You are on page 1of 5

Kemudahan dan perkhidmatan awam

1)Pelbagai kemudahan dan perkhidmatan awam disediakan untuk kepentingan orang ramai.
2)Kemudahan dan perkhidmatan disediakan oleh kerajaan dan pihak swasta
3)Terdapat beberapa jenis kemudahan dan perkhidmatan seperti :
a)Kemudahan asas:Bekalan air ,elektrik telefon
b)Kemudahan awam:Tandas,perhentian bas,pasar
c)Perkhidmatan awam:Pengangkutan ,kesihatan ,keselamatan ,telekomunikasi
4)kemudahan dan perkhidmatan awam lebih banyak dan lengkap di kawasan Bandar berbanding di
kawasan luar bandar.

Latihan Unit 15

Berdasarkanpetalakardiatas,jawabsoalanyangberikut.
(a)Senaraikanjenisperkhidmatankeselamatandanjenis kemudahanberibadat.
_________________________________________________________________
(b)FarahJuliatinggaldiJalanHijau9.FarahJuliahendakpergikesekolah.Apakahjenis
perkhidmatanawamyangadadisepanjangperjalanannyakesekolah?
__________________________________________________________________

Latihan Unit 15

Berdasarkanpetalakardiatas,jawabsoalanyangberikut.
(a)Senaraikanjenisperkhidmatankeselamatandanjenis kemudahanberibadat.
_________________________________________________________________
(b)FarahJuliatinggaldiJalanHijau9.FarahJuliahendakpergikesekolah.Apakahjenisperkhidmatanawam
yangadadisepanjangperjalanannyakesekolah?

__________________________________________________________________

Latihan Unit 15

Berdasarkanpetalakardiatas,jawabsoalanyangberikut.
(a)Senaraikanjenisperkhidmatankeselamatandanjenis kemudahanberibadat.
___________________________________________________________________________

(b)FarahJuliatinggaldiJalanHijau9.FarahJuliahendakpergikesekolah.Apakahjenisperkhidmatan
awamyangadadisepanjangperjalanannyakesekolah?
___________________________________________________________________________