You are on page 1of 2

Za izradu diplomskog rada na temu Ukljuivanje djece s Down sindromom u redovni sustav

predkolskog odgoja i obrazovanja, iz kolegija Inkluzivna pedagogija, pri Uiteljskom


fakultetu u Petrinji, potrebno je provesti empirijsko ispitivanje. Cilj ispitivanje je saznati
miljenja i ispitati stavove odgajatelja o inkluziji djece s Down sindromom. Molim Vas da
odvojite vremena i ispunite upitnik, ne izostavljajui odgovore. Upitnik je anoniman.
Zahvaljujem na suradnji.

1.) Koliko dugo radite u vrtiu:


a. 0-10 godina
b. 11-20 godina
c. 21-30 godina
d. vie od 30 godina

2.) Zaokruite broj pored svake tvrdnje koja najbolje opisuje va stav o inkluziji djece s
Downovim sindromom u predkolske ustanove.
U potpunosti
se slaem

Djelomino se
slaem
Niti se slaem
niti se ne

Djelomino se
ne slaem
Uope se ne
slaem
1.Smatram da je djecu s Down sindromom poeljno
ukljuiti u redovni sustav odgoja i obrazovanja.
2.Dovoljno sam educiran/a za rad s djecom s Down
sindromom
3.Spremna sam na daljnju edukaciju o djeci s
posebnim potrebama, pa tako i djeci s Down
sindromom
4. Spremna sam suraivati sa strunom slubom za
to bolji razvoj djeteta s Down sindromom.
5.Spremna sam osigurati roditeljima dovoljno
informacija o posebnostima njihova djeteta.

3.) Jeste li imali priliku raditi s djetetom s Down sindromom u svojoj skupini?

DA

NE

Ako je odgovor DA
4.) Zaokruite broj pored svake tvrdnje koja najbolje opisuje vae iskustvo u radu s
djecom s Down sindromom.

Uope se ne
slaem

Djelomino se
ne slaem

Niti se slaem
niti se ne

Djelomino se
slaem

U potpunosti
se slaem

1. Dijete s Down sindromom razvilo je dobru


socijalizaciju s drugom djecom.
2. Ukljuenost djeteta s Down sindromom u
skupinu, pomoglo je drugoj djeci da postanu
tolerantnija.
3.Druga djeca pomagala su djetetu s Down
sindromom kada bi to bilo potrebno.
4. Razvila sam kvalitetnu komunikaciju s
roditeljima za to uspjeniji razvoj djeteta s Down
sindromom.
5.Razvila sam kvalitetnu komunikaciju sa
strunim timom te smo puno radili na
osmiljavanju zadataka i postupaka za to
uspjeniji razvoj djeteta s Down sindromom.
6. Dijete s Down sindromom uspjeno je
integrirano u skupinu.