You are on page 1of 12

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 1 de 12

Una política de Seguretat i Protecció Civil
per al millor Granollers
INTRODUCCIÓ
La concepció republicana de la seguretat, en un sentit ampli, consisteix a
garantir el dret a viure segur i el dret a la llibertat, i a garantir
igualment les condicions de vida de la ciutadania en un àmbit de pau i
de convivència, avalador de la resolució dels conflictes més greus amb un
exercici ponderat i sempre justificat de la coacció. Com més llibertat, més
seguretat, com més cobertes estiguin les necessitats bàsiques de les persones i
més confiança tinguin en el bé comú, més seguretat. La conclusió, doncs, és que
la seguretat és un aspecte que es treballa de forma transversal en el conjunt de
polítiques públiques, també dins del municipi.
La seguretat és un component fonamental per al benestar de totes les persones
que vivim en societat i un element vertebrador de les societats actuals i són
molts, els prismes des dels quals s’ha de concebre per posar-la en valor com a
principi republicà. Avui, aquests prismes s’han ampliat i, quan parlem de
seguretat, estem parlant al mateix temps de sensació de seguretat, de percepció
social del risc, de globalització de la sensació d’inseguretat i de la confusió, de
vegades volguda, entre convivència i seguretat.
A les ciutats i als pobles, la convivència és fonamental per concebre l’espai
cívic equilibrat; l’actitud cívica i l’espai compartit són inherents a l’actual
estat del benestar. Hem de saber treballar la convivència des del seu espai i a
partir de la mediació i, si escau, del tracte dels problemes convivencials com a
fets il·lícits administratius, i no convertir els problemes derivats de la
convivència o de l’incivisme en problemes de seguretat, en què la coacció
i l’ús de la força hi tenen sempre un paper determinant.
Per aquesta raó, les polítiques de seguretat ciutadana i de protecció civil juguen
un paper important en el si del conjunt de la nostra proposta municipalista, on
s’inclouen propostes imaginatives i progressistes al servei de la ciutadania.
Sobretot per impulsar el treball coordinat en l’àmbit de la prevenció del delicte,
pensant sobretot en els elements sòcio-educatius que poden corregir les
situacions socials que poden portar a delinquir.
La constant evolució socioeconòmica de la societat i la seva extraordinària
complexitat han provocat que els reptes de la seguretat s’hagin multiplicat
exponencialment. Són moltes, les noves formes de risc que es van generant i,
per contra, la ciutadania exigeix cada cop més el seu dret a sentir-se segura en
el seu entorn i, per extensió, en els seus pobles i ciutats.
Així doncs, en aquest marc, la política d’Esquerra en termes de seguretat està
enfocada a continuar impulsant canvis en els models locals per construir un
nou model en què la convivència i la seguretat configurin un espai cívic
el més lliure i avançant possible cap a una societat cada vegada més justa.
Tot i això, l’àmbit de la seguretat en sentit ampli, com ja hem dit, és transversal i
és present en moltes accions de la gestió municipal. Les accions de prevenció,
tenir cura de la gent gran, evitar els accidents infantils, implicar-se en la lluita
contra els efectes de la violència de gènere d’igual manera que ens hem implicat

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 2 de 12

contra la lluita del delicte, etc., són accions en què, al marge de l’àmbit
competencial, l’ajuntament s’hi ha d’implicar com a institució més properes
a la ciutadania.
A partir d’aquestes premisses, cal tenir present els efectes de la crisi sobre la
percepció de la seva seguretat que tenen els ciutadans, reforçant totes aquelles
qüestions que tenen a veure amb la mediació i la prevenció, el treball transversal
amb la resta de departaments municipals i entitats de serveis socials, i
potenciant el coneixement i la implicació dels ciutadans a partir de la seva
participació en el disseny de propostes sobre seguretat.
Així mateix, la manca de recursos ha de portar a una millor col·laboració amb la
resta de cossos policials –en especial, amb la policia local dels municipis veïns-, a
treballar en l’aprofitament de les noves tecnologies aplicades a millorar la
seguretat –garantint òbviament sempre els drets dels ciutadans- per aconseguir
una millor eficiència; i a reforçar l’especialització de la policia municipal, a partir
de la formació i la dotació adequada de recursos, en aspectes tan diversos i nous
com són el medi ambient, els delictes informàtics, ...
Policia local i Mossos d’Esquadra
Actualment, la seguretat ciutadana és una competència pròpia de l’Estat, però en
la qual també intervenen els ajuntaments, en l’àmbit municipal, i la Generalitat, a
partir del model policial propi de Catalunya. És en aquesta complexa realitat
que els municipis desenvolupen les seves potestats en seguretat pública.
El sistema policial català està conformat pel Cos de Mossos d’Esquadra i els 216
cossos de policies locals de 216 municipis que en tenen. La resta de municipis de
Catalunya tenen com a policia de referència els Mossos d’Esquadra.
No hi ha una normativa comuna per a les policies locals, tret de la Llei 16/1991,
de les policies locals. Al marge del contingut d’aquesta Llei, cada ajuntament
dels municipis més grans de 10.000 habitants té la potestat d’organitzar el cos
de policia local amb el nombre d’agents, l’uniforme, els sous i l’organització que
cregui oportú.
La distribució de competències entre els cossos de policia local i els Mossos
d’Esquadra s’articula mitjançant convenis amb els ajuntaments i es concreten
amb la Junta local de seguretat, que està presidida per l’alcalde i
estableix la delimitació territorial i la complementarietat de les diverses
tasques policials, en funció, normalment, de la capacitat operativa de
cadascuna de les policies Locals.
Les funcions de les policies municipals es concentren en les matèries de trànsit
urbà, de policia administrativa, de via pública i de vigilància en general. Tot, però,
basat en una permanent política de coordinació i cooperació amb la resta de
cossos de seguretat.
La perspectiva final amb la que treballem des d’Esquerra `preveu que ben
aviat només hi hagi a Catalunya dos nivells de policia com a cossos de
seguretat bàsics del país: les policies locals, coordinades adequadament i ben
dotades, com a policia integral i ordinària i el cos dels Mossos d’Esquadra,
cos especialitzat en els afers supramunicipals i com a suport de les policies
locals, a les quals substitueixen en els municipis que no en tinguin.

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 3 de 12

Seguretat viària
La Generalitat de Catalunya té les competències en matèria de trànsit, circulació
de vehicles i seguretat viària, que executa mitjançant el Servei Català de Trànsit i
la Direcció General de la Policia.
Els ajuntaments tenen les competències per gestionar i controlar el trànsit en
vies urbanes i interurbanes que passin pel nucli urbà (travessies), adoptar
mesures per garantir la seguretat i la fluïdesa en el trànsit i denunciar les
infraccions de les normes de trànsit.

1. SEGURETAT CIUTADANA
OBJECTIUS

Reforçar la concepció d’una policia local plenament al servei dels
ciutadans.

Modernitzar la policia local, assegurant el seu funcionament plenament
democràtic i transparent, i acabant amb l’estereotip de cos poc preparat,

Potenciar el paper de l’Alcaldia com a primera autoritat local en matèria
de seguretat pública, concretada en el comandament de totes les forces de
seguretat operatives en cada municipi.

Potenciar un servei de policia local el més proper possible a la
ciutadania a fi de facilitar un major coneixement de les problemàtiques del
territori

Treballar per a la prevenció dels delictes, a partir de la coordinació i
cooperació entre els diversos agents socials i serveis municipals

Potenciar la participació i la corresponsabilitat dels ciutadans en
matèria de seguretat per poder fer front a totes les seves demandes

Portar a terme una coordinació efectiva entre els diversos cossos
policials, especialment entre les policies locals de la conurbació.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Organització del servei

Impulsar de forma decidida la Junta de Seguretat Local, amb
representants de la Policia Local, els Mossos i els grups polítics municipals.

La Junta de Seguretat Local ha d’elaborar un nou Pla de seguretat
ciutadana local, amb la participació d’agents socials (serveis municipals,
entitats, escoles, empreses, ...) implicats en la millora de la convivència a la
ciutat.

Establir un conveni per a la realització de pràctiques d’alumnes de
l’Escola de Policia de Mollet del Vallès a la nostra ciutat, així com per a la
col·laboració en altres aspectes de l’activitat policial.

Preparar el traspàs de funcions dels cossos policials de l’estat als
cossos del sistema de seguretat de Catalunya, garantint que en cap

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 4 de 12

moment es deixarà de prestar els serveis bàsics administratius (tasques
d’expedició de carnets i passaport) als ciutadans de Granollers.

Avançar en la coordinació efectiva de policies locals:
Major protagonisme i pes específic de les comissions de coordinació de les
policies locals.
Millors prestacions en els serveis comuns d’utilització supramunicipals.
Coordinació real en matèria de protecció civil
Més concreció en els objectius i les prioritats que han de respectar els
municipis coordinats.
Elaboració de reglaments específics comuns.

 Crear la Comissió de coordinació intermunicipal de les Policies Locals
de les poblacions lligades a Granollers, Canovelles, Les Franqueses i La Roca,
en la línia d’integració dels serveis dels municipis de la conurbació.
 Crear la Comissió comarcal de Policies Locals, a partir del Consell
Comarcal, per tal de coordinar actuacions i esforços, i col·laborar en la
redacció i millora dels Reglaments de la Policia Local dels diferents municipis.
 Fomentar aquesta coordinació amb l’ús d’eines informàtiques, de treball,
consulta i de comunicació comuns entre tots dos cossos.
 Redactar el Pla de formació permanent de la Policia Local, recordant la
necessitat de posar especial èmfasi en la seva formació i reciclatge
permanent. Considerem imprescindible que, al Principat, tots els agents
locals realitzin el curs de preparació a l’Escola de Policia de Catalunya. Així
mateix, la seva formació ha de contemplar aspectes lligats a: noves
tecnologies aplicades a la tasca policial, mètodes de mediació i resolució de
conflictes sense emprar mètodes violents, prevenció de delictes, atenció al
ciutadà i, especialment, a les víctimes, etc., i la incorporació del reciclatge
continu de l’activitat policial.
 També reclamem que els cossos de policia local disposin de tots els mitjans
tècnics que necessiten, per la qual cosa entenem que el govern de la
Generalitat ha d’ampliar els seus programes de suport a la policia local.
 Millorar els mitjans tecnològics la policia local:


Dispositius de circulació viària (càmeres, control de trànsit i regulació
semafòrica, ...)
Adhesió a la plataforma PISE (Plataforma Integrada de resposta a la
Seguretat i Emergència) del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya), en aspectes lligats a Protecció Civil, coordinació i integració
policial, cartografia digital, control de trànsit, emergències, ...)
Aplicatiu de gestió de sancions on line, en conveni amb la DG de Trànsit.
Càmeres de videovigilància, i control de seguretat en edificis públics.

 La Guàrdia Urbana també s’ha d’incorporar al Pla de Modernització de
l’Administració Local, per tal de disposar de les noves tecnologies
aplicades a la seva activitat, i connectar bases de dades que permetin
guanyar eficiència social.
 La modernització de la Policia Local també ha d’anar dirigida als serveis a la
ciutadania; en aquest sentit caldria potenciar la presentació telemàtica

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 5 de 12

de denúncies, que actualment ja es realitza, i que permeten reduir el temps
d’espera a les dependències policials, en coordinació amb el cos dels Mossos
d’Esquadra.
 Desenvolupar el Codi d’ètica de la Policia Local, per tal de definir els
principis d’actuació de la nostra policia local, pensant en el que ha de ser la
policia del futur. Després de la recent aprovació del Codi d’ètica de la
policia de Catalunya, diversos ajuntaments estan definint i aprovant el seu
propi codi deontològic. Des d’ERC – Acció Granollers ja fa temps que
demanem que la policia local de la nostra ciutat desenvolupi el seu propi
procés de reflexió per disposar d’un Codi d’ètica propi.
 Elaborar el Reglament Municipal de la Policia Local, adaptant-lo a la Llei
de policia, i incorporant aspectes com:

Apropar la policia als ciutadans.
Acordar les tasques de Segona activitat per als agents amb més edat del
cos (vigilància, administratives, ...), d’acord amb les especificitats del
col·lectiu, i garantint la formació adequada per a la realització de les noves
activitats.
Controlar l’ús d’armes per evitar accions violentes.
Flexibilitzar l’adaptació a les exigències d’optimització del servei.
Aplicar el Reglament d’ús de la llengua catalana.
Participar en els sindicats.
Orientar els policies a garantir el nombre màxim d’efectius al carrer.

 Elaborar un manual de bones pràctiques i carta de servei en l’actuació
de la policia local.
 Establir els quadres de sous dels membres de la policia local seguint les
recomanacions de les associacions de municipis, associacions professionals
de la policia local, sindicats i altres col·lectius, evitant els diferencials
respecte a altres cossos policials equiparables.
 Unificar el disseny dels uniformes de la policia local amb el d’altres municipis
de la conurbació, mentre no hi hagi una normativa general al respecte.
 Per tal d’assegurar la transparència de les actuacions del cos, cal publicar en
la Memòria anual d’actuació, a part dels indicadors de seguretat locals,
també les denúncies rebudes contra el personal que forma part del cos, i
les accions empreses per tal d’evitar la seva repetició.
 Cal potenciar el paper de l’Alcalde com a primera autoritat local en matèria de
seguretat pública. Malgrat que se li reconegui la direcció de la policia local,
l’actuació de la resta de policies en el seu municipi no respon ni al principi de
coordinació ni al reconeixement de la seva autoritat. Reclamem el seu paper
de màxima autoritat en l’ordre públic local. Cal donar a l’alcalde la màxima
condició d’autoritat responsable de la seguretat al municipi,
concretada en el comandament de totes les forces de seguretat operatives
en cada municipi. Per a això, cal reconèixer aquest principi en el Reglament
Municipal de la Policia Local, i cal formar la resta de policies que actuen a
la ciutat en aquest aspecte.
 L’actuació de la policia municipal s’ha d’estendre a l’àmbit de la protecció del
Medi Ambient, amb la creació de la Unitat Ecològica dins la Policia

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 6 de 12

local, (com a “patrulla verda”). Aquesta unitat de la policia haurà de disposar
dels coneixements (formació) i mitjans d’actuació (mecanismes de detecció),
per tal d’actuar sobre aspectes mediambientals (sorolls, abocaments il·legals,
etc.), especialment enfocada a la prevenció.
 Crear el Servei d’Atenció a les Víctimes del Delicte (SAVD), en
coordinació amb els Serveis socials municipals, l’oficina del PADI i d’acord
amb les unitats corresponents de l’administració judicial i policial.
Prevenció i ciutadania

Granollers va ser la segona ciutat de Catalunya en disposar d’una Regidoria
dels Drets de la Persona, que vetllava per la garantia i defensa dels
diversos drets dels ciutadans. Entre d’altres qüestions, va impulsar la creació
de la Oficina del Defensor del Ciutadà, que va ser eliminada la passada
legislatura per l’actual equip de govern. Per a aquesta legislatura, proposem
relligar tot l’àmbit de Drets Civils, en accions transversals en diversos serveis
municipals, impulsat des d’una regidoria.

 Fer un protocol d’actuació i intervenció multidisciplinàries contra el
vandalisme urbà.
 Garantir el compliment de la normativa i ordenança municipal per a la
tinença d’animals domèstics i animals potencialment perillosos,
vetllant pel dret dels animals i garantint que els propietaris les coneguin.
 Potenciar actuacions orientades a col·lectius més vulnerables, com poden
ser:
 Incorporar programa de detecció i lluita contra la violència de gènere i
la violència en l’àmbit de la família. Fomentar l’atenció personalitzada a
les víctimes.
 Establir un programa de prevenció contra el racisme i la xenofòbia.
 Incorporar programa de prevenció de l’abús de l’alcohol i les drogues
en col·lectius vulnerables.
 Prevenció en la desatenció a la gent gran.
 Camins segurs, sense accidents, per a la gent gran (ferm, pendents,
baranes, passos vianants, neteja de neu).
 Promoció dels camins escolars segurs.
 Delimitar i protegir els parcs infantils perquè els nens no hagin de
compartir espai amb animals domèstics.
 Protocols de detecció de la infància en risc.
Participació ciutadana
 Creació del Consell de seguretat i assemblees de seguretat de barri
amb la participació del teixit veïnal i social.

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 7 de 12

 Es recomana que es facin Taules sectorials de treball, per
coresponsabilitzar tots els àmbits de la gestió pública amb la seguretat i per
resoldre fenòmens, incidències i problemàtiques relacionades amb la
seguretat: taula d’urbanisme i seguretat, coordinació serveis de seguretat
amb els consells escolars, salut i seguretat...
 Involucrar els agents veïnals i socials en tasques de conscienciació,
prevenció i detecció de riscos i promoció de la convivència.
 Fomentar la participació ciutadana en les campanyes de conscienciació:
agents cívics, informadors, exemples veïnals.
 Incorporar en els protocols d’actuació, sempre que sigui possible, l’opció de
poder demanar la intervenció dels serveis de mediació de l’Ajuntament.
 Potenciar el servei de mediació comunitària i resolució de conflictes
establert a Can Jonch.
 Possibilitar el pacte ciutadà a l’entorn de la concurrència pública i l’oci
nocturn.
 Fomentar la participació ciutadana i el voluntariat en els plans de
protecció, les agrupacions de defensa forestal, els bombers voluntaris,
protecció civil...
Policia de proximitat

Potenciar el servei de policia local de proximitat o policia de barri, per
tal que sigui un referent dels serveis municipals per al conjunt dels
ciutadans, afavorir el coneixement de l’entorn veïnal, la millora de la
percepció ciutadana i l’eficiència en la gestió de la seguretat. Per a això,
convé que:

Es defineix una estructura de treball i comandament;

Es porti a terme una formació específica per als agents;

Es creï una Comissió de coordinació de la policia de proximitat / de
barri, amb la resta de serveis municipals implicats i representants
d’associacions (de veïns, comerciants, AMPA) afectades.

 Assegurar la presència policial a tots els barris, i prioritzar l’actuació en
funció dels nivells de seguretat de cadascun d’ells. Per a això, cal disposar del
Pla de Vigilància als barris, on s’indiquin les actuacions de vigilància
mínimes per barris, en especial els parcs públics i espais col·lectius, i que
serà revisat anualment –en aquelles qüestions genèriques que no suposin
nivells de confidencialitat- en el Consell municipal de Seguretat.
 Assegurar la presència policial a les escoles i instituts, a les portes i el
seu entorn, per tal de poder actuar contra la violència juvenil i la venda de
drogues. D’acord amb la Comissió de coordinació de la policia de proximitat /
de barri, s’establirà el Pla de vigilància a les escoles i instituts.
 També es portaran a terme programes a les aules per sensibilitzar sobre
els riscos i perills d’aquests fenòmens i per explicar quins són els mitjans
de què es disposen per ajudar el conjunt de l’alumnat i el professorat.

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 8 de 12

 Programa de foment del civisme i la convivència a la ciutat, i en
especial en l’àmbit escolar.

Aplicació de l’Ordenança de civisme, sobretot en aspectes referents a la
neteja de la ciutat. (Per exemple, en l’obligatorietat de recollir els excrements
de les mascotes per part dels propietaris).

 El millor servei de seguretat ciutadana és el que es complementa amb una
política de prevenció de delictes. Per tant, cal aprofundir en el treball
preventiu transversal entre àrees, amb educadors socials, escoles,
entitats veïnals, comerciants, joves, monitors esportius, orientadors laborals,
etc., imprescindible per tal de prevenir conflictes de seguretat. L’anàlisi de
les causes dels delictes –cercar l’arrel del problema- porta la majoria de
vegades a problemàtiques socials molt evidents que cal solucionar.
 Per a tot això, convé adequar el nombre d’agents del cos de policia
local, a les noves necessitats previstes, en funció de les previsions de
creixement de la població.
 Les propostes d’ERC – Acció Granollers comporten disposar d’agents
especialitats en l’atenció a les víctimes, protecció del medi ambient o la
policia proximitat. Per a aquest darrer cas, pensem que l’increment d’un
efectiu de policia local hauria de comportar també la contractació
paral·lela de personal en els àmbits de serveis socials (assistent social),
desenvolupament econòmic (orientador laboral), joventut / esports
(monitor d’activitat per a joves), cultura (mediador cultural / bibliotecari),
per a fomentar accions preventives conjuntes.
 Cal potenciar la participació. La corresponsabilitat dels ciutadans en
matèria de seguretat és imprescindible per poder fer front a les seves
demandes. Entenem que, avui, ja no podem plantejar un tractament
unidireccional o limitat de la seguretat, i per això proposem la creació de la
Taula de Seguretat i Prevenció municipal.
 La Taula garantiria la presència de tots els col·lectius implicats, tant en la
seguretat com en la seva percepció positiva, com ara escoles, associacions
de botiguers, de veïns, socials i de cooperació, serveis municipals, tècnics
especialistes, a més de policia local i Mossos d’Esquadra.
 S’hauran d’analitzar les diferents problemàtiques que es puguin detectar
al municipi: ciclomotors, mogudes nocturnes, sorolls, convivència juvenil,
bretolades, vialitat, mobilitat, senyalització, edificis en mal estat....i intentar
buscar fórmules d’actuació o estratègies polítiques de prevenció.
Cal entendre i diferenciar molt clarament les competències de la Taula
respecte de les de la Junta de Seguretat. Tanmateix, la creació d’òrgans de
participació i consulta ciutadana es preveu en la Llei 4/2003, de 7 d'abril,
d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.
 Treballar transversalment amb altres serveis municipals, per tal
d’augmentar la coordinació de la guàrdia urbana amb els serveis socials, en
diferents programes de prevenció, com són:

Programa d’absentisme escolar.

Programa de circulació viària a les escoles.

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Programa de drogodependències.

Programa d’acollida a nouvinguts.

Pàg. 9 de 12

 Establir protocols d’actuació de les policies locals per a fenòmens derivats
de la convivència, l’espai públic i el civisme, evitant diversitat de criteris en
l’actuació.
Gestió de la mobilitat i la seguretat viària
L’actuació de la Policia local en la definició de la circulació viària és essencial
per a l’èxit de la mobilitat a la ciutat, i ha d’anar orientada a fer més fàcil,
però alhora més segur, el desplaçament de les persones dins del municipi.
 Potenciar la Ponència de via pública com a òrgan intern per a la
planificació de la circulació viària, amb la participació dels diversos serveis
implicats, representants dels grups municipals i entitats ciutadanes
implicades.
 Elaboració del Pla local de seguretat viària. El Pla hauria d’incorporar la
millora de punts negres i conflictius i detectar els trams de concentració
d’accidents que pugui haver al municipi, per millorar la seguretat viària.
 Suport institucional al municipi a l’adopció i suport a la Visió Zero concepte bàsic de la seguretat viària i respecte entre els ciutadans.
 Millora de la mobilitat dels vianants i del transport públic a dins de
Granollers i especialment amb les poblacions de la conurbació.
 Potenciar l’actuació de la grua municipal en aquells casos en què es
dificulti el trànsit rodat, o bé la circulació de persones per les voreres.
L’educació viària és una inversió de futur tant per a la prevenció d’accidents
com per a l’adquisició d’hàbits que facilitin la mobilitat. Granollers, amb més
de trenta anys d’experiència, ha estat una de les ciutats pioneres en
l’ensenyament als infants i joves dels comportaments a la via pública. Per
això, proposem:
 Reforçar el Programa de circulació viària a les escoles, del qual s’ha
demostrat la seva eficàcia amb el pas del temps. Actualment, es porta a
terme amb alumnes de primària, batxillerat i ESO. Per això, proposem la seva
ampliació a un col·lectiu tant important com el de la gent gran.
 Pacte juvenil de prevenció dels accidents de trànsit, amb accions de
prevenció amb els joves i l’oci.
 Elaborar un Programa de circulació en bicicleta per la ciutat, orientat
tant a joves i possibles ciclistes, com a conductors. Tenint present les
propostes d’ERC – Acció Granollers de promoció de la bicicleta, en la propera
legislatura s’hauria d’incrementar el seu ús, generant diversos carrils bici en
carrers de circulació de vehicles. I augmentar la senyalització, informació i
conscienciació de l’ús de la bicicleta.
 Recuperar el Programa “A l’escola hi vaig a peu”, que s’havia elaborat
des del col·lectiu de Petits, però Ciutadans de l’Associació Cultural, amb
diverses escoles de la ciutat.

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 10 de 12

 Realitzar controls preventius de trànsit , en aspectes com:

alcoholisme,
substàncies estupefaents,
documentació,
soroll,
pol·lució,
estat dels vehicles, ...

 Millorar els mitjans tecnològics (aparells de detecció, càmeres, ...) per al
control de trànsit i la circulació viària.

2. PROTECCIÓ CIVIL
El concepte de seguretat pública ha passat de concebre’s en un sentit
estricte d’ordre públic a un altre concepte més ampli, que ja no conté només
la repressió del delicte sinó també la protecció de les persones davant de
situacions de risc personal general, com poden ser catàstrofes d’origen
natural o causades per l’activitat humana.
A partir de la llei bàsica de l’Estat sobre protecció civil, els governs
autonòmics han projectat la seva activitat en la creació de gerències de
protecció civil, de comissions interadministratives de participació i actuació
en els sinistres, promoció de voluntariat, redacció de plans especials (PENTA,
INFOCAT, etc.) i territorials. Pel que fa a l’administració local, la protecció civil
s’exerceix a partir d’aquest marc competencial.
El sistema de Protecció Civil és un servei públic que aglutina tots els
sistemes de prevenció i actuació davant de riscos naturals, tecnològics o de
qualsevol altre origen.
Actualment, la Generalitat de Catalunya té plenes competències en matèria
de Protecció Civil, amb la DG de Protecció Civil, amb dues excepcions: la
titularitat de la seguretat nuclear i salvament marítim. Tot i això, els plans de
Protecció Civil tenen incidència en els municipis que han de formar part de la
seva planificació, plans que poden ser territorials, especials, per a un risc o
esdeveniment específic i d’autoprotecció.
Granollers disposa d’una Oficina de Protecció Civil, que els darrers anys ha
anat elaborant, a banda del Pla bàsic municipal d’emergència, diversos
plans, manuals i ordenances especials per a diverses emergències i riscos
especials:

Manual d'actuació per a inundacions (2015)
Manual d'actuació per accidents greus en establiments amb substàncies
perilloses (2013)
Ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles (2013)
Manual d'Actuació per a Nevades i Glaçades (2010)
Pla bàsic d'Emergències Municipal (2008)
Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals, sobre el manteniment de
camins de la zona forestal de Granollers (2007, actualitzat el 2014)

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 11 de 12

Ordenança reguladora dels actes i espectacles de foc, al terme municipal
de Granollers (2005, derogada amb els nous Reals Decrets i Decrets
autonòmics i estatals).

En el nostre cas, però, cal tenir molt presents els riscos derivats de les
empreses implantades en els polígons de la nostra conurbació. Per a això, és
molt important un plantejament preventiu que tingui en compte
l’incentivació de redaccions de plans d’emergència per part de les
empreses, i de la conscienciació i formació de la ciutadania a partir de
simulacres dels riscos als que estem sotmesos.

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Organització de la Protecció Civil
 Estudiar la possibilitat d’elaborar un Pla comarcal bàsic d’Emergència. La
coordinació entre els diversos municipis del Vallès Oriental, i entre la nostra
comarca i la Generalitat ha de ser fonamental.
 Incrementar les relacions amb els municipis veïns, amb la creació d’una Taula
de Protecció Civil de la conurbació, entre Canovelles, Granollers, Les
Franqueses i La Roca).
 Potenciar l’Oficina
Granollers.

tècnica

de

Protecció

civil

de

l’Ajuntament

de

 Impulsar la Comissió local de protecció civil, com un espai tècnic de
coordinació, amb l’Alcalde, la persona regidora de Governació, les forces de
seguretat amb presència al municipi, un representant de la Creu Roja, SEM,
un representant dels bombers i, com a mínim, representants del voluntariat i
del sector sanitari.
 Al mateix temps, cal impulsar un espai de participació ciutadana per al
foment de la protecció civil, amb incidència sobre els àmbits educatius,
empresarials, comunicatius, de cooperació, etc.
Pla Bàsic d’Emergència Municipal
 La Comissió local tindria com a funció bàsica l’actualització permanent del
Pla Bàsic d’Emergència Municipal.
 Un cop homologat el Pla Bàsic d’Emergència municipal de Granollers, cal
mantenir constantment actualitzats tots els plans derivats i desenvolupar
Manuals d’actuació concrets per a cadascun dels riscos detectats,
contemplant també els efectes mediambientals conseqüència de les
possibles activacions del Pla.
 Coordinació per a la realització de simulacres anuals, tant a escoles, com
a centres sanitaris, centres públics, empreses, etc.
Foment de la protecció civil
 Programa per a la redacció de Plans d’emergència per a les empreses
de la ciutat, en coherència amb el Pla Bàsic Municipal, que doni suport a les

ERC – Acció Granollers 2015

Seguretat i Protecció civil

Pàg. 12 de 12

empreses perquè generin els corresponents Plans d’Emergència.
 Cal incentivar -facilitant ajuts-, les empreses que portin a terme la redacció
de plans d’emergència i realitzin simulacres preventius.
 En aquesta línia de col·laboració amb les empreses, cal potenciar la realització
de cursos tècnics i de postgrau per a la formació de tècnics en
prevenció i en seguretat laboral, per a les empreses locals, que puguin
redactar els Plans d’Emergència, des de Can Muntanyola.

Tot i que la massa forestal que queda dins del terme de Granollers és molt
limitada, la de les poblacions de l’entorn sí que té un volum molt
considerable. Per tant, la resposta ciutadana davant de situacions
d’emergència en cas d’incendis és molt necessària. Actualment, Granollers
forma part de l’ADF Montseny – Congost, amb voluntaris preparats, amb
coordinació amb els bombers de la ciutat, preparats davant de qualsevol
emergència en l’àmbit comarcal. Per a això, convé promoure la participació
entre la ciutadania, amb la impartició de cursos als ciutadans, amb especial
cura en la prevenció.

Organitzar una associació de voluntaris/es de protecció civil del
municipi. Especialment, per als casos d’emergències a nivell nacional, amb
incidència a l’Autopista –com és el cas de nevades- i en els quals el Circuit
de Catalunya es converteix en centre logístic d’emergències.

Granollers, com a ciutat solidària, ha de disposar d’un Pla d’Actuació en cas
de Catàstrofe / Emergència Externa, i disposar dels elements necessaris
per a l’acollida de persones desplaçades en situacions d’emergència.

Crear una Fira de la Prevenció, dirigida a empreses del sector, dins del
marc del recinte Firal, per potenciar el món de la seguretat en les empreses
de la comarca.

Actualment, tant la Policia local com Protecció civil tenen emissora
connectada a la xarxa Rescat. Tot i amb això, convé que els serveis
municipals segueixin innovant en els sistemes tecnològics moderns de
comunicació, detecció i gestió d’emergències.