DEONDERNEMER10

DE GELDERLANDER ZATERDAG 16 MEI2015

itor

Marcel Hielkema

IChris Doomernik

. Esther-Mirjam

iMichiel Smits

Sent

Rockstart

Cerechtshof Versterking

Ik ben ontzettend trots op

Met ruim 400 advocatenkantoren en 1.200 advocaten en notarissen, als vesti-

onze regio, die zich sterk
profileert met de focus op
health. Na het nieuws over

Singularity University in

Nijmegen word komende

Week Rockstart Digital
Health gelanceerd. Een ambitieus internationaal pro-

grammadatjonge ondernemers binnen een paar maanden klaarstoomt voor pro-

ductlancering. In deze regio
omdat wij een prachtig ecosysteem hebben waar start
ups van kunnen leren.

gingsplaats van rechtbank,
gerechtshof,militaire recht-

bank, OM en belastingkamer is de regio de juridische
hoofdstad
van
Oost-Nederland. Een moge-

lijk vertrek van het gerechtshof zou gezien de aanwezi-

ge juridische kwaliteit en
infrastructuur, bijkomende
kosten en verlies van ar-

beidsplaatsen onlogisch en
ongewenst zip.

Als we de Europese rekenmeesters mogen gelown,
dan komt onze economi-

sche groei dit jaar uit op 1,6

procent en volgend jaar op

Dynamiek

China

Europa

In de vastgoedmarkt zien
we veel positieve signalen,

Amerikaanse en Chinese in-

Uit Europa komt economi-

met als gevolg meer dyna-

miek.
Aan de andere kant zien we

tieve signalen: met
Rock

Start

naar

Novio

Tech Campus wordt het
toenemende belang van
HealthValley nogeens onderstreept en NXP is trots

vanwege de flonkerende

economische resultaten heb-

reldwijd netwerk. Inmiddels is al een vijftal vries-

de EU. Extra inspanningen

mee uitermate genng, maar
kunnen versterkt warden

bij soms nodig om een en

werk heeft te bieden. Prima

den.

sector.

als het consumenten-

en

producentenvertrouwen
hiermee verder gestimuleerd warden.

ofzelfs een advocaat is daar-

anderin goedebanente lei-

T

7.4-7,5

als onderdeel van een we-

derland opgekocht en men
is erg enthousiast over de
mogelijkheden die het net-

ontwikkelingen voor onze

Naam

RoyTillman

HenkBerg

Ronald Migo

Antoine Driessen

Jan Blokland

Michiel Smits

Hein van der Pasch
Marcel Hielkema
Esther-Mirjam Sent
Henk Dekker
Bart van Meer

Kortom, het Barometerpa-

nel is positief gestemd

Guido Dierick

over de toekomst.

Eric van Gaalen

Nieuws van geheel andere
aard: Ronald Migo, sinds

Chris Doomernik
Karin van Willigen
Harry de Vries

jaaren daglid van het Barometerpanel, werd recent
vanwege zijn vele verdiensten geridderd.

sche onzekerheid. Neder-

landse bedrijven kennen
hun belarigen om in de EU
en de euro te blijven. Alle

gebied van koude logistiek

huisondernemingen in Ne-

is dat als iets in een transac-

cijfers.

. Henk Dekker

Henk Berg

derland een Europees net-

werk op te bouwen op het

tie tegenzit, de claimbereidheid hoger is dan voor de
crisis. Een goede notaris en

procent groei voor dit jaar.
De verschillen zijn daar-

^-^stisch

de komst van aanjager

Nederland om vanuit Ne-

gmgen ze nog uit van 1,4

In hun vorige voorspelling

estemd
sector klinken posi-

vesteerders vestigen zich in

dat transacties op het
scherpst van de snede worden gedaan. Gevolg hiervan

1,7 procent.

^meterpanel
anuit de vastgoed-

Hein van der Pasch

IJan Blokland

Etine Koers

ben nog niet gezorgd voor
een breed draagvlak voor

zijn nodig om technologi-

sche en sociaal-economische verschillen in Europa

te verminderen. Een bijdra-

gevan ondernemers is daar-

bij een kwestie van welbegrepen eigenbelang.

Bedrijf
Chemische bouwstof- 7,9-8,0
fen

OSG

Oud directeur KvK
Rabobank

Cold Stores
DTZZadelhoff

Mercator Incubator

. Ronald Migo

7,3-7,5
8,0-8,0
7, 7-7,3

VNO-NCW

6,7-7,0

OKA
NXP

6,5-7,0
8,0-8,2

Health Valley
OostNV
KiEMT
Weeghet Doppenberg

7, 5-7,5
7,5-7,0
8,1-8,2
6,9-7,0

Radboud Universiteit
Lindus

7,4-7,5
7,4-7,2

EconomischCollectief 7,0-7,0

Kamps

Eric van Gaalen

7, 2-7,3

7, 2-7,2
7,4-7,5

Antoine Driessen

ICuido Dierick

Oude tijden

Outlet

Croei

Vrijheid

Herstel

Trots

Steeds meer onzekerheid in
onze economic, dat is niet
zo vreemd omdat het verdienmodel in elke branche

De koersen op de AEX zijn
de laatste maand met bijna
io procent gedaald en de eu-

Er is duidelijke economi-

Na de indrukwekkende fes-

Twee weken geleden publiceerde NXP de cijfers over

Huizenprijzen op het ni-

jaarvrijheid, is de opdracht

De economische dynamiek
aan het begin van dit jaar

direct gevolgen heeft voor

sumentenvertrouwen

export heeft een ongebruikelijk sterke groei doorgemaakt door het gunstige

genwinstverwachtingover-

op de kop gaat. En maar

ro wordt weer duurder wat

sche groei waarneembaar.

riviteiten rondom zeventig

veau van 2008 dus het con-

nog nadrukkelijker om aan
te tonen dat we die vrijheid

hoop datoudetijden zullen
herrijzen. Gaat niet gebeudernemen

aan een eventuele outlet in

tiek, bedrijfsleven, onderwijsenmaatschappelijkeinrendement van 4 procent stellingen. Er is zo veel,wat

ren, voor zover u dat als on-

gunnen.Denkhierbij maar

loonmedewerker nog niet

Zevenaarwaarde omliggen-

maar ook als

begrepen heeft. Onderne-

men wordt samenwerken

in plaats van de macht in
de keten te willen hebben.

de grote gemeenten fel tegen zijn, terwijl zo'n ontwikkeling voor de hele re-

gioplussenkanopleveren.

uitzend-

nogsteedsaankunnen.

genomen.

waarden met een beetje

De

is toe-

onze export markt. Vooral
onze regio kan het wel eens
zwaar krijgen als we elkaar
het licht in de ogen niet

stug vasthouden aan oude

branche laat een significan-

te groei zien, belangrijk te-

ken dat in diverse branches

de marktvraag is toegenomen. Bovendien politieke
aandacht voor het fictief
in box 3 om zo de ridicule
efFectieve belastingdruk in
box3 te beperken.

Door respectvol samenwerken in alle opzkhten met
een hoofdletter te schrijven. Samenwerking in poli-

in die zeventig jaar is opge-

bouwd, om te koesteren en
te verrijken.

was beter dan verwacht. De

economische klimaat in be-

het eerste drie maanden
van dit jaar. Met enige trots
kan ik melden dat we de ei-

troffen met een operatione-

langrijkeexportbestemmin-

Ie winst die toenam met 28

tie gaat in het eerste kwar-

het eerste kwartaal van

gen. De huishoudconsump-

procent in vergelijking met

taal naar verwachting op-

2014. Grate spelers .in automotive, telecom en bancai-

nieuw een positieve bijdrage aan de economische
groei leveren. Daarnaast zet
ook het herstel op de woningmarkt door.

re sectoren bouwen in toe-

nemende mate NXP'sbevei-

lings- en communicatiechips in in hun producten.