You are on page 1of 19

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 1 de 19

Una Societat del coneixement per al
millor Granollers
INTRODUCCIÓ
El futur benestar de la societat catalana, la competitivitat del nostre teixit
empresarial i, en definitiva, la qualitat de vida dels ciutadans i les
ciutadanes depenen estretament del model de país que construïm en el
marc de la Societat del Coneixement.
L'administració local ha de ser un dels agents més actius en
transformacions de progrés de la Societat del Coneixement i la Informació.
Ha de tenir un paper dinamitzador i promotor en el seu propi àmbit
d'actuació i, per tant, ha d'insistir en la necessitat d'assolir un paper actiu
del municipi i la ciutadania. Això tan sols serà possible si l'administració
disposa de les infraestructures adequades i el mitjans tecnològics necessaris
per oferir continguts i serveis digitals de qualitat que afavoreixin un ús cada
dia més freqüent de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
per part de la població. Hem de reivindicar, per tant, un paper actiu de
l’administració que respongui a les expectatives de la ciutadania, i hem de
reclamar mesures legislatives i financeres que així li ho permeti.
L'ús de les TIC per part dels governs locals té com a fita millorar la qualitat
de vida de la ciutadania mitjançant la millora de la seva gestió interna, de
l'oferta de serveis i informació i dels sistemes d'intercanvi i de la interacció
amb la ciutadania i amb les organitzacions públiques i privades. A aquests
objectius cal afegir aquells orientats a assentar les bases pel
desenvolupament de la societat de la Informació, tant pel que fa a la
promoció d’infraestructures com a la promoció d'una cultura de la
informació tant en el teixit social com la pròpia organització.
El nostre objectiu és desenvolupar la ciutat intel·ligent, més enllà de l’smart
city, entesa no només com aquella que aplica les TIC en la millora en la
prestació de serveis públics. Volem treballar per una ciutat del coneixement
basada en un ecosistema per generar intel·ligència social col·lectiva,
compartida, a partir de les TIC, on tothom –persones, empreses i
administració- col·laborem per avançar plegats en el desplegament del futur
millor per a Granollers.
Per tot això, creiem que s’ha d’avançar sobretot en l’aplicació dels principis
de la societat del coneixement tant a l’administració, com entre els
ciutadans, les entitats i les empreses. I cal també fomentar la implantació
d’infraestructures TIC per a la connexió ciutadana.
Al mateix temps, les TIC no poden deixar de banda el respecte i ús de la
nostre llengua. Avui en dia és possible viure plenament les TIC en català,
però cal una constància i vigilància que les institucions han d’encapçalar.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 2 de 19

I tot això s’ha de fer, com defensem des d’ERC – Acció Granollers, de forma
planificada, oberta, transversal i participada, i pensant en tothom. Perquè
quan parlem de participar, hi incloem tant la mirada dels joves, nadius
digitals, que saben com treure profit de les TIC, com també aquells que
estan en risc de caure a l’escletxa digital, quedant-se fora d’aquest futur per
no tenir la capacitat d’adaptar-se als canvis que s’estan esdevenint, a un
ritme difícil d’assumir. El Pla Director de la Societat del Coneixement parlava
d’una Vila Oberta al futur. Però el futur de forma persistent arriba i ja no es
pot ajornar ni un moment més la necessària orientació a la societat del
coneixement que cal que emprengui la ciutat.

Sens dubte això també impacta en la forma com l'administració s'ha
de comunicar amb els ciutadans. Més enllà de la comunicació
unidireccional dels clàssics Butlletins informatius calen eines amb
components bidireccionals, on la informació arriba sense excessives
interpretacions, transparent, compartida, participada, segons noves
tendències de les xarxes socials. I on cal més que mai impulsar, com
a mitjans d’informació públics, incorporar valors, respectar la
pluralitat democràtica i la diversitat social i cultural, i treballar per
una societat més crítica, també amb les pròpies institucions locals.
Els reptes són grans, i per això, des d’ERC – Acció Granollers ens
proposem els següents

OBJECTIUS

Treballar per una ciutat intel·ligent a partir del coneixement ciutadà
compartit, promovent actuacions de foment de les TIC orientades a la
ciutadania

Facilitar des de la Societat del Coneixement el servei a les empreses
per al seu desenvolupament

Fomentar els beneficis d’us de les TIC en els diferents àmbits de
l’administració local

Facilitar l’existència d’infraestructures adequades per a portar a
terme els projectes d’innovació previstos.

Formar als professionals de l’administració municipal per tal que
siguin capaços de desenvolupar els processos d’innovació tecnològica al
si de l’organització

Fomentar la divulgació tecnològica a la ciutadania

Evitar la fractura digital entre la ciutadania, fent arribar a tothom les
oportunitats de desenvolupament que ofereixen les TIC i incentivar l’ús
del programari lliure com estratègia per millorar la cohesió digital

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 3 de 19

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
1. ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ
El Pla Director de la Societat del Coneixement de Granollers,
Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès
s’exhaureix aquest 2015, i caldrà actualitzar-lo. L’actual PDSC proposava
quatre eixos de treball, 21 objectius estratègics i 107 objectius
operatius, desenvolupant cada ajuntament un pla d'acció per al seu
desplegament. El Pla d'Acció Granollers s’acaba precisament aquest
2015 i caldrà actualitzar-lo. Els quatre eixos són:
 fer una administració més propera, modernitzar-la i donar compliment al
marc jurídic
 posar en valor la infraestructura tecnològica existent als municipis i
desplegar-ne de nova
 alinear factors a favor d'una estratègia de competitivitat
 formar, divulgar i donar nous serveis mitjançant les TIC
El PDSC també defineix l’existència d’un Consell Assessor de la
societat del coneixement, basat sobretot en qüestions tècniques.

Des d’ERC – Acció Granollers pensem que aquesta és la primera gran
experiència de posar en comú estratègies municipals per al conjunt de
la conurbació. Tot i amb això, caldria incrementar tant l’impuls de les
accions a desenvolupar, com el caràcter participatiu del Consell
assessor, al mateix temps que utilitzar molt més les possibilitats de les
noves tecnologies precisament per a augmentar la implicació ciutadana
en el seu desenvolupament.

Impulsar el Pla Director Societat del Coneixement de Canovelles,
Granollers, Les Franqueses i la Roca, amb la seva actualització per als
propers quatre anys.

Potenciar el Consell Assessor de la societat del coneixement
reforçant la seva vessant de participació ciutadana, facilitant l’accés als
projectes al conjunt de la ciutadania, les entitats i les empreses de la
conurbació granollerina, i potenciant el seu treball en xarxa.

Al mateix temps, dins l’Ajuntament convé incentivar la capacitat
d’aplicar innovacions de forma transversals, a totes les àrees de
l’organització. Des d’ERC – Acció Granollers proposem la constitució
d’una Regidoria d’innovació per al foment de l’àmbit TIC.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 4 de 19

2. LES TIC PER A L’ADMINISTRACIÓ
És evident que l'administració local ha d'aprofitar al màxim l'enorme
potencial de les TIC, amb l'objectiu de millorar els processos de gestió
de l’administració municipal i, de retruc, millorar la qualitat del servei
que s'ofereix la ciutadania.
Però sobretot, cal que l’administració tingui uns criteris clars de perquè
vol aplicar les TIC, i una actitud més agosarada, que el context
municipal permet, de tendir cap a conceptes com govern obert, que
englobarien els següents principis per a l’aplicació de les TIC:

Transparència: definir el pla de transparència municipal que ha de
ser full de ruta d’actuacions i objectius. Aquest pla es pot fer genèric
o més específic, segons la dimensió del municipi. En aquest pla, cal
fer especial èmfasi en la transparència en el processos de compra
pública a través de les TIC.

Participació: les eines TIC tenen un paper fonamental en
aquest àmbit, i poden ajudar molt per assolir la codecisió de la
població.

Dades obertes: molt orientada a la fiscalització de la
ciutadania, però també a fomentar activitat econòmica
mitjançant l’explotació de les dades.

Eficiència: canvis normatius i de processos que permetin
avançar cap a una Administració sense papers real, orientada a
la màxima agilització dels tràmits de ciutadans i empreses.

Relació amb el ciutadà: transformar en el model de relació
amb el ciutadà i passar a tenir una visió integral i proactiva de
la relació ciutadà-Administració mitjançant els mecanismes que
proporcionen les TIC.

Alhora, s'ha d'entendre com una oportunitat de reforma de l’organització
municipal, flexibilitzar-ne les estructures, reduir el seu caràcter jeràrquic,
afavorir la polivalència dels treballadors públics mitjançant una divisió
menys estricta del treball, que es tradueixi en una millor atenció a
l'usuari final.

Per tot això, des d’ERC – Acció Granollers proposem aplicar les
mesures adients per a la implementació d’un autèntic govern
obert, que inclogui la transparència, la col·laboració i la
participació.
Transparència

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 5 de 19

Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió
municipal sigui transparent, eficient i eficaç.

Introduir mesures de transparència, facilitant la informació relativa a
tots els àmbits de la gestió municipal, des de l’execució dels
pressupostos municipals, els convenis, els contractes, les relacions
de llocs de treball i les modificacions dels treballadors públics, la
declaració patrimonial dels càrrecs públics, la prestació de
serveis i els seus costos, etc..

Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris
d’adjudicació municipals; això és, dels ajuts, sobretot pel que fa a
l’habitatge, de les places en centres educatius i dels serveis socials
bàsics.

Implicar els servidors públics al servei de l’ajuntament en la definició
i implementació de les mesures de transparència i participació
de la ciutadania.

Auditoria dels serveis públics: en cas que les empreses prestadores
de serveis públics obtinguin beneficis desproporcionats per la prestació
d’un servei o que el servei tingui un cost excessiu per al consistori,
caldrà estudiar les formes per evitar-ho, entre les quals, la
municipalització dels serveis públics o la mancomunitat dels serveis
amb altres municipis.

Publicar el compte general al web un cop aprovat pel ple i,
complementàriament, proporcionar periòdicament la informació de
manera entenedora.

Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries i
publicar al web totes les actuacions que generen obligacions
econòmiques.

Publicar butlletins informatius de la situació econòmica municipal
simples i entenedors. Amb aquesta finalitat, el govern municipal
adoptarà mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora
que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la documentació i de
la informació econòmica subministrada als càrrecs electes municipals i a
la població.

Facilitar les tasques del secretari i de l’interventor municipals en
el marc d’un escrupolós compliment de la Llei.

Dades obertes – Open data

Portar a terme una gestió transparent des de l’Ajuntament, a fi de
retornar la confiança de les persones en la política. Proposem
l’elaboració d’un Pla de transparència en la gestió municipal, que
incorpori propostes que facin més accessible al conjunt de la ciutadania
tots aquells aspectes de la gestió municipal que siguin rellevants per a
ella, més enllà dels que ja li hagin de ser accessibles per requeriment
legal.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 6 de 19

En aquesta línia, valorem molt positivament la recent entrada en
funcionament
del
portal
de
dades
obertes
Opendata.granollers.cat,
amb
dades
bàsiques,
sense
processament, el qual cal anar ampliant i millorant constantment,
en una doble línia: orientada a la fiscalització de la ciutadania,
però també a fomentar activitat econòmica mitjançant l’explotació
de les dades.

Seguir impulsant l’obertura de dades, en formats accessibles i
interpretables per a les ciutadanes i ciutadans, i per als agents socials
i econòmics.

Impulsar la difusió de les dades obertes, a personal municipal,
persones que participen en els consells de participació, centres
formatius, institucions i empreses, i fomentar la seva utilització i
explotació.

Promoure l’anàlisi Big Data sobre Granollers i el Vallès Oriental, entre
estudiants dels instituts i empreses tecnològiques.

Amb la voluntat d’aprofundir en el concepte d’innovació social, impulsar
l’anàlisi de Big Data en l’àmbit social (garantint la protecció de les
dades personals en tot moment).

Participació

Preveure la creació d’un Consell de Transparència, format per
ciutadans, com a òrgan de seguiment i control de les activitats de
transparència i ètica d’abast municipal.

Promoure la participació ciutadana en tots els Consells i organismes
municipals, a partir del foment i ús de les TIC, així com el seguiment,
control i avaluació de les activitats.

Les TIC també són una bona eina d’avaluació de polítiques
públiques de forma transversal. Caldria introduir la cultura del
seguiment i l’avaluació dels objectius establerts.

Impuls de noves formes de comunicació amb el ciutadà: web 2.0,
SMS ciutadà, comunicacions via missatgeria instantània segons
preferència d’usuari, etc.

Administració electrònica

Fomentar la proximitat de l'administració 24 hores 7 dies a la
setmana mitjançant la realització de tots els tràmits possibles en línia,
convertint l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en una Oficina Virtual
d’Atenció a la Ciutadania.

Desenvolupar la implantació de l’Administració electrònica a fi de
millorar l’atenció al ciutadà i que aquest pugui dur a terme la
majoria de tràmits amb l’Administració electrònicament.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 7 de 19

L’administració electrònica també ha de permetre millorar els resultats
dels indicadors de qualitat inclosos en les Cartes de serveis dels
equipaments i serveis municipals (temps d’espera, usuaris atesos,
satisfacció dels usuaris, etc.).

Implantar una estratègia de ”zero papers” a l’administració.

Reforçar el paper de l’Arxiu Municipal en la gestió documental
electrònica de l’Ajuntament.

Agilitzar i simplificar els tràmits municipals:evitant la duplicitat de dades (per exemple, dades de què ja disposa
l’Ajuntament),
Compartint informació amb altres administracions.
Identificant electrònicament, i amb nous sistemes d’identificació
personal.
Facilitant la traçabilitat dels expedients i la consulta del seu estat per
les persones interessades.

Per a nous tràmits, com poden ser:


obertura de noves empreses.
obtenció de permisos, llicències, etc.
pagament d’impostos, taxes, etc.

Donar una informació completa, clara i entenedora dels serveis
municipals a la ciutadania. Aprofitar les xarxes socials per a
comunicar-se directament amb els ciutadans, com per exemple, amb
missatgeria instantània, com fa l’Ajuntament de Mataró.

Col·laborar amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya en
el seu objectiu de modernitzar les administracions públiques catalanes i
fer-les transparents, modernes, en xarxa i integrades al servei de la
ciutadania, tot promovent el desenvolupament d'eines per tal de
millorar-ne la coordinació. Tot això, a fi i efecte de permetre la millora de
les relacions entre les administracions, la ciutadania, les empreses i els
sectors professionals.

Buscar mecanismes d’intercanvi i d’accés d’informació a altres
organismes, amb l’objectiu de disminuir els requeriments que es
demanen al ciutadà: Hisenda, Generalitat, Cadastre, Col·legis
professionals.

Impulsar els programes de formació, amb més implicació publicoprivada en el disseny, fent que la formació no només sigui de nivell
bàsic, sinó també d’un nivell avançat i amb aplicacions pràctiques en el
món laboral a curt termini.

Reducció dels costos TIC mitjançant els mecanismes de la compra
agregada.

Fomentar l’ús de les
l’administració local.

TIC

entre

el

personal

al

servei

de

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 8 de 19

Promoure les certificacions digitals com a manera de relacionar-se
entre la ciutadania i l’Administració.

Impulsar un Pla de seguretat TIC a l’Ajuntament. Aprofitar els
coneixements i l’assessorament que proporciona el Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya (CESICAT), mitjançant el conveni existent
amb el Consorci AOC.

Garantir la protecció de dades personals, adoptant les mesures
tècniques i organitzatives necessària per protegir la informació,
ponderant aspectes com ara l’estat de la tecnologia en cada moment o
la naturalesa de les dades que cal protegir, d’acord amb la Llei orgànica
de protecció de dades personals.

Impuls dels Webs municipals, a partir de:

manteniment i actualització de continguts;

garantir la consulta en altres idiomes, especialment els oficials;

millorar l’accessibilitat per a persones amb qualsevol tipus de
discapacitat;

adaptació per als dispositius mòbils més comuns;

interacció amb la ciutadania;

certificació de qualitat dels continguts i de la seguretat informàtica;

dades obertes sobre la consulta de les pàgines.

Cal mantenir la informació dels webs municipals actualitzada, vetllant
per la seva integritat i l’autenticitat, i representant l'oferta real de
l’Ajuntament, sense mancances ni excessos. Aquesta informació ha de
ser en tot moment lliure, gratuïta, veraç i verificable pel ciutadà com a
tal.

Potenciar la utilització dels webs municipals per part dels
ciutadans, generant la capacitat d’interactuació, consultes, debats,
retransmissió de plens en directe, etc..

Facilitar dispositius informàtics (tauletes, mòbils, etc.) en aquells
serveis que es presten en atenció directa a l’usuari al carrer, per
substituir el “bloc de notes”.

Desenvolupar un aplicatiu (web i tauletes) per al seguiment del
Programa d’Actuació Municipal, amb el detall d’actuacions,
objectius, i indicadors de seguiment, que permeti l’avaluació de les
polítiques públiques municipals per part de la ciutadania.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 9 de 19

Smart city

Promoure el concepte d’Smart City en l’entorn de la conurbació,
amb la millora de la prestació de serveis públics conjunts entre
Canovelles, Granollers, Les Franqueses i La Roca. Les iniciatives són
molt diverses i van des de l’enllumenat intel·ligent, la mobilitat i
l’eficiència energètica fins a la salut.

Serà clau en els propers anys impulsar la introducció de sensors de
ciutat de forma que es pugui automatitzar l’actualització de dades
que puguin ser útils en el dia a dia dels ciutadans (nivell de
contaminació, disponibilitat d’aparcament, horari i incidències del
transport públic, control d’enllumenat, control de reg automàtic, etc.)
L’IOT (o ”internet de les coses”), permet, amb la gestió de les dades
que es generen amb l’activitat de la ciutat, superar nous reptes i poder
oferir millors serveis a les persones.

Control del trànsit de la ciutat (sincronització dels semàfors, gestió de
la congestió, pannells informatius vials a les entrades de la ciutat,
tancament de carrers per obres, etc.).

Informació sobre l’ocupació i accessibilitat dels aparcaments
públics fet que reduirà la mobilitat pel centre de la ciutat.

Fomentar la generació d’APPs per a usos
estudiants, empreses tecnològiques, comerços, etc.

Impulsar a Granollers l’estructuració d’un Living Lab, un “Laboratori
vivent de coneixement” de ciutat, on tots els actors (administració, el
sector productiu, el sector formatiu, la societat civil organitzada i els
ciutadans a títol individual, participen activament per a generar
innovació (oberta i col·laborativa), treballant a partir de la co-creació i
validació de les solucions que necessiten ells mateixos, en contextos
d'ús reals, utilitzant les TIC com a mitjà, conformant així un ecosistema
de Recerca i Desenvolupament, que possibilita de manera permanent a
la Innovació Social.

ciutadans, entre

Amb un Living Labs es pretén passar dels laboratoris
convencionals als contextos de la vida real, i per tant implica un
canvi de paradigma per a tot el procés d'innovació, esdevenint un
procés d’innovació social per essència, usant les TIC i les ciències
de la vida, que s'ocupa de la solució dels problemes socials i de la
vida de les persones en el seu dia a dia. Aquests laboratoris es
pensen per integrar-se a xarxes globals i interactuar amb altres
experiències en ciutats arreu del món (model SparkLab, llga.org,
ateneus de fabricació, ...).
Es tracta d'un nou concepte de recerca centrat en la persona usuària,
que es recolza en la innovació oberta i els escenaris reals. Són espais on
es donen les condicions adequades de participació activa per conèixer la
realitat social d'un mitjà determinat. L'objectiu final del Living Lab és la

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 10 de 19

creació de nous productes, serveis i infraestructures socials adequades
a les necessitats reals de la societat. En aquests processos intervenen
tant col·lectius públics com privats, els escenaris que s'ofereixen són els
espais on es desenvolupen i proven prototips tecnològics per a la millora
del benestar ciutadà i que tindran una efectivitat real i provada.

Estàndards oberts

Per tal de garantir l'evolució futura dels sistemes informàtics de
l’Ajuntament, cal donar prioritat a l'ús d'estàndards oberts, com per
exemple aquells que són reconeguts per l'OASIS (Organization for the
Advancement of Structured Information Standards) en àmbit ofimàtic i
el W3C (World Wide Web Consortium).

Cal vetllar també perquè qualsevol solució tecnològica sigui
compatible amb l'entorn GNU/Linux, de tal manera que s'hi pugui
accedir des de clients pertanyents a qualsevol plataforma, sigui lliure o
propietària, indiferentment.

Donar prioritat a l’ús del programari lliure en català i fomentar-ne
l’ús entre el conjunt dels ciutadans i les empreses locals, i també l’ús de
les eines que posa a disposició el Consorci AOC per treure’n el màxim
profit.

En l’àmbit de l’edificació, adoptar els estàndards BIM (Building
Information Management) i GIS en les àrees d’urbanisme, obra
pública i edificació.

3. LES TIC AL SERVEI DE LA CIUTADANIA
L'ús de les TIC ha de comportar nombrosos beneficis immediats per a la
població: més agilitat dels sistemes administratius de gestió, increment
de productivitat dels recursos humans de l'organització, millora de
l'accés de les administracions locals als proveïdors de serveis, al mercat
de recursos, seguiment dels tràmits, amplitud horària, tractament de
dades de qualitat, puntualitat en la resposta, participació ciutadana i,
sobretot, capacitat de fomentar l'ús de les TIC en les relacions
ciutadania-administració i, en general, al conjunt de l'activitat
quotidiana.
Cal incentivar, fomentar i enfocar l’ús de les TIC com a millora
personal de la ciutadania, en el seu dia a dia, a més de la seva relació
amb l’Administració. Qüestions com el transport, la salut, l’educació, la
cultura, l’economia, el comerç, ... són susceptibles de millorar la vida de
les persones si se sap trobar la seva aplicació a partir de les TIC. A més,
fer fàcil la vida dels ciutadans amb les TIC ofereix també la possibilitat
d’oferir oportunitats de negoci a les persones emprenedores.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 11 de 19

TICs per a la ciutadania

Vetllar perquè l'ús de les TIC sigui a l'abast de tota la ciutadania, de
manera igualitària i no esdevingui un element d'exclusió social. Utilitzar
les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que fa a l'accés a
la informació per part de les persones amb discapacitat, per tal
d'oferir facilitats per la realització de gestions amb l'administració local i
l'accés a la informació.

Garantir l'accés a Internet a tota la ciutadania.

Potenciar les xarxes socials existents

Potenciar l'ús
administratius.

Incrementar els tràmits per Internet. En la mesura d'allò possible,
s'ampliarà progressivament l'oferta de serveis i tràmits electrònics fins a
assolir la totalitat dels tràmits oferts presencialment.

Es vetllarà que tota l'oferta de tràmits estigui integrada amb la d’altres
administracions públiques a través de l'AOC.

Fomentar la participació ciutadana i la democràcia electrònica per
a la presa de determinades decisions.

de

la

certificació

digital

per

realitzar

Impulsar eines de participació ciutadana en l’àmbit local:

plens dels municipis per internet,

llistes de distribució com a element normal de comunicació,

xats amb càrrecs electes del municipi,

enquestes en línia, etc.

tràmits

Crear un canal de televisió IP accessible per a qualsevol dispositiu
mòbil o fix.

Utilitzar les prestacions que ofereixen les noves tecnologies pel que fa a
l’accés a la informació per part de les persones amb discapacitat per
tal d'oferir facilitats per a la realització de gestions amb
l’administració local i l’accés a la informació, qüestions que poden
ésser d’interès per a les persones amb mobilitat reduïda o persones amb
dificultat per a l’accés a la informació.

Vetllar que l'accessibilitat a les eines informàtiques no dificultin les
opcions de les persones amb discapacitat a les ofertes de feina i les
proves de selecció de personal.

Implantar eines on –line de treball en grup (agendes, fòrums,....).

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 12 de 19

Incorporar eines d’e-learning per a la formació continuada dels
empleats públics.

Fer més eficaços els serveis públics donant al ciutadà l’expectativa
d’una millora del servei de l’administració, agilitant tràmits, gestions
administratives i sobretot donant uns serveis més econòmics

Promoure les competències digitals de la ciutadania, perquè es
pugui desenvolupar personalment i professionalment.

Impulsar les acreditacions TIC de la Generalitat de Catalunya —ACTIC
— per uniformitzar els nivells de competències de la ciutadania, amb
acords amb proveïdors locals. Sol·licitar l’ACTIC als processos de
selecció dels mateixos ajuntaments.

Garantir a tota la població l’accés a Internet, fins i tot als llocs més
allunyats del centre urbà. Potenciar les xarxes socials i crear-ne de
noves.

Promoure la interacció amb els ciutadans utilitzant les TIC. Impulsar
els tràmits administratius i mecanismes electrònics per promoure la
participació i l’interès de tothom en els afers públics, així com
l’accés a la informació relativa a l’activitat municipal.

Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les
persones i el seu sentit de pertinença i la seva atenció social.

Aplicar les TIC per al foment de la cultura i l’educació mitjançant la
instrumentalització de les xarxes socials i altres eines socialitzadores.

Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous
canals moderns que permetin detectar i solucionar de forma ràpida
problemàtiques que esdevenen a l’espai públic.

Convertir els centres cívics i les biblioteques de la conurbació en
espais per a la formació, el foment i l’ús de les TIC per al conjunt de la
ciutadania. Promoure l’Aula de les TIC.

Donar continuïtat a la Setmana Tecnològica, amb aportacions
d’empreses, centres educatius, centres culturals de la ciutat, etc.

Recuperar per a Granollers el projecte de la Catosfera, perdut aquesta
legislatura, com un punt de trobada de la ciutadania, les empreses del
sector i l’administració local.

Ecosistema TIC:
Però les TIC també són la principal palanca de canvi que permet la
innovació necessària a tots els àmbits sectorials i, per tant, fa que siguin
un element transversal imprescindible en la nostra societat. Per a això,
convé a mig termini incrementar dràsticament les vocacions
cientificotecnològiques a la nostra ciutat, al mateix temps que es

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 13 de 19

desenvolupa la creativitat, la comunicació, l’autonomia, etc. i evitem
l’escletxa digital.

Impulsar el talent digital com a motor de canvi del model productiu i
palanca de creixement econòmic sostenible i de creació de valor afegit.

Articular una iniciativa en l’àmbit municipal, coordinada a nivell
nacional, per desenvolupar el talent digital. Es basaria, entre altres
eixos, en la introducció de solucions educatives transformadores
a les escoles.

Creació d’un centre Fab-Lab a Granollers. Els Fab-Lab són obradors
tecnològics, tallers de fabricació i innovació a petita escala, un “obrador
de coneixement / tecnològic” de ciutat, equipats amb màquines de
fabricació digital i tecnologies per a la producció d'objectes, eines i
aparells electrònics, i que exploren la relació entre el món digital i físic.
Varen començar com un projecte d'extensió del Centre de Bits i Àtoms
del MIT i s'han convertit en una xarxa mundial de persones que
investiguen sobre la popularització d'un nou mode de producció que
afectarà a tots els nivells de la nostra vida: des del món professional de
la producció de disseny, arquitectura o industrial, a l'esfera domèstica,
amb la introducció de la fabricació personal en la nostra vida quotidiana.
El centre de Granollers s’integraria en la xarxa de centres municipals
Fab-Lab existent a nivell mundial.

Impulsar el projecte de Health – Factory de l’Hospital de Granollers,
per tal d’impulsar la innovació en l’àmbit de la salut a la ciutat, entre
empreses, agents de salut i la ciutadania.

Aprofitar Roca Umbert – Fàbrica de les Arts, el CTUG i el Mercat de
l’Audiovisual de Catalunya per a generar també un ecosistema TIC en
l’àmbit de la comunicació audiovisual.

Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una
sortida laboral TIC a professionals d’altres sectors.

Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització
del coneixement i que evitin l’escletxa social vinculada a les TIC.

Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons
finançament europeus per fomentar la competitivitat del sector.

Fomentar la innovació en escoles i instituts. Impulsar un Premi anual
d’innovació per a projectes de recerca en l’àmbit de les TIC

Programa per fomentar les TICs entre les entitats: formació, línia
d’ajuts per a inversions en TIC, suport a pàgines web, foment d’APPs de
suport (agendes, marcadors), etc.

de

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 14 de 19

Facilitar al sistema educatiu (mestres, alumnes, pares i mares) la
implantació de les TIC en l’Educació, amb la creació d’un grup de
treball compartit entre el Consell escolar i el Consell del PDSC.

4. LES TIC AL SERVEI DE LES EMPRESES
Cal garantir i afavorir l’impuls de la nostra economia i del seu
creixement, tant quantitatiu com qualitatiu. Les TIC s'han d'entendre
com un motor d'impuls econòmic a escala global, però sobretot també
com a motor de la reactivació econòmica a escala local, ja sigui per la
seva incorporació al cicle productiu o mitjançant la creació d'empreses
de base tecnològica. En aquest sentit, és fonamental l'adopció de les
noves tecnologies digitals a les petites i mitjanes empreses del territori
que, d'aquesta manera, poden assolir una autèntica projecció
internacional. Cal evitar, la deslocalització interna a Catalunya i la
fractura territorial que suposa la concentració d'empreses tecnològiques
en els grans nuclis urbans.
Les TIC són en contínua evolució i desenvolupament, i han esdevingut
un dels principals motors econòmics a nivell mundial. Malgrat el lloc
capdavanter de Catalunya quant a R+D de les TIC, resta encara molt
lluny dels primers llocs en la creació d’empreses tecnològiques. Per això,
és necessari que sapiguem aplicar polítiques, també des dels
ajuntaments, que permetin aprofitar la inversió en TIC per estimular el
creixement i la creació d'un sector tecnològic potent a la nostra
comarca.

Foment de la col·laboració públic-privada en l’impuls de les TIC.

Incentivar i afavorir la
tecnològic i coneixement

Promoure
la
localització
d’empreses
especialitzades
en
manufactures i serveis d’alt grau tecnològic i de coneixement seguir
fomentant l’ús de les tic.

creació

d’empreses

d’alt

contingut

Desenvolupar
un
Programa
per
a
l’atracció
d’empreses
especialitzades en manufactures i serveis d’alt grau tecnològic i de
coneixement

Establir contactes amb empreses d’alt contingut tecnològic

Donar avantatges econòmics per les externalitats positives que
generen a la zona on es localitzen

Promoure l’organització de congressos, fires i workshops
relacionats amb les TIC, i s’impulsarà l’ús de les TIC en les fires de la
ciutat.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 15 de 19

Promoure la digitalització de les pimes per mitjà d’accions de
sensibilització, orientació i acompanyament de projectes, com ara la
factura electrònica i, alhora, aconseguir que es disminueixi el risc de
fractura digital entre el teixit empresarial, de manera que es
facilitin els negocis en xarxa.

Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la
petita i mitjana empresa d’altres sectors per fomentar-ne la
competitivitat mitjançant les TIC.

Promocionar iniciatives empresarials des de l’ajuntament per
reconvertir la clàssica economia industrial en economia del
coneixement. Impulsar un Pla local d’innovació.

Impulsar la instal·lació a Granollers d’un centre tecnològic / de
recerca avançada en l’àmbit de les TIC, en relació al món de
l’esport per a persones discapacitades. Negociar amb partners
interessats, com poden ser telefònica, universitats catalanes, clínica
Gutmann, Once, etc.

Treballar per disposar de connexió de banda ampla i telefonia mòbil
4G satisfactori pels polígons industrials de Granollers, negociant amb
les principals operadores de telecomunicacions.

Aconseguir que la fibra òptica i altres serveis arribin en òptimes
condicions a tots els polígons de la conurbació, per tal d’evitar
aturades de producció (electricitat) o de comunicacions (telefonia).

Completar l’esforç amb LocalRed al capdavant, vetllant per la
neutralitat de les infraestructures de telecomunicacions, i
treballant per intentar que la gestió de les mateixes pugui ser
pública.

Impulsar l’ús de xarxa per a l’intercanvi de bens i serveis. Això
agilitzaria/augmentaria molt més la productivitat de les empreses que
els seus productes són més lògics que físics

Promocionar Granollers com a ciutat tecnològica arreu del país per
mitjà de la presència del CTUG a fires, trobades i activitats del sector.

Al mateix temps, fomentar convenis entre el CTUG i Can Muntanyola
amb municipis de l’entorn per promoure les TIC entre empreses.

Potenciar la web de Granollers Mercat com a portal d’informació
interactiu propi, possibilitant que les empreses i professionals tinguin
accés directe per gestionar i rebre serveis.

Potenciar una xarxa d’intercanvi de coneixements i experiències
entre PIMES dels mateixos sectors.

Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament
de la indústria TIC com a generadora d’ocupació de futur.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 16 de 19

Creació d’una borsa de treball de noves professions, per tal
d’incrementar el percentatge de treballadors del coneixement.

Potenciar l’emprenedoria en l’àmbit de les TIC entre els joves
estudiants de secundària, aprofitant el teixit empresarial d’aquest
sector.

Aconseguir un Centre de recerca de tecnologies d’alta competició,
aprofitant la proximitat del Circuit de Catalunya i el clúster d’empreses
dedicades a l’alta competició del motor.

Aprofitar l’impacte del Mobile World Congress, tot i ser un
esdeveniment específic de Barcelona, per treballar en polítiques que
permetin el foment i el desenvolupament de la indústria TIC com a
generadora d’ocupació de futur, amb els sectors industrials
capdavanters al nostre territori.

Circuit de Comerç Social
L’alt nivell d’endeutament –públic i privat– i la crisi financera iniciada
l’any 2008 en una economia molt dependent del crèdit bancari originà
una manca de liquiditat que dificultà la recuperació de l’activitat
econòmica. Davant d’aquest escenari, des de l’àmbit local cal buscar
alternatives que superin les actuals restriccions de liquiditat i que
afavoreixin els desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, els
sistemes de pagament o monedes digitals són iniciatives especialment
adequades per aconseguir aquesta finalitat, com ho demostren les
experiències en ciutats com Bristol o en una economia desenvolupada
com Suïssa.
Els sistemes de pagaments digitals, com ara Digipay4Growth, són
una eina mitjançant la qual s’incrementa la liquiditat del capital circulant
i s’estimula la demanda interna, i permet, al mateix temps, l’explotació i
l’optimització de les capacitats productives que estaven infrautilitzades,
amb la intenció de promoure el comerç local i generar ocupació. Tot això
condueix al desenvolupament d’un context més adequat per al teixit
empresarial i promou la productivitat i la competitivitat de les empreses.
Aquest projecte d’àmbit europeu ja funciona en diversos llocs a mode de
prova. En els propers anys, caldrà articular un sistema català de
moneda pròpia complementari i coordinat amb l’euro, i dur a terme
accions de prova i d’implementació del sistema esmentat en l’àmbit
municipal, tenint en compte les experiències prèvies.
El pagament digital és un sistema per al desenvolupament econòmic
local: una política de promoció econòmica innovadora que permet
incrementar l’impacte multiplicador de la despesa municipal sobre el
comerç local i de proximitat, mitjançant un sistema de pagaments digital
que optimitzi la circulació del diner dins la ciutat.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 17 de 19

El Circuit de Comerç Social és una innovadora política de promoció
econòmica basada en sistemes de pagaments digitals. Consisteix en un
sistema de pagaments digitals que manté determinades despeses
municipals dins l’economia local, desencadenant un efecte multiplicador
sobre l’activitat econòmica i l’ocupació a la ciutat.
Les Unitats d’Intercanvi (UDI) són un poder de compra temporalment
captiu dins la ciutat, que es pot convertir a euros sota determinades
condicions (per exemple, a partir d’una data preestablerta). El sistema
permet evitar les fugues de capital i incentivar la circulació del diner
dins de la ciutat durant més temps, facilitant més propensió a comprar
al comerç local. Els objectius específics del projecte són:

Estimular el comerç local i de proximitat a la ciutat.

Estimular el comerç mutu entre botiguers.

Més impacte de la despesa municipal en l’activitat econòmica local.

Desencadenar un efecte multiplicador sobre l’activitat econòmica.

Es tracta, doncs, d’una política de promoció econòmica aprofitant
despeses existents; per tant, sense incrementar el dèficit. Es proposa
com a mesura per promocionar l’activitat econòmica local:

Canalitzar diners en un sistema de pagaments digitals, que només
permeti la retirada dels diners a condició que hagi circulat un cert
número de dies dins la xarxa de comerços adherits.

5. FOMENT D’INFRAESTRUCTURES
CONNEXIÓ CIUTADANA

TIC

PER

A

LA

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que
el conjunt de la ciutadania, i en especial les empreses localitzades
als polígons industrials, tinguin accés a infraestructures d’alta
capacitat arreu del territori. Per això, des d’ERC – Acció Granollers
proposem:

Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les
infraestructures de telecomunicacions a Granollers i el seu entorn
metropolità, amb un Pla d’ordenació, plans estratègics, plans especials...

Promoure, en l’obra pública, l’estudi i la inclusió de les infraestructures
de telecomunicacions.

Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions
per garantir serveis avançats i de qualitat, especialment a nivell de
conurbació, vetllant per la neutralitat d’us d’aquestes infraestructures, a
fi de millorar la competència.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 18 de 19

Implantació d’infraestructures innovadores de baix cost i més
eficiència, tant energètica com de processament o cost de
desplegament, que les disponibles actualment.

Potenciar el concepte de núvol (cloud) privat per a administracions
públiques, en el Pla Director de la Societat del Coneixement, amb la
generació de nous serveis i aplicatius.

Elaborar un Pla perquè la proliferació d’antenes de telefonia mòbil
no actuïn com a element distorsionant, i garantir la cobertura al màxim
de llars possibles, per arribar a un consens entre la població,
l’ajuntament i les operadores de telecomunicacions mòbils. Promoure la
compartició d’aquestes infraestructures entre les diverses operadores
que presten serveis al nostre país.

Promoure la wi-fi gratuïta (free wi-fi) per a visitants a la ciutat.

Assenyalar equipaments i zones per a aterrar-hi infraestructures
del coneixement: Can Muntanyola, Roca Umbert Fàbrica de les Arts,
Centres cívics, Biblioteques, Centres de salut, etc.

Impulsar que les escoles de Granollers disposin d’internet de més
capacitat (high-quality, high-speed connectivity), vetllant perquè sigui
la millor infraestructura disponible, però que sobretot sigui segura i
permeti el treball a l'aula amb la tecnologia adequada (tauletes,
mòbils...) amb el consens de tota la comunitat educativa (alumnes,
professors i Ampas).

L’Ajuntament s’ha de fer seu el Manifest Jove per a un millor
internet, una declaració de joves de la Unió Europea sobre com es pot
disposar d’un millor internet per al futur, a partir de 10 principis clau
(llançat públicament el 18 març 2015 a Brussel·les:
1. Lliure accés a internet, sense restriccions.
2. Suport i educació sobre internet per a tothom.
3. Capacitat per a protegir les dades i privacitat en línia.
4. Un món en línia lliure de la intimidació, el racisme i la intolerància.
5. Inversió en infraestructura per garantir l'alta qualitat i connectivitat
d'alta velocitat.
6. Termes i condicions fàcils d'entendre.
7. Accés a una bona qualitat i contingut en línia fiable.
8. Un entorn en línia hack gratuït.
9. Llibertat d'expressió en línia.

ERC – Acció Granollers 2015

Societat del Coneixement

Pàg. 19 de 19

10.Un Internet obert i democràtic.

Elaborar un mapa sonor i de SMRF – Sistema de monitorització de
Radiofreqüència – per obtenir mesures objectives dels nivells de
radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils.