You are on page 1of 4

Proposta de l'Alcoi que volem

Mesures per a governar

Benestar Social
-

Creació de l’Observatori de Benestar Social, dins l’àrea de Benestar Social, com a
instrument per conèixer la nostra realitat (recull de dades, estadístiques, etc.),
aportar solucions i fer un seguiment de les accions correctives.

-

Aplicació del Pla Integral d’Accesibilitat (ja aprovat al Pressupostos participatius)

-

Pla per combatre la pobresa energètica. Negociació amb les companyies
energètiques per pal·liar les necessitats de les famílies.

-

Atenció especial a les carències alimentàries de la població escolar. Reforçar els
menjadors escolars (desdejunis i berenars)

-

Creació d’una empresa social de redistribució de recursos: gestió de l’Ecoparc,
excedents de salons de banquets, restaurants i supermercats, etc. Repartiment de
treballs esporàdics i temporals.

-

Creació d’una ajuda econòmica municipal per a famílies sense ingressos (Renda
Bàsica Garantitzada). Ampliació de les quanties en les ajudes complementaries a les
famílies amb dificultats econòmiques. Rebaixar el sostre dels límits econòmics per
poder accedir a les bonificacions. I assegurar la periodicitat del pagament.

-

Prestació de serveis sanitaris a totes les persones independentment del seu estatus
administratiu.

Habitatge
-

Crear una comissió mixta sobre habitatge amb entitats bancàries, membres de la
PAH, grups municipals, membres dels Col·legis d’Advocats, etc.

-

Clàusules sobre habitatge amb els bancs que vulguen treballar amb l’Ajuntament.

-

Treballar amb entitats bancàries que no executen desnonaments.

-

Assegurar la reubicació de les famílies desnonades (creació d’un protocol
d’actuació)

Promoció econòmica
-

Dinamització de l’ADL, dotant-la de més recursos econòmics i tècnics municipals,
amb perfils per impulsar l’economia social i l’economia cooperativa.

-

Foment de l’ocupació en treballs al medi ambient, cura de les persones depenents i
atenció a les persones desafavorides, i rehabilitació d’habitatge, a través d’una
Empresa pública municipal (amb tècnics de l’ADL, Benestar social, Media
Ambient, Habiatge)

Participació
-

Aplicació del nou Reglament de Participació: Creació del Consell de Ciutat com a
màxim òrgan de la participació a la ciutat. Conformat per 11 Consells Sectorial (5 ja
existents).

-

Consolidació i ampliació de la partida dels pressupostos participatius.

-

Destinar un percentatge de la despesa comú de cada Departament (amb consell
sectorial) a un procés de pressupostos participatius propi.

-

Promoure consultes ciutadanes directes sobre diferents decisions estratègiques.

Administració Pública
-

Remunicipalització dels serveis de :
Neteja viària i Recollida i transport de residus sòlids urbans
Servei d’aigües (començar a preparar-ho per al 2020)
Transport urbà (començar a preparar-ho per al 2020 )

-

Seguiment, control i fiscalització dels serveis públics privatitzats.

-

Espai Gestiona: una Oficina física i virtual que serà l’única que haurà de visitar la
persona que necessite fer qualsevol gestió amb l’Ajuntament.

-

Creació de Cartes de Serveis (protocols d’actuació i eficiència) per als diferents
departaments, que estableixen un compromisos d’eficiència i agilitat entre
l’administració i la ciutadania

-

Aplicació de les 35h per als treballadors municipals.

-

Aplicació d’una nova política de personal amb la participació directa dels
treballadors.

-

Portal de Transparència de cada Departament, amb la publicació de les tasques
desenvolupades i publicació de l’Agenda dels regidors a la pàgina web

-

Fer públics els criteris de contractació del càrrecs de lliure designació assignats pel
Govern.

-

Evitar al màxim l’externalització dels treballs propis de cada departament.

-

Clàusules contra la precarietat laboral en els contractes amb empreses que treballen
amb l’Ajuntament.

-

No subvencionar ni col·laborar amb cap associació, entitat, empresa o organisme
que discrimine a les persones per raó de sexe, gènere o orientació sexual.

Urbanisme
-

Adequar la normativa urbana del Centre Històric, redactant una ordenança
municipal que facilite l’activitat econòmica.

-

Revisió del nou document del PGOU i aplicació dels criteris bàsics de l’urbanisme
ecològic: compacitat, eficiència, funcionalitat, etc.

-

Especial protecció de la Zona de La Canal: en cap cas es podrà destinar el sòl a
qualsevol activitat no agrícola o forestal. No serà possible la requalificació del sòl a
industrial o terciari.

-

Desenvolupar una alternativa de sòl industrial en l’Àrea Sud d’Alcoi i/o en la
partida de Pagos.

-

La Rosaleda: compliment de la sentència i redacció d’un nou projecte consensuat
ambs les veïnes i el col·lectiu ecologista.

Medi Ambient
-

Conservar i millorar el patrimoni cultural i ambiental del Paratge Natural Municipal
del Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons: rehabilitació del Mas i Molins de Dalt
i de Baix del Racó de Bonaventura, per destinar-los a usos vinculats amb
l’etnografia.

-

Establir polítiques per a la recuperació dels espais agrícoles abandonats o en desús:
foment del Banc de Terres, habilitació d’horts socials periurbans, creació i
potenciació d’un Mercat Agroecològic.

-

Recuperar la Gerència de Medi Ambient, com ens transversal de la gestió
mediambiental municipal.

Esport i Cultura
-

Recuperar el Centre d’Esport com a Organisme Autònom.

-

Configurar un nou organigrama del Centre d’Esports i crear un plaça de Tècnic
municipal esportiu (mínim una).

-

Aplicació de la Llei de Memòria Històrica.

-

Alcoi Fàbrica de Cultura: Crear una comissió del foment del sector cultural, per
impulsar la Cultura com a sector socoeconòmic (formació, ocupació, coordinació de
la difusió, etc).

Cooperació i Solidaritat Internacional
- Destinar el 0.7% a cooperació internacional

Educació
-

Dinamització del Consell Escolar Municipal, per constituir-lo com una vertadera
figura interlocutora amb les institucions públiques.

-

Creació d’un banc de llibres

-

Exigir al nou Govern de la Generalitat la inversió en les dotacions necessàries en
l’ensenyament públic (I.E.S Andreu Sempere, etc.)

Política Lingüística
-

Estricta aplicació del Reglament municipal de Política Lingüística.