You are on page 1of 2

Eseu: Profesorul ideal

"Ne amintim cu apreciere de străluciţii noştri profesori, însă cu gratitudine
de acei profesori care au atins simţămintele noastre umane. Lucrurile ce trebuiesc a
fi învăţate sunt în mod necesar o materie brută, însă căldura este elementul vital
pentru creşterea plantelor şi a sufletelor copiilor". Carl Jung
Cum poate fi un profesor ideal? Mi-am pus această întrebare de multe ori.
Fiind încă un copil mic şi neînţelegînd ce competenţe trebuie să posede un
profesor, am avut în faţa mea la acel moment un profesor-model. Ceea ce m-a
impresionat este faptul că, crescînd şi pătrunzînd mai adînc în profesia de pedagog,
am înţeles multe lucruri.
Am înţeles că un profesor bun nu este doar acel care predă materia clar şi
explicit, dar şi acel care poate să te înţeleagă atunci cînd e necesar. Adică, un
profesor ideal trebuie să fie în acelaşi timp şi pedagog sever, părinte înţelegător şi
prieten gata să-ţi ofere o mînă de ajutor în caz de nevoie. Un profesor ideal trebuie
să ştie să-şi motiveze elevii săi să înveţe, să le insufle faptul că ei sunt cei mai
capabili, cei mai talentaţi, să le arate că ei pot avea perfomanţă în acest domeniu.
El trebuie să sugereze elevilor că ei au o valoare incontestabilă şi că au un
talent înnăscut. În concepţia mea, un profesor ideal trebuie să ştie să comunice cu
elevii săi la şcoală, dar şi în afara ei, să găsească metode de predare atractive, să fie
exigent, dar în limite necesare, notările sale să fie corecte, să ştie glumi cu elevii,
să încerce să organizeze ieşiri cu elevii pentru a le putea descoperi şi alte laturi ale
elevilor săi, iar regulile pe care le stabileşte pentru elevi să fie respectate şi de el
însuşi.
De asemenea, un profesor model este un elev bun, prin aceasta el dă
exemplu elevilor săi și îi încurajează să depună un efort pentru a învăța. Acest fapt
îl atestăm şi în citatul lui Constantin Noica: „O şcoală în care profesorul nu învaţă
şi el e o absurditate”. Cine nu învață – se plafonează. Poate în fața elevilor
profesorul va face față, însă atitudinea sa față de elevi se va schimba: va deveni
mai iritat din lipsa de cunoaștere a elevilor și nu va mai avea răbdare să-i învețe.

De aceea. etc). s ă u t i l i z e z e m e t o d e ş i s t r a t e g i i d e p r e d ar e adecvate particularităţilor individuale sau de grup. să elaboreze instrumente deevaluare în funcţie de scop şi particularităţile individuale sau de grup. să proiecteze conţinuturile instructiv-educative.Un profesor ideal nu ar trebui să fie doar un transmiţător de informaţii care se rezumă la a da indicaţii elevilor săi în privinţa modului de învăţare şi a materilelor pe care trebuie să le înveţe. În cocluzie. să utilizeze adecvat conceptele şi teoriile din ştiinţele educaţiei. Competenţe psihosociale(să formeze capacităţi de adaptare rapidă la schimbările de natură social. Un profesor ideal ar trebui să aibă următoarele competenţele specifice profesiei didactice: Competenţe metodologice ( să utilizeze adecvat conceptele şi teoriile dinştiinţele educaţiei. scopului şi tipului lecţiei ). aş vrea să menţionez că în zilele noastre să fii un profesor model este foarte complicat. Competenţe de comunicare şi relaţionare (să stăpânească concepte şi teoriimoderne de comunicare: orizontală si verticală. să utilizezemetode specifice gândirii critice). complexă totală. să organizeze adecvat activităţile didacticeî n f u n c ţ i e d e t i p ul d e l e c ţ i e d o mi n a n t . trebuie să depunem maximum efort şi dorinţă ca să devenim cei mai buni pedagogi. Competenţe de evaluare a elevilor (să utilizeze strategii adecvate de evaluare individuală sau de grup.” . ci şi un antrenor prin întrebări analitice va stimuli gîndirea elevilor. deoarece cum spune un vechi citat anonim: „Adevăratul profesor te învaţă din inimă şi nu din carte.