ERC – Acció Granollers 2015

Uns Serveis
Granollers

Serveis municipals

municipals

Pàg. 1 de 13

per

al

millor

INTRODUCCIÓ
Un aspecte molt important a tenir en compte en referència al proveïment dels
serveis i a les tasques de conservació dels diferents espais de la ciutat, és la
necessària generalització de la cultura del civisme. Els Granollerins i les
Granollerines ens hem de fer responsables conjuntament amb els servies
municipals de la cura de la nostra ciutat. Per això treballarem per a desenvolupar
mecanismes perquè les persones prenguin consciència i s’apropin a aquest valor
del civisme que entén l’espai públic com a espai de tothom on compartir vivències
i créixer. Ens cal estimar qualsevol racó de Granollers i tenir-ne cura tots plegats.
Per altra banda, una altra forma imprescindible per tal que els veïns s’impliquin en
el manteniment dels seus espais comuns, és el fet que se’ls faci participar en la
definició del manteniment que cal fer a cada barri. Són les persones que viuen als
barris les que tenen més consciència de les seves necessitats i són els qui millor
poden proposar-nos les millores i la seva priorització a través de processos
participatius oberts a tots els veïns del barri.
En temes de serveis i via pública (neteja, clavegueram, aigua, etc.), però, el més
important és innovar, tant en temes de tecnologia (per exemple, incorporant
tecnologies de control electrònic de la despesa de l’aigua) i en la modernització de
la maquinària per a ser més eficients, com en noves formes d’innovació social,
que ens permeti al conjunt de la comunitat granollerina relacionar-nos amb el
nostre entorn d’una forma més col·laborativa.
Al mateix temps, la planificació dels serveis és imprescindible, per tal de
realitzar-ne una gestió eficient i preventiva. Per això, cal aprofitar les possibilitats
que ofereixen les noves tecnologies per obrir la informació a la ciutadania, de
manera que es pugui esborrar la sensació d’opacitat que existeix en els veïns a
l’hora de definir prioritats en les actuacions. La llibreta on s’apunta allò que la
ciutat té previst de realitzar en els seus serveis ha de ser oberta, permetent la
detecció / avís per part dels ciutadans, i una ràpida resposta per part dels serveis
municipals.

OBJECTIUS
 Garantir els serveis bàsics i de qualitat per a tota la ciutadania.
 Millorar i innovar en l’organització i el funcionament dels serveis generals
de la ciutat.
 Fomentar la cultura del civisme, com a mecanisme per a un manteniment de
la ciutat a partir de la corresponsabilitat.
 Implantar el manteniment preventiu.
 Introduir la participació ciutadana en el manteniment de la ciutat.

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 2 de 13

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
1. ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS
 Portar a terme una gestió integrada dels serveis de la ciutat. És
imprescindible pensar de forma conjunta en la jardineria, el manteniment del
paviment, la mobilitat de la ciutat i qualsevol projecte que tingui a veure amb
l’espai públic i la seva cura.
 Des d’ERC-Acció Granollers proposem créixer en qualitat, a partir de la
participació ciutadana en l’àmbit dels serveis, amb propostes com els
pressupostos participatius, per barris i zones de la ciutat, la definició de
necessitats i el disseny d’espais com parcs, places i carrers., o la
generació d’aplicatius per a mòbils d’avisos i denúncies per part de la
ciutadania.
 Planificar els serveis de la ciutat a través d’un Pla estratègic dels serveis i
manteniment de Granollers, que plantegi els reptes de ciutat a llarg
termini, desenvolupat a través de Plans directors de legislatura, amb la
implicació transversal de totes les regidories implicades.
 El Pla Estratègic permetrà analitzar la capacitat d’actuació de la UOS i
permetre la dotació de recursos adequada, definint entre la viabilitat de
subcontracta realitzada per l'ajuntament a una empresa externa, el personal
existent i noves contractacions, per augmentar la capacitat d’actuació de
la UOS. I estudiant en cada cas les actuacions planificades, immediates i
d’urgència, veient quins serveis es podrien realitzar personals propi de la UOS,
personal de l’empresa subcontractat o fins i tot entitats socials sense finalitat
de lucre.
 Proposem estudiar la rendibilització de l’espai de la Unitat Operativa de
Serveis (UOS), com a magatzem de grans volums, o espais de formació
tècnica.
 Per al cas de la neteja dels equipaments municipals, actualment existeixen
diferents empreses que son titulars de diferents contractes de neteja, amb les
implicacions que això comporta en l'àmbit social (treballadors/es a diverses
empreses que ha de fer dos serveis al mateix temps). Proposem recuperar la
fórmula d'un únic contracte amb diferents lots.

2. NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS
El nou contracte per a la neteja viària i recollida de residus
municipals, que s'adjudicarà en els propers mesos, és el més car de
l’Ajuntament, amb una despesa de gairebé 5 milions d'euros anuals. Malgrat
això, els ciutadans i ciutadanes tenen la percepció d'una ciutat bruta. Per
tenir una bona neteja a la ciutat, és imprescindible millorar l'organització i
eficiència dels serveis de neteja viària de la ciutat. Per això, proposem:

Millora del contracte de neteja, amb recursos humans dedicats a
coordinació amb dedicació exclusiva al seguiment del contracte, amb
informació oberta a la ciutadania.

Incloure en el nou contracte la renovació i increment de la maquinària
disponible, així com els recursos humans destinats a la neteja viària

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 3 de 13

Dividir el municipi en sectors d’actuació. Aquest sectors tindran un
personal i maquinaria pròpia a excepció de serveis molt especialitzats que
seran comuns per a tota la ciutat. Amb la voluntat de tenir un servei més
proper als ciutadans.

Estudiar la incorporació de nous àmbits d’actuació, com són els polígons
industrials i els parcs de la ciutat.

Incrementar les freqüències de neteja dels contenidors i analitzar la
viabilitat de renovar la flota per a modernitzar-los.

Fomentar en el concurs la innovació en els processos de neteja viària.

Augmentar la freqüència dels equips d’escombra.

Modernitzar la maquinaria (més ràpida, silenciosa i de consum elèctric) i els
productes utilitzats (respectuosos amb el medi ambient).

Implementar un nou programa de recollida de voluminosos(mobles i
estris vells), que comportaria recollir tots els voluminosos dos cops per
setmana per sectors ens els quals proposem dividir la ciutat. Es mantindria
el servei de recollida prèvia demanda telefònica o via web.

Posar en marxa el programa Dissabte, millorem la neteja del barri! que
consisteix en traslladar tots els serveis de neteja de l'Ajuntament a un barri.
Com a mínim cada sis mesos, per a realitzar una neteja a fons, dels barris.

Aquesta actuació als diversos barris aniria acompanyada d’accions de
sensibilització a la ciutadania, cercant-ne la coresponsabilitat i fomentant
el voluntariat cívic.

Millorar el sistema de comunicació / informació / detecció / denúncia per
part dels ciutadans, a partir d’aplicatius telefònics o web.

Ampliar el nombre de papereres i contenidors a la ciutat, així com la
senyalètica corresponent.

Estudiar actuacions conjuntes amb els municipis veïns, per tal de
coordinar i guanyar en eficiència. Especialment, en l’àmbit de la
sensibilització.

Augmentar les actuacions sancionadores per l’incivisme ciutadà, al
mateix temps que es potencien les actuacions reparadores per part de les
persones que realitzen accions incíviques.

3. RECOLLIDA SELECTIVA
L’augment del consum s’ha traduït històricament en un increment continu en
la generació de residus, especialment pel que fa als envasos i embalatges, que
posa en crisi el sistema de gestió. L’estratègia de Residu Zero persegueix,
per un costat, produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir que la
totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. En
aquest context, els municipis són una peça clau per aconseguir avançar cap a
aquests objectius.
Des d’ERC – Acció Granollers creiem que Granollers té les condicions
adequades per plantejar-se un gran repte a deu anys vista: tendir cap a una

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 4 de 13

ciutat amb Residu Zero. Pensem que podem produir molts menys residus i,
al mateix temps, garantir que els pocs que es produeixin sigui reaprofitats /
reciclats. Disposem de les dimensions adequades, un sistema establert que
es pot millorar amb les aportacions de tothom, una bona acció educadora i
sensibilitzadora i una capacitat extraordinària per adoptar projectes conjunts
de ciutat. I un estímul fonamental: deixar un Granollers millor als nostres fills
de com l’hem trobat nosaltres. Per tot això, proposem:

Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les
empreses i el comerç local per avançar cap a aquests objectius.

Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos.

Fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no malbaratadors de
recursos —cabàs, bossa del pa, etc.

Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en
l’establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la
tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

Promoure el consum racional per contribuir a un canvi de cultura respecte
als hàbits i les polítiques de reciclatge.

Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels
residus, prioritzant l’aprofitament material i disminuint paulatinament
l’aportació a abocadors.

Abordar la viabilitat d’un nou sistema per la recollida selectiva, amb el
Consorci de residus del Vallès Oriental, que comporti:

Adquisició de nous vehicles, respectuosos amb el medi ambient.
implantant el sistema de càrrega lateral, més ràpid i econòmic.

Un dels grans reptes de les ciutats és separar bé la brossa orgànica. Per
aquest motiu proposem

Posar en marxa un sistema de repartiment i recollida de contenidors
orgànics a restaurants, productors, fruiteries, etc., així com a les parades
de menjar dels mercats sedentaris(dijous al centre i dissabte a Can Bassa).

Impulsar de forma decidida el compostatge als horts urbans i jardins de la
ciutat, a les escoles, i als grans productors. Proposem la instal·lació d'un
compostador a cada hort de la ciutat , escoles i realitzar accions de formació
de per utilitzar-los correctament.

Impulsar el paper central de les deixalleries de la ciutat (Nord i Sud), com
a punts de referència per a la recollida selectiva, potenciant la informació
sobre els serveis que s’ofereixen, fent tallers de reciclatge, etc. (Servei de
recollida selectiva de les escombraries per a les quals no hi ha un sistema de
recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer (pneumàtics,
fluorescents, fustes, pintures vernissos i dissolvents, electrodomèstics, ferralla,
esprais, trastos vells, olis de cuina i cotxe, piles, restes de jardineria, runes,
tèxtils i frigorífics amb CFC, llaunes de ferro i alumini, bateries...).

Promoure diversos punts de recollida selectiva de petit format per tota la
ciutat –amb conveni amb comerços, grans superfícies, empreses, etc.- amb
contenidors (piles, llaunes, roba, etc.)

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 5 de 13

Des de Can Muntanyola, i d’acord amb empreses i centres tecnològics
especialitzats- impulsar la innovació amb l’aprofitament i nous usos dels
residus.

Potenciar la sensibilització ciutadana, amb campanyes d’informació:


sobre els nivells de recollida selectiva per barris;
sobre possibilitats de reducció, reutilització i reciclatge de residus;
sobre el destí i usos dels residus.

4. CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA
 Utilitzar materials ecològics (nous materials no contaminants, reciclats, asfalt
reductor del soroll, pintures ecològiques, etc.) per al manteniment i renovació
de la via pública.
 Impulsar el manteniment de les voreres, donar-los l'amplada necessària
perquè s’adeqüin a les necessitats reals dels vianants, proporcionals a
l'amplada dels carrers, en tot cas no inferior a 1.5 per cada costat.
 Incrementar el nombre de papereres de la ciutat, especialment aquelles
que incorporen cendrers, fins a doblar-ne la quantitat actual.
 Senyalitzar els passos de vianants en totes les cruïlles de la ciutat, per tal
de facilitar i prioritzar el desplaçament de les persones que van a peu.
 Establir un protocol d’actuació ràpida per arranjar els desperfectes de la via
pública que requereixin una intervenció immediata. Aquest protocol ha de
d'establir sempre la garantia dels drets de la ciutadania a ser informats
prèviament amb suficient antelació de les actuacions municipals.
 Apostar decididament per a treballar l’urbanisme proper, de petit format.
Tenir en compte on posem les papereres, bancs, arbrat, baixadors a les
voreres, escultures, semàfors, plafons informatius, entre d’altres elements.
 Impulsar la participació dels veïns en les decisions sobre els elements de
mobiliari urbà., a partir de comissions veïnals.
 Pensar i dissenyar l’espai públic des de la perspectiva dels infants, de
manera que es pugui aconseguir espais integradors, on es barregi la gent, i on
la seguretat sigui un factor a considerar, per tal que tothom s’hi senti còmode.
Plantejar la il·luminació de l’espai públic com un factor de seguretat.
 Innovar en la utilització de mobiliari urbà, amb components ecològics,
reciclats, antivandalisme, etc.

5. ENLLUMENAT PÚBLIC
 Proposem continuar impulsant el Pla director de millora de l’enllumenat
públic sota els següents criteris:
 Completar la renovació i millora de les instal·lacions elèctriques existents
a la ciutat.
 Substituir el 100% de les bombetes de sodi per bombetes de baix consum,

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 6 de 13

preferiblement per lluminàries de LEDS.
 Incrementar del nivell de lluminositat, especialment a les zones amb
deficient il·luminació.
 Controlar les hores en què els fanals estan encesos a través de sistemes
informatitzats, que permetin la visualització al moment per part dels
ciutadans de la lluminositat, potencia, consum, de la ciutat.
 Baixar la intensitat dels fanals a les nits quan al carrer hi ha menys
intensitat de gent. Cercar mètodes per il·luminar els espais que s’utilitzen per
passejar i córrer al voltant del riu, sense provocar contaminació lumínica.
 Promoure l’estalvi energètic, aplicant estratègies d’estalvi d’energia:


en edificis i instal·lacions municipals;
en comunitats de veïns i particulars;
en empreses de la ciutat.

 Increment de les mesures de seguretat i protecció.
 Reducció de la contaminació lumínica, per tal d’augmentar la foscor del
cel. Visualitzar el mapa de contaminació lumínica de la conurbació, i aplicar
mesures concretes per a la seva reducció.
 Criteris de publicitat en la contractació.

6. GESTIÓ DE L’AIGUA
Fer per tal de prendre decisions futures de cara a la redacció del plec de
clàusules del nou contracte, que s'haurà de licitar en la legislatura 20192023:
 Continuar amb el Pla director de millora de la xarxa d’aigua pública,
incloent una diagnosi acurada, i contemplant tant la renovació de la xarxa –
bàsicament, la renovació de les històriques canonades de fibrociment per
materials més adequats, per evitar que provoquin avaries-.com el seu
manteniment.
 Estudi d’aprofitament de les aigües del subsòl, que contempli el
proveïment, el sanejament, el control de captacions il·legals, etc.
 Garantir el control de la qualitat sanitària de les aigües des del Laboratori
Municipal de Salut Pública, adscrit al Servei de Salut Pública i Consum, i que
realitza controls de salut ambiental (amb l'anàlisi d'aigües de piscina i aigües
freàtiques) i de la qualitat ambiental (amb el control analític del riu Congost i
de l'aiguamoll de Can Cabanyes), entre d’altres.
 Elaborar un Pla municipal d'usos de l'aigua per aplicar estratègies
d’estalvi d’aigua, que inclouria mesures com:
 la reutilització d'aigües depurades o de menor qualitat per als usos que ho
permeten: sistemes d’aprofitament d’aigua per al rec de la ciutat, neteja de
vials, etc.
 Pla de recuperació de les fonts de la ciutat, de manera que estiguin a
disposició del ciutadà al mateix temps que s’eviti la despesa innecessària

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 7 de 13

d’aigua.
 Controlar la quantitat de l'aigua, tant potable de les fonts naturals com la de els
piscines públiques
 Fomentar la instal·lació i l'ús d'aparells reductors del consum d'aigua
entre la ciutadania(filtres d'aireig d'aigües, cisternes de doble càrrega, etc.)
 Revisar l’ordenança municipal per a l'estalvi d'aigua (2007), amb especial
èmfasi en el foment d'actituds d’estalvi.
 Mesures preventives per al manteniment de la qualitat dels recursos hídrics
locals.
 Fomentar la separació de xarxes d'aigües grises i negres en els nous
habitatges, així com la doble xarxa de pluvials en les noves promocions
urbanístiques.
 Promoure estudis de tarificació perquè el consum sigui més racional (trams
adaptats a les necessitats del municipi o eliminar quotes de consum mínim).
 Estudiar la possibilitat de la municipalització del servei d'abastament.

7. GESTIÓ DEL CLAVEGUERAM
 Redactar el nou Pla Director del Clavegueram, per continuar amb la gestió
avançada del sanejament urbà, que contempli mesures com:

Modernització de la gestió del clavegueram amb el manteniment
d’aplicació informàtica de gestió del clavegueram i de la cartografia, a
través del GIS.

Separació de les aigües residuals de les procedents de pluja.

Control de la xarxa per càmera CTTV.

Simulació matemàtica del comportament de la xarxa, per tal de preveure la
resposta de la xarxa a pluges de diferents períodes de retorn o a situacions
estranyes.

Neteges de la xarxa (embornals, pous sorrers, col·lectors).

Obres de manteniment de la xarxa.

 Substituir totes les canonades del clavegueram per canonades de fossa, així
com tots els elements del subsòl que son obsolets.
 Prioritzar els recursos disponibles al manteniment de les infraestructures
existents en comptes de fer noves estructures.
 Seguir polítiques d’estalvi a través de la posada en marxa de noves tecnologies
al servei de tots aquests aspectes.

8. SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ
 Xarxa de cablejat en banda ampla a tota la ciutat, preveient la seva
substitució / renovació quan sigui obsolet.

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 8 de 13

 Incorporació i extensió de la xarxa de connexió a Internet sense fils al
major nombre de punts de la ciutat, especialment a Palou.
 Creació d’un Nus telemàtic a la ciutat.
 Facilitar l’accés a Internet per a tots els ciutadans.
 Impulsar el Pla d’informatització dels serveis municipals, que contempli
qüestions com:
 Instal·lació de pantalles d’informació al ciutadà en diferents punts de la
ciutat: agendes, horari de transport públic, telèfons d’interès, etc.
 Control dels
telemàtics:

control
control
control
control
control
control

elements

d’infrastructura

urbana,

amb

sistemes

del trànsit, i gestió dinàmica del transport;
dels semàfors;
semafòric per a les urgències;
de l’enllumenat;
del transport de mercaderies perilloses que circulen per la ciutat;
dels fluxos de la ciutat: aigua, clavegueram i energia.

 Implementació de les diferents capes d’informació del Sistema
d’informació Geogràfica (GIS), per donar servei a tota la ciutadania.
 Programa d’informatització dels edificis públics: escoles, centres cívics,
etc.
 Pla de millora de la informació proporcionada per l’Ajuntament, mitjançant
les noves tecnologies.
 Promoure la participació ciutadana a partir de la implantació de les TIC.
 Pla d’Informatització de la ciutat, més enllà de l’àmbit municipal, que
contempli la definició d’objectius d’actuació per tal d’aconseguir la utilització
d’eines i sistemes informàtics en diferents sectors de la ciutat: escoles,
comerços, habitatges, etc.
 Participar en programes de fons europeus per a la informatització de la ciutat.

9. SERVEIS GENERALS
 Aprofitant qualsevol obra que es faci a la ciutat, cal fer una revisió estricta
de l'estat de les conduccions dels diferents subministraments i els
punts per on estan instal·lades per acabar amb les fuites i avaries que
afecten el subministrament normal dels ciutadans i suposen un cost
extraordinari a l'administració, és a dir, al conjunt dels veïns de la ciutat.
 Continuar amb el soterrament de les línies elèctriques de mitja i alta
tensió així com de les línies telefòniques.
 Edició del Mapa del subsòl de la ciutat, via sistema GIS, amb la informació
de les canalitzacions subterrànies d’aigua, gas, electricitat, telèfon,
clavegueram, cable, etc. Aquesta informació hauria de ser accessible a
professionals.

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 9 de 13

 Establir franges de protecció en els traçats de vies de ferrocarrils, carreteres i
autopistes i en conduccions d'alta tensió elèctrica.
 Pla de creació i millora de serveis sanitaris a la ciutat (en llocs com
terminals de bus, tren i en zones de gran afluència).
 Continuar amb el desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia
Sostenible (PAES), que contempla mesures d’estalvi energètic per a les
instal·lacions municipals.
 Implantar sistemes
municipals.

i

instal·lacions

d’energia

solar

en

equipaments

 Maximització de la energia solar tèrmica i, si és possible, introducció de
sistemes de cogeneració.

10. CEMENTIRI
Amb la construcció del tanatori i l’ampliació del cementiri, a la ciutat s’ha anat
normalitzant el concepte de la mort. Encara, però, convé avançar en facilitar a
tothom la pràctica dels enterraments, ja que encara hi ha dificultats –
bàsicament de tipus econòmic i cultural- que cal anar resolent.
 Especial dedicació i respecte a altres cultures en el tanatori. Preparació del
cementiri de la ciutat per a enterraments per a persones d’altres
religions.
 Realitzar una bases de dades informatitzada, per poder consultar in situ la
ubicació de les persones enterrades al cementiri.
 Construcció de columbaris.
 Construcció d’un cementiri per a animals.
 Millorar l’accessibilitat de la zona antiga del cementiri.
 Actualitzar el Reglament regulador del servei públic del cementiri
municipal (2006) per adaptar-ho a les necessitats actuals.
 Estudiar mesures per a reduir els costos d’enterrament i incineració.
 Promoure visites comentades al cementiri, explicant-ne la història.

11. PLACES, PARCS i JARDINS
Des d’ERC-Acció Granollers, entenem els espais verds, com espais per
gaudir, i especialment de relació i convivència entre la ciutadania. Per
aquest motiu és important recuperar els carrers i les places de la nostra
ciutat per tal que siguin un lloc agradable i segur per a les persones. Fer-ne
d'ells uns espais de trobada i per estar-hi, on mares i pares no hagin de patir
per la seguretat dels seus fills. També volem que les zones verdes siguin
netes, dignes i obertes per les persones, i que la gent se les facin seves. Per a
això, ens proposem els següents Objectius:

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 10 de 13

 Millorar els estàndards actuals i la qualitat de zones verdes i espais
lliures.
 Assegurar el correcte manteniment del mobiliari urbà de places i parcs.
 Definir de forma participada els nous espais que es projectin de forma
que siguin útils i segurs per a les persones que prioritàriament en frueixen
(infants, joves i gent gran).
 Fer de les places i els parcs espais per a la cultura (escultures, objectes
d’art, escenaris, pèrgoles, amfiteatres, etc...) i per l’esport.
 Dignificar les entrades de Granollers, amb aportacions de verd públic i
escultura urbana.
I per això fem les següents propostes d'actuació:
Creació de nous parcs i manteniment adequat del existents
 Planificar de forma global els espais verds de la ciutat, generant zones
verdes netes, dignes i obertes, acabant amb el tancament dels parcs.
 Impuls del Pla director d’inversió i manteniment dels parcs de la ciutat,
per tal d’assegurar el correcte manteniment dels parcs existents actualment
a Granollers.
 Desenvolupar el Parc de Pinós al nord de la serra de Llevant, al voltant de la
Torre Pinós, i enllaçant amb un pont –continuació del carrer Salvador Llobetamb el Parc de la Font Verda.
 Treballar per connectar el conjunt de parcs a la llera esquerra del
Congost, enllaçant el Parc Firal, el Parc del Congost, el Parc de Ponent –amb
una passera sobre el llac artificial- i el Parc del Lledoner.
 Fer del Parc Torras Villà el Central Parc de Granollers, unint-lo amb la
Plaça Barangé (veure el Programa d’Urbanisme). Per a això, proposem:

Redissenyar el Parc Torras Villà de forma participada.
Generar nous itineraris interns.
Obrir el parc, en especial en relació a l’entrada pel carrer Girona, on es
reduiria el pas de vehicles a dos carrils, amb prioritat invertida.
Trobar nous usos per la part est del Parc.
Convertir la plaça de les grades en un teatre grec ciutadà.
Instal·lació de lavabos públics.

 Donar un major impuls a la participació dels usuaris en la definició i
planificació dels espais públics, fent-los participar en propostes molt
concretes. A través del programa Millorem els parcs de Granollers, ERCAcció Granollers proposa impulsar la recuperació dels parcs de la ciutat,
tant els existents actualment (Parc de Congost, Parc de Ponent, el Parc del
Lledoner...) com els nous parcs i espais verds previstos (el Parc de Pinós,
etc.), a partir de la participació ciutadana en el redisseny d’aquests espais.
 Per dur-ho a terme, des d’ERC-Acció Granollers plantegem la creació, en
cada cas, d’una comissió ciutadana encarregada de redissenyar i
millorar els parcs de manera que tothom en pugui gaudir. La comissió

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 11 de 13

estaria formada pels mateixos usuaris, assessorats per un equip tècnic. Així,
les famílies, pares i nens, joves, gent gran, esportistes i mestres, seran els
que decidiran, en una experiència intergeneracional, com han de ser els
nostres parcs. Aquesta proposta serà possible gràcies a la col·laboració de
tothom, per tal d’aconseguir que l’oci, l’esport, el joc i l’esbarjo siguin els
protagonistes d’aquests espais públics.
 Desenvolupar el Pla d’espais verds, per tal de continuar permeabilitzant
l’espai entre els eixos Roger de Flor i la línia del ferrocarril de França, creant
petits espais verds i places, a partir de la gestió urbanística de promocions
immobiliàries.
 Però la ciutat no només ha de disposar de grans parcs, si no que també és
imprescindible continuar esponjant el continu urbà més densificat amb la
creació de petites places i racons que vagin concretant zones verdes
dins la ciutat.
 Seguir impulsant la creació circuits esportius urbans als diferents espais
de la ciutat, a partir dels parcs i els petits espais verds, per a propiciar la
pràctica de l’esport a prop de casa.
 Transformar el passeig fluvial en una via cívica.
Espais verds i arbrat
Granollers és una ciutat amb un volum important d’arbres, i una gran varietat
d’espècies. Sovint, però es té la sensació que la consideració de l’arbrat és
més com un element de mobiliari urbà, que no pas un ésser natural, que
mereix ésser protegit i valorat. Els arbres, a més de ser elements
ornamentals, suposen una manera de refrescar la ciutat a l’estiu,
aconsegueixen mitigar el soroll, són un excel·lent camp de joc per als
infants, i ajuden a la oxigenació de la ciutat, un valor ben rellevant tenint
present que som una de les ciutats més contaminades de Catalunya.
Per tot això, des d’ERC – Acció Granollers fem les següents propostes
d’actuació:
 Desenvolupar el Pla de gestió de l’arbrat i verd de la ciutat, que
contempli mesures com:
 Augmentar el ràtio d’arbres / habitant.
 Prioritzar la prevenció i tractament de plagues i malalties, per evitar
la tala.
 Estalvi energètic en els sistemes de reg gota a gota.
 Reaprofitament dels residus vegetals generats.
 Impulsar el programa de plantada d’arbres a la ciutat, des de les escoles.
 Programa “Calendari Verd de Primavera” per fomentar que els granollerins i
les granollerines tinguin cura de plantes i flors en balcons, patis i jardins
particulars.
 Redacció del Pla de protecció dels espais verds periurbans, creant una
xarxa d’espais lúdics periurbans (Sant Bartomeu, Palou, serralades, etc.)

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 12 de 13

Així mateix, cal tenir present altres plans directament lligats amb les zones
verdes de la ciutat:
 Continuar el treball realitzat les darreres legislatures dins del Pla per a la
recuperació del riu Congost i dels seus afluents (Riera Carbonell),
recuperant el riu i el seu paisatge com a espai urbà.
 Pla d’ampliació dels itineraris urbans arbrats, de forma que s’ampliï
progressivament l’arbrat de la ciutat, en funció d’itineraris estàndard.

Creació de l’Escola de Jardineria, aprofitant l’experiència de la Unitat de
Jardineria de l’UOS, a l’Escola Vallès, i aprofitant el parc del Puig de les Tres
Forques per a la realització de pràctiques. Una mesura que ha de servir per a
lluitar contra l'atur i formar aturats de llarga durada.

Creació d’una Aula de Jardineria als centres cívics de la ciutat, per potenciar
la formació i sensibilització envers la jardineria.

Impulsar rutes per donar a conèixer els arbres, jardins, zones verdes, ...
tant a dins la ciutat com pels seu entorn natural.
Espais per als infants i joves

 seguir desenvolupant el Pla d’inversió i manteniment dels jocs infantils,
que permetin el ple desenvolupament dels infants, al mateix temps que
garanteixin la seva seguretat. Aquest Pla ha d’assegurar que a cada barri hi
hagi espais suficients per als infants, i ha de contemplar:
 Definició de les necessitats i disseny dels parcs infantils de forma
participada amb veïns i entitats, escoles, ... del barri.

Ampliació del nombre de jocs infantils en tots els parcs i jardins i
creació de parcs infantils en els espais de nova urbanització.

Revisió i manteniment permanent dels parcs existents, i dels jocs.

Especialització dels espais infantils per edats.

Delimitació i protecció dels parcs infantils, a fi i efecte que no es
comparteixi el mateix espai amb animals de companyia (gossos, gats, etc.).

Millorar la qualitat dels espais de joc: col·locació de terres de protecció i
reducció de l’impacte en cas de caigudes.

Dedicar espais de joc a temàtiques de la ciutat (patufet, medieval, el
mercat, esports, aigua, ...)

Estudiar la implantació d’un circuit de trens familiar en alguns dels espais
a generar al voltant de la via del tren.

Continuar i ampliar el programa d’obertura dels patis d’escoles i els
pavellons esportius per a ser utilitzats pels infants.

 Situar elements de joc esportiu com ara pistes d’skating, cistelles de
bàsquet, porteries d’handbol, taules de ping-pong, en determinats
espais o places de la ciutat sempre siguin compatibles amb les altres
activitats.

ERC – Acció Granollers 2015

Serveis municipals

Pàg. 13 de 13

 Actualment aquestes activitats es fan igualment en llocs no pensats
expressament per aquest ús provocant molèsties als veïns i altres usuaris.
 Impuls del Pla d’inversió i manteniment del mobiliari urbà, que ha d’anar
acompanyat de campanyes per fomentar la cultura del civisme a la
ciutat.

Impulsar la creació de zones de pícnic a la nostra ciutat.

Promoure la delimitació d’espais oberts per a animals domèstics, amb la
senyalització adequada, garantint la tinença responsable d’animals. (Al mateix
temps que s’augmenten les inspeccions i control d’animals sobre els animals
sense control i s’augmenten les sancions als propietaris irresponsables).