ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 1 de 8

Uns Mitjans de comunicació per al millor
Granollers
INTRODUCCIÓ
Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça
fonamental en la creació i difusió d’informació dels nostres municipis. La
proximitat, el rigor i la plena dedicació que exerceixen dia rere dia els
converteix en un dels principals eixos de cohesió social i cultural del país.
El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i
els mitjans de comunicació han esdevingut un important actor comunicatiu i
social.
Al mateix temps, al llarg dels anys, els mitjans de comunicació locals s’han
convertit en una plataforma formativa que ha forjat excel·lents professionals.
Podríem trobar molts exemples de periodistes sorgits de l’àmbit de la
comunicació local que actualment són referents per a un ampli sector de la
societat catalana.
El manteniment dels mitjans públics comporta un compromís de
finançament i de professionalització i pluralisme que són imprescindibles
per poder ser instruments eficaços de comunicació i de participació. Fent
una funció social d’accés a la informació i a la cultura des de la proximitat.
Al mateix temps, els mitjans de comunicació han de ser un element actiu de
participació de la ciutadania, i no han d’estar només al servei de les
institucions. I, sobretot, una política de comunicació real ha de posar el
ciutadà en el centre dels seus objectius i substantivar els serveis
oferts, no la seva autoria.
Si els mitjans de comunicació locals han estat una peça important en la
cohesió social, el sector audiovisual ha de ser un potent motor i un sector
estratègic per al desenvolupament de l’economia del territori. El gran
nombre de petites empreses productores de continguts audiovisuals en
general fa possible pensar en una importància clau d’aquest sector per a
l’economia del nostre municipi.
Al mateix temps, als canvis polítics, se’ls afegeix una nova concepció del
sector. Les fronteres entre indústries com l’audiovisual, la tecnològica, la
publicitària i l’editorial tendeixen a diluir-se i a convergir. Totes tenen en
comú una cosa: són generadores de continguts. Obeeixen cada cop més a
una lògica transmèdia: els continguts s’expandeixen i es complementen a
través de diferents plataformes, facilitant la immersió i la interactivitat del
públic. Això també passa amb la comunicació a nivell local, i de caràcter
públic.
Les indústries de continguts atreuen talent i creativitat, generen innovació
tecnològica i són fonts de riquesa econòmica (generen ocupació,
desenvolupen nous espais urbans, atreuen inversions i connecten amb hubs
semblants a tot el món).

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 2 de 8

Per això, Granollers –des de Roca Umbert, fàbrica de les arts- pot jugar un
paper important, al costat del hub Barcelona, capital d’un estat que es
projecta internacionalment mitjançant infraestructures de comunicació i
transmet valors com obertura, modernitat, acolliment i innovació.

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 3 de 8

OBJECTIUS

Obrir els mitjans de comunicació municipals a totes les opinions
polítiques, culturals i socials, estimulant el debat amb la participació
ciutadana.

Facilitar el control i la transparència dels mitjans de comunicació
públics. Assegurar la independència de l’Ajuntament respecte dels
altres mitjans de comunicació.

Posar la ciutadania en el centre dels objectius de les polítiques de
comunicació, desplegant una política comunicativa funcional, tant a
nivell d'informació com de participació, i que generi una relació directa
amb els granollerins i granollerines.

Potenciar el paper transversal de la comunicació municipal: No
s'entén la cultura sense la comunicació, que permet socialitzar i
democratitzar la cultura i la converteix en accessible i participada, com
tampoc s’entén l’educació sense la visió comunicativa, o la necessitat de
difondre correctament els aspectes de salut pública, etc.

 Defensar la prestació dels serveis de comunicació de proximitat
com una necessitat per a la cohesió social i territorial dels nostres pobles
i ciutats, i per fomentar l’ús de la llengua catalana.
 Enfortir i preservar els mitjans de comunicació de proximitat,
reformulant aspectes dins l’estructura, funcionament i finançament i
dotant-los dels recursos necessaris per la seva subsistència i viabilitat.
En aquests sentit, demanar a les administracions públiques un esforç i
reclamar també iniciatives del sector privat.
 Impulsar el sector audiovisual com a motor econòmic, a partir dels
mitjans de comunicació públics, donant suport a la producció de
continguts audiovisuals afavorint la col·laboració entre diverses
xarxes de ràdio i televisió, i impulsar línies especifiques d’ajut per a la
producció.

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 4 de 8

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

Elaboració d’un Estatut de funcionament, així com redactant el Codi
Deontològic dels mitjans de comunicació municipals.

 Adhesió al decàleg proposat pel Laboratori de Comunicació Pública de la
UAB, per millorar la transparència dels ens locals.

Tots els mitjans de comunicació municipals han de sotmetre’s als
criteris definits pel Consell de la Informació de Catalunya i pel
Consell Audiovisual de Catalunya, com a organismes de defensa de
la ciutadania per als casos en què poguessin percebre que se’ls han
conculcat els seus drets. El Consell de l’Audiovisual de Granollers podrà
actuar com a Oficina de Defensa de l’Audiència.

Fer que els consells editorials dels mitjans públics siguin oberts
per tal d'aconseguir la plena representació de la ciutat, amb la presència
de representants dels grups polítics municipals, representants de les
entitats (esportives, culturals, veïnals, ONG’s, sectors comercials i
econòmics), representant del Consorci de Normalització Lingüística, etc..

Publicació de la Memòria anual dels mitjans de comunicació
municipal (Ràdio, Butlletí, Rengle i Web), com a element de
transparència respecte de l’activitat realitzada i per evidenciar l’equilibri
entre informació institucional / no institucional així com el respecte per
la pluralitat existent a la ciutat.

Augmentar la qualitat de la llengua que es difon pels mitjans de
comunicació, perquè els mitjans de comunicació són elements de
promoció de la llengua catalana i un instrument bàsic per a la
normalització de la llengua pròpia a la ciutat. Proposem, doncs, l’edició
del Llibre d’estil dels mitjans de comunicació locals que inclogui també
els objectius en referència al tractament no sexista i no racista de la
informació.

1. GRANOLLERS AUDIOVISUAL SL
Els mitjans de comunicació públics han de ser el motor principal de la
industria audiovisual i els garants de la continuïtat del sector i
emprenedoria. Han de permetre consolidar d’una indústria audiovisual,
potent, innovadora i promotora de l'expansió cultural de continguts.
Tot i que en una Catalunya independent, la llengua i cultura catalanes
gaudirien d’uns certs blindatges per a la seva supervivència i
desenvolupament, caldrà seguir pensant en el sector audiovisual com un
sector important de cara al foment de la llengua i cultura catalanes per
l’abast massiu a tota la població.
L’Ajuntament de Granollers va crear al 2010 la societat municipal
Granollers Audiovisual SL (en endavant, GASL) amb l’objectiu de
gestionar directament els serveis i les activitats econòmiques i socials en
matèria de comunicació audiovisual. Actualment, disposa del Centre
Audiovisual de Roca Umbert, el Centre d’Investigació i Distribució

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 5 de 8

Audiovisual de Granollers i l’Arxiu Digital Audiovisual de Granollers. A
més, lloga els platós a Vallès Oriental TV. Aquesta legislatura, s’hi ha
traslladat també Ràdio Granollers.
Posteriorment, a l'abril de 2013, el Ple va encomanar a GASL la gestió
unificada dels equipaments de Roca Umbert Fàbrica de les Arts, malgrat
la manca de relació entre l'activitat de l'empresa i les activitats de caire
cultural pròpies de Roca Umbert-Fàbrica de les Arts.
Si el mitjans de comunicació locals han estat una peça important en la
cohesió social, el sector audiovisual ha de ser un potent motor i un
sector estratègic per al desenvolupament del territori. En aquest
sentit, a Granollers es desenvolupa també el Mercat de l’Audiovisual de
Catalunya.
Per tot això, des d’ERC – Acció Granollers proposem:

Dotar GASL com a ens gestor de la informació municipal, amb
competències sobre tots els mitjans de comunicació públics. En
conseqüència, caldria traspassar a GASL la gestió de la comunicació
institucional, desvinculant-la de l’Àrea d’Alcaldia.

Dotar GASL dels mitjans tècnics, humans i econòmics adequats per
tal de desenvolupar la seva tasca amb condicions, dignitat i qualitat i per
a portar a terme la seva activitat i poder realitzar produccions pròpies.

Establir una coordinació efectiva entre l’Arxiu Municipal de Granollers i
l’Arxiu Digital Audiovisual de Granollers, millorant en l’eficiència de les
accions i recursos.

Promoure accions de salvaguarda del patrimoni audiovisual de la
ciutat, especialment en els nous formats digitals, per la velocitat en la
que es modifiquen i deixen d’estar actualitzats.

Impuls d’un viver d’empreses audiovisuals, per tal de promoure el
sector audiovisual.

Obertura d’una línia d’ajuts a produccions audiovisuals relacionades
amb l’àmbit de la cultura, com un element central de la idea de Roca
Umbert – Fàbrica de les Arts, amb la idea de promoure col·laboracions
público-privades.

Establiment del Districte creatiu de Roca Umbert com a barri de les
indústries creatives i culturals, afavorint la implantació de l'activitat
privada i associativa relacionada amb els usos i funcions de Roca
Umbert, amb actuacions com l’exempció d'IBI, rebaixes en les llicències
d'obres, etc. (Veure l’apartat de Cultura).

Impuls al Mercat Audiovisual de Catalunya, com l’espai de referència
a nivell català i internacional de produccions audiovisuals de proximitat.
Ràdio i la televisió públiques

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 6 de 8

Adaptar-se a les noves tecnologies quant a la difusió, i per això cal
donar un impuls a la Ràdio per Internet, guanyant amb
immediatesa, agilitat, accessibilitat, frescor i participació.

Cal obrir encara més la ràdio i la televisió a la ciutadania, amb
programes de participació, realitzats per i des de les diverses
entitats i les escoles i instituts de la ciutat.

Cal anar cap a la possibilitat d’oferir, des de la Televisió, debats en
directe, amb una freqüència mínima mensual, sobre tots els temes
d’actualitat que afectin el municipi. També s’han de potenciar la
realització d’aquests debats des de la ràdio, així com la realització en
directe d’esdeveniments d’actualitat i plens municipals.

Augmentar progressivament la producció pròpia o de productores de
l’àmbit local i comarcal. Cal començar a generar també des de VOTV
programes de ficció.

Dins l’apartat de continguts, cal tenir present la publicitat, com un mitjà
per ajudar a finançar l’elevat cost de tot el sistema de comunicacions,
però també com un servei públic que s’ofereix a les petites empreses i
comerços del territori per tal de contribuir a facilitar el dinamisme
econòmic local. Per això, cal garantir la inserció de publicitat de
forma que sigui fàcil l’accés del món econòmic a VOTV, amb descomptes
i ofertes, vetllant per mantenir els nivells de qualitat dels continguts.

Cal tornar a l’emissora la seva funció de ràdio pública, convertint-la en
un element més del seguit de sinèrgies que han de contribuir a que la
vida cultural de Granollers prengui una necessària embranzida

Replantejar la ràdio com a eina oberta a totes les entitats de la ciutat
(tornant a la filosofia del naixement de les ràdios municipals), i també,
com a espai de formació en les noves tecnologies, conferint així a la
ràdio pública de Granollers el paper actiu que havia tingut anys enrere.

La ràdio és una veritable escola de la paraula, i com a tal cal
aprofitar-la i aprofundir en la seva vessant pedagògica. Per tant, les
escoles i instituts han de poder disposar d’espais en la programació per
treballar el debat, la tertúlia.

Aprofitar l’existència a Granollers d’un equipament com el Teatre Auditori
per a crear sinèrgies. Així, per exemple, es pot treballar de forma
conjunta amb la ràdio per tal que es puguin portar a terme gravacions
de concerts al TAG que després puguin ser emeses per la ràdio
municipal. O potenciar la fórmula de radio teatre, aprofitant els
diversos grups de teatre amateur existents a la ciutat.

Ampliar l’oferta de la ràdio amb un "canal cultural" de la ciutat,
compatibilitzant l’atenció a les activitats esportives, que gaudeixen de
gran seguiment.

Impulsar des de Ràdio Granollers una visió inclusiva de la
conurbació, incloent continguts dels municipis veïns de Canovelles, Les
Franqueses i la Roca.

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 7 de 8

2. GABINET D'IMATGE I COMUNICACIÓ
Actualment, el Gabinet d'Imatge i Comunicació de l'Ajuntament de
Granollers gestiona, una sèrie de canals comunicatius: gabinet de
premsa, web, butlletí municipal, Rengle i xarxes socials. Depenent
d’Alcaldia, però, ha pervertit la seva funció transversal i de servei
ciutadà, prioritzant la visió presidencialista de l’Ajuntament.

• Elaborar un Pla que defineixi polítiques de comunicació reals que
posin el ciutadà/ciutadana al centre dels seus objectius. Aquest pla
inclouria una diagnosi i un pla de treball per de cada un dels canals de
comunicació que gestiona el Gabinet per tal de millorar les potencialitats
del servei.

• Millorar els mitjans tècnics i humans del gabinet d'imatge i comunicació,
que actualment treballa amb precarietat de mitjans.

• Potenciar la coordinació del Gabinet d'imatge i comunicació amb la resta
de serveis de l'ajuntament, en una mirada transversal, i amb el conjunt
d’entitats i col·lectius de la ciutadania, en una visió oberta de la
comunicació local.

Incloure a les notes de premsa que s'envien des del Gabinet de premsa,
així com les noticies que es pengen a la web o es publiquen al Butlletí
Municipal, les opinions i comentaris dels grups municipals de l’oposició, i
de tècnics si s’escau.

Crear Consells de redacció oberts de tots els mitjans de comunicació
públics.

L'actual butlletí municipal, Granollers Informa, respon a una política
comunicativa totalment presidencialista que serveix d'altaveu
propagandístic de l'acció de l'equip de govern. Des d'ERC-Acció
Granollers creiem que el butlletí municipal, amb aquesta concepció, no
aporta cap benefici a la ciutadania, donat que ja existeixen diversos
mitjans locals i comarcals, públics i privats, per informar als ciutadans.
Per això, proposem la reformulació del Butlletí Municipal, de forma
que esdevingui un mitjà participatiu i obert a les opinions polítiques,
culturals i socials, estimulant el debat amb la participació ciutadana.

Recuperar El Rengle com un veritable mitjà de comunicació cultural,
amb:informacions i entrevistes culturals,
un Consell de redacció obert i participat,
la inclusió de la informació cultural de tota la conurbació,
possibilitat d’incorporar publicitat per al seu finançament.

Incloure la lògica transmèdia en les publicacions municipals: no
s’entén avui en dia El Rengle ni el Butlletí municipal sense la utilització
de plataformes diverses (internet, tablets, canals a xarxes, ...) amb la
possibilitat d’interactuar.

ERC – Acció Granollers 2015

Comunicació

Pàg. 8 de 8

Generació d’un butlletí electrònic intern a l’Ajuntament, perquè els
treballadors puguin fer aportacions de millora.

Aprofitant la dinàmica de Dades Obertes, convé generar una agenda
electrònica d'actes a nivell de Granollers i conurbació, on qualsevol
entitat registrada pugui pujar-hi actes.

3. FORMACIÓ I PROFESSIONALITZACIÓ

Treballar amb lògiques de professionalització, tant de continguts com de
generació dels processos tecnològics (producció i emissió). Tenint
present que les empreses públiques difícilment poden arribar a oferir els
preus del mercat, per aquesta raó es treballa normalment amb
estudiants del món de la comunicació, cosa que els facilita la primera
sortida professional. Per això, cal vetllar per tal que les condicions
de treball siguin amb un mínim de garantia laboral i de dignitat
professional.

Com a escola de professionals de la comunicació, cal disposar d’un Pla
de formació, que inclogui tant els aspectes lligats al reciclatge constant
en noves tecnologies, com a la facilitació del coneixement de l’entorn,
per tal que les persones que hi treballin –estudiants de nova fornadaconeguin el medi social i cultural en què hauran de basar el seu treball.

Oferir un Cicle Formatiu de Grau Superior en l’àmbit de la Imatge i
So, al Centre Tecnològic i Universitari, lligat a l’IES Carles Vallbona,
aprofitant el conjunt d’instal·lacions de GASL.

Promoure la generació de vocacions entre els joves tant des del
punt de vista de la formació tècnica específica sobre imatge i so, com
en la generació de continguts, aprofitant el projecte de Roca Umbert –
Fàbrica de les Arts.