You are on page 1of 10

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 1 de 10

Una política de Joventut per a un nou
Granollers

INTRODUCCIÓ
Els joves massa vegades hem tingut la sensació que la ciutat que ens
estimem, Granollers, ens va expulsant del seu interior. Bé sigui perquè no
trobem feina i hem de marxar, o bé perquè busquem un habitatge adaptat
als nostres ingressos i les nostres necessitats, o bé perquè no hi trobem els
espais d’oci que ens agradaria trobar-hi. Els motius d’aquest amor-odi són
diversos, com ho som els joves que hi vivim.
I és que l’estructura social dels joves de la nostra ciutat és molt
heterogènia, tal i com ho és la població adulta. Podem trobar joves que
treballen des dels 16 anys, estudiants universitaris o de formació
professional, joves que pateixen exclusió social, joves nouvinguts que
voldrien ser part activa de la nostra societat, gent que surt els caps de
setmana, que participen en associacions, etc. Però, malgrat aquesta
diversitat, compartim una sèrie de problemes pel fet de ser joves i d’estar
en una etapa decisiva de la nostra vida.
No es tracta tan sols de les dificultats econòmiques per la dificultat
d’incorporar-se al món laboral. Els joves que tenen la sort d’haver superat
l’atur es troben amb una situació de forta precarietat (per raons com la
temporalitat, sous baixos, subocupació, accidents laborals, entre d’altres).
Aquesta precarietat, lligada als preus impossibles dels habitatges per als
joves, ha comportat que l’edat de emancipació dels joves del nostre país
sigui de les mes altes d’Europa. Una dada que malauradament és encara
pitjor a la nostra ciutat. No és difícil veure com tot sovint es banalitza aquest
fet i s’atribueix la responsabilitat directa d’aquest problema als propis joves,
acusant-los d’apatia o de manca de voluntat per assumir responsabilitats
adultes. La nostra societat ha de ser conscient que el problema de fons no
és dels joves ni l’han generat ells. I és per això que les polítiques de la
Regidoria de joventut han d’estar marcades en el treball diari per eradicar
aquestes desigualtats i s’han de basar sobretot en la creació de polítiques
que els facilitin l’emancipació.
La joventut és una etapa de la vida marcada pel fet de ser un procés
general d’assoliment progressiu d’autonomia personal, que finalment hauria
de desembocar en l’emancipació de l’individu.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 2 de 10

És necessari, doncs, que les polítiques de joventut incorporin tots aquests
elements, ja que es tracta de situacions noves que demanen solucions
noves. Un exemple molt clar d’això el tenim en l’habitatge: una política
d’habitatge juvenil ha de tenir en compte les noves formes de convivència,
que es donen bàsicament entre la gent jove. En un moment de canvi de
rols, en què la gent jove no pot seguir els models dels adults, però que en
necessiten de nous, tots nosaltres innovem en les nostres decisions
personals, que a nivell col·lectiu esdevenen molt importants. Per això la
gent jove ha de poder dir com vol començar a ser adulta, i això té
repercussió en les polítiques d’habitatge, d’ocupació, d’ensenyament, de
sanitat, etc.
Els joves necessitem un conjunt de polítiques específiques, per tractar els
problemes específics de la joventut. Les polítiques de joventut han
d’aconseguir, com a objectiu estratègic, l’emancipació de la gent jove, en
tant que ciutadans i ciutadanes amb capacitat de construir i desenvolupar
projectes vitals i amb capacitat de participació en projectes col·lectius.
Per això, des de les JERC i els altres joves de la coalició Acció per Granollers,
proposem una política de joventut basada en la participació real dels joves i
en que la revalorització de la regidoria de joventut com a peça clau de
l’Ajuntament i de la ciutat.

OBJECTIUS
El nostre programa electoral l’hem estructurat en tres grans blocs:
Participació, Cultura i valors republicans, i Economia, treball i formació.
Tanmateix, aquestes tres seccions vertebren una única visió de com les JERC
considerem que l'Ajuntament pot transformar la vida dels joves.
Aquesta visió pot sintetitzar-me en els següents objectius:

Contribuir a l’emancipació de la gent jove, en tant que ciutadans i
ciutadanes amb capacitat de construir i desenvolupar projectes vitals i
amb capacitat de participació en projectes col·lectius.

Dotar als joves de la formació necessària per a assolir autonomia com
a treballadors i ciutadans.

Contribuir a fer una societat més forta, cohesionada i més lliure fent del
foment de l’associacionisme juvenil i la promoció de la participació
dels joves i les joves opcions estratègiques de les polítiques de joventut.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 3 de 10

Ajudar la gent jove a construir amb llibertat els seus projectes vitals de
futur fent de l’educació i la cultura, l’accés a l’habitatge i
l’ocupació de qualitat els elements que garanteixin el seu projecte
emancipador

Millorar el benestar i la qualitat de vida de la gent jove fent de la salut,
el lleure, el consum, l’esport i la mobilitat opcions compatibles amb
el desenvolupament sostenible, la inclusió social i el progrés global

Treballar per una ciutat capdavantera en la defensa dels drets i les
llibertats tenint en compte i considerant la diversitat i la desigualtat
sexuals, ètniques, de pensament i espirituals, territorials, físiques o
psíquiques, socials i culturals. Treballar per tal que aquesta diversitat no
sigui un obstacle sinó la garantia de la igualtat d’oportunitats de totes
les persones joves de la ciutat.

Promoure la concepció ciutadana del país i de la ciutat. Cal que els
joves se sentin identificats amb la seva comunitat local i nacional i en
formin part de manera activa.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 4 de 10

PROPOSTES D’ACTUACIÓ

1. PARTICIPACIÓ JUVENIL
Des de les JERC, entenem com a participació política tota activitat que
es realitza a nivell públic i ciutadà, des de la seva expressió bàsica
institucional, el vot, passant per la militància política, sindical o de
moviments socials i arribant a qualsevol tipus d'associacionisme o
pertinença a organització – esportiva, cultural o cívica.
És per això que proposar des de les institucions iniciatives de
participació és difícil, en tant que l'Ajuntament no ha de capitalitzar els
projectes d'organitzacions que no pertanyen a l'entramat institucional.
Aquest és el camí que ha intentat fins ara el consistori granollerí,
intentant apoderar-se del rèdit social d'iniciatives participatives
d'organitzacions alienes a les institucions. D'altra banda, la línia política
en participació política ha estat més passiva que qualsevol altra cosa.
És per això que des de les JERC fem les següents propostes
programàtiques per revertir aquesta situació:

Codisseny de polítiques públiques de joventut. Per tal de tenir
projectes encara més sòlids i potents a la nostra ciutat, cal implicar els
propis destinataris d'aquests projectes. Volem la total obertura en la
fase de diagnosi i disseny de les polítiques públiques de joventut als
joves. Que ells també ajudin als equips tècnics a dissenyar-les, de forma
bottom-up (de baix a dalt), enlloc de la clàssica concepció top-down (de
dalt a baix) que impera en les nostres institucions.

Creació del Consell de Joventut. Apostem per la creació d'un
organisme que no depengui de la Regidoria de Joventut però que
influeixi en la seva presa de decisions de forma vinculant. Seguint el
model dels consell locals de joventut de Catalunya, tindrà la seva pròpia
mesa i hi tindran representació tots els partits polítics de la ciutat –
sense importar si tenen o no representació -, associacions,
organitzacions i clubs esportius de joves o amb joves, representants dels
estudiants, regidoria i tècnics de l'àmbit de joventut, amb igualtat de
veu i vot. El Consell prendrà decisions vinculants i dissenyarà projectes
que la regidoria haurà d'assumir i té com a objectiu la implicació de
joves a la ciutat i millorar la representativitat.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 5 de 10

2. CULTURA I VALORS REPUBLICANS

Donar a conèixer els drets de les persones i garantir la seva
preservació mitjançant el desenvolupament de mecanismes de denúncia
en cas de discriminació per raons de sexe, origen, orientació sexual.

Promoure accions, principalment de caire educatiu, que possibilitin el
coneixement dels trastorns de salut que es generen a causa d’hàbits i
conductes poc saludables.

Dissenyar i desenvolupar accions de caire informatiu i educatiu que
promoguin el coneixement de les conseqüències del consum de
substàncies additives per tal de prevenir-ne el consum i la disminució
de riscos.

Mantenir, desenvolupar i oferir, tant a centres d’educació secundària
com també a entitats juvenils, tallers de prevenció de relacions
abusives, com a estratègia per promoure els comportaments igualitaris
i el desenvolupament de valors, actituds i models relacionals que ajudin
a defugir l’establiment de conductes abusives en les relacions personals.

Instal•lar màquines expenedores de preservatius, a un preu econòmic,
a tots els equipaments juvenils de la ciutat.

D’acord amb els instituts i centres educatius de secundària de la ciutat,
eliminar les màquines expenedores de begudes gasoses i
pastisseria industrial als centres educatius, en benefici d’altres que
puguin contenir fruita, sucs i productes lactis o derivats.

Restructurar la xarxa de transport públic municipal i fomentar-ne l'ús
amb campanyes promocionals i preus variables. Ampliar els horaris
nocturns durant el cap de setmana.

Fer extensiu els valors ecologistes entre el jovent, portant a terme en
conveni amb els centres educatius i les entitats mediambientals un cicle
de xerrades i tallers constants i continuats a les escoles i als instituts
des de l’etapa de primària fins a les post-obligatòries a l’estil de les ja
existents pel que fa a l’educació sexual i afectiva.

Promoure l’ús de la bicicleta entre la gent jove i establir tota una sèrie
de mesures que permetin el fàcil ús d’aquest mitjà de transport a la
ciutat. Crear el programa La Bicicleta als Instituts amb establiment

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 6 de 10

d’aparcaments, àrees de circulació i promoció de l’ús de la bici, que
faciliti els desplaçaments als Centres d’Educació Secundària.

Col•locar aparcaments gratuïts de bicicletes a zones properes tant a
equipaments juvenils (punts d’informació juvenil, casals de joves i
espais joves), com a entitats juvenils.

Promoure el consum responsable entre la gent jove i desenvolupar
aquells mecanismes que facilitin a la gent jove de la ciutat conèixer
quins són els seus drets com a consumidors.

Cercar vies per promoure, des del consistori, una cultura alternativa
d’oci, paral•lela i compaginable a la ja establerta, que ha estat
anteriorment esmentada, que es fonamenti en els valors democràtics i
republicans, tals com la igualtat, el respecte a la gent gran, la
convivència, l’esperit crític, etc. Així mateix donarem suport a les
organitzacions que els fomentin, col•laborant-hi quan s’escaigui.

Obrir poliesportius municipals a la nit (a partir de les 21.00 h) i
establint una quota específica per a joves per a aquesta franja horària.

Establir quotes especials per a joves en les instal•lacions esportives
municipals.

Elaborar una Guia per a la gent jove que expliqui de forma clara tots
els descomptes en consum cultural que es poden tenir a la ciutat.

Potenciar el Musik’n viu al Parc Firal, com a festival de grups de
música jove de la ciutat i la comarca.

Recuperació d'un dels antics cinemes del centre urbà i obrir-ne un de
nou de gestió municipal que ofereixi contingut cultural de qualitat que
l'oferta privada no satisfà.

Pla de xoc del Parc Torras Villà, que contempli la creació de nous
espais per a nens, la rehabilitació dels fossars de l’esmentat parc, la
creació d’una zona de pícnic en aquest i l’adequació dels espais ja
existents. Tenint cura de la vigilància a les nits per tal que no s’hi
esdevinguin activitats il•legals.

Impulsar el programa Joves i inclusió social, de parelles lingüístiques
juvenils a la ciutat. Un programa de la Plataforma per la llengua per
impulsar el voluntariat lingüístic entre els joves.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 7 de 10

3. ECONOMIA, TREBALL I EDUCACIÓ
Treball
El jovent és el sector de població que, en una moment o altra,
experimenta l’immens canvi que suposa passar de la subsidiarietat
paterna a la seva emancipació. Per aquest motiu, necessita ser solvent
econòmicament, i esdevenir, d’aquesta manera, una persona
independent i autònoma en tots els plans, principalment en l’econòmic,
que dóna llibertat i permet abandonar aquest estat subsidiari. Però avui,
la taxa d’atur juvenil a Catalunya es troba al Enquesta de població
activa (EPA)1, pel que convé accelerar els esforços per ajudar els joves
a trobar feina. Per això, proposem les següents actuacions:

Impulsar la realització d’un Acord per l’ocupació juvenil de
Granollers , entre els diversos agents econòmics locals (col·lectius
empresarials, sindicats, escoles de formació professional, administració)
per impulsar mesures destinades a pal·liar l’atur juvenil, que vagin molt
més enllà de la proposta de Garantia Juvenil.

Elaborar un estudi sobre la potencialitat de la nostra ciutat pel que fa als
nous jaciments d’ocupació i potenciar la seva creació o la seva
professionalització.

L’administració municipal ha de fomentar la coordinació entre els
centres de formació, l’empresariat i els sindicats per assolir una
formació professional adequada a la situació econòmica de la ciutat.

Fomentar ajudes econòmiques diverses a empreses d’àmbit local
que contractin o tinguin en la seva plantilla un cert percentatge de
persones joves.

Impulsar la realització de cursos de formació que actualment tenen
importància en el món laboral contemporani: TIC, idiomes, …

Oferir més espais i programes d’informació,
assessorament acadèmic-professional.

Millorar l’ocupació i fomentar l’autoocupació juvenil mitjançant mesures
que donin suport a iniciatives emprenedores. Crear nous hubs de
projectes juvenils a la ciutat.

orientació

i

1 Dades de l’Enquesta de població activa (EPA) de 1r trimestre 2015. Font:
http://ejoventut.gencat.cat/web/.content/ejoventut/recursos/tipus_de_recurs/documentacio/arxiu/document/informes_epa/Informe_EPA_1r_trimestre
_2015.pdf

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 8 de 10

L’Ajuntament dotarà d’avantatges fiscals que serveixin de suport
financer als projectes d’autoocupació que puguin sorgir a la nostra
ciutat incentivant especialment els dels joves

Fomentar les entitats de l’Economia social com les cooperatives a
l’hora d’assessorar sobre nous projectes, garantint d’aquesta manera
l’arrelament de l’economia al territori i la reinversió dels recursos en
benefici del propi territori.

Emancipació juvenil
La conjuntura econòmica actual ve ajuntada d’un augment de preus dels
béns de consum i la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu del jovent
català, pels baixos salaris del jovent i la manca de treball. Aquest fet
impedeix la seva emancipació i el seu desenvolupament social i
personal. L’accés a un habitatge digne en unes condicions dignes és
molt complicat. Des de les JERC apostem per:

Fer mes àgil el funcionament de la Borsa d’Habitatge Jove, com a
mecanisme de suport a l’accés de la gent jove a l’habitatge en règim de
lloguer, basat en l’acord i la mediació que s’estableix entre arrendadors i
arrendataris.

Crear un sistema d’assessorament i d’informació per a joves a
través de l’oficina jove local encaminada a facilitar l’emancipació.

Fomentar, en termes de fiscalitat, l’emancipació juvenil creant ajuts pel
lloguer, reduccions impostos i taxes municipals.

Fomentar el model de lloguer com a model d’accés a l’habitatge pel
jovent.

Afavorir l’activació d’habitatges desocupats per augmentar el parc
de lloguer social, liderant des de l’administració les tasques de diàleg,
mediació i sensibilització davant dels propietaris, siguin particulars o bé
entitats financeres.

Implantar l’anomenada “masoveria urbana”, que consisteix en no
pagar lloguer a canvi de rehabilitar l’edifici on es viu.

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 9 de 10

Fomentar altres iniciatives socials d’habitatge com les cooperatives
Andel2, per educar el jovent en una nova manera de viure. (A partir
d’una doble cessió: del sòl i del pis, durant un llarg període de temps a
una cooperativa de futurs inquilins, que assumeix el cost de construcció
o rehabilitació de l’edifici. Cada habitatge s’assigna a una persona,
titular del dret d’ús d’aquell espai, que no es pot vendre ni hipotecar. Tot
i això, el titular mai és propietari. Quan vulgui abandonar l’habitatge,
renuncia al dret d’ús i se li reemborsa l’aportació inicial). Actualment, a
Catalunya ja hi ha diverses experiències, com a Tarragona, Rubí, Tona,
Santa Maria d’Oló i l’Ajuntament de Barcelona ha cedit locals a Can
Batlló i al Born per instal·lar-hi noves cooperatives.

Formació i equipaments educatius

Facilitar a través dels centres educatius i amb coordinació amb els
equips docents, i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la informació
de l’oferta educativa que hi ha després de l’ESO i els requeriments
que cada etapa suposa així com el suport econòmic que les
administracions faciliten per a continuar els estudis i la transició activa
al món laboral.

Ampliar la xarxa de sales d’estudi nocturnes i caps de setmana,
tant les permanents com les puntuals, a tots els períodes d’exàmens
de les diferents etapes educatives: universitat, Batxillerat, final
d’ESO i Cicles Formatius.

Posar a disposició del jovent una oferta d’activitats extra curriculars
que permeten complementar la seva formació en altres àmbits fora de
les escoles, garantint l’accés universal mitjançant preus adaptats als
recursos familiars o subvencions.

Impulsar la col·laboració entre el jovent, tractant de garantir
mecanismes d’ajuda entre el propi estudiantat. Per això cal crear
Borses de repàs, on les persones que desitgen rebre classes de repàs
puguin accedir a totes les persones que ofereixen ajuda en l’estudi.

Crear beques-treball per a estudiants, treballant en sales d'estudi,
biblioteques, centres cívics, espais joves... per tal que aquests puguin
finançar-se els seus estudis i evitar que cap jove es quedi sense estudiar
per motius econòmics.

2 Raül Turmo. Andel: el model escandinau d’accés a l’habitatge. Fundació Jaume Bofill. Col·lecció Finestra
Oberta, 39. Febrer 2004. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/378.pdf

ERC - Acció Granollers 2015

Joventut
Pàg. 10 de 10

Crear beques de transport urbà i interurbà per tal d'ajudar a aquell
alumnat que necessita el transport públic per a arribar als seus centres
d'estudi.

Creació d’una Oficina d’assessorament per al jovent granollerí que
vulgui continuar el seu desenvolupament acadèmic i professional a
l’estranger.