ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 1 de 23

Una educació per al millor Granollers
INTRODUCCIÓ
L’Educació és un procés que s’allarga tota la vida, per això quan pensem en les
propostes que volem portar a terme a la nostra ciutat no pensem només els
infants sinó que entenem que qualsevol persona –tingui l’edat que tingui- ha de
gaudir de les propostes educatives que pot aportar-nos la ciutat. Estem
convençuts que la formació de les persones és una eina de progrés tant
personal com col·lectiu, i que és un factor molt important en el creixement
individual de la persona. I estem segurs que l'Ajuntament, malgrat no té gaires
competències en aquest àmbit ha d’implicar-s’hi activament per tal de fer créixer
la ciutadania i donar resposta a les necessitats que en aquest àmbit se’ns
plantegen.
A Granollers vàrem viure moments en que l’educació va centrar el debat del
futur de la ciutat. Ja el primer Pla Estratègic va concebre el desenvolupament del
Projecte Educatiu de Granollers. I el 2n Pla Estratègic també situava l’educació
de bell nou com a motor de la ciutat, definint Granollers com a Ciutat educadora.
Nosaltres considerem que l’educació esdevindrà un factor estratègic si som
capaços de fer xarxa entre tots els agents educatius de la ciutat i d’implicar
d’una manera activa als diferents programes educatius totes aquelles entitats i
persones a títol individual, que consideren l’educació com a un dels eixos
principals del progrés de les societats.
Si volem transformar el nostre entorn, cohesionant les persones que hi vivim,
només ho podem fer des de l’educació. Ara que estem construint entre tots un
nou país, amb una ciutadania lliurepensadora i responsable, l’educació tampoc
queda al marge del procés. La formació de les persones que hauran de dirigir en
el futur el nostre país i governar les nostres ciutats s’està forjant avui a les aules.
L’Educació, com l’acció social, han estat dos dels àmbits on més ha influït la
manca de recursos durant aquests anys. Per això, també és tan rellevant els
esforços de coordinació i de treball en xarxa que ens permeti arribar allà on els
diners no ens deixin. Les administracions públiques, amb el Govern de la
Generalitat i els Ajuntaments, han de ser capaces de treballar en comú, definint
reptes i objectius, cooperant de forma transversal amb la resta d’àrees, i
implicant al màxim la ciutadania i els diversos agents socials i educatius.
Hem de parlar també de les dificultats afegides que la crisi econòmica ens
portarà a l’hora de desenvolupar les nostres propostes, per això hem de tenir el
cap fred i el cor calent i saber on posem els esforços i els diners. Les mirades a
mig i llarg termini de la crisi han de posar damunt la taula que el futur del nostre
país passa per unes empreses creatives i competitives, que seran tirades
endavant per persones joves, ben preparades. L’educació, doncs, també marcarà
el futur de l’economia, i per això són tant rellevants els valors de la cooperació i
la solidaritat, de l’esforç, de la capacitat d’iniciativa, en una societat oberta,
diversa i plural.
Perquè, enfront d’un model de ciutat low cost, on s’ensenya els joves el benefici
fàcil i ràpid, volem una ciutat amb el valor afegit que suposen les persones, la
seva creativitat i capacitat de generar futur, com a principals components.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 2 de 23

Creiem que l’educació és la principal eina per a proveir d’esperança i expectativa
de futur els més joves.
I no només els infants i joves, sinó que hem d’aconseguir que la ciutat s’impliqui
en el repte de fer entendre que l’educació és un component que es manté al
llarg de tota la vida. I hem d’aconseguir la capacitació de tots aquells que no ho
van fer en el seu moment i ara es troben fora del mercat de treball, sense
expectatives de futur.
Ara bé, des d’ERC – Acció Granollers creiem que tan important de definir el
nostre programa d’actuació és l’explicar com volem fer-ho. Per això, tal i com es
detalla en tot el programa, plantegem tres dinàmiques de treball molt clares i
evidents, que són la nostra marca com a proposta política, i que volen trencar
amb la manera de fer –personalista, unidireccional, poc creativa- que ha
caracteritzat la política general a Granollers els darrers anys.
Així, volem fer-ho tot, per començar, de forma transversal, des de totes les
àrees municipals, amb mirades compartides des del món de l’Educació, però
també dels serveis socials, de la cultura, de l’urbanisme, del món de l‘empresa,
de joventut, ... Si entenem que s’educa des de tot arreu, ho hem de practicar des
de dins l’Ajuntament.
En segon lloc, ho volem fet tot de forma participada, amb els diversos
col·lectius que formen la ciutat: els experts de l’educació, però també els pares,
les entitats, les empreses i comerços, els mateixos joves, ... Cal seguir treballant
amb la idea que el món educatiu és un fenomen molt ampli, que implica molts
sectors de la societat granollerina treballant en xarxa. Els ajuntaments tenen
molt limitades les competències en educació i es pot pensar que és poc el que es
pot arribar a fer. Però si la feina es fa entre tots, els resultats són molt més
potents. I la nostra experiència ens diu que avui en dia una acció política només
té sentit si és la suma dels esforços de tothom.
I en tercer terme, volem fer-ho amb imaginació, innovant. Perquè creiem en
les persones i en la seva capacitat d’aportar creativitat a la seva feina, cal que
deixem que les idees ciutadanes flueixin i siguin acollides pels equips tècnics de
l’administració. Durant massa temps, ens han fet creure que són només els
tècnics municipals els qui saben resoldre els problemes, i que la gent ha de fer
cas a la única mirada possible. Avui en dia, però, s’entén que qualsevol
propostes es pot enriquir si li afegim els filtres que hi aporten la resta de
persones, a vegades amb propostes del tot sorprenent i innovadores.
És per tot això que, des d’ERC – Acció Granollers ens proposem els següents
OBJECTIUS

OBJECTIUS
 Garantir la igualtat de tots els ciutadans de Granollers davant del fet
educatiu, vetllant per l’eliminació dels aspectes discriminatoris i per la
incorporació d’accions d'integració.
 Fer una política participativa de tots els àmbits implicats en l'educació,
democratitzant a través dels diferents òrgans de participació ciutadana,
dels Consell Escolars dels
Centres Educatius i del contacte amb els
professionals, la presa de decisions, tant pel que fa al disseny d'accions com
a la seva gestió.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 3 de 23

 Millorar l’organització de l’estructura de l’entramat educatiu al nostre
municipi.
 Treballar per tal que es reconegui als ajuntaments la condició
d'administracions educatives i promoure iniciatives per tal d’aconseguir
la descentralització de les estructures organitzatives del sistema
educatiu.
 Coordinar des de la regidoria d’Educació tots els serveis i àmbits que a la
nostra ciutat tenen contacte amb el món educatiu per donar millor servei a
les famílies, afavorir el procés educatiu dels alumnes i facilitar als
professionals de l’educació la seva tasca .
 Com a administració local, hem d’implicar-nos en tots els aspectes que
calgui del món educatiu, oferint i donant suport a les iniciatives que
l'enriqueixin.
 Desenvolupar una política racional i adequada de la gestió, finançament,
manteniment i inversions dels equipaments i serveis educatius.
 Donar protagonisme als diferents estaments i professionals del món
educatiu (centres educatius, serveis educatius, moviments de renovació
pedagògica, AMPAS, Casal del Mestre, FAPAC, altres entitats lligades al món
educatiu, professionals, etc.).
 Intervenir de forma transversal en la transició de l’escola al món laboral,
a través dels diferents serveis municipals, amb la finalitat de facilitar als
joves la transició a la vida laboral activa després del primer període de
formació, i acostant els món de l’empresa i dels centres de formació.
 Assumir, des de l’administració local, un paper de lideratge polític
respecte a la promoció del treball educatiu integrat dels diferents agents
que intervenen en el municipi. El centre educatiu és un espai privilegiat, però
no pot ser l’única institució sobre la que recaigui l’educació. S’han de superar
les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius i desenvolupar
projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic,
l’esport, etc. que permetin un treball educatiu d’entorn.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
A. EN L’ORGANITZACIÓ ESCOLAR
Tradicionalment, en matèria d'educació, els ajuntaments han hagut d'afrontar
una part important de les despeses que aquest servei comporta, sense, per
contra, poder incidir en la gestió i la presa de decisions en el seu
funcionament.
Per això cal continuar cercant fórmules perquè l'Ajuntament com a
administració més propera al ciutadà tingui més capacitat d’incidir en la vida i
els problemes del món escolar i que, alhora, reivindiqui davant les
administracions superiors allò que la ciutadania i les escoles reclamen.
L’Ajuntament ha de donar suport a les iniciatives que enriqueixin l'educació
dels alumnes amb l’aportació d’aspectes i elements locals que, de ben segur,
complementaran la seva formació. I per això, des d’ERC - Acció Granollers ens
plantegem els següents objectius:

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 4 de 23

 Impulsar la descentralització de les estructures organitzatives que
gestionen el sistema educatiu, sense duplicar serveis ni dependències
funcionals. Els Serveis Territorials d’Ensenyament s’han de convertir en
veritables entitats descentralitzades, d’àmbit comarcal, i amb actuació sobre
el territori.
 Promoure el reconeixement de l’Ajuntament com a administració
educativa, per tal que pugui gestionar de manera més directa i amb més
coneixement tots els àmbits relacionats amb el món educatiu i per elaborar
plans d'actuació conjuntament amb la Generalitat de Catalunya.
 Treballar per anar ampliant la participació de l’Ajuntament en la política
global d’Educació de la Generalitat, en aspectes com: l’ordenació
educativa, la política de personal, la matriculació d'alumnes, mapa escolar, la
formació i actualització del professorat, etc.
 Mantenir una política que afavoreixi el diàleg, l'entesa i la coordinació de
les diferents institucions que tenen competències en matèria
d'ensenyament en favor dels interessos dels ciutadans, joves i infants,
Els vents, però, no bufen en aquesta direcció a nivell de les polítiques
educatives estatals. I aquest és un altre motiu pel qual des d’ERC – Acció
Granollers volem accelerar el procés de desconnexió amb un estat que no
creu en la capacitat dels ajuntaments per responsabilitzar-se de l’educació
dels seus infants. I per això volem participar dels processos de definició de
com ha de ser el nou país, en el qual l’educació en serà un pal de paller.
Al mateix temps, som conscients que la nostra responsabilitat actual és la de
gestionar els recursos existents en referència a l’educació amb el màxim
grau d’eficiència social possible. Amb el mínim de recursos disponibles,
hem d’arribar al màxim de persones possibles.

Per tot això, creiem que convindria una reflexió global de l’organització
municipal en l’àmbit de l’educació, per veure com podem arribar garantir
millor que els recursos s’inverteixen on fan més falta, repensant
l’estructura municipal d’Educació, aprofitant-t’ho per generar una
dinàmica participativa molt més eficient des del punt de vista del rendiment
social.

Al mateix temps, cal cercar el finançament suficient per tal que
l’Ajuntament pugui donar una resposta adequada a iniciatives educatives
com són les escoles bressol o l’escola de música.

B. EN LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT EDUCATIVA
Una de les línies d’actuació que defineixen ERC - Acció Granollers és la
voluntat d’augmentar la participació ciutadana en la definició i pràctica de
les diverses polítiques; en aquest cas de l’educativa. Això ha de permetre
que els centres, la seva comunitat educativa, les administracions i les
entitats ciutadanes, treballin de forma conjunta i participada per a l’educació
dels nostres infants i joves. Per això, proposem:
 Continuar desenvolupant els eixos d’actuació del Projecte Educatiu
de Granollers, recuperant el seu esperit inicial i continuant amb el treball
iniciat amb la ciutadania.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 5 de 23

 Per això, proposem desvincular la figura del Director del PEG de
l’estructura de l’àrea d’Educació per tal d’impulsar de forma efectiva els
projectes de forma transversal.
 Impulsar la codecisió entre l’ajuntament i els centres educatius en tot
allò que fa referència a la seva activitat diària, com per exemple el
manteniment de les infraestructures, així com a les activitats que es proposin
en l’àmbit educatiu.
 Donar més contingut i capacitat de decisió al Consell Escolar
Municipal, com a òrgan consultiu municipal, per tal de democratitzar la
gestió i el disseny de les accions del món educatiu. Així, el Pressupost de la
Regidoria d’Educació, els Plans d’Inversió i Manteniment, la definició de
criteris per a la concessió de beques, subvencions a les escoles, etc.,
s’haurien d’aprovar en el Consell Escolar Municipal.
 Augmentar la dotació pressupostària de la regidoria d’Educació per tal
de poder avançar en les propostes del mateix Consell Escolar.
 Donar a conèixer el treball de les diferents comissions del Consell Escolar
Municipal, mitjançant la seva difusió –a partir dels mitjans de
comunicació i eines 2.0 municipals- de les reflexions sobre el món educatiu
a Granollers.
 Coordinar les diferents àrees municipals: educació, esport, cultura,
salut, serveis socials, joventut, seguretat ciutadana, serveis i manteniment,
que incideixen en el món de l'ensenyament, per tal de millorar la
transversalitat de les accions i la seva eficiència, generant espais de
participació compartits en els diversos consells municipals.
 Promoure la creació d’una Xarxa (3-18) entre els centres de Granollers amb
l’objectiu
d’identificar
projectes
i
metodologies
que
afavoreixin
l’aprenentatge dels alumnes i garanteixin la continuïtat de l’itinerari
pedagògic entre la primària i la secundària. Aquesta Xarxa també ha de
poder proposar i emprendre actuacions destinades a combatre l’absentisme
escolar, l’exclusió social, etc., i hauria de comptar amb la implicació dels
serveis educatius, sanitaris, socials, de seguretat, etc.
Pla Educatiu d’Entorn
 Potenciar i ampliar el Pla d’Entorn que es porta a terme de forma
participada amb la comunitat educativa, les entitats, les AMPA'S i la
ciutadania. El Pla Educatiu d'Entorn és una proposta educativa que pretén
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats dels membres
més joves de la nostra societat, amb una especial sensibilitat als sectors més
desfavorits, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits
de la vida dels infants i joves. Amb lideratge compartit de l’Ajuntament i el
Departament d’Ensenyament i la participació de les entitats cíviques, el Pla
Educatiu d’Entorn té com objectiu principal l’autonomia i el desenvolupament
en el marc d’una societat catalana plural i promoure la cohesió social a
través de l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana en un marc
plurilingüe.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 6 de 23

 Promoure, a través del Pla d’Entorn, la implicació de les AMPAs i les
entitats ciutadanes en l’oferta de serveis a les escoles, en
col·laboració amb els equips docents dels centres.
 Promocionar les iniciatives i actuacions de les persones i entitats que
afavoreixin els processos educatius, tant a les escoles com a la ciutat:
mestres, professors, docents, AMPA’s, Casal del Mestre, FAPAC, Centre de
recursos Pedagògics, EAPS, altres entitats relacionades amb el món educatiu,
professionals, etc.
 Impulsar l’Escola de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un
paper destacat en la millora del sistema educatiu. Les AMPAs no poden ser
vistes des de les administracions com unes entitats que es limiten a
gestionar uns recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.
 Potenciar el suport a les famílies, a tots nivells, de forma coordinada entre
administracions i dins el propi ajuntament, de forma transversal, mediant
entre l’escola i l’entorn familiar. Per tal de millorar l'educació dels infants i
joves cal millorar les condicions socials, econòmiques i culturals de les seves
famílies. No ho podem fiar tot a l'escola.
 Impulsar que tots els centres educatius estiguis vinculats als projectes
culturals, esportius i socials que la ciutat va generant. L’educació és
clau en la vida de les persones i imprescindible per a sentir-se part
integrant d’una comunitat.
 Potenciar la col·laboració de les associacions juvenils de l’educació en
el lleure, tot abordant les tres potes necessàries perquè puguin funcionar
correctament: reconeixement, finançament i espais.
 Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per
col·laborar educativament en activitats educatives complementàries en
aquells entorns amb més necessitats, amb l’impuls del Programa del
Voluntariat Educatiu, proposat des del Consell Escolar Municipal.
 Promoure l’aprovació d’un Pla local sobre usos del temps a Granollers,
seguint les recomanacions del grup “Ara és l’hora, iniciativa per la reforma
horària” i altres guies editades per la Generalitat de Catalunya.
 Afavorir la conciliació d’horaris laborals i familiars amb els horaris
escolars dels infants. Per tal de donar exemple des de l’Ajuntament,
garantir que els treballadors municipals puguin disposar de prou flexibilitat
horària laboral per contribuir a la conciliació de la vida personal i laboral.
 Avançar en la dinamització en la coordinació entre centres educatius i
empreses, amb la creació de Consells empresarials per als centres d’FP.
C. EN LA PLANIFICACIÓ
El Mapa Escolar
 Treballar conjuntament amb la Generalitat, a través de la Taula de
planificació, en el correcte desenvolupament del Mapa Escolar de
Granollers, per tal de garantir la completa escolarització de tot l'alumnat de
0 als 16 anys, i fer alhora una previsió dels nous centres escolars en funció

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 7 de 23

de l’evolució de la població (migracions i naixements), de les noves zones de
creixement que preveu el POUM.
 Impulsar la integració de centres escolars, de 3 a 16 anys. Treballar per a
la construcció d’una escola - institut de 3 a 16 anys a la zona de La
Bòbila.

Continuarem treballant amb l’Escola Montserrat Montero i el Departament
d’Ensenyament i els pares i mares per tal de trobar la millor fórmula per
tenir a la comarca una escola d’Educació Especial pública i de qualitat
amb tots els serveis necessaris per als alumnes discapacitats.

 Pla d’inversions i manteniment dels centres escolars, d’acord amb la
planificació del Mapa Escolar, i l’adaptació a les necessitats reals de les
escoles.
En la matriculació
 Pel que fa referència a la matriculació, cal intervenir de forma més directa
en els criteris de distribució tal i com proposen algunes entitats com el Casal
del Mestre i altres col·lectius educadors, amb un plantejament en la comissió
de matriculació del repartiment d’alumnes amb un tractament igualitari per a
tots els centres educatius de Granollers, per evitar la seva marginació i
facilitar la integració, alhora que se’ls facilitin els tràmits per a la seva
incorporació plena –inclosos pares i mares- a la comunitat educativa.
 Per a això, cal generar places escolars que possibilitin una justa i
equilibrada distribució dels alumnes amb necessitats educatives
especials, per permetre la seva integració.
 Potenciar l’Oficina Municipal d'Escolarització, el servei municipal
d'informació i gestió de l'escolarització en els centres d'educació infantil,
primària i secundària de la ciutat sostinguts amb fons públics, com a
organisme regulador del procés de matriculació a l’educació infantil, primària
i secundària.
 Potenciar l’orientació a les famílies sobre l’oferta educativa de la ciutat.
 Garantir la transparència i la legalitat en el procediment d’admissió de
l’alumnat als centres sostinguts amb fons públics.
 Aplicar la tarificació social en els preus de la matrícules de les Escoles
Bressol, l’Escola de Música i les activitats de lleure (extraescolars i casals)
L’Absentisme escolar
 Potenciar la COPAG Comissió de Prevenció i Tractament de
l'Absentisme Escolar, que té per objectiu el vetllar per l'escolaritat dels
alumnes d'educació primària i secundària que viuen a la ciutat de Granollers,
formada per tècnics de Serveis Socials, la Policia Local, Educació, l'EAP del
Departament
d'Ensenyament
i
l’Inspector/a
del
Departament
d'Ensenyament.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 8 de 23

 Reforçar la transversalitat de les polítiques a nivell municipal, ampliant la
Comissió amb la presència d’altres àmbits implicats, com Joventut,
Acollida, Ocupació, etc.
 Actualitzar el Pla de prevenció de l’absentisme escolar, dotant-lo dels
recursos necessaris, conjuntament amb la policia local, els diversos serveis
socials i la col·laboració d’altres serveis municipals, com el de joventut i el
d’acollida als immigrants.
 Vetllar per un acompliment rigorós de l'escolarització obligatòria, fent un
seguiment exhaustiu dels problemes d'escolarització dels infants i
joves, per tal d'evitar possibles problemes de marginació per qualsevol
motiu, i garantir un procés d'integració comunitària el més fluid possible.
 Coordinar i potenciar els serveis d’orientació per als joves en edat
adolescent com a element de prevenció.
Els serveis escolars
 Demanar al Departament d’Ensenyament el reforç del Centre de Recursos
Educatius per a Deficients Auditius CREDA Maresme - Vallès Oriental,
per tal que doni servei a tots els alumnes i famílies d’aquests alumnes de
Granollers i del Vallès Oriental, amb problemàtiques de parla i /o audició. El
CREDA és un servei educatiu de la Generalitat de Catalunya que ofereix
atenció als infants que presenten deficiències auditives o trastorns de
llenguatge greus i orientació a les seves famílies i a les escoles bressol i
centres educatius, amb mancances de recursos evidents per a poder atendre
la demanda detectada i els alumnes als que es reconeix la necessitat.
 Garantir, amb la col·laboració amb altres administracions, els suficients plans
d'ajut pel que fa a beques de material escolar, llibres de text i
menjador. Estudiar l’ampliació a noves casuístiques i estudis.
 Desenvolupar el Pla de Biblioteques Escolars, que complementi el Mapa
de lectura pública de Granollers. Aquest Pla hauria de contemplar:

La coordinació amb el sistema bibliotecari públic, formant part de la
xarxa de biblioteques públiques de Granollers, quan a oferta de
documents, sistemes de treball, activitats de promoció de la lectura, etc.

L’obertura de les biblioteques escolars en hores d’estudi, i a
estudiants d’altres centres, com és el cas de la Biblioteca Joan Camps a
l’Escola del Treball.

La creació de noves biblioteques escolars, repartides de forma
equilibrada en escoles del territori. Aquestes biblioteques s’haurien
d’adequar amb els recursos (personal, noves tecnologies, punts d’estudi,
connexió a internet) i horaris suficients.

El manteniment i l’augment dels espais i horaris per a l'estudi als IES,
amb la dotació corresponent de personal i material didàctic.

 Establir conjuntament amb els centres i els Serveis Educatius de la zona de
Granollers un Servei d’orientació a les famílies per donar-los suport
en l’educació dels fills. La voluntat és la de donar resposta a les
preocupacions de les famílies davant les situacions difícils.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 9 de 23

 Potenciar els serveis d’orientació per als estudiants de secundària i
les seves famílies, establint conjuntament amb els IES i el Departament
d’Educació els canals necessaris a fi d’ajudar-los en el pas del món dels
estudis al món laboral. Cal coordinar aquests serveis amb els serveis
d’Orientació laboral existents a Granollers Mercat, i amb la col·laboració
de serveis similars del món empresarial i professional de la comarca.
 Promoure la creació d’una Unitat Terapèutica – Educativa (UTE), en
coordinació amb els serveis mèdics i educatius de la ciutat.
 Impulsar un Servei d’assistència de salut mental infantil i juvenil a
nivell de zona educativa, orientat a la prevenció i l’atenció. Hauria de
treballar de forma coordinada amb els centres educatius, els serveis
educatius, els serveis socials, CSMIJ i serveis privats de salut mental infantil i
juvenil.
 La seva feina podria ser d’atenció i orientació a les famílies derivades per
la xarxa en aquelles situacions en les que la família precisa d’una orientació
en l’educació dels fills. Seria una atenció a situacions poc greus i per tant
preventiva. A la seva vegada i en funció de la situació podria ser un filtre
previ a la derivació al CSMIJ. I també podria coordinar i gestionar els sistemes
i Programes d’ajudes econòmiques a les famílies per poder rebre atenció de
serveis de Salut Mental.
Els projectes i programes educatius
 Donar suport als projectes d'escola que tinguin un bon nivell de qualitat i
que fomentin la vida activa al sí de les escoles i en millorin la seva tasca
pedagògica.
 Actualitzar el procés d’acollida i acompanyament dels professionals
que exerceixen a la nostra ciutat per tal de facilitar el compromís d’aquestes
persones amb els centres educatius de la ciutat. Mantenir la benvinguda a la
ciutat, fer activitats per donar a conèixer Granollers a fi que s’hi sentin més
identificats, i incentivar els cursos específics de coneixement de la ciutat per
als professionals que ja fa temps que són entre nosaltres.
 Promoure l’intercanvi d’experiències i programes educatius entre els
diversos centres escolars i les persones que els desenvolupen i la publicació
d’aquells treballs i estudis amb un bon nivell de qualitat i un aprofitament
didàctic adequat, en col·laboració amb els serveis educatius de la zona.
 Planificar i promoure un pla de suport i orientació a les famílies per a
ajudar-los en l’educació dels fill/es
 Concedir beques d'estudi per a la realització de treballs pedagògics
referits a l'àmbit de Granollers, en col·laboració amb les entitats ciutadanes.
 Continuar amb la concessió de la Beca Maria Gaja a projectes didàctics en
valors cívics. L’objectiu de la beca és el d’incentivar el desenvolupament
d’un projecte educatiu amb voluntat innovadora i que promogui valors cívics
i democràtics amb un profund coneixement de la ciutat.
 Elaborar un pla de treball per tal d’establir, conjuntament amb els serveis
educatius de la zona, una coordinació dels recursos educatius, tant

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 10 de 23

granollerins com d’àmbit comarcal, en benefici dels alumnes (museus,
itineraris d'interès històric, natural, etc.).

Promoure, conjuntament amb els centres educatius, programes educatius
relacionats amb les àrees de competència directa municipal, vetllant per
la qualitat pedagògica i l'adequació d'aquests programes a la realitat. Cal
assegurar que tinguin un clar lligam amb el món educatiu (prevenció de les
drogodependències, educació mediambiental, programes de solidaritat i
cooperació, educació vial, educació sexual, etc.).

Assumir, per part de tots els sectors públics i privats, l’anàlisi de
l’adequació de la ciutat a les necessitats dels infants (fet en el seu
moment per la plataforma “Petits però ciutadans”), per tal d’augmentar la
qualitat de vida dels infants introduint en la vida quotidiana el seu punt de
vista.

 Potenciar el Consell dels Infants, com a òrgan consultiu municipal i de
participació dels més petits de la ciutat, i crear un òrgan de participació i
consulta per a alumnes del cicle d’Educació Secundària Obligatòria,
garantint que es portaran a terme les propostes que es generen.
 Ampliar la col·laboració amb els equipaments i entitats culturals de
Granollers per tal de promoure la cultura entre la població escolar
(Biblioteques, Teatre Auditori, Roca Umbert, Associació Cultural, Escola Taller,
Centre cultural, etc.), amb el foment dels diversos programes que s’estan
desenvolupant.

A partir del Programa Paraules per a vuit espais, amb el que alumnes de
2n d’ESO de Granollers descriuen vuit espais de la ciutat, impulsar la
generació de Guies de ciutat elaborades per joves, per tal de donar a
conèixer Granollers a la gent jove, des del seu punt de vista.

Crear un espai únic d’oferta per a l’esport escolar. Seguint en la línia de
veure l’esport com una oportunitat educativa i d’integració dels infants a la
vida ciutadana, cal treballar de forma transversal amb el servei d’esports i
amb la col·laboració dels clubs esportius de la ciutat, les AMPAs i els centres
educatius. Tot plegat emparat en el marc del Pla Català de l’Esport .

Potenciar la igualtat entre nois i noies, amb un programa per a fomentar
la coeducació a escoles i instituts i prevenir la violència de gènere.
Els programes europeus / La projecció europea

 Col·laborar amb els serveis educatius de la zona per tal de potenciar la
participació de les escoles de Granollers en programes europeus
d’intercanvi. En aquest sentit, cal:
 Informar i orientar els centres educatius de les diferents possibilitats.
 Fomentar els intercanvis amb escoles europees.
 Potenciar els intercanvis, la investigació i recerca dels ensenyats.
 Aprofitar programes europeus per a l’obtenció d’ajuts i subvencions.
 Garantir que tots els centres de secundària de la ciutat disposin de la Carta
Erasmus.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 11 de 23

 Proporcionar formació per al professorat i donar suport per a la gestió
administrativa.
 Impulsar un Programa per potenciar l’estudi de terceres llengües,
especialment les llengües dels països d’origen dels estudiants
granollerins vinguts o amb familiars d’altres països.
 Conveniar amb l’Escola Oficial d’Idiomes la millora del coneixement de les
llengües per a casos específics (professorat, persones amb dificultats, etc.).
 Ampliar l’oferta d’ensenyament de llengües actual de l’EOI.
 Impulsar, a partir del Voluntariat lingüístic, l’intercanvi en l’aprenentatge
de llengües, entre el català i les llengües dels granollerins i granollerines
vinguts d’altres països.
Els equipaments escolars
L’Ajuntament realitza inversions en equipaments escolars públics, al mateix
temps que n’assumeix les despeses de manteniment i de neteja.
 Tot i això, cal establir el Pla d’Inversions i Manteniment dels centres
educatius de la ciutat, definint criteris i prioritats, a curt i llarg termini, pel
que fa a noves inversions i despeses de manteniment dels centres i els seus
equipaments. S’han de definir les inversions pensant en la satisfacció de les
necessitats de la demanda educativa de cada zona i, si és necessari, en la
possibilitat d’introduir dobles línies.
 El Pla s’hauria de discutir en una comissió del Consell Escolar
Municipal, i fer-ne un seguiment i actualització periòdic, assegurant que el
manteniment, la cura dels equipaments i les inversions es compleixin amb
puntualitat i eficàcia.
 Continuar amb els projectes del Pla d’Entorn que ens faciliten l’obertura de
les escoles a la ciutat, permetent l’entrada de veïns i entitats diverses, i
de la ciutadania en general, en espais de temps fora de l’horari escolar i del
calendari lectiu, en coordinació i col·laboració amb els equips docents. Cal
aprofitar els equipaments existents a les escoles i rendibilitzar-ne l’ús, abans
de construir-ne de nous.
D. LES ESCOLES BRESSOL
 Anar treballant per augmentar l'oferta pública de places en el tram de
0 a 3 anys -escoles bressol-, per tal de donar sortida a la demanda d’oferta
educativa pública i a les necessitats laborals de la ciutadania, i que això es
faci de la manera menys onerosa possible per al municipi, amb l’establiment
de convenis d'ajut amb altres administracions.
Actualment, l’oferta d’Escoles Bressol municipals és:


Escola Bressol Municipal Tortuga, per a infants dels 12 als 32 mesos
Escola Bressol Municipal El Teler, dels 4 als 32 mesos i Espai familiar (dels
15 als 32 mesos)
Escola Bressol Municipal Giravoltes, dels 12 als 32 mesos

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 12 de 23

 Proposem el Pla de Creació d’Escoles Bressol, que ha de permetre primer
de tot fer una reflexió compartida amb els agents educatius i laborals sobre
els diferents models possibles i a partir d’aquí elaborar propostes més
flexibles que en permetin augmentant el nombre de places a partir de
diferents processos:
 La nova oferta pública de places d’escola bressol ha de proposar-se de forma
planificada i equilibrada pels diferents barris. Per això, proposem la promoció
d’escoles bressol vinculades al territori, properes, de dimensions
reduïdes.

 Impulsar la presència de cooperatives i entitats educatives interessades
en la gestió d’escoles bressol, fomentant la seva participació en concursos
públics per a la concessió d’escoles bressol, a partir de la definició de criteris
de qualitat establerts per una comissió tècnica del Consell Escolar Municipal.
 Concertar –en la mesura de la disponibilitat de recursos- amb les escoles
bressol privades, per garantir la suficiència de places.
 Així mateix, cal garantir i coordinar els serveis d’atenció als infants i a les
famílies, d’acord amb els serveis socials i en col·laboració amb els serveis
educatius de la zona.
E. L’ENSENYAMENT PRIMARI
 Garantir la revisió del desenvolupament del Mapa Escolar de Granollers,
mitjançant la comissió d’escolarització conjunta entre Consell Escolar
Municipal i el Departament d’Educació. Fer una nova planificació en funció de
la matrícula viva, de les necessitats de creixement de la població i del
creixement dels nous nuclis d’habitatges que es crearan a partir del POUM..
 Establir el Pla d’Inversions i Manteniment dels centres educatius de la
ciutat, definint criteris i prioritats, a curt i llarg termini, pel que fa a noves
inversions i despeses de manteniment, dels centres i els seus equipaments,
d’acord amb les previsions del Mapa Escolar.
 Proposar als centres educatius la col·laboració amb els serveis municipals, per
treballar conjuntament en el desenvolupament del seu Pla Estratègic /
Projecte de Centre, a través de la vinculació del cada centre als
projectes que la ciutat està desenvolupant (per exemple, amb els clubs
esportius, amb l’Hospital, amb la Fàbrica de les Arts, amb l’Escola de Música,
etc.). Això pot esdevenir un fort element motivador per als professionals i un
element clau per vincular els alumnes amb els projectes de la ciutat.
 Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els
requeriments laborals amb l’acollida dels infants als centres educatius. Per
això proposem que hi hagi centres que obrin des de l’1 de setembre fins
al 31 de juliol que ofereixin activitats educatives de lleure. L’organització
d’aquestes activitats aniria a càrrec dels ajuntaments amb un finançament
adequat per part del Govern de la Generalitat.
 Millorar la qualitat de l’oferta d’activitats extraescolars de caràcter
formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a tot l’alumnat dels centres educatius,
en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 13 de 23

 Dissenyar polítiques d’atenció als infants mitjançant els plans
d’infància i el Consell dels Infants, així com amb la xarxa d’escoles bressol,
amb serveis flexibles i complementaris, espais infantils de suport a les
càrregues familiars, i programes educatius, lúdics, culturals i esportius per
als infants.
F. L’ENSENYAMENT SECUNDARI
Mapa escolar
 De forma coordinada, tal com es farà amb el Mapa Escolar de Primària, vetllar
per la revisió i el desenvolupament del Mapa Escolar de Secundària a
Granollers.
 Impulsar la fórmula d’institut escola en la planificació de l’oferta
educativa del municipi com a centre públic que imparteix d’una manera
continuada l’educació primària i la secundària.
 Tenint en compte la veu dels sectors empresarials, assegurar, prèvia
negociació amb el departament d'Ensenyament, l'oferta suficient de
crèdits variables i cicles formatius de grau mitjà i superior, a fi i
efecte que l'alumnat pugui exercir el grau d'optativitat.
 Promoure l'elaboració i publicació de crèdits variables lligats a la nostra
ciutat i a la nostra comarca, facilitant-los als centres d'ESO.
 Proposar als IES la col·laboració amb els serveis municipals, per treballar
conjuntament en el desenvolupament del seu Pla Estratègic, a través
de la vinculació de cada centre als projectes que la ciutat està
desenvolupant: per exemple a la Fàbrica de les Arts, a la Troca, a l’Escola
de Música, etc.
 Treballar conjuntament amb els Instituts i els Serveis Educatius de la Ciutat
per tal d’anar creant projectes singulars als diferents centres
educatius que permetin als alumnes amb més dificultats integrar-se
als estudis superiors, trobar un espai d’aprenentatge que els motivi i
que els permeti entrar en contacte amb el món laboral. Establir
aquests programes amb la participació i la col·laboració de les empreses de
la ciutat.
 Col·laborar activament amb els centres d'educació secundària obligatòria del
municipi en la cogestió i la implementació de Programes de
Diversificació Curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat
dissenyada per a aquells alumnes que presenten dificultats generalitzades
d’aprenentatge a l’ESO.
 Des d’ERC – Acció Granollers proposem que el nou institut de Fàtima,
dedicat a les ciències, porti el nom de Marta Estrada, científica
granollerina.
 Garantir el cobriment de les necessitats educatives dels joves nouvinguts que
arriben amb 16 anys sense conèixer la llengua i que no són volguts als IES
.L'Ajuntament disposa actualment oberta una Aula d'acollida pròpia com a

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 14 de 23

servei de l'Oficina d'acollida. Cal consolidar-la i ampliar-la si es necessari per
la vinguda d'aquest joves.
 Des d’ERC – Acció Granollers hem proposat la construcció a Granollers d’un
Alberg de Joventut, que combinaria la seva activitat amb la de residència
per a estudiants, per a fomentar intercanvis de centres educatius a la
ciutat (veure apartat de Joventut).
G. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (veure apartat de Desenvolupament
econòmic)
Cal començar explicant que Granollers sempre ha considerat fonamental la
formació dels joves en relació al món de l’empresa, com ho demostra la
titularitat de l’Escola Municipal del Treball. Això comporta, a més, que
l’Ajuntament disposa en nòmina de personal dedicat exclusivament a FP,
com és el professorat d’aquest centre municipal.
Tot i amb això, cal dir que no ha estat fins els darrers anys, i sobretot amb
l’adveniment de la crisi econòmica, que la formació professional no ha estat
considerada com un dels instruments més potents per tal de donar sortida a
vocacions professionals dels joves, i de transformació de la realitat d’un
territori com Granollers, on la indústria té encara un gran dinamisme.
Avui en dia, però, són diversos els centres que ofereixen cicles formatius, de
titularitat tant pública, siguin municipals com de la Generalitat, com
concertada, i diverses les famílies sobre les quals podem trobar formació
professional. I Granollers es converteix amb una ciutat capital amb gran
poder d’atracció sobre la resta de poblacions de la comarca. Ara bé, queden
encara molts buits per omplir, d’activitats productives per les quals els joves
han de marxar a fora per formar-se.
Amb el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers
es va establir un òrgan consultiu com a espai de concertació i participació
per tal de definir una línia de cooperació entre el sistema educatiu i el món
econòmic, i on hi són representat les administracions amb competències, els
agents econòmics i socials i empreses, i les entitats educatives de la ciutat.
Des del Consell s’intenta incidir en la planificació en el territori de la formació
professional i ocupacional, a partir de grups de treball, que intenten donar
valor a la FP, generant propostes de qualitat que s’adaptin a les necessitats
del sistema productiu, a més de propostes que garanteixin la transició entre
l’escola i el món del treball.
Ara bé, el sistema de planificació de la formació professional de Catalunya es
basa encara en una visió que no té del tot present el territori per a definir les
seves necessitats i com cobrir-les. Per això, en un moment en què s’està
plantejant la futura llei de la formació professional a Catalunya, el paper dels
Ajuntaments pot ser ben rellevant.
Per això, ens plantegem els següents objectius:

Donar valor als estudis de formació professional, com un instrument
útil per a la qualificació tècnica i superior dels recursos humans que hauran
de fornir les empreses en el futur.

Alinear el conjunt de l’oferta d’FP que es realitza a la nostra ciutat, per

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

tal de garantir l’oferta de cicles formatius de
correspondència a la dinàmica empresarial de l’entorn.

Pàg. 15 de 23

les

famílies

amb

Associar l’FP que s’imparteix a una marca de qualitat i atracció del
dinamisme de Granollers, lligada a la història de la ciutat i el seu
desenvolupament econòmic.
I fem les següents propostes d’actuació en relació a la Formació
professional:

Impulsar l’aplicació i revisió permanent de l’oferta en formació professional
(grau mitjà i superior), dins del Mapa escolar. Fer del Consell de la
formació professional l’interlocutor davant del Departament
d’Ensenyament de la revisió del Mapa Escolar de Formació
Professional, per tal d’aconseguir una formació professional amb la màxima
qualitat possible, i potenciar les relacions entre els centres de formació i les
empreses.

Connectar les necessitats dels sectors productius de la ciutat i el
seu entorn –industria, comerç i serveis- amb l'oferta de FP existent, tant la
formació ocupacional com l’FP Reglada.

Treballar per impulsar nous estudis d’FP en les famílies de:Promoure que els sectors productius de la ciutat es facin seus els cicles
formatius d’FP, augmentant la relació entre les empreses i els centres
de formació professional:Promoure visites d’estudiants a les empreses
Conferències als centres, per explicació d’experiències, per part de
directius
Pràctiques de professors a les empreses
Creació de Consells empresarials / industrials, als centres d’FP de la
ciutat

Promoure des de l’Ajuntament la creació de sinergies entre sectors
econòmics i centres de formació professional, en els processos en què
hi té incidència. Per exemple, impulsant:

Hostaleria i Turisme
Comunicació, imatge i so
Comerç i màrqueting
Serveis socioculturals
Arts i artesania
Sanitat
Alimentació
Seguretat i medi ambient

el Centre tecnològic del sector de l’automoció en el Pla Director del Circuit
de Catalunya.
cicles d’FP relacionats amb esdeveniments (hostaleria i turisme, esports...)
de la ciutat.

Dins del Pla d’Inversions i Manteniment dels centres educatius de la

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 16 de 23

ciutat, tenir presents les necessitats de la formació professional, definint
criteris i prioritats a curt i llarg termini.

Impulsar l’FP Dual a tots els centres de la ciutat i en totes les famílies
professionals, lligada sobretot a les petites i mitjanes empreses de l’entorn
de Granollers.

Incentivar que les empreses de la ciutat s’apuntin a l’FP Dual, amb
avantatges (incentius fiscals, descomptes a la Fira de l’Ascensió, difusió per
mitjans de comunicació, etc.)

Promoure la internacionalització de la formació professional dels
centres de Granollers:Assoliment de la Carta Erasmus per tots els centres d’FP
Intercanvis amb centres internacionals
Promoure les pràctiques a empreses de l’exterior
Promoure l’aprenentatge d’idiomes en l’àmbit tècnic corresponent

Potenciar els serveis d’orientació dels centres de secundària, en
coordinació amb els serveis municipals, tant d’educació com laborals, i
d’acord amb les necessitats empresarials.

Fomentar les vocacions professionals dels joves, a partir de l’orientació,
especialment en els sectors industrials. Impuls a la Fira Guia’t.

Impulsar els cicles de formació professional bàsica en la transició escola
– treball, destinats a joves que no han finalitzat l'ESO i que volen seguir els
seus estudis cap a un camp de la formació professional, i que substitueixen
els actuals PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial), amb
l’objectiu d’integrar els joves en el món laboral i intentar recuperar-los per al
sistema educatiu.

Impulsar els processos d’innovació lligats a l’FP Dual, a partir de la seva
difusió i reconeixement. Impulsar un Premi d’Innovació als projectes que
realitzin els joves a les empreses on fan l’FP Dual, consistent en una Beca
d’estudis.

Els centres haurien de ser únicament dedicats a la Formació
Professional, sense les dependències de la ESO o altres estudis.

Granollers ha de disposar d’un centre integrat públic d’FP, que disposi
d’oferta d’FP reglada i formació ocupacional, de les famílies vinculades a
l’activitat econòmica de l’entorn.

Des d’ERC – Acció Granollers proposem que l’Ajuntament de Granollers
estudiï l’adquisició del magatzem de telefònica, al costat del Parc Firal,
per a establir aquest nou gran centre de formació professional
integrat, en un espai que podria compartir també amb la Fira i amb les
activitats que es desenvolupen al Centre Vallès.

Desenvolupar el Projecte d’Integració de la Formació Professional, la
Contínua i l'Ocupacional, especialitzat en comerç internacional i comerç
urbà de qualitat, per tal de convertir estudiants locals, treballadors i
treballadores tant en actiu com aturats, en els futurs professionals que
desenvoluparan la creixent internacionalització de les PIMES de la nostra
comarca, així com del comerç urbà, incloent matèries i mòduls específics per

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 17 de 23

facilitar l’accés a la cultura de l’activitat emprenedora, amb seu principal a
l’IES Carles Vallbona.

Impulsar les Mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació
professional inicial, per tal de millorar la formació al llarg de la vida,
possibilitant l’adaptació a les situacions personals i professionals de
l’alumnat, per millorar l’oferta i la qualitat de l’educació. I treballant per tal
que els centres disposin d’un marge d’autonomia d’acció prou ampli per durles a terme:
Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu
Matrícula semipresencial
Ofertes a col·lectius singulars
Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant
l’experiència laboral o en activitats social
Reconeixement acadèmic de la formació impartida en les empreses o
entitats

H. L’ENSENYAMENT POST-OBLIGATORI
 Mantenir la promoció i aprofitament dels treballs de recerca dels alumnes
de Batxillerat i Crèdits de Síntesi dels Cicles Formatius, tant de
Granollers com de la comarca, per donar-los a conèixer. Establir un premi
per incentivar els estudis sobre temes de Granollers i la seva
comarca.
Relació del món educatiu amb el món laboral
 Crear Programes de qualificació professional per facilitar la incorporació
dels joves amb dificultats en l’ESO, amb una oferta prou àmplia per donar
cabuda a tots els nois i noies que ho necessitin.
 Redactar Plans de transició de l’escola al món laboral, per facilitar la
tasca de trobar feina, a través del contacte amb els centres docents i les
empreses de la zona.
 Coordinar la demanda i les necessitats de les empreses per tal que
acullin alumnes en pràctiques a través dels diferents gremis empresarials i
dels IES.
 Facilitar i mantenir oberta la relació amb les empreses de la comarca per
establir convenis de col·laboració i de treball en pràctiques per als
alumnes.
 Fer un estudi i establir un pla d'incorporació de nous cicles formatius als
estudis professionals, adequant-los a les necessitats laborals i al món
industrial de Granollers i la comarca, en col·laboració amb el món
empresarial i tenint en compte les noves professions emergents.
 Crear a Granollers una oferta de graus mitjans lligats a l’activitat
econòmica i social de la comarca, d’acord amb les propostes elaborades
pel Consell Escolar Municipal.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 18 de 23

Formació ocupacional

Encarregar, des del el Consell de la Formació professional de Granollers i
coordinat amb el Consell Econòmic i Social, l’elaboració del Pla de Formació
Continuada i Ocupacional, per coordinar la demanda i l’oferta de formació
continuada i ocupacional.

Desenvolupar nous cursos de formació Ocupacional, principalment
especialitzats en el camp de la internacionalització de l’economia de les
PIMES i del comerç urbà de qualitat, dins del projecte d’integració realitzat
conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i els representants del món
socioeconòmic i comercial de la ciutat.

Promocionar les actuacions d'autoformació i formació ocupacional no
presencial (a casa o a distància), mitjançant l'elaboració del material didàctic
necessari i garantint la infraestructura informàtica adient, aprofitant els
espais creats al Centre Vallès.

Reclamar la creació a Granollers d’un Centre de suport de l’IOC –
Institut Obert de Catalunya, per tal d’oferir determinats serveis.
Actualment, en els estudis de GES, Batxillerat i PACFGS, les persones que
estudien a distància poden acudir als centres de suport per tal d'informar-se,
rebre orientació i trobar-se amb els tutors o les tutores o per fer les proves
presencials per a l’avaluació. En el cas dels estudis d’FP, els centres de
suport s’encarreguen de recollir la documentació en els processos de
matrícula de l’alumnat nou i, en alguns casos, són seu per a les proves
d’avaluació final. Aquest centre estaria situat al Centre Vallès.

Impulsar Programes de Garantia Social per a joves que acaben
l’ensenyament obligatori sense cap titulació.

Cooperar amb l’administració eductiva per atendre de manera correcta i
acurada l'alumnat d'educació especial, tant pel que fa als ensenyaments
obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral.
Formació continuada

Establir un Programa per fomentar la qualificació professional dels
treballadors en actiu, fomentant la formació al llarg de la vida i incentivant
el retorn al sistema educatiu, especialment dels de més de 40 anys, a partir
del servei de reconeixement i acreditació de l’experiència laboral,
coordinat entre el Servei local d’ocupació i els centres d’FP.

Connectar per via de les Qualificacions professionals la Formació Ocupacional
en Certificats de Professionalitat i la Formació Professional Reglada
ofertada a Granollers, com un mecanisme per incentivar la requalificació i la
formació al llarg de la vida

Promoció municipal de plans agrupats de reciclatge de treballadors,
per tal que les PIMES es puguin beneficiar dels fons dedicats a la formació
contínua (Granollers Mercat pot fer d'ens coordinador de diverses empreses).

Continuar implementant accions formatives d’adaptació dels treballadors
a les transformacions tecnològiques, cofinançades per la Unió Europea.

Formació en mòduls relacionats amb continguts demanats pels

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 19 de 23

sectors productius, o a reptes de ciutat, dotant l’oferta reglada en els
mòduls formacionals. Per exemple, en serveis, o medi ambient.

Programa per al reciclatge de directius i comandaments intermedis de
PIMES en tecnologies i tècniques de gestió innovadores.

I. ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
Estudis artístics
 Vetllar per tal que l'oferta de l’ensenyament artístic a Granollers sigui
prou àmplia.
 Promoure la creació d’una Escola d’Ensenyament Primari i Artístic
(CEPA) en un espai on es construeixi una escola nova. Amb aquesta
proposta, el centre integraria els ensenyaments generals amb els específics
de música i dansa. El fet de disposar d’equipaments com el Teatre Auditori, la
fàbrica de les arts o l’Escola de Música i la facilitat d’accés tant dels
ciutadans de Granollers com dels de la comarca, són raons que afavoreixen
aquesta iniciativa.
 Crear una Escola d’Arts per a l’estudi de tècniques de les arts plàstiques, per
a qualsevol tipus de persona i per a qualsevol edat (veure l’apartat de Cultura).
 Les escoles de música i dansa, a més d’iniciar els infants en les seves primeres
etapes de formació musical, també han de desenvolupar nombrosos projectes
de cohesió social i difusió artística, estenent la pràctica musical en la
societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida.
 Coordinar les escoles de dansa, música i teatre de la ciutat amb els centres
educatius.
L’Escola de Música (veure apartat de Cultura)
 Incorporar els estudis de música popular i tradicional, especialment els
instruments de la cobla.
 També cal replantejar la relació de l’Escola de Música amb la ciutat.
Aquesta és l’eina més important i vàlida per tal que l’Ajuntament acosti la
música als ciutadans.
 Descentralitzar els primers nivells de solfeig, impartint també els primers
cursos de solfeig de manera descentralitzada, en diferents barris / escoles de
Granollers. Per a això, cal que a diferents centres cívics o escoles s’habilitin
aules amb els elements necessaris (piano, pissarra, ...) per poder fer-hi classe.
 Així mateix, s’ha de portar a terme un programa per fer arribar la música
als adults que, de joves, no varen tenir la oportunitat d’aprendre’n.
 Els alumnes i professors de l’Escola han de poder realitzar audicions
diverses per la ciutat, aprofitant esdeveniments singulars.
 Vetllar a través del Consell Escolar per tal que totes les escoles de la ciutat
tinguin els instruments musicals necessaris
per desenvolupar amb
qualitat les seves classes de música.

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 20 de 23

 Vetllar per tal que es pugui establir una bona relació i una coordinació
pedagògica entre l’Escola de Música i el professorat de música de les
escoles de la ciutat.
 S’ha de potenciar la difusió de la formació oferta per altres escoles de la ciutat
amb activitats culturals no reglades, així com la coordinació de les activitats
que s’ofereixen de cara a la ciutat.
J. LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA
Cal treballar en la línia d’apropament d’una oferta universitària que cobreixi
les necessitats de la ciutadania i del teixit empresarial de l’entorn granollerí, i
que ens ajudi a fer veritable l’objectiu de fer de la formació continuada un
espai de creixement que ens acompanyi al llarg de la vida. Al llarg dels anys,
la ciutat ha provat fórmules –Comissionat d’Universitats, Consell
Universitari-, sense desplegar-ne però tot el potencial que té la xarxa de
granollerines i granollerins relacionats amb el món de la universitat. Per això
fem les següents propostes:
 Tornar a impulsar el Consell Universitari de Granollers, ampliant la base
de persones que hi participin, i fent una adequació dels seus objectius i
tasques a les necessitats que els propis ciutadans manifestin.
 Desenvolupar un Pla per a l’impuls d’estudis universitaris a Granollers
(siguin Graus, Post-graus o Màsters) per tal de definir les passes a donar per
a aconseguir que a la nostra ciutat s’imparteixin estudis universitaris lligats a
les necessitats del territori.
 Impulsar el Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, com a espai
per a acollir propostes universitàries de la ciutat. L’Ajuntament ja ha perdut
l’Oficina de Suport de la UOC establerta al CTUG. Ara cal intentar reubicar
l’espai en estudis de nivell superior.
 Crear una Oficina per a la promoció dels estudiants universitaris de
Granollers, que desenvoluparia les funcions següents:
Orientar els estudiants sobre opcions d’estudi a diferents universitats
d’arreu del món.
Informar sobre beques i ajuts d’estudi existents.
Fomentar l’intercanvi d’estudiants granollerins.
Promocionar els estudiants, per tal que puguin accedir a cursos
d’especialització.
Crear una borsa d’estudis, per tal d’ampliar estudis.
Crear ajuts a la recerca de llocs per a la investigació i recerca.
Augmentar la connexió entre estudiants i empreses.
Publicació d’estudis i treballs (tesis, tesines) realitzats per estudiants
granollerins.
Dur a terme Jornades de trobada entre empresaris/empresàries i
estudiants, tant universitaris com de cicles formatius de grau mitjà i
superiors

Estudis universitaris

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 21 de 23

Aquesta darrera legislatura, Granollers ha perdut la presència del centre de
Suport de la UOC deixant buit un espai que lligava la nostra ciutat amb una
oferta àmplia d’estudis universitaris. Al mateix temps, però, sortia una
primera promoció d’alumnes de medicina que havien passat per l’Hospital
General de Granollers. La reestructuració d’aquest sector fa que no sigui
senzill aconseguir un posicionament específic per a la ciutat, anys després de
perdre el tren de disposar de seu universitària. La flexibilitat, els nous models
de formació superior i la capacitat d’adaptar-se a les necessitats i
possibilitats del territori són segurament els elements que cal tenir presents
per generar aquesta oferta.
 Mantenir els estudis universitaris de medicina lligats a l’Hospital General
de Granollers, aprofundint amb Post-Graus i Màsters, en especialitzacions
pròpies del mateix Hospital.
 Promoure, a partir del Museu de Ciències Naturals La Tela, estudis
universitaris de l’àmbit naturalista, que ajudin també a aconseguir un
reconeixement encara més ampli d’aquest Museu i del Centre de
Documentació del Montseny.
 Continuar els contactes i els convenis amb universitats catalanes per
potenciar l’oferta de cursos de post-grau i màsters especialitzats i lligats
a les necessitats del teixit empresarial i social de la comarca.
 Recuperar el màster en Comerç Internacional, concertat amb una escola
de negocis de prestigi, com ESADE o IESE.
En altres apartats del Programa Municipal, fem diverses propostes referents a
estudis universitaris que es poden desenvolupar a la nostra ciutat, com són:
 Estudis sobre Educació per la Pau i Mediació , lligats al Centre de
Cultura per la Pau Jonch i Sampere (veure l’apartat de Cooperació i Drets
Humans).
 Cicle Formatiu de Grau Superior d’Imatge i So, que imparteixi estudis
superiors dins l’àmbit de les tecnologies de la comunicació, lligada a la
proposta de La Fàbrica de les Arts a Roca Umbert (veure els apartats de
Cultura i Mitjans de Comunicació).
 Recuperar el post grau de Desenvolupament Cultural Comunitari,
desenvolupat a través de l’àrea de cultura i amb la participació de la
Universitat Autònoma de Bellaterra.
 Desenvolupar la Titulació de grau superior a l’Escola de Música Josep
Maria Ruera, aconseguint els estudis especialitzats de Música Antiga.
 Aconseguir cursos especialitzats de formació artística a la Fàbrica de les
Arts de Roca Umbert, lligats a la Facultat de Belles Arts i a l’Institut del
Teatre (veure l’apartat de Cultura).
K. LA FORMACIÓ PERMANENT
Cal empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans i
ciutadanes al llarg de la vida. Fins ara, el sistema educatiu tradicional es
basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per tal de treballar

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 22 de 23

tota la vida, actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la
continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver d’estudiar tota la vida.
 Impulsar el Centre Integral de Formació especialitzat en comerç i
internacionalització de les empreses com a eina de coordinació i adequació
de l’oferta de formació d’adults, cobrint els aspectes:


Formació Inicial.
Formació permanent.
Formació ocupacional.

 Portar a terme la coordinació de tots els serveis municipals i àmbits de la
ciutat que tenen contacte amb l'educació orientada als adults. Treballar
conjuntament amb el Departament d’Educació per a consolidar i
augmentar l’oferta de la formació d’adults, tant pel que fa referència a
l’alfabetització com a tots els altres nivells.
 Vetllar per la provisió dels recursos i infraestructures necessàries per a
cobrir les necessitats de la formació permanent.
 Continuar potenciant el Centre Vallès com a centre de formació d’adults.
Treballar conjuntament amb el servei de Promoció econòmica per tal que s’hi
ofereixin diferents iniciatives de formació permanent, lligades a les
necessitats empresarials. Actualment, el Centre Vallès és un gran espai
educatiu, seu de l'EOI, de l'Escola d'Adults i dels PQPI (programes de
qualificació professional inicial per a persones majors de 16 anys que no han
superat l'ESO). Cal mantenir i potenciar aquest equipament i donar suport a
les propostes educatives que s'hi desenvolupen.
 Al mateix temps, proposem que l’Ajuntament de Granollers estudiï
l’adquisició del magatzem de telefònica, al costat del Parc Firal, per a
establir aquest nou gran centre de formació professional integrat, en
un espai que podria compartir també amb la Fira i amb les activitats que es
desenvolupen al Centre Vallès.
 Potenciar la formació per al treball entre els joves, amb Programes de
garantia social, programes ocupacionals i l’Escola Taller.
 Facilitar als ciutadans informació sobre l’oferta global de formació
d’adults existent a Granollers, i el sistema d’ajuts a què es poden acollir.
 Treballar per a l’obtenció de Fons Europeus destinats a la formació
d’adults en els diferents projectes educatius de la ciutat.
 Mantenir el Programa de formació d’adults en noves tecnologies, per
evitar la marginació de les persones grans en l’ús de la informàtica, la
telemàtica i altres aspectes tecnològics (veure l’apartat de Noves
tecnologies).
 Desenvolupar projectes per tal de facilitar l’accés a la universitat a les
persones majors de 25 anys. Treballar conjuntament amb la UOC i altres
entitats perquè facin possible apropar aquests estudis a Granollers .
 Impulsar les activitats formatives de llengua catalana per a adults,
mitjançant el Consorci per a la Normalització Lingüística i la col·laboració amb
les entitats ciutadanes (veure l’apartat de Normalització Lingüística), amb les
propostes de:

ERC – Acció Granollers 2015

Educació

Pàg. 23 de 23

 Ampliar l’àmbit de realització dels cursos de català a la ciutat, amb més
hores de classes, ampliació de franja horària i amb l’adaptació a les necessitats
específiques als nous col·lectius d'immigrants.
 Crear un Centre d’Autoaprenentatge de Català, amb mitjans informàtics i
audiovisuals d’aprenentatge de la llengua.

Promocionar el voluntariat lingüístic i grups d’aprenentatge del català
dins dels centres educatius a través de pares/mares voluntaris

 Donar suport a la Universitat Popular de Granollers, i a les Aules
d’Extensió Universitària per a Gent Gran, en residència a Roca Umbert,
per a fomentar programes d’aprenentatge al llarg de la vida.