You are on page 1of 2
MINISTERULFINANTELOR Pusce «= @& AANA ia Nationala saonamera Agentia Nafionala de srr eRe Administrare Fiscal St; Roma, 7, str 1, Bares Directia Generala Regionala a malt $1@minante.com Finanjelor Publice - Bucuresti Numar de inregistrare operator de date Administratia Sector 1 a Finantelor Publice ou caracter personal ANSPDCP; 20494 Setviciul Colectare si executare silita persoane fizice Dosar de executare nr. 1460925400248/2014 Nr. 3261256 din 12.05.2015 ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE Anul 2015 luna Mai ziua 15 in temeiul art,_162 alin. (2) din Ordonanta Guvernuiui nr. 92/2003 privind Codul de proceduri fiscali, republicat’, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 28, luna Mai, orele 12, anul 2015, in localitatea Bucuresti, str. Dimitrie Gerota, nr.13, sector 2, se vor vinde prin licitatie publica (licitatia a I-a) urmitoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului VOICULESCU DAN cu domiciliul fiscal in localitatea Bucuresti, sos. Pavel Dimitrieviei Kiseleff, nr. 22, ap. 6, et. 2, sector 1. Denumire bun imobil Pret de evaluare Pret pornire (ara TVA) licitatia a -a (lei) (fara TVA) (lei) Apattament compus din 4 camere si dependiente, in| 1.410.000 1.410.000 suprafata utila de 206,50 mp, suprafata totala de 224 mp, situat in sos. P.D, Kiseleff, nr. 22, ap. 6, et.2, sector L, Bucuresti, edificat in anul 1961. *) cota de taxa pe voloarea adiugaté aplicabila pentru vanzarea bunului imobil axabila in conformitate cu prevederile Legii_nr. 5371/2003 privind Codul fiscal, ca modificarile si completirile ulterioare - este seutit de TVA. Invitim pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabiliti pentru vanzare. Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati s4 prezinte, pnd la termenul de vanzare sau, in cazul vanzirii prin licitatie un plic sigilat, pana in ziua de 27.05.2015, ora 13.00, la sediul Administratiei Sector 1 a Finantelor Publice din str. Roma, nr. 7, sector 1, et. 1, camera 14, care sa cuprinda urmatoarele documente : + dovada plitii taxei de participare, reprezentind 10% din pretul de pomire a licitafiei in contul nr. RO89TREZ7015067XXX014509, beneficiar Administratia Sector 1 a Finantelor Publice, cod fiscal 4316686, deschis la Trezoreria Statului Sector 1. Plata taxei se efectueaza numai prin ordin de plata la banca in contul mentionat, iar contul curent al Trezoreriei Sector 1 trebuie debitat pana in ziua de 28.05.2015. = procura speciala pentru licitatia din data de 28.05.2015 in cazul persoanelor fizice care isi desemneaza un imputernicit persoana fizica sau juridica, pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii de plata restante, urménd sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop. Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la numarul de telefon 021/2306896. Data afigarii : 15.05.2015 de executare Sef Servifit Executor-fiscal Magdalena CONE Aurelia postole vA i