You are on page 1of 9

Anexa 1

Tabelul 1
FIȘA DE AUTOEVALUARE GENERALĂ
(se completează de către prestator)

Nr.
d/o
1.1
1.2
1.3

Criterii de corespundere

Beneficiarul dispune de planul individual de
asistență elaborat conform standardelor minime
de calitate specifice serviciului.
Personalul angajat are studii, calificări necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
conform fișei postului.
Beneficiarii sunt informați cu privire la motivul
și condițiile plasamentului conform standardelor
minime de calitate specifice Serviciului.

Aprecierea corespunderii
(în puncte)
3
v

2

1

N/A

Comentariu

0

v
v

Total
Posibile
Acumulate
Sursa: Instrumentele de acreditare pentru autoevaluarea prestatorilor de servicii sociale, elaborate și aprobate de CNAPSS și MMPSF
Exemplu: Prestatorul se autoapreciază cu 3 puncte pentru criteriul 1.1, în cazul în care beneficiarul dispune de PIA , elaborat de managerul de
caz, cu implicarea beneficiarului, familiei, specialiștilor. PIA reflectă obiectivele ce trebuie atinse, ac țiunile întreprinse, timpul și responsabilii pentru
activitățile respective.
Exemplu: Prestatorul de servicii se autoapreciază cu 2 puncte pentru criteriul 1.2 , atunci când unii angajați nu corespund în totalitate
nivelului calificării tipului de serviciu prestat, adică nu au studiile respective și competențele conform standardelor din domeniu.
Exemplu: Prestatorul de servicii se autoapreciază cu 1 punct pentru criteriul 1.3 , deoarece beneficiarii nu sunt bine informați despre motivul
și condițiile plasamentului.
78

Criterii de corespundere Act normativ aplicabil Aprecierea corespunderii (în puncte) Comentariu d/o 3 1. Exemplu: Prestatorul se autoapreciază cu 0 puncte pentru criteriul 1. Total puncte v Posibile Acumulate Sursa: Instrumentele de acreditare pentru autoevaluarea prestatorilor de servicii sociale.Tabelul 2 FIȘA DE AUTOEVALUARE SPECIFICĂ (ex. experiență profesională de minim 5 ani și își îndeplinește responsabilităţile stabilite în fişa postului.2 Prestatorul desfășoară activitatea de informare si promovare a Serviciului APP.2. 45 v HG 1479 p. elaborate și aprobate de CNAPSS și MMPSF Exemplu: Prestatorul se autoapreciază cu 3 puncte pentru criteriul 1. în cazul în care managerul are studii superioare. Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă) (se completează de către prestator) Nr. 6 1. 2 1 0 HG 1361 p.1. 5. pliante plasate în locurile publice.1 Serviciul este gestionat de manager cu studii superioare şi experienţă profesională de minim 5 ani în domeniu. afișe. nici de materiale informative: broșuri informaționale. 79 . când nu dispune nici de Plan de dezvoltare al serviciului.

g) transport zilnic. 824 din 04. a) găzduire. c) suport pentru incluziune educațională. alimentare. e) orientare profesională Centrul de plasament temporar Hotărîrea Guvernului nr. f) orientare profesională. . de comunicare și comportament. care. b) servicii de recuperare/reabilitare.1018 din pentru copii 13.Anexa 2 Tabelul 3 Lista serviciilor sociale care activează în baza standardelor minime de calitate aprobate pînă la 01. comunității. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru copii cu dizabilități se află în proces de promovare.2004 cu privire la în situație de risc aprobarea Regulamentului-cadru al Centrului de plasament temporar al copilului. h) servicii de recuperare la domiciliu (după caz). mintal/de intelect. 2.09. b) suport pentru incluziune educațională. educarea și socializarea copilului din Centrul de plasament temporar . Copii separați de mediul familial 80 . a) Copii cu dizabilități de la naştere pînă la 18 ani. Denumirea serviciului Centrul de zi pentru copii cu dizabilități Cadrul normativ Definirea serviciului social Beneficiari Serviciu sociale acordate Hotărîrea Guvernului nr. psihic și de comportament are nevoie de îngrijire și suport special din partea familiei. Hotărîrea Guvernului nr.2006 privind aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea. a) servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive. Centrul de plasament temporar pentru copii în situații de risc reprezintă o instituție publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii în regim de plasament temporar copiilor în scopul (re)integrării sociale și familiale a acestora.2015 Nr/ ord 1. c) consilierea membrilor familiei/ a îngrijitorilor. b) părintele/ reprezentantul legal al copilului în cazurile în care este necesară reprezentarea legală a intereselor copilului. vedere).04. de comunicare și comportament.01. 450 din 28. Centrul de zi pentru copii cu dizabilități reprezintă o instituție publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii în regim de zi pentru recuperarea/ reabilitarea copiilor în vederea (re)integrării sociale. e) alimentare. b) servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive.07. precum și în scopul prevenirii separării copiilor de mediul familial și excluziunii sociale. d) activități de petrecere a timpului liber. din cauza limitărilor de ordin senzorial (auz. fizic/locomotor. întreținere. d) consilierea membrilor familiei/îngrijitori.2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate in centrele de zi pentru copii cu dizabilități.

a) Persoane victime ale violenței în familie. comunității. 129 din 22. e) consilierea membrilor familiei.2010cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenței în familie Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilități reprezintă o instituție publică sau privată de asistenţă socială care prestează servicii în regim de plasament temporar copiilor în scopul recuperării. Centru de zi pentru persoane în etate Hotărîrea Guvernului № 569 din 29. întreținere. b) consiliere. 1200 din 23. h) activități de grup. asistenţă victimelor violenței în familie. d) suport pentru incluziune educațională. Copii cu dizabilități de la naştere pînă la 18 ani. alimentare. e) educație non-formală în vederea asimilării cunoștințelor și 81 . g) orientare profesională. fizic/locomotor. Centrul de plasament temporar Hotărîrea Guvernului № 823 din pentru copii cu dizabilităț04. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru copii cu dizabilități se află în proces de promovare. c) servicii de recuperare/reabilitare. protecție și plasament temporar victimelor violenței în familie. c) art terapie. recuperare. a) primire. k) transport zilnic.2010 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate victimelor violenței în familie și Hotărîrea Guvernului nr. b) igienă personală. a) informare. de comunicare și comportament.2008 i privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale prestate în centrele de plasament pentru copii cu dizabilități. b) Copiii (numai dacă sunt însoțiți de către părinte sau reprezentantul lor legal). j) asistenţă medicală. mintal/de intelect. bărbați și cuplul mamă-copil/copii.12.07. e) consilierea membrilor familiei/ a îngrijitorilor. 4. Centru de reabilitare pentru victimele violenței în familie Hotărîrea Guvernului nr. g) meloterapie. reabilitare și (re)integrare familială și comunitară. psihic și de comportament are nevoie de îngrijire și suport special din partea familiei. d) terapie ocupațională. f) activități de petrecere a timpului liber.02. d) suport informațional pentru găsirea unei locuințe. b) servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive. din cauza limitărilor de ordin senzorial (auz. vedere). constituit din femei. psihologică și medicală de urgenta. f) kinetoterapie. care.07. Centrul este o instituție publică sau privată în cadrul căreia sunt prestate servicii sociale în regim de zi pentru îngrijire. tatăcopil/copii. h) servicii de recuperare la domiciliu (după caz). c) asistenţă juridică.3.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de zi pentru persoane vîrstnice și a standardelor minime de calitate 5. i) ludoterapie. socială. Centrul urmează a fi specializat după criteriul de sex al beneficiarilor (centre de reabilitare a femeilor victime a) găzduire. socializare și reintegrare în familie și/sau comunitate . Beneficiari ai acestor instituții sînt persoane în etate. reabilitării și (re)integrării sociale și familiale a acestora. Centrul de reabilitare a victimelor violenței în familie este o instituție specializată care oferă plasament temporar. a unei instituții preșcolare sau preuniversitare.

socială și profesională. întreținere și alimentare. j) monitorizarea situației post integratoare a b familie și în comunitate. după caz). e) asistența juridică. g) facilitarea accesului și informarea beneficiarului despre sistemul de protecție socială. mame minore. mame provenind din familii cu venituri mici. din neștiință și/sau din cauza dificultăților materiale etc.ale violenței în familie și centre de reabilitare a bărbaților victime ale violenței în familie. abuz și exploatare. copilul maltratat fizic/psihic prin neglijare. f) suport pentru (re)integrarea familială. a) cuplurile mamă-copil aflate în una din următoarele situații de risc social: mame cu copii nou-născuți cu intenție de abandon (mame solitare. f) socializare și dezvoltare a relațiilor cu comunitatea și/sau familia. cuplurile mamă-copil abuzate sau neglijate: mamă și/sau copilul abuzați sub diferite forme în familie. d) asistența medicală. c) consiliere psihologică. Centru maternal Hotărîrea Guvernului nr. Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Centrului maternal se află în proces de promovare. traficate. mame cu copii care se confruntă cu probleme materiale și/sau relaționale. 82 . marginalizate etc.09.). deprinderilor necesare integrării sociale. b) mame cu copii care nu au locuință. b) suport în dezvoltarea abilităților de creștere și îngrijire a copilului.2008 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale. Centru maternal este o instituție publică sau privată de protecție a cuplului mamă-copil în scopul prevenirii abandonului copilului și asigurării formării.. a pla de protecție împotriva oricărei forme de intim discriminare. h) elaborarea. i) sprijin pentru cuplul părinte-copil/copii în autonomiei care ar favoriza reintegrarea aces și/sau comunitate. în comun cu beneficiarul. 6. 1019 din 02. menținerii și consolidării legăturilor familiale. a) găzduire.

2008 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciul de asistenţă parentală profesionistă. b) facilitarea socializării și (re)integrării copilului în familia biologică.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă. d) au mai puțin de 14 ani și au a) îngrijirea și creșterea copilului în condițiile unui mediu familial substitutiv. 1361 din 07. d) gravidele în dificultate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în una/mai multe din situațiile expuse anterior. c) sînt sau pot deveni victime ale unei forme de violență. Hotărîrea Guvernului nr. 7.c) cuplurile mamă-copil incluse într-un program de restabilire a legăturii familiale: situații în care copilul a trecut printr-o formă de protecție (de tip familial sau rezidențial) și este necesară o etapă intermediară de asistenţă complexă și suport pentru mamă în vederea reintegrării familiale definitive a copilului. exploatării în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinți. adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial. Hotărîrea Guvernului nr. abandonului sau neglijenței. Copii care se află temporar sau permanent în cel puțin una dintre următoarele situații: a) sînt privați temporar sau permanent de mediul lor familial. Asistența parentală profesionistă este un serviciu social.12.2009 cu privire la alocațiile pentru copiii plasați în serviciul de asistenţă parentală profesionistă. relelor tratamente. b) necesitățile lor speciale nu pot fi asigurate de către familia biologică. Asistență parentală profesionistă Hotărîrea Guvernului nr. care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist. 83 .12. extinsă. corespunzător particularităților de vîrstă și standardelor minime de calitate. traficului de ființe umane. 1479 din 25. 924 din 31. a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea acestora.12.

Hotărîrea Guvernului nr. corespunzător particularităților de vîrstă și standardelor minime de calitate.07.07. care oferă copilului orfan sau rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părintelui-educator. 152 din13. 812 din 02. b) facilitarea socializării și (re)integrării copilului în familia biologică. dar nu poartă răspundere din punct de vedere juridic și se află în cel puțin una dintre situațiile expuse în literele a). nr. adoptatoare sau în alte forme de îngrijire de tip familial.2002 cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani și celor rămași fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial. e) îmbrăcăminte.2002 pentru aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial. îngrijire și asistenţă. f) servicii medicale. e) au între 14 și 18 ani și le-a fost aplicată o pedeapsă penală fără privațiune de libertate sau au fost eliberați de răspundere penală și se află în cel puțin una dintre situațiile expuse în literele a).2003 cu privire la salarizarea părinților-educatori ai caselor de copii de tip familial. Hotărîrea Guvernului nr. a) cazare. b) sau c). d) hrană.12. Copii rămași fără ocrotire părintească de la 0 la 18 ani. protecție. pentru ca persoanele cu dizabilități să se dezvolte și integreze în comunitate. 1733 din 31. Casa comunitară pentru persoane cu dizabilități Hotărîrea Guvernului nr. 937 din12. și adulți cu dizabilități mintale. săvîrşit o încălcare a legislației penale. 936 din 8 octombrie 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului social „Casă comunitară” și a Casa de copii de tip familial reprezintă o instituție creată în baza unei familii complete. extinsă. Hotărîrea Guvernului nr. c) igienă. Hotărîrea Guvernului nr. b) îngrijire. inclusiv a) îngrijirea și creșterea copilului în condițiile unui mediu familial substitutiv. b) sau c). îngrijire și suport specializat continuu în raport cu vîrsta și dezvoltarea lor.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial. Copii cu dizabilități mintale cu dependență de protecție.8. Asigurarea continuă a condițiilor minime de existență. Casa de copii de tip familial 9. 84 .03.

a) consiliere. îngrijirii și supravegherii 24 de ore pentru persoanele cu dizabilități severe în cadrul unor centre specializate sau în cadrul altor tipuri de servicii sociale. Persoanele cu dizabilități. 722 din 22 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Echipă mobilă” și a standardelor minime de calitate. b) îngrijire. Asigurarea dezvoltării deprinderilor necesare unei vieți autonome.standardelor minime de calitate. e) alte servicii necesare pentru a crea oportunități de a trăi independent. Acordarea suportului. persoanele cu Cadrul normativ este în proces de elaborare. în baza nevoilor identificate ale acestora. 10. c) mediere și reprezentare. a) cazare. au împlinit vîrsta de 18 ani. în urma unei tulburări psihice (boli mintale sau deficiențe mintale). 85 . d) hrană. dizabilități asistența persoanelor cu dizabilități Persoanele cu dizabilități severe. a) informare. conștientizează și își dirijează acțiunile. e) îmbrăcăminte. i) alte servicii în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale. nu dispun de locuință sau necesită îmbunătățirea condițiilor de g) educație corespunzător potențialului de dezvoltare. rudele sau alte persoane care le îngrijesc să poată beneficia de un repaus de maxim 30 de zile pe an. 11. suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora. 12. b) consiliere. selectate în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor la servicii prestate în cadrul Serviciului. pentru ca familiile. autoservi și autogospodări fără asistenţă și suport continuu în comunitate. 711 din 9 august 2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Locuință protejată” și a Standardelor minime de calitate. care nu se pot întreține. b) recuperare. Persoanele cu dizabilități mintale care. c) reabilitare medicală și psihosocială. pentru integrarea socială și profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilități mintale. nu sînt declarate de către instanța de judecată ca incapabile. c) igienă. selectate în conformitate cu criteriile de admitere a beneficiarilor în cadrul Serviciului de către echipa multidisciplinară de specialiști de comun cu structurile teritoriale de asistenţă socială. avînd abilități sociale reduse. Locuință protejată Hotărîrea Guvernului nr. reglementate în anexa la Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciului. în vederea creșterii gradului de autonomie personală. g) informare. precum și consiliere. Acordarea asistenței și suportului la domiciliul persoanelor cu dizabilități. h) alte servicii în vederea asimilării cunoștințelor și a deprinderilor necesare integrării sociale. d) comunicare. reglementate în anexă la Regulamentul de organizare și funcţionare a serviciului. f) servicii medicale. Răgaz/Respiro pentru . h) informare. cei declarați incapabili. și persoane implicate în procesul de incluziune a acestora. de prevenire a instituționalizării și incluziune socială. nr. Echipa mobilă pentru Hotărîrea Guvernului nr.

manipularea scaunului rulant. Sursa: Elaborat de autor în baza Nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin ordinul ministrului Muncii. etc. ridicare și așezare. e) supraveghere și îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu.2012 pentru aprobarea Regulamentuluicadru privind organizarea și funcționarea Serviciului social „Asistenţă personală” și a Standardelor minime de calitate Acordarea serviciilor individualizate de asistentă necesare mobilității și satisfacerii necesităților copilului sau adultului cu dizabilități severe. Protecției Sociale și Familiei nr. alimentație.deplasare în cadrul locuinței. transfer. informațional. informațional.). asistenţă medicală. ş. a-și asigura propria securitate. procurarea alimentelor și produselor. îmbrăcare și dezbrăcare etc. muncă. d) participare la viața socială – suport pentru deplasare în exterior și comunicare cu ceilalți. spălatul hainelor. cu suport periodic. achitarea facturilor etc. poate duce o viață independentă în comunitate.a.353 din 15 decembrie 2011 86 . viața culturală și asociativă.. educație și activitate de muncă. curățenie. Asistenţă personală Hotărîrea Guvernului Nr.13.05. recreere. accesibilitate la infrastructură. Persoanele cu dizabilități severe. a-și dirija comportamentul în relațiile cu ceilalți.. care necesită îngrijire. supraveghere permanentă din partea altei persoane în procesul de integrare în societate (în domeniile: protecție socială. accesibilitate la infrastructură. instructiveducativ. pentru a avea acces la serviciile comunitare. c) sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei. trai și care. muncă. 314 din 23. care necesită suport în procesul de integrare în societate (în domeniile: protecție socială. instructiveducativ. a) servicii de îngrijire personală – igienă personală. b) mobilitate . asistenţă medicală.).