You are on page 1of 29

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Una política mediambiental per al millor
Granollers
INTRODUCCIÓ
La defensa del medi és un dels principals referents d’actuació d’ERC, tal i
com queda reflectit en els seus propis estatuts. Aquest concepte tant ampli
cal entendre’l en la seva globalitat ja que tot allò que afecta al medi
ambient incideixin en tots els aspectes de la vida de les persones, de la
seva activitat i del seu desenvolupament.
És per això que el programa de medi ambient que proposem s’ha
d’entendre com el marc necessari de tota l’activitat humana, definida dins
un model global de desenvolupament sostenible. Sembla poc realista
que sigui respectuós amb l’entorn i que pugui garantir la solidaritat entre
generacions i entre tots els països del món. Avui vivim amb preocupació i
molta alarma l’escalfament del planeta i els efectes que l’activitat humana
té sobre el clima i tots els àmbits naturals. Actualment es parla d’estratègies
de mitigació i adaptació al canvi climàtic. Alhora estem immersos en una
lluita constant pel domini dels recursos naturals i per la cura de la salut de
les persones associada a l’ús i a l’abús d’aquests recursos. Podríem parlar,
per una banda de l’ús insostenible que fem dels recursos naturals i
l’energia, i de la consegüent necessitat de fer-ne un ús racional i eficient. I
per una altra banda, dels efectes cada cop més ben documentats de la
contaminació sobre la salut així com dels seus costos econòmics i humans,
per la qual cosa és imprescindible millorar la qualitat ambiental.
La humanitat està indefectiblement lligada a l’evolució del nostre planeta i
aquesta evolució està íntimament lligada a la cura que les persones en
tenim. Per això els objectius del programa de medi ambient esdevenen,
sense cap mena de dubte, prioritaris.
Aquests objectius només poden ser assolibles a través d’un ús més
racional dels recursos disponibles, renovant i reciclant tots aquells
recursos que s’utilitzen, ordenant el territori de forma que s’afavoreixi un
desenvolupament social i econòmic més equilibrat i adequat als potencials
de cada regió i sobretot amb un canvi de cultura que ens apropi cada dia
més a una nova manera d’entendre el desenvolupament i sobretot caminar
vers la creació d’una consciència crítica que vagi més enllà de la cultura del
estalvi i el reciclatge.
Amb la voluntat de participar activament en la construcció d’aquest model
alternatiu, des d’ERC – Acció Granollers considerem l’ajuntament com un
element clau pel fet de ser el nivell d’administració més proper al ciutadà.
Això permet ser més sensibles a les seves necessitats i, alhora, tenir més
capacitat d’implicar als ciutadans en la cura del propi entorn i en el
desenvolupament d’aquesta cultura. Aquesta visió global i transversal
del medi ambient ha d’impregnar tota l’acció política en qualsevol dels
diferents àmbits d’actuació municipal. Alhora que cal estudiar i analitzar les

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

problemàtiques ambientals en tota la seva complexa interrelació, per poder
actuar en les causes i no tant en les conseqüències.
També hem de tenir present que no podem separar l’acció municipal que es
faci a Granollers amb l’acció que es porta a terme en els municipis de
l’entorn, ja que la natura i les seves problemàtiques i afectacions no
coneixen els límits dels pobles. Per aquest motiu, entenem que Granollers,
com a capital del Vallès Oriental, ha de liderar conjuntament amb el Consell
Comarcal, un procés per a garantir la preservació de l’entorn natural de la
comarca en totes les seves dimensions.
A Granollers, des de fa anys s’hi du a terme un treball molt rellevant de
protecció de la biodiversitat, amb el Museu de Ciències Naturals La Tela
al capdavant, i que ha permès, per exemple, la recuperació de l’espai
natural del riu Congost o la preservació de Palou com a espai agrari.
Malauradament, tot aquest esforç es veu contradit, per exemple, pels alts
nivells de contaminació atmosfèrica, o per la voluntat de remetre l’espai de
Palou amb el nou Pla Director del Circuit de Catalunya i, si anem una mica
més enllà, per l’amenaça constant de construcció del Quart Cinturó al bell
mig de la plana vallesana.
Per tant, des d’ERC – Acció Granollers creiem que no es pot abaixar la
guàrdia, i que cal seguir empenyent per treballar pel medi ambient d’una
ciutat que no val aturar el seu ritme d’activitat. Per això, caldrà impulsar
polítiques que incideixin realment en una nova manera d’entendre la
relació amb el medi, de conscienciar a tothom de com des de
Granollers podem contribuir a un desenvolupament sostenible global, de la
importància dels petits gestos i esforços quotidians, a casa o a l’empresa,
d’emprendre mesures innovadores de reducció del consum, de reduir al
màxim els residus que generem, d’una mobilitat molt menys contaminant i
molt més sana, ... I que això ho hem de fer entre tots, amb el Consell del
Medi Ambient al capdavant, liderant l’Ajuntament i compartint amb les
empreses, les entitats i associacions de tot tipus, les escoles, els municipis
veïns, i tothom qui creu que la nostra ciutat es mereix canviar ...
En resum, si de veritat estimem els nostres filles i fills, si els volem deixar un
Granollers millor que el que ens hem trobat nosaltres, ens cal fer un esforç
gegantí i emprendre la millora mediambiental com el principal repte que la
ciutat encara per al seu futur.

OBJECTIUS

Apropar-nos a l’ús racional dels recursos per afavorir un
desenvolupament social i econòmic més equilibrat i un canvi de cultura
que ens apropi a una nova manera d’entendre el desenvolupament.

Fomentar unes relacions en harmonia amb el medi cap a un
desenvolupament sostenible dels pobles i ciutats catalanes.

Protegir i regenerar els espais naturals, el paisatge forestal i agrari
de Palou i, especialment, el riu Congost i les serres de Llevant i de
Ponent, avançant cap a una Anella Verda a l’entorn de Granollers i
liderant a nivell comarcal la protecció i regeneració d’espais naturals.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Impulsar un canvi radical en la generació
contaminació, com a gran repte de ciutat.

Impulsar la cooperació público-privada per tal de promoure la
innovació mediambiental.

Donar suport a les entitats i productors que treballin per a
implementar sistemes que ens permetin apropar-nos a la sobirania
alimentària, fomentant el consum de productes de proximitat.

Implicar tota la població en les qüestions relacionades amb el medi
ambient, cercant no només la seva participació, sinó també la seva
complicitat, impulsant una consciència crítica més enllà de la cultura
de l’estalvi i el reciclatge.

de

residus

i

la

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
1. ORGANITZACIÓ I PLANIFICACIÓ
La Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat

En general, el medi ambient pel seu caràcter global s’ha de relacionar
amb totes les àrees municipals per aquest motiu la regidoria de Medi
Ambient ha de ser un servei amb visió transversal, en connexió amb
el conjunt de la gestió municipal, i ha d’actuar segons els següents
criteris:

 Incloure la Sostenibilitat en el nom i les competències de la regidoria.
 Impulsar i donar un relleu especial a la integració i adequació
d’activitats per garantir la conservació del medi ambient.
 Consolidar un equip de tècnics especialitzats amb una visió global de
les qüestions ambientals, i en constant formació tècnico-jurídica.
 Incrementar la consciència i preocupació pels aspectes ambientals
entre el conjunt de responsables municipals, polítics i tècnics.
 Assessorar, legalment i tècnicament, a qualsevol servei que dugui a
terme actuacions que tinguin algun tipus d’incidència sobre l’entorn, i
treballar coordinadament, en especial amb els serveis d’urbanisme,
d’activitats i de salut.
 Promoure el compliment de la legislació mediambiental, propiciant
l’elaboració d’auditories ambientals i energètiques, a traves dels
diferents serveis implicats.
 Impulsar l’aplicació de criteris ambientals en tot el conjunt de
l’actuació municipal i ciutadana.
 Participar en el planejament i ordenació urbanística, l’elaboració de
les diferents ordenances municipals, assessorant sobre els aspectes
mediambientals.

Incorporar l’atorgament de les llicències d’activitat a la Regidoria de
Medi Ambient i Sostenibilitat. Actualment, l’Oficina de llicències
d'activitats té per funciones l'habilitació d'instal·lació i exercici al
municipi d'activitats amb incidència ambiental o de tipus comercialindustrial (comunicació prèvia, llicències, permisos i autoritzacions
ambientals), així com el control i resolució de denúncies per molèsties
produïdes per activitats (soroll, olors, emissions, etc.).

A més, la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha d’esdevenir el
catalitzador de la participació ciutadana en aquest àmbit i el principal
impulsor de la informació i l’educació ambiental, amés de ser

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

l’interlocutor de l’Ajuntament amb la ciutadania, organismes públics,
entitats i col·lectius i organitzacions no governamentals en qüestions
mediambientals.

Creació d’una Oficina de Sostenibilitat, per impulsar les polítiques
mediambientals per al conjunt de la ciutadania, assessorament i
acompanyament de projectes, foment de projectes empresarials, etc.

Consell del Medi Ambient
En el moment en què es va establir el Consell del Medi Ambient, hi havia
la voluntat de convertir-lo en un veritable organisme participat de
defensa del Medi Ambient a la ciutat. La pràctica diària i la rutina l’han
convertit en un espai –com molts altres organismes municipals- on els
responsables polítics es limiten a explicar allò que ja han fet, sense
plantejar en realitat un procés participatiu i de discussió amb els agents
interessats. Així, de la voluntat de validar prèviament tots els plans
urbanístics de la ciutat, hem passat a què projectes tant importants com
el Pla Director del Circuit de Catalunya ni tan sols sigui explicat a
posteriori, un cop aprovat, tot i que recull propostes tan desastroses per
al medi natural com la substitució de part de la plana de Palou per
espais de servei (karting i càmping). Per tot això, des d’ERC – Acció
Granollers proposem:

Impulsar de manera efectiva el Consell del Medi Ambient, com a
espai efectiu de participació de totes les persones i grups interessats en
la cura del medi ambient i les persones. Un consell amb capacitat
d’execució i regulació, amb la participació d’administració, agents
econòmics i socials, entitats ambientals, educatives, veïnals, etc.
El Consell de medi ambient ha d’estar integrat:

per tots els agents locals implicats: representants de les
administracions local i autonòmica en les diverses matèries de la seva
competència, entitats mediambientals, agents econòmics i socials,
associacions veïnals, ciutadans interessats a títol individual, etc.

amb la presidència delegada a una persona representant del món
del món mediambiental, no polític.

I tindria com a funcions:

Reforçar els serveis mediambientals municipals, i la seva feina de
prevenció, detecció i impuls de les polítiques mediambientals;

Impulsar l’Agenda 21 del medi ambient i tots els plans i programes
que se’n derivin.

aprovar el pressupost dedicat a medi ambient;

realitzar el seguiment
programes;

de

l’aplicació

dels

diversos

plans

i

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

avaluar les polítiques mediambientals del municipi.

Celebració d'un ple anual sobre medi ambient, amb rendiment de
comptes, proposta i seguiment d'indicadors, propostes i estratègies
consensuades i compartides entre agents socials; elaboració d'un
programa d'indicadors i objectius per a fer seguiment acurat del
tema.

Incorporar els representants dels municipis de la conurbació, per
disposar d’una mirada mediambiental global de l’entorn.

El Consell del medi ambient ha de disposar d’una línia de subvencions
per a entitats amb objectius mediambientals per fomentar
l’associacionisme en l’àmbit del medi ambient d’entitats que tinguin
cura tant del territori com de les persones.

Mantenir en funcionament la Comissió municipal de patrimoni, com
a responsable de la gestió del Pla especial de protecció del
Patrimoni Natural. Aquesta comissió, formada per les àrees
municipals amb incidència sobre el patrimoni de la ciutat (urbanisme,
medi ambient, cultura, serveis, educació, turisme, Museu de Granollers),
s’ha d’obrir a entitats i associacions i particulars interessats en la
protecció del patrimoni.

Potenciar el servei d’estudis del Pla Estratègic de Granollers com a
Observatori de sostenibilitat municipal. Tots els indicadors de
sostenibilitat hauran d’estar treballats en dades obertes, a l’abast de la
ciutadania.

Agenda 21 del Medi Ambient

Revisar l’Agenda 21 del Medi Ambient, adaptant-la a la nova situació
socioeconòmica. Reformular els projectes mediambientals que s’hi
proposen tenint en compte la nova conjuntura i continuar
desenvolupant-la.

Incorporar la relació entre crisi econòmica i crisi ecològica, amb
aspectes com la pobresa energètica, el reciclatge de productes, etc.

Incorporar el compromís d’actuació davant del canvi climàtic
(escalfament del planeta), des de la perspectiva d’una ciutat mitjana
catalana, que passa pel disseny de polítiques de mobilitat, energia i
edificació.

Promoure i vetllar pel desenvolupament de l'Agenda 21 i altres
normatives d’àmbit local com el Pla de Mobilitat Urbana, o el Pla
d’acció per l’energia sostenible (PAES), definint estratègies, plans,
objectius i marcant prioritats.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Al mateix temps, l’Agenda 21 del medi ambient també ha d’incorporar
una mirada ambiental sobre els diversos Plans estratègics i
sectorials de la ciutat.

Alinear polítiques mediambientals amb la conurbació, amb l’Agenda 21
mediambiental del Vallès Oriental, i també a nivell nacional i
europeu. Per a això, cal considerar la col·laboració sistemàtica amb la
resta d’institucions i administracions, a nivell comarcal, nacional,
estatal i europeu.

Promoure el treball en xarxa, així com la participació específica en
xarxes i projectes europeus de caràcter mediambiental.

Iniciar el procés de debat sobre els aspectes mediambientals de les
poblacions que formen la conurbació de Granollers, especialment per la
coordinació dels projectes inclosos dins l’Agenda 21 local que
afecten als municipis veïns.

Iniciar el procés de debat sobre l’Agenda 21 del Vallès Oriental, a
desenvolupar-se a partir del Consell Comarcal, com a espai de
concertació i coordinació per a la planificació i desenvolupament
d’estratègies i projectes amb visió supramunicipal.

Adherir-se, participar i impulsar en xarxes internacionals de ciutats
relacionades amb temes ambientals i de sostenibilitat.

Fomentar l’organització periòdica d’esdeveniments tècnics,
científics o divulgatius d’abast internacional sobre temes ambientals
específics.

Procurar la signatura de convenis i col·laboracions amb entitats
científiques i universitàries en matèria mediambiental.

Cercar les coincidències amb les nostres polítiques ambientals i les
d’àmbit europeu per a adherir-nos a programes europeus
mediambientals que ens facilitin l’intercanvi d’experiències i
l’implementació de les nostres polítiques mediambientals.

2. ACTUACIÓ MEDIAMBIENTAL
Gestió mediambiental
L’Ajuntament ha de ser exemple en l’aplicació de les mesures
mediambientals de les que vol que la ciutat s’impregni. Per a això,
proposem:

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

 Impulsar la implantació de sistemes de gestió ambientals (ISO
14000) per als serveis municipals i ampliar la integració de sistemes a
la certificació de sistemes de gestió energètica (ISO 50001).

Ampliar-ho a totes les dependències i serveis municipals;

Incloure com a requeriment en els criteris d’adjudicació de contractes.

 Incorporar elements de valoració i prescripcions de caràcter ambiental,
ecològic i social en tots els Plecs de Condicions dels contractes
municipals en tots els processos de contractació i compra pública,
especialment els de serveis. Així, qualsevol nou producte o servei
haurien de ser plenament respectuosos amb el medi ambient.
 Incloure aspectes de Compra Pública Innovadora aplicades també al
medi ambient en tots els processos de contractació.
 Impulsar l’exigència d’un Informe municipal previ de Sostenibilitat
en tots els projectes municipals, analitzant el possible impacte
ambiental de cada proposta i impulsant una veritable transversalitat de
les polítiques municipals.

Inspecció i control mediambiental

El control mediambiental d’activitats econòmiques és un dels principals
instruments municipals per a garantir el respecte pel medi ambient. Per
a això cal:

Impulsar el control de la llicència d’activitats i disciplina urbanística.

Potenciar els sistemes de gestió informàtica per al control
d’activitats –GIS, base de dades, aplicatius específics, tablets, sensors,
etc.

La tramitació eficient dels expedients, amb la possibilitat de fer-ne
seguiment per part dels usuaris.

La realització de campanyes específiques d’inspecció i control, que
promoguin l’actuació preventiva.

Al mateix temps, proposem la creació de la Unitat Ecològica dins la
Policia local, (com a “patrulla verda”). Aquesta unitat de la policia
haurà de disposar dels coneixements (formació) i mitjans d’actuació
(mecanismes de detecció), per tal d’actuar sobre aspectes
mediambientals (sorolls, abocaments il·legals, etc.), especialment
enfocada a la prevenció.

Reducció de la incidència ambiental de les dependències i
serveis municipals

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

 Reducció de la incidència ambiental en la construcció d’edificis i
equipaments, a traves de l’aplicació de diferents mesures en la seva
construcció i/o reforma i la corresponent certificació d’eficiència
energètica.
 Aplicació de tècniques d’arquitectura bioclimàtica, que permeten
reduir la despesa energètica associada a les necessitats de
climatització.
 Maximització de la energia solar tèrmica i, si és possible, introducció
de sistemes de cogeneració.
 Prioritzar la utilització de materials saludables i ambientalment
sostenibles.
 Evitar la utilització de materials de construcció nocius (derivats
d’amiant, PVC, derivats de CFC, etc.).
 Fomentar espais per a l’aparcament de bicicletes en els nous edificis.
 Garantir espais específics per a la selecció de brossa, dins dels
edificis residencials, locals de negocis i comerços de nova
construcció.
 Reducció de l’impacte visual en edificis (colors, rètols i banderoles a
les façanes, antenes).

El planejament urbanístic vigent i els usos del sòl (veure
programa d’Urbanisme)
La incidència directa que l’urbanisme té en la millora de la qualitat de
vida de les persones i en la qualitat del entorn natural és més que
evident. Per això desenvolupem en el programa municipal d’urbanisme
l’objectiu de la millora de l’entorn urbà, per una ciutat de dimensions
humanes, i proposem diferents actuacions per al planejament dins del
programa de medi ambient.

Elaborar un Pla del verd urbà, que inclogui propostes com:

Creació de noves zones verdes als barris i d’espais de pacificació,
sense cotxes.

Impulsar una experiència pilot de Barri Verd. Convertir-lo en un barri
eficient des del punt de vista de la gestió energètica, la gestió de
residus, zones verdes, integració amb la biodiversitat, etc.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Generar zones d’esmorteïment de la pressió (buffers), a partir de
reforestacions perimetrals creant pantalles d'arbres per frenar la
pressió humana en les zones agrícoles i naturals (Can Bassa, Font verda,
Lledoner, l'Hostal, Can Gili, Tres Torres, etc.).

Millora de l’estàndard de zona verda / habitant.

Impuls del Pla de gestió de l’arbrat urbà, amb l’aplicació de la
Norma Granada.

Utilització d’adobs orgànics, aprofitant les restes vegetals de la pròpia
poda.

Establir pautes de disseny de l’espai públic en base a integrar tots
els usos que es volen a la via pública (contenidors, mobiliari urbà, pas
de vianants, pas de bicicletes, aparcaments, ombra, neteja viària,
escossells, circulació rodada, etc.).

Realització d’estudis sobre la contaminació de sòls a totes les
empreses que utilitzen productes tòxics o perillosos (especialment olis,
combustibles, tintes, etc.), en col·laboració amb l’Agència de Residus de
Catalunya.

Realització d’un cens de dipòsits i cisternes soterrats en terrenys
industrials, així com del seu estat.

Contaminació atmosfèrica
El desembre del 2014, la Comissió Europea amenaçava de denunciar al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, l’elevada
contaminació ambiental que pateixen des de fa anys les comarques
del Vallès i el Baix Llobregat i, en concret, les ciutats d’El Prat de
Llobregat i Granollers. A la nostra ciutat, el problema és l’excés de
partícules en suspensió, les PM10, que superen alguns dies els màxims
marcats per la UE. La Comissió alertava que no s’està protegint els
ciutadans de la contaminació per partícules que van superar el màxim
permès, des del 2005 fins al 2012 com a mínim al Baix Llobregat i al
Vallès.
Per tant, identifiquem el repte de la contaminació atmosfèrica com el
principal problema mediambiental de Granollers, al qual cal fer-hi
front de manera decidida. Per a això, proposem:
 Promoure un Pacte ciutadà per afrontar el repte de la contaminació
atmosfèrica, proposant objectius, plans d’acció i mesures de
seguiment i avaluació.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

 Difondre el Sistema d’indicadors sobre contaminació ambiental,
amb dades obertes, relatives als dies, llocs, contaminants, ...
 Ampliar el nombre d’estacions meteorològiques que permetin la
captació de partícules i altres informacions sobre contaminació
(soroll, etc.). Donar a conèixer la informació de forma instantània per
internet.

Entre les propostes mediambientals, la principal ha de fer possible
conèixer quins són els principals problemes de contaminació i la seva
incidència en la salut de les persones. Per això, la promoció de la
salut i la millora mediambiental de la ciutat estan estretament lligats
(veure el programa de Salut) i calen actuacions concretes a aquest
nivell.

Desenvolupar el Pla de vigilància atmosfèrica de la contaminació i
de la seva repercussió sanitària en la població (sobretot, a nivell de
mobilitat i industrial), remarcant la necessitat d’actuar més
decididament per reduir les emissions a l’atmosfera.

Desenvolupament de mesures del Pla de millora de la qualitat de
l’aire, aprovat recentment per Govern de la Generalitat per a tots els
municipis de menys de 100.000 habitants declarats d’especial protecció
de l’ambient atmosfèric, com és el cas de Granollers.

Impulsar el treball conjunt amb els municipis de la conurbació i a
nivell comarcal.

 Portar a terme la vigilància de la contaminació acústica provocada
per cotxes, motos, obres, establiments comercials... per tal que no
sobrepassi el nivells màxims permesos per la legislació.
 Mantenir els controls en totes les aigües de consum públic (xarxa,
pous, fonts) i establir un control de les aigües residuals.
 Establir un control de la procedència dels animals que es venguin
als establiments, per comprovar si s'ajusten a la normativa vigent de
protecció d'animals, fent un control dels possibles animals malalts o
infectats.
 Portar a terme un control de les poblacions de coloms evitant els
sistemes que portin a la seva mort: esterilització dins el menjar,
reducció de possibilitats de reproducció com forats de cases, etc.
 Assessorar a les persones que s'hagin de despendre’n de qualsevol
animal i oferir-los la possibilitat de cercar una solució conjunta,
especialment pel que fa a la fauna no autòctona.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

 Mesures concretes per pal·liar les SQM (sensibilitat química
múltiple) i altres malalties o problemes de salut lligades a l’emissió de
radiacions o contacte amb productes químics
 Dins del Pla de Transport, aplicació de mesures per a evitar la
contaminació en tots els vehicles públics (autocars, taxis, vehicles
municipals, ambulàncies, bombers, etc.).
 Campanya de substitució progressiva de combustibles actuals per
combustibles més nets.
 Promoure un Fòrum ambiental d’empreses com element de
compromís, anàlisi i desenvolupament de polítiques de sostenibilitat
dins l’àmbit empresarial (en temes sobretot de contaminació
atmosfèrica i altres temes).
 Impulsar un Programa d’actuacions de control i establiment de
mesures correctores sobre les empreses contaminants.
 Plantejar propostes de fiscalitat orientades a reduir la contaminació
atmosfèrica.

Mobilitat, transport i circulació (veure programa de Mobilitat)
La mobilitat per Granollers hauria de tenir en compte prioritàriament les
persones. A la nostra ciutat els vianants sovint pateix disfuncions,
principalment en les vies del nucli antic, pel fet que moltes voreres són
estretes, la regulació semafòrica està pensada bàsicament per als
vehicles motoritzats, el mobiliari urbà està mal col·locat, els vehicles
aparquen damunt la vorera i les condicions ambientals son poc
favorables (soroll i gasos de combustió de vehicles).
Calen actuacions per millorar les condicions dels vianants, guanyant
espai per anar a peu, millorant els accessos, limitant la velocitat dels
vehicles i controlant els aparcaments sobre les voreres.
Per tot això, hem preparat un programa específic de mobilitat. ..., que
inclou el foment de l’ús de la bicicleta com a element a impulsar
principalment la propera legislatura. ...
El programa inclou l’impuls prioritari de l’Ajuntament com a principal
impulsor de la nova mobilitat, promovent la mobilitat en bicicleta,
fomentant el transport públic i promovent l’adquisició de vehicles de
nova generació sostenible.

Des d’ERC – Acció Granollers també proposem específicament
l’elaboració d’un Pla municipal de foment del vehicle elèctric,
tenint present que les emissions del vehicles, especialment de gasoil,
són el principal focus d’emissió de contaminació atmosfèrica, i orientat a

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

incrementar la flota granollerins de vehicles (cotxes, Vam, camions,
bicicletes) elèctrics, sobretot per a la flota municipal.

Mesures fiscals

Per tal d’adaptar la fiscalitat municipal a criteris de sostenibilitat,
proposem d’establir un pacte polític pel qual es pugui reduir els
impostos locals a aquells persones i empreses que menys
contaminen i que més reciclen. Aquest acord inclouria la possibilitat
d’adequar la fiscalitat per als casos de:

noves empreses que s’instal·lin, amb projectes concrets de
millora ambiental.

indústries que puguin certificar que no contaminen, o que
disposin de sistemes de gestió mediambiental certificats.

empreses amb
d’emergència.

sistemes

de

prevenció

de

riscos

i

plans

Estimular la reducció del consum d’energia i l’eficiència
energètica, així com la introducció d’energies renovables:

a indústries que presentin una auditoria energètica i un Pla de
reducció valorat.

a empreses que utilitzin energies renovables o cogeneració, en
el període d’amortització

Regular la taxa de l’aigua, de forma exponencial, segons el volum
consumit, i segons l’ús (industrial, domèstic, agrícola).

Bonificacions en la taxa d’escombraries per als comerços que
s’acullin al Pla de Recollida d’Embalatges en Origen.

Aplicació de sistemes de bonificació a través de les ordenances fiscals
per als comerços i indústries que s’adhereixin als convenis de
col·laboració per a la reducció de residus.

Variació de preus en zona blava segons tipus vehicle.

Al mateix temps, caldria impulsar mesures ambientals en el conjunt
d’ordenances fiscals municipals, en totes les àrees i serveis
municipals de forma transversal.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

3. ELS SISTEMES NATURALS
Cal que la política municipal sobre l’entorn natural i urbà tingui com a
prioritàries les mesures de protecció del medi natural.

Impulsar el Pla Especial de Protecció i gestió del patrimoni
natural, assegurant la seva aplicació i establint plans de xoc per a
evitar la degradació de l’entorn: camins d’accés motoritzat, plans de
forestació, control d’activitats extractives, etc. El Pla especial de
protecció i gestió del patrimoni natural és un instrument de planificació
específica dels espais naturals i elements botànics d’interès municipal
que pretén conservar-los, protegir-los i divulgar la seva existència
educant
els
ciutadans
en
el
seu
respecte
i
gaudi.
El Pla especial està constituït per diversos documents:

El catàleg dels Espais Naturals d'Interès Municipal (ENIM)

El catàleg dels Elements Botànics d'Interès Municipal (EBIM)

Les normes urbanístiques del pla especial de protecció i gestió del
patrimoni natural

En conjunt, els espais inclosos en aquests catàlegs representen
aproximadament un territori de 131.85 hectàrees (58.1 ha de superfície
de protecció i la resta formen part de l'àmbit complementari de gestió).
Amb la identificació i regulació d'aquests espais es pretén:

Protegir el patrimoni natural, però no fer una planificació de les àrees
de sól no urbanitzable

Protegir els punts amb rellevància paisatgística

Conservar la xarxa de camins interiors i de connexió entre espais

Establir un vincle amb la història i els valors socials, culturals i
patrimonials dels propis espais naturals

Tot i amb això, des d’ERC – Acció Granollers ens plantegem el repte de
crear una anella verda a l’entorn de la conurbació de Granollers.

I per això creiem que cal avaluar les polítiques definides fa anys, i
adequar a les circumstàncies actuals, tenint present el ritme actual de
contaminació, reducció d’espais naturals, etc., així com les previsions de
creixement.

Ampliar els Catàlegs d’Espais Naturals i d’Elements Botànics
d’Interès Municipal, així com dels criteris d’incorporació de nous
espais i elements botànics a protegir.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Elaborar un Pla de Gestió de les àrees forestals que permeti la
neteja i reforestació dels boscos del nostre terme municipal,
ampliant i protegint la seva superfície (Sant Nicolau, Molí dels Capellans,
can Pagès, can Many, can Riera, Can Ferran ...).

Implicar la ciutadania, a partir de l’Agrupació de Defensa Forestal
ADF Montseny – Congost per tal de promoure la prevenció d’incendis
forestals.

Creació d'una pantalla d'arbres autòctons aïllant les vies dels
ferrocarrils, carreteres (Palou, autovies, rondes, circuit, etc.) per tal de
minimitzar el seu impacte tant en sorolls com en fums sobre el medi.

Confeccionar un estudi dels corredors biològics i de les principals
barreres actuals i futures. Cercar i executar formules per recuperar i
preservar la xarxa de corredors biològics i mostrar una oposició clara
la construcció de barreres a aquests corredors, com el Quart cinturó.

Continuar amb el Programa de revegetació de la llera del riu
Congost i els seus afluents.

Recuperació del bosc de ribera i creació d’un parc semiforestal, el
més semblant al bosc de galeria, amb camins dins de la zona urbana del
riu Congost amb a funció bàsica de via de pas de fauna a través del
municipi.

Recuperació dels canyissars i altres ambients naturals fora de la
zona urbana, com a hàbitat per donar acollida a la biodiversitat
especialment ornitològica .

Fomentar els debats de Conca entre municipis del curs fluvial, per
endegar actuacions encaminades a garantir la permanència dels boscos
de ribera, el sanejament de les aigües i la recuperació de les zones
humides.

Adequació dels marges i riberes del Carbonell com a zona verda:
implantació d’una verneda.

El Museu de Ciències Naturals La Tela ha de liderar l’elaboració d’un
inventari de zones on hi ha llocs d'importància per a la fauna i aplicar
actuacions de protecció i millora del seu entorn (tant a nivell urbà com
extra - urbà).

Continuar generant elements de difusió i coneixement de la fauna dels
entorns naturals del nostre municipi, com són els pòsters editats pel
Museu de Ciències Naturals La Tela sobre la fauna dels espais naturals
de Granollers.

Crear un Índex sobre la Diversitat Biològica, realitzant-ne un
seguiment constant.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Impulsar el projecte de CBMS, gestionat des del Museu de Ciències
Naturals La Tela sobre el seguiment de les papallones a nivell de
Catalunya, i generar una estació de seguiment de papallones en
l’àmbit de Can Cabanyes, apostant pel seguiment biològic, com a
eina de conscienciació i indicació de canvi (per exemple CBMS, ICO,
criptogàmia, entomologia, ...)

Continuar potenciant el Centre d’Interpretació de la natura de Can
Cabanyes, com a espai de trobada amb el medi natural del municipi,
completant-lo amb un espai d’observació ornitològica i un itinerari
d’observació de papallones.

Protecció de la fauna existent a la ciutat i rodalies. Protecció de nius,
en èpoques de cria i control al mercat setmanal de la venda
d’animals no permesos, preservació d’edificis que disposen de colònies
d’animals d’interès faunístic (rat-penats, orenetes, falciots, mussols,
etc.).

Fomentar la biodiversitat urbana, com a ecosistema. I incidir en la
conservació en diferents graus segons l’escala urbà/periurbà.

La protecció del medi
El medi natural no té una gestió planificada, pateix unes afectacions
urbanístiques, d’infraestructures viàries i d’actuacions incíviques que
amenacen els valors singulars que aporta. Per això, cal definir mesures
per a la protecció del medi natural.

Obligatorietat d’incorporar un projecte de regeneració per a tots el
projectes d’obra que generin talussos o rases, garantint el seu
correcte arbrat i condicionament posterior.

Creació d’una Unitat ecològica, de protecció ambiental, dins la
policia local, per tal de vetllar per la protecció del medi natural.

4. ELS SISTEMES RURALS I URBANS

Recuperació del cabal hídric per aconseguir la recuperació dels
sistemes fluvials, estudiant quines són les necessitats d'aigua i el seu
possible estalvi optimitzant els recursos.

Estudi i regeneració de l’aqüífer al·luvial del riu Congost, a través
del control del cens de les captacions i elaboració d’un inventari de
captacions privades i municipals, establint noves zones de
bombejament per abastament i reduint les captacions no legals (en
horts, indústries, etc.)

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Un cop portada a terme l’ordenació dels horts del marge del riu,
convé gestionar l’adopció de mesures de cultiu ecològic en el
reglament establert per a la gestió dels horts municipals.

La senyalització adequada dels camins, amb indicadors d’orientació,
d’itineraris variables, de distància entre punts, tot cercant un objectiu
pedagògic, per assolir un ampli coneixement d’allò que ens envolta.
Senyalitzar les varietats botàniques de l’indret, de la toponímia local
tradicional i de la història o característiques del mateix.

Limitar les podes, fer-les més selectives i menys nombroses, orientant
el creixement dels arbres cap a la calçada per crear l'efecte túnel i
mantenint l'aparença natural dels arbres sempre que sigui possible.
Aprofitar les restes vegetals de les podes per fer adob.

Eliminació d'herbicides i pesticides de síntesi i reducció dels adobs
químics. Potenciar la funció de les espècies d'ocells i mamífers (ratpenats) com a insecticida natural, amb la col·locació de caixes niu
per tots els parcs, jardins i altres zones adients i la protecció de zones
on nidifiquen insectívors com les orenetes o els falciots. Aplicar
sistemes naturals de contenció de plagues (com ara feromones,
fitopesticides ...)

Abandonar la idea de places dures, donat a les noves creacions un
caire de zones naturals, tipus parcs ecològics amb menys gespa i més
vegetació autòctona, espècies més resistents a les condicions del clima i
amb menys demanda hídrica, impulsant la xerojardineria, com la més
adequada per a les zones més seques, optimitzant al màxim tots els
recursos, en especial l'aigua, i establint un balanç òptim entre els
recursos disponibles i les necessitats que ha de satisfer un jardí. Aquests
espais han de sorgir també amb l’objectiu d’augmentar el volum de
massa verda a la ciutat per tal que actuï de pantalla acústica i de
pulmons naturals.

Dissenyar els parcs de nova creació (Parc de Pinós, Parc de La Bòbila,
etc.) com espais semi-boscosos, que mantinguin la biodiversitat tant
botànica com faunística, més semblants a boscos que a parcs urbans,
amb camins per bicis i itineraris per fer esport. Una zona d’aquestes
característiques pot ser la llera del riu Congost en el seu pas pel nucli
urbà entre el Barri de l’Hostal i Palou

Fomentar, tal com es fa amb el Projecte de Calendari Verd de
Primavera, que la gent tingui cura de les plantes als balcons,
patis i jardins, promovent la col·locació d'espècies autòctones,
millorant així la imatge de la ciutat i col·laborant a l'augment de la
biodiversitat d'espècies vegetals i animals. Des de l'Ajuntament s’ha de
proporcionar consell i ajuts (per exemple, caixes nius).

L’espai agrari de Palou

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Des d’ERC – Acció Granollers estem convençuts del paper fonamental
que el consum de productes frescos del camp té en la salut humana i en
la seva qualitat de vida, estretament lligada a la qualitat i salut dels
productes que consumim.
Per això, pensem que cal avançar vers un canvi de conreu, apostar
definitivament pel conreu ecològic i per la sobirania alimentària,
garantint al mateix temps una presència major de la diversitat animal i
vegetal. L'actual conreu intensiu i químic no ens pot conduir més que a
un major empobriment del sòl, la desaparició de la diversitat al camp i la
contaminació dels aqüífers.

Plantejar un ambiciós Pla Agrari del Vallès, lligat a Gallecs i altres
zones d’agricultura periurbana de la regió, amb el que es podria
desenvolupar l’espai agrari de Palou.

Ampliar l’àrea d’influència de l’espai agrari de Palou, incloent les serres
de Ponent i Llevant, on tradicionalment i actual, s’hi porta a terme
activitat agrícola.

Treballar de forma conjunta amb els propietaris de Palou per tal
dinamitzar l’espai agrari del Pla de Palou amb l’objectiu
mantenir i potenciar l’activitat agrícola, a través d’un model
desenvolupament rural i mediambiental que integri el sector primari
terciari.

Treballar conjuntament amb els propietaris de Palou per tal de definir
diferents línies de treball com ara:

de
de
de
i el

A nivell socioeconòmic per tal que es pugui generar ocupació i
possibilitats de negoci.

Potenciar la qualificació professional i la capacitació tècnica per
a desplegar una agricultura ecològica i per endegar el procés
d’integració dels sector primari i el terciari.

Millorar la qualitat i varietat dels productes i la capacitat per a
comercialitzar-los en diferents estats ( producte frec o bé transformat)

Establir les condicions d’infraestructures, tècniques per a una
bona gestió de l’espai.

Crear instruments reguladors de la producció agrària local,
per assolir una agricultura de qualitat i ecològica.

Incentivar la reforestació dels marges dels camps creant l'efecte
de closes, beneficiós per a la biodiversitat com per la producció dels
camps.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Apostar per agricultura urbana (horts urbans destinats a tasques
socials) i agricultura periurbana (fomentació consum agrícola i ramader
de proximitat), i de foment de la distribució de cadena curta per al
consum de productes de proximitat, associant-la a l’agricultura
ecològica i de Quilòmetre 0.

Promoure econòmicament l’agricultura i ramaderia de Palou:
 Fomentar estratègies de promoció i comercialització que
converteixin el mercat interior en el principal mercat dels productes
autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la
concertació amb el sector turístic local.
 Promoure i rellançar fires i cicles gastronòmics, així com la
participació del municipi en la promoció local i comarcal.
 Promoure la denominació de Productes de Palou, treballant per la
seva protecció, i altres segells de qualitat agroalimentària i ambiental
a nivell local i supramunicipal.

5. LES INFRAESTRUCTURES I SERVEIS RELACIONATS
AMB EL MEDI AMBIENT
L’abastament d’aigua

Promoure la nova cultura de l’aigua, amb campanyes d’estalvi
d’aigua a tota la ciutadania.

Establir programes d’estalvi intens de l’aigua destinada a ús
domèstic i públic, amb l’objectiu de reduir-ne el consum.

Incorporar sistemes d’estalvi d’aigua als edificis municipals.

Programa subvencionat de canvi d’aforament a comptador en els
habitatges que encara utilitzen aquest sistema de subministrament
d’aigua.

Pla de substitució del rec agrícola tradicional per sistemes de
regadiu més eficients, amb la participació dels sectors implicats i
ajuts públics.

Planejar amb l’ACA la revisió, regulació i seguiment de les concessions
de les captacions d’aigua vigents per a usos agrícoles i
industrials per garantir els cabals ecològics dels cursos fluvials i els
diferents usos de l’aigua. Cal prendre com a mesura la instal·lació, en
totes les captacions, de comptadors que permetin controlar les
extraccions reals.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Elaboració de plans per a la reutilització de les aigües residuals
depurades en l’agricultura, el rec de parcs i jardins, i en la neteja de la
via pública. Aprofitament de l’aigua de la depuradora per a reg i la
neteja viaria .

Programa de control de la qualitat dels pous d’abastament
(problema generalitzat de nitrats) i la connexió a la xarxa bàsica
d’abastament d’aigua.

Millora del servei d’abastament d’aigua i de les infraestructures
públiques d’abastament, especialment a polígons industrials i xarxa
contra incendis .

Desenvolupament d’eines de control de la concessió i reducció de les
pèrdues. Realització d’una auditoria a la xarxa d’aigua del municipi.

Pla d’inversions i manteniment de la xarxa d’aigua municipal, amb
control informatitzat, que contempli la gestió informatitzada.

Realitzar controls sobre les condicions d’emmagatzematge a les granges
i d’aprofitament agrícola de les dejeccions ramaderes.

Introduir indicadors biològics en la mesura de la qualitat de l’aigua
que incloguin les aigües, els invertebrats i els peixos.

Seguir impulsant el Laboratori municipal per a la realització de
control de l’aigua Actualment el laboratori realitza gairebé
exclusivament analítiques d'aigua (de bany, d'aixeta, superficials, riu,
aiguamoll, etc.) i de legionel.la (en instal·lacions municipals, escoles,
etc.). (Veure programa de Salut Pública).

El consum d’energia

Plantejar un Pacte ciutadà per afrontar el repte de la reducció del
consum d’energia, com a canvi ètic per a entre l’administració i els
ciutadans, apostant per la reducció i l’eficiència energètica més enllà
d’ella mateixa i de bracet de la ciutadania, fomentant la pedagogia i
nous hàbits de consum, amb l’assessorament ciutadà, i cercant resultats
premiats amb la fiscalitat.

A partir de l’elaboració del Pla d’acció per l’energia sostenible
PAES, cal establir un Pla d’eficiència energètica i d’ús d’energies
renovables i acordar sistemes per a portar a terme l’estalvi
energètic i l’ús d’energies renovables, com ara:

Establir un Sistema d’indicadors sobre consum i estalvi energètic,
amb dades obertes, relatives al consum per equipament, carrer, dies,
hores, etc.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Impulsar plans d’estalvi energètic en tots els edificis públics,
més enllà dels municipals.

Realitzar auditories energètiques,

Planificar la incorporació d’energies renovables,

Realitzar campanyes divulgatives

Portar a terme formació específica sobre estalvi energètic, els
avantatges de l’arquitectura bioclimàtica, l’aïllament dels habitatges i
els ajuts d’altres administracions.

Promoure plans específics per a totes les escoles, equipaments
culturals i esportius.

Informar i assessorar sobre mesures d’estalvi energètic i de
cogeneració, tant per a la indústria com per a la llar, amb la
col·laboració de les comunitats de veïns.

Assessorar per a fer els tràmits per l’obtenció d’ajuts d’altres
administracions.

Revisió de projectes constructius d’edificis municipals per tal que
incloguin actuacions en matèria d’estalvi d’energia i d’introducció
d’energies renovables.

Establir sistemes per a reduir el consum d’energia en l’enllumenat
públic, ampliació per tota la ciutat del sistema de control
computeritzat de la xarxa de l'enllumenat públic per reduir el
consum. Canvi progressiu d'aparells i llums per altres de baix
consum.

Programa específic en el sector industrial per a la promoció de
l’eficiència energètica i reducció del consum d’energia, amb
bonificacions parcials per a estimular la introducció d’energies
renovables.

Promoció de sistemes solars tèrmics en edificis i habitatges.

Promoció a empreses per a la instauració de cogeneradors /
trigeneradors.

Instar a les empreses elèctriques a remodelar i prendre mesures
de correcció d'impacte ambiental de les torres elèctriques i connexions
al seu pas per Granollers. Mantenir i continuar el Pla de soterrament del
cablejat elèctric i telefònic de les façanes.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Promoure la innovació en l’àmbit del consum, l’estalvi i
l’eficiència energètica, entre les empreses de la ciutat, els centres
escolars, les empreses concessionàries, etc.

Impulsar l’administració 2.0 per a facilitar tots els tràmits i
gestions.

L’Ajuntament, com a principal i més gran consumidor d’electricitat de la
ciutat, però també amb la perspectiva de producció d’energia, haurà de
valorar les possibilitats de comercialització de l‘energia generada,
arribant a acords amb empreses del sector, de cara a una millor gestió
energètica de la ciutat.

Les aigües residuals

Continuar amb la renovació de canonades antigues de la xarxa de
clavegueram.

Potenciació del Programa de Manteniment Preventiu a la Xarxa de
Clavegueram i construcció de tancs de retenció d’aigües pluvials.

Realització del tractament terciari a l’Estació Depuradora
d’Aigües Residuals (EDAR) de Granollers. Reutilització d’aigües
depurades.

Establiment d’una línia de cogeneració dels fangs de l’EDAR de
Granollers. Diversificació del destí dels fangs de l’EDAR de
Granollers.

Augment de la inspecció i control sobre establiments industrials i
impuls de sistemes d’autocontrol per part de les pròpies empreses.

Control i vigilància dels abocaments il·legals al riu tant de caire
industrial com urbans, ja siguin líquids o sòlids, amb l'objectiu final serà
el de apropar-nos a l’abocament "0" de contaminació.

Els residus

Promoure un canvi d’hàbits generals en la població, apostant per
un motor de canvi ètic, basat en la precaució, prevenció i control de les
causes, amb campanyes de sensibilització a totes els nivells.

 Estudi d’un sistema més eficaç pel que fa a la recollida selectiva de
les escombraries, en especial el sistema del porta a porta, portant a
terme una prova a un barri de la ciutat abans d’implementar-lo. Revisió

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

del Plec de Condicions Tècniques del servei de recollida d’escombraries
per a fer-la possible.
 Proposta que alguns d’establiments actuïn també com a punts de
recollida de certs residus. Per exemple, les gasolineres i tallers
mecànics, per a la recollida d’olis; les grans superfícies d’alimentació,
per a la recollida de cartró, vidre i matèria orgànica; les botigues
d’electrodomèstics per a la recollida de piles, etc.
 Impulsar la valorització dels residus municipals, amb accions com:

Integració de les dades de valorització local.

Realització de taules sectorials amb establiments de generació
singular de residus.

Ús de productes reciclats en les dependències municipals.

Mostreig regular de fraccions valoritzables a la brossa convencional.

Promoció de la participació d’empreses en la recollida selectiva.

Promoció de la recollida porta a porta de paper i cartró.

Recuperació de la matèria orgànica i la inorgànica de les deixalles
urbanes.

Reducció dels sistemes passius (abocadors).

Fomentar la minimització dels residus i el seu impacte.

Establir convenis de col·laboració entre l’Ajuntament i els diferents
sectors comercials locals per aplicar mesures de reducció de residus.
Per exemple, manteniment dels envasos reutilitzables en bars i
restaurants, etc. Aquests acords s’han d’estendre amb els distribuïdors
per garantir l’oferta de productes reutilitzables.

Pla de Retorn d’Embalatges en Origen, a través del compromís
entre comerciants i consumidors, amb bonificacions en la taxa de
recollida d’escombraries.

Ajudar a les empreses locals i/ o comarcals perquè implementin
sistemes per a recuperar els envasos dels seus productes
(iogurts La Cleda, Cervesa Art, ...)

Treball amb les grans empreses de productes pre-elaborats per tal que
utilitzin envasos reciclables en els seu productes i que estableixin
sistemes de recuperació d’aquests

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Control dels residus especials en els residus municipals a través
de la realització de taules sectorials amb establiments generadors de
residus especials en els residus municipals.

Projecte “Comerç Verd”, per tal d’introduir criteris mediambientals
(especialment la disminució de residus) dins del sector comercial.

Arribar a acords amb els diferents gremis per tal de plantejar
solucions als seus residus.

Incentivar les relacions de les indústries amb la borsa de
subproductes per tal de facilitar el reciclatge i la reutilització dels seus
residus.

Promoció de l’ús de materials reciclats de residus de la
construcció, a través de la modificació dels Plecs de Condicions
Tècniques d’obres públiques i les condicions d’obres privades locals.

Ampliar el control dels residus sanitaris a altres activitats sanitàries
(veterinaris, dentistes, medicina privada, etc.), a través de l’Establiment
d’un protocol de relació amb la Junta de Residus i el Departament de
Sanitat i Seguretat Social.

Fomentar la gestió de residus sanitaris entre tots els centres
sanitaris privats i promoció d’un Programa de gestió i substitució
dels termòmetres de mercuri.

Establir un protocol de relació amb l’Oficina Comarcal del Departament
de Ramaderia, Agricultura i Pesca.

Control i seguiment de fems i purins, de productes fitosanitaris i
adobs emprats als sòls agrícoles de Granollers, a través d’un Programa
d’anàlisi de sòls.

Analitzar la possibilitat d’utilitzar els fangs resultat de la depuració
d’aigua per a usos agrícoles.

Valoració de les empreses col·laboradores de l’administració també
en funció de criteris mediambientals (generació / minimització /
reciclatge de residus).

La contaminació acústica

Actualitzar el Mapa del soroll de la ciutat.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Establir un Sistema d’indicadors sobre contaminació acústica,
amb dades obertes, relatives als nivells de soroll en diversos
moments, punts de la ciutat, etc.

Instal·lació de forma progressiva de mesures correctores acústiques a
les vies d’alta intensitat de trànsit, i especial aplicació de mesures
correctores al Circuit de Catalunya.

Continuar amb l’asfaltat amb materials porosos de les vies amb
elevada intensitat de trànsit per evitar els problemes de soroll.

Sol·licitud d’estudis previs de soroll per a les activitats sonores
tant al carrer (música, etc.), com en locals públics ( bars, sales de
concret...) i establiment d’accions per a la seva minimització.

Instal·lació de pantalles acústiques a la vora de les línies de
ferrocarril al seu pas pel nucli urbà.

Promoció de la insonorització de tallers mecànics, habitatges i
oficines a les vies més sorolloses.

Control de soroll en establiments sensibles propers a vies d’elevat
trànsit (escoles, centres sanitaris).

La contaminació i l’impacte visual

Elaborar i editar el Mapa de la contaminació visual de Granollrs.

Disminució de la contaminació lumínica nocturna continuant amb la
substitució dels fanals
de l’enllumenat públic per làmpades,
menys contaminants i aplicant una reducció de la potencia de les
lluminàries.

Creació de barreres verdes, per corregir l’impacta visual dels
polígons.

Actuació sobre edificis de colors inadequats i sobre les antenes
dels edificis (parabòliques, etc.), elaboració del mapa urbanístic de
colors.

El risc ambiental

Actualització constant del Pla Bàsic d’Emergències, així com dels
manuals d’actuació mediambiental per a cadascun dels riscos
contemplats.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Control del pas i estacionament de mercaderies perilloses,
seguiment de les empreses de risc i adaptació de la Llei de Prevenció de
Riscos.

Control dels traçats aeris i subterranis dels subministraments
energètics i cablejat en general.

Actualització del Pla d’Emergència Exterior de Repsol – Butano i
elaboració del cens municipal d’empreses necessitades d’un Pla
d’Emergència. i realització de jornades de portes obertes a les
indústries amb Pla d’Emergència.

Campanya per a l’elaboració de Plans d’Emergència a les
empreses, i d’implantació de sistemes de prevenció de riscos
mediambientals a les empreses.

6. EDUCACIÓ I INFORMACIÓ AMBIENTAL
Educació mediambiental
D’acord amb els centres educatius, les entitats lligades al món de
l’educació (Casal del mestre, Centre de Recursos Pedagògics, etc.), les
entitats relacionades amb el medi ambient i la cultura de la sostenibilitat
i amb el Departament d’Ensenyament, es portaran a terme programes i
activitats formatives en referència a l’educació mediambiental.

Vetllar i promocionar la formació dins de les escoles dels temes de
medi ambient i de natura, donant suport per formar persones que
coneguin, respectin i es responsabilitzin vers l'entorn.

Elaboració de programes d'educació ambiental a les escoles
relacionats amb els horts escolars i els menjadors ecològics.

Estudiar la possibilitat de crear un Centre de Natura, que actuï com a
escola de natura tant per a la creació de cursos de caire naturalista
per a tècnics, naturalistes, biòlegs i la gent interessada; com per a
centre d’educació i esplai en temes mediambientals i naturals per
tots els infants de Granollers interessats en el tema.

Estudiar la possibilitat de la creació d'una Escola Taller de Medi
ambient col·laborant amb les ja existents a la comarca.

Realitzar cursos de formació sobre Medi Ambient als treballadors
de l'Ajuntament, principalment a tots aquells que hi tinguin una
relació més directa.

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Creació, dins la programació de Vallès Oriental TV i Ràdio
Granollers, d’un programa sobre aspectes mediambientals de la
ciutat.

Dins del Pla per a la mobilitat, elaborar el Programa d’informació
sobre mobilitat sostenible, realitzar la campanya d’informació per
fomentar l’ús de la bicicleta i continuar la celebració del Dia europeu
sense cotxes, el 22 de setembre, dins la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura.

Potenciar les diferents activitats d’educació, formació i informació
que realitzen els diferents serveis i organismes municipals:

Impulsar un programa d’informació del medi natural, des del
Museu de Ciències Naturals La Tela, que inclogui la implantació
d’itineraris ambientals i de lleure.

Les activitats d’educació ambiental que es realitzen al Centre
d’Interpretació de la natura de Can Cabanyes, conjuntament entre
el Servei de Medi Ambient i el Museu de Ciències Naturals La Tela.

Continuar la col·laboració, mitjançant convenis, amb la gestió als
parcs naturals del país.

Impulsar els projectes de recerca existents (papallones, petits
mamífers, rat-penats)

Treballar per ser reconegut com una de les seus de referència del
Museu Nacional de Ciències Naturals.

Treballar per tal que el Museu de Ciències Naturals La Tela pugui ser
reconegut com a Centre de Recerca.

Potenciar el Centre de documentació del Montseny com a espai
d’informació i recerca sobre aspectes relacionats amb el medi ambient.

Impulsar la informatització i digitalització del fons i documentació
continguda en el Centre de documentació del Montseny.

Promoure la creació d'una entitat ciutadana “Amics de La Tela”, per
aproximar els ciutadans a les seves activitats, i ajudar al finançament
de les activitats del Museu de Ciències Naturals La Tela.

Aprofitar l’espai de la Tèrmica de Roca Umbert per a impulsar la
conscienciació sobre aspectes d’estalvi i eficiència energètica.

Informació mediambiental

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

Elaborar un Pla d’informació sobre emergències i realització de
simulacres, a diferents nivells (risc general, a nivell municipal, per
centres, empreses, etc.).

Realització de diferents campanyes informatives:

Campanya
d’informació
sobre
residus,
amb
campanyes
específiques sobre: envasos de vidre retornables, productes
reutilitzables, reparables i de llarga durada.

Campanya d’informació a les indústries, empreses de serveis i
comerços, i campanyes sectorials (restauració, automoció,
electrodomèstics, etc.)

Campanya educativa sobre productes fitosanitaris i adobs.

Campanya de difusió de mesures fiscals per a empreses amb
reducció / eliminació / reutilització de residus.

Campanyes i actuacions encaminades a conscienciar i educar al
consumidor a abandonar costums anti-ecològiques (cabàs de la
compra, envasos retornables o reciclables, bosses de paper, etc.)

Campanya d’informació sobre mesures de prevenció de la
contaminació atmosfèrica (trànsit, domèstic, industrial)

Campanya d’informació sobre l’ús de l’aigua en l’àmbit
domèstic i industrial i en els àmbits sectorials (bugaderies, etc.)

Informació als ciutadans sobre les tecnologies de baix consum
existents al mercat (electrodomèstics, sistemes d’il·luminació, etc.).

Campanya de sensibilització sobre el soroll i la contaminació
lumínica.

Potenciar i millorar l’Estació Meteorològica de Granollers, a banda de
recollida sistemàtica de dades, com a espai per a l’estudi i coneixement
del medi atmosfèric.

Potenciar el “telèfon verd” com a mitjà de relació amb els problemes
mediambientals de la ciutadania, així com per via digital.

Potenciar el Programa de control d’animals domèstics:

a través de campanyes per fomentar l’adopció d’animals abandonats.

a partir de millorar el cens d’animals domèstics

ERC - Acció Granollers 2015

Medi Ambient

a partir de la recollida d’animals domèstics, amb l’objectiu de
disminuir la població de gossos i gats rodamón, i evitar els
abandonaments.

Cal recordar el xip electrònic com a mesura identificadora.