You are on page 1of 1
DE GELDERLANDER ZATERDAG 16 MEI2015
DE GELDERLANDER ZATERDAG 16 MEI2015
DEONDERNEMER10
DEONDERNEMER10
itor IJan Blokland Hein van der Pasch IChris Doomernik Marcel Hielkema . Esther-Mirjam Sent iMichiel
itor
IJan Blokland
Hein van der Pasch
IChris Doomernik
Marcel Hielkema
. Esther-Mirjam Sent
iMichiel Smits
Rockstart
Cerechtshof
Versterking
Dynamiek
China
Europa
In de vastgoedmarkt zien
we veel positieve signalen,
Amerikaanseen Chinesein-
Uit Europa komt economi-
Ik ben ontzettend trots op
Als we de Europese reken-
meesters mogen gelown,
vesteerders vestigen zich in
sche
onzekerheid.
Neder-
onze regio, die zich sterk
profileert met de focus op
Met ruim 400 advocaten-
kantoren en 1. 200 advoca-
ten en notarissen, als vesti-
dan
komt
onze
economi-
met als gevolg meer dyna-
Nederland
om vanuit Ne-
derland een Europees net-
sche groei dit jaar uit op 1,6
health. Na het nieuws over
werk op te bouwen op het
landse bedrijven kennen
hun belarigen om in de EU
en de euro te blijven. Alle
procent en volgend jaar op
miek.
Aan de anderekant zienwe
Singularity University in
gingsplaats van rechtbank,
gerechtshof,militairerecht-
gebied van koude logistiek
economische resultaten heb-
Nijmegen word komende
Week Rockstart Digital
Health gelanceerd. Een am-
bitieus internationaal pro-
bank, OM en belastingka-
mer is de regio de juridi-
1, 7 procent.
sche
hoofdstad
dat transacties op het
scherpst van de snede wor-
den gedaan. Gevolg hiervan
als onderdeel van een we-
In hun vorige voorspelling
ben nog niet gezorgd voor
een breed draagvlak voor
van
gmgen ze nog uit van 1,4
reldwijd netwerk. Inmid-
dels is al een vijftal vries-
de EU. Extra inspanningen
Oost-Nederland. Een moge-
lijk vertrek vanhet gerechts-
hofzou gezien de aanwezi-
procent groei voor dit jaar.
De verschillen zijn daar-
is dat als iets in een transac-
huisondernemingen in Ne-
zijn nodig om technologi-
grammadatjongeonderne-
mers binnen een paar maan-
den klaarstoomt voor pro-
mee uitermate genng, maar
kunnen versterkt warden
tie tegenzit, de claimbereid-
heid hoger is dan voor de
crisis. Een goede notaris en
derland opgekocht en men
is erg enthousiast over de
mogelijkheden die het net-
sche en sociaal-economi-
sche verschillen in Europa
ge juridische kwaliteit en
te verminderen. Eenbijdra-
het
consumenten-
en
ofzelfs een advocaat is daar-
ductlancering. In deze regio
omdat wij eenprachtig eco-
systeem hebben waar start
upsvan kunnen leren.
infrastructuur, bijkomende
als
werk heeft te bieden. Prima
gevanondernemers isdaar-
kosten en verlies van ar-
producentenvertrouwen
hiermee verder gestimu-
bij soms nodig om een en
anderin goedebanentelei-
ontwikkelingen voor onze
beidsplaatsen onlogisch en
bij een kwestie van welbe-
grepen eigenbelang.
sector.
leerd warden.
den.
ongewenst zip.
Bedrijf
T Naam
^meterpanel
RoyTillman
Chemischebouwstof- 7, 9-8,0
7.4-7,5
fen
HenkBerg
OSG
7, 2-7,3
Ronald Migo
Oud directeur KvK
Rabobank
7, 2-7,2
estemd
Antoine Driessen
7,4-7,5
JanBlokland
Cold Stores
7, 3-7,5
Michiel Smits
DTZZadelhoff
8,0-8,0
Heinvander Pasch
Mercator Incubator
7, 7-7,3
^-^stisch
Marcel Hielkema
VNO-NCW
6, 7-7,0
Esther-Mirjam Sent
RadboudUniversiteit
7,4-7,5
anuit de vastgoed-
cijfers.
Lindus
7,4-7,2
sector klinken posi-
Kortom, het Barometerpa-
Henk Dekker
Bart van Meer
OKA
6, 5-7,0
tieve signalen: met
nel
is
positief gestemd
GuidoDierick
NXP
8, 0-8,2
overde toekomst.
de
komst
van
aanjager
Eric van Gaalen
EconomischCollectief
7, 0-7,0
Rock
Start
naar
Novio
Nieuws van geheel andere
aard: Ronald Migo, sinds
ChrisDoomernik
Health Valley
7, 5-7,5
Tech Campus wordt het
toenemende belang van
KarinvanWilligen
OostNV
7, 5-7,0
jaaren daglid vanhetBa-
Harry deVries
KiEMT
8, 1-8,2
HealthValleynogeenson-
rometerpanel, werd recent
Etine Koers
Weeghet Doppenberg
6, 9-7,0
derstreept en NXP is trots
vanwege zijn vele verdien-
sten geridderd.
Kamps
vanwege de flonkerende
Antoine Driessen
ICuido Dierick
Ericvan Gaalen
. RonaldMigo
Henk Berg
. HenkDekker
Vrijheid
Herstel
Trots
Oudetijden
Outlet
Croei
Er is duidelijke economi-
Na de indrukwekkende fes-
Steedsmeer onzekerheidin
onze economic, dat is niet
zo vreemd omdat het ver-
dienmodel in elke branche
De koersenop de AEX zijn
de laatste maand met bijna
io procent gedaald ende eu-
riviteiten rondom zeventig
De economische dynamiek
aan het begin van dit jaar
Twee weken geleden publi-
ceerde NXP de cijfers over
sche groei waarneembaar.
Huizenprijzen op het ni-
jaarvrijheid,is deopdracht
was beter dan verwacht.De
ro wordt weer duurder wat
veau van 2008 dus het con-
nog nadrukkelijker om aan
te tonendatwe dievrijheid
het eerste drie maanden
van dit jaar. Met enige trots
kan ik melden datwe de ei-
op de kop gaat. En maar
direct gevolgen heeft voor
sumentenvertrouwen
is toe-
export heeft een ongebrui-
kelijk sterke groei doorge-
maakt door het gunstige
genwinstverwachtingover-
stug vasthouden aan oude
genomen.
uitzend-
nogsteedsaankunnen.
onze export markt. Vooral
onze regio kan het wel eens
zwaar krijgen als we elkaar
het licht in de ogen niet
De
economische klimaat in be-
troffen met eenoperatione-
branche laat een significan-
waarden met een beetje
hoopdatoudetijdenzullen
herrijzen. Gaat niet gebeu-
Door respectvol samenwer-
ken in alle opzkhten met
een hoofdletter te schrij-
ven. Samenwerking in poli-
langrijkeexportbestemmin-
Ie winst die toenam met 28
te groei zien,belangrijkte-
gen. De huishoudconsump-
procent in vergelijking met
ken dat in diverse branches
tie gaatin het eerstekwar-
het
eerste
kwartaal
van
ren,voor zoveru datalson-
gunnen.Denkhierbij maar
de marktvraag is toegeno-
men. Bovendien politieke
tiek, bedrijfsleven, onder-
taal naar verwachting op-
2014. Grate spelers .in auto-
dernemen
maar
ook
als
aan een eventuele outlet in
wijsenmaatschappelijkein-
nieuweenpositievebijdra- motive, telecom en bancai-
loonmedewerker nog niet
Zevenaarwaardeomliggen- aandacht voor het fictief
ge
economische
re sectoren bouwen in toe-
begrepen heeft. Onderne-
rendement van 4 procent
stellingen. Er is zoveel,wat
aan de
men wordt samenwerken
de grote gemeenten fel te-
gen zijn, terwijl zo'n ont-
nemendemate NXP'sbevei-
in plaats van de macht in
wikkeling voor de hele re-
in box 3 om zo de ridicule
efFectieve belastingdruk in
box3 te beperken.
in die zeventig jaar is opge-
bouwd, om te koesteren en
te verrijken.
groei leveren. Daarnaast zet
ook het herstel op de wo-
ningmarkt door.
lings-
en
communicatie-
chips in in hun producten.
de keten te willen hebben.
gioplussenkanopleveren.