ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 1 de 28

Un comerç, un turisme i una agricultura per
al millor Granollers
1. COMERÇ
La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic,
amb una pluralitat d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és una peça
essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística, la identitat i l’atractiu
d’una ciutat com Granollers. En aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels
eixos comercials urbans, així com la promoció i la millora de les polaritats
comercials substantives, basades en l’oferta de producte de consum quotidià —
que normalment es configuren al voltant dels mercats municipals o, en
determinats municipis, al voltant dels mercats no sedentaris—, han de ser la
línies definitòries de la nostra activitat municipal.
És per aquest motiu que des d’ERC – Acció Granollers estem convençuts que la
creació de grans superfícies comercials aïllades dins dels polígons industrials crea
molt problemes a la ciutat, mes enllà dels pocs impostos municipals que pugui
aportar. La desertització comercial de les zones habitades, la destrucció de llocs
de treball en el comerç ciutadà, l’ús obligatori del vehicle privat per a desplaçarse fins a la nova àrea comercial, amb el conseqüent perjudici per al medi ambient
(en un Granollers líder en nivell de contaminació ambiental), o la pèrdua de
superfície de polígon industrial per a captar noves empreses punteres en la
indústria del coneixement, són quatre clares raons per a defensar que és a
l’interior de la trama urbana de la ciutat on cal dedicar els esforços i recurs
municipals per a la millora del comerç de Granollers.
Amb aquest objectiu, pren força dotar als municipis de nous instruments, com
poden ser els Business Improvement Districts que es coneixen al món anglosaxó
com una forma habitual de gestió de les àrees comercials de les grans ciutats, en
els quals actors privats -com comerciants i empreses- assumeixen el rol de
gestors d’una àrea determinada, de manera que s’estableix una fluida
col·laboració público-privada per gestionar l’espai. Els objectius que persegueix
aquest ens són promoure i dinamitzar l’àrea comercial, millorar-ne la gestió,
oferir serveis i cercar sinergies positives. La iniciació és voluntària per part dels
mateixos comerciats i es tramita per mitjà d’una consulta en la qual els mateixos
comerciats i empresaris de la zona afectada decideixen si la volen constituir o no.
A posteriori, la pertinença a aquest ens és obligatori de tots els comerciants i
empreses, els quals hauran de sufragar una taxa. Per dur a terme aquest ens
caldrà desenvolupar una llei del Parlament de Catalunya que introdueixi aquest
nou mecanisme en el nostre ordenament jurídic.
A Granollers també som pioners en el comerç, amb una experiència ben
interessant, amb el tancament de la illa de vianants. La nostra ciutat s’ha
convertit en un referent com a ciutat amb comerç de qualitat, amb diversos
premis tant per a l’Associació de comerciants i de serveis Gran Centre Granollers,
amb la seva aposta per fer comerç, cultura i ciutat, com pel mateix Ajuntament,
amb les actuacions urbanístiques al centre de la ciutat, i amb moltes visites de
col·lectius de comerç d’altres ciutats d’arreu del món.
Per tot això, des d’ERC – Acció Granollers pensem que el treball estret entre
aquestes associacions i l’administració és un primer esglaó de la col•laboració
público-privada, i que caldrà seguir potenciant el model comercial granollerí,
lluitant contra la imposició de grans superfícies, fomentant l’associacionisme

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 2 de 28

comercial, innovant en propostes que facin atractiu l’urbanisme d’illa de vianants
viva i dinàmica, ampliant-la al centre i replicant-la a altres eixos de la ciutat.
Tot i amb això, els darrers anys hem vist com Granollers va perdent la seva
singularitat comercial, i hi ha el risc d‘assemblar-se cada vegada més a qualsevol
eix comercial. Els temps canvien molt ràpid, res no és igual, i en poc temps
podem passar d’un model d’èxit de comerç local a un model de franquícies.

OBJECTIUS
Per tot això, cal plantejar-se els següents objectius en relació al comerç de
ciutat:

Reforçar el model comercial propi de Granollers, més enllà de les franquícies,
potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per
afavorir la dinamització i la vitalitat del municipi.

Garantir la definició d’un model comercial estratègic de Granollers,
que identifiqui i potenciï els eixos comercials, l’articulació de l’oferta
municipal en el context del territori al qual pretén donar servei i l’abastiment
de les noves àrees de creixement urbà en el mateix terme municipal.

Assegurar que, en la definició de les trames urbanes consolidades, als efectes
de la planificació d’implantació comercial, es té prou en compte la
preservació dels eixos comercials preexistents, en adequat equilibri
amb la necessitat del proveïment en proximitat dels nous desenvolupaments
urbanístics i la conveniència d’afavorir la diversitat de formats comercials a
cada territori.

Impulsar l'aplicació de noves formes de gestió del centre comercial, que
permetin superar les limitacions del model actual de dinamització comercial i
consolidin la concertació publico privada, mitjançant l’impuls d’una
Comunitat de Cooperació Econòmica Urbana, a semblança dels BID
anglosaxons, com a comunitat de gestió comuna d’activitats econòmiques
mixtes.

Afavorir entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant,
si s’escau, els instruments urbanístics més adients en cada cas —plans
d’usos, plans especials, etc.— per a evitar la configuració de «guetos» o
zones de comerç monotemàtiques que no tinguin a veure amb el model
comercial general de cada municipi.

Promoure la creació d’entorns urbanístics amables pel comerç, amb
especial atenció a les illes de vianants.

Fomentar i donar suport a les fires tradicionals i artesanes per tal
d’establir canals de comercialització dels productes de la terra i contribuir,
així, a la creació d’una marca catalana de productes de qualitat amb
denominació d’origen.

Proposta de generar una marca/denominació d’origen per al comerç
vinculat a Granollers.

Garantir els instruments necessaris per crear marques de qualitat de
productes catalans sigui quin sigui el sector productiu i donar-los a conèixer
a l'exterior.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 3 de 28

Impulsar el paper de Granollers com a capital del Vallès Oriental, facilitant la
implementació de comerços vinculats a productes de la comarca.

Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de
competència entre operadors comercials com a element de defensa dels
drets de les persones consumidores.

Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar, en la mesura que
sigui possible, les tramitacions amb altres àrees municipals.

Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants
per generar accions d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes
temàtiques...).

Suport en formació, creativitat, rethinking i facilitació de gestions davant
l’administració.

Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant
a la retolació com a l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un
valor afegit a la qualitat del servei.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 4 de 28

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
1. COMERÇ DE CIUTAT
Organització i planificació comercial

Impulsar el Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers com l’espai de
planificació, execució, participació i avaluació d’estratègies i polítiques de
ciutat envers el consum i el turisme. El Fòrum de Comerç i Turisme es va
crear l’octubre de 2002 com un òrgan de representació dels interessos
públics i privats en l’àmbit del comerç. Fou una primera experiència local en
la concertació públic-privada, que tenia com a missió el permetre una gestió
que garantís una coordinació i cooperació adequada entre els diferents
agents implicats i les polítiques públiques i privades del sector.

El Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers ha d’estar integrat:

per tots els agents locals implicats: representants de les
administracions local i autonòmica en les diverses matèries de la seva
competència, agents del sector, associacions empresarials, associacions de
comerciants, empreses i comerços interessats a títol particular, etc.

amb la presidència delegada a una persona representant del món del
comerç i/o turisme, no polític.

I entre les seves funcions, s’hi ha de comptar amb:

Reforçar els serveis municipals de l’àmbit del comerç i el turisme;

definir el Pla d’actuació municipal en l’àmbit del comerç i del
turisme, i tots els plans que se’n derivin.

aprovar el pressupost dedicat a comerç i turisme;

realitzar el seguiment de l’aplicació dels diversos plans i programes;

avaluar les polítiques de comerç i turisme del municipi.

Celebració d'un ple anual sobre comerç i turisme amb rendiment de
comptes, proposta i seguiment d'indicadors, propostes i estratègies
consensuades i compartides entre agents socials; elaboració d'un programa
d'indicadors i objectius per a fer seguiment acurat del tema.

És des del Fòrum de Comerç i Turisme on Granollers ha de poder tenir veu en
els aspectes de planificació comercial, amb el POEC (Programa
d'orientació per als equipaments comercials de Granollers).

Des d’ERC – Acció Granollers remarquem la nostra oposició a la
construcció de cap superfície comercial fora de la trama urbana
consolidada del municipi de Granollers, tal i com ha definit la Generalitat de
Catalunya.

Crear l’Oficina tècnica de comerç i turisme, gestionada des de Granollers
Mercat i amb els recursos humans i econòmics adequats, com a unitat de
treball municipal que proposi una visió unitària de totes les accions que es
puguin desenvolupar en l’àmbit econòmic.

Desenvolupar un Servei d’atenció als comerciants, amb la principal
missió d’unificar les competències que afecten el sector comercial –
llicències, controls, aspectes urbanístic i el foment d’un comerç de proximitat.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 5 de 28

Mantenir la figura de l’Assessoria tècnica comercial a nivell municipal.

Facilitació administrativa

Emprendre és un camí difícil per definició, és un camí ple d’obstacles. Cal
suprimir barreres en tots els cicles de vida d’una empresa. Granollers ha de
ser la ciutat on emprendre és fàcil. Proposem un Pla de xoc per a la
simplificació administrativa, reduint el temps necessari per tramitar
llicències d’obertura i tràmits relacionats amb els petits emprenedors.
L’administració ha de facilitar/agilitzar els processos, tant online com ontime.
A Canadà, quan un emprenedor demana obrir un negoci, ho pot fer des del
primer dia que presenta la llicència contractant una pòlissa que el cobreixi
entre el moment de presentar-la sol·licitud i el moment d’aprovació
d’aquesta. A Londres, per internet pots muntar una empresa per 75€ en dos
hores. A Holanda, per un euro. Al 2012, segons els indicadors de ciutat, el
temps de tramitació d'una llicència d'activitat va ser de 3,4 mesos. A països
com França o Alemanya, es port obrir un negoci en un màxim de 15 dies.
Creiem que cal reduir el temps de tramitació dels expedients de llicències
d'activitats fins a arribar a un punt on determinats negocis es puguin obrir en
24 hores

Posar en marxa un Punt d'Atenció a l'Emprenedoria, on es pugui tramitar
la creació d'una nova empresa i tenir l'alta en menys de 48 hores, fent 22
tràmits d'un sol cop. Les formes jurídiques que es poden acollir a aquest
servei són Societats de Responsabilitat Limitada (SL), Societat Limitada Nova
Empresa (SLNE) i Treballador/a Autònom/a. Constitució d'empreses i inici
d'activitat

Impulsar Bonificacions fiscals del preu de les terrasses pels negocis amb
dificultats econòmiques.

Facilitar la transmissió familiar de l’activitat comercial.

Analitzar els índexs de situació dels carrers per tal d’ajustar la tributació
a la rendibilitat comercial real de la zona.

Estudiar la limitació en les zones comercials principals de la ciutat, de
l’establiment d’activitats no lligades al comerç o a l’oferta lúdica o
cultural.
Dinamització comercial
En aquests moments, Granollers disposa de 4 associacions formals de
comerciants. Al mateix temps, però, hi ha diversos barris de la ciutat que les
mateixes associacions de veïns també col·laboren en la gestió comercial en
nom de les botigues del barri. Convé doncs estructurar l’organització de
l’associacionisme comercial, adaptant-la a les noves situacions viscudes amb
la crisi.

Estudiar en el Fòrum de Comerç l’estructuració i impuls
associacions de comerciants de la ciutat, per evitar ineficiències.

Fomentar l’associacionisme comercial entre els comerços de la ciutat.

de

les

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 6 de 28

Recuperar la figura del dinamitzador comercial de zona, d’acord amb les
associacions de comerciants, professionalitzant-la i dotant-la d’instruments
per a desenvolupar-la.

Impulsar un Pla de potenciació i dinamització del comerç de ciutat,
dotant de recursos la dinamització comercial al barris. Granollers és una gran
potencialitat com a ciutat comercial, i l'ajuntament ha de col·laborar en
atraure gent a Granollers, eliminant traves al desenvolupament del comerç
de ciutat.

Estudiar la viabilitat de la creació d’una Targeta del Comerç de la Ciutat,
on sigui possible que totes les persones titulars de la mateixa la puguin usar
per a descomptes en qualsevol comerç.

Impulsar el Certificat de Qualitat de comerç de proximitat a la
ciutadania, com a marca que identifiqui la ciutat i el model de comerç amb
“denominació d’origen” Granollers.

Afavorir el desenvolupament i modernització del comerç de barri, com
a mesura per millorar l’oferta comercial de la ciutat i reequilibrar el territori
de Granollers.

Redefinir les dotacions comercials del barri de Can Gili, per tal de
recuperar el comerç com a eina de servei als seus habitants i de relació social
al barri.

Potenciar el sector comercial dels diversos barris de la ciutat
(Congost, Can Bassa, Lledoner, etc.), amb l’aplicació del Programa de
millora comercial de barris.

Aprofitar l’atractivitat del centre comercial com a motor del comerç a
tota la ciutat, amb propostes com:

Crear un nou potencial de comerç als carrers de segon nivell del
centre,

Concertació amb el sector privat per adequar els baixos d'aquests
carrers i convertir-los en locals comercials, de la mateixa manera que
s'ha fet al carrer Sant Jaume.

Obrir un debat entre el sector privat, l'administració pública i la
societat civil sobre com potenciar i augmentar el número de locals
comercials al centre per evitar que s'incrementi el preu del m 2 i evitar així
que només les franquícies tinguin accés a aquests espais.

Potenciar que en aquest segon nivell de carrers els nou joves impulsors
del sector comercial tinguin més oportunitats per obrir els seus negocis.

Impulsar la creació de zones comercials agrupades, és a dir, potenciar
que en determinats carrers es desenvolupi un determinat tipus de comerç.

Gestió especialitzada de l’illa de vianants, a través de la implantació
del model de l’excel·lència comercial, inspirada en els “BID’s anglosaxons”,
on la cooperació entre el sector públic i privat, n’és l’eix principal de
definició.

Els darrers anys hem vist desaparèixer molts locals històrics, fos per la
manca de successió o per la inviabilitat del negoci. Per evitar la desaparició
de més locals històrics, proposem la redacció d'un Pla de protecció i

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 7 de 28

suport dels establiments emblemàtics, amb l'objectiu reconèixer la
importància d'aquestes botigues singulars i col·laborar en la seva preservació
i promoció.
Mobilitat, aparcament i senyalització

Ampliar progressivament l’illa de vianants al centre de la ciutat (veure
programa d’Urbanisme) i, al mateix temps, potenciar els pols d’atracció a
les diferents zones comercials de la ciutat, amb la potenciació de noves
illes de vianants i, simultàniament, la gestió del transport públic i el pla
d’aparcaments.

Actualitzar el Pla d’aparcaments, facilitant que afavoreixi el comerç urbà,
tant al centre com a totes les àrees urbanes amb una presència destacada de
l’activitat comercial.

Impulsar la vinculació del pàrquing i les compres a botigues, tenir un
descompte si és fa ús de la ciutat (comprant, anant al teatre, etc.).

Estudiar noves fórmules innovadores per a realitzar la càrrega i
descàrrega a les zones de vianants de la ciutat, per tal d’harmonitzar
les necessitats dels establiments comercials amb la dinàmica de passeig dels
vianants, mitjançant la creació d’una estació de transferència de les
mercaderies dels diferents vehicles pesants a vehicles impulsats
ecològicament que farien el repartiment als diferents establiments.

Reduir costos d’aparcament en els dies d’especial interès comercial (caps
de setmana, nadal, reis, etc.) i repartir els costos entre l'Ajuntament i les
associacions de comerciants.

Crear una nova senyalització de les zones comercials, per tal que
s’identifiqui i s’orienti els visitants cap a les diverses zones comercials.

Relacionar la nova senyalització comercial amb la senyalització
patrimonial i històrica i de serveis (aparcaments, equipaments, etc.) de
la ciutat.
Campanyes singulars

Promocionar el calendari anual d’activitats del conjunt d’associacions de
comerciants de la ciutat, per promocionar la marca de Granollers ciutat
de comerç. Coordinar amb el conjunt d’esdeveniments (esportius, culturals,
socials) de la ciutat, per atreure públic d’altres àmbits.

Establir un Programa de promoció de l’eix comercial de Granollers a
altres ciutat, generant circuits comercials. En especial, a La Roca Village i el
Circuit de Catalunya, per la seva proximitat.

Establir relació amb eixos comercials d’altres ciutats, per a generar
sinergies. Començant per la conurbació de Granollers

Promoure l’Open Night com una festa de ciutat, col·laborant en la
potenciació dels valors del comerç responsable i solidari, i ampliant el camp
d’acció a altres zones comercials de la ciutat.

Recuperar la Setmana del Comerç, per tal d’incrementar l’atractivitat
comercial de Granollers arreu de Catalunya, i d’afavorir el creixement del

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 8 de 28

nombre de comerços que participin de l’associacionisme comercial.

Impulsar campanyes a l’estil “al barri hi ha de tot”, amb l’edició de
guies comercials de cada zona de la ciutat.

Transformar els locals comercials buits de Granollers en aparadors de
botigues situades fora de l’eix comercial de la ciutat o en finestres de
Granollers que ens permeten ensenyar llocs emblemàtics de la ciutat,
dibuixant als vidres espais emblemàtics de Granollers, juntament amb la
fotografia i ubicació del lloc.
L’objectiu és que els propietaris dels locals situats al centre cedeixin aquests
espais al comerç dels barris per tal de millorar la imatge comercial i
aconseguir un recorregut que faci més agradable el passeig i la compra.

Al mateix temps, obligar a mantenir en bon estat els locals comercials
buits.

Ajuts per a incentivar l’obertura de locals buits.

Promoure la campanya de comerç i cultura Granollers Galeria d'Art per
millorar la imatge comercial, fomentar l'ocupació de locals buits i mostrar les
obres de diferents artistes locals. El projecte combinaria comerç i cultura en
un marc contemporani i convertiria espais comercials en venda o lloguer en
sales efímeres, que acullin obres de diferents artistes granollerins, i de
diferents disciplines. Es programarien visites on fer un recorregut per tots els
locals en determinats dies en els que els espais estarien obert al públic. La
resta de dies els locals romanen tancats però amb les persianes amunt per
poder admirar les peces des de l'exterior dels locals.

Obertura d’una pop up store, un espai d’oci i compra alternatiu, una botiga
de botigues, un espai efímer on s’hi poden trobar els productes més actuals i
descobrir les noves tendències de la mà dels comerços de Granollers. Ha de
ser un espai amb caràcter, amb personalitat, un espai original on tots els
productes de les botigues que hi participin estiguin a la venda.

Impulsar la campanya Granollers Causa – Efecte, per explicar la història
que hi ha darrera una compra i compartir-la través de les xarxes socials o de
les “llibretes d'emocions” que es trobarien a les botigues, amb la intenció de
buscar el rerefons de cada compra, perquè darrere de qualsevol compra hi ha
una petita o gran història, especial o quotidiana, una experiència, una
emoció.

Elaborar un Pla de Seguretat en el comerç de la ciutat, coordinat entre
Policia local i les associacions de comerciants, per tal de reduir l’índex de
robatoris.
Formació i millora continuada del sector comercial

Desenvolupar el Projecte d’integració de la formació en comerç de
Granollers, com a eina estratègica per a la ciutat per millorar la qualitat i
eficiència del nostre model comercial, i convertir la nostra ciutat com a
referent europeu en la formació en el camp del comerç (veure el programa de
Formació Professional).

Treballar per millorar la dignificació de la professió del dependent del món
del comerç per millorar les habilitats de les persones que treballen en aquest

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 9 de 28

sector, establint noves fórmules contractuals, que tinguin en compte la
conciliació de la vida familiar i laboral.

Implementar un programa de desenvolupament de les noves
tecnologies en el món del comerç, per tal de millorar la competitivitat
dels establiments comercials.

Impulsar cursos específics de capacitació en la gestió comercial, en el
Centre Tecnològic i Universitari de Granollers, per tal del millorar l’eficiència i
la rendibilitat dels establiments comercials.

Impulsar subvencions per assistència tècnica, amb el finançament del
cost de la contractació de serveis externs per a la millora del
desenvolupament de l’activitat empresarial (organització, comercialització,
TIC, producció,...). Les empreses contractades podran ser qualsevol sempre
que la seva direcció fiscal estigui a Granollers o al Vallès Oriental.

Programa formatiu Sales Management. Sessions impartides per experts
per tal d'acompanyar i assessorar a empresaris en el procés de gestió i
direcció de vendes, a través de sessions pràctiques en un entorn motivador i
dinàmic. El programa té com a objectiu reforçar l'argumentació comercial
dels participants per tal d'afrontar la tasca comercial amb més confiança,

Impulsar un programa que ofereixi formació en gestió empresarial i noves
tecnologies adaptada a les necessitats dels professionals dels comerços i
serveis de proximitat. Aquest programa constaria de càpsules i tallers
formatius gratuïts de 3 hores de durada que responguin a les necessitats
actuals dels comerços. Els tallers s'impartiran als diferents centres cívics de
la ciutat i en horaris adaptats als comerciants i paradistes. Els objectius del
programa són:Conèixer les noves tendències del sector i renovar el negoci.
Descobrir les oportunitats que Internet i les xarxes socials ofereixen al
petit comerç.
Aplicar la informàtica i millorar la gestió del negoci.
Aprendre les eines per interpretar els números de l’empresa

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 10 de 28

Granollers, vila de mercats
El rol dels mercats municipals en el desenvolupament local va tenir un paper
molt rellevant durant els darrers segles. D’això, a Granollers en sabem un
munt. Amb l’auge dels nous formats comercials, en ocasions ha perdut
aquest paper destacat que tradicionalment ha servit per a la socialització de
les col·lectivitats. Per tant, cal que continuïn desenvolupant la tasca de
dinamització econòmica. Atès la importància que té l'alimentació en la salut,
cal vincular els mercats municipals com a centres de promoció dels hàbits
saludables, amb una funció primordial de la formació en els centres escolars.
En aquest sentit, els mercats han d’esdevenir potenciadors de l’agricultura
que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb l'entorn i que garanteixi
alhora la màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de
qualitat.

Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels
mercats municipals.

Vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos
comercials existents.

Promoure el consum de productes de qualitat, de la terra, autòctons,
de proximitat i de temporada, identificant l'origen del producte a l'àmbit
geogràfic on es comercialitza, especialment els agrícoles.

Promoure les cooperatives de consum de l'agricultura que utilitzi
sistemes de producció respectuosos amb l'entorn i que garanteixi, alhora, la
màxima seguretat alimentària i alimentació saludable, com ara productes de
la terra i agricultura ecològica. Per assegurar la viabilitat del sector agrari,
hem d’apostar per a què totes les produccions arribin als mercats i que sigui
el consumidor, en funció del seu criteri, que compri un o altre tipus de
productes. En aquest sentit, hem de partir de la base que tots els productes
alimentaris que entren a la cadena són sans, bons i segurs, siguin de
producció ecològica o obtinguts amb altres criteris.

Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor
l’alimentació segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les
escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri per a que segueixin una
alimentació saludable.

Donar a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes de
proximitat i de temporada (Slow food i Quilòmetre 0) , també pel que fa a
roba, electrodomèstics, ... més enllà de l’alimentació.

Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització
excessiva del territori.

Instituir a Palou un parc agrari que permeti donar valor a l’espai agrari i
al sector primari.

Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de
caràcter agrícola i/o ramader.

Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupen els mercats no sedentaris i per la
seva continuïtat com a canal de distribució propi que compleix unes funcions
d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu,
dinamització municipal i punt de trobada i socialització ciutadana.

Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 11 de 28

comercialització de qualitat, amb incidència en els circuits curts de distribució
alimentària i plenament integrats en la realitat comercial dels municipis.
Desenvolupar polítiques formatives dels professionals del sector per a
garantir el futur del mercat i dels seus marxants.

Creació d’una normativa sobre bones pràctiques en la manipulació
dels productes en els mercats no sedentaris. El tractament que donen als
productes (manipulació, exposició al sol, etc.) fan que moltes vegades se’ls
acabi identificant com a mercats de segona.

Realitzar
l’estudi
funcional
dels
mercats
ambulants
de
Granollers(dijous al centre i dissabte a Can Bassa) per determinar la seva
reubicació (si s’escau), redistribució i millora qualitativa del mateix. S'hauria
de fer un gran pacte entre els comerciants sedentaris i els no sedentaris
sobre com redistribuir el mercat, que pot passar des de fer canvis
d'ubicacions de forma que les botigues no tinguin al costat parades
ambulants que venguin el mateix tipus de mercaderia, a canvis de
localització del mercat (sense sortir del centre).

Estudiar les sinergies possibles amb el mercat del diumenge de
Canovelles.

Unificar i simplificar les ordenances de comerç.

Impulsar un Pla de millorar la imatge –circuits de circulació, informació,
aparcaments, descàrrega, unificació de tipologia de parades, sistemes de
recollida, etc.- dels mercats ambulants de Granollers i la comarca.

Posar en marxa un sistema de repartiment i recollida de contenidors
orgànics a restaurants, productors, fruiteries, etc., així com a les parades
de menjar dels mercats sedentaris(dijous al centre i dissabte a Can Bassa).

Millorar les actuacions inspectores sobre comerç per tal de garantir els
drets dels consumidors i la disciplina de mercat.

Crear la figura de l’Inspector de comerç, per tal de supervisar, entre
d’altres, el compliment de la llei d’horaris comercials, la llei d’equipaments
comercials i la llei de normalització lingüística, aprovades per la Generalitat
de Catalunya.

Impulsar el treball conjunt amb l’àrea de seguretat ciutadana per tal
d’eliminar la venda no sedentària il·legal.

Acordar un Pla de promoció dels mercats de Granollers, a la porxada i
altres places, que inclogui senyalització, sistemes d’identificació, informació,
etc. per tal que la gent pugui saber què es farà, quan, i de quin tipus. Potser
unificant visualment els tipus de mercat -d'alimentació, d'artesania, de
brocanters, etc.

Estudiar la destinació dels diners originats pels preus públics sobre mercats
es reinverteixin en la millora dels mateixos mercats. Començat per un
percentatge .

Impulsar un mercat de l’artesania a Granollers, amb productes artesans de
qualitat.
Mercat municipal de Sant Carles

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 12 de 28

El Mercat Municipal de Sant Carles és la porta d’entrada per ponent a la
zona de vianants del centre de la ciutat, millorada la legislatura 2003-2007 a
proposta d’ERC, amb les obres de transformació de la Plaça de la Caserna en
zona de vianants. La potencialitat que planteja aquesta situació
estratègica, juntament amb la qualitat dels producte fresc que ofereixen
els paradistes actuals, han de convertir el Mercat, en una locomotora
comercial per a la ciutat de primer ordre.
És per tot això que, per la propera legislatura, des d’ERC - Acció Granollers
proposem:

Traspassar, a nivell d’organització municipal, la gestió del mercat
municipal, amb els recursos humans i econòmics adequats, de l’àrea de
serveis i via pública a l’àrea de desenvolupament econòmic i
formació professional, per tal de potenciar la visió d’estratègia comercial
de futur del Mercat de Sant Carles.

Elaborar un Pla de millora i potenciació del mercat municipal, que
contempli:

Reforma integral completa o per fases de l’espai físic del mercat de Sant
Carles, consensuada amb la majoria dels paradistes del mercat, i amb la
participació econòmica de l’Administració.

Obres de millora del soterrani del mercat.

Millorar l’accessibilitat (acord d’ús de l’aparcament situat en front del
Mercat i supressió de barreres arquitectòniques en les entrades al Mercat que
ho necessitin).

Millorar la senyalització del Mercat a la ciutat.

Adequar els horaris per facilitar l’accés dels clients joves al Mercat.

Crear un servei de repartiment conjunt a domicili.

Programa de promoció comercial, per a la seva difusió.

Promoure la construcció d’un restaurant vinculat a l’espai del mercat, en
primera planta, que potenciï la cuina de mercat.

Implementar les noves tecnologies.

Garantir el manteniment adequat.

Reduir la fiscalitat sobre traspassos de les parades dels mercats.
Consum responsable
Les persones consumidores són les que donen sentit als àmbits que hem
analitzat fins ara. No és possible aconseguir que prosperi cap política de les
descrites sense una participació activa d’aquests actors en la seva definició.
És imprescindible acabar amb la dicotomia client/consumidor. No té sentit
percebre al client com l’amo i senyor del mercat i al consumidor com
l’adversari contra el qual cal estar previngut. Cal que tant els consumidors
com els empresaris i comerciants coneguin i uns reclamin i els altres apliquin
el conjunt de normes que regulen les seves relacions.
Malauradament en els darrers temps la crisi ha generat diversos problemes

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 13 de 28

que han tingut una gran afectació sobre les persones consumidores
(preferents, desnonaments, pobresa energètica, habitatges d’ús turístic....)
que no han trobat estructures estables per la seva solució. Cal que per a
aquests grans problemes, sobretot els vinculats als serveis bàsics, existeixi
una medicació obligatòria prèvia a la via judicial que intenti solucionar-los.
Per tot això, des d’ERC – Acció Granollers proposem:

Promocionar el consum responsable. Fer pedagogia del consum, fent
actuacions concretes de formació tant als escolars, -com les efectuades la
legislatura 2003 a 2007 a proposta d’ERC al Mercat de Sant Carles-, com als
consumidors en general. Promoure les iniciatives de comerç just i
solidari i la seva popularització.

L’Ajuntament ha de realitzar, des de la mateixa OMIC, campanyes i
activitats formatives d’educació per al consum, especialment a les
escoles, i entre els col·lectius de consumidors.

Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor
l’alimentació segura i saludable. Establir un programa de xerrades a les
escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri per a que segueixin una
alimentació saludable.

Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència
entre operadors comercials com a element de defensa dels drets de les
persones consumidores.

Facilitar al comerç informació i formació sobre el medi ambient, augmentant
la conscienciació i sensibilització general. Impulsar el reciclatge, facilitant la
tasca al comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part del
municipi.

Així mateix, s’ha de vetllar perquè els productes comercialitzats a Granollers
segueixin criteris i valors de responsabilitat social en el comerç, com
són:Consum ecològic, sostenible, que no suposi malbaratament de recursos;
Comerç just, amb el respecte als països productors del tercer món;
Productes que no suposin l’explotació infantil en la seva realització;
Joguines no sexistes i no violentes, en campanyes nadalenques; Etc.

Defensa dels drets dels consumidors

Per vetllar pels drets dels consumidors, des d’Acció Granollers proposem la
potenciació de l’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors
(OMIC), tot ampliant els seus serveis a empresaris i comerciants en aquells
aspectes que afecten els drets de les persones consumidores, amb tasques
d’assessorament, campanyes d’informació i la possibilitat de trametre
denúncies.

L’OMIC ha de disposar de la capacitat de realitzar estudis i campanyes
sobre sectors concrets, en els quals es detecti que no s’asseguren els
drets dels consumidors o que el comerç que s’hi practica no és de la qualitat
anunciada.

Al mateix temps, proposem la creació a Granollers d’una Junta Arbitral
de Consum, com a sistema d’arbitratge extrajudicial i voluntari, que permet

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 14 de 28

a consumidors i empresaris resoldre amb caràcter vinculant i de manera
ràpida i gratuïta les diferències sorgides en la relació comercial, amb un
procediment de mediació de conflictes, confidencial i gratuït, que ajuda al fet
que les parts elaborin el seu propi acord de conformitat als seus interessos, i
amb la finalitat de seguir la relació comercial. El laude, sentència que dicta el
col·legi arbitral (que és el tribunal que resol els conflictes), és executiu i
obliga les parts. Aquesta és una via que es planteja com a pas previ a la via
arbitral de consum.

La Junta Arbitral de Consum de Granollers s’hauria d’instal·lar en el mateix
local que l’Oficina de Defensa del Ciutadà i l’Oficina Municipal d’Informació
als Consumidors, aprofitant els recursos, alhora que es concentren els
diversos organismes per a la defensa dels ciutadans.

Fer difusió de les Juntes Arbitrals de Consum com solució de prestigi, pràctica
i gratuïta de solució de conflictes entre empresaris i consumidors.

Per a potenciar l’arbitratge caldrà una campanya per tal que els comerços
de la ciutat s’adhereixin al sistema arbitral de consum, signant un
compromís d’adhesió que facilita la Junta Arbitral de Consum de Catalunya, i
que comporta el lliurament d’un distintiu perquè l’empresa en faci publicitat.

Fomentar l’associacionisme dels consumidors, a partir de les
associacions de defensa de consumidors i usuaris existents, o fomentant
societats o cooperatives de consumidors i usuaris.
Comerç en català

Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant
a la retolació com a l’atenció al client, difonent el missatge que l’idioma és un
valor afegit a la qualitat del servei.

Realitzar un programa sota el títol de “El català al comerç i a la indústria”
que consistirà en una campanya, primer informativa, per sensibilitzar el
comerç i la indústria locals sobre la retolació comercial en català. Un cop fet
el treball de carrer, s’encetarà una segona fase dirigida als comerços que no
compleixen la normativa, i se’ls marcarà uns terminis d’adaptació per arribar,
finalment i si cal, a la fase sancionadora.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 15 de 28

2. TURISME
El sector del turisme ha evolucionat molt favorablement els últims anys al
nostre país i ha esdevingut un punt fort de l’economia catalana. En aquest
sentit, entenem el turisme comuna font d’ingressos, però també com un fet
cultural que promou la interrelació de les persones de diferents cultures i que
ens permet mostrar la nostra cultura i manera de ser al món.
L’objectiu que ens plantegem és que la marca Catalunya sigui coneguda
arreu de món com un destí del turisme de qualitat, cultural, sostenible,
saludable i responsable. Per tant, cal estar amatents amb l’eclosió que està
tenint la massificació del turisme en diferents parts del país, de manera que,
a vegades, aquesta massificació col·lideix amb els interessos dels veïns. Per
altra banda, cal posar en valor a la vinculació del turisme amb el fet nacional
català, l’anomenat turisme identitari. I també cal buscar les sinergies amb
el territori, no només en el nostre municipi.
Des d’ERC – Acció Granollers apostem perquè els països catalans en el seu
conjunt, i els seus pobles i ciutats, reactivin la capacitat productiva del sector
turístic i consolidar el país com a destinació capdavantera a Europa en
general i a la Mediterrània en particular.
I Granollers no en pot quedar al marge, d’aquest repte. Cal aprofitar els
elements de l’entorn més proper –Barcelona, el Circuit de Catalunya, la Roca
Village, l’espai natural del Montseny- per posicionar-se com una ciutat amb
capacitat per acollir els visitants i oferir-los la seva hospitalitat. A més, ha
d’actuar com a centre d’una comarca amb molt de potencial d’atracció, pel
seu entorn natural, la seva vitalitat cultural, esportiva i econòmica i perquè
s’ha preparat durant molt de temps per oferir serveis –gastronomia,
hostaleria, ...- de qualitat.
Catalunya, i també Granollers, es troben en condicions d’exercir un lideratge
en matèria de desenvolupament turístic, basat en la planificació del
coneixement, la qualitat i la diversitat de productes i destinacions, que facin
de la innovació i la sostenibilitat els seus eixos motors. Les bases d’aquest
desenvolupament passen per:

Un model de desenvolupament turístic fonamentat en la innovació, la
competitivitat i la sostenibilitat econòmica, social, cultural i
mediambiental.

Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del sector
turístic i del conjunt de les seves empreses i activitats, per millorar-ne la
contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant sectors
clau i trets diferenciadors del municipi, com la cultura i el patrimoni.

Consolidar un model de promoció turística públic i privat, amb
capacitat de resposta, adaptació i orientació vers la demanda.

Vetllar per la qualitat de vida dels residents, la qualitat de l’ocupació
i la gestió dels impactes socials, culturals i mediambientals de
l’activitat turística.

Fomentar el desenvolupament territorial de productes turístics
diferenciats i competitius vinculats a la identitat i al patrimoni cultural
tangible i intangible del municipi.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 16 de 28

OBJECTIUS

Entendre el turisme com un sector estratègic per al futur de la ciutat.

Guanyar atractivitat turística.

Vetllar i promoure el coneixement del visitant sobre la ciutat, tant pel
que fa al patrimoni històric com a les instal·lacions i oportunitats d’oci.

Reforçar la imatge de Granollers com a capital de comarca i ciutat
dinàmica de Catalunya en diversos àmbits: esport, cultura, comerç i negocis.

Afavorir el desenvolupament ordenat i amb sentit estratègic del
sector turístic i del conjunt de les seves empreses i activitats, per millorar
la seva contribució a la riquesa i l’ocupació del territori, desenvolupant
sectors clau i trets diferenciadors del municipi, com la cultura i el patrimoni.

Potenciar la qualitat com a concepte bàsic de
competitivitat del municipi com a destinació turística.

Conscienciar-nos de les potencialitats i limitacions de la capacitat que
tenim d’atreure turisme, sense complexos i sense voler copiar altres models
que no siguin coherents amb els valors del nostre municipi.

Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels
diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística del
municipi: potenciació del comerç urbà, cultura gastronòmica, etc.

Potenciar el desenvolupament turístic implicant el sector privat i avançar
així cap a models de gestió en què les decisions i el finançament siguin
compartits pels diversos agents presents en el sector, tant públics com
privats.

diferenciació

i

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 17 de 28

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Planificació turística

Impulsar el Fòrum de Comerç i Turisme de Granollers com l’àmbit de
concertació sobre el Turisme a Granollers i els municipis de l’entorn entre els
diferents agents públics i privats implicats del sector.

El Pla Estratègic de Granollers ja va establir el turisme com una de les
línies estratègiques que calia potenciar. Cal, doncs, desenvolupar les
propostes estratègiques en turisme a la ciutat, de manera transversal
amb els altres plans que desenvolupen el Pla Estratègic.

Elaborar el Pla Estratègic de Turisme de Granollers, alineat amb la resta
de Plans de Turisme i estratègies de país i comarca. Tenir present també els
municipis de la conurbació i l’entorn.

Elaborar un projecte turístic responsable per al municipi a partir de les
potencialitats naturals, culturals, patrimonials i econòmiques existents, dins
del marc de turisme sostenible definit per la Organització Mundial del
Turisme: respectuós amb el territori, promotor de desenvolupament integral i
consolidador de la identitat nacional, amb tots els elements de singularitat
possible, i d’acord amb les directrius i polítiques nacionals turístiques.

Entendre la promoció del municipi com a una conjunció de valors
econòmics, socials, culturals, de lleure.

Desenvolupar un marc de col·laboració que afavoreixi la integració dels
diversos sectors del teixit social que intervenen en l’oferta turística del
municipi: potenciació del comerç urbà, cultura gastronòmica, etc.

Potenciar el desenvolupament turístic implicant el sector privat i avançar
així cap a models de gestió on les decisions i el finançament siguin
compartits pels diversos agents presents en el sector, tant públics com
privats.

Estudiar i desenvolupar l’encaix del municipi dins dels grans projectes
turístics impulsats per la Generalitat de Catalunya, com ara les rutes
turístiques nacionals i el Pla de Recursos Turístics Intangibles.

Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística del
municipi com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.

Definir una estratègia de posicionament internacional de Granollers
aprofitant l’atractivitat de la marca Barcelona i el posicionament de
Catalunya. Per a això caldria reforçar el Pla de Projecció Exterior de
Granollers, alineant-lo amb els plans nacionals de turisme.

Estudiar l’encaix de Granollers dins el mapa de les grans rutes turístiques
nacionals de Catalunya.

Col·laborar amb la resta d’administracions en la promoció turística de
Granollers com a via d’optimització dels recursos que s’hi dediquen.

Els recursos que han servit de factor d’atracció turística es poden però,
malmetre fàcilment, sovint a causa de la mateixa afluència de turistes. Per
tant, l’Ajuntament ha de valorar a cada moment la gestió més adequada
dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per tal
de garantir el seu manteniment a mig i llarg termini.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 18 de 28

Cal fer una especial atenció a l’impuls del turisme mediambiental,
cultural i relacionat amb el patrimoni històric, que trenqui el turisme
estacional, i que permeti l’allargament de l’activitat econòmica i orienti el
turisme local de manera que no posi en perill ni la qualitat del servei ofert ni
la sostenibilitat general.
Servei de promoció turística

Impulsar el Fòrum de Comerç i Turisme de forma que permeti la presa de
decisions conjuntes en el marc de la dinamització turística i participar dels
consorcis i patronats supralocals.

Desenvolupar el Servei de promoció turística de Granollers, com a eina
imprescindible per
dur a terme les activitats esmentades, lligat a la
regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, a través de
Granollers Mercat, duplicant els seus recursos humans i incrementant
anualment els seus recursos econòmics.

Millorar els serveis de l’Oficina d’Informació, en concessió a una empresa
privada, disposant sobretot, de dades actualitzades sobre els serveis
d’allotjament, restauració, transports, lleure, meteorologia i emergència de la
mateixa ciutat. Cal també l’adaptació de l’horari d’atenció al públic
d’aquestes oficines a les necessitats del turisme, que és el destinatari del
servei.

Continuar amb l’assistència (en solitari o a nivell comarcal) a les fires de
turisme dirigides als professionals del sector o bé als turistes potencials
(com per exemple el Saló Internacional del Turisme a Catalunya, SITC, o The
Global Meetings & Incentives Exhibition (EIBTM) amb el producte Granollers
Reunions.

Cercar noves oportunitats i potencialitats turístiques del municipi
basades en la identitat i la creativitat de la seva ciutadania —turisme
literari,
històric,
genealògic,
paisatgístic,
gastronòmic,
esportiu,
mediambiental, ...

Afavorir la integració dels diversos esdeveniments locals, com ho són els
mercats i les fires, dins l’oferta turística del municipi. Els mercats i les
fires actuen sovint com a motor que atrau el turisme de proximitat i de
qualitat: Festa Major, Circuit, Fira Ascensió, mercat del dijous a Granollers i
diumenge a Canovelles, etc.

Promoure un calendari anual de grans actes comercials, esportius i
culturals amb l’objectiu de donar a conèixer els municipis i que aquests
esdevinguin dinàmics.

Crear una nova senyalització turística i comercial de la ciutat, per
posar en valor els punts d'atracció turística i serveis de la ciutat.

Definir i produir una sèrie de productes sota la marca de “Regals de
Granollers” com a elements de difusió de la nostra ciutat que qualsevol
turista pugui adquirir com a record de la seva visita a la nostra ciutat.

Millorar contínuament i de forma permanent el sistema d’informació turística,
mitjançant la senyalització i els punts d’informació, creant nous punts
d’informació turística de la ciutat en llocs estratègics, mitjançant l’ús de
les noves tecnologies (panells d’informació digitals al carrer, sistema

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 19 de 28

bluetooth o similar, en hotels, estacions de tren, autobús, Circuit de
Catalunya, etc.).

Fer servir les noves tecnologies com a eines de promoció i difusió, i
facilitadores del turisme local.

Cal treballar el posicionament dels espais web turístics fent xarxa amb
els allotjaments, així com crear geoportals accessibles des dels
dispositius mòbils, que poden oferir informació sobre notícies, l’agenda
d’actes, el temps, els comerços, l’oferta de restauració, etc.

A més de potenciar el web Visit Granollers, i adoptar el .cat, millorar
l’adaptació de la pàgina web municipal i de Granollers Mercat als
interessos turístics.

Realitzar fòrums de debat sobre el futur i les possibilitats del sector.

Vetllar per tal que el conjunt de l’activitat municipal contribueixi a
potenciar els valors d’atractiu turístic de la ciutat (neteja de carrers,
cura de façanes, enjardinaments, potenciació d’equipaments esportius,
activitats culturals, etc.).
Serveis turístics

Actualitzar els diferents materials turístics editats en legislatures anteriors,
com han sigut el plànol turístic de la ciutat, la guia turística de la ciutat, la
guia gastronòmica de Granollers, etc.

Oferir un nou servei de visites guiades a la carta a través de la utilització
d'audio-guies individualitzades que ofereixin la possibilitat de realitzar les
diferents rutes turístiques de la ciutat en solitari.

Millorar i crear una xarxa de camins i vies verdes, enllaçant amb les
poblacions veïnes, per donar altres possibilitats i models de desenvolupament
turístic al municipi.

Crear una agenda d’actes electrònica setmanal per posar a disposició
dels clients de les diferents instal·lacions hoteleres de la ciutat, i de la pròpia
oficina d’informació.

Estudiar les activitats de lleure i d’oci a Granollers, per tal de potenciar les
que poden representar un atractiu turístic.

Assessorar les entitats de la ciutat que realitzen accions amb possibilitat
de creixement (esportives, culturals, socials), per exemple en cas de
setmana, per tal que puguin promocionar la ciutat i oferir paquets de
pernoctació i restauració en els establiments de la ciutat.

Crear paquets turístics que incloguin allotjament, restauració i accés
gratuït als equipaments culturals locals. Difondre aquests paquets a través
dels portals web i oferir-los a les agències de viatge especialitzades.

Donar resposta a la problemàtica dels habitatges d’ús turístic i garantir la
convivència d’aquestes activitats amb els veïns de l’indret on se situen.

Vetllar perquè tots els allotjaments turístics i els negocis
complementaris estiguin donats d’alta com a tals, per garantir tant la
qualitat del servei com la reputació del municipi.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 20 de 28

Potenciar el turisme de reunions
Formació i foment del turisme

Desenvolupar un programa de formació i sensibilització turística, dirigit
als diferents agents privats i públics vinculats a la potenciació del negoci
turístic de la ciutat, com poden ser hotels, comerços, tècnics municipals, etc.

Assegurar que la part de la taxa turística que es queda al municipi sigui
destinada a la formació de les persones que estan al servei del turisme, amb
l’objectiu de millorar la qualitat al servei.

Fomentar la creació d’empreses del sector turístic, especialment
propostes d’autocupació de joves estudiants de turisme.

les

Al mateix temps, des d’ERC – Acció Granollers fem una sèrie de propostes
d’actuació de Turisme específiques per àmbits:
Eix de la Cultura

Promoure, d’acord amb les entitats culturals, paquets turístics que
permetin donar a conèixer els elements culturals i patrimonials de Granollers.

Potenciar el treball realitzat a través de la Xarxa de Turisme Industrial
de Catalunya (XATIC), creada l’any 2006 i de la qual en som fundadors, per
tal de millorar la promoció i la difusió del turisme industrial com una
aposta turística i cultural estratègica de la ciutat.

Estudiar la possibilitat de realitzar un servei de visites a l’interior de les
diferents cases modernistes de titularitat privada de la ciutat, previ
acords amb els seus propietaris.

Potenciar la participació de Granollers en el Protocol de la Ruta Europea del
Modernisme, del qual en som socis fundadors, amb la realització a la nostra
ciutat trobades i sessions plenàries.

Consolidar i incrementar la difusió de les visites guiades i comentades
que es porten a terme actualment amb la col·laboració del Museu de la
ciutat, Roca Umbert Fàbrica de les Arts i Can Jonch, Centre de Cultura
per la Pau:


Palou. Paisatge rural, paisatge cultural
Granollers, ciutat bombardejada
Les xemeneies i les fàbriques
Visita l'adoberia d'en Ginebreda
Granollers, modernista i noucentista
Granollers, vila medieval i moderna
Granollers, més enllà del ferrocarril

Crear noves rutes turístiques per posar en valor els diferents elements
existents a la ciutat. Per exemple, la ruta turística sobre els Refugis de
Granollers, fent visitables els diversos refugis mantinguts de la ciutat, més
enllà de les jornades de portes obertes dels refugis que es fa amb motiu de
l'aniversari del bombardeig.

Convertir el refugi de la plaça Maluquer i Salvador un centre

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 21 de 28

d’interpretació del bombardejos sobre la població civil en època de
guerra, incorporant-lo a una futura ruta turística nacional de Catalunya.

Generar una oferta artesana de qualitat vinculada a elements estratègics
i emblemàtics de la ciutat com a carta de presentació al visitant, proposant a
diferents artesans que creïn objectes exclusius i per a diferents tipus de
públic (productes propis, de qualitat i disseny, inspirats en el paisatge, en els
monuments i en els edificis característics de la ciutat: modernisme i
patrimoni industrial, festes i cultura popular, esglésies i llegat
medieval, ... ).

Dissenyar i promoure una ruta d’ecoturisme a Granollers, recuperant la
visita guiada i comentada a l’Aiguamoll de Can Cabanyes, amb la
col·laboració del Museu de Ciències Naturals La Tela, valorant el nostre
patrimoni natural.
Eix dels Negocis

Potenciar el servei de Granollers reunions, iniciat la legislatura 2003-2007,
que té com a objectiu facilitar totes les tasques d’organització de congressos
i reunions de negoci a la nostra ciutat, mitjançant l’assessorament i
l’aportació de coneixement i experiència dels actors implicats del sector
serveis.

Potenciar de forma clara l’organització d’esdeveniments firals, un de nou
per any, especialment per a professionals, per tal incrementar el nombre de
visitants a la nostra ciutat.

Potenciar el turisme de reunions en el programa Meeting Granollers, amb
els següents serveis:


Assistència amb personal especialitzat (guies, intèrprets...)
Distribució de documentació i publicacions en diferents idiomes
Distribució de material audiovisual en diferents idiomes
Oferta d'objectes promocionals de qualitat, inspirats en el patrimoni turístic
Organització de visites i rutes a la carta, per a grups i empreses
Col·laboració en esdeveniments especials, recepcions, festes...
Col·laboració/assessorament en allotjament, restauració i serveis de suport
als participants

Fomentar la creació d'una empresa / cooperativa / servei d'interlocució per a
promoure la celebració de qualsevol activitat relacionada amb el
turisme de reunions i /o esdeveniments i amb els organitzadors
d’aquestes trobades, amb serveis com:


Assessorament
L’allotjament i altres serveis adreçats a l’organització de congressos,
reunions i viatges d’incentiu
Coordinació de visites d’inspecció per a organitzadors d’esdeveniments
Actuar d’interlocutor amb les empreses associades i les institucions locals
Coordinar el lliurament del material turístic entre els assistents, plànols,
Guies de ciutat, targetes de viatges, bosses i diferent material divulgatiu
Tramitar bonificacions en transports
Elaborar la documentació per a la presentació de candidatures per a

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 22 de 28

congressos
Assessorament en els programes socials del congrés

Eix de Gastronomia

Posicionar Granollers com a referent i capital gastronòmica del Vallès
Oriental i com a ciutat d’interès gastronòmic a Catalunya

Dinamitzar el turisme gastronòmic, en col·laboració amb els agents
públics i privats.

Crear una Comissió Gastronòmica per promocionar la gastronomia i els
productes de proximitat amb la col·laboració de destacats cuiners vallesans,
gremis de comerciants i d'hostaleria, Associació Mercat Sant Carles, Consorci
de Turisme del Vallès Oriental, col·lectius vinculats a la gastronomia, etc.

Recuperar i valorar els productes autòctons, típics de la nostra comarca –i
en especial, els de Palou- per redescobrir les tradicions, les nostres arrels i
treballar-les amb innovació i creativitat.

Potenciar els nivells ocupacionals i la formació professional del sector
gastronòmic

Afavorir la millora de les infraestructures turístiques relacionades amb
l'oferta gastronòmica

Desenvolupament d’accions de promoció i divulgació, amb l’organització de
jornades i activitats per difondre els productes: Jornades Gastronòmiques
del bolet, del tomàquet, etc.

Crear un Farmers's Market del Vallès Oriental
Eix del Comerç

Organitzar la festaGranollers és Mercat, com a gran activitat lúdicocultural i d’atracció turística, un cop l’any a la ciutat, on es posi en valor la
importància que ha tingut històricament el mercat i el comerç a la nostra
ciutat, i que es desenvolupi per les places i carrers que tenen noms
relacionats amb aquesta part de la història, com la plaça de l’Oli, la plaça de
les Olles, la Plaça dels Cabrits, o la Plaça dels Porcs.

Estudiar i arribar a acords amb indústries ubicades a la ciutat per tal de fer de
la “indústria viva” de la ciutat un producte de turisme industrial, més
enllà de les visites que les escoles ja realitzin, com ja s’està fent a diferents
ciutats de França amb molt d’èxit de visitants. Incloure dins les rutes
turístiques les visites a empreses industrials de la ciutat, orientades
principalment a escolars, recuperant el patrimoni industrial i difonent les
activitats econòmiques.

Recuperar i potenciar la Setmana del Comerç per tal d’incrementar
l’atractivitat comercial de Granollers arreu de Catalunya, i d’afavorir el
creixement del nombre de comerços que participin de l’associacionisme
comercial.

Promocionar la qualitat del comerç tradicional i dels mercats-dels dijous a
Granollers i diumenges a Canovelles- com a elements d’atractivitat

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 23 de 28

turística a nivell de Catalunya.

Analitzar la possibilitat d’aprofitar la potència del mercat dels diumenges a
Canovelles per generar una continuïtat dins el terme municipal de
Granollers, amb una temàtica més especialitzada, com poden ser els mercats
de Londres (model Candem).
Eix de l’Esport

Des d’ERC – Acció Granollers volem convertir Granollers en un referent
europeu en l’àmbit de la promoció de l’activitat física i l’esport com a
eina educativa de promoció de la salut, al mateix temps que es converteix en
un sector tractor per als serveis, el turisme i el comerç. (Veure els programes
d’Esports i Salut).

Organitzar activitats d’atractiu turístic a nivell internacional
relacionades amb el món de l’atletisme, com congressos, fires o altres
esdeveniments, aprofitant l’atractiu esportiu de la Mitja Marató.

Aprofundir la relació amb el Circuit de Catalunya, per tal aprofitar el seu
atractiu turístic, establint paquets turístics que donin a conèixer Granollers i
els seus atractius.

Organitzar activitats d’atractiu turístic a nivell internacional relacionades amb
el món de l’handbol, com congressos, fires o altres esdeveniments,
aprofitant l’atractiu esportiu de la Granollers Cup.

Coordinar i difondre el calendari esportiu de les entitats, com a ciutat amb
capacitat d’acollir manifestacions esportives de nivell. Promoure la realització
a Granollers d’esdeveniments esportius, més enllà de l’handbol, amb les
federacions catalanes dels diversos esports.

Impulsar, des del sector turístic de la ciutat i d’acord amb el sector associatiu,
la construcció a Granollers d’un Alberg de Joventut, que combinaria la seva
activitat amb la de residència per a esportives, i facilitaria especialment
moments del calendari en què se celebren manifestacions esportives a la
ciutat, intercanvis d’estudiants, etc. (Veure el programa de Joventut).

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 24 de 28

3. GRANOLLERS CIUTAT DE FIRES
La vocació i tradició firal de la nostra ciutat és ben antiga. Les fires són una
oportunitat per promocionar la ciutat i generar activitat econòmica, i
Granollers en té una llarga experiència, que parteix amb el nostre mercat
d’origen medieval, que es potencia amb la fira de l’Ascensió, i que a principi
d’aquest segle intenta adaptar-se als nous models firals. El Parc Firal va
suposar un canvi de paradigma que encara no ha arrelat en la ciutat –potser
per la llunyania del centre, potser per la manca d’un espai firal estable.
L’impacte de la Fira de l’Ascensió, no ens ha de fer deixar de banda la
possibilitat de generar múltiples fires sectorials més modestes, que vagin
creixent a mesura que la proposta va arrelant, comptant sempre amb la
iniciativa dels agents privats, en col·laboració amb l’administració.
Per això, des d’Acció Granollers ens proposem ampliar el calendari
d’esdeveniments firals i aprofitar els diferents espais que ofereix la ciutat per
promocionar nous esdeveniments firals i acompanyar als promotors privats
en la seva organització.
Tenim que impulsar un veritable canvi en la Fira de l’Ascensió, un canvi que
aprofiti el potencial productiu de la comarca i el potencial històric que ha
tingut.

Crear el Consorci de Fires i Congressos de Granollers, i amb un model
de participació mixta entre l’administració pública i els representants del
sector empresarial.

Impulsar la nova marca Fires, Mercats i Congressos de Granollers.

Creació de noves fires a la ciutat de caire monogràfic, una nova fira per
any, en espais cèntrics. Algunes d’aquestes fires podrien ser:de productes per al comerç
de productes de Palou, Quilòmetre 0, de mercat
de rebaixes.
de vehicles
del joc de taula i estratègia
dels instruments musicals nous i de segona mà
de l’Atletisme, durant el cap de setmana de la Mitja Marató
de l’Handbol, durant el cap de setmana de la Granollers Cup

Granollers ha de repensar la Fira de l’Ascensió i buscar la seva
especialització, impulsant una fira que sigui referent a nivell comarcal i
atractiva per als ciutadans i per als expositors. Cal repensar la fira amb els
seus quatre eixos estratègics.Fira
Fira
Fira
Fira
Fira
Fira
Fira
Fira

L’agricultura i la ramaderia, com origen de la Fira de l’Ascensió
La gastronomia, com a punt d’unió de productors de qualitat de la comarca
i el sector de l’hostaleria
L’oci, el turisme, el motor i el lleure, com a sectors econòmics en
creixement constant en els futurs anys
El sector del comerç i els serveis locals i comarcals, com a sectors
econòmics de fort pes i qualitat a la ciutat

Treballar conjuntament amb els agents econòmics i socials de la ciutat i
comarca, per tal d’esdevenir seu de múltiples i diferents fires i congressos,

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 25 de 28

com un motor dinamitzador de l’activitat econòmica de la ciutat.

Potenciar els diferents espais municipals, com la Porxada –el mercat per
excel·lència-, els pavellons esportius, el Teatre Auditori, la Fàbrica de les Arts,
com a seus de noves fires sectorials a la ciutat. En aquest sentit,
l’experiència de Roca Umbert amb el Boda Market, el MAC o el Fira Guia’t pot
servir de referent.

Convertir el Mercat de l’Audiovisual de Catalunya - MAC en una fira de
referència a nivell de l’audiovisual digital de proximitat a Europa.

Transformar la Llotja del Vehicle Clàssic en la fira més important del motor
clàssic dels Països Catalans.

Impulsar la fira d’antiguitats com un referent a Catalunya.

Recuperar i convertir el Mercat del Col·leccionisme i Maquetisme del
Parc de Ponent

Acabar el Parc Firal, amb els serveis necessaris de la part sud.

Desenvolupar un Programa per a la potenciació de l’activitat firal de les
empreses, facilitant els serveis per a l’exposició, difusió i comercialització
dels productes i serveis que es mostren en una fira.

Potenciar la formació de les empreses en l’àmbit firal, aprofitant la
realització dels cicles formatius de Grau Superior de Comerç i Màrqueting que
es fan a l’IES Carles Vallbona.

Transformar la Fira de Nadal aportant un nou valor a la ciutat, transformar
una fira de productes de qualitat i de productes de proximitat. Convertir-la en
un referent a nivell comarcal.

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 26 de 28

4. AGRICULTURA
La preservació de l’espai agrari, entès com l’espai destinat a l’agricultura i la
ramaderia que té com a motiu d’activitat la producció d’aliments, és una
necessitat per assegurar, al màxim nivell que es pugui, la sobirania
alimentària del nostre país.
Esdevé prioritat, avui, disposar d’un sector agrari potent i competitiu, que
permeti treballar i desenvolupar conceptes com el del consum de temporada,
de proximitat i el consum de producte autòcton. Tal repte fa que, en l’àmbit
nacional però també en el municipal, s’hagin de plantejar polítiques de
comercialització i distribució que permetin escurçar els canals d’arribada al
consumidor. Es tracta també de fer arribar produccions locals, valorades pels
consumidors, com un element de dinamització econòmica basada en
paràmetres de qualitat i arguments de compra de sostenibilitat econòmica,
territorial i ambiental.
El territori de Catalunya es distribueix en un 64 % de massa forestal i un 26 %
de sòl agrícola, mentre que el 10 % restant és de sòl urbanitzat (6,50 %) i sòl
sense vegetació (3,50 %). Amb aquesta distribució del territori, gran part de
l’agricultura de Catalunya es pot considerar periurbana, ja que, en més o
menys mesura, es desenvolupa al voltant de les zones habitades. En tal
situació, els ajuntaments tenen una importància cabdal a l’hora de definir,
preservar i potenciar aquests espais, creant les condicions que hi assegurin la
continuïtat de l’activitat agrària i, per tant, la producció d’aliments,
assegurant-se, al mateix temps, el manteniment d’un espai no construït al
voltant de la densitat urbana, que l’activitat agrària contribuirà a la conservar
amb l’aplicació, en el dia a dia, de mesures i pràctiques que permetin
assegurar la sostenibilitat del medi i, per tant, el futur de l’entorn i de
l’activitat.
A Granollers, l’espai de Palou representa la nostra aportació –fonamental- al
manteniment i pervivència del sector agrari. És vital garantir la preservació
de tot Palou, i la potenciació de les activitats que desenvolupin el sector
primari, de qualitat. Per tot això, i com a mesures de foment de la producció
agrària, des d’ERC – Acció Granollers proposem:
Foment de l’agricultura

Vetllar per la protecció de les zones de conreu davant la urbanització
excessiva del territori. El planejament urbanístic dels ajuntaments ha de
protegir els espais agraris que, per les seves característiques, permetin el
desenvolupament d’una activitat econòmica agrària viable i competitiva, que
són les condicions que n’asseguren la continuïtat.

Acompanyar, promoure i facilitar acords entre agents públics i privats per
posar en marxa nous projectes de producció agrària de proximitat i de
temporada.

Estudiar la qualificació de Palou com a Parc Agrari, que permeti donar valor
a l’espai agrari i al sector primari en general, espais que són la base pel
desenvolupament de conceptes com el de productes de proximitat i de
temporada.

Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de
caràcter agrícola, ramader i pesquer, estudiant bonificacions fiscals a

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 27 de 28

l’activitat.

Facilitar canals de distribució, als productors del municipi i de la zona,
mitjançant mercats municipals o altres canals que es puguin impulsar, així
com emprendre accions que afavoreixin la venda directa i escurcin la cadena
entre la producció i el consumidor.

La difusió de l’agricultura entre els més petits i joves contribueix al
coneixement i a l’enfortiment del sector i de l’activitat que desenvolupa. Es
planteja l’organització i coordinació, mitjançant el Consell Escolar Municipal,
d’actuacions conjuntes entre centres escolars (en grups o tots, dependent del
municipi), per donar a conèixer el sector i l’activitat que desenvolupa, des de
la perspectiva de la producció.

Impulsar els propostes del Pla estratègic de Palou que fomenten la
preservació i dinamització del paisatge agrari i l'economia local.

Fomentar la creació de nous horts a Palou:

facilitant la implantació de sistemes de lloguer d’espai per a horts,
per part d’empreses agràries;
ampliant els horts municipals oferts, dedicats a l’agricultura
ecològica. Actualment, s’ofereixen 95 parcel·les en els horts municipals,
en sis sectors de reg per degoteig automatitzat. Per a això, caldrà
modificar el Reglament dels horts municipals, exigint els criteris
d’agricultura ecològica en els nous horts oferts.

Facilitar l’elaboració de vins amb Denominació d’Origen d’Alella, atès
que el municipi de Granollers forma part del Consell Regulador de la
Denominació d'Origen d'Alella, ja que les terres de conreu de la serra de
Llevant presenten unes característiques idònies per a la producció de vinya.

Impulsar la creació d’un Banc de llavors locals de la comarca, que permeti
preservar, recuperar i posar en valor un valuós patrimoni que ha estat a punt
de desaparèixer, que s’està gestant entre l'Ajuntament de Granollers,
l'associació Llavors Orientals, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Santa
Eulàlia de Ronçana, i el Museu de Ciències Naturals.

Potenciar la formació ocupacional i professional del sector agrari.
Promoció de productes agrícoles

Potenciar la marca "Productes de Palou”, que distingeix els aliments de
Palou, a Granollers, elaborats de manera respectuosa amb la salut de les
persones i el medi ambient.

Posicionar Granollers com a referent i capital gastronòmica del Vallès
Oriental i com a ciutat d’interès gastronòmic a Catalunya, per l’impuls dels
Productes de Palou.

Impulsar la marca Productes de Palou en els mercats de la comarca.

Promoure el consum de Productes de Palou entre els restaurants i famílies
del Vallès. amb l’organització de jornades i activitats per difondre els
productes (Fira i jornades Gastronòmiques del tomàquet, de la mongeta del
ganxet, del vi DO d’Alella, del formatge, etc.).

Promoure, en les cooperatives de consum, el consum de Productes de

ERC – Acció Granollers 2015

Desenvolupament econòmic

Pàg. 28 de 28

Palou, vetllant que s’utilitzin sistemes de producció respectuosos amb
l'entorn i que es garanteixi la màxima seguretat alimentària i alimentació
saludable, com ara productes de la terra i agricultura ecològica.