You are on page 1of 7

Primeri za vežbanje

I Trgovinsko preduzeće „X“ imalo je na dan 01.07.2013. godine sledeće stanje sredstava i izvora
sredstava:
Osnovna sredstva 800.000, Ispravka vrednosti osnovnih sredstava 200.000, Dobavljači 50.000, Sitan
inventar u upotrebi 35.000, Obaveze za zarade 70.000, Menična potraživanja 12.000, Ispravka
vrednosti sitnog inventara u upotrebi 5.000, Akcijski kapital po osnovu običnih akcija 500.000,
Razgraničenje troškova reklame 24.000 (unapred plaćeni troškovi reklame za 6 meseci), Roba
200.000, Razlika u ceni robe 40.000, Kupci-poverioci 7.000, Ispravka vrednosti meničnih
potraživanja 2.000, Dugoročni krediti 250.000, Menične obaveze 46.000, Dobavljači-dužnici 11.000,
Kupci 29.000, Ispravka vrednosti meničnih obaveza 6.000, Neuplaćeni upisani kapital 200.000, Ažio
187.000, Tekući račun 60.000, Razgraničenje troškova kamate 20.000 (obračunate kamate na
dugoročne kredite).
Na osnovu datog stanja otvoriti dnevnik i glavnu knjigu i proknjižiti nastale poslovne promene u
tekućem mesecu:
1. Obračunati i proknjižiti troškove reklame koji se odnose na tekući obračunski period.
2. Dospelo menično potraživanje naplaćeno je preko tekućeg računa.
3. Obračunati godišnji trošak amortizacije primenom metode geometrijske degresije ukoliko se
koristi stopa otpisa koja je 3 puta veća od linearne stope otpisa. Procenjeni korisni vek trajanja
osnovnog sredstva je 20 godina. Proknjižiti odgovarajući deo godišnjeg troška imajući u vidu
naznačenu dužinu obračunskog perioda.
4. Dospele menične obaveze isplaćene su sa tekućeg računa.
5. Popisom je utvrđen manjak robe u vrednosti od 10.000. Manjak pada na teret odgovornog lica.
6. Sa tekućeg računa isplaćeno je 10.000 na ime dela kamata na dugoročne kredite.
7. Prodat je deo zaliha robe čija je prodajna vrednost 60.000 i to: 20.000 je plaćeno bezgotovinski, a
40.000 na kredit.
8. Kupcima je naknadno odobren rabat od 2%. Odgovorno lice je uplatilo manjak preko tekućeg
računa.
9. Dobaljač nam je naknadno odobrio bonifikaciju u iznosu od 5.000 za isporučenu robu.
10. Izvršeno je smanjenje prodajnih cena svih vrsta roba za 10%.
11. Poslovna banka nas obaveštava da nam je odobrila dugoročni kredit za osnovna sredstva u izosu
od 1.000.000.

000 40.000 3.000 200.000 2.000 924.000 300. Menične obaveze 46.000 12.000 200. Akcijski kapit.000 924. Neuplaćeni upisani kapital 200. Ažio 187.000 6. Dobavljači-dužnici 11.000 24. IV Meničnih obaveza 6.000 7.000 5.Tekući račun 60.000 10. po osnovu OA 500.000 10.000 4.00 0 5. IV Meničnih potraživanja 2. Menična potraživanja 12.000 200. Sitan inventar u upotrebi 35.Razgraničenje troškova kamate 20.Bilans stanja Aktiva 1. Kupci-poverioci 7.Razgraničenje troškova reklame 24.000 600.000 12.000 11. Dobavljači 50.000 924.000 7. Roba 200.000 40. Razlika u ceni robe 40.000 4. IVOS 200.000 2.00 0 za otvaranje računa aktive Psa) Račun otvaranja Neuplaćeni upisani kapital 13 14 924.000 9. Dnevnik glavne knjige Iznos Rbr Ps) Opis Osnovna sredstva Sitan inventar u upotrebi Roba Dobavljači-dužnici Menična potraživanja Kupci Tekući račun Razgraničenje troškova reklame Pozi v 1 2 3 4 5 6 7 8 IVOS IV Sitnog inventara u upotrebi Razlika u ceni robe IV Meničnih potraživanja 9 10 11 12 Račun otvaranja 13 Potražu Duguje je 800.000 10.000 .000 29.000 160. Osnovna sredstva 800.000 9.000 60.000 Pasiva 1.000 6.000 Napomena: Na kolokvijumu nije neophodno prilikom sastavljanja početnog bilansa poštovati princip rastuće likvidnosti i dospelosti. Dugoročni krediti 250.000 2.000 8.000 35.000 8.Kupci 29. Napomena: Na kolokvijumu je neophodno voditi i glavnu knjigu i dnevnik (u ovom primeru radimo samo hronološku evidenciju).000 11.000 5. IV Sitnog inventara u upotrebi 5.000 3.000 30. Obaveze za zarade 70.

000 19 4 11.000 2.000 24 4.000 50.000 7.000 7.000 Akcijski kapital po osnovu OA 16 Ažio 17 Dugoročni krediti Menične obaveze Dobavljači Kupci-poverioci Obaveze za zarade Razgraničenje troškova kamate 18 19 20 21 22 500.000 .00 0 187.00 0 46.IV Meničnih obaveza 15 6.000 2.000 28 29 10.000 za prodajnu vrednost manjka robe 5a) Nabavna vrenost prodate robe Razlika u ceni robe Roba za nabavnu vrednost manjka robe 10.500 19 7 46.000 70.000 30 11 3 8.000 za dospele kamate na menice 3) Troškovi amortizacije IVOS 7.000 za dospele kamate na menice 5) Ostala potraživanja Prihodi od prodaje robe 10.000 23 20.000 12.000 za zaključenje računa kupci-poverioci 0a) Dobavljači Dobavljači-dužnici 11.000 27 15 6.000 za mesečne troškove reklame 2) Tekući račun Menična potraživanja 7 5 12.000 po izvodu banke 4a) Finansijski rashodi IV Meničnih obaveza 6.00 0 250.000 26 9 7.000 za zaključenje računa dobavljačidužnici 1) Troškovi proizvodnih usluga Razgraničenje troškova reklame 8 4.000 po izvodu banke 2a) IV Meničnih potraživanja Finansijski prihodi 12 25 2.000 za otvaranje računa pasive 0) Kupci-poverioci Kupci 20 6 7.500 za obračunate troškove amortizacije 4) Menične obaveze Tekući račun 46.

000 19 11 5.000 po fakturi i izvodu banke 7a) Nabavna vrenost prodate robe Razlika u ceni robe Roba 60.15 x (800.000 po izvodu banke 7) Kupci Tekući račun Prihodi od prodaje robe 60.000) = 90.000 12.000 29 6 800 7 28 10.000 – 200.000 korak 3) Utvrđujemo mesečni trošak amortizacije mesečni troškovi amortizacije = 90.000 po izvodu banke 9) Dobavljači Razlika u ceni robe za odobrenu bonifikaciju od dobavljača 10) Razlika u ceni robe Roba za smanjenje prodajnih cena robe 11) Ne kjniži se Objašnjenje nekih promena: Promena 3: korak 1) Utvrđujemo stopu otpisa linearna stopa otpisa = 100/n = 100/20 = 5% stopa otpisa = 3 x 5% = 15% korak 2) Utvrđujemo godišnje troškove amortizacije godišnji troškovi amortizacije = 0.000 20.000 11 3 13.000 13.000 30 11 3 48.000 prema otpremnici 8) Prihodi od prodaje robe Kupci 800 za odobren rabat kupcima 8a) Tekući račun Ostala potraživanja 10.000/12 5.6) Razgraničenje troškova kamate Tekući račun 23 7 10.000 6 7 29 40.000 .000 10.

000 = 10.000 : X X = 2.000 = 60. skidamo iznos od 10.000 sa računa Razgraničenja i naravno sa tekućeg računa. 190.000 (srazmeran deo razlike u ceni) 60.000 (stvarna nabavna vrednost manjka) Promena 6: Obračunate. a neplaćene kamate na dugoročne kredite nalaze se na računu Razgraničenje troškova kamate. U drugom stavu moramo da utvrdimo srazmeran deo razlike u ceni da bismo utrdili nabavnu vrednost prodate robe: 200.000 (srazmeran deo razlike u ceni) 10.2. pre toga. Promena 7: Da bismo obračunali i proknjižili nabavnu vrednost prodate robe (u drugom stavu za knjiženje) moramo. Što znači da je prodajna vrednost robe smanjena . naknadno odobren rabat ili bonifikacija – koje dobavljač nama odobrava – knjiže se na strani potražuje računa Nabavna vrednost prodate robe i naravno na strani duguje računa Dobavljači.000 (stvarna nabavna vrednost prodate robe) Promena 9: Kada se roba vodi po prodajnoj vrednosti.000 : X X = 12.000 : 38.000 (prodajna vrednost prodate robe) . naknadno odobren rabat ili bonifikacija – koje dobavljač nama odobrava – knjiže se na strani potražuje računa Razlika u ceni robe i naravno na strani duguje računa Dobavljači Kada se roba vodi po nabavnoj vrednosti.000. Manjak robe se knjiži kao prodaja odgovornom licu – samim tim mora se knjižiti u dva stava.000 : 40. Sada kada plaćamo deo kamata na dugoročne kredite.000 (srazmeran deo razlike u ceni) = 8. Promena 10: Iznos sniženja se utvrđuje kada se dati procenat primeni na saldo na računu Roba. da utvrdimo srazmeran deo razlike u ceni.000 (srazmeran deo razlike u ceni) = 48.12. Pre ove promene saldo na računu Roba iznosi 130. kao što je slučaj u ovom primeru.= 7.500 Promena 5: U petoj promeni knjižimo manjak robe.000 (prodajna vrednost manjka) .

II Primer broj 9 – I deo – Za samostalan rad (zbirka.000 (0.800 Iznos Rbr 1) Pozi v 8 Opis Roba na putu Dobavljači Duguje 320.800 320. Roba „A“ ps) 300kg x 500 = 150.46 4 6. samo ćemo proknjižiti promene kroz dnevnik.000).800 10.000 Potražu je 320. fakturi i izvodu banke 3) 342.200 za odobren količinski rabat 4) Dobavljači 6 Tekući račun Finansijski prihodi po izvodu banke Objašnjenje promena: Promena 2: 4 10 316.800 310.000 Roba „B“ 1) 600kg x 218 = 130.00 0 6 po fakturi 2) Roba 2 Roba na putu Tekući račun Dobavljači 8 4 6 Dobavljači Nabavna vrednost prodate robe 6 prema prijemnici.000 i smanjuje se razlika u ceni pa račun Razlika u ceni robe duguje 13.200 9 3. 70) Napomena: Nećemo sastavljati početni bilans.za 13.000.000 1) 400kg x 530 = 212.336 .00 0 12.000 3. Za taj iznos se smanjuje prodajna vrenost robe pa račun Roba potražuje 13. str.1 x 130.

800 12. nabavnu vrednost prodate robe utvrđujemo primenom FIFO metode.000 = 0. Promena 4: Kasa skonto koji je iskorišćen obračunavamo tako što procenat kasa skonta primenimo na obavezu prema dobavljačima: kasa skonto = 0.000 1.04 Troškovi prevoza po 1 kg = 10.02 x (320. U drugom stavu.000 = 10 Promena 3: Rekli smo da kada se roba vodi po nabavnoj vrednosti (što je u ovom primeru slučaj) – naknadno odobren rabat ili bonifikacija se knjže tako što duguje račun Dobavljači.000.000. a potražuje Roba 100.000/1. Pretpostavljamo da 200kg robe „A“ potiče iz prve nabavke pa zato 200kg množimo sa cenom iz prve nabavke – 200kg x 500 = 100. prevoz a po 1kg 10 10 Troškovi prevoza SZTN 4.800 Trošk.000 10. Da se roba vodila po prodajnoj vrednosti onda ne bismo koristili FIFO.000.000 600kg 200 120.000 10.04 Troškovi osiguranja 8.800 SZTN po 1kg 30 18 SNC SNV 530 212. pošto se roba vodi po nabavnoj vrednosti.800/320.Kalkulacija nabavne vrednosti (pojedinačna i zbirna) Vrsta robe „A“ „B“ Količina SFC SFV 400kg 500 200. a potražuju Prihodi od prodaje robe 150.000.200) = 0.800 22.000 12.000 218 130. već bismo do Nabavne vrednosti prodate robe došli izračunavanjem srazmernog dela razlike u ceni robe koji bismo zatim oduzeli od prodajne vrednosti prodate robe. Knjižili bismo tako što duguje račun Nabavna vrednost prodate robe 100.000 dinara (preduzeće primenjuje FIFO metod).04 0.02 x 316.800 Troškovi osiguranja po 1 din FV = 12. Promenu bismo proknjižili u dva stava: U prvom bismo knjižili da duguju Kupci.800 342. osiguranja po 1din FV 0. Dakle nabavna vrednost prodate robe je 100.000 4. .336 Napomena: Mogli bismo da dodamo još jednu promenu koja bi glasila – Prodato je 200kg robe „A“ na kredit za 150.000 – 3. LIFO ili metod srednje cene.000 6.000 Trošk. a potražuje Nabavna vrednost prodate robe.000.800 = 6.000kg 320.