar el
territori al canvi, cercant generar una economia més competitiva i capaç de
col·laborar amb altres territoris.
Evidentment, aquesta Planificació econòmica s’ha d’elaborar de forma
compartida i alineada amb el territori. La realitat industrial de la ciutat
s’emmarca primerament amb la conurbació granollerina (Canovelles, Les
Franqueses, La Roca del Vallès), i amb una forta dependència comarcal, sense
oblidar la realitat de la regió propera a Barcelona. Cal dir, doncs, que és
imprescindible la coordinació de les polítiques industrials, a diferents nivells:

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 7 de 29

Compartir estratègies de planificació amb els municipis veïns,
especialment per poder compartir serveis de manera més eficient. En aquest
sentit, durant la propera legislatura cal fer un salt endavant en la coordinació
efectiva d’aspectes relacionats amb la promoció econòmica, amb tots els
municipis de l’entorn, i analitzar la possible compartició de serveis.

Pel que fa al nivell comarcal, l’Ajuntament de Granollers ha de seguir
treballant per la creació d’un Consorci de Promoció Econòmica a nivell
comarcal, com a punt de trobada dels diferents agents econòmics, i com a
eina per a la concertació i el debat de les polítiques industrials i d’ocupació
del Vallès.

Granollers ha de participar activament en els òrgans de debat, reflexió i
planificació creats per a la planificació a nivell de la regió barcelonina,
com seria el Pacte Industrial, per aprofitar el potencial que representa la
ciutat de Barcelona, tot i intentant no quedar diluïts en les propostes de
planificació en funció de la metròpoli barcelonina. L’actual equip de govern
no ha participat en aquest òrgans de debat i de planificació.

Finalment, des d’ERC – Acció Granollers creiem que la nostra ciutat tampoc
pot quedar aliena a tot el procés en el que està submís el nostre país, en la
mesura que serveix de replantejament de totes les polítiques
públiques de Catalunya, per a la generació d’un nou país. Per això,
pensem que l’Ajuntament s’ha d’implicar directament en l’Associació de
Municipis per la Independència, i en tots els processos de redefinició de les
polítiques públiques, també les de desenvolupament econòmic.
Planejament urbanístic i desenvolupament econòmic (veure programa
d’Urbanisme)
És evident que moltes de les propostes de dinamització econòmica
requereixen d’infraestructures que han d’estar treballades i planificades des
de l’àmbit d’Urbanisme. La priorització d’aquestes propostes que afecten
directament, el foment de l’activitat econòmica, és bàsica a l’hora de
reclamar una política industrial adequada a nivell municipal. Algunes de les
propostes són:

Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les
grans infraestructures vials o altres mitjans de transport (trens, ports,
aeroports). En aquest sentit, esdevé important la negociació amb les
operadores de vies de pagament per no penalitzar les empreses dels
municipis que tinguin les comunicacions amb la resta del país afectades per
peatges.

Millorar les infraestructures de comunicacions de la ciutat, amb la
construcció de les calçades laterals de l’autopista entre Granollers i
Cardedeu.

Impulsar la construcció d’una estació del tren d’alta velocitat al Vallès,
propera al Circuit de Catalunya.

Estudiar el soterrament de la Ronda Sud, entre el carrer Esteve Terrades i
Lluís Companys.

Traslladar l’estació de mercaderies ferroviàries al sud de la comarca.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 8 de 29

Millorar la xarxa ferroviària, especialment amb el desdoblament de la
línia de Barcelona - Puigcerdà fins a la Garriga.

Creació de la nova línia ferroviària orbital que uneixi Vilanova i la Geltrú
amb Mataró, connectant Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell
i Granollers.

Impulsar un nou Pla de mobilitat amb la participació de tots les entitats i
veïns, tenint en compte la incidència dels polígons i del comerç a la nostra
ciutat. Amb especial atenció al transport públic, amb la millora de la xarxa
d’autobusos de la conurbació.
I a nivell de polígons proposem:

Millorar els subministres de serveis energètics, d’acord amb les
empreses, planificant els serveis necessàries en el futur.

Impulsar la definitiva implantació de la xarxa de cable de fibra òptica,
per a la millora de les telecomunicacions, especialment en els polígons
industrials de la ciutat que no en disposen.
Cooperació públic-privada

Granollers ha d’impulsar una veritable cooperació públic-privada entre les
administracions públiques i els agents privats implicats (patronals, sindicats i
empreses), com a criteri general per a garantir la viabilitat dels projectes de
dinamització econòmica i d'ocupació de la nostra ciutat. Els agents han de
formar part d’aquesta col·laboració des de bon principi, decidint els projectes
a impulsar i construir-los i implementar-los. No podem reduir la participació
dels agents econòmics a ser només espectadors de conferències i xerrades.

Promoure la concentració empresarial sectorial per a la creació i/o la
impulsió de clústers, en aquells àmbits on hi ha capacitat d’agrupació
sectorial, i amb una mirada que va més enllà de l’estricte terme municipal.
Alguns dels sectors on es poden generar aquestes dinàmiques serien:


sector auxiliar de l’automoció;
indústria química;
indústria agroalimentària;
sector turístic;
àmbit sociosanitari;
sector cultural, creatiu i audiovisual;
àmbit de la gastronomia.

D'acord amb la política de clústers, i en el marc de les polítiques del RIS3Cat,
s’ha d’afavorir el manteniment, millora i impuls de sòl industrial, amb
els serveis necessaris per a poder desenvolupar activitat productiva.

Granollers ha de tornar a liderar les polítiques desenvolupament econòmic a
nivell comarcal, planificat amb la resta de municipis de la comarca i tornar a
ser un referent en aquest àmbit a nivell nacional. Una bona base per aquest
impuls a nivell comarcal ha de començar per iniciar projectes conjunts amb
els municipis mes propers i amb els quals es comparteixen serveis.

Crear synergys com a oportunitats reals de negoci. Les synergys són
activitats de networking, on grans companyies proposen els seus reptes

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 9 de 29

empresarials per tal que les pimes de la ciutat puguin oferir les seves
solucions, serveis i productes.
Desenvolupament eficient del teixit productiu local
El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de
vida de les persones és un dels principals objectius que ens fixem la gent
d’ERC – Acció Granollers. Al segle XXI els esforços de les administracions
s’han de centrar en facilitar la transformació de l’economia tradicional
en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la
sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la
majoria d’empreses.
Al mateix temps, creiem que Granollers hauria de mantenir la diversitat
econòmica que la caracteritza, i això vol dir potenciar el nivell industrial,
com a sector que multiplica els efectes de la seva activitat.
Per a tot això, ens proposem els següents Objectius específics:

Incentivar el creixement i el desenvolupament eficient del teixit
productiu local, afavorint la reconversió i modernització dels sectors
tradicionals i la diversificació sectorial de l’activitat econòmica, així com
dinamitzar l’aparició d’iniciatives empresarials que aprofitin recursos ociosos
o noves oportunitats de negoci, especialment les vinculades a les noves
ocupacions.

Impulsar la competitivitat empresarial, a partir de la innovació, la
internacionalització, la qualitat i la qualificació dels recursos humans.

Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves
tecnologies.

Modernitzar la tecnològica dels sectors econòmics amb més possibilitats
de futur, en especial mitjançant les accions que ajudin a millorar la posició
competitiva internacional dels sectors, i a afavorir la cooperació
interempresarial en el context de la Unió Europea.

Donar suport a la creació de noves iniciatives empresarials generades
en el municipi que proposin activitats innovadores o bé que dinamitzin
recursos ociosos del municipi.

Diversificar el teixit productiu local, mitjançant accions que afavoreixin la
reconversió dels sectors tradicionals en recessió.

Potenciar l’adopció de tecnologies no agressives cap al medi ambient
per part de les empreses, principalment les del sector industrial.

Potenciar la cooperació entre les entitats i institucions amb les empreses
de Granollers.

Millorar les infraestructures de suport a les empreses.

Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals indústries i
empreses ubicades al municipi a fi de detectar possibles empreses en crisis.

Desenvolupar programes i serveis de suport a les empreses.

Potenciar el desenvolupament del sector terciari, fent especial atenció als
serveis avançats.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 10 de 29

Des d’ERC – Acció Granollers fem les següents propostes d’actuació:

Continuar potenciant els programes de cooperació entre la ciutat i els
sectors empresarials, per tal d’implicar la iniciativa privada en la millora de
l’entorn urbà, especialment de les zones comercials.

Afavorir el desenvolupament de les organitzacions que representen el teixit
productiu de la ciutat, amb un Programa de foment de l’associacionisme
entre els diversos sectors empresarials i comercials.

Potenciar les relacions de l’Ajuntament amb les associacions
empresarials i les organitzacions sindicals, millorant la comunicació i les
possibilitats d’actuació conjunta entre els diferents agents econòmics de la
ciutat. Convertint el Consell Econòmic i social en un veritable espai de
debat i de codecisió i planificació econòmica de la ciutat.

Seguir potenciant, a través de Granollers Mercat, les diferents activitats que
realitzen els col·legis professionals a la ciutat per tal d’acostar els seus
serveis als col·legiats de la nostra ciutat i comarca.

Aprofitar les oportunitats derivades de l’existència de determinats pols
d’atractivitat econòmica a l’entorn de Granollers.

Dotar Granollers Mercat dels recursos humans i econòmics adequats per
tal que es converteixi en el veritable canalitzador de les polítiques de
desenvolupament econòmic de la ciutat

Impulsar, a nivell comarcal, la creació d’una Agència per a l’atracció
d’empreses a la nostra comarca. Aquesta agència s’ocuparia d’atreure
inversions, i comercialitzar sòl industrial, treballant conjuntament amb els
agents econòmics i socials del territori.

Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per a
l’establiment de noves empreses al municipi, amb ofertes de sòl
industrial amb incentius per a la industrialització.

Fomentar la creació de noves empreses dedicades a aspectes
mediambientals, tant per a l’assessorament i els serveis, com per a la
implantació de noves tecnologies mediambientals.
Pla de xoc per a la simplificació administrativa
En ple segle XXI, ens cal una administració més àgil i eficient, introduint una
cultura de simplificació de la gestió i de millora de les garanties
públiques, que permeti reduir el cost que suposen les gestions i els tràmits
que l’empresariat ha de realitzar per mitjà de l’administració municipal i
establir garanties que exigeixin la prestació d’un servei eficient.
Per fer-ho possible caldrà un acord entre institucions i empreses, i
introduir un enfocament més efectista a les noves normatives aprovades, que
primi la consecució d’objectius i el vessant preventiu respecte al
sancionador mitjançant. Per a això, proposem:

La introducció de les reformes administratives necessàries per tal de reduir
els terminis d’autorització i llicències de l’Ajuntament per les
autoritzacions relatives a activitats econòmiques.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 11 de 29

Agilitzar la gestió amb finestreta única a través de l’Oficina d’Atenció
única a l’Empresa i l’Emprenedoria, unificant els tràmits en un únic
servei, sobretot pel que fa a l’atenció individual.

Disposar d’un expedient únic per empresa, amb tota la informació relativa
a impostos, llicències, permisos, etc., accessible per internet.

Realització d'un Pla de reestructuració i simplificació de tots els
processos de comprovació i certificació per tal de reduir-ne, si és
possible, els costos finals assumits per l’empresa.

Generalització de l’ús de mitjans telemàtics en les relacions entre
Administració i les empreses

Minimitzar la morositat municipal respecte als proveïdors com a primera
política de promoció econòmica. Complir l’objectiu de pagar amb 30 dies a
totes les empreses
Granollers Mercat
Granollers Mercat ha d'esdevenir el veritable canalitzador de les polítiques
de desenvolupament econòmic de la ciutat, amb eines no només per
l'assessorament i acompanyament, sinó també pel que fa al foment de la
internacionalització, la innovació, l'ocupació i la captació i potenciació de
noves empreses.
La seva estructura actual, centrada en Can Muntanyola, ha de poder
atendre millor les necessitats tant d’empreses jurídiques com a títol
individual, donat servei i coordinant-se també a les polítiques d’ocupació. Per
tot això, proposem:

Mantenir la certificació del sistema de gestió de la qualitat obtinguda
per Granollers Mercat a partir de la seva constitució, com a garantia de
l’eficiència del treball a fer en el camp del desenvolupament econòmic i de la
formació ocupacional i contínua a la ciutat. Ampliar la certificació a altres
àmbits (Medi ambient, responsabilitat social corporativa), i orientar
l’organització al model EFQM d’excel·lència i qualitat.

Creació de l’OAEE - Oficina d’Atenció única a l'Empresa i l'Emprenedor.
A l’estil de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, i acordada entre Granollers Mercat i
empreses i institucions, l'OAUEE ha de funcionar com a finestreta única de
relació de les empreses amb l’administració per tal de facilitar al màxim
les gestions a realitzar amb l’Ajuntament per part de les empreses. Algunes
de les seves funcions serien:

donar suport al teixit empresarial del territori i cobrir les necessitats
tant de persones emprenedores com de pimes, o d’empreses de major
dimensió ja consolidades en el territori, que tenen necessitats diferents de
les que pot tenir una empresa de nova creació.

Facilitar i millorar l’assessorament empresarial en aspectes laborals,
fiscals, jurídics, comptables, accés a subvencions, expansió del negoci,
introducció de la innovació en la gestió o processos de l’empresa i d'altres
aspectes de desenvolupament de l'activitat.

Assessorar i facilitar l’accés a eines per a la internacionalització.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 12 de 29

Agilitzar els tràmits per les llicències i permisos per al
desenvolupament de l’activitat, establint ponts de diàlegs amb altres
entitats o administracions. Els mecanismes per articular aquesta oficina
passaria per la coordinació entre l’Ajuntament de Granollers, entitats
bancàries, Cambra de Comerç de Barcelona, patronals i sindicats.

Creació de un servei d’assessoria personal a l’empresa o a la persona
emprenedora, que serà la persona interlocutora única i que centralitzarà el
conjunt dels tràmits.

Implantació del Learning to Grow, programa d'acompanyament a
persones empresàries en el desenvolupament i creixement del seu negoci.

Assessorament i acompanyament en cas de cessament temporal i
reorientació de l'activitat:


Ajuts per cessament temporal i reorientació de l’activitat
Recursos d’acompanyament per la reorientació del negoci
Desenvolupament d'eines de programari per a la gestió empresarial

Implementar un servei d’assessorament i informació per a les empreses per
tal de potenciar l’adopció de tecnologies no agressives i d'estalvi
energètic que respectin el medi ambient i facilitar la captació d’ajuts públics
en aquest sentit.

Elaborar un Programa per a la implantació de sistemes de gestió
mediambientals (segons ISO 14.000) i de gestió de l’eficiència
energètica (ISO 50001) a les empreses de Granollers, amb la creació d’una
cultura directiva que tingui present el medi ambient (veure propostes a
l’apartat de Medi Ambient).

Elaborar, d’acord amb el servei d’estudis del Pla Estratègic, un estudi en
l’àmbit local de detecció d’oportunitats de negoci.

Creació d’un servei de Defensa a l'Empresariat. Una de les pors a
emprendre que cal eradicar és la por a l’abús de l’administració pel
desconeixement de la normativa vigent. Per això, cal disposar d’un servei,
independent de l’administració, que nosaltres proposem lligat a l’Oficina
de Defensa de la Ciutadania. (Veure l’apartat de Ciutadania).

Impulsar formació de qualitat destinada al reciclatge de directius i
comandaments mitjans de PIMES en tecnologies i tècniques de gestió
innovadores.

Programa Reinverteix en futur. per fomentar l'acompanyament i la
transferència de coneixement en inversors empresarials, com un
programa adreçat a persones empresàries, directives i de l'àmbit de la
consultoria, que disposen de capacitat financera i que tinguin interès en
impulsar projectes empresarials, que donaria suport als nous Business Angels
en la seva implicació tant en projectes innovadors com en empreses amb
canvis accionarials. Al llarg del programa els participants obtenen
coneixement sobre projectes d'inversió i els seus riscos, aprenen com
reinvertir i diversificar la inversió així com a assumir la primera inversió,
sempre sota el guiatge d'experts. Es podrien organitzar edicions especials,
com per exemple per a projectes d’inversió social.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 13 de 29

Reindustrialització de Granollers

Crear l’Oficina de reindustrialització de Granollers, lligada a la
modernització dels polígons industrials. Es tracta d'impulsar la creació d'una
agencia per a l’atracció i captació d’empreses, que s’ocuparia de
comercialitzar sol industrial i atraure inversions. Des d’ERC – Acció Granollers
pensem que aquest hauria de ser un projecte d’àmbit comarcal, tot i que la
urgència i necessitat fa que des de Granollers podem començar ja a activarne les funcions, mentre no s’impulsa a nivell de comarca.

Desenvolupar el Pla de modernització / implantació de noves
indústries a la ciutat, amb programes destinats a impulsar els avenços de
les empreses de la ciutat en aspectes de noves tecnologies.

Així mateix, convé impulsar la creació d’un viver d’empreses de base
tecnològica, com a instrument per a la generació de nova activitat
empresarial, ampliant el teixit productiu i generant nova ocupació. Aquest
viver podria estar instal·lat a Roca Umbert, acompanyant les empreses
d’imatge i so i comunicació.

Generar sòl industrial propi en bones condicions i utilitzar mesures
d’atracció de noves inversions.

Instaurar un Programa per afavorir la implantació d'empreses d’alt
valor afegit, aprofitant la implantació de la fibra òptica, i el
desenvolupament inicial de cadascun d’aquests plans urbanístics. Així
mateix, s’haurien de potenciar els nous sectors econòmics emergents,
vetllant per la implantació també, de diversos serveis auxiliars, com són els
serveis de proximitat a les empreses, o els serveis d’atenció a les
persones.

Estudiar la millor adequació de les normatives urbanístiques, amb
l’adaptació de les normatives d’ocupació i ús de sòl industrial a les
necessitats dels sectors econòmics, i l'optimització del poc sòl industrial
disponible a la ciutat.

Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure
la creació i/o la impulsió de clústers. D’acord amb la política de clústers,
afavorir el manteniment de sòl industrial i potenciar la creació de polígons
industrials amb els serveis necessaris per a poder desenvolupar activitat
productiva.

Treballar deduccions fiscalsmajors lligades a la creació d’ocupació i de
riquesa a la ciutat.

Establiment del Districte creatiu de Roca Umbert com a barri de les
indústries creatives i culturals, afavorint la implantació de l'activitat privada i
associativa relacionada amb els usos i funcions de Roca Umbert, amb
actuacions com l’exempció d'IBI, rebaixes en les llicències d'obres, etc. (Veure
l’apartat de Cultura).

Establir i mantenir una comunicació directa amb les principals
indústries i empreses ubicades al municipi, a fi de detectar possibles
empreses en crisi.

Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix
municipi i les dels municipis veïns, com a via per generar sinergies i projectes
conjunts.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 14 de 29

Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les
empreses que s’implanten al municipis puguin donar a conèixer a la resta
d’empreses ja existents i a la ciutadania en general.
Plans de Modernització i manteniment dels polígons industrials
Els polígons industrials són els veritables pols d’atracció econòmica de la
ciutat, a part dels aspectes de comerç. Per això, des d’ERC - Acció Granollers
plantegem l’elaboració de Plans de Modernització i manteniment dels
polígons industrials, elaborats a partir del Consell econòmic i social, que
constaria de les següents propostes i actuacions:

No podem substituir espai industrial per espai comercial. Als polígons
industrials hi ha d'haver indústria, i proposem avançar cap a una
concertació público-privada per fer un anàlisi de quina futura industria volem.

Promoure les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc
de la col·laboració público-privada.

Fomentar la creació de comissions per a la promoció dels polígons,
formada per les empreses de cadascun dels polígons. Cal la cooperació entre
usuaris dels polígons per tal de plantejar, com a interlocutors de
l’Ajuntament, els aspectes de modernització i manteniment necessaris a
cadascun d'ells.

Elaborar mapes de qualitat dels polígons, per tal de conèixer la situació
de cada un d'ells, les seves necessitats i les seves possibilitats de futur.
Aquests mapes serviran de base per plantejar cada un dels Programes de
millora per a cada polígon.

Crear Plans de millora per a cada polígon, de forma participada amb les
empreses que prevegi millores en:

subministrament energètic (encara avui cal garantir la regularitat i uns
nivells mínims bàsics de qualitat per als serveis de base a les empreses:
energia, aigua, telèfon, etc.).
Aprofitament energètic
xarxa de fibra òptica
transport públic
enllumenat
asfaltat dels carrers
neteja
informació sobre localització d’empreses
accessibilitat
clavegueram, etc...

A més a més, plantejar la possibilitat que les empreses del polígon
comparteixin serveis i activitats en comú, com:sistemes de recollida de residus;
depuradora;
ús d’energies alternatives;
adopció de sistemes de cogeneració energètica; etc.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 15 de 29

Finançament de projectes
Existeix un problema de finançament pels projectes de creació
d’ocupació, ja siguin nous o no. Per això, creiem que Granollers Mercat pot
jugar un paper més actiu en aquest camp.

Creació de la figura del mediador financer, la funció de la qual serà
l’acompanyament als autònoms i petits empresaris davant les entitats
financeres. El mediador financer podria exercir funcions d’arbitratge, prèvia
acceptació de les parts, que permetin decidir la concessió del finançament.
Foment de la internacionalització

Granollers Mercat, d’acord amb altres institucions (ACCIÓ, Cambra de
Comerç, associacions empresarials i sindicals, etc.), ha de facilitar als seus
usuaris diverses actuacions i serveis relacionats amb la capacitat
d’internacionalització de les empreses:

Donar la informació relacionada amb els principals agents promotors de
la internacionalització de l’empresa, treballant conjuntament amb les
patronals i la cambra de comerç.

Donar una primera resposta als dubtes que poden sorgir quan una
empresa decideix emprendre el camí per exportar, així com també deriva
als organismes competents, les consultes d’empreses ja consolidades en el
món de l’exportació, fent-ne un acompanyament.

Programa per identificar les empreses amb més potencial de creixement
per ajudar-les en la seva expansió i ajudar-les a convertir-se en referents
internacionals. El programa posaria a disposició dels participants
l'assessorament expert de professionals consultors de reconegut prestigi.
Sota un enfocament pràctic, els consultors donaran suport a les empreses en
la identificació de les seves necessitats, la definició d'un pla de creixement
personalitzat i l'acompanyament en la posada en marxa.

Creació d'un equip d'agents qualificats per donar suport a les PIMES en
les àrees d’actuació, com el foment de l’activitat exportadora, les inversions
tecnològiques, la transferència de tecnologia, la cooperació empresarial i la
captació de subvencions i programes públics per fomentar la qualitat, el
disseny industrial. Treballant aquesta proposta conjuntament amb les
associacions d’empresaris de la nostra ciutat, etc.

Donar suport a les empreses sobretot a les Pimes per a l’assistència a les
fires sectorials més importants amb l'objectiu de fomentar la connectivitat
amb grans corporacions, l'impuls en el seu creixement i la generació de
noves oportunitats de negoci.
Granollers, ciutat que Innova
Des d’ERC-Acció Granollers creiem en el potencial de les persones i per això
cal generar les condicions perquè la creativitat es converteixi en un dels
motors de la nostra ciutat. La legislatura 2015-2019 ha de portar un canvi en
la manera d’enfocar els projectes de ciutat, incorporant la innovació en tots

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 16 de 29

els àmbits de gestió, en les relacions amb les persones emprenedores i les
altres administracions, etc. Per a això, proposem:

Creació de la Regidoria d'Innovació, que tindria com a objectius:

Promoure la innovació dins de l’organització municipal, i en cada un dels
àmbits i serveis d’actuació.

Promoció de projectes d’innovació entre les institucions, empreses,
entitats de la ciutat.

Oferir informació relacionada amb els principals agents promotors de la
innovació a nivell català i internacional.

Amb la Regidoria es promouria que des de Granollers Mercat, es donés suport
a les persones emprenedores i pimes amb voluntat d’iniciar-se en la
innovació empresarial:

 Primera consulta per part de l’empresa i/o emprenedor.
 Derivació a l’organisme competent en la concessió d’ajuts i subvencions en
temes d’innovació,
 Acompanyament en el procés d’innovació.
Algunes propostes d’actuació serien:

Proposta de projecte Incuba un Jove. Aprofitar el know-how de gent de
Granollers que ha tingut èxit per fer de tutor a joves que volen emprendre.

Impulsar la investigació empresarial, tant en Recerca com en
Desenvolupament, amb un Programa de foment de l’R+D, que prevegi la
possibilitat d’ajuts a les empreses que disposin de centres d’R+D, o vulguin
impulsar-los.

Aprofundir en la línia de R+D de les Tecnologies de les Arts, donada la
incardinació del CTUG dins del complex de La Fàbrica de les Arts, per
esdevenir, en els propers anys un centre de referència tecnològica en aquest
camp a nivell català. Estudiar la viabilitat d’especialitzar-se en el camp de la
digitalització d’àudio.

Rellançar i potenciar el contingut de la “Setmana Tecnològica” per donar
major valor afegit tant a empreses com a particulars, mitjançant l’increment
tant del nombre com de la qualitat de les activitats a realitzar.

Seguir realitzant programes de foment i difusió de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC), per tal de millorar la competitivitat
de les nostres empreses, en especial les PIMES, i d’evitar l’escletxa digital
dels col·lectius amb major risc d’exclusió.

Impulsar la utilització de les dades obertes de la ciutat per a l’impuls
d’aplicatius per part d’empreses TIC.

Recuperar els Premis a la Innovació Empresarial i Comercial de
Granollers, per tal de ser un element de prestigi per a les empreses. Els
Premis s’organitzarien des del Consell Econòmic i social de Granollers,
conjuntament amb els agents social de la ciutat (patronals, sindicats i
associacions de comerciants). Instaurar un premi de Responsabilitat Social
Corporativa.

Foment de la innovació incremental en la indústria, a partir de projectes
realitzats per alumnes d’FP Dual.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 17 de 29

A més, des d’ERC – Acció Granollers creiem que la ciutat ha d’estar a
l’avançada dels projectes col·laboratius d’innovació que s’estan duent a
terme arreu de les ciutats del país, explorant noves vies de concertació i
treballant per fomentar la intel·ligència col·lectiva en aquells àmbits on la
ciutat té un gran potencial (Veure els programes de Societat del Coneixement
i Salut). Per a això, proposem:

Promoure l’establiment d’un city-lab com a nodes de foment del pensament
creatiu, la innovació social i empresarial i l’emprenedoria. Un Citilab és un
centre experimental per a la difusió activa de la cultura tecnològica,
una experiència pionera a Europa que vol demostrar fins a on pot arribar la
capacitat innovadora i creativa dels ciutadans si disposen d’un entorn
adequat. Un laboratori de ciutat on investigadors, emprenedors, universitaris
i empreses interaccionen en un entorn real, experimenten i col·laboren en
projectes comuns, compartint el que saben i el que desconeixen amb els
altres. Aquest city-lab podria anar lligat a sectors com són la salut (Hospital)
o la cultura i la comunicació (Roca Umbert).

Impulsar l’estructuració d’un Living Lab, un “Laboratori vivent de
coneixement” de ciutat, on tots els actors (administració, el sector productiu,
el sector formatiu, la societat civil organitzada i els ciutadans a títol
individual, participen activament per a generar innovació (oberta i
col·laborativa), treballant a partir de la co-creació i validació de les solucions
que necessiten ells mateixos, en contextos d'ús reals, utilitzant les TIC com a
mitjà, conformant així un ecosistema de Recerca i Desenvolupament, que
possibilita de manera permanent a la Innovació Social.

Creació d’un centre Fab-Lab. Els Fab-Lab són obradors tecnològics, tallers
de fabricació i innovació a petita escala, un “obrador de coneixement /
tecnològic” de ciutat, equipats amb màquines de fabricació digital i
tecnologies per a la producció d'objectes, eines i aparells electrònics, i que
exploren la relació entre el món digital i físic. Varen començar com un
projecte d'extensió del Centre de Bits i Àtoms del MIT i s'han convertit en una
xarxa mundial de persones que investiguen sobre la popularització d'un nou
mode de producció que afectarà a tots els nivells de la nostra vida: des del
món professional de la producció de disseny, arquitectura o industrial, a
l'esfera domèstica, amb la introducció de la fabricació personal en la nostra
vida quotidiana. El centre de Granollers s’integraria en la xarxa de centres
municipals Fab-Lab existent a nivell mundial.

Impulsar el projecte de Health – Factory de l’Hospital de Granollers, per tal
d’impulsar la innovació en l’àmbit de la salut a la ciutat, entre empreses,
agents de salut i la ciutadania.
El CTUG: Centre Tecnològic i Universitari de Granollers
Per això, des d’ERC – Acció Granollers proposem que el CTUG pugui recuperar
el paper de centralitat en la formació superior en l’àmbit de les noves
tecnologies, essent conscients tant del fet que el tren de la universitat la
nostra ciutat ja el va perdre fa molt de temps, com de la dificultat existent
avui en dia per a la realització d’inversions tecnològiques.

Amb la pèrdua del punt de suport de la UOC, el Centre Tecnològic i
Universitari de Granollers ha perdut la darrera de les seves grans apostes per

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 18 de 29

esdevenir un espai de referència per a la ciutat. El govern municipal no ha
sabut en els darrers anys dotar-lo d’un contingut adient a les funcions per a
les quals havia estat pensat en el seu moment. Tot i amb això, la UOC
continua mantenint una xarxa de seus (17) i punt UOC (41), entre les quals hi
ha la majoria de ciutats mitjanes menys Granollers. Per tant, creiem que la
ciutat hauria de treballar per recuperar el punt UOC al CTUG.
En l’economia del coneixement que marca el segle XXI, cal seguir apostant
pel desenvolupament del CTUG i per això des d’ERC-Acció Granollers
proposem que aquest centre es converteixi en la seu d’una escola-incubadora
que ofereixi formació en competències transversals. És a dir, aquelles
competències desvinculades a les competències tècniques concretes de cada
sector, però necessàries en tots: gestió, emprenedoria, organització,
creativitat, resiliència, gestió del canvi,...

Una altra possibilitat és la formació específica en l’àmbit dels mitjans de
comunicació, aprofitant que a Roca Umbert s’hi troben els estudis de VOTV i
Ràdio Granollers. Es podria perfectament establir-hi un Cicle Formatiu de
Grau Superior d’Imatge i So, vinculat a l’IES Carles Vallbona
Pla Estratègic de Granollers

Redefinir i impulsar l'Oficina del Pla Estratègic, com a òrgan de
planificació estratègica de la ciutat, també en l’àmbit socioeconòmic per
impulsar la implantació de les mesures acordades, prioritzant les que
impulsin el creixement econòmic de la nostra ciutat de una forma urgent.

Reforçar el caràcter d’Observatori local, també en el camp del
desenvolupament local, com a base per al seguiment i avaluació dels
diversos plans sectorials que es vagin desenvolupant.
Pla Director del Circuit / Centre tecnològic d’automoció al Circuit de
Catalunya
La nostra tradició esportiva en el món del motor, i la ubicació estratègica del
Circuit de Catalunya a la nostra comarca, pot permetre el desenvolupament
d’un centre de referència a nivell europeu.
L’existència d’un “clúster soterrat” al nostre país, amb més de vuitanta
empreses catalanes proveïdores de les escuderies de Fórmula 1 i més d’un
centenar d’empreses vinculades al mundial de Moto GP, amb escuderies
catalanes incloses, reforça plenament aquesta necessitat.

Per això, des d’ERC – Acció Granollers proposem d’aprofitar les sinergies del
Circuit de Catalunya, amb l’impuls d’un Centre Tecnològic vinculat al
món del motor. Aquest Centre s’hauria de bastir conjuntament amb
empreses innovadores i capdavanteres en tecnologia, amb el món
universitari i amb l’administració de la Generalitat i el Circuit de Catalunya. El
Centre d’investigació tecnològica en alta competició esportiva lligada al món
del motor(Fórmula 1 i Moto GP), s’hauria de construir en els terrenys que
l’Ajuntament disposa al costat del Circuit de Catalunya (14.000 m2), per tal
de dotar d’elements d’alt valor afegit el sector de l’automoció i evolucionar
cap a posicions més competitives, perseguint el lideratge a nivell europeu.
Les línies bàsiques a desenvolupar per aquest nou centre tecnològic serien,
principalment:

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 19 de 29

Desenvolupar línies d’R+D, tant en producte com en enginyeria.
Crear un centre de simulació per tal de fer les proves pertinents de
l’R+D desenvolupada
Desenvolupar un banc de proves dinàmic per als vehicles de competició.
Desenvolupar nous sistemes de telemetria i telecontrol per aplicar a la
competició esportiva de primer nivell.
Desenvolupar un simulador de desenvolupament per a vehicles d’alta
competició, que permeti realitzar entrenaments sobre circuits virtuals.
Desenvolupar els sistemes necessaris per a realitzar l’avaluació de
components reals dels vehicles en condicions controlades i replicables.
Crear un centre de formació d’alt nivell per a desenvolupar perfils
professionals per a cobrir les necessitats de les empreses catalanes
proveïdores de la Fórmula 1 i del mundial de motos.
Elaborar els estudis pertinents per a crear estructures de reforç com podria
ser un túnel de vent que ens situï en l’avantguarda tecnològica
internacional.
Crear un punt d’atracció per a la captació d’empreses tecnològiques i de
servei a les empreses automobilístiques de Catalunya.

Foment del cooperativisme i la innovació social

Proposem potenciar el desenvolupament del tercer sector i en especial
de les formes de gestió econòmica cooperativa. L'objectiu d'aquest
projecte és crear llocs de treball mitjançant el foment de l'economia social
i solidària i tenint en compte la perspectiva de gènere.

Volem també potenciar la creació de llocs de treballen els àmbits
socioeconòmics següents a través dels programes de nous jaciments
d’ocupació:
Atenció a la gent gran.
Accions socioculturals a l’ensenyament.
Mediació en conflictes veïnals i socials.
Educació ambiental.
Tècnic de medi ambient.
Energies renovables.
Noves tecnologies i comunicació.
Turisme local.
Artesania i comerç.
Creació i difusió de serveis culturals.
Noves necessitats d’oci i lleure.
Cooperació i solidaritat.
Espais verds lúdics o rurals.

Aquesta ajuda pública ha d’anar dirigida de forma prioritària a potenciar el
tercer sector a cavall entre el públic i el privat. El món associatiu i de les
ONG ha de ser conscient que està fent emergir les necessitats socials i que es
consolida com a espai de futura ocupació. Els nous jaciments i el tercer
sector són una resposta necessària per redefinir, ampliar i reforçar l’estat del
benestar enfront de les noves problemàtiques socials, en el benentès que les
necessitats bàsiques (ensenyament, sanitat, seguretat social, subsidis,
beques, pensions) les cobreix el sector públic.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 20 de 29

Per això, cal diferenciar voluntariat de nous jaciments d’ocupació, ja
que una mala política del voluntariat des de l’administració, que tendeixi a
substituir l’estat del benestar pel voluntariat assistencial i institucionalitzat, i
que repercuteixi negativament sobre la cultura de l’associacionisme
compromès, pot obstruir l’aflorament dels nous jaciments.

En la propera legislatura volem impulsar la creació d’un servei d’ajuda i
suport al moviment cooperativista de la ciutat, per tal de potenciar
aquest model de gestió, i buscar sinèrgies entre els diferents actors del
sector a través de la creació del Fòrum del tercer sector.

Contribuir i ajudar a la creació i desenvolupament d’empreses
d’inserció, de capital privat o públic, per potenciar la creació de llocs de
treball per als col·lectius de major risc d’exclusió, pont entre la fase
d’atur i la inserció en el mercat de treball ordinari.

Crear un concurs idees innovadores per a reptes socials, orientat a fer
emergir i recolzar idees i iniciatives que donin resposta a necessitats de la
societat actual des de la innovació, la participació i la creativitat. Amb tres
objectius complementaris:

compartir i donar a conèixer algunes propostes de projectes identificats a
la comarca;

presentar experiències d’innovació social consolidades, i

promoure un espai d’intercanvi, participació i coneixement entre els
assistents.

Situacions a Granollers, relacionades amb l’esport i la cultura, seran
considerades com a empreses per la nova llei. Aquestes entitats i clubs
necessitaran un suport que ajudi a gestionar-les: un nínxol de gestió per
entitats esportives i culturals (des del punt de vista de la gestió), que ha de
venir del propi municipi.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 21 de 29

2. OCUPACIÓ
L’atur a Granollers, sobre una població de 60.000 habitants, és de 5.341
persones (segons dades d’atur registrat a Març 2015),amb una taxa d’atur
registral del 18,57% (desembre 2014). Per tant, la gravetat continua sent
molt alta, i amb conseqüències especialment alarmants per a la població
aturada i les seves famílies.
Per tant, la creació d’ocupació ha de ser una prioritat del proper equip de
govern de la ciutat. Tot l’Ajuntament haurà de treballar per a cercar i crear les
oportunitats que ens facin reduir les dramàtiques xifres d’aturats a la nostra
ciutat. A més, amb un doble repte afegit:
Per començar, cal crear una nova ètica de l’ocupació, uns nous valors en
el món del treball. Un món en què el marc territorial i l’espai local
emergeixen com a un dels principals puntals, creadors d'ocupació arrelada al
territori, que aporti riquesa i coneixement, una suma que ha de servir per a
millorar el benestar de les persones.
Per altra banda, el gran repte no és el de la creació de llocs de treball fàcils i
ràpids, de baixa qualitat, generant incertesa en les persones de més baixa
qualificació, i inestabilitat en les famílies, al mateix temps que només
aconsegueix que els joves amb més talent se’n vagin de la ciutat. El veritable
repte és aconseguir una ocupació estable, de qualitat, lligada a les
necessitats reals de l’economia productiva local, i acompanyada de processos
de formació qualificadora, per tal d’obtenir en cada cas el reconeixement
de les capacitats i habilitats requerides.
La fórmula del Pla de Xoc que utilitza l’Ajuntament, conjuntament amb els
plans d’ocupació, genera la sensació de destinar recursos a fons perdut,
sense un impacte clar a mig termini. Així, tot i que és molt necessària la
incorporació de persones aturades de llarga durada, molt pocs dels llocs de
treball generats han tingut continuïtat, bé perquè no estaven lligats a
necessitats reals de les empreses, bé perquè no s’ha tingut present el
valor afegit de la formació qualificadora. Convé doncs seguir cercant
fórmules compartides entre tots els agents econòmics i socials per tal
d’entomar el repte de l’ocupació.
Dins de Granollers Mercat, el Servei local d’ocupació de l’Ajuntament de
Granollers, durant els darrers anys,ha estat clarament desaprofitat per l’equip
de govern, que no ha pogut desenvolupar totes les seves potencialitats en els
moments de màxima crisi.I l’equipament de la Masia Tres Torres no es un
equipament modern i adaptat a les necessitats que demanda la societat, ja
siguin per als treballadors aturats, els treballadors que es volen requalificar
oles empreses que busquen treballadors.
Cal seguir impulsant i millorant un servei local on la ciutadania pot trobar
totes les eines necessàries per a la recerca de feina, mitjançant la seva
participació activa i, si ho necessiten, acompanyats per un tècnic que els
assessora i els facilita tota la informació que els calgui per fer front a les
exigències del mercat laboral, de manera totalment gratuïta.
Actualment, el SLO s’ha convertit cada vegada més en un servei de caire
assistencial, degut tant a la càrrega històrica que té la Masia Tres Torres
realitzant polítiques d’ocupació adreçades principalment a col·lectius de risc i
de major vulnerabilitat, com a la imatge de l’equipament en si (sales buides
sense mobiliari, goteres, barreres arquitectòniques, ...).

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 22 de 29

Per tal d’aconseguir que el SLO sigui referent municipal tant per les
empreses com per la millora de l’ocupabilitat dels ciutadans de
Granollers, des d’ERC – Acció Granollers fem les següents propostes
d’actuació:
Treball / creació d’ocupació

Arribar a un acord estable de finançament amb el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per al desenvolupament a Granollers de programes
d'orientació, formació i ocupació per a persones aturades. Cal treballar
perquè les polítiques d’ocupació no depenguin d’un finançament inestable.

Mantenir el Pla de Xoc per a la lluita contra l’atur amb mesures
extraordinàries, especialment per a col·lectius amb dificultats, però cercant
propostes que:

Estiguin en consonància amb les necessitats reals de les empreses.
Comportin el valor afegit de la formació qualificadora, amb el
compromís adquirit de formació adequat en cada cas.

Proposar un nou espai per a les accions del Servei Local d’Ocupació,
més enllà de la Masia de Tres Torres. Aquest espai hauria de disposar d’espais
per a l’espera i atenció ciutadana, espais de reunió individuals, i sales de
formació especialitzades.

Potenciar les línies de treball per a l’ocupació de col·lectius amb
dificultats d’inserció, amb la coordinació d’altres serveis i unitats de
l’Ajuntament (serveis socials, educació, ...).

Impulsar una nova línia de treball, orientada a la relació amb el teixit
empresarial del territori, oferint la possibilitat de definir conjuntament
l’oferta amb l’empresa per tal d’anar adequant els processos de selecció al
model de selecció per competències.

Posar a disposició de les empreses els espais necessaris i un equip de
professionals per acompanyar a l’empresa en els processos de selecció
des de l’anàlisi i descripció del lloc de treball, difusió de l’oferta, cribatge de
candidatures fins a la contractació, amb assessorament tècnic sobre la
normativa vigent.

Orientar sobre itineraris formatius i laborals adaptats a cada història
curricular.

Informar sobre canals i vies de recerca de feina existents, així com sobre
l’oferta formativa.

Acompanyar en el pla personalitzat de recerca de feina, per exemple
elaborant un projecte professional individualitzat, per a la qual cosa es
formulen els objectius per a aconseguir la inserció laboral.

Col·laborar amb entitats públiques o privades per a l’optimització de
recursos.

Coordinació amb els serveis d’orientació dels centres de secundària
de la ciutat.

Adequar l’espai de Club de feina a les necessitats actuals dels ciutadans,
amb ordinadors i connexió wi-fi per als usuaris, per poder realitzar les
funcions de recerca de feina adequadament.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 23 de 29

Potenciar la borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa
telemàticament— a què puguin accedir ocupadors i demandants d’ocupació,
en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per
conèixer les necessitats del teixit empresarial.

Sempre amb el doble objectiu tant de trobar feina com de poder continuar
estudiant per a la seva acreditació, especialment per als casos de persones
sense titulació, cal desenvolupar:

Programes de formació ocupacional i de reciclatge de treballadors,

Plans d'Ocupació i altres accions dirigides a aturats de llarga durada.

Altres programes de formació-ocupació per a col·lectius específics.

Impulsar el Programa de Transició Escola–Treball, elaborat conjuntament
pels serveis d’Educació, Joventut, Benestar Social i Promoció Econòmica, per
tal de coordinar i optimitzar els recursos ja existents, establint una
col·laboració estreta entre d’altres serveis municipals i els centres educatius.

Granollers hauria de disposar d’un Centre integrat públic de formació
professional / ocupacional, que integraria la formació professional inicial,
les accions d’inserció i reinserció laboral per als desocupats i la formació
contínua per als ocupats.

Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos
de tancament o deslocalització d’empreses. En aquest mateix sentit, en les
possibles negociacions de noves implantacions o trasllats d’empreses, es
vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació de
terrenys industrials no siguin mai un incentiu al tancament o la
deslocalització de la mateixa empresa.

Això permetria incrementar l'oferta formativa existent de formació
ocupacional, obrint-nos a d'altres famílies professionals més enllà de l'àmbit
sanitari o administratiu. Algunes opcions que poden ser interessants són
l'àmbit de la industria alimentària, activitats auxiliars de magatzem o
mecanitzats.

Treballar la planificació d’aquesta formació amb els agents implicats,
patronals, sindicats i centres de formació
Foment de l’emprenedoria

Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i
en la ciutadania en general, com a hàbits i competències clau per a la
formació dels futurs components de la societat del coneixement.

Acostar la tecnologia i el coneixement a la ciutadania i les empreses
del municipi per facilitar la comprensió i aplicació de la tecnologia a l’activitat
quotidiana de persones, emprenedors i empreses.

Promoure el coworking com a metodologia d’innovació social per a la
generació de treball col·laboratiu, amb l’objectiu de potenciar que les
persones en fase inicial d’emprenedoria o professionals de diferents sectors
treballin conjuntament per a la realització de projectes

Establir i desenvolupar un política per ajudar a la creació d’un espai de
cotreball, identificant-ne, per mitjà d’un estudi, els punts forts i dèbils, amb
l’objectiu que tendeixi a una especialització concreta.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 24 de 29

Establir un programa de potenciació i acompanyament per a les
persones que vulguin establir-se en l’espai de cotreball, donant a conèixer a
la ciutadania els seus potencials.

Establir punts d’assessorament i informació tècnica i financera per a
les persones que vulguin crear petites empreses de tipus associatiu o
cooperatiu, així com d’autoocupació.

Promoure, des dels ens locals, la desaparició de barreres administratives
de tot tipus, la suma d’imposicions tributàries en aquest àmbit per a
l’establiment d’empreses.

Dur a terme una política de foment de l’emprenedoria en les
ordenances municipals.

Aprofitar les instal·lacions i infraestructures municipals en hores sense ús
per a activitats promogudes des dels municipis en favor de l’autoocupació
de persones aturades.

Impuls de l’emprenedoria: “universitat” de l’emprenedoria, formar els
joves per ser emprenedors, amb propostes de formació i foment:

Concurs d’emprenedoria entre joves de secundària dels instituts de
Granollers, amb beques com a premi.

Aprofitar locals comercials buits al centre comercial, desocupats, per generar
la “botiga dels joves emprenedors”, experimentant la creació i muntatge
d’un comerç i mostrant les seves propostes.

Promoure el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats, amb
bagatge professional, per fer tutories per a persones emprenedores i
recercadores de treball.
Col·lectius amb especials dificultats d’inserció
Per als col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral, ens proposem
els següents objectius:

Millorar les possibilitats d’integració laboral de determinats col·lectius amb
especials dificultats o en situació de marginació laboral, mitjançant accions
que afavoreixin canvis en la cultura empresarial i programes d’adequació de
la competència professional dels individus a les necessitats de l’entorn.

Promoure un canvi en la cultura empresarial cap a l'eliminació de
prejudicis, actituds insolidàries i discriminacions.

Establir ajudes a la contractació, afavorint a les empreses que facin
contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món laboral,
impulsant l’economia social.

Difondre entre les empreses els avantatges de la contractació de majors de
45 anys i promoure accions de reciclatge específiques per aquest col·lectiu.

Millorar la integració laboral dels aturats de més de 45 anys.

Incentivar l’accés de les dones al mercat de treball, mitjançant accions de
motivació, orientació i qualificació.

Millorar la integració laboral dels immigrants, especialment dels provinents
de països no membres de la Unió Europea.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 25 de 29

Incidir en les possibilitats ocupacionals de les persones amb disminució, de
les persones drogoaddictes en procés de rehabilitació i de les persones
excarcerades.
I fem les següents propostes d’actuació, quan a iniciatives per a la
formació d’aquests col·lectius:

Programa d’incorporació de col·lectius amb dificultats a les noves
tecnologies, dins del Pla de modernització de la ciutat, per tal d’evitar que
diversos col·lectius no s’incorporin al procés d’adopció de noves tecnologies.

Potenciar l’Escola d’Adults, com a espai per a la formació ocupacional en
totes les seves vessants (veure l’apartat d’Educació).

Reforçar a Granollers el Pla de Garantia juvenil, una iniciativa a nivell
europeu per reduir l'atur juvenil, pel qual el SOC ofereix treball, pràctiques o
formació a joves més grans de 16 anys i menors de 25 anys, o menors de 30
anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%,
inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Promoure el treball social amb baixa qualificació/especialització de
persones sense treball, respectant el principi de no-substitució de llocs de
treball efectius, atenent necessitats socials bàsiques que qui les demana no
pot retribuir (persones dependents, col·lectius exclosos o en risc…).

Detecció del nombre de famílies de l’àmbit local de què es tracti que es
troben per sota del llindar de la pobresa perquè formin part d’un
col·lectiu d’atenció prioritària que permeti la plena escolarització,
l’alimentació normal, l’habitatge i l’acompanyament necessari per a la
inserció sociolaboral que calgui.

Promoure la contractació responsable, tant a l’ajuntament (fomentant la
participació en concursos públics d’empreses vinculades a centres especials
de treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb possibles
bonificacions fiscals.

Establir ajudes a la contractació, afavorint les empreses de Granollers que
facin contractacions a col·lectius amb especial dificultat d’accés al món
laboral.

Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb
especial atenció als col·lectius amb risc d’exclusió social, i també dels
que tenen una integració més difícil al mercat laboral: joves, dones i més
grans de 45 anys.

Adaptar la formació que s’ofereixi des del municipi amb les competències
necessàries per cobrir les vacants de les empreses locals.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 26 de 29

3. FORMACIÓ PROFESSIONAL
Cal començar explicant que Granollers sempre ha considerat fonamental la
formació dels joves en relació al món de l’empresa, com ho demostra la
titularitat de l’Escola Municipal del Treball. Això comporta, a més, que
l’Ajuntament disposa en nòmina de personal dedicat exclusivament a FP, com
és el professorat d’aquest centre municipal.
Tot i amb això, cal dir que no ha estat fins els darrers anys, i sobretot amb
l’adveniment de la crisi econòmica, que la formació professional no ha estat
considerada com un dels instruments més potents per tal de donar sortida a
vocacions professionals dels joves, i de transformació de la realitat d’un
territori com Granollers, on la indústria té encara un gran dinamisme.
Avui en dia, però, són diversos els centres que ofereixen cicles formatius, de
titularitat tant pública, siguin municipals com de la Generalitat, com
concertada, i diverses les famílies sobre les quals podem trobar formació
professional. I Granollers es converteix amb una ciutat capital amb gran
poder d’atracció sobre la resta de poblacions de la comarca. Ara bé, queden
encara molts buits per omplir, d’activitats productives per les quals els joves
han de marxar a fora per formar-se.
Amb el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers
es va establir un òrgan consultiu com a espai de concertació i participació per
tal de definir una línia de cooperació entre el sistema educatiu i el món
econòmic, i on hi són representat les administracions amb competències, els
agents econòmics i socials i empreses, i les entitats educatives de la ciutat.
Des del Consell s’intenta incidir en la planificació en el territori de la formació
professional i ocupacional, a partir de grups de treball, que intenten donar
valor a la FP, generant propostes de qualitat que s’adaptin a les necessitats
del sistema productiu, a més de propostes que garanteixin la transició entre
l’escola i el món del treball.
Ara bé, el sistema de planificació de la formació professional de Catalunya es
basa encara en una visió que no té del tot present el territori per a definir les
seves necessitats i com cobrir-les. Per això, en un moment en què s’està
plantejant la futura llei de la formació professional a Catalunya, el paper dels
Ajuntaments pot ser ben rellevant.
Per això, ens plantegem els següents objectius:

Donar valor als estudis de formació professional, com un instrument
útil per a la qualificació tècnica i superior dels recursos humans que hauran
de fornir les empreses en el futur.

Alinear el conjunt de l’oferta d’FP que es realitza a la nostra ciutat, per
tal de garantir l’oferta de cicles formatius de les famílies amb
correspondència a la dinàmica empresarial de l’entorn.

Associar l’FP que s’imparteix a una marca de qualitat i atracció del
dinamisme de Granollers, lligada a la història de la ciutat i el seu
desenvolupament econòmic.
I fem les següents propostes d’actuació:
Formació professional

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 27 de 29

Donar un impuls al Consell de l’FP i l’Ocupació de Granollers com a
òrgan de concertació, planificació i participació en l’àmbit de la formació
professional, consensuant polítiques amb el Consell Econòmic i social de la
ciutat.

Ampliar el camp d’actuació del Consell de l’FP i l’Ocupació als municipis de
la conurbació de Granollers

Connectar les necessitats dels sectors productius de la ciutat i el seu
entorn–industria, comerç i serveis- amb l'oferta de FP existent, tant la
formació ocupacional com l’FP Reglada.

Treballar per augmentar l’oferta i impulsar nous estudis d’FP en les
famílies de:Promoure que els sectors productius de la ciutat es facin seus els cicles
formatius d’FP, augmentant la relació entre les empreses i els centres
de formació professional:Hostaleria i Turisme
Comunicació, imatge i so
Comerç i màrqueting
Serveis socioculturals
Arts i artesania
Sanitat
Alimentació
Seguretat i medi ambient

Promoure visites d’estudiants a les empreses
Conferències als centres, per explicació d’experiències, per part de
directius
Pràctiques de professors a les empreses
Creació de Consells empresarials / industrials, als centres d’FP de la
ciutat

Promoure des de l’Ajuntament la creació de sinergies entre sectors
econòmics i centres de formació professional, en els processos en què
hi té incidència. Per exemple, impulsant:

el Centre tecnològic del sector de l’automoció en el Pla Director del Circuit
de Catalunya.
cicles d’FP relacionats amb esdeveniments (hostaleria i turisme, esports...)
de la ciutat.

Dins del Pla d’Inversions i Manteniment dels centres educatius de la
ciutat, tenir presents les necessitats de la formació professional, definint
criteris i prioritats a curt i llarg termini. Pel que fa a la renovació dels
equipaments dels centres.

Impulsar l’FP Dual a tots els centres de la ciutat i en totes les famílies
professionals, lligada sobretot a les petites i mitjanes empreses de l’entorn de
Granollers.

Incentivar que les empreses de la ciutat s’apuntin a l’FP Dual, amb
avantatges (incentius fiscals, descomptes a la Fira de l’Ascensió, difusió per
mitjans de comunicació, etc.)

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 28 de 29

Promoure la internacionalització de la formació professional dels
centres de Granollers:Assoliment de la Carta Erasmus per tots els centres d’FP
Intercanvis amb centres internacionals
Promoure les pràctiques a empreses de l’exterior
Promoure l’aprenentatge d’idiomes en l’àmbit tècnic corresponent

Potenciar els serveis d’orientació dels centres de secundària, en
coordinació amb els serveis municipals, tant d’educació com laborals, i
d’acord amb les necessitats empresarials.

Fomentar les vocacions professionals dels joves, a partir de l’orientació,
especialment en els sectors industrials. Impuls a la Fira Guia’t.

Impulsar els cicles de formació professional bàsica en la transició escola
– treball, destinats a joves que no han finalitzat l'ESO i que volen seguir els
seus estudis cap a un camp de la formació professional, i que substitueixen
els actuals PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial), amb
l’objectiu d’integrar els joves en el món laboral i intentar recuperar-los per al
sistema educatiu.

Impulsar els processos d’innovació lligats a l’FP Dual, a partir de la seva
difusió i reconeixement. Impulsar un Premi d’Innovació als projectes que
realitzin els joves a les empreses on fan l’FP Dual, consistent en una Beca
d’estudis.

Els centres haurien de ser únicament dedicats a la Formació
Professional, sense les dependències de la ESO o altres estudis.

Granollers ha de disposar d’un o diversos centres integrats públics d’FP,
que disposi d’oferta d’FP reglada i formació ocupacional, de les famílies
vinculades a l’activitat econòmica de l’entorn.

Des d’ERC – Acció Granollers proposem que l’Ajuntament de Granollers
estudiï l’adquisició del magatzem de telefònica, al costat del Parc Firal,
per a establir aquest nou gran centre de formació professional, en un espai
que podria compartir també amb la Fira.
Formació ocupacional

Encarregar, des del el Consell de la Formació professional de Granollers i
coordinat amb el Consell Econòmic i Social, l’elaboració del Pla de Formació
Continuada i Ocupacional, per coordinar la demanda i l’oferta de formació
continuada i ocupacional.

Desenvolupar nous cursos de formació Ocupacional, principalment
especialitzats en el camp de la internacionalització de l’economia de les
PIMES i del comerç urbà de qualitat, dins del projecte d’integració realitzat
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els representants del món
socioeconòmic i comercial de la ciutat.

Promocionar les actuacions d'autoformació i formació ocupacional no
presencial (a casa o a distància), mitjançant l'elaboració del material
didàctic necessari i garantint la infraestructura informàtica adient, aprofitant
els espais creats al Centre Vallès.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 29 de 29

Reclamar la creació a Granollers d’un Centre de suport de l’IOC –
Institut Obert de Catalunya, per tal d’oferir determinats serveis.
Actualment, en els estudis de GES, Batxillerat i PACFGS, les persones que
estudien a distància poden acudir als centres de suport per tal d'informar-se,
rebre orientació i trobar-se amb els tutors o les tutores o per fer les proves
presencials per a l’avaluació. En el cas dels estudis d’FP, els centres de suport
s’encarreguen de recollir la documentació en els processos de matrícula de
l’alumnat nou i, en alguns casos, són seu per a les proves d’avaluació final.
Aquest centre estaria situat al Centre Vallès.

Realitzar Programes de Garantia Social per a joves que acaben
l’ensenyament obligatori sense cap titulació.
Formació continuada

Establir un Programa per fomentar la qualificació professional dels
treballadors en actiu, fomentant la formació al llarg de la vida i incentivant
el retorn al sistema educatiu, especialment dels de més de 40 anys, a partir
del procés de reconeixement de l’experiència laboral, coordinat entre el
Servei local d’ocupació i els centres d’FP.

Connectar per via de les Qualificacions professionals la Formació Ocupacional
en Certificats de Professionalitat i la Formació Professional Reglada ofertada a
Granollers, com un mecanisme per incentivar la requalificació i la formació al
llarg de la vida

Promoció municipal de plans agrupats de reciclatge de treballadors,
per tal que les PIMES es puguin beneficiar dels fons dedicats a la formació
contínua, coordinant diverses empreses interessades.

Continuar implementant accions formatives d’adaptació dels treballadors
a les transformacions tecnològiques, cofinançades per la Unió Europea.

Formació en mòduls relacionats amb continguts demanats pels sectors
productius i a reptes de ciutat, dotant l’oferta reglada en els mòduls
formacionals. Per exemple, en serveis, o medi ambient.

Programa per al reciclatge de directius i comandaments intermedis de
PIMES en tecnologies i tècniques de gestió innovadores.