You are on page 1of 12

โครงการ ai digital publishing

ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

aidip.com (ai digital publishing) คื อ ธุ ร กิ จ “สำำ นั ก พิ ม พ์ ดิ จิ ต อล


ออนไลน์ ” รู ป แบบใหม่ โดยการนำา เอาแนวคิ ด ของการเจริ ญ เติ บ โตทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาปรับและประยุกต์ใช้ ร่วมกับแนวคิดทางด้านการตลาด
การค้ า ขายแบบ e-commerce ภายใต้ ก ารบริห ารจั ด การโครงสร้ า งในรู ป แบบ
สหกรณ์ ท่ีทกุ คนเป็ นเจ้าของร่วมกัน โปร่งใส มีผลตอบแทนร่วมกัน

aidip.com เป็ นผลิตภัณท์สำาหรับการซ้ือ-ขาย หนังสือ ข่าวสาร แมกกาซีน เสียง


เพลง รูปภาพ วีดีโ อ ซ่ึงเราได้ออกแบบระบบทางด้า นเวปแอบพรีเ คชัน ่ มาเพ่ ือ
การทำา งานในลั ก ษณะ ธุร กิ จ สำา นั ก พิ ม พ์ อ อนไลน์ท ่ีส มบู ร ณ์ แ บบท่ีสุ ด โดยมี
สมาชิกทุกคนเป็ นศูนย์กลาง และ มีแนวคิดทางด้านการตลาดเป็ นตัวขับเคล่ ือน
เพ่ ือสร้างให้เ กิดการซ้ือ การขาย สินค้า และ ผลิตภัณท์ต่า งๆ ในระบบดิ จิตอล
โดยท่ีผู้ซ้ือและผู้ขายมีความพึงพอใจร่วมกัน

สินค้า และ ผลิตภัณท์ต่างๆ ของ aidip.com ประกอบไปด้วย

Self publishing สำา หรับนักเขียนหนังสือ และนักข่าวทุกๆคน ดูรายละเอียด


>>>>>

Podcast / Musicสำา หรับนักพูด เล่าเร่ ืองต่างๆ และรวมทัง้นักร้องทัง้อาชีพและ


สมัครเล่นทุกคน ดูรายละเอียด >>>>>

สำา หรับ นั ก ถ่ า ยภาพน่ิง นั ก ถ่ า ยวี ดี โ อ ทั ง้ อาชี พ และ


Multimedia Photo / Video
สมัครเล่นทุกคน ดูรายละเอียด >>>>>

นอกจากนัน ้ aidip.com ยังมีผลิตภัณท์หลากหลายท่ีผลิตภายใต้ระบบ ดิจิตอล


เช่น Interactive magazine, pocket book(print on demand), CD DVD making,
T-shirt print, เป็ นต้น

Frequently Asked Questions ..FAQ....

About aidip.com
Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ทำำไมถึงต้องเป็ น สำำนักพิมพ์ดิจิตอล ออนไลน์


ด้วยการเขียนหนังสือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของ
ประเทศ aidip.com ได้สร้ างเคร่ ือ งมื อออนไลน์ท่ีอำา นวยความสะดวกให้กับ
ทุกคนท่ีรู้ภาษาไทยทัว่โลก ต้องการเขียนหนังสือ เขียนบทความ เขียนข่าว ใน
รูปแบบทัง้ภาพน่ิง ไฟล์เสียง และภาพเคล่ ือนไหว ท่ีใครๆก็สามารถเร่ิมต้นได้
โดยไม่จำา เป็ น ต้อ งเป็ น นัก เขี ย นมื อ อาชี พ ไม่ ต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อกจากสำา นั ก
พิ ม พ์ ดั ง ๆ ไม่ ต้ อ งว่ิง ไปส่ ง ต้ น ฉั บ บ เพราะ aidip.com ทำา งานทุ ก อย่ า งบน
คอมพิวเตอร์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต อ่านท่ีไหนก็ได้ เขียนท่ีไหนก็ได้

แล้วสำำนักพิมพ์ดิจิตอลออนไลน์ ต่ำงกับสำำนักพิมพ์ทั่วไปอย่ำงไร
ระบบดิ จิ ต อลออนไลน์ ส ามารถสร้ า งงานได้ ทุ ก ท่ี ทุ ก เวลา ทำา ได้ ทั ง้ งาน
เขี ย น (book) งานภาพน่ิง (photo) งานเสี ย ง (podcast, music) และงานภาพ
เคล่ ือนไหว(video) ซ่ึงยังสามารถจัดพิมพ์ออกมาเป็ นกระดาษหรือเป็ นซีดี เฉก
เช่นเดียวกับสำานักพิพ์ธรรมดาทัว่ไปและบางอย่างยังดีกว่าด้วย

อยำกพิมพ์งำนเขียนของตนเองให้เพ่ ือนสักสองเล่ม แต่ไม่ต้องกำรพิมพ์เยอะจะ


ได้ไหม
งานเขียนเป็ นความภูมิใจส่วนบุคคล ท่ีสามารถจัดพิมพ์รวบรวมเป็ นเล่ม ระบบ
aidip.com พิ ม พ์ ไ ด้ ตั ง
้ แต่ ห น่ึง เล่ ม ขึ้ น ไป (print on demand) ในราคาถู ก กว่ า
ระบบออฟเซ็ตแบบเดิมๆ และมีความงดงามเช่นเดียวกับพ๊อกเก๊ตบุ๊คท่ีวางอยู่
บนแผงหนังสือ(ราคาพิมพ์หลักสิบ) ปกอาร์ต 260 แกรมส่ีสี และถ้ามีคนอ่าน
แล้วชอบ อยากซ้ืออีกสักเล่ม สัง่พิมพ์ตอนเช้า ส่งได้วันรุ่งขึ้น คุณขายได้ทันที

เคยเอำหนังสือไปเสนอโรงพิมพ์ แต่นำมสกุลไม่ดัง และไม่ได้เป็ นดำรำ ทำำให้


ไม่ได้รับกำรพิมพ์
เป็ นเร่ ืองปกติ เพราะระบบสำานักพิมพ์แบบเดิมๆต้องตัง้ต้นพิมพ์ท่ีหลักพันขึ้นไป
ไม่สามารถทดลองตลาดผู้บริโภค โดยเฉพาะถ้าเร่ ืองคุณไม่อยู่ในกระแส สำานัก
พิมพ์จึงไม่แน่ใจว่าจะขายได้ โรงพิมพ์แบบเดิมก็เลยไม่มีความจำาเป็ นท่ีจะต้องมา
เส่ียงกับคุณ เขาจึงปฏิเสธ
แต่สำา หรับ aidip.com เราเป็ นสำานักพิมพ์ออนไลน์ทำา ให้ชิน้ งานของคุณสามารถ
เร่ิมต้นเขียนได้บน writerport ของเรา ค่อยๆเขียนไปเร่ ือยๆ วันละตอน แล้ว
คุณยั ง สามารถวั ด ผลงานจากการเข้ า อ่ า นได้ rating preview สามารถรับ ฟั งข้ อ
วิจารณ์ได้ สามารถทดลองตลาดได้ โดยยังไม่ต้องมีต้นทุน
aidip.com มีกำรทำำงำนแบบไหน
เรามีเคร่ ืองมือการทำางานออนไลน์ ผ่านระบบ web3.0 มีwidget ท่ีทันสมัยท่ีสุด
สะดวกท่ีสุด ง่ายท่ีสุด ท่ีทุกๆคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการนำา เสนอผลงาน คน
อ่าน ได้พูดคุยกับคนเขียน สมาชิกสามารถสร้า งธุรกิจ มีร ายได้ แต่ไม่กระทบ
งานประจำา ทำางานได้ทุกท่ี ทุกเวลา ทำา ได้ทัง้ระบบออนไลน์และออฟไลน์ ใน
โลกใบนี้

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

aidip.com ใช้เทคโนโลยีอะไร
เราผสมผสานการทำางานของ Web app. ไว้หลายรูปแบบ ท่ีจะทำาให้คุณสนุกและ
สะดวกกับการใช้งาน เพราะในโลกปั จจุบันนี เ้ป็ นโลกของข้อมูลข่าวสารท่ีผู้ใช้
งานเป็ นผูก้ ำาหนดเน้อ
ื หา และการแชร์รูปภาพและไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ จะทำาให้
ข้อมูลมีจำานวนมหาศาล
aidip.com จึ ง ออกแบบโครงสร้ า งทั ง ้ หน้ า บ้ า นและหลั ง บ้ า นท่ีคุ ณ สามารถ
กำา หนดการใช้งานได้สะดวกตามต้องการ ทำา ให้เ ว็บ กลายเป็ น Semantic Web
หรือเว็บท่ีใช้ Metadata (ข้อมูลท่ีบอกรายละเอียดของข้อมูล) (Data about data)

จะต้องมีควำมรู้เร่ ืองเทคโนโลยี และกำรสร้ำงหน้ำเวปเพจไหม


คำาตอบคือ ไม่ เพียงแค่คุณเปิ ดหน้าเวป aidip.com สมัครสมาชิกออนไลน์ เลือก
รูปแบบงานท่ค ี ุณอยากนำาเสนอ เช่น อยากเป็ นนักเขียน อยากเป็ นนักข่าว อยาก
เป็ นนักพูด อยากเป็ นตากล้อง ทุกอย่างท่ีเป็ นความภูมิใจของคุณ เราจัดเคร่ ือง
มื อ การทำา งานให้ เพี ย งคุ ณ มี ค วามรู้ ก ารใช้ ง านโปรแกรม word ขั น ้ พ้ืน ฐาน
นอกนั น ้ ระบบจะเตรี ยมงานทุก อย่า งให้คุณ มีร ะบบการซ้ือ ขายรองรั บ ให้ คุ ณ
เลื อ กใช้ ง าน เคร่ ือ งมื อ ต่ า งๆจั ด เป็ นรู ป แบบห้ อ งสมุ ด เพี ย งคุ ณ ลากมา
วาง(drag and drop) ก็สามารถ upload ขึ้นบนเวปได้

ถ้ำสนใจ แล้วเร่ิมต้นอย่ำงไร
เร่ิมจากการสมัครสมาชิก มีสมาชิกหลายรูปแบบ อยู่ท่ีว่าคุณต้องการทำาอะไร เรา
มีผลตอบแทนให้กับสมาชิกทุกคน (ดูในข้อมูลผลตอบแทนด้านล่าง)

สมำชิกท่วี ่ำหลำยรูปแบบ มีอะไรบ้ำง


คงจะต้องเร่ิมต้นจากส่ิงท่ีคุณมีในมือก่อน ถ้าความฝั นคุณอยากเป็ นนักเขียน
คุณต้องเข้าไปท่ี Self publishing
แต่ถ้าคุณมีข้อมูลท่ีเป็ นความรู้ ต้องการเป็ นนักพูด ต้องการเล่าเร่ ือง จัดรายการ
เอง หรือร้องเพลงเอง คุณต้องเข้า ไปท่ี Podcast เป็ น พ้ืนท่ีๆมีบริการเก็บ ไฟล์
เสียงให้คุณในรูปแบบ mp3 หรือถ้าคุณเป็ นตากล้องทัง้ภาพน่ิงและเป็ นนักถ่าย
วี ดี โ อ ตั ด ต่ อ เอง กำา กั บ เอง และทำา ไปถึ ง หนั ง สั น
้ ด้ ว ย คุ ณ ต้ อ งเข้ า ไปท่ี
Multimedia เพราะเรามี พ ้ืน ท่ีแ ละ Gallery template แบบ dynamic ให้ คุ ณ
สามารถนำาเอาผลงานมาโชว์แบบไม่อายใคร

แล้วถ้ำอยำกเป็ นนักข่ำวละ
แน่นอนคุณสามารถสมัครเป็ นนักข่าว(Reporter) กับเราได้ทันที คุณจะได้พ้ืนท่ี
เต็ ม ๆกั บ การนำา เน้อ
ื ข่ า วขึ้ น และถ้ า ข่ า วคุ ณ ได้ ขึ้ น หน้ า หน่ึง (เลื อ กโดย
บรรณาธิการ) คุณจะได้รบ ั ผลตอบแทนพิเศษอีกด้วย

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

เรียนนิเทศ สนใจท่จี ะเป็ นนักข่ำว แล้วต้องทำำข่ำวประเภทไหน


ตามความถนัดเลย ถ้าคุณอยากทำาข่าวอะไร คุณก็สามารถสร้างหัวข้อข่าวของ
คุณเอง เช่น ข่าวการเมือง ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวชาวบ้าน ข่าวดารา
ข่าวเทคโนโลยี ข่าวกีฬา หรือแม้การทัง่ข่าวประชาสัมพันธ์ เลือกได้ตามความ
ถนั ด (แต่ ห้ า มลอกจากคนอ่ ืน นะ ) เรามี เ คร่ ือ งมื อ แบบง่ า ยๆให้ คุ ณ ได้ ใ ช้ ง าน
แต่นักข่าวหน่ึงคน จะทำาข่าวได้แค่ 4 หัวข้อข่าวเท่านัน ้ และท่ีพิเศษกว่านัน ้ คือ ถ้า
คุณมีวีดีโอ คุณก็สามารส่งภาพและเสียงประกอบการนำาเสนอข่าวได้

แต่ท่ีบ้ำนไม่มีอินเตอร์เ น็ตใช้ มีจุดเช่ ือมต่อได้ท่ีร้ำนเน็ตเท่ำนัน้ แล้วจะทำำ งำน


อย่ำงไร
ไม่มีปัญหา เพราะเราได้เตรียมอุปกรณ์พร้อมโปรแกรมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว
ถ้าคุณมัน่ ใจว่าคุณจะทำา ข่า ว aidip.com เราจะเตรียม Thumb Drive ขนาด 1 GB
พร้ อ มโปรแกรมเขี ยนข่ า ว ซ่ึง คุ ณ สามารถเขี ย นเน้อ ื ข่ า ว และ save รูป ภาพ
หรือ Video ไว้ได้ เม่ ือคุณต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว คุณก็จะสามารถเอาทัง้หมดเข้าไป
ใน port คุณได้ทันที โดยท่ี aidip.com จะจ่ายรายได้ให้กับนักข่าวตามจำานวน
คนเข้ามาดู (IP address ต้องไม่ซ้ำากัน)

จำำเป็ นต้องเป็ นข่ำวเด่น ข่ำวดังท่ีอยู่บนหน้ำหนังสือพิมพ์ไหม


คำา ตอบคื อ ไม่ จำา เป็ น คุ ณ สามารถเร่ิม ต้ น จากเร่ ือ งใกล้ ตั ว คุ ณ เช่ น คุ ณ อยู่
เชียงรายอยู่บ นดอย อมก๋อย และคุณมีค อมพิว เตอร์ใ ช้ วัน นี เ้ กิด มีข่ า วชาว
บ้ า นท่ีน่ า สนใจ คุ ณ ก็ ส ามารถนำา เสนอได้ เ ช่ น กั น หรื อ แม้ แ ต่ คุ ณ อยู่ ต่ า ง
ประเทศ ยุโรปก็ได้ เดินไปในห้างแห่งหน่ึง เกิดเห็นดาราสาวสวย เดินกอดกับ
พระเอกหนุ่ ม คนท่ีเ คยปฏิเ สธมาหลายครั ง้ แล้ วว่ า “ ฉัน ไม่ไ ด้ เ ป็ น แฟนกั น ”
อย่ารอช้าหยิบกล้องกดทันที แล้วเดินเข้าร้านเน็ต ส่งเข้า port ใส่เคร่ ืองหมาย
Very Hot ข่ าวจะไปปรากฏท่ีห น้ า หน่ ึง ทั น ที (จะมี admin ตรวจสอบทุก ครั ง ้ ว่า
Hot จริง)

แล้วถ้ำอยำกเป็ นตำกล้อง มีฝีมือกำรถ่ำยรูปและถ่ำยวีดีโอ จะไปท่ีไหนดี


สมั ค รสมาชิ ก ได้ เ ลย ท่ีแ ผนก multimedia ซ่ึง มี ทั ง้ แบบ free trial box และ
professional box

สงสัยว่ำเจ้ำ port และ box คืออะไร


เพ่ ือความเข้าใจในการแบ่งกลุ่ม aidip.com ให้พ้ืนท่ีของนักเขียนท่ีเขียนหนังสือ
เรี ย กว่ า port คื อ writerport หรื อ พ้ืน ท่ีข องนั ก ข่ า วท่ีเ รี ย กว่ า reporter port
และ พ้ืนท่ีของนักพูด นักร้อง ตากล้อง ท่ีเรียกว่า box ซ่ึงส่วนนีม ้ ีทัง้ free
trial box และ professional box
ส่ ว น writerport และ reporter port นั น ้ aidip.com ขอสงวนสิ ท ธิ ว่ า จะต้ อ ง
สมัครสมาชิกนักเขียนหรือนักข่าว เท่านัน ้ ถึงจะเขียนหนังสือได้

aidip.com ให้อะไรกับสมำชิกผู้สร้ำงงำนบ้ำง

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ให้ พ้ืน ท่ีบ นเวป writerport และ professional box ให้คุ ณ ได้ โ ชว์ ผ ลงาน ทำา
ตลาดให้ภายใต้แผนธุร กิจท่ีได้ผล ให้คุณทำา งานได้ ทุก ท่ี ให้หุ้น สหกรณ์ ให้
รายรับต่อเดือน ให้ปันผล
และให้ มื อ สมั ค รเล่ น กลั บ กล ำยเ ป็ นมื อ อำชี พ อย่ ำ งไม่ น่ ำ เช่ ือ
From Zero To Hero

ถ้ำไม่ใช่ผู้สร้ำงงำนละ... แต่อยำกเข้ำมำอ่ำนเฉยๆ ได้อะไรบ้ำง


aidip.com เรี ย กคุ ณ ว่ า สมาชิ ก วิ ส ามั ญ reader business แน่ น อนเราไม่ ย อม
ปล่อยให้คุณกลายเป็ นคนไม่มีคุณค่า เพราะถ้าคุณสมัครสมาชิกกับเรา เพียง
กรอกตัวตนของคุณอย่างชัดเจน เราจะมีฐานข้อมูลทางด้านการซ้ือขายให้คุณ
ท่ค
ี ุณสามารถ login เข้าไปดูได้ เม่ ือคุณเห็นอะไรถูกใจใน aidip.com ส่ง Link
ท่ีเ ราเตรี ย มไว้ ใ ห้ กั บ เพ่ ือ น (ห้ า มส่ ง link เป็ น ลั ก ษณะ spam mail) เพ่ ือ นคลิ ก
Link เข้ า มา คุ ณ ได้ ร ายรั บ ต่ อ เดื อ น (ดู อั ต ราในข้ อ ผลตอบแทนด้ า นล่ า ง )
นอกจากนัน ้ aidip.com ยังให้หุ้นสหกรณ์กับคุณฟรีๆ และคุณยังได้รับปั นผล
ปลายปี ...
เห็ น ไหมว่ า เราดู แ ลคุ ณ เป็ น อย่า งดี เฉกเช่ น เดี ย วกั บ
สมาชิกกลุ่มอ่ ืนๆ

ทำำแล้วสำมำรถสร้ำงเป็ นงธุรกิจตัวเองได้ไหม
คำา ตอบคือ ได้ หลายคนชอบเขีย นหนั งสื อ ชอบทำา ข่า ว ชอบถ่า ยรูป ชอบร้ อง
เพลง ชอบพูด ชอบถ่า ยวีดีโ อ แต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ท่ีไหน งานดีๆใครๆก็อยากจะ
แสดงความสามารถให้สังคมเห็น อยากมีโอกาสซ้ือ โอกาสขาย อยากเก็บไว้ใน
ท่ีๆปลอดภัยมีลิขสิทธ์รองรับ แต่เวลานีส ้ ่ิงเดียวท่ีคนไทยไม่มีคือ เคร่ ืองมือท่ีจะ
สร้ า งโอกาส ทำา ให้ ง านเขี ย นดี ๆ อาจจะต้ อ งไปอยู่ ต ามกำา แพงข้ า งถนน (ถ้ า
ต้องการให้คนเห็น) แต่ท่ีน่ี aidip.com เรามีพ้ืนท่ีให้คุณสร้างธุรกิจ แบบไม่โดด
เด่ียว เพราะถ้าคุณเป็ นมือสมัครเล่น หรือมีข้อสงสัย เราก็มีask expert ให้คำา
แนะนำาคุณในทุกขัน ้ ตอน

ผลตอบแทนเป็ นอย่ำงไร

• สมำชิกสำมัญ (นักเขียน นักข่าว นักพูด นักถ่ายภาพ ) แบ่งได้ออกเป็ น


สอง ชนิด
ชนิดแรก Free trial สมัครสมาชิกฟรี ไม่ได้รับหุน ้ ไม่มี box ส่วนตัว
ส า ม า ร ถ ส่ ง ชิ น ้ ง า น ไ ด้ อ ยู่ บ น
พ้ืนท่ีกลาง มีระบบซ้ือขายให้ทดลองใช้ (ยกเว้นนักเขียน writerport
ท่ีไม่มีระบบ Free trial )
ชนิดท่ีสอง Professional สมัครสมาชิก จ่ายเงินปี ละ 200 บาท ได้รับ
หุน้ สหกรณ์ 10 หุ้นๆละ 20
Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

บาท ได้รับพ้ืนท่ี ใน writerport หรือ ใน professional box

• สมำชิกวิสำมัญ (สมาชิกนักอ่าน หรือบุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ)


สมัครสมำชิก จ่ายเงินตลอดชีพ 100 บาท ได้รับหุ้น 5 หุ้น เรียกว่า
reader business มีรายได้จาก
การแนะนำา link จากชิน
้ งานของสมาชิก aidip.com เม่ ือนำา link
ส่งไปท่ีไหน แล้วมีการคลิกจาก
link นัน
้ กลับมา สมาชิก reader business จะได้รับค่าดำา เนินการ
10 บ า ท แ ล ะ ถ้ า ค น นั น ้ สั ง่ ซ ้ือ
ภายใน 24 ชั ว่ โมง คุ ณ จะได้ รั บ ส่ ว นแบ่ ง จากยอดรายรั บ อี ก 10
เปอร์เซ็นต์

•สมำชิกกิติมศักดิ ์ (ผู้ซ้ือโฆษณา)
เม่ ือคุณซ้ือโฆษณาใน aidip.com เราจะสร้า งฐานข้อมูลการซ้ือโฆษณา
ตามวันเวลา และขนาดพ้ืนท่ีๆ
กำา หนดของคุณ ท่ีคุณ login เข้า ไปดูไ ด้ หลั ง จากนัน ้ เราจะแปลง
ร า ย รั บ เ ป็ น หุ้ น ใ น อั ต ร า หุ้ น ๆ ล ะ 100
บาท ตามจำา นวนเงินท่ีซ้ือ เช่น ซ้ือโฆษณา 3,000 บาท จะได้รับ
หุ้ น 30 หุ้ น เ ป็ น ต้ น ซ ่ึง มี ปั น ผ ล
ปลายปี (ซ่ึงจะแปลงเป็ นหุ้นจากรายรับทุกครัง้ท่ีซ้ือโฆษณา)
สิทธิพิเศษ คือได้ร่วมงานต่างๆ เช่นงานออกบู๊ธ เพ่ ืองานการตลาด
ท่ี aidip.com ได้จัดขึ้น
สมาชิกกิติมศักดิ ย์ังจะได้รับส่ ือการประชาสัมพันธ์ 1 ชิน ้ ท่ีทาง
aidip.com จัดทำาให้ฟรี เช่น
ส่ ือหนังสือ ส่ ือวีดีโอ ส่ ือสัมภาษณ์ interactive catalogue ในรูป
แบบดิจิตอล

....โอ้พระเจ้ำจอร์จ นำยยอดมำก.....
Marketing Strategy

aidip.com เร่ิมต้นโครงสร้ำงธุรกิจอย่ำงไร
เราเร่ิมต้นกับการทำา โครงสร้างให้เป็ นรูปแบบสหกรณ์ ผู้สมัครสมาชิกได้ร่วมถือ
หุ้น เพ่ ือให้เกิดจิตวิทยาในการรวมกลุ่ม มีความโปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลใน
การมีส่วนรวมเป็ นเจ้าของ aidip.com เพราะการสร้างตลาดแบบมวลชน จะ
เกิดพลัง เกิดกลุ่มคนท่ีมีเอกลักษณ์ สร้าง goodview สร้าง value-added
…. เม่ ือคนมา ตลาดมา รายได้มา ….

ใช้ทฤษฏีอะไร ในกำรทำำตลำด

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ทฤษฏี Long tail ซ่ึงกำา ลังเป็ นแนวคิดใหม่ทางด้านการตลาด ท่ีใช้ได้ผลบน


โลกอินเตอร์เน็ต ก็จะแตกต่างจากการขายในแบบดัง้เดิมท่ีจะเน้นสินค้ากลุ่มหน่ึง
ท่ีข ายได้ ดี และต้ อ งขายได้ ม ากเพราะฮิ ต บางครั ง้ ทำา ให้ เ กิ ด ปั ญหาทางด้ า น
จริยธรรม ด้วยการค้า ขายแบบเดิม มีต้นทุน สูง มัว่แต่ขายสินค้า ไม่ฮิต ไม่ตัด
ราคากัน ก็อาจจะอดตายได้ จึ งทำา ให้ สิน ค้า ท่ีไม่ เ ป็ น ท่ีนิ ย มก็ จ ะถู ก ละเลยไป
และหายไปจากตลาดในท่ีสุด

ทฤษฏี Long tail คืออะไร


Long tail คือ การขายส่ิงท่ีเรามี ท่ีไม่ใช่สินค้ายอดนิยม ให้เข้ามาอยู่กันในตลาด
อินเตอร์เน็ต ข้อดีคือ มีค่าใช้จ่ายน้อย เก็บได้นาน และทำาให้คนรู้จักได้ทัว่โลก .
......อ้า งถึ ง กฏ 80:20 สิน ค้า 20% เป็ น สินค้า ชั น ้ ยอดท่ีเ รี ยกว่า ส่ว นหัว ซ่ึง
สามารถขายได้ดี แต่ในทางกลับกัน สินค้าอีก 80% ท่ีเป็ น ส่วนหาง กลับขาย
ได้ยาก และสินค้า 80% ท่ีขายได้ยากน่ีเอง ก็จะเข้าสู่ ทฤษฏี Long tail…..
ยกตัวอย่ำง เช่น มีนักเขียน 50 คน เขียนหนังสือ 50 เล่ม แน่นอน คนท่ีขาย
หนั ง สื อ ได้ จ ะประมาณ 2-3 คน เท่ า นั น ้ (ไม่ ใ ช่ ง านเขี ย นไม่ ดี แต่ เ น่ ือ งด้ ว ย
กระแสไม่ได้ อย่างเช่น หนังสือบทกวี เป็ นต้น) แล้วงานเขียนทัง้ 48 คน จะ
ไปไหน.....ส่ิงท่ีพบคือ ไม่มีนักเขียนคนไหนทิง้หนังสือตัวเองลงตระกร้า ไอ้ครัน
จะเก็บไว้ในตู้ท่ีบ้านก็ไม่เกิดโอกาส เพราะฉะนัน ้ aidip.com ก็จะได้สมาชิกนัก
เขียน 48 คน เข้ามาเป็ นสมาชิก มาทำา การตลาดอยู่ใน writerport ให้กลุ่มคนท่ี
เป็ น Niche market (กลุ่ ม เฉพาะ ) ได้ ซ้ือ ขายกั น ซ่ึง อาจจะได้ ร าคาดี ก ว่ า Best
seller ตามแผงอีกด้วย เพราะถือว่าเป็ น สินค้าท่ีหาไม่ได้ในท้องตลาด ไม่มีการ
เปรียบเทียบราคา

แล้วถ้ำขำยได้น้อยจะอยู่ได้อย่ำงไร
การขายสินค้าได้น้อยนัน ้ ถ้าเรามาวิเคราะห์ให้ดีเราจะได้หลักการแบบนี้ ..... ถ้า
เรามีสินค้า ร้อยอย่าง แล้วขายได้ 20 เปอร์เซนต์ แปลว่า ขายได้ 20 ชิน ้ ....แต่ถ้า
เราอยู่ ใ น Long tail เราจะมี สิ น ค้ า อยู่ หม่ ืน อย่ า ง แล้ ว ขายได้ (เอาแค่ ) 3
เปอร์เซนต์พอ แปลว่า ขายได้แล้ว 300 ชิน ้ ...... และยังมีโอกาสอยู่ได้เร่ ือยๆ
ขยันทำา ตลาดไป เสียต้นทุนน้อย มีคนเห็นทัว่โลก ไม่ต้องรีบร้อน รอโอกาส
ดีๆมาถึง
.....คงจะมีสักวันท่ีย่ิง
ใหญ่....

กลุ่มเป้ ำหมำยเป็ นใคร


ตามหลักทฤษฎี Long tail จะพบว่าเราจะมีกลุ่มคนจำา นวนหน่ึง ท่ีจะเข้ามาเป็ น
สมาชิก เรา ด้ วยงบท่ีถูก ท่ีสุด เพีย ง 200 บาทต่อปี แต่ เ ขาจะมีโ อกาสในการ
ทดลองตลาด ภายใต้เคร่ ืองมืออันชาญฉลาดของ aidip.com
Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

นอกจากนัน ้ aidip.com ยังวางกลุ่มเป้ าหมายไว้หลายระดับ เพราะเคร่ ืองมือท่ีเรา


เตรียมไว้มีหลายอย่า ง ตัง้แต่ งานเขียน งานข่า ว งานพูด งานร้อง งานถ่า ย
ภาพ ซ่ึงกลุ่มเป้ าหมายสมาชิก aidip.com ยังประกอบไปด้วย

• นักศึก ษาท่ีสนใจ และกำา ลังศึกษาสาขาท่ีเก่ียวข้อง ได้ลงผลงาน profile


ของตัวเอง
• นัก เขี ยน นัก พู ด นัก ร้อ ง ตากล้ อ ง อิ สระท่ีรัก และชอบในงานเหล่า นั น

ไม่จำากัดอายุ
• นักข่าวอิสระท่ีรักการทำา ข่าว ชอบยุ่งเร่ ืองชาวบ้าน ชอบเวทีวิจารณ์ ชอบ
งานมันๆ มาสร้าง Traffic ให้
• ศิลปิ นท่ีสร้างสรรผลงานในทุกสาขา เช่นงานหนังสัน ้ สามารถลงผลงาน
ตัวเองเพ่ ือหาโอกาสซ้ือขายได้
• อาจารย์ และผู้ท่ีเ ขียนตำา ราต่า งๆ รวมทัง้งานวิจัยท่ีทำา ออกมาเป็ น ผลิต
ภัณท์ พร้อมท่ีจะออกสู่ตลาด
• กลุ่มสมาคมและชมรมต่า งๆท่ีเกิดขึ้น มากมาย ทัง้แบบ profit และ non
profit
• ผู้ประกอบการ SME ท่ีมีธุรกิจดีๆ และต้องการนำาเสนอผลงานของตัวเอง
ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่
• นั ก ท่ อ งเท่ีย ว ผู้ ท ่ีช อบเดิ น ทาง และผู้ ท ่ีมี ป ระสบการณ์ ท่ีมี เ ร่ ือ งเล่ า
แปลกๆ รูปสวยๆ ท่ีน่าสนใจ
และยังมีกลุ่มเป้ าหมายอ่ ืนๆอีกมากมาย
สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวเน่ ืองได้ในหัวข้อ ท่ีมาของ
รายได้

ถ้ำทำำได้แบบนี ใ้ครๆเขำก็มีเวปไซร์ของตนเองอยู่แล้วนิ !
แต่อย่าลืมว่า การอยู่แบบโดดเด่ียว ไม่เกิดผลดีสำาหรับพวกคุณ คุณอาจจะสร้าง
เวปไซร์ของตนเองได้ แล้วนำาผลงานคุณลง แต่ใครจะเข้ามาดู คุณอาจจะบอก
ว่ามีสิ...แต่ก่ีคนละ (อาจจะมีแต่อาม่า อากง ปาป๊ า มาม๊า ท่บ
ี ้านมาช่ ืนชม ) แล้วได้
อะไร แล้วจะซ้ือขายอย่างไร ถ้าการตลาดคุณไม่กว้าง คุณไม่มีเครือข่ายท่ีดี
และเคร่ ืองมือคุณไม่ฉลาด ก็ไม่ต่างอะไรกับป่ าช้าท่ีฝังผลงานของคุณ .....รอวัน
เน่าเป่ ือย

ทำำไมถึงคิดว่ำ aidip.com จะมีคนสนใจ


เพราะเรามีแผนการตลาดท่ค ี ุณจับต้องได้จริงๆ เรามีเครือข่าย มีการร่วมด้วยช่วย
กันแบบจริงใจ ไม่มีหมกเม็ด เวปเพจเราง่า ย สนุก ในการใช้งาน มีสาระแบบ
สร้างสรร มีการซ้ือขายจริง ทำามากได้มาก สามารถสร้างรายรับเพ่ิมเติมได้ต่อ
เดือน ....... โดยไม่ต้องขายยาลดความอ้วน หรืออาหารเสริม ท่ีไม่มีคุณค่า.....

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ทำำไมถึงมั่นใจว่ำงำนเขียนจะเจริญเติบโต
ถ้าทำางานวิจัยแบบง่ายๆก็ดูจากการเจริญเติบโตของคนเขียนบล๊อก แต่งานเขียน
เหล่านัน้ ไม่สร้างรายได้ เพราะบล๊อกไม่มีเคร่ ืองมือซ้ือขาย ไม่มีบริการงานพิมพ์
เป็ นเล่ม ไม่มีฐานข้อมูลทางการตลาด แต่คนเหล่านัน ้ มีใจรักในการเขียน ไม่ใช่
ว่าเขาไม่อยากขาย แต่หาเคร่ ืองมือทางด้าน e-commerce ท่ีดีและทันสมัย ไม่ได้
aidip.com จึงมองว่าเป็ นช่องว่างท่ีใหญ่มาก สำาหรับการเจริญเติบโตทางด้านนี้

ทำำไมถึงมั่นใจว่ำจะมีคนนำำวีดีโอมำลงทีน่ี ซ่ึงคู่แข่งมีเยอะในท้องตลำด
เวปต่างประเทศไม่ต้องพูดถึง เพราะเป้ าประสงค์ต่างกัน แต่ถ้าสัญชาติไทยละก็
ปริมาณไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพเสมอไป เคร่ ืองมือท่ีครบพร้อมแผนการตลาดท่ี
ดีจะเป็ นคำาตอบได้ว่าทำาไมเราถึงมัน
่ ใจ สมมุติว่า ถ้าวันหน่ึงคุณร้องเพลงหรือคุณ
มีวีดีโอท่ีคุณถ่ายไว้ในงานสำา คัญเช่นงานเชียร์กีฬา งานรับปริญญา มีเพ่ ือนคุณ
เต็มไปหมด แล้วคุณต้องการท่ีจะส่งให้พวกเค้า เก็บ ไว้เ ป็ นท่ีร ะลึกก่อนจบการ
ศึ ก ษา หรื อ ก่ อ นจะจากกั น ไป คุ ณ ตั ด ต่ อ เอาไว้ เ รี ย บร้ อ ย เอาขึ้ น มาใส่ ใ น
aidip.com/video box ใครเข้ามาดูชอบใจ คุณก็สามารถขายของคุณได้ ส่วนการ
ผลิตเป็ น cd การจัดส่งและการเก็บเงิน เป็ นหน้าท่ีของเรา เปอร์เซ็นต์จะถูกจัด
แบ่งเข้าไปสู่ back account คุณทันที (ดูส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ในข้อผลประโยชน์)

สงสัยพวกนัน ้ จะดูฟรีมำกกว่ำจะทำำอย่ำงไร
เชิ ญ ตามสบาย เพราะข้ อ แรกงานสำา คั ญ รู ป สวยๆ ใครๆก็ อ ยากเก็ บ ไว้ โดย
เฉพาะฝี มือการถ่ายชัน ้ ยอดของคุณ
ส่วนข้อสอง ความคมชัดไม่ดีเท่าท่ีควรเพราะเม่ ือไหรท่ีมีคนสนใจ เราจะติดต่อ
กลับไปท่ีคุณทันทีเพ่ ือของรับ copy งานจริง (หรือคุณสามารถ upload มาท่ี host
ท่ีเราเตรียมไว้ให้) เพ่ ือเอามาทำา cd คุณภาพสูง แล้วส่งต่อให้ลก
ู ค้า
แล้วกำรตลำดในภำพรวมเป็ นอย่ำงไร
จากการสำารวจของนักการตลาด ท่ีเราเจาะลึกไปถึงกูรู นักวิชาการ และอาจารย์
จากหลายสถาบั น จะพบว่า มีก ารต่ ืน ตั ว และกำา ลั งเติบ โตทางด้ า นนี ส
้ ู ง มาก ท่ี
พร้อมจะเปล่ียนแปลงเป็ นระบบพลวัตของโลกธุรกิจ รวมทัง้องค์กรเอกชนระดับ
ข้ามชาติอย่าง Fuji Xerox ก็ได้ผลิตฮาร์ดแวร์ทางด้านงานพิมพ์ดิจิตอล ท่ีได้นำาเข้า
มาในตลาดไทยอย่างสมบูรณ์แบบเช่นกัน

ท่ม
ี ำของรำยรับจำก aidip.com
รายได้ ห ลั ก คือ จากค่ า โฆษณา จากการขายชิ น ้ งาน (รายรั บ แบ่ ง คนละคร่ึง กั บ
เจ้าของงาน) จากการ download
การนำาผลงานพิมพ์ลงบนสินค้า เช่น หนังสือพิมพ์เป็ นฮาร์ดก๊อปปี้ การรับทำา
และขาย Interactive magazine รูปภาพพิมพ์บนเส้ือ เพลงจัดทำาเป็ น CD album
และยังจัดส่งให้คนท่ีรัก หรือหนังสัน
้ จัดทำาเป็ น dvd พร้อมปก เป็ นต้น (สามารถ
อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ในข้อถัดไป)

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ส่วนรายได้รองคือ จากค่าสมัครสมาชิก และอ่ ืนๆท่ีเก่ียวเน่ ือง

aidip.com มีบริกำรหลำยอย่ำงแล้วบริหำรจัดกำรอย่ำงไร
จัดทำาเป็ นโครงสร้างพันธมิตร Thirst party เพราะไม่มีใครชำานาญในทุกอย่าง แต่
การทำา งานของ aidip.com นั น ้ เราต้ อ งการท่ีจ ะกระจายรายได้ และเราก็ ไ ม่ มี
นโยบายการลงทุ น ทางด้ า น Hardware หรื อ เคร่ ือ งจั ก รกลในการผลิ ต สิ น ค้ า
เพราะทุ ก วั น นี ม
้ ี บ ริ ษั ท ประเภท SME อยู่ ม ากมายท่ีรั บ ทำา ส่ิง เหล่ า นี ซ
้ ่ึง เรา
สามารถเลือกหาพันธมิตรในสินค้านัน ้ ๆท่ีลูกค้าสัง่ ได้มากกว่าสองถึงสามราย
ทำาให้เราไม่ห่วงเร่ ืองความล่าช้า และคุณภาพของสินค้า และไม่แบกรับต้นทุน
ในกรณีท่ีกำาลังการสัง่ซ้ือนัน ้ ลดลง

กลุ่มเป้ ำหมำยพันธมิตร Thirst party ของ aidip.com มีใครบ้ำง

ชิน้ งำนท่ีเรียกว่ำดิจิตอลมีอะไรบ้ำงละ
How to ต่างๆ เช่น การทำา อาหาร การทำา ขนม การเรียนการสอนภาษา การ
จั ด ดอกไม้ เป็ น ต้ น เพราะคนท่ีมี วิ ช าความรู้เ หล่ า นี เ้ ค้า สามารถท่ีจ ะซ้ือ พ้ืน ท่ี
เราเพ่ ือเก็บทัง้งานเขียน ทัง้วีดีโอ ทัง้รูปภาพ ต่างๆ เพ่ ือให้ผู้ท่ีสนใจได้เข้ามาซ้ือ
และสามารถ download ไปได้ โดยทางเราจะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กับเจ้าของผล
งานในทุก download

คุณบอกว่ำงำนดิจิตอลสำมำรถพิมพ์ลงบนส่ิงของก็ได้หรือ
ได้แน่นอน มันสามารถพิมพ์ได้ตัง้แต่เส้ือ ไปจนถึงของท่ีมีพ้ืนผิวแข็งทุกประเภท
aidip.com ได้เตรียมงานบริการเหล่านีไ้ว้ใ ห้คุณสัง ่ เป็ นของฝากและของขวัญให้
กับคนท่ค ี ุณรัก พร้อมทัง้การจัดส่งถึงท่ีเรียบร้อย และน่ีเป็ นอีกหน่ึงการบริการ
แบบเต็มรูปแบบของเรา .....แต่ยัง....มันยังไม่หมดแค่นัน ้ ......
เรามีไอเดียดีๆมาสร้างฐานลูกค้าให้คุณด้วย เร่ิมสมมุติว่า คุณเป็ น นัก ออกแบบ
ลายเส้ือยืด และคุณได้เปิ ด photo box upload ลายเส้ือยืดน่ารักๆมาเก็บไว้ใน
aidip.com มีคนผ่านมาเห็นแล้วสนใจอยากได้เส้ือลายน่ารักไปใส่ หรือไปให้
ของขวัญ เม่ ือลูกค้าสัง่ซ้ือ หน้าท่ีของเราก็คือ จัดการพิมพ์ผลงานคุณลงในเส้ือ
ให้กับลูกค้า จัดส่งให้ลูกค้าตามความต้องการ หลังจากนัน ้ aidip.com ก็จะจัด

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

ส่งรายได้ค่าลิขสิทธ์รูปของคุณ เข้า back account คุณทันที เห็นไหมว่า....เรา


ให้คุณมีโอกาสท่ีมากกว่า..... (ดูส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์ในข้อผลประโยชน์)

อืม..น่ำสนใจ...แต่อยำกได้รำยละเอียดโครงสร้ำงท่ม
ี ำของรำยได้
คุณสนใจแล้วใช่ไหม … ต่อจากนีไ้ปจะเป็ นรายละเอียดท่ีมาของรายได้ทัง้หมด

รั บ สมั ค รสมาชิ ก สามั ญ รายปี ตั ง้ เป้ าปี ละ 1,000 คน 1,000 คน x 200 บาท
ได้รบั เงิน 200,000 บาท
จะแปลงเป็ นหุ้ น สหกรณ์ ( หน่ ว ยละ 10 บาทต่ อ หุ้ น ) =
20,000 หุน ้

รับสมัครสมาชิกวิสามัญตลอดชีพ ตัง้เป้ าปี ละ 3,000 คน 3,000 คน x 100 บาท


ได้รบ
ั เงิน 300,000 บาท
จะแปลงเป็ นหุ้ น สหกรณ์ ( หน่ ว ยละ 20 บาทต่ อ หุ้ น ) =
15,000 หุน ้

รั บ สมั ค รสมาชิ ก กิ ติ ม าศั ก ดิ ต์ั ง้ เป้ าปี ละ 50-100 บริ ษั ท ๆละ 5,000-10,000
ได้รบั เงิน 500,000 บาท
จะแปลงเป็ นหุ้ น สหกรณ์ ( หน่ ว ยละ 100 บาทต่ อ หุ้ น ) =
5,000 หุน ้
การตัง้เป้ าสมาชิกนี เ้ป็ นการคาดการขัน ้ ต่ำาสุดเท่านัน

นอกจากนัน ้ ก็เป็ นงานรับบริการ รับทำาสินค้า และขายหนังสือ ตัง้เป้ าไว้ปี


ละ 5,000,000 บาท
รายได้ทัง้หมดก่อนหักค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต้องควบคุมไม่
ให้เกิน 30 เปอร์เซ็นต์

สรุ ป รำยรั บ ต่ อ ปี (ก่ อ นหั ก ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย) =


6,000,000 บาท

(หกล้านบาทถ้วน)

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549
โครงการ ai digital publishing
ภายใต้ลิขสิทธ์ของ บริษัท มักอาย มีเดีย จำากัด

Writing Reading > book / magazine, Speaking Singing > stories / music, Shooting Playing > photo / video, Selling Buying > digital stuff
แผนธุรกิจนีข้อสงวนลิขสิทธิต์ามพระราชบัญญัติทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา พ.ศ.2549