You are on page 1of 2
ST.ST.ST.ST. XAVIER’SXAVIER’SXAVIER’SXAVIER’S SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL, HAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAG

ST.ST.ST.ST. XAVIER’SXAVIER’SXAVIER’SXAVIER’S SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL, HAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAG ResultResultResultResult AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis ---- CBSECBSECBSECBSE ClassClassClassClass 12121212 thththth ---- 2012015201201555

Total Number of Candidates: 199

Science Stream: 140

Commerce Stream: 59

Result: 100%

Fail: Nil

School Average: 81.63%

HIGHEST PERCENTAGES

SCIENCE STREAM

Sl

No

Name

1 RITIKA BHARTI

2 VIVEK RISHI

3 SHRISTI PUSHPANJALI

4 ANJALI KUMARI

5 MD KASHIF HUSSAIN

6 DIVYA SUMAN

7 POOJA RANI

8 VIVEK KUMAR SHARMA

9 KAJOL VERMA

10 ANJALI SHARMA

11 RIYA SRIVASTAVA

12 SANJEET SAHAY

13 NIHARIKA KUMARI

14 VIJAYA RANI

15 KHUSHBOO GOYAL

16 SHIVAM

17 SHUBHAM

18 SONALI SONI

19 NAMRATA SINGH

20 AKANSHA KUMARI

21 AASHISH KUMAR

22 VIKASH VADIT

23 SNEHAL SINHA

24 AKANKSHA RANI

25 PARTHO GHOSAL

26 MANISHA

27 SIDDHARTH RAJ

28 ANIRBAN SAMANTA

29 KUNAL SHANKAR

30 RAMSHA RIZWAN

31 NUPUR JAISWAL

25/05/2015

% of marks

96.6

96.2

96.0

95.4

95.4

95.2

95.2

94.8

94.8

94.2

94.2

94.2

93.6

93.6

93.4

93.2

93.2

93.2

93.2

93.0

92.6

92.2

92.0

92.0

92.0

91.8

91.4

91.2

90.6

90.4

90.0

COMMERCE STREAM

Sl

% of

No

Name

marks

1

SHIVAM AGRAWAL

96.0

2

HARSH JAIN

93.6

3

YOGESH JAIN

93.4

4

KUMAR SHIVAM

92.8

5

NEETU KUMARI

91.4

6

KUMARI SHALINI RANI

91.2

7

RIYA JAIN

91.2

8

YASH AGRAWAL

91.0

9

AAYUSH KUMAR AGRAWAL

90.8

Students Scoring

100 % – 90%

:

40

89.9

% – 80.0 %

:

79

79.9

% – 70 %

:

64

69.9% - 60 %

:

14

Below 60%

:

02

Total

:

199

ST.ST.ST.ST. XAVIER’SXAVIER’SXAVIER’SXAVIER’S SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL, HAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAG

ST.ST.ST.ST. XAVIER’SXAVIER’SXAVIER’SXAVIER’S SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL,SCHOOL, HAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAGHAZARIBAG ResultResultResultResult AnalysisAnalysisAnalysisAnalysis ---- CBSECBSECBSECBSE ClassClassClassClass 12121212 thththth ---- 2012015201201555

SUBJECT WISE TOPPERS

SubjectSubjectSubjectSubject

NameNameNameName

Marks

ACCOUNTANCYACCOUNTANCYACCOUNTANCYACCOUNTANCY

SHIVAM AGRAWAL

99

BIOLOGYBIOLOGYBIOLOGYBIOLOGY

ANIRBAN SAMANTA NAMRATA SINGH SHRISTI PUSHPANJALI

99

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS STUDIESSTUDIESSTUDIESSTUDIES

KUMAR SHIVAM MEGHNA CHAKRAVARTY RIYA JAIN SANCHIT PASRICHA SHIVAM AGRAWAL YOGESH JAIN

96

CHEMISTRYCHEMISTRYCHEMISTRYCHEMISTRY

VIVEK KUMAR SHARMA VIVEK RISHI

100

ECONOMICSECONOMICSECONOMICSECONOMICS

KUMARI SHALINI RANI

97

HINDIHINDIHINDIHINDI

VIJAYA RANI

95

INFORMATICSINFORMATICSINFORMATICSINFORMATICS PRACTICESPRACTICESPRACTICESPRACTICES

SHRISTI PUSHPANJALI

96

COMPUTERCOMPUTERCOMPUTERCOMPUTER SCIENCESCIENCESCIENCESCIENCE

SHIVAM

87

MATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICSMATHEMATICS

RITIKA BHARTI

99

PHYSICALPHYSICALPHYSICALPHYSICAL EDUCATIONEDUCATIONEDUCATIONEDUCATION

VIVEK RISHI

98

PHYSICSPHYSICSPHYSICSPHYSICS

VIVEK RISHI

98