You are on page 1of 4

LICENȚĂ PENTRU PANOURI PUBLICITARE

ACEST CONTRACT este încheiat în data de
ÎNTRE (aici prezentul ” Propietar de licență) a unei părti a
și (aici prezenta ” Societate”) a celeilalte părți a
UNDE SUNT STABILITE următoarele
1.(a) În ceea ce privește plata Societății către Proprietarul de licență a sumei de X,XXX (XXX) £
plus TVA pe an pe timpul acestui contract, Propietarul de licență acordă licență exclusivă pentru
Societate de a ridica, menține și ( dacă este permis de autorizația de construcție) ilumina pe
terenul Propietarului de licență la XXXX XXXXXXX (aici prezentul denumit ca ” Terenurile”)
panouri publicitare sau structuri ce conțin afișe publicitare temporare compuse din XXXX Foi
(aici denumite ca ”Panouri Publicitare”).
(b) Societatea trebuie să fie în măsură să ridice panourile publicitare conform Contractului dupa
înmânarea înștințării în decurs de 10 zile lucrătoare Proprietarului de licență și trebuie să ridice
într-o manieră adecvată și sigură folosind materialele potrivite și sonore și într-o poziție aprobată
în prealabil de către Proprietarul de licență.
(c) Societatea trebuie să aibă acces la terenurile necesare pentru ridicarea Panourilor Publicitare
după înmânarea înștiințării în conformitate cu sub-clauza 1(b) peste momentelor rezonabile
convenabile pentru Proprietarul de licență pentru a posta sau picta sau aplica materiale
publicitare pe panouri. Toate încasările rezultate din publicitate de pe aceste panouri publicitare
aparțin Societății.
2. Societatea va plăti Proprietarului de licență taxa de licență specificată în clauza 1 trimestrial în
avans pentru a fi plătită în zilele obișnuite trimestrului din fiecare an (denumite în continuare
"Date de plată") cu excepția ca prima plată să fie o plată proporțională în ceea ce privește
perioada cuprinsă între data acestui contract și data de plata următoare.
3. Societatea va plăti în continuare și pe toată durata acestui contract de remunerare și de
descărcare de gestiune toate ratele de licență, taxele, cheltuieli, indiferent dacă sunt impuse de
lege, în caz contrar pot apărea sau fi percepute în ceea ce privește Panoruile și afișajul
anunțurilor publicitare aceasta și va despăgubi pe deplin Propietarul de licență.
4. Prezentul acord va începe la data de XXXXXXX și va rămâne în vigoare pentru o perioadă de
XXXX și ulterior, până când este reziliat fie de către Proprietarul de licență fie de către Societate
cu o înștiințare scrisă cu cel puțin o lună înainte să expire sau în orice moment după XXXX, cu
condiția ca Proprietarul de licență să aibă dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul în care
reamenajarea spațiilor necesită îndepărtarea Panourilor publicitare prin acordarea unei înștiințări
scrise Societății cu nu mai putin de o lună în orice moment. Înștiințările în temeiul acestei clauze

Societatea solicită și obține pe cheltuiala sa orice aprobare de planificare necesară. Toate Panourile publicitare. aprobare de control a calității mediului și alte autorizații și aprobări care pot fi necesare pentru ridicarea . 9. când este cazul. cu condiția ca cesionarul să încheie un acord direct cu Proprietarul de licență prin care cesionarul este de acord să efectueze și să respecte toate obligațiile ca parte a Societății cuprinse în prezentul. 5. Proprietarul de licență garantează prin prezenta că are dreptul de a acorda această Licență în ceea ce privește locația și faptul că nu a semnat niciun acord cu privire la ridicarea Panourilor publicitare în locație cu orice altă societate comercială. în oricare dintre aceste cazuri Proprietarul de licență poate cita Societatea solicitând acesteia să le înlăture în termen de 7 zile și dacă Societatea nu reușește să îndeplinească acest lucru.vor fi semnate fie de un director al unei părți având în vedere înștiințarea de participare sau prin avocati săi sau un agent desemnat și trimis la sediul social. Societatea are dreptul de a atribui acest contract cu consimțământul prealabil scris al Proprietarului de licență astfel acest consimțământ să nu fie refuzat în mod nejustificat. Panourile publicitare și toate materialele și echipamentul devin proprietate exclusivă a Proprietarului de licență și acesta are dreptul de a le scoate și a le elimina și de a recupera cheltuielile de eliminare de la Societate. Societatea va avea dreptul de a decide pentru a trimite 7 zile înștiințare scrisă pentru a rezilia contractul în orice moment. 7. 11. 8. Orice persoana care pătrunde potrivit cu prevederile acestul contract trebuie să provoace cât mai puține inconveniente. în cazul în care: a) devine ilegală păstrarea panourilor publicitare pe teren sau afișarea reclamelor pe aceastea sau b) devine imposibil pentru Societate să publice panourile publicitare indiferent de motiv sau c) priveliștea Panourilor publicitare este blocata. 6. alte materiale și echipament deplasate pe Ternenuri de către Societate indiferent dacă sunt fixate pe teren sau altfel rămân propietatea Societății și pot fi demontate doar de ea cu excepția cazului în care prezentul Contract a fost reziliat și nu au fost înlăturate la data rezilierii sau când taxa de Licență nu este plătita în conformitate cu acest contract. interferențe și perturbări posibil și trebuie să părăsească locația cât mai repede posibil și Societatea va repara fără întârziere și satisfăcător orice prejudiciu sau pierderi suferite ca urmare a unei astfel de intrări. Pe durata acestui contract Societatea are drepturi exclusive asupra locațiilor unde sunt afișate anunțurile publicitare altele față de Proprietarul de licență care poate ridica reclame pentru vânzarea sau închirierea de spații și pentru orice proprietate în construcție în incintă și prezintă numele contractorilor și profesioniștilor angajați în astfel de construcție. firmă sau persoană fizică. 10.

pretențiile. costurilor pasive. cererile. Proprietarul licenței și Societatea sunt de acord și declară că Societatea nu are dreptul la ocuparea exclusivă a spațiilor și nu se intenționează să se creeze altă relație între Proprietarul licenței și Societate decât cea Proprietar de licență și Cesionar. Proprietarul licenței are dreptul de a rezilia licența acordată prin prezentul contract în orice moment. revendicările și obligațiile inaintate împotriva Proprietarului licenței ca urmare a exercitării pretinse de către Societate. Orice reziliere a prezentului contract printr-o notificare sau în alt mod. penalități și proceduri care reies din orice eșec de a obține acest lucru. 14. sau în cazul în care Societatea va încălca oricare articol din contract sau va înainta o cerere de lichidare emisă împotriva acestuia/contractului sau va apela la serviciile unui Administrator sindic. 16.Panourilor publicitare și afișajul de reclame asupra acestora și va despăgubi Proprietarul licenței împotriva tuturor amenzilor.suportate de acesta. 15. 17. fără înștiințarea Societății dacă aceasta nu va reuși să plătească oricare din tranșele taxei de licență în termen de șapte zile de la data scadentă. CA MARTORI Semnatarii contractului Pentru Proprietarul licenței Pentru Societate Nume Întreg Nume Întreg Semnătură Semnătură Nume Întreg Nume Întreg Adresă Adresă . acțiunile. 12. Societatea păstrează Panourile publicitare în condiții bune și substanțiale și condiții de siguranță și va fi responsabilă pentru toate operațiunile de întreținere a panourilor. Societatea garantează Proprietarului licenței ca deține și va păstra asigurări adecvate cu privire la răspunderea publică și va furniza o copie a poliței de asigurare Proprietarului în fiecare an sau la cererea scrisă a acestuia. nu va prejudicia drepturile și despăgubirile a părților cu privire la orice încălcare a contractului de către cealaltă parte înainte de reziliere sau cu privire la obligațiile care urmează să fie îndeplinite și respectate înainte sau după reziliere. a licenței acordate prin prezenta. măsurile. administrator judiciar sau unui Administrator desemnat pentru aceasta sau oricare dintre activele sale. 13. Societatea va despăgubi pe deplin Proprietarul licenței pentru toate cheltuielile . sau încălcarea de către Societate a oricăror obligații care îi revin în temeiul prezentului contract.

Semnătură Semnătură .