You are on page 1of 4

1

2

3
4
5
6
7
8

Urbanizam je ukratko izgrađivanje i uređivanje gradova odnosno skup svih djelatnosti
vezanih na izgradnju novih i uređenje postojećih gradskih naselja, proučavanje njihova
razvitka, strukture i života.
Grad je naselje koje sadrži niz određenih elemenata međusobno povezanih i
međuzavisnih, međusobno kompatibilnih i u određenom poretku. To je naselje koje
proizvodi nove kulturne i materijalne vrijednosti koje se iz njega šire i postaju
standard cijelog društva. Grad teži i sposoban je širiti se.
Grad možemo definirati na: ekonomski, kulturološki, psihološki, sociološki, statički i
upravni način.
Tri teze o nastanku grada: 1. G. je nastao prije sela, zbog njega nastaju sela. 2. G. i
selo se razvijaju paralelno. 3. G. je iz sela nastao evolucijom, na prijelazu iz bakrenog
u brončano doba.
Urbanističko projektiranje je izrada projektne dokumentacije prostornog uređenja iz
područja urbanističkog planiranja. Odnosi se na izgradnju, rekonstrukciju i širenje
gradova u njihovom fizičkom aspektu, pri čemu se uvažavaju i ostali aspekti grada.
Tipologija izgradnje/formiranje i formuliranje izgrađenog prostora: točkasta,
pravčasta, površinska.
Koja je brojčana granica između niske i visoke gustoće naseljenosti?

Stalne promjene grada koje utječu i na razvoj stambenog naselja: mijenja se
funkcionalna usmjerenost grada - mijenja se oblikovanje prostora, fizička i socijalna
struktura.
9 Sukobi interesa među korisnicima prostora koji se javljaju u stambenim naseljima:
mladi - stariji, pješaci - vozači, bogati - siromašni, pobornici zaštite postojećeg građenje novog.
10 Neizgrađeni prostori u stambenim naseljima: pješačke ulice, šetališta, trgovi, parkovi,
vrtovi i predvrtovi, površine pod nasadima.
11 Bilans površina – struktura namjene površina stambenog naselja

slobodnostojeće. iskorištenosti = zbroj pojedinačnih kis / P građevne čestice . 21 FORMULA koef. također se teži i stvaranju okruženja u kojem su mogući osobni kontakti. te koje su prednosti i nedostaci jednog i drugog? 17 Građevno područje je u prostornom planu područje unutar kojeg je dozvoljeno građenje. 20 Regulacijska linija je u prostornom dokumentu određena crta koja dijeli javno od privatnog zemljišta. 15 Razvrstavanje stambenih zgrada prema načinu gradnje: ugrađene. Dijeli parcelu prometnice od parcela ostalih namjena. Može biti određena s jedne ili više str. odnosno nestambeno prizemlje. 16 Što je stambeno prizemlje. stambene.12 Stambeno naselje predstavlja za suvremenog čovjeka mjesto u kojem ostvaruje humano življenje. 13 Razvrstavanje stambenih zgrada po visini: NISKE <P+2 NIŽE P + 2 do P + 4 VIŠE P + 4 do P + 8 VISOKE >P+8 14 Razvrstavanje stambenih zgrada prema namjeni: mješovite. poluugrađene. 18 Površina za građenje (gradiva površina) je površina na građevnoj parceli unutar koje je dozvoljeno građenje. 19 Građevna linija je oznaka u detaljnom planu uređenja kojom je određeno mjesto od kojeg se mora početi graditi. izgrađenosti = P parcele / izgrađena P 22 FORMULA koef. zgrade.

osiguran kolni prilaz i pješački pristup s javne prometne površine najmanje 3m. koncepcija neizgrađenih prostora. neutralnu analizu. urbanistički plan. prometnice. potezi i granice prostora. Uvjeti da parcela bude tretirana kao građevna: uređeni priključci za komunalnu i energetsku infrastrukt. 28 Ukupna neto gustoća stanovanja = br. stanovnika / zbroje površina građevnih čestica za stambene površine. utvrđivanje činjenica. analiza postojećeg stanja i problemska karta. planiranje (koncepti razvoja i mjera. plan gradnje. namjena okolnog područja. 6. okoliš. smjernice planiranja.) 25 Građevna parcela (čestica) je površina unutar građevnog područja namjenjena građenju. 5. terensko istraživanje svih obilježja koji imaju utjecaj na izradu urbanističkog plana.23 Koja je razlika između tavana i potkrovlja? 24 Katastarska čestica je zemljište upisano u zemljišne knjige i označeno vlastitim brojem (k. konflikti. 37 Koji su osnovni ciljevi urbanističkog planiranja i projektiranja: ušteda površina gustim oblicima naselja i gradnje. 1:2500. prometne površine/postrojenja. 3. obveze). prostor u obuhvatu plana i prostor s kojim graniči. krajolik. vlasničko-pravni odnosi 36 Što obuhvaća analiza odnosa s okolinom: povezivanje. 1:500. 2. 1:1000. krajobraz. urbanistički plan. 32 Koji su koraci u urbanističkom projektiranju: 1. struktura terena. 34 Snimkom postojećeg stanja obuhvaća se: tablični prikaz svih podataka.č. analiza postojećeg stanja (nedostaci. stanovnika / (P građevnih čestica za stambene građevine + prateće P) 29 Bruto gustoća stanovanja = br. koncepcija prometnog sustava. 7. Ciljevi planiranja i osnovna prostorna koncepcija. struktura). stanovnika / (P građevnih čestica + P šire stambene funkcije) 30 Uobičajena mjerila u prostornom planiranju su 1:250. . 1:5000 31 Analizom postojećeg stanja u prostoru obuhvaćaju se: linije struktura.br. znanstveni pristup. 4. detalji oblikovanja prostora. 33 Postupak izrade urbanističkih planova: snimanje postojećeg stanja. 26 U kojim mjernim jedinicama se kotiraju situacijski prikazi građevnih parcela? 27 Neto gustoća stanovanja = br. 35 Koji podatci se unose u tablični prikaz snimke izgradnje: Korištenje tla. struktura okolne gradnje. površina i oblik moraju omogućavati građenje sukladno uvjetima koje određuju prostorni plan i pravila struke. razrada prometnog povezivanja s ciljem oblikovanja ekološki prihvatljive vrste prometa. okvirni plan.. optička orjentacija. granice i prijelazi. opskrba. razvitak povezane strukture neizgrađenih površina.

mreže plinoopskrbe. uvjete gradnje 47 Sadržaj tekstualnog dijela DPU: opće odredbe. plan komunalne infratrukture (plan prometa. 39 40 41 42 43 44 45 Koji je osnovni aktualni zakon koji regulira prostorno uređenje? Dokumenti prostornog uređenja na državnoj razini? Što se definira Prostornim planom područja posebnih obilježja? Dokumenti prostornog uređenja na regionalnoj razini? Dokumenti prostornog uređenja na lokalnoj razini i primjenjiva mjerila? Za koje se područje izrađuje detaljni plan uređenja (DPU)? Tko određuje obvezu izrade DPU? 46 Sadržaj grafičkog dijela DPU: situaciju. uređenja i zaštite površina. smanjenje zagađenja okoliša i utroška en. pomoću ekološki prihvatljivih energenata. analizu obilježja infrastrukture. javne rasvjete i telekomunikacija. uvjete korištenja. mreže vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda).zaštita otvorenih voda i pripadajućeg životinjskog prostora. prijelaze i završne odredbe 48 Sadržaj tekstualnog dijela plana prostornog uređenja? 49 Što se definira sadržajem lokacijske dozvole? . analizu ekoloških obilježja. mreže elektroopskrbe. odvođenje padalina u tlo i podzemne vode. problemsku kartu. detaljnu namjenu površina. 38 Što obuhvaća postupak planiranja proširenja naselja: analizu prostorno-planske dokumentacije. analizu obilježja vlasničkih odnosa. ciljeve planiranja. odredbe za provođenje detaljnog plana uređenja.