GRADSKI SLU@BENI GLASNIK

GRADA MOSTARA
SLU@BENI LIST GRADA MOSTARA
Broj 16 Godina V
PREGLED SADR@AJA GRADONAÈELNIK 1. PRAVILNIK o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mostara ...............................................................................................................2 2. PRAVILNIK o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa ............................................................................................................65 3. PRAVILNIK o plaæama i ostalim naknadama slu`benika i namještenika Gradske uprave Grada Mostara .............................................................................................................72

Mostar, 15. rujna 2004.

hrvatski jezik

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 2

Na temelju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 29/03), Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 28/97 i 26/02), Zakona o lokalnoj samoupravi Hercegovaèko-neretvanske `upanije (Narodne novine HN@ broj 4/00) a sukladno èlanku 43. Statuta Grada Mostara (Slu`beni glasnik Grada Mostara broj 4/04), na temelju suglasnosti Gradskog vijeæa Grada Mostara date dana 25. kolovoza 2004. godine na 28. sjednici, gradonaèelnik Grada Mostara donosi: Tajništvo gradonaèelnika pru`a podršku Gradonaèelniku u voðenju, nadziranju rada uprave i osiguranju jedinstva uprave te pravilnom radu iste. Gradonaèelnik mo`e imenovati do dva savjetnika u Tajništvu, sukladno Zakonu o dr`avnoj slu`bi u FBiH. Poslove savjetnika odreðuje i dodjeljuje gradonaèelnik.
Èlanak 4 Tajništvom iz èlanka 3. rukovodi Glavni savjetnik Grada. Glavni savjetnik Grada poma`e Gradonaèelniku i koordinira sve aktivnosti Gradske uprave. On priprema i uèestvuje na sjednicama Naèelnika odjela koji èine Kolegij Gradske uprave. Gradonaèelnik saziva i predsjedava sjednicama Kolegija Gradske uprave a u sluèaju njegove sprijeèenost Glavni savjetnik Grada. Organizacija i rad Kolegija Gradske uprave æe se urediti Poslovnikom. 2. Gradski odjeli Èlanak 5 Gradski odjeli su temeljne organizacijske jedinice Gradske uprave koje se osnivaju radi koordiniranja i nadzora rada slu`bi Gradske uprave. Koordiniranje i nadzor nad slu`bama koje vrše Gradski odjeli se obavlja sukladno odlukama i naputcima Gradonaèelnika. PRAVILNIK o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave Grada Mostara I- OPÆE ODREDBE Èlanak 1 Ovim Pravilnikom se utvrðuje unutarnja organizacija, vrste i nazivi organizacijskih jedinica, njihova nadle`nost i djelokrug rada, broj, nazivi, poslovi i organizacija podruènih ureda, poslovi mjesnih ureda, sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim jedinicama, broj izvršitelja sa opisom poslova za svakog dr`avnog slu`benika i namještenika, ili grupu dr`avnih slu`benika i namještenika sa potrebnim uvjetima u pogledu struène spreme i drugih uvjeta, naèin rukovoðenja, programiranje i izvršavanje poslova, ovlasti i odgovornosti dr`avnih slu`benika i namještenika u obavljanju poslova kao i druga pitanja od znaèaja za unutarnju organizaciju i rad Gradske uprave Grada Mostara (u daljnjem tekstu: Gradska uprava). Èlanak 2 Gradska uprava se sastoji od posebnih, temeljnih i unutarnjih organizacijskih jedinica, kako slijedi:

Gradski odjeli odgovaraju Gradonaèelniku za rad slu`bi koje koordiniraju i nadziru te o radu istih podnose redovna izvješæa Gradonaèelniku. Gradski odjeli æe primati i analizirati izvješæa slu`bi i na temelju istih te direktnog uvida u rad slu`bi pripremati svoja izvješæa o radu slu`bi. Gradskim odjelima rukovodi naèelnik koji koordinira rad unutar odjela i odgovoran je za efikasan i racionalan rad odjela i slu`bi koje nadzire sukladno zakonu, Statutu Grada Mostara i ovom Pravilniku. Nadzor koji Gradski odjeli vrše nad slu`bama takoðer obuhvata,» inter alia», kontrolu korištenja proraèunskih sredstava te ekspeditivnosti rada i pru`anja usluga graðanima.
Èlanak 6 U Gradskoj upravi Grada Mostara utemeljuje se 5 (pet) odjela, kako slijedi:

1. Tajništvo Gradonaèelnika 2. Gradski odjeli 3. Gradske slu`be 4. Unutarnji nadzor Organizacija Gradske uprave je prikazana u organogramu koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
II - ORGANIZACIJSKE JEDINICE 1. Tajništvo Gradonaèelnika Èlanak 3 Tajništvo gradonaèelnika je organizacijska jedinica koja koordinira sve pripremne i izvršne aktivnosti cjelokupne Gradske uprave i poma`e Gradonaèelniku.

1. Odjel I-Odjel organizacije, pravnih poslova i opæe uprave; 2. Odjel II-Odjel za financije i nekretnine, 3. Odjel III-Odjel društvenih djelatnosti; 4. Odjel IV- Odjel za urbanizam i graðenje 5. Odjel V- Odjel za gospodarstvo, sigurnost i okolinu.

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 3

3. Gradske slu`be Èlanak 7 Gradske slu`be su unutarnje organizacijske jedinice koje se utemeljuju radi obavljana specijaliziranih aktivnosti iz nadle`nosti Gradske uprave. Gradske slu`be odgovaraju naèelnicima odjela koji su ovim Pravilnikom nadle`ni za koordiniranje rada slu`bi tog odjela. Gradske slu`be æe o svom radu podnositi redovita izvješæa naèelniku. Gradskim slu`bama rukovodi šef koji je odgovoran za obavljanje poslova u nadle`nosti slu`be na struèan i efikasan naèin sukladno zakonu, Statutom Grada Mostara i ovim Pravilnikom. III ODJELI I SLU@BE GRADSKE UPRAVE 1. ODJEL ORGANIZACIJE, PRAVNIH POSLOVA I OPÆE UPRAVE Èlanak 11 Odjel organizacije, pravnih poslova i opæe uprave je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi sukladno èlanku 5 ovog Pravilnika: Èlanak 8 U Gradskoj upravi Grada Mostara osniva se 16 (šesnaest) slu`bi, kako slijedi:

ince, radi pripremanje dokumenata, materijala i akata za potrebe Gradske uprave.

1. Slu`ba za organizaciju i personal 2. Pravna slu`ba 3. Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja a) Slu`ba za organizaciju i personal
Èlanak 12 Slu`ba za organizaciju i personal je nadle`na za:

1. Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja 2. Slu`ba za organizaciju i personal 3. Pravna slu`ba 4. Slu`ba za proraèun i financije 5. Slu`ba za nekretnine 6. Slu`ba za kulturu 7. Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i šport 8. Slu`ba za zdravstvo, socijalne i stambene poslove 9. Slu`ba za urbanistièko planiranje 10. Slu`ba za graðevinske propise 11. Slu`ba za visokogradnju 12. Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnja 13. Slu`ba za katastar 14. Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam 15. Slu`ba za komunalne poslove i okoliš 16. Slu`ba za javni red i sigurnost
b) Pravna slu`ba Èlanak 13 Pravna slu`ba je nadle`na za: 4. Slu`ba unutarnjeg nadzora Èlanak 9 Unutarnji nadzor je posebna neovisna slu`ba unutar Gradske uprave koja obavlja poslove nadzora nad financijskim, materijalnim i raèunovodstvenim poslovanjem proraèunskih korisnika, te nad zakonitošæu i svrsishodnošæu uporabe proraèunskih sredstava, a u cilju pravilne, ekonomiène, namjenske i efikasne uporabe resursa. Slu`bom iz stavka 1. rukovodi Šef slu`be. 5. Radna tijela Gradske uprave Èlanak 10 Za izvršenje pojedinih slo`enijih poslova i zadataka Gradonaèelnik mo`e utemeljiti povremene (ad hoc) komisije ili radne grupe, te anga`irati nauène i struène institucije ili pojed-

1. Sva organizacijska pitanja Gradske uprave, nacrte pravilnika i opæih smjernica (pravno normiranje) 2. Istra`ivanja organizacije, organizaciona istra`ivanja slu`bi i savjetovanje 3. Radnu spremnost mre`e podataka i briga o korisnicima 4. Sva kadrovska pitanja

1. Pravno savjetovanje Gradske uprave 2. Sudjelovanje u pripremanju pravnih propisa 3. Upravne i druge postupke
c) Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja Èlanak 14 Slu`ba za opæu upravu i gradska podruèja je nadle`na za:

1. Savjetovanje i pravna pomoæ za graðane 2. Koordiniranje i nadzor nad radom podru`nica 3. Središnje zadaæe uprave (primanje i slanje pošte, evidencije, recepcija i telefonska centrala, prijevoz, kuriri, štamparija, èišæenje zgrada) U okviru Slu`be za opæu upravu se formiraju podru`nice Gradske uprave (u daljnjem tekstu: podruèni uredi) radi kvalitetnijeg i efikasnijeg pru`anja usluga graðanima u podruèjima za koja su nadle`ne. Podruèni uredi æe obavljati poslove

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 4

informiranja i savjetovanja graðana i pravnih osoba o svim upravnim pitanjima, pru`anja pomoæi pri podnošenju i zaprimanju zahtjeva i `albi, izdavanja dokumenata za koje im je dana ovlast, prosljeðivanja informacija struènim slu`bama, inspekcijske poslove, registraciju biraèa te ostale du`nosti koje im se daju u nadle`nost. U svakom podruènom uredu æe se nalaziti najmanje jedan dr`avni slu`benik: Šef podruènog ureda koji æe koordinirati poslove iz stavka 1 ovog èlanka i koji za iste odgovara Šefu slu`be opæe uprave. skim zemljištem 5. Prikupljanje renta i kirija
3. ODJEL DRUŠTVENIH DJELATNOSTI Èlanak 19 Odjel društvenih djelatnosti je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi sukladno èlanku 5 ovog Pravilnika: Èlanak 15 U Gradskoj upravi Grada Mostara utemeljuje se 6 (šest) podruènih ureda u 6 (šest) gradskih podruèja, kako slijedi: a) Slu`ba za kulturu Èlanak 20 Slu`ba za kulturu je nadle`na za:

1. Slu`ba za kulturu 2. Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i šport 3. Slu`ba za socijalna i stambena pitanja i zdravstvo

1. Podruèni ured Sjever 2. Podruèni ured Zapad 3. Podruèni ured Stari grad 4. Podruèni ured Jugozapad 5. Podruèni ured Jugoistok 6. Podruèni ured Jug
2. ODJEL ZA FINANCIJE I NEKRETNINE Èlanak 16 Odjel za financije i nekretnine je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi sukladno èlanku 5 ovog Pravilnika:

1. Unaprjeðenje kulture 2. Programe kulturnih aktivnosti 3. Koordiniranje i usmjeravanje gradskih kulturnih institucija 4. Odr`avanje kontakata sa vjerskim zajednicama i zajednicama manjina
b) Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i šport Èlan 21 Slu`ba za odgoj, obrazovanje, mlade i šport je nadle`na za:

1. Slu`ba za proraèun i financije 2. Slu`ba za nekretnine
a) Slu`ba za proraèun i financije Èlanak 17 Slu`ba za proraèun i financije je nadle`na za:

1. Sva financijska pitanja 2. Izradu i izvršenje proraèuna 3. Upravljanje i uèešæe u upravljanju gospodarskim društvima i ustanovama u kojima Grad ima vlasnièki dio i ostvarivanje interesa Grada 4. Gradsku blagajnu 5. Knjigovodstvo
b) Slu`ba za nekretnine Èlanak 18 Slu`ba za nekretnine je nadle`na za:

1. Planiranje razvoja škola i predškolskih ustanova 2. Planiranje športskih igrališta 3. U suradnji sa predškolskim ustanovama, školama i športskim igralištima osiguravati snabdijevanje istih 4. Odr`avanje kontakata sa roditeljima, športskim udru`enjima i udru`enjima mladih
c) Slu`ba za zdravstvo, socijalna i stambena pitanja Èlanak 22 Slu`ba za zdravstvo, socijalna i stambena pitanja je nadle`na za:

1. Promet gradskim zemljištem i prijenos graðevinskih prava 2. Voðenje podataka o gradskom zemljištu 3. Rješavanje vlasnièkih odnosa od interesa za Grad i drugih imovinsko-pravnih odnosa 4. Upravljanje izgraðenim i neizgraðenim grad-

1. Planiranje i osiguranje potreba za socijalne i zdravstvene ustanove 2. Usmjeravane gradskih socijalnih i zdravstvenih ustanova 3. Poslovi boraèko-invalidske zaštite 4. Odr`avanje kontakata sa graðanima 5. Odr`avanje kontakata sa `upanijskim organima za socijalna pitanja 6. Obnovu stanova - usmjeravanje investicija i donacija 7. Implementaciju imovinskih zakona 8. Pomoæ povratnicima

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 5

4. ODJEL ZA URBANIZAM I GRAÐENJE Èlanak 23 Odjel za urbanizam i graðenje je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi sukladno èlanku 5 ovog Pravilnika:

1. Slu`ba za urbanistièko planiranje 2. Slu`ba za graðevinske propise 3. Slu`ba za visokogradnju 4. Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju 5. Slu`ba za katastar
a) Slu`ba za urbanistièko planiranje Èlanak 24 Slu`ba za urbanistièko planiranje je nadle`na za:

otpadnih voda, te za njihovo preèišæavanje, 3. graðenje cesta i ulica, ukljuèujuæi i nogostupe i pješaèke staze, trgove i javne parkinge, ukljuèujuæi i poslove njihovog redovitog odr`avanja i odr`avanje nekategorisanih cesta. 4. graðenje objekata javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije, 5. ureðenje zelenih površina, parkova, pješaèkih staza, nasada, travnjaka, terena za djeèja igrališta, objekata javne higijene i grobalja, 6. graðenje graðevina za preradu i uništavanje otpadaka i ureðenje deponija, 7. regulacija vodotoka i ureðenje obala voda i vodnih površina, 8. oglašavanje, ustupanje, primopredaja i obraèun radova.
e) Slu`ba za katastar Èlanak 28 Slu`ba za katastar je nadle`na za:

1. Suradnju sa FBiH i `upanijom po pitanju prostornog ureðenja 2. Planiranje gradskih površina 3. Pripremanje prostorno- planske dokumentacije Grada 4. Planiranje prometa
b) Slu`ba za graðevinske propise Èlanak 25 Slu`ba za graðevinske propise je nadle`na za:

1. Odr`avanje katastra nekretnina 2. Upis prava i promjena na nekretninama po slu`benoj du`nosti i po zahtjevu stranaka i evidencija prava na nekretninama 3. Geodetska mjerenja i obradu podataka 4. Davanje struènog mišljenja i vještaèenje o pitanjima katastra nekretnina
5.ODJEL ZA EKONOMIJU, SIGURNOST I OKOLIŠ Èlan 29 Odjel za ekonomiju, sigurnost i okoliš je nadle`an za koordiniranje rada sljedeæih slu`bi sukladno èlanku 5 ovog Pravilnika:

1. Urbanistièke suglasnosti 2. Graðevinske dozvole 3. Nadzor nad gradilištima 4. Utvrðivanje i sprjeèavanje ilegalne gradnje
c) Slu`ba za visokogradnju Èlanak 26 Slu`ba za visokogradnju je nadle`na za:

1. Upravljanje svim gradskim zgradama ili zgradama èiji je Grad korisnik i za koje ima obvezu odr`avanja 2. Novogradnju i preureðenje 3. Odr`avanje zgrada u vlasništvu grada 4. Tehnièka pitanja (grijanje, sanitarije) 5. Oglašavanje, ustupanje, primopredaja i obraèun radova
d) Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju Èlanak 27 Slu`ba za komunalnu infrastrukturu-niskogradnju je nadle`na za:

1. Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam 2. Slu`ba za javni red i sigurnost 3. Slu`ba za komunalne poslove i okoliš
a) Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam Èlanak 30 Slu`ba za poduzetništvo, obrt, promet i turizam je nadle`na za:

1. izgradnja graðevina za snabdijevanje pitkom vodom, distribuciju elektriène i druge energije, te telekomunikacijskih objekata i ureðaja, 2. izgradnja ureðaja za odvod oborinskih i

1. Unapreðenje i poticanje razvoja gospodarstva 2. Privlaèenje novih investicija (poduzetništva i obrta) 3. Strukturne podatke, analize i prognoze lokalnog gospodarstva 4. Procjenjivanje svih zanatskih i industrijskih korisnièkih površina, kao i industrijskih neobraðenih površina 5. Pokretanje inicijative kod urbanistièkog planiranja

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 6

6. Savjetovanje poduzetništava i obrta 7. Savjetovanje kod registracije poduzetništava i obrta i postrojenja 8. Izdavanje informativnog materijala i organiziranje informacijskih seminara 9. Registraciju poduzetništava i obrta 10. Pru`anje pomoæi drugim srodnim slu`bama, posebno kontrola postupka izdavanja dozvola u drugim slu`bama 11. Odr`avanje kontakata i nadzor nad poduzeæima od znaèaja za grad, ukoliko za to nije nadle`na druga slu`ba (posebno: elektrièna energija, voda, prometna infrastruktura, zraèna luka) 12. Mjere unaprjeðenja turizma 13. Izdavanje informativnog materijala, odr`avanje kontakata sa poduzetništvima i obrtima iz oblasti turizma i sa nadle`nim organima vlasti 1. Sva pitanja javnog reda i sigurnosti, dozvole za posebne naèine obavljanja registrirane djelatnosti (radno vrijeme, `iva muzika, vrijeme snabdijevanja objekata) 2. Nadzor nad provedbom propisa iz oblasti javnog reda i mira te pojedinaènih rješenja i inspekcijski nadzor 3. Osiguravanje i usmjeravanje prometa, ukoliko je `upanija nadle`na: kontaktna mjesta 4. Nadzor horizontalnih i vertikalnih prometnih znakova 5. Dozvole za korištenje prometnih i javnih površina u privatne i druge svrhe i kontrolu istih 6. Koordinacija i nadzor civilne i protupo`arne zaštite i vatrogastva
IV-- ORGANIZACIJA RADA I RADNA MJESTA 1.Rukovoðenje Gradskom upravom Èlanak 33 Gradonaèelnik je odgovoran za rad Gradske uprave Gradskom vijeæu kojem podnosi godišnje izvješæe o radu. Èlanak 34 Gradonaèelnik je odgovoran za sveukupno rukovoðenje Gradskom upravom i potpisuje sve ugovore i druge opæe i pojedinaène akte. U interesu efikasnosti i ekonomiènosti, Gradonaèelnik mo`e delegirati svoje odgovornosti za potpisivanje pojedinaènih akata ili ugovora, ili specifiènih vrsta akata koji iz njih proistièu, naèelniku odjela ili šefu slu`be na prijedlog naèelnika odjela. U sluèaju odsustvovanja ili po vlastitoj procjeni, Gradonaèelnik mo`e delegirati svoje obveze iz stavka 1 i 2 ovog èlanka Glavnom savjetniku Grada, na period ne du`i od 3 mjeseca. Èlanak 35 Gradonaèelnik direktno rukovodi Gradskom upravom uz pomoæ Glavnog savjetnika. Šesnaest šefova slu`bi provodi aktivnosti slu`bi sukladno smjernicama naèelnika odjela. 2.Struèni kolegij odjela i slu`bi Èlanak 36 Struèni kolegij odjela èine naèelnik odjela i šefovi pripadajuæih slu`bi. Struèni kolegij razmatra i raspravlja o svim pitanjima vezanim za: efikasan i koordiniran rad odjela i njemu pripadajuæih slu`bi, planiranja rada, izrada periodiènih i godišnjih izvješæa i pitanja unutarnje strukture i organizacije rada. Èlanak 37 Šef slu`be mo`e radi organizacije efikasnijeg Èlanak 32 Slu`ba za javni red i sigurnost je nadle`na za: b) Slu`ba za komunalne poslove i okoliš Èlanak 31 Slu`ba za komunalne poslove i okoliš nadle`na je za:

1. snabdijevanje pitkom vodom, 2. odvodnja i preèišæavanje oborinskih i otpadnih voda, 3. prijevoz putnika u javnom prometu, 4. odr`avanje èistoæe na javnim površinama, èišæenje grada 5. ureðenje i kontrola otpada i odlagališta 6. snabdijevanje toplom energijom 7. zbrinjavanje komunalnog otpada 8. tr`nice i groblja, 9. javna rasvjeta, 10. planiranje i odr`avanje zelenih javnih površina, 11. urbani mobilijar i dekoracija, 12. dimnjaèarski i kafilerijski poslovi, 13. razvoj smjernica za zaštitu okoliša 14. sanacija i uklanjanje ilegalnih odlagališta 15. ugovaranje i kontrola troškova za odr`avanje zelenih površina, uklanjanje otpada i èišæenje grada 16. zaštitu od vanjskih utjecaja 17. zaštitu voda 18. zaštitu od buke 19. druge djelatnosti od lokalnog znaèaja, koje odlukom odredi Gradsko vijeæe, ako su te djelatnosti nezamjenjiv uvjet `ivota i rada graðana, fizièkih i pravnih osoba, 20. odr`avanje kontakata za inicijative i `albe graðana, 21. nadzor nad komunalnim (javnim) društvima od znaèaja za Grad.
c) Slu`ba za javni red i sigurnost

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 7

rada slu`be formirati struèni kolegij slu`be sukladno principima iz èlanka 36. lasnost.
Ur. broj: 02-02-2782/04 Mostar, 25. kolovoza 2004. godine Dogradonaèelnik Gradonaèelnik Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ 3.Planiranje i programiranje rada Èlanak 38 Zajedno sa godišnjim izvješæem o ostvarenim aktivnostima, Gradonaèelnik dostavlja Gradskom vijeæu i plan aktivnosti za narednu godinu. Plan aktivnosti utvrðuje glavne ciljeve Gradske uprave i strategiju za njihovo ostvarenje, kao i zadatke koje trebaju izvršiti unutarnje organizacijske jedinice. Na temelju plana aktivnosti, unutarnje organizacijske jedinice definiraju interne planove rada koji utvrðuju ciljeve i izvršitelje pojedinih zadataka. 4.Radne grupe-timovi Èlanak 39 Za izvršenje zadataka koji zahtijevaju zajednièke aktivnosti dvaju ili više organizacijskih jedinica, Gradonaèelnik mo`e uspostaviti privremene ili stalne radne grupe u sklopu Gradske uprave. U ovu svrhu se mogu po ugovoru na odreðeno vrijeme anga`irati osobe koje nisu uposlene u Gradskoj upravi sukladno zakonu. 5. Ostvarivanje suradnje Èlanak 40 Gradska uprava provodi svoje aktivnosti i ostvaruje suradnju sa dr`avnim slu`bama drugih opæina, gradova, `upanija, entiteta i BiH i interesnim udru`enjima odnosno savezima lokalnih i regionalnih vlasti u zemlji i inozemstvu, sukladno smjernicama gradskog vijeæa i naputcima gradonaèelnika. 6. Sistematizacija radnih mjesta Èlanak 41 Kategorije i broj radnih mjesta u Gradskoj upravi, slu`beni nazivi i opis poslova svakog radnog mjesta, vrsta i slo`enost zadataka, kao i potrebna struèna sprema opisani su u sistematizaciji radnih mjesta koja se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni dio. V ZAVRŠNE ODREDBE Èlanak 42 Gradonaèelnik mo`e izdati smjernice za provoðenje ovog Pravilnika za cijelu Gradsku upravu, kao i za pojedine odjele ili slu`be. On mo`e ovlastiti naèelnike odjela da izdaju odgovarajuæe smjernice za svoje odjele i slu`be èiji rad koordiniraju. Èlanak 43 Pravilnik se primjenjuje danom donošenja, a dostaviti æe se Gradskom vijeæu na konaènu sug-

Rujan 2004.

GRAD MOSTARA GRADSKA UPRAVA ‘’H’’

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

SISTEMATIZACIJA
RADNIH MJESTA

Broj radnih mjesta: Broj izvršitelja:

215 387

Broj 16 - strana 8

Rujan 2004.

RADNA MJESTA IZABRANIH-IMENOVANIH IZVRŠITELJA Red. Naziv radnog broj mjesta Opis poslova
1.1 Gradona elnik Rukovodi cjelokupnom gradskom upravom i obavlja poslove utvr ene odredbama lakna 43 Statuta Grada i odredbama; Zakona o dr avnoj slu bi u FBiH;Zakona o upravi u FBiH i Zakona o lokalnoj samoupravi HN Organizira i upravlja radom Tajništva, po nalogu gradona elnika koordinira pripremne i izvršne poslove gradske uprave, poma e gradona elniku, sudjeluje u svim va nijim upravnim poslovima Savjetuje gradona elnika u odre enim specifi nim oblastima kao što su ekonomska politika grada, infrastruktura, kultura,lokalna samouprava i razvoj demokratske zajednice,mladi i sl.; ostvaruje kontakte sa organima drugih razina vlasti,nevladinim organizacijama i gra anima;priprema idejne postavke za razvojne projekte u oblasti koja mu je dodjeljena; analizira stanje i predla e konkretne mjere i inicijative.

Uvjeti
Sukladno Statutu Grada i lanku 10 Odluke o utvr ivanju op ih smjernica kadrovske politike Grada VSS, relevantno prakti no iskustvo, ugled u zajednici

Status
Imenovani du nosnik

Broj Izvršitelja
1

1.2

Glavni savjetnik Grada

Imenovani du nosnik

1
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

1.3

Savjetnik gradona elnika

VSS, tehni kog- društvenog smjera Poznavanje stru ne oblasti koju obavlja Poznavanje rada na ra unaru 7 godina radnog iskustva

Savjetnik 2

Broj 16 - strana 9

Rujan 2004.

1. TAJNIŠTVO GRADONA ELNIKA Red. Naziv radnog broj mjesta Opis poslova
1.1 Stru ni savjetnik za protokol
Obavlja poslove vezane za reprezentaciju, prijem i program posjeta doma ih i me unarodnih delegacija, protokol i informiranje istih;ostvaruje me unarodne kontakte i vodikoordinira poslove me unarodne suradnje, planira i podnosi izvješ a o toku suradnje; izdaje priop enja za javnost i organizira konferencije za novine i medije;obavlja poslove zvani nog prevoditelja gradona elnika.

Uvjeti
VSS,VII-1, fakultet društvenih nauka smjer: pravni, ekonomski, sociologija, urnalistika; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru i stranog jezika Poznavanje protokola, 3 godine radnog iskustva

Status
Dr avni slu benik

Broj Izvršitelja

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

1.2.

Viši referent Administrativnotehni ki tajnik

Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje termina za sastanke;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima; obavlja i druge poslove
po nalogu Glavnog savjetnika i stru nog savjetnika za protokol.

Namještenik SSS, IV, društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje stranog jezika i rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,društveni smjer, dvije godine radnog iskustva;znanje engleskog jezika;poznavanje protokola i rada na ra unaru VSS, VII-1,završen fakultet društvenih nauka; znanje engleskog jezika; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS,VII-1 ,fakultet urnalistike Namještenik 2 2

1.3.

Viši referent za protokol

Poma e pri organiziranju i pripremi programa posjeta doma ih i me unarodnih delegacija;organizira obilaske grada, gradskih znamenitosti i ustanova. Poma e gradona elniku u pripremi reprezentativnih nastupa, pregleda poštu,ugovara prijem stranaka Organizacijska pitanja me unarodne suradnje lokalnih vlasti. Priprema i procijenjuje, sjednice i sastanke, Sastavlja podsjetnike i izvješ a, priprema govore i obra anja. Prati rad gradskih odjela, slu bi i

1.4 Viši stru ni suradnik – asistent gradona elnika

Dr avni slu benik

Broj 16 - strana 10

1

1.5

Stru ni savjetnik

Dr

avni

Rujan 2004.

za odnose sa javnoš u

1.6

Stru ni uaradnik za ure enje Web stranice Grada i izdavanje biltena

ustanova;organizira rad sa novinarima i javnoš u, pregled dnevnih novosti, odr avanje kontakata sa predstavnicima medija,analizira odnose sa medijima i rad medija,izra uje periodi ne i godišnje planove rada,priprema prijedloge za poboljšanja, podnosi izvješ a o radu glavnom savjetniku. Ure uje Web stranicu Grada, izdaje biltene letke i informacije, ostvaruje suradnju sa odjelima odn. slu bama; koordinira rad sa uredom za odnose sa javnoš u stru ne slu be Gradskog vije a

ili drugi fakultet društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje engleskog jezika; 3 godine radnog iskustva u radu sa medijima. VSS, VII-1,završen fakultet tehni kog ili društvenog smjera, poznavanje stranog jezika,polo en stru ni upravni ispit;izvrsno znanje rada na ra unaru, jedna godina radnog iskustva

slu

benik

1

Dr avni slu benik 1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

UKUPNO RADNIH MJESTA: 6 UKUPNO IZVRŠITELJA: 8

Broj 16 - strana 11

2. SLU BA ZA UNUTARNJI NADZOR Redni Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
2.1 Šef slu be za unutarnji nadzor Upravlja i organizira rad slu be; odgovoran je za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za racionalno korištejne materijalnih, financijskih, i kadrovskih potencijala slu be;daje upute za rad i stru nu pomo izvršiteljima poslova, podnosi izvješ a sa preporukama odboru za financije Gradskog vije a i gradona elniku;kod utvr enih nezakonitosti preduzima zakonom propisane mjere i radnje.

Uvjeti

Status

__ Broj Izvršitelja
1

Rujan 2004.

VSS,VII-1, fakultet ekonomskog smjera polo en revizorski ispit i stru ni upravni ispit; 6 godina radnog iskustva, a najmanje 3 godine na revizorskim ili sli nim poslovima.

Dr avni slu benik-Tajnik dr avne slu be

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

2.2

Viši referent, administrati vno-tehni ki tajnik Viši Stru ni suradnik za nadzor rada Gradske uprave

2.3

2.4

Stru ni savjetnik za nadzor rada Gradske uprave i institucija

Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada predmeta:uredski poslovi sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Kontrola rada odjela i slu bi Gradske uprave:obavlja neposredni uvid u rad odjela i slu bi gradske uprave u domenu materijalnih i financijskih sredstava dodjeljenih odjelu odnosno slu bi; nadzire zakonitost i svrsishodnost trošenja propra unskih sredstava namjenjenih odjelu;ispravnost propisanih procedura kod nabavke roba i usluga;sastavlja izvješ a o izvršenoj kontroli i podnosi ih šefu slu be unutarnje kontrole;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Kontrola rada odjela i slu biGradske uprave i gradskih institucija;izra uje planove rada slu be unutarnje kontrole;analizira i procjenjuje izvješ a o zakonitosti i pravilnosti korištenja materijalno financijskih sredstava, u estvuje u redovitim, periodi nim i vanrednim pregledima,priprema preporuke za poboljšanje stanja i otklanjanje nepravilnosti i nedostataka;pru a stru nu pomo izvršiteljima koji obavljaju neposrednu kontrolu;podnosi izvješ e o radu šefu slu be.

SSS,IV, društvenog smjera;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru;2 godina radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; Polo en Revizorski ispit; Poznavanje rada na ra unaru 5 god radnog iskustva na istim ili sli nim poslovima

Namještenik

1

Dr avni slu benik

1

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 12

2.5

Viši stru ni suradnik za nadzor slu bi za planiranje i gradnju

2.6

Viši stru ni suradnik za nadzor poslovanja poduze a i institucija

Kontrola rada slu bi za planiranje i gradnju: Obavlja neposredan nadzor i vrši uvid u rad i dokumentaciju slu bi za planiranje i gradnju; Nadzire postupke za nabavku roba i usluga,naro ito postupak javnog oglašavanja i izbora najpovoljnijeg ponu a a i zaklju ivanje ugovora,nabavke roba i izvedenih radova po kona nom obra unu,kao i druge poslove po nalogu šefa unutarnje kontrole;sastavlja izvješ e o izvršenom nadzoru i daje preporuke sa prijedlogom mjera. Obavlja poslove nadzora gradskih poduze a i institucija-privredna društva i ustanove gdje Grad ima osniva ki ulog i prava,u pogledu zakonitosti i svrsishodnosti korištenja i raspolaganja materijalnih i financijskih sredstava kojima raspola u;nadzire zakonitost i svrsishodnost sredstava prora una Grada koja su im sukladno zakonu dodjeljeni u svojstvu ni ih potroša kih jedinica; Kontrolira zakonitost i pravilnost postupka javnih nabavki i izvo enja radova.Sastavlja izvješ e sa preporukama i prijedlogom mjera šefu unutarnje kontrole.

VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva na istim ili sli nim poslovima.

Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

Dr avni slu benik

2

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

UKUPNO RADNIH MJESTA : 6 UKUPNO IZVRŠITELJA: 7

Broj 16 - strana 13

3. SLU BA ZA OP U UPRAVU I GRADSKA PODRU JA Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
3.1 Šef slu be za op u upravu i gradska podru ja 3.2 Referent Administrativno -tehni ki tajnik Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be,daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zabilješki i zapisnika, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Informiranje i savjetovanje u svim poslovima, kao i upravnoj i mjesnoj nadle nost;struna pomo i savjetovanje mjesne samouprave;brine o izdavanju informativnih materijala, obrazaca, zaprimanje zahtjeva i pritu bi, pomo kod pravljenja zahtjeva, prijepisa i ovjera;ostvaruje suradnju sa ostalim slu bama, dokumentira nedostatake u gradskim ustanovama i infrastrukturi, dostavlja informacije ostalim slu bama;obavlja nadzori koordinaciju zada a podru nih ureda i vo enja središnjih bira kih popisa i dogovori sa šefovima podru nih ureda. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvršitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje stru nog savjetnika i šefa slu be o radu.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvršitelja
1

VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit, Poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet ili fakultet politi kih nauka, Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje zakona i drugih propisa iz oblasti uprave i lokalne samouprave; Poznavanje rada na ra unaru; 3 god radnog iskustva.

Dr avni slu benik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

3.3

Stru ni savjetnik za podru ne urede i mjesnu samoupravu

Dr avni slu benik

1

3.4.1

Šef podru nog ureda Jug

VSS,VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit ; poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 14

3.4.2

Mla i referent
op ih i pomo nih poslova

Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima,pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje uputstva o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obaveza; savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima, drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje naputke o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju oaveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i

SSS,IV, društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 6 mjeseci radnog iskustva VSS,VII-1,Pravni fakultet Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet, Polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva

Namještenik

1

Rujan 2004.

3.4.3

Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje

Dr avni slu benik

1

3.4.4

Referent op e uprave

Namještenik

2

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

3.5.1

Šef podru nog ureda Jugoistok

Dr avni slu benik

1

3.5.2

Mla i referent op ih i pomonih poslova

3.5.3 Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje 3.5.4 Referent op e uprave

SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 6 mjeseci radnog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,društvenog smjera Polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva.

Namještenik

1

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 15

Namještenik

2

3.6.1

Šef podru nog ureda Jugozapad

3.6.2

Mla i referent op ih i pomonnih poslova Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje

registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;drugi poslovi po nalogu šefa Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje naputke o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obveza ; savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a i druge jednostavne poslove po nalogu šefa. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi popslovi po nalogu šefa. Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje naputke o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obveza i savjetovanje šefa

Rujan 2004.

VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva SSS, IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 6 mjesaci radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru,2 godine radnog iskustva SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru nini upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Namještenik

1

3.6.3

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

5

3.6.4

Referent op e uprave

3.7.1

Šef podru nog ureda Sjever

Dr avni slu benik

1

3.7.2

Mla i referent op ih i pomo nih poslova Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje

3.7.3

SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru,

Namještenik

1

Broj 16 - strana 16

Dr avni slu benik

1

3.7.4 Referent op e uprave 3.8.1 Šef podru nog ureda Stari grad

3.8.2

Mla i referent op ih i pomo nih poslova Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje

podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registriranje bira a,drugi poslovi po nalogu šefa. Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvršitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa. Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima, pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje naputke o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima. Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdavanje uvjerenja, potvrda i drugih dokumenata, preduzimanje upravnih radnji, ovjeravanje rukopisa, potpisa i prijepisa i registracija bira a, drugi poslovi po nalogu šefa Odgovoran je za zakonito korištenje materijalnih i financijskih sredstava i kadrova dodjeljenih uredu;organizira i koordinira rad u uredu, organizira poslove i zadatke, odredjuje neposredne izvrsitelje, rješavanje jednostavnijih upravnih stvari, izvješ uje šefa slu be o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi po nalogu šefa.

2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru, 2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva. VSS,VII-1, pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva.

Rujan 2004.

Namještenik

2

Dr avni slu benik

1

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

3.8.3

Dr avni slu benik

1

3.8.4 Referent op e uprave

Namještenik

4 1

Šef podru nog ureda Zapad 3.9.1

Dr avni slu benik

Broj 16 - strana 17

3.9.2

Mla i referent op ih i pomo nih poslova

SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog

Namještenik

1

3.9.3

Viši stru ni suradnik za pravno savjetovanje

Pru anje stru ne pravne pomo i gra anima; pripremanje obrazaca predstavki,zahtjeva itd,daje naputke o na inu ostvarivanja prava i izvršavanju obveza i savjetovanje šefa podru nog ureda o pravnim pitanjima Prijem gra ana, podnesaka, davanje informacija, izdaje uvjerenja, potvrda i drugih isprave,, preduzima upravne radnje, ovjerava rukopise, potpise i prepise, obavlja poslove registracije bira a;drugi poslovi po nalogu šefa. Upravlja i organizira rad mati ara, izvješ uje šefa slu be o radu, vodi središ ji personalni registar n gra ana, koordinira djelatnosti mati nog ureda a naro ito termine i lokalitete sklapanja braka,drugi poslovi po nalogu šefa. Administartivno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi po nalogu šefa Ovjerava izvode iz mati nih registara, kao i ostale potvrde i ovjere,daje upute i pojašnjenja mati arima; brine o zakonitom i urednom a uriranju i vo enju evidencija; u estvuje u postupku sklapanja braka, izvještava višeg stru nog suradnika za pitanja mati nog ureda. Vodi mati ne evidencije: knjige ro enih, umrlih, vijen anih; upisuje promjene, priprema i izra uje uvjerenja– izvode iz mati nih knjiga, u estvuje u postupku sklapanja braka, obavlja i druge poslove po nalogu šefa podru nog ureda

iskustva VSS,VII-1,pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;2 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radog iskustva VSS, VII-1, pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Rujan 2004.

Dr avni slu benik

1

3.9.4

Referent op e uprave

Namještenik

3

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

3.10

Viši stru ni suradnik za pitanja mati nog ureda

Dr avni slu benik

1

3.11

Mla i referent op ih i pomo nih poslova Samostalni referent za mati ni ured

SSS,IV,društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva. VŠS, VI, pravnog ili drugog društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva na poslovima mati ara ili upisni ara

Namještenik

1

3.12

Namještenik 1

3.13

Viši referent Mati ar

Namještenik

5

Broj 16 - strana 18

Rujan 2004.

3.14

Viši stru ni suradnik za administrativne i prora unske poslove

Nadgleda i planira prora un slu be,prati javne nabavke i poma e rad komisije,priprema ugovore;priprema i nadzire evidencije prisutnosti na radu i platne liste, obra un pla a;prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada i anga iranja izvršitelja po ugovoru o djelu i o autorskom honoraru; brine o stanju zgrada uprave, te organizira i nadzire rad pisarnice, arhive, recepcije, prijemnih šaltera za gra ane, telefonske centrale i voznog parka; izvješ uje šefa slu be o radu. Organizira rad pisarnice, brine o ispravnosti uredskog poslovanja,daje naloge i upute upisni arima,raspore uje primljenu poštu po organizacijskim jedinicama; izvješ uje Višeg stru nog suradnika za prora unske i administrativne poslove o radu pisarnice, drugi poslovi po nalogu šefa. Obavlja poslove pisarnice, obra uje i klasificira predmete i akte, vodi propisane registre, zavodi i razvodi predmete i akte, obavlja poslove registracije bira a te tehni ke pripreme, fotokopiranje i uvezivanje materijala odgovara za propisno kretanje predmeta i akata prema slu bama i obrnuto i odgovara za pravovremeno izuzete dokumentacije i vrši arhivske i druge poslove po nalogu šefa pisarnice Pohranjuje dokumentaciju, vodi arhivsku knjigu i priprema poslove izlu ivanja arhivske gra e nadle nom arhivu, odobrava privremeno izdavanje akata, brine o izdavanju arhivske gra e na revers, vrši druge poslove po nalogu šefa i višeg stru nog suradnika za administraciju i prora un

VSS,VII- 1, fakultet pravnog ili ekonomskog smjera; polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

3.15

Šef pisarnice

3.16

Viši referentupisni ar

VŠS, VI ,pravnog ili drugog društvenog smjera; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva na poslovima uredskog/ kancelarijskog poslovanja. SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni spit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

3

3.17

Viši samostalni referentarhivar Gradske uprave

VŠS,VI, pravnog ili društvenog smjera;polo en ispit za arhivara ili stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Namještenik

1

Broj 16 - strana 19

Rujan 2004.

3.18

3.19

Mla i referent recepcije i telefonske centrale Šef servisa pomo notehni kih poslova Referent-Voza

Vrši prijem i sigurnosnu kontrolu posjetitelja te prijem i proslje ivanje telefonskih poziva, vrši druge poslove po nalogu šefa

SSS,IV,tehni kog smjera; poznavanje rada na ra unaru;6 mjeseci radnog iskustva.

Namještenik

4

3.20

3.21

Mla i referent Voza /kurir

Rukovodi voznim parkom, brine o njegovom VŠS,VI ,ekonomskog ili odr avanju, planskom i racionalnom korištenju, tehni kog smjera;polo en brine o sigurnosti objekata i odr avanju opreme i stru ni upravni ispit; ure aja u prostorijama gradske uprave i poznavanje rada na ra unaru potrebnim nabavkama, podnosi izvješ e šefu. 3 godine radnog iskustva Upravlja motornim vozilima, brine o njihovoj SSS, tehni kog smjera IV ili III tehni koj ispravnosti i evidentira kvarove stepen,polo en poseban ispit za voza a ili KV voza obavlja i druge poslove po nalogu šefa 1 godina radnog iskustva Upravlja motornim vozilima, brine o njihovoj SSS,tehni kog ili društvenog tehni koj ispravnosti i evidentira kvarove, smjera, odgovara za siguran i pravovremen prijenos Voza ki ispit;6 mjeseci radnog pošte, odgovoran za propisano primanje i iskustva. uru ivanje pošte, radi druge zadatke po nalogu šefa sektora. Obavlja poslove fizi ke zaštite objekata, otvorenog prostora u krugu objekata gradske uprave i osoba, drugi poslovi po nalogu šefa Obavlja poslove iš enja objekata i prostorija gradske uprave i gradskih podru nih ureda;odr ava higijen prostorija ure aja i u opreme;obavlja i druge poslove po nalogu šefa servisa. SSS,III ili IV stepen, završena obuka i certifikat za obavljanje poslova fizi ke zaštite objekata i osoba Najmanje ni a sprema ili SSS III stepen, 6 mjeseci radnog iskustva

Namještenik

1

Namještenik

5

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

4

3.22

Referent zaštite objekata Mla i referent za odr avanje higijene

Namještenik

21

3.23

Namještenik

11

NAPOMENA: U Sistematizaciju su uklju eni referenti fizi ke zaštite objekta i higijeni ari- ista ice, iako se pretpostavlja da e te usluge u skoroj budu nosti obavljati odgovaraju e ovlaštene Agencije.

Broj 16 - strana 20

3.A MJESNI UREDI I ADMINISTRACIJA MJESNE ZAJEDNICE Redni Naziv Opis poslova br. radnog mjesta
3.A.1 Viši Referent mjesnih ureda Vodi rad mjesnog ureda, pru a savjete i tehni ku pomo gra anima. Obavlja prijem gra ana, podnesaka i davanje informacija. Izdaje uvjerenja i druga dokumenta za koja je ovlašten. drugi poslovi po nalogu šefa.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Br. izvršitelja
12

*3.A.2

Viši samostalni referent za mjesnu samoupravu

Koordinira rad sa tajnicima Mjesnih zajednica, obavlja stru ne,administrastivno-tehni ke i druge poslove za potrebe Mjesnih zajednica i ostvaruje neposredne kontakte sa gra anima i slu bama i tijelima gradske uprave,vodi dokumentaciju,prikuplja i obra uje izvješ a o radu MZ;priprema planove rada i izvješ uje neposredno nadre enog slu benika o stanju,potrebama i aktivnostima mjesne samouprave,obavlja i druge poslove po nalogu šefa.

SSS,IV,društveni smjer,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na ra unaru 2 godine radnog iskustva VŠS,VI, pravnog smjera; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva.

Namještenik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

UKUPNO RADNIH MJESTA : 43 UKUPNO IZVRŠITELJA : 112

Broj 16 - strana 21

Rujan 2004.

4. SLU BA ZA ORGANIZACIJU I PERSONAL Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
4.1 Šef slu be za organizaciju i personal Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be, daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa Analizira i predla e podjelu kompetencija i opis poslova, daje upute za rad sa aktima i predmetima, upute za pohranjivanje akata i predmeta i izradu i primjenu pravilnika. Razmatra pitanja radnog vremena uprave; nadzire rad sa predmetima, vrši ispitivaje pritu bi i predstavki gra ana na rad uprave, ima nesmetan pristup aktima predmetima i dokumentima,sastavlja izvješ a o tome i predla e mjere protiv nesavjesnih i neodgovornih slu benika. Analizira aktualno stanje kadrovske i tehni ke opremljenosti uprave,stepen iskorištenosti kadrovskih i tehni kih kapaciteta,priprema prijedloge uvo enja novih metoda rada,koje doprinose štednji, racionalizaciji,boljoj iskorištenosti i efikasnosti uprave,poduzima razvojne mjere i evaluira rezultate i poma e uobavljanju poslova pod to kom 4.12 i 4.13

Uvjeti

Status

Broj izvršitelja
1

VSS, VII-1, fakultet pravnog ili ekonomskog smjera ili organizacije rada; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera, polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva VSS, fakultet pravni ili ekonomsko-poslovni smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

4.2

Referent Administrativno -tehni ki tajnik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

4.3

Stru ni savjetnik za organizaciju uprave

Dr avni slu benik

2

4.4

Stru ni savjetnik za projektovanje razvoja i uvo enje novih tehnologija

VSS,fakultet tehni kog ili odgovaraju eg društvenog smjera,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rad na a unaru; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 22

4.5

Stru ni savjetnik za ra unarsku mre u

Brine za funkcioniranje ra unarske mre e, informati kog sustava, te poboljšanje software-a i hardware-a. Provjerava op e stanje informatizacije gradske uprave i obu enost uposlenika; izra uje planove osavremenjavanja i informati ke opremljenosti gradske uprave. Podnosi izvješ e o stanju sistema i njegovom korištenju. Obavlja poslove informati ke podrške korisnicima informacijskog sustava (dr avnim slu benicima i namještenicima) i njihova obuka; Provjerava op e stanje informati ke obu enosti slu benika;izra uje periodi ne planove i programe obuke u suradnji sa certificiranim centrima ili agencijama za obuku i prati njihovu realizaciju,obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be. Poma e višem stru nom suradniku i brine o odr avanju informacij skog sustava, sanira manje kvarove i probleme nastale u funkcioniranju sustava;obavlja i druge poslove po nalogu višeg stru nog suradnika i šefa slu be. Obavlja stru ne poslove za komisiju koja provodi tenderske procedure,priprema javni oglas za izbor najpovoljnijeg ponu a a za nabavku uredskog materijala,ure aja opreme i namještaja, priprema ugovor sa izabranim ponu a em; brine o prora unu slu be drugi poslovi po nalogu šefa.

VSS,VII –1 fakultet informatike ili odgovaraju eg tehni kog smjera; polo en stru ni upravni ispit; 3 godine radnog iskustva u oblasti informatike

Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

4.6

Viši stru ni suradnik za informacijski sustav

VSS VII-1,fakultet informatike i informacijske tehnologije ili drugog tehni kog smjera, polo en stru ni upravni ispit, 2 godine radnog iskustva u informacijskim tehnologijama

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

4.7

Referent za informacijski sustav

SSS, IV,tehni kog smjera, Poznavanje i iskustvo u informacijskim tehnologijama; 1 godina radnog iskustva

Namještenik

2

4.8

Viši stru ni suradnik za nabavku

VSS, VII-1, fakultet pravnog ili ekonomskog,komercijalnog, odnosno poslovnog smjera; pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 23

4.9

Samostalni referent za nabavke

Poma e stru nom suradniku za nabavku, prikuplja i obra uje zahtjeve za uredski materijal,opremu,ure aje i namještaj; prati izvršenje zaklju enog ugovora o nabavci;vrši primopredaju isporu enog materijala,ure aja i opreme;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Izdaje i prenosi uredski materijal,opremu i namještaj korisnicima, odr ava i brine se za magacin uredskog materijala; po potrebi umno ava i uvezuje materijale, radi i druge poslove nalogu šefa Upravlja i organizira rad na zadanim poslovima, izvješ uje šefa slu be o radu, analizira efikasnost rada administracije, procjenjuje potrebe za radnim mjestima i brojem izvršitelja;predla e mjere i smjernice vo enja kadrovske politike, planira kadrovske troškove, priprema intervjue pri zapošljavanju i druge kadrovske poslove; Podnosi izvješ e o radu šefu slu be Obavlja kadrovske poslove u svezi prijema i otpusta u slu bu, vodipostupke o pravima i du nostima iz radnog odnosa, priprema dozvole za sporedne djelatnosti slu benika i namještenika; vodi kadrovsku evidenciju; izra uje i ovjerava nacrte op ih akata, rješenja i uvjerenja;Izvješ uje Šefa slu be. Izdra uje planove obuke i stru nog usavršavanja osoblja u Gradskoj upravi i brine se o njihovom izvršavanju; organizira i priprema seminare, savjetovaja i okrugle stolove ; koordinira aktivnosti obuke kadrova sa Agencijom za dr avnu slu bu; analizira stanje obu enosti kadrova i podnosi izvješ a sa prijedlogom aktivnosti;

VŠS,VI ,ekonomskog ili komercijalnog smjera ili poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 1 godina radnog iskustva SSS,IV,ekonomskog ili tehni kog smjera 6 mjeseci radnog iskustva VSS, VII-1 pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva.

Namještenik

1

Rujan 2004.

4.10

Mla i referentEkonom

Namještenik

1

4.11 Stru ni savjetnik za kadrovsku politiku

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Dr avni slu benik

1

4.12

Stru ni savjetnik za kadrovske poslove

VSS,VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

2

4.13

Viši stru ni suradnik za obuku osoblja

VSS,VII-1, pravni fakultet ili drugi odgovaraju i fakultet društvenog smjera;polo en stru ni upravni ispit; 2 godine radnog iskustva, u oblasti razvoja kadrova (ljudskih resursa)

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 24

4.14

Viši stru ni suradnik za pla e i prora unske poslove

4.15

Viši samostalni referent za kadrovske poslove

4.16

Referent op ih i pomo nih poslova

Obavlja poslove pripreme, planiranja i izvršavanja prora una slu be, vodi evidencije o prisustvu i odsustvu s posla,obra uje platne liste i brine o redovitom ispla ivanju pla a; prati javne nabavke i poma e rad komisije, priprema ugovore; prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada i anga iranja izvršitelja po ugovoru o djelu i o autorskom honoraru. Izvršava kadrovske poslove vo enje Središnjeg registra uposlenih, priprema uvjerenja iz registra, priprema jednostavna rješenja, obavlja prijave i odjave uposlenih u PIO/MIO,zavod zdravstvenog osiguranja, poma e kod obra una pla a, itd Podnosi izvješ e Višem stru nom suradniku za kadrovsku politiku i šefu slu be Administartivno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,obavljanje jednostavnih uredskih poslova sa aktima i predmetima,vodi slu bene evidencije uposlenih i priprema uvjerenja i potvrde o injenicama iz evidencija, radi i druge poslove po nalogu šefa.

VSS, VII-1, fakultet ekonomskog smjera; Polo en stru ni upravni ispit;poznavaje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

Rujan 2004.

1

VŠS,VI, pravnog, ekonomskog smjera;polo en stru ni uravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

SSS,IV, društvenog ili odgovaraju eg tehni kog smjera; polo en stru ni upravni ispit Poznavanje rada na ra unaru;1 godina radnog iskustva

Namještenik

2

UKUPNO RADNIH MJESTA : 16 UKUPNO IZVRŠITELJA: 20

Broj 16 - strana 25

5. PRAVNA SLU Red Naziv ni radnog br. mjesta
5.1 Šef pravne slu be

BA Opis poslova Uslovi Status Broj izvršilaca
1

Rujan 2004.

5.2

Referent administrativno -tehni ki tajnik

5.3

Stru ni savjetnik za poslove uprave i pristup informacijama Viši samostalni referent za upravne poslove

5.4

Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih,financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela o radu Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala;vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;poslovanje sa aktima i predmetima,vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka i druge poslove po nalogu šefa Obavlja pravno savjetovanje dr avnih slu benika, sudjeluje u donošenju pravnih propisa i slo enih upravnih akata; rješava po zahtjevima za pristup informacijama koje su pod kontrolom gradske uprave kao javnog organa Izra uje nacrte dopisa i jednostavnih pravnih akata, obavlja pripremu jednostavnih izvješ a,analiza i informacija;obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be

VSS, VII-1, pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

SSS,IV,društveni smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,Pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. VŠS, VI, pravnog ili drugog društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

Namještenik

1

Dr avni slu benik

3

Namještenik

2

Broj 16 - strana 26

UKUPNO RADNIH MJESTA : 4 UKUPNO IZVRŠITELJA: 7

6. SLU BA ZA PRORA UN I FINANCIJE R. Naziv Opis poslova br. radnog mjesta
6.1 Šef slu be za bud et i finansije Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje termina sastanaka;vo enje slu benih zabilješki i zapisnika;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa. Savjetuje o investicijama, kontrolira, priprema i nadogra uje financijske planove i investicione programe, pozajmnice, prora un, rebalans prora una i dr. Obavlja poslove pripreme i provedbe prora una, rebalansa prora una; ocjenjuje izvješ e o izvršenju prora una, vrši nadgledanje izvršenja prora una,nadgleda i planira prora un slu be, prati javne nabavke, poma e rad komisije, prati obra un pla a, radi i druge poslove po nalogu šefa Prati rad i izvješ uje o financijskim poslovima poduze a i institucija u kojima Grad ima vlasni ki udio;analizira i procjenjuje financijsko-ra unovod stvena izvješ a o poslovanju institucija; pru a stru nu podršku gradskim predstavnicima u upravnim i nadzornim tijelima poduze a i ustanova; analizira financijska izvješ a drugih slu bi, koordinira rad sa ostalim stru nim i nadzornim slu bama u svezi funkcioniranja poduzetništva i institucija Grada

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS,VII-1, ekonomski ili pravni fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

6.2

Referent, administrativno -tehni ki tajnik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

6.3

Stru ni savjetnik za investicije

Dr avni slu benik

1

6.4

Stru ni savjetnik za prora un

Dr avni slu benik

3

6.5

Stru ni savjetnik za finansijski nadzor institucija Grada

VSS, VII-1,ekonomski fakultet; polo en stru ni ispit za samostalnog ra unovo u; stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru, 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

2

Broj 16 - strana 27

Rujan 2004.

6.6

Viši referent – Blagajnik

6.7

Samostalni referent Knjigovo a

6.8

6.9

Referent – Knjigovo a za materijalni konto Referent – Knjigovo a za li ni konto Referent – knjigovo a za dobavlja e i ostale korisnike prora una

Vodi blagajnu grada;obavlja poslove prometa novca gotovinom i preko ra una; podnosi izvješ e o stanju blagajne; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Knjigovodstvo dnevnih, mjese nih, kvartalnih i godišnjih prihoda i izdataka, priprema nacrt godišnjeg obra una i vrši knjigovodstvo naloga za isplatu; priprema dokumentaciju, kontira,vrši knji enje svih dokumena ta,vodi knjigovodstvenu evidenciju,obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Vodi knjige o materijalnom kontu;

SSS,IV,ekonomskog smjera poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva . VŠS,VI, ekonomskog smjera; poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva.

Namještenik

1

Namještenik 3

SSS,IV,ekonomskog smjera; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva . SSS,IV, ekonomski smjer; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva SSS,IV,ekonomskog smjera; Poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva.

Namještenik

2

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Vodi knjige o personalnom kontu

Namještenik

2

6.10

Vodi knjige o nabavkama za dobavlja e i ostale korisnike prora una

Namještenik

2

UKUPNO RADNIH MJESTA : 10 UKUPNO IZVRŠITELJA: 18

Broj 16 - strana 28

7. SLU Red. broj 7.1

7.2

BA ZA NEKRETNINE Naziv Opis poslova radnog mjesta Šef slu be za Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za nekretnine zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje uputstva za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela ReferentAdministrativno-tehni ki poslovi, kao što su: administrativ prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje no-tehni ki materijala,vo enje kalendara i dogovaranje tajnik termina odr avanja sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika;administrativna obrada akata i predmeta-uredsko poslovanje, itd. Viši stru ni suradnik za prihode od imovine Viši stru ni suradnik za imovinsko – pravne poslove Obavlja poslove organizacije i kontrole naplate renta, zakupnina i drugih prihoda od imovine Grada;vodi evidencije o naplati;vodi brigu o prora unu slu be;obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be;podnosi izvješ e šefu slu be. Vodi evidenciju o javnim površinama, gradskom zemljištu i zgradama i poslovnim i drugim prostorijama, kao i zgradama u kojima Grad ima vlasni ki udio, vodi evidenciju o spornim i neriješenim vlasni kim odnosima u kojima Grad ima interes, poma e u rješavanju nerješenih imovinskih odnosa,vodi imovinsko –pravne postupke i izra uje nacrt rješenja;podnosi izvješ e šefu slu be. Radi na prometu gradskog zemljišta, prijenosu prava za gradnju i eksproprijaciji i drugim postupcima o raspolaganju nakretninama, priprema ugovore i op a akta,predla e mjere iz oblasti i izvješ uje šefa slu be,obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvršitelja 1

VSS, VII-1, pravni ili ekonomski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1, ekonomski fakultet, Polo en stru ni upravni ispit;Poznavanje rada na ra unaru;2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1, pravni fakultet; prednost za polo en pravosudni ispit; stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

7.3

Dr avni slu benik

2

7.4

Dr avni slu benik

4

Broj 16 - strana 29

7.5

Viši stru ni suradnik za promet gradskog zemljišta

Dr avni slu benik

3

Rujan 2004.

7.6

7.7

Viši stru ni suradnik za upravljanje gradskim zemljištem Referent za nekretnine

Vodi evidenciju i obavlja poslove sa izgra enim i neizgra enim gradskim zemljištem i zgradama gdje grad ima vlasni kog udjela,.

VSS, VII-1,pravni fakultet; Polo en stru ni upravni ispit; Poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva. SSS,IV,gra evinskotehni kog smjera; Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

3

Obra uje jednostavne zahtjeve i obavlja tehni ke poslove ,rad na terenu,sastavlja zabilješke,tehni ke skice,pisane informacije i obavlja druge poslove u svezi sa nekretninama koji zahtjevaju tehni ku stru nost i znanje

Namještenik

4

UKUPNO RADNIH MJESTA : 7 UKUPNO IZVRŠITELJA: 18

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 30

8. SLU BA ZA KULTURU Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
8.1 Šef slu be za kulturu Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovaran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka;uredsko poslovanje sa predmetima i aktima itd. Planira kulturne doga aje u Gradu, koncipira kulturna zbivanja, programira godišnje kulturne ponude Grada;radi na unapre enju kulture u Gradu, ostvaruje kulturnu suradnju u zemlji i inozemstvu; koordinira i daje smjernice za rad gradskih kulturnih institucija, posebno kazališta, knji nica, glazbenih škola, muzeja, arhiva i sl.;podnosi izvješ e šefu slu be.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS, VII-1,fakultet društvenih nauka ili akademija iz oblasti umjetnosti polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

8.2

Referent, administrativ no-tehni ki tajnik

SSS,IV, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva

Namještenik

1

8.3

Stru ni savjetnik za kulturu

VSS, VII-1, akademija umjetnosti ili fakultet društvenog smjera; poznavanje engleskog ili francuskog ili njema kog jezika;poznavanje rada na ra unaru;dobre organizacijske sposobnosti; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 31

Rujan 2004.

8.4

Viši stru ni suradnik za kulturu

Brine o prora unu slu be i prati rashode slu be;organizira gradske kulturne manifestacije-priprema i poma e organizaciju redovitih i periodi nih kulturnih doga aja,izlo bi i postavki; podr ava rad umjetni kih grupa i umjetnika,poma e usavršavanje njihovog rada;ostvaruje suradnju sa radio i TV stanicama;podnosi izvješ e o radu. Poma e i sudjeluje u organiziranju i sprovo enju kulturnih doga aja; brine o izvršenju programa ;pru a tehni ku i savjetodavnu podršku organizatorima kulturnih doga aja; izvješ uje višeg stru nog suradnika za kulturu o aktivnostima

VSS, VII-1, akademija umjetnosti ili fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

2

8.5

Mla i samostalni referent za kulturu

VŠS,VI, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva

Namještenik

3
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

UKUPNO RADNIH MJESTA : 5 UKUPNO IZVRŠITELJA: 8

Broj 16 - strana 32

9. SLU BA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, MLADE I ŠPORT Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
9.1 Šef slu be za odgoj, obrazovanje mlade i šport Upravlja i organizira rad slu be, odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova;odgovara za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje naputke za rad neposrednim izvršiteljima, i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje zapisnika,zabilješki sa sastanaka i poslovanje sa aktima i predmetima i drugi poslovi koje mu odredi šef slu be. Brine o potrebama i prora unu škola,ostvaruje suradnju i nadzire upravljanje školama u nadle nostima Grada; izra uje izvješ a i analize, predla e i poduzima mjere za poboljšanje stanja škole; provodi postupak za stipendiranje i unapre enje standarda u enika;obavlja i druge poslove po nalogu šefa. Prima i obra uje zahtijeve i prijedloge roditelja; razmatra inicijative škole za podršku vannastavnih aktivnosti;prikuplja podatke o stipendiranju u enika,školskim takmi enjima ,suradnji škola u zemlji i inostranstvu i predla e mjere za podršku tih aktivnosti;posje uje škole i utvr uje potrebe matrijalno-tehni ke opremljenosti;podnosi periodi na izvješ a; ostvaruje kontakte sa roditeljima i upravom škole

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvršitelja
1

VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru, 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

9.2

Referentadministrativno -tehni ki tajnik

SSS,IV,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VŠS,VI, društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Namještenik

1

9.3

Stru ni suradnik za osnovno i srednje obrazovanje

Dr avni slu benik

2

9.4 Samostalni referent za osnovno obrazovanje

Namještenik

1

Broj 16 - strana 33

Rujan 2004.

9.5

Viši stru ni suradnik za predškolsko obrazovanje

Brine o prora unu i osigurava sredstva za predškolske ustanove, analizira rad i podnosi izvješ a o radu predškolskih ustanova i usmjerava organizaciju predškolskih ustanova i obavlja i druge poslove na poboljšanju pozicije predškolskih ustanova. Prima zahtjeve i prijedloge roditelja, obavlja posjete u ustanovama predškolskog odgoja,utvr uje potrebe materijalno –tehni ke opremljenosti i predla e mjere za poboljšanja,podnosi izvješ e i radi kao kontakt osoba za predškolske ustanove i roditelje Brine o prora unu za šport,športske objekte, športske terene i javne bazene;iznajmljuje športske terene i prostorije klubovima i gra anima;utvr uje potrebe gra ana za športom i rekreacijom u gradu; priprema prijedloge za poboljšanje stanja; priprema godišnje programe,izvješ a i analize; ostvaruje kontakte sa gradskim športskim udru enjima, klubovima i gra anima. Poma e višem stru nom suradniku;vodi evidenciju športskih terena objekata i javnih bazena;prima i obra uje zahtjeve saveza,gra ana i klubova;priprema i koordinira aktivnosti organiziranja športskih takmi enja i manifestacija Brine o prora unu za programe i aktivnosti mladih;informira o suradnji mladih i Gradske uprave;prima i obra uje zahtjeve i priprema izdavanje prostorija u vlasništvu Grada udru enjima mladih; kontaktira sa Vije em mladih;podnosi izvješ a i radi na poboljšanju statusa mladih u društvu.

VSS, VII-1,filozofski fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VŠS ,VI;društveni smjer; polo en stru ni upravni ispit; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

9.6

Samostalni referent za predškolski odgoj

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

9.7

Viši stru ni suradnik za fizi ku kulturu i rekreaciju

VSS, VII-1,fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

9.8

Samostalni referent za tjelesnu kulturu i rekreaciju

VŠS,VI, društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1, društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit;1 godina radnog iskustva.

Namještenik

1

9.9

Stru ni suradnik za mlade

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 34

9.10

Viši samostalni referent za odnose sa NVO i vjerskim zajednicama

Uspostavlja i osigurava komunikaciju sa nevladinim organizacijama(NVO) i vjerskim zajednicama;vodi evidenciju NVO na podru ju grada;prima i obra uje njihove zahtjeve,prijedloge,inicijative,predstavke i pritu be;utvr uje prora un za financiranje njihovih aktivnosti,poma e u organiziranju njihovih manifestacija i najavljenih programskih aktivnosti;priprema i podnosi izvješ a i predla e mjere za poboljšanje odnosa sa nevladinim sektorom.

Namještenik VŠS, VI,društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

1

Rujan 2004.

BROJ RADNIH MJESTA: 10 BROJ IZVRŠITELJA: 11

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 35

Rujan 2004.

10. SLU BA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNE I STAMBENE POSLOVE Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
10.1 Šef slu be za zdravstvo, socijalne i stambene poslove Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,administrativno-tehni ka obrada predmeta;poslovaje sa predmetima i aktima Brine o prora unu slu be, radi kao kontakt osoba za ustanove i gra ane;vodi evidencije i obra uje predmete za socijalnu pomo ;brine o smještaju mladih koji su u stanju socijalne potrebe;izdaje udru enjima mladih prostorije u vlasništvu grada; sura uje sa upanijom po pitanjima iz upanijske nadle nosti, radi na davanju pomo i hitnim slu ajevima, direktno ili putem centra za socijalnu skrb. Priprema programe aktivnosti i potreban prora un, radi na obnovi stanova, upravlja investicijama odnosno donacijama, radi na vra anju stambenih prava i poma e povratak u zajednicu; ostvaruje suradnju sa dr avnim, entitetskim i upanijskim organima i NVO koji sprovode te aktivnosti; podnosi izvješ a o radu i provedenim aktivnostima;

Uvjeti

Status

Broj Izvrši -telja
1

VSS, VII-1,fakultet društvenih nauka; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni ili fakultet drugog odgovaraju eg društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

10.2

Referent Administrativnotehni ki tajnik

Namještenik

1

10.3

Viši stru ni suradnik za prora unske i socijalne poslove

Dr avni slu benik

1

10.4

Viši stru ni suradnik za socijalnostambena poslove

Dr avni slu benik

7

Broj 16 - strana 36

10.5

Viši stru ni suradnik za zdravstvo

10.6

Stru ni savjetnik za prevenciju toksikomanije

Priprema program mjera i aktivnosti za osiguravanje potrebe lokalnog stanovništva u oblasti javnog zdravlja (ambulante, domovi zdravlja i sl.), zdravstvenoj zaštiti ivotinja i zaštiti bilja;osigurava potrebna prora unska sredstva;prima i obra uje zahtjeve gra ana i njihovih udru enja;ostvaruje suradnju sa zdravstvenim ustanovama institutima, zavodima i veterinarskim slu bama;koordinira aktivnosti sa dr avnim,e ntitetskim, upanijskim i lokalnim organima vlasti;daje prijedloge za poboljšanja i podnosi izvješ a. Priprema programe aktivnosti,planira prora unska sredstva;analizira,prati i izvješ uje o stanju toksikomanije,naro ito kod mladih; ostvaruje kontakte sa školama,nevladinim organizacijama i ustanovama iz oblasti, priprema kampanje i javne nastupe medijske prezentacije i druge oblike djelovanja u borbi protiv toksikomanija.

VSS, VII-1 društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

10.7

Samostalni referent za rad

10.8

Viši referent za stambene poslove

VSS, VII-1 ,fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva Obavlja pooslove izdavanja-unosa podataka i ovjere VŠS, VI pravnog ili drugog radnih knji ica,vodi evidencije iz oblasti rada i izdaje društvenog smjera uvjerenja;ostvaruje kontakte sa nadle nom polo en stru ni upravni upanijskom slu bom za za pošljavanje i upanijskim ispit; organima; obavlja druge poslove iz oblasti rada i poznavanje rada na ostale poslove po nalogu šefa slu be,vodi statistiku i ra unaru; izvješ uje šefa slu be. 1 godina radnog iskustva Utvr uje i nadzire stanje na terenu u oblasti obnove SSS,IV,tehni kog smjera stanova,upravljanja investicijama, vra anju polo en stru ni upravni stambenih prava i povratku u zajednicu, priprema ispit;poznavanje rada na izvješ a i vrši druge poslove po nalogu ra unaru; pretpostavljenog slu benika 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

1

Namještenik

3

Broj 16 - strana 37

BROJ RADNIH MJESTA: 8 BROJ IZVRŠITELJA: 16

11. SLU BA ZA URBANISTI KO PLANIRANJE Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
11.1 Šef slu be za urbanisti ko planiranje Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be ;daje upute za rad neposrednim izvršiteljima, i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala, vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada predmeta: uredski poslovi sa predmetima i aktima Brine o prora unu slu be;priprema procedure za ustupanje radova; priprema ugovore sa izabranim ponu a em;vodi evidencije i poslove prikupljanja prihoda od ure enih gradskih zemljišta; analizira financijske i ekonomske efekte urbanisti kih planova;sudjeluje u obra unu pla a uposlenih u slu bi u suradnji sa šefom slu be, prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada, anga iranje izvršitelja po ugovoru o djelu i autorskom honoraru, priprema godišnje programe;daje prijedloge za poboljšanje stanja u oblasti i podnosi izvješ a o radu. Pribavlja i evidentira statisti ke podatke, samostalno vodi upravni registar, analizira mjesne statistike, radi na informiranju gra ana, privrednika i institucija; prati tr ište prodaje stanova;ostvaruje suradnju sa dr avnim, federalnim i upanijskim organima i institucijama za statistiku; priprema analiti ka izvješ a

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS,arhitektonski ili pravni fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

11.2

Referent, administrativ no-tehni ki tajnik

11.3

Stru ni saradnik za prora unske poslove

SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer,polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Dr avni slu benik

1

11.4

Stru ni suradnik za statistiku

VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 38

11.5

Stru ni savjetnik za prostorno planiranje Grada

Radi na poslovima nositelja pripreme prostornoplanske dokumentacije Grada, a uriranju i uskla ivanju istog sa planovima Federacije i om planiranja, izvješ uje upanije;upravlja proces šefa slu be.

11.6

Viši stru ni suradnik za urbanisti ke planove u Podru ju 1,2 i 3 Stru ni savjetnik za planiranje prometa

Priprema nacrte prostorno planskih dokumenata i u estvuje u procesu planiranja; sudjeluje u postupku izdavanja odobrenja za gradnju, izdavanju urbanisti ko-tehni kih uslova,daje mišljenja i suglasnosti;podnosi izvješ e šefu slu be. Radi na planiranju, razvoju i a uriranju prometnog plana, radi na unosu prometne mre e u urbanistike planove, daje prijedloge i primjedbe kod zahtjeva za gradnju

11.7

VSS, VII-1,arhitektonski fakultet; polo en stru ni ispit poznavanje rada na ra unaru,odgovaraju i programi:auto Cad 3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,arhitektonski fakultet; Polo en stru ni ispit; Poznavanje rada na ra unaru:program auto Cad; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,prometni ili arhitektonski fakultet; polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

Dr avni slu benik

3

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Dr avni slu benik

1

BROJ RADNIH MJESTA: BROJ IZVRŠITELJA:

7 9

Napomena: 1) Pove anje i podjela obima stru nog podru ja ovise tako er i o tome da li e se i u kojoj mjeri prenijeti poslovi planiranja na biroe za planiranje. U svakom slu aju treba se osigurati da ova slu ba bude dovoljno stru na kako bi razvila preduvjete za ostvarenje cilja, pripremila dokumentaciju i bila u mogu nosti prosuditi o predo enim nacrtima. 2) Podru ja prema kojima se odre uje mjesna nadle nost za postupanje strunih suradnika za planiranje odnose se na gradske zone koje e se odrediti posebnim aktom.Te su zone istodobno i mjesni okvir djelovanja inspektora i drugih kontrolora.

Broj 16 - strana 39

12. SLU BA ZA GRA EVINSKE PROPISE Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
12.1 Šef slu be za gra evinske propise Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be; ovjerava akte slu be ;daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad; izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo ene zabilješk i zapisnika sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta;poslovanje sa aktima i predmetima. Savjetuje u poslovima gra enja, zaprima predmete,daje-izra uje stru na tehni ka mišljenja; provjerava i obavlja radnje predpripreme-stru ne obrade zahtjeva za gradnju; provjerava dokumentaciju. Kontrolira napla ivanje naknada za gra evinske dozvole.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši - telja
1

VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS VII-1,,završen gra evinski fakultet;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

12.2

Referent, administrativno -tehni ki tajnik

Namještenik

1

12.3

Viši stru ni suradnik za gra evinske propise

Dr avni slu benik

7

12.4

Viši stru ni suradnik za gra evinske dozvole u podru ju 1

Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke suglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvješ a o upravnom rješavanju i izvješ a i analize o radu.

VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 40

12.5

Viši stru ni suradnik za gra evinske dozvole u podru ju 2

Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke suglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvješ a o upravnom rješavanju i izvješ a i analize o radu.

VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,završen pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

3

Rujan 2004.

12.6

Viši stru ni suradnik za gra evinske dozvole u podru ju 3

Obra uje zahtjeve za izdavanje urbanisti ke suglasnosti i gra evinske dozvole;vodi upravni postupak i obavlja upravne radnje ,izra uje nacrte rješenja,drugih upravnih i ostalih akata; priprema izvješ a o upravnom rješavanju i izvješ a i analize o radu.

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

BROJ RADNIH MJESTA : 6 BROJ IZVRŠITELJA: 14

Broj 16 - strana 41

13. SLU BA ZA VISOKOGRADNJU Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
13.1 Šef slu be za visokogradnju Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara,dogovaranje sastanaka,vo enje zabilješki i zapisnika, administrativno-tehni ka obrada predmeta: uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Brine o prora unu slu be;vrši nadgledanje sredstava, kontrolu troškova i sudjeluje u davanju naloga,podnosi izvješ a šefu slu be, prati javne nabavke, prišrema ugovore, sudjeluje u radu komisije za provo enje tendera, sudjeluje u obra unu pla a slu be u suradnji sa šefom slu be, prati i analizira potrebe uvo enja prekovremenog rada i anga iranja izvršitelja po ugovoru o djelu i autorskom honoraru Radi na planiranju i pripremi poslova novogradnje i obnove, ukoliko ti poslovi nisu povjereni biroima za planiranje;provodi procedure javnog oglašavanja ustupanja radova odn. obavljanja usluga; priprema postupak izbora najpovoljnijeg ponu a a; dodjeljuje poslove,priprema ugovore, vrši primoprodaju izvedenih radova i obra un

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS, VII-1,gra evinski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,gra evinski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

13.2

Referent, administrativno -tehni ki tajnik

Namještenik

1

13.3

Stru ni suradnik za prora unske poslove

Dr avni slu benik

1

13.4

Stru ni suradnik za novogradnju i obnovu

Dr avni slu benik

3

Broj 16 - strana 42

Rujan 2004.

13.5 Viši referentkontrolor radova Obavlja kontrolu priprema i izvo enja radova novogradnji i obnove,vrši utvr ivanje stanja objekata i defekta u;sastavlja zapisnike i izvješ a. Brine za tehni ke ure aje zgrada (grijanje, ventilacija, sanitarija, elektri ne instalacije, liftovi,toplovodne instalacije,itd.) Vrši preradu projekata, nadgleda ure aje i njihovo odr avanje;obavlja koordinaciju me u slu bama za odr avanje zgrada; podnosi izvješ a šefu slu be Brine za odr avanje gra evina,priprema javna oglašavanja za nabavke i radove popravke i sanacije,prisustvuje primoprodaji radova i kona nom premjeru;sastavlja zapisnike i izvješ a.

13.6

Stru ni suradnik za tehni ke ure aje

13.7

Samostalni refernt zaodr avanje gra evina

SSS,IV,gra evinskotehni kog smjera;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,fakultet tehni kog smjera; polo en stru ni nupravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VŠS,VI,gra evinskog ili drugog tehni kog smjera ili VKV radnik; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Namještenik

3

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

4

BROJ RADNIH MJESTA: 7 BROJ IZVRŠITELJA: 14

Broj 16 - strana 43

Rujan 2004.

14. SLU BA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU-NISKOGRADNJU Red. Naziv Opis poslova broj Radnog mjesta
14.1 Šef slu be za komunalnu infrastrukturu Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjeravaakte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa slu be. Obavlja prora unske poslove slu be; sura uje sa Odjelom za prora un i financije, prati izvršenje i u estvuje u izradi mjese nih, tromjese nih i godišnjih izvješ a o izvršenju prora una Slu be;vrši obra un pla a u slu bi u suradnji sa šefom slu be, prati i analizira uvo enje prekovremenog rada i anga iranje izvršitelja po ugovoru o djelu i autorskom honoraru, sudjeluje u potpisivanju ugovora; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be Obavlja poslove vezane za gradnju cesta i ulica, uklju uju i i plo nike, pješa ke i biciklisti ke staze, trgove i javna parkirališta; priprema tendersku dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; obavlja investitorski nadzor, vrši primoprodaju i obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvješ a i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

14.2

Referent administrativno -tehni ki tajnik

14.3

Stru ni suradnik za prora unske poslove

VSS, VII-1,tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;4 godine radnog iskustva. SSS, IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru;1 godina radnog iskustva VSS, VII-1,ekonomski fakultet; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,gra evinski ili prometni fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Dr avni slu benik

1

14.4

Viši stru ni suradnik za gradnju cesta i ulica

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 44

14.5 Viši stru ni suradnik za izgradnju objekata i ure aja javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije. 14.6 Viši stru ni suradnik za prometnu svjetlosnu signalizaciju Obavlja poslove vezane za izgradnju objekata i postavljanje ure aja javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije,vrši nadzor sustava;priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova;poma e rad komisije za izbor najpovoljnijeg ponu a a;priprema ugovore;obavlja primopredaju i obra un izvedenih radova;podnosi izvješ e šefu slu be. VSS, VII-1, gra evinski ili elektro –tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,elektrotehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 2 godine radnog iskustva. Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

Brine za projektovanje i programiranje gradnje objekata prometne i svjetlosne signalizacije po nalogu slu be za red i mir, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova; poma e rad komisije za izbor najpovoljnijeg ponu a a; priprema ugovore,obavlja primoprodaju i obra un izvedenih radova;podnosi izvješ e šefu slu be.

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

14.7

Viši stru ni suradnik za energetsku, telekomunikacij sku i toplinsku infrastrukturu

14.8

Viši stru ni suradnik za izgradnjuvodoo bjekata i ure aja vodovodne infrastrukture

Brine o izgradnji objekata i ure aja za proizvodnju i distribuciju elektri ne i druge VSS, VII-1, strojarski ili energije,telekomunikacijskih objekata i elektrotehni ki fakultet ; ure aja,objekata i ure aja za daljinsko grijanje polo en stru ni ispit; (toplovodna infrastruktura) poznavanje rada na Vrši nadzor sustava;priprema javne oglase za dodjelu ra unaru; izvo enja radova,poma e rad komisije za izbor;brine o 2 godine radnog provo enju postupka dodjele izvo enja iskustva radova;priprema ugovore;obavlja primopredaju i obra un radova;podnosi izvješ a šefu slu be. Brine za izgradnju objekata i ure aja za snabdjevanje VSS, VII-1,gra evinski pitkom vodom i vodovodne infrastrukture,vrši nadzor fakultet ili drugi sustava, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja odgovaraju i tehni ki radova;poma e rad komisije za izbor; priprema fakultet; ugovore;obavlja primopredaju i obra un radova, polo en stru ni upravni obavlja po potrebi i poslove pod to kom 14.9 i 14.10, ispit; podnosi izvješ e šefu sl. poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 45

Rujan 2004.

14.9

Viši stru ni suradnik za gradnju objekata odvodnje otpadnih voda i postrojenja za pre iš avanje Viši stru ni suradnik za ure enje vodotoka i obala

14.10

Brine o izgradnji, objekata i ure aja za odvo enje oborinske i otpadne –fekalne vode i njihovo pro iš avanje, nadogradnji i opravci sustava;vrši nadzor kanalizacionog sustava; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova; brine o provo enju postupka dodjele poslova;poma e rad komisije za izbor;priprema ugovore; obavlja primoprodaju i obra un; obavlja po potrebi i poslove pod to kom 14.8 i 14.10,podnosi izvješ e šefu slu be. Brine o izgradnji objekata za regulaciju vodotoka i ure enje obala vodotoka i vodnih površina;vrši nadzor sustava; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; obavlja po potrebi i poslove pod to kom 14.8 i 14.9, podnosi izvješ a šefu slu be. Obavlja poslove pripreme i planiranja izgradnje objekata i postrojenja za preradu i uništavanje otpadaka;planira i provodi obavljanje radova ure enja i odr avanje deponi otpada,vrši nadzor ja sustava, priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvješ a šefu slu be. Brine o planiranju izgradnji i ure enju objekata javne higijene, grobalja, parkova, terena za dje ija igrališta,pješa kih staza, travnjaka,nasada,zelenih površina; vrši nadzor sustava; priprema javne oglase za dodjelu izvo enja radova, poma e rad komisije za izbor; brine o provo enju postupaka dodjele izvo enja radova,priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvješ a šefu slu be.

VSS, VII-1, gra evinski ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet; polo en stru ni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet, Polo en stru ni upravni iispit; Poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drugi odgovaraju i tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1, gra evinski, agromediteranskipoljoprivredni ili šumarski fakultet (prednost smjer hortikultura);polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru;2 godine radnog iskustva

1 Dr avni slu benik

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

14.11 Viši stru ni suradnik za gradnju,ure enje i odr avanje deponija

Dr avni slu benik

1

14.12

Viši stru ni suradnik za hortikulturu

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 46

Rujan 2004.

14.13

Viši referentkomunalni redar

Obilazi podru ja 1,2 i 3,sagledava stanje i potrebe ure enja,saniranja i popravki kanalizacione i vodovodne mre e,odvodnih kanala,parkova; grobalja, zelenih površina,javnih površina, vodotoka,deponoja i odlagališta otpada; eljeznike i autobuske stanice i stajališta, javna kupališta, fontane ija i esme, javne tr nice, javni nu nici, dje igrališta, tr nice; obavještava nadle na javna poduze radi a otklanjanja nedostataka i opravki, obavještava prema i podnosi izvješ e šefu nadle nu inspekciju;pri slu be sa prijedlogom mjera.

SSS,IV,tehni kog smjera Polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva

Namještenik

3

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

BROJ RADNIH MJESTA: 13 BROJ IZVRŠITELJA: 15

Broj 16 - strana 47

Rujan 2004.

15. SLU BA ZA KATASTAR Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
15.1 Šef slu be za Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za katastar zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be, daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Referent, administrativ no-tehni ki tajnik Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka; vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;drugi poslovi po nalogu šefa slu be Nadzire i kontrolira odr avanje katastra nekretnina i komunalnih ure aja; obavlja slo enija geodetska mjerenja i obradu podataka;radi kao vještak u slo enijim predmetima;sastavlja i podnosi izvješ a Brine o odr avanju kata stra nekretnina, upisu prava i promjene na nekretninama u katastar; planira priprema i provodi geodetska mjerenja,obavlja vješta enja i obavlja i druge poslove u svezi s tim.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS, VII-1,geodetski ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

15.2

SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Namještenik

1

15.3

Stru ni savjetnik za katastar nekretnina

VSS, VII-1, fakultet geodezije; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

15.4

Viši stru ni suradnik

VSS, VII-1,geodetski fakultet ili drugi tehni ki fakultet geodetski smjer;polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

2
Broj 16 - strana 48

15.5

Viši samostalni referent za katastar Samostalni referent za geodetske poslove

Nadzire i kontrolira odr avajne katastra komunalnih ure aja i instalacija,vrši obradu podataka i ostale poslove uspostavljanja i odr avanja katastra komunalnih ure aja i nekretnina Obavlja geodetska mjerenja; obavlja poslove vješta enja u jednostavnijim predmetima,obavlja i druge geodetske poslove po nalogu šefa.

15.6

VŠS,VI, geodetski-tehni ki smjer polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva VŠS, VI,geodetska ili druga viša tehni ka škola geodetski smjer; polo en stru ni geodetski ispit, poznavanje rada na ra unaru; 2 godina radnog iskustva VSS VII-1,geodetski fakultet, polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje informacijskih tehnologija(auto Cad program); 3 godine radnog iskustva

Namještenik

1

Rujan 2004.

Namještenik

1

15.7

Stru ni savjetnik za digitalni katastar

15.8

Viši stru ni suradnik za digitalni katastar

Brine o uvo enju,uspostavljanju i na odr avanju digitalnog katastra nekretnina,planira aktivnosti utvr uje prioritete,ostvaruje suradnju sa slu bama za planirane;ostvaruje suradnju sa federalnim i upanijskim organima. Izvješ uje o aktivnostima i planira prora unsredstva za implementaciju projekta. Provodi radnje i postupke uspostave i odr avanja digitalnog katastra nekretnina i izvješ uje o aktivnostima na uspostavi katastra

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

VSS, VII-1, geodetski fakultet polo en stru ni geodetski ispit;poznavanje informati ke tehnologije, 2 godine radnog iskustva VŠS,VI,geodetski ili gra evinski tehni ki smjer; polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje informati ke tehnologije-programi auto Cad 3 godine radnog iskustva SSS,IV,odli no poznavanje rad na ra unaru,programa autoCad; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

15.9

Viši samostalni referent za digitalni katastar

Radi na uspostavljanju digitalnog katastra,unosi podatke u elektronsku bazu podataka,izvješ uje o aktivnostima na uspostavljaju digitalnog katastra.

Namještenik

1

Broj 16 - strana 49

15.10.

Viši referent za unos podataka

Radi operativne informati ke poslove unosa podataka za uspostavu i odr avanje digitalnog katastra

Namještenik

1

Rujan 2004.

15.11

Viši referent geometar

Radi kopije katastarskih planova, prikuplja podatke o nekretninama koje su predmet obrade, asistira kod obavljanja poslova geodetskog mjerenja Obavlja pomo ne poslove kod geodetskih mjerenja teodolitom, poslove voza a za odlazak na teren i druge pomo ne poslove

SSS,IV;geodetski tehni ar, polo en stru ni geodetski ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva. SSS,najmanje III stepen; voza ki ispit 1 godina na radnog iskustva

Namještenik

7

15.12

ReferentFigurantvoza

Namještenik

1

BROJ RADNIH MJESTA: 12 BROJ IZVRŠITELJA: 19

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Broj 16 - strana 50

Rujan 2004.

16. SLU BA ZA PODUZETNIŠTVO,OBRT, PROMET I TURIZAM Red. Naziv Opis poslova Uvjeti broj radnog mjesta
16.1 Šef slu be za poduzetništvo, obrt,promet i turizam Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be;ov jerava akte slu be, daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. VSS, VII-1, fakultet za poslovni menad ment,ekonomski ili pravni fakultet;tehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva.

Status

Broj izvrši -telja
1

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

16.2

Referent, administrativnotehni ki tajnik

Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka, administrativnotehni ka obrada predmeta:uredsko poslovaje sa aktima i predmetima,drugi poslovi po nalogu šefa slu be.

SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva

Namještenik

1

16.3

Stru ni savjetnik za planiranje

Vrši analizu mjesnog poduzetništva, gospodarstva i zaposlenosti , planiranje potrebnih prostora za privatna poduzetništva i obrte, pronala enje svih obrtni kih i industrijskih korisnih površina (uklju uju i i napuštene industrijske objekte);daje prijedloge i inicijative pri urbanisti kom planiranju i uzima u eš e u istom;podnosi izvješ e o radu šefu slu be, radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva.

VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili Dr avni fakultet za poslovni menad ment slu benik ili tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. Poznavanje engleskog ili drugog stranog jezika

1

Broj 16 - strana 51

Rujan 2004.

16.4

Viši stru ni suradnik za poduzetništvo i obrt

16.5

Viši stru ni suradnik za infrastrukturu

16.6

Viši stru ni suradnik za turizam

Vrši savjetovanje poduzetnika i obrtnika, poma e i daje savjete prilikom osnivanja poduze a i radnji, vrši kontrolu efikasnosti rješavanja zahtjeva za osnivanje i rad poduze a, obrta i radnji; koordinira rad s drugim slu bama koje su uklju ene u procese osnivanja i preseljenja poduze a, obrta i radnji,a posebno slu bi koje rade na pitanjima dodjele lokacija za gradnju – zemljišta;radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Brine o planiraju i razvoju javnog gradskog prometa, zra noj luci, upravljanju istim,analizira stanje u oblasti,pribavlja izvješ a o radu i poslovanju gospodarskih subjekata iz te oblasti,priprema i prati izvršenje prora una slu be,podnosi izvješ a; radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Brine o razvijanju programa za unapre enja turizma, brine o kontaktima sa poduze ima iste branše i savjetovanje istih, izdaje informativni materijal, u estvuje na sajmovima o turizmu, ostvaruje suradnju sa turisti kim zajednicama i agencijama; analizira i prati stanje turizma u gradu i regiji;predla e mjere poboljšanja stanja u oblasti turizma i podnosi izvješ a, radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva

VSS, VII-1, fakultet za poslovni menad ment,ekonomski,pravni ili tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; poznavanje engleskog jezika; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

VSS, VII-1,fakultet prometnog ili drugog tehni kog smjera; ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment; polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada a ra unaru; 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,ekonomski fakultet ili fakultet za poslovni menad ment, ili drugi fakultet društvenog smjera; poznavanje engleskog jezika; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 52

16.7

Stru ni savjetnik za statistiku i analitiku

16.8

Viši stru ni suradnik za registar preduzetništva, obrta i radnji (za podru ja 1,2 i 3)

Prikuplja i analizira statisti ke pokazatelje razvoja poduzetništva, obrta,prometa i turizma; Sura uje i razmjenjuje podatke sa entitetskim i dr avnim institucijama u oblasti statistike; Priprema i podnosi izvješ a i analize i daje relevantne procjene i prijedloge u oblasti poduzetništva,obrta i turizma; radi na gradskim projektima i projektnim organizacijama vezanim za razvoj i podršku poduzetništva Vrši prijem i obradu zahtijeva za registraciju obrta i radnji,vrši njihov upis u registar,vodi registar radnji: poduzetništva i obrta;prima zahtjeve za odobrenja obavljanja djelatnosti;vodi upravni postupak i upisuje promjene u registru; izdaje uvjerenja iz registra; vrši i druge poslove u vezi registracije, vodi postupak za utvr ivanje op ih, minimalno-tehni kih i drugih uvjeta za rad radnji i poduze a priprema i podnosi izvješ a o upravnom rješavanju

VSS, VII-1, ekonomski fakultet i fakultet za poslovni menad ment; poznavaje stranog jezika i rada na ra unaru;polo en stru ni upravni ispit; 3 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Rujan 2004.

VSS, VII-1,pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

5

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

BROJ RADNIH MJESTA: 8 BROJ IZVRŠITELJA: 12

Broj 16 - strana 53

17. SLU BA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLIŠ Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
17.1 Šef slu be za Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i komunalne pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za poslove i korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih okoliš potencijala slu be;ovjeravaakte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvršitelja
1

17.2

Referent administrativ no-tehni ki tajnik

Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka,vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta;uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Planira i vodi prora un slu be, vrši nadzor sredstava, kontrolu troškova, u estvuje u pripremanju ugovora, priprema analize i prijedloge poboljšanja iskorištenosti sredstava prati javne nabavke, poma e rad komisije, prati obra un pla a, radi i druge poslove po nalogu šefa,podnosi izvješ e šefu slu be. Radi na planiranju zelenih površina, brine o odr avanju parkova, izle tišta, trim staza, dje ijih igrališta; objekata javne higijene, pješa kih staza,travnjaka,drvoreda itd.; obavlja poslove za odr avanje grobalja: u estvuje u postupku odobravanja ekshumacije i sanacije; ostvaruje nadzor nad radom poduze a kojem je povjereno upravljanje grobljima;osigurava sanitarni nadzor, isto u i urednost groblja;priprema procedure za javno oglašavanje ustupanja radova; poma e rad komisije za izbor najboljeg ponu a a;priprema ugovore; obavlja primopredaju i obra un radova; podnosi izvješ e šefu slu be.

17.3

Viši stru ni suradnik za prora unske poslove i ugovore

VSS, VII-1, tehni ki fakultet, ekonomski ili pravni fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva. SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog skustva. VSS, VII-1, ekonomski fakultet;polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,agromediteranski ili poljoprivredni fakultet, smjer hortikultura; polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Namještenik

1

Dr avni slu benik

1

17.4

Stru ni suradnik za odr avanje hortikulture

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 54

Rujan 2004.

17.5

Stru ni savjetnik za vodosnabdjevanje, odvodnju i pre iš avanje vode Stru ni suradnik za odr avanje cesta,ulica i javnih površina (za podru ja 1,2 i 3)

Brine o urednom snabdjevanju vodom, funkcioniranju sustava odvodnje i pre iš avanja otpadnih voda;sa injava programe odr avanja;ostvaruje nadzor nad radom poduze a koja se bave tim djelatnostima, podnosi izvješ a,obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be.

VSS, VII-1,tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,gra evinski fakultet ili drug tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

17.6

Obavlja poslove vezane za odr avanje cesta i ulica, uklju uju i i plo nike, pješa ke i biciklisti ke staze, trgove i javna parkirališta; sa injava programe odr avanja i priprema tendersku dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; vrši nadzor, kontrolu i obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvješ a i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be

Dr avni slu benik

3

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

17.7

17.8

Mla i samostal. referentkontrolor odr avanja cesta (Podr.1,2 i 3) Stru ni suradnik za javnu rasvjetu i vertikalnu prometnu signalizaciju

Obilazi dodjeljeno mu podru je i izvješ uje o stanju cesta,javne rasvjete i kvalitetu radova; sastavlja zapisnike i podnosi izvješ a stru nom suradniku nadle nom za odgovaraju e podru je.

VŠS,VI,tehni kog smjera Polo en stru ni upravni ispit;poznavanje rada na ra unaru 1 godina radnog iskustva

Namještenik

3

Obavlja poslove vezane za odr avanje objekata i ure aja javne rasvjete i vertikalne prometne signalizacije; priprema tendersku dokumentaciju za javne oglase za izvo enje radova; vrši sve pripremne radnje za sklapanje ugovora; vrši nadzor, kontrolu i obra un izvršenih radova; prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvješ a i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa

VSS, VII-1,tehni ki fakultet polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 55

Rujan 2004.

17.9

Viši stru ni suradnik za prijevoz putnika u javnom prometu

17.10

Stru ni suradnik za prikupljanje i odlaganje otpada i isto u

Obavlja poslove vezane za javni autobusni i taxi prijevoz; prijevoz putnika u javnom gradskom prometu,sura uje sa gradskim prijevoznicima, utvr uje prijedloge cijena karata za prijevoz,reda vo nje i ruta;prati i prou ava stanje u oblasti i daje prijedloge za poduzimanje odgovaraju ih mjera; izra uje analize, izvješ a i stru ne materijale za oblast koju pokriva; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Slu be. Brine o iš enju grada i uklanjanju sme a, krutog otpada,opasnih materija;uklanjanju pasa lutalica, bijesnih i drugih opasnih ivotinja(kafilerijski poslovi);uklanjanje i sanitarno zbrinjavanje strvina( ivotinjskih lešina);provodi postupak javnog oglašavanja ustupanja radova,poma e komisiji za izbor; priprema ugovore i brine o njihovom izvršavanju,obavlja kontrolu troškova za odvoz sme a i drugog otpada; obavlja nadzor nad deponijom;podnosi izvješ e šefu slu be. Planira i organizira postavljanje i odr avanje urbanog mobilijara i dekoracije; planira javnu rasvjetu u gradu provodi i postupak javnog oglašavanja ustupanja radova,poma e rad komisije za odabir najbolje ponude,priprema ugovore; nadzire izvršenje posla,obavlja obra un i primopredaju;izvješ uje šefa slu be. Brine o snabdjevanju doma instava i drugih potroša a elektri nom i drugom energijom, snabdjevanje toplom energijom-grijanje; ostvaruje suradnju sa poduze ima za proizvodnju i distribuciju energije;u estvuje u procesu utvr ivanja cijena toplinskog grijanja i izvješ uje o stanju u oblasti.

VSS, VII-1,prometni ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva VSS, VII-1,tehni ki ili ekonomski fakultet; polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

17.11

Stru ni savjetnik za urbani mobolijar i dekoraciju

17.12

Viši stru ni suradnik za snabdjevaje energijom

VSS, VII-1, eketrotehni ki fakultet ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva VSS, VII-1,elektrotehni ki ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

1

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 56

Rujan 2004.

17.13

Viši stru ni suradnik zaštite okoliša

17.14

Viši samostalni referent za ure enje fasada balkona, ulaza i ispravnost dimnjaka Viši referent zaštite okoliša kontrolor

Planira mjere zaštite od zaga ivanja, zaštitu zraka,vode, zaštitu od buke, primanje prijedloga, molbi i albi za zaštitu okoliša, vodi evidencije,baze podataka zaga iva a i zaga enih podru ja; osigurava razvoj informativnog sustava za zaštitu okoliša,radi na edukaciji gra ana,ostvaruje suradnju sa nevladinim sektorom u oblasti zaštite okoliša,ostvaruje kontakte sa gospodarskim i drugim subjektima sadašnjim i potencijalnim zaga iva ima,nadzire njihov rad,obavlja i druge poslove zaštite okoliša;podnosi izvješ e šefu slu be Brine o izgledu fasada,balkona,krovova i krovišta u gradskoj jezgri,brine o izgledu dvorišta i pristupu ulazima u zgrade kolektivnog stanovanja i poslovne zgrade, brine o pru anju usluga dimnjaarske djelatnosti; ostvaruje suradnju sa preduze ima koja se bave odr avanem zajedni kih djelova zgrada ure aja; organizira stimulativne,takmi arske aktivnosti za izbor najljepše zgrade ili balkona ili dvorišta itd. Vrši obilazak podru ja potencijalnog zaga enja,evidentira promjene,vodi bazu podataka po oblastima,izvještava Višeg stru nog suradnika o stanju i promjenama i predla e hitne mjere zaštite

VSS, VII-1,tehni ki ili pravni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

2

Namještenik VŠS, VI,tehni kog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

17.15

SSS,IV,tehni kog smjera, Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godineine radnog iskustva

Namještenik

3

BROJ RADNIH MJESTA: 15 BROJ IZVRŠITELJA: 22

Broj 16 - strana 57

18. SLU BA ZA JAVNI RED I SIGURNOST Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
18.1 Šef slu be za javni red i sigurnost Upravlja i organizira rad slu be;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala slu be;ovjerava akte slu be; daje upute za rad neposrednim izvršiteljima i koordinira njihov rad;izvješ uje na elnika odjela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka, vo enje zapisnika i zabilješki sa sastanaka;administrativno-tehni ka obrada predmeta,uredsko poslovanje sa aktima i predmetima;obavlja i druge poslove po nalogu šefa slu be. Vrši obradu predmeta po slu benoj du nosti ili po zahtjevima kojima se tra e posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ili manifestacije i priredbe na otvorenom,kao npr,produ eno radno vrijeme i regulacija radnog vremena,vrijeme i na in snabdjevanja radnji;dozvoljena ja ina glazbe, iva muzika i druga ograni enja u radu radnji. Vodi postupak,priprema javne oglase za ustupanje radova prinudnih izvršenja, gra evinskih i drugih radova; poma e rad komisije za odabir,priprema ugovore i prati njihovo izvršenje;obavlja primopredaju i obra un izvršenih radova.

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
1

VSS, VII-1, ekonomski pravni ili tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 4 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

18.2

Referent administrativ no-tehni ki tajnik

SSS,IV, društvenog smjera ili odgovaraju i tehni ki smjer polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 1 godina radnog iskustva

Namještenik

1

18.3

Viši stru ni suradnik za javni red

VSS, VII-1,pravni fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

2

Broj 16 - strana 58

18.4

Viši referent za izvršenja

Organizira i provodi prinudna izvršenja inspekcijskih rješenja,rušenje i uklanjanje objekata i dijela objekata, uklanjanje predmeta i pokretnih stvari sa javnih površina;daje upute izvo a u radova, podnosi izvješ a višem stru nom suradniku za javni red.

SSS,IV,tehni kog smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine iskustva

Namještenik

3

Rujan 2004.

18.5

Viši stru ni suradnik za prometne propise

Rješava pitanja prometa i prometne sigurnosti, u estvuje u planiranju prometa, vrši nadzor nad stacionarnim prometom, priprema dozvole za posebno korištenje ulica i parking mjesta, podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Planira i nadzire ispravnost i rad horizontalna i vertikalne prometne signalizacije, upravljanje semaforima i druge poslove signalizacije;podnosi izvješ e o radu šefu slu be.

VSS, VII-1,prometni fakultet, polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

18.6

Stru ni suradnik za pitanja prometne signalizacije

VSS, VII-1,tehni ki fakultet, prednost prometni smjer; Polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru, 1 godina radnog iskustva. VSS, VII-1,tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru, 2 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

18.7

Viši stru ni suradnik za civilnu i protivpo arnu zaštitu

U estvuje u izradi planova civilne i protiv po arne zaštite;obavlja poslove koordinacije i nadzora rada Civilne zaštite i vatrogastva,prati prikupljanje prihoda od naknada za vatrogastvo i protiv- po arnu zaštitu,priprema prijedlog prora una slu be;djeluje kao kontakt osoba za vatrogasce i dobrovoljne vatrogasce; priprema izvješ a iz oblasti civilne zaštite i vatrogastva. Vrši inspekcijski nadzor-kontrolu nad svim poslovima prometne signalizacije, sastavlja zapisnik i preduzima mjere sukladno zakonu; podnosi izvješ e o radu šefu slu be.

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 59

18.8

Inspektor prometne signalizacije

VSS, VII-1,prometni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

1

18.9

Komunalni inspektor za isto u (za podru je 1,2 I 3)

18.10

Komunalni inspektor zaštite okoliša (za podru je: 1,2i3)

18.11

Urbanisti kogra evinski inspektor (za podru ja 1,2 i 3) Poljoprivredni inspektor

Vrši inspekcijski nadzor: objekata za deponiranje otpada i divljih odlagališta; objekata i ure aja za pre iš avanje i odvodnju otpadnih i oborinskih voda; septi kih jama i javnih nu nika;objekat za proizvodnju i a distribuciju toplote; javnih skloništa; dimnja arske i kafilerijske djelatnosti; nadzire iš enje grada i zauzimanja bez odobrenja javnih površina; po potrebi obavlja i poslove radnog mjesta opisane u to ki 18.10.; sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor: parkova i javnih prometnih i zelenih površina, dje ijih igrališta u naseljima, eljezni kih i autobusnih stanica i stajališta; sto nih pijaca, tr nica i grobalja;nadzire obavljanje pogrebne djelatnosti, nadzire odr avanje i ispravno korištenje javnih bazena, kupatila, kupališta, objekata za snabdjevanje vodom fontana,javne esme, bunareve,urbanog mobilijara i dekoracija; po potrebi obavlja i poslove radnog mjesta opisanog u to ki 18.17.; sastavlja zapisnike i preduzima mjere sukladno zakonu; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor i kontrolira gradnju,nadgleda gra evinske radove, sastavlja zapisnike i utvr uje ilegalne gradnje; poduzima mjere sukladno zakonu,vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede,sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti turizma i

VSS,VII-1, pravni, poljoprivredni,agromedi-teranski ili drugi tehni ki fakultet, polo en stru ni upravni ispit poznavanje rada na ra unaru 3 godine radnog iskustva

Dr avni slu benik

4

Rujan 2004.

VSS,VII-1,pravni, poljoprivredni,agromedi-teranski ili drugi tehni ki fakultet; polo en stru ni upravni ispit, poznavanje rad na ra unaru 5 godina radnog iskustva

Dr avni slu benik

4

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

VSS, VII-1,gra evinski ili arhitektonski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru 3 godine radnog iskustva VSS, VII-1,agromediteranski ili poljoprivredni fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; 3 godine radnog iskustva VSS, VII-1,ekonomski ili pravni

Dr avni slu benik

7

18.12

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 60

18.13

Turisti ko-

Dr

avni

5

ugostiteljski inspektor (za podru ja 1,2 i3) 18.14 Tr išni inspektor

ugostiteljstva,sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti trgovine,sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti sanitarno higijenske ispravnosti prostorija i namirnica,sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti veterinarstva,sastavlja zapisnike i poduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be. Vrši inspekcijski nadzor u oblasti šumarstva,sastavlja zapisnike i preduzima mjere sukladno zakonu; vrši arhiviranje i vo enje dokumentacije; podnosi izvješ e o radu šefu slu be.

fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,ekonomski, pravni ili tehnološki fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,medicinski, farmaceutski, veterinarski fakultet ili drugi fakultet
odgovaraju eg smjera;polo stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. en

slu

benik

Rujan 2004.

Dr avni slu benik

5

18.15

Sanitarni inspektor

Dr avni slu benik

3

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

18.16

Veterinarski inspektor

VSS, VII-1, veterinarski fakultet polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava. VSS, VII-1,šumarski fakultet; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustava.

Dr avni slu benik

1

18.17

Šumarski inspektor

Dr avni slu benik

1

BROJ RADNIH MJESTA: 17 BROJ IZVRŠITELJA: 42

Broj 16 - strana 61

19. GRADSKI ODJELI Red. Naziv Opis poslova broj radnog mjesta
19.1 Na elnik odjela Koordinira i nadzire rad slu bi, upravlja i organizira njihov rad;odgovara za zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova; odgovoran je za korištenje materijalnih, financijskih i kadrovskih potencijala dodjeljenih odjelu; daje upute za rad šefovima slu bi u sastavu odjela i koordinira njihov rad;donosi upravne akte sukladno danoj ovlasti; izvješ uje gradona elnika o radu odjela i slu bi. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara,dogovaranje sastanaka,vo enje zapisnika i zabilješki, administrativno-tehni ka obrada predmeta: uredsko poslovanje sa aktima i predmetima Poma e na elniku odjela u koordinaciji slu bi, analizira izvješ a slu bi i priprema izvješ a na elnika odjela, priprema i daje na usvajanje na elniku plan rada odjela, daje savjete i upute slu benicima i obavlja druge poslove po nalogu na elnika

Rujan 2004.

Uvjeti

Status

Broj izvrši -telja
5

VSS, VII-1,fakultet odgovaraju eg društvenog ili tehni kog smjera smjera; polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; dobre organizacijske sposobnosti; 5 godine radnog iskustva SSS,IV,društvenog smjera polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru; poznavanje engleskog jezika, 2 godine radnog iskustva. VSS, VII-1,pravni,ekonomski ili tehni ki fakultet (zavisno o poslovima koji su dodjeljeni odjelu) polo en stru ni upravni ispit; poznavanje rad na ra unaru; 3 godine radnog iskustva.

Dr avni slu benik

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

19.2

Viši referent administra tivnotehni ki tajnik Stru ni savjetnik odjela

Namještenik

5

19.3

Dr avni slu benik

5

BROJ RADNIH MJESTA: 15 BROJ IZVRŠITELJA: 15

Broj 16 - strana 62

PREGLED BROJA RADNIH MJESTA I IZVRŠITELJA PO SLU
R/ B NAZIV ODJELA R/B

BAMA
BE
BROJ RADNIH MJESTA BROJ IZVRŠITELJA

Rujan 2004.

NAZIV SLU

Zbroj izvrši telja 8 7

1.

TAJNIŠTVO SLU BA ZA UNUTARNJI NADZOR

6 6

8

2. I ODJEL ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE I OP U UPRAVU 3. 4. 5. II ODJEL ZA FINANCIJE I NEKRETNINE

7 142

3
SLU BA ZA OP U GRADSKA PODRU JA SLU BA ZA PERSONAL PRAVNA SLU BA UPRAVU I

3
GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

43
I

112 2O 7 39 3 18 18 38 3

ORGANIZACIJU

16 4 3

6. 7. III ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SLU SLU

BA ZA PRORA UN I FINANCIJE

10
BA ZA NEKRETNINE

7 3
8. 9. 10. SLU BA ZA KULTURU

Broj 16 - strana 63

5
SLU BA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, MLADE I šPORT SLU BA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNE I STAMBENE POSLOVE

8 11 16

10 8

IV

ODJEL ZA URBANIZAM I GRA ENJE 11. 12. 13. 14. 15. SLU BA ZA URBANISTI KO PLANIRANJE SLU BA ZA GRA EVINSKE PROPISE SLU BA ZA VISOKOGRADNJU

3 7 6 7 13 12

3
9 14 14 15 19

74

Rujan 2004.

SLU BA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU-NISKOGRADNJU SLU BA ZA KATASTAR

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

V

ODJEL ZA EKONOMIJU, SIGURNOST I OKOLIš 16. SLU BA ZA PODUZETNIŠTVO, OBRT,PROMET I TURIZAM SLU BA ZA KOMUNALNE POSLOVE I OKOLIš; SLU BA ZA SIGURNOST JAVNI RED I

3 8 15

3 12

79

17.

22

18.

17

42 387

VI

STRU NA SLU

BA GRADSKOG VIJE A

POSEBNA SISTEMATIZACIJA

9

11

11 398

UKUPNO RADNIH MJESTA GRADSKE UPRAVE: UKUPNO IZVRŠITELJA GRADSKE UPRAVE: UKUPNO RADNIH MJESTA: UKUPNO IZVRŠITELJA: 224 398

215 387

Broj 16 - strana 64

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela i zajednièkih radnih tijela sa Gradskom upravom, - praæenje izvršavanja programa i planova iz prethodne alineje, - priprema nacrta opæih i pojedinaènih propisa i akata èiji su predlagatelji vijeænici i radna tijela Gradskog vijeæa, - pripremanje, izradu, lektoriranje i prevoðenje na jezike konstitutivnih naroda tekstova nacrta i prijedloga akata, izvješæa, mišljenja i zapisnika, kao i drugih analitièkih, informacijskih i dokumentacijskih materijala na zahtjev ili za potrebe predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeæa, radnih tijela Gradskog vijeæa, kao i gradskih vijeænika i njihovih klubova i klubova naroda, - razmatranje prijedloga akata upuæenih Gradskom vijeæu i njegovim radnim tijelima, a u pogledu njihove usklaðenosti sa ustavom, zakonom i Statutom grada i pravnim sistemom FBiH i `upanije, - pripremanje i tiskanje Gradskog slu`benog glasila i drugih tiskanih materijala za potrebe Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - poslove informiranja javnosti o radu Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - priprema konferencije za tisak Gradskog vijeæa i ostvaruje odnose sa televizijskim i radio stanicama, - ureðivanje Web stranice Gradskog vijeæa, pripremanje biltena, letaka i drugih informativnih materijala za javnost i graðane, - poslove suradnje lokalnih vlasti, suradnje sa organima federalnih, `upanijskih i opæinskih vlasti i organima Bosne i Hercegovine, i njenih entiteta, - ostvaruje odnose sa Savezima opæina i gradova u FBiH i BiH, - druge struèno-tehnièke, administrativne i druge opæe poslove za potrebe Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, ako ti poslovi nisu povjereni Gradskoj upravi ili njenim radnim tijelima.

Broj 16 - strana 65

Na temelju èlanka 6. stavak 3. i èlanka 61. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 29/03), èlanka 57-59 Zakona o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slu`bene novine FBiH broj 28/97 i 26/02), èlanka 78. Zakona o lokalnoj samoupravi Hercegovaèko-neretvanske `upanije (Slu`bene novine HN@ broj 4/00) a sukladno sa èlankom 43. Statuta Grada Mostara (Slu`beni glasnik Grada Mostara broj 4/04) na temelju Odluke Gradskog vijeæa Grada Mostara o organizaciji i radu Struène slu`be Gradskog vijeæa, gradonaèelnik uz suglasnost Gradskog vijeæa, donosi:

PRAVILNIK o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa I OPÆE ODREDBE
Ovim Pravilnikom se utvrðuje unutarnja organizacija, vrste i nazivi organizacijskih jedinica, njihova nadle`nost i djelokrug rada, broj, nazivi radnih mjesta, sistematizacija radnih mjesta po organizacijskim jedinicama, broj izvršitelja sa opisom poslova za svakog dr`avnog slu`benika i namještenika, ili grupu dr`avnih slu`benika i namještenika sa potrebnim uvjetima u pogledu struène spreme i drugih uvjeta, naèin rukovoðenja, programiranje i izvršavanje poslova, ovlaštenja i odgovornosti dr`avnih slu`benika i namještenika u obavljanju poslova kao i druga pitanja od znaèaja za unutarnju organizaciju i rad Struène slu`be Gradskog vijeæa Grada Mostar (u daljem tekstu: Struèna slu`ba). Sukladno sa Odlukom o organizaciji i radu Struène slu`be Gradskog vijeæa, Struèna slu`ba za potrebe Gradskog vijeæa, njegovih radnih tijela, klubova vijeænika i klubova naroda (u daljem tekstu: Gradsko vijeæe i njegova radna tijela) obavlja sljedeæe poslove i zadatke: - pripremanje, sazivanje i odr`avanje sjednica Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, struèna obrada i kontrola primljenih materijala od predlagatelja, - praæenje i izvršavanje poslova i zadataka koji za Struènu slu`bu proizlaze iz zakljuèaka Gradskog vijeæa i njegovih radnih tijela, - priprema i obrada prijedloga vijeænika, inicijativa graðana i nevladinih organizacija, - koordinacija rada na pripremi odgovora na pitanja vijeænika, - pripremanje odgovora na zahtjeve za pristup informacijama u posjedu odnosno pod kontrolom Gradskog vijeæa, - pripremanje izvješæa i analiza rada i prijedloga mjera za poboljšanje, - koordiniranje izrade proèišæenih tekstova odluka i drugih propisa i akata usvojenih na sjednici Gradskog vijeæa, - pripremanje programa rada i planova rada

Èlanak 1.

Èlanak 2.

II ORGANIZACIJA RADA I RADNIH MJESTA 1. Rukovoðenje Struènom slu`bom Èlanak 3.

Tajnik Gradskog vijeæa odgovoran je za rad Struène slu`be Gradskog vijeæa, kojem podnosi godišnje izvješæe o radu. Tajnik Gradskog vijeæa odgovoran je za rukovoðenje Struènom slu`bom i potpisuje ugovore i druge opæe i pojedinaène akte Struène slu`be. U interesu efikasnosti i ekonomiènosti Gradonaèelnik mo`e tajniku Gradskog vijeæa delegirati svoje odgovornosti za potpisivanje pojedinaènih akata ili ugovora, ili specifiènih vrsta akata koji iz njih proistièu. U sluèaju odsustvovanja ili po vlastitoj procjeni tajnik Gradskog vijeæa mo`e delegirati svoje obaveze iz stavaka 1. i 2. ovog èlanka jednom od

Èlanak 4.

Rujan 2004. šefova ureda koji ga zamjenjuje na du`nosti, na period ne du`i od 3 mjeseca. slo`enost zadataka, kao i potrebna struèna sprema opisani su u sistematizaciji radnih mjesta koja se nalazi u privitku ovog Pravilnika i predstavlja njegov sastavni dio.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 66

Zajedno sa godišnjim izvješæem o ostvarenim aktivnostima, tajnik Gradskog vijeæa dostavlja Gradskom vijeæu i plan aktivnosti Struène slu`be za narednu godinu. Plan aktivnosti utvrðuje glavne ciljeve Struène slu`be i strategiju za njihovo ostvarenje. Tajnik Gradskog vijeæa daje smjernice slu`benicima Struène slu`be za sprovoðenje ovog Pravilnika za Struènu slu`bu. Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Ovaj Pravilnik se mo`e mijenjati i dopunjavati odlukom Gradonaèelnika uz suglasnost Gradskog vijeæa.

2. Planiranje i programiranje rada Èlanak 5. III ZAVRŠNE ODREDBE Èlanak 9.

Za izvršenje pojedinih slo`enijih poslova i zadataka tajnik Gradskog vijeæa mo`e osnovati povremena (ad hoc) povjerenstva ili radne grupe, te anga`irati nauène i struène institucije ili pojedince, radi pripremanja dokumenata, materijala i akata za potrebe Gradskog vijeæa, njegovih radnih tijela i vijeænika. U ovu svrhu mogu se po ugovoru na odreðeno vrijeme anga`irati osobe koje nisu zaposlene u Struènoj slu`bi, ni u Gradskoj upravi, sukladno sa zakonom.

3. Radna tijela i radne grupe Èlanak 6.

Èlanak 10.

Ur. broj: 02-02-2783/04 Mostar, 25. kolovoza 2004. godine DOGRADONAÈELNIK GRADONAÈELNIK
Na ovaj Pravilnik sa sistematizacijom radnih mjesta Struène slu`be Gradskog vijeæa, dana je suglasnost Gradskog vijeæa na 28. sjednici, odr`anoj 25. kolovoza 2004. godine.

Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ

Struèna slu`ba provodi svoje aktivnosti i ostvaruje suradnju sa dr`avnim slu`bama drugih opæina, gradova, `upanija, entiteta i BiH i interesnih udru`enja odnosno saveza lokalnih i regionalnih vlasti u zemlji i inozemstvu, sukladno sa smjernicama Gradskog vijeæa i uputstvima tajnika Gradskog vijeæa.

4. Ostvarivanje suradnje Èlanak 7. Ur. broj: 02-02-413/04 Mostar, 25. kolovoza 2004. godine Zamjenik predsjednika Gradskog vijeæa Suad Hasandediæ

Broj radnih mjesta u Struènoj slu`bi, zvanièni nazivi i opisi poslova svakog radnog mjesta, vrsta i

5. Sistematizacija radnih mjesta Èlanak 8.

GRADSKO VIJE E GRADA MOSTARA

STRU NA SLU BA GRADSKOG VIJE A

TAJNIK GRADSKOG VIJE A

VIŠI REFERENT ADMINIST RATIVNO TEHNI KI TAJNIK

VIŠI STRU NI SURADNIK – TAJNIK RADNOG TIJELA

STRU N I SAVJET NIK ZA PROPISE

VIŠI SAMOSTALI NI REFERENT – LEKTOR ZAPISNI R I ADMNISTRA TIVNI TAJNIK

VIŠI SAMOSTAL INI REFERENT LEKTOR I SLU BNO GLASILO

VIŠI SAMOSTALI NI REFERENT – LEKTOR ZA KOMUNIKAC IJU I ODNOSE SA JAVNOŠ U

VIŠI STRU NI SURADNI K ZA SLU BEN O GLASILO

STRU NI SAVJETNIK ZA KOMUNIKAC IJU, ODNOSE SA JAVNOŠ U I ME UNARO DNU SARADNJU

Grad Mostar GRADSKO VIJE E

Rujan 2004.

STRU NA SLU BA

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

SISTEMATIZACIJA
RADNIH MJESTA

RADNIH MJESTA: 9 IZVRŠITELJA: 11

Broj 16 - strana 67

18. kolovoza 2004. godine

Rujan 2004.

Redni br. 1.1

Naziv radnog mjesta TAJNIK GRADSKOG VIJE A

Opis poslova

Uvjeti

Status

Broj Izvršitelja 1

Rukovodi radom stru ne slu be,odgovoran je za pravovremeno i zakonito izvršavanje poslova,odgovara za racionalno korištenje materijalnog, financijskog i kadrovskog potencijala slu be,izvršava najslo enije poslove, pru a stru nu pomo vije nicima i osigurava sve što je potrebno za odr avanje sjednica Vije a i radnih tijela. Administrativno-tehni ki poslovi, kao što su: prijepisi tekstova, distribucija i umno avanje materijala,vo enje kalendara i dogovaranje sastanaka;vo enje zabilješki i zapisnika sa sastanaka,vodi poslovanje sa aktima i predmetima:vodi osnovnu evidenciju predmeta, prima internu dostavnu knjigu, zavodi i raspore uje signiranu poštu,brine o urednosti predmeta, sre uje završene predmete i vra a ih pisarnici radi arhiviranja. Poma e u pripremi sjednica gradskog vije a i radnih tijela,obavlja stru ne poslove i poma e predsjedniku radnog tijela u pripremi i vo enju sjednica, pregleda poštu, priprema i procijenjuje sjednice i sastanake, sastavlja podsjetnike i Izvještaje .

VSS, pravni fakultet, 5 godina radnog iskustva; stru ni upravni ispit; poznavanje rada na ra unaru

Dr avni slu benik -tajnik dr avne slu be

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

1.2

Viši referent Administrativn o-tehni ki tajnik

SSS, IV, društvenog ili odgovaraju eg tehni kog smjera, 1 godina radnog iskustva, polo en stru ni upravni ispit poznavanje stranog jezika i rada na ra unaru

namještenik

1

1.3

Viši stru ni suradnik tajnik radnog tijela

VSS,pravni fakultet, stru ni upravni ispit, poznavanje rada na ra unaru 2 god. radnog iskustva

Dr avni slu benik 3

Broj 16 - strana 68

1.4

Stru ni savjetnik za propise

1.5

Viši samostalni referent – lektor,zapisni ar i administrativni tajnik

1.6

Viši samostalni referent –lektor i Slu beno glasilo

Priprema teze za izradu Programa rada Gradskog vije a,prou ava relevantne propise o lokalnoj samoupravi,organizaciji vlasti i financiranju lokalne samouprave;utvr uje obaveze Gradskog vije a za donošenjem svojih propisa i op ih akata za izvršavanje zakona.Daje mišljenje na akte dostavljene Gradskom vije u na usvajanje,priprema analize i izvještaje o primjeni propisa;stara se o lekturi i prevodu tekstova Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektoriranje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektorisanje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu tajnika Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu

VSS,Dipl.pravnik Stru ni upravni ispit 3 godine radnog iskustva poznavanje rad na ra unaru

Rujan 2004.

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva

Namještenik

1

VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva

Namještenik

1

Broj 16 - strana 69

Rujan 2004.

1.7 Viši samostalni referent –lektor za komunkacije i odnose sa javnostima

1.8 Viši stru ni suradnik za Slu beno glasilo,

vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Obavlja prethodno,(prije potpisivanja akata gradskog vije a) i naknadno lektorisanje tekstova,prilikom objavljivanja u gradskom slu benom glasilu,poma e u pripremi materijala za sjednice gradskog vije a i radnih tijela,obavlja i druge poslove po nalogu tjnika Stru ne slu be Brine o pripremama sale za sastanke,terminima i urednosti,o tonskom snimanju sjednica,rasporedu vije nika i gostiju na sjednici,dostavi materijala vije nicima ,novinarima i drugim koji su pozvani na sjednice Organizira i priprema izdavanje gradskog slu benog glasila , biltena i drugih štampanih materijala gradskog vije a, brine o izboru štamparije, provo enju javnog oglasa za izbor najpovoljnije štamparije za štampanje novina i biltena, u skladu sa zakonskim procedurama priprema i osigurava zaklju ivanje ugovora nakon izvršenog odabira štamparije za pru anje usluga štampanja, prati izvršavanje ugovora i osigurava pravovremenu distribuciju štampanih materijala.

VŠS,Nastavnik jezika Za bosanski-hrvatski – srpski jezik poznavanje rada na ra unaru 2 godine radnog iskustva

Namještenik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

VSS,fakultet urnalistika ili drugi fakultet društveni h nauka 2 godine radnog iskustva poznavanje rada na ra unaru

Dr avni slu benik

1

Broj 16 - strana 70

Rujan 2004.

1.9

Stru ni savjetnik za komunikaciju i odnose s javnošu i me unarodnu suradanju

Planira, uspostavlja i odr ava komunikacijske kanale tokove i modele protoka informacija, sadr aja i utjecaja izme u Gradskog vije a i njegovog okru enja, planira uspostavlja i odr ava javni marketing Gradskog vije a, planira uspostavlja i odr ava model odnosa sa javnostima i medijima Gradskog vije a, kao i interni model komunikacije i koordinacije, planira uspostavlja i odr ava me unarodni politi ki marketing Gradskog vjie a; u estvuje u izradi stru nih materijala, informacija i drugih akata, prati prou ava i analizira: propise, izvještavanje medija, me unarodne doga aje, organizira saradnju lokalnih i regionalnih vlasti, skupove i seminare, izvještava tanika o svome radu

VSS,fakultet urnalistike, komunikolog; 3 godine radnog iskustva polo en stru ni ili specijalisti ki ispit odli no poznavanje informatike i rada na ra unaru znanje engleskog jezika(intermediate)

Dr avni slu benik

1

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

BROJ RADNIH MJESTA: 9 BROJ IZVRŠILACA: 11

Broj 16 - strana 71

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 72

Na temelju èlanka 39. Zakona o dr`avnoj slu`bi u F BiH (Slu`bene novine broj 29/03) i èlanka 28. Zakona o radnim odnosima o plaæama slu`benika organa uprave u HN@ (Slu`bene novine HN@, broj 8/99),èlanka 28. i 30. Odluke gradskog vijeæa Grada Mostara o utvrðivanju opæih smjernica kadrovske politike(Gradski slu`beni glasnik broj 14/04); odredbi Zakona o radu (Slu`bene novine Federacije BiH br.43/99 i 32/00) , sukladno odredbama Kolektivnog ugovora za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine («Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 23/00), na temelju èlanka 19. i 21. Odluke o provoðenju reorganizacije Grada Mostara i èlanka 43. Statuta Grada Mostara («Slu`beni glasnik Grada Mostara broj4/04), gradonaèelnik nakon pribavljenog mišljenja sindikata organa uprave i uz suglasnost Gradskog vijeæa, donosi:
Èlanak 3. Osnovna plaæa utvrðuje se mno`enjem koeficijenata platnog razreda, odnosno grupacije poslova u kojoj je slu`benik odnosno namještenik razvrstan s osnovicom za plaæu. Koeficijenti slu`benih zvanja, utvrðeni su u tabelarnom prikazu koeficijenata po kategorijama radnih mjesta odnosno slu`benih zvanja, koji je sastavni dio ovog Pravilnika. Osnovica za plaæu je novèani iznos utvrðen propisom Vlade F BiH. Èlanak 4. Plaæa slu`benika obraèunata sukladno èlanku 3. ovog Pravilnika, uveæava se za 0,5% za svaku godinu mirovinskog sta`a, s tim da ukupno poveæanje ne mo`e biti veæe od 20%. Èlanak 5. Slu`benici i namještenici se razvrstavaju u platne razrede rješenjem gradonaèelnika kojim se vrši postavljanje, odnosno rasporeðivanje uposlenika na radna mjesta utvrðena sistematizacijom radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjoj organizaciji. PRAVILNIK o plaæama i ostalim naknadama slu`benika i namještenika gradske uprave Grada Mostara I. OPÆE ODREDBE Èlanak 1. Ovim Pravilnikom sukladno Opæim smjernicama kadrovske politike Gradskog vijeæa, utvrðuju se platni razredi i koeficijenti za obraèun plaæe dr`avnih slu`benika i namještenika Grada Mostara, dodaci na plaæu, nagrade, kao i druge naknade koje nemaju karakter plaæe, sukladno zakonu, Odlukom Gradskog vijeæa i Kolektivnom ugovoru. II. PLAÆE SLU@BENIKA Èlanak 2. Plaæe slu`benika su sva novèana primanja,
R/B 1. 2. 3. 4. IV III II I Platni razred Slu`beno zvanje rukovoditelj gradske upravne organizacije, ustanove, agencije Tajnik gradskog organa dr`avne slu`be Pomoænik rukovoditelja dr`avne slu`be gradskog organa

koja slu`benik ostvari po osnovu radnog odnosa ovisno o vrsti i slo`enosti poslova izra`eno po stupnjevima struène spreme i drugog slu`benog zvanja utvrðenog zakonom.

1. Platni razredi i koeficijenti za plaæe dr`avnih slu`benika
Èlanak 6. Slu`benici gradske uprave razvrstani su u osam platnih razreda. Koeficijenti za plaæe dr`avnih slu`benika Grada Mostara utvrðuju se kako slijedi:

Status u slu`bi Rukovoditelj dr`avne slu`be Rukovodeæi slu`benik Rukovodeæi slu`benik Rukovodeæi slu`benik jedinice-ureda i Rukovodeæi slu`benik organa dr`avni dr`avni dr`avni

koeficijent 12,5 12,0 11,5 10,5

Šef unutarnje organizacijske jedinice

5. 6. 7. 8. 9. VII VIII IX VI

V

Šef u`e organizacijske podruènog ureda Gradski inspektor Struèni savjetnik Viši struèni suradnik Struèni suradnik

dr`avni Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik Dr`avni slu`benik

10,0 9,5 9,0 8,0 7,0

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 73

Èlanak 7. U platne razrede utvrðene u odredbi prethodnog èlanka, razvrstavaju se radna mjesta rukovodeæih i ostalih dr`avnih slu`benika iz gradskih organa uprave, gradskih ustanova, struènih i drugih slu`bi i tijela Grada.

5. u V platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef podruènog ureda, - šef u`e organizacijske jedinice u upravi, upravnoj organizaciji i agenciji; 6. u VI platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - gradski inspektor; 7. u VII platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - struèni savjetnik; 8. u VIII platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši struèni suradnik; 9. u IX platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - struèni suradnik;
2. Platni razredi i koeficijenti za plaæe namještenika Èlanak 8. Namještenici i ostali uposlenici gradske uprave razvrstani su u osam platnih razreda. Koeficijenti za plaæe namještenika Gradske uprave utvrðuju se kako slijedi:
Status u slu`bi namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik namještenik koeficijent 6,5 6,0 5,5 5,0 4,7 4,3 3,8 3,0

1. u I platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - direktor uprave - direktor upravne organizacije, - direktor agencije; 2. u II platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - tajnik gradskog vijeæa, - šef unutarnjeg nadzora; 3. u III platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - naèelnik odjela, - pomoænik direktora gradske ustanove( uprave, upravne organizacije, agencije); 4. u IV platni razred ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef slu`be, - šef unutarnje organizacijske jedinice u upravi i upravnoj organizaciji
R/B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. VIII Pomoæni radnik VII Mlaði referent VI Referent V Viši referent /SSS/ IV Mlaði samostalni referent III Samostalni referent II Viši samostalni referent /VŠS/ Šef u`e organizacijske jedinice Platni razred I Slu`beno zvanje

Èlanak 9. U platne razrede namještenika utvrðene odredbama iz prethodnog èlanka razvrstavaju se radna mjesta namještenika kako slijedi:

radna mjesta: - samostalni referent 4. u IV platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - mlaði samostalni referent; 5. u V platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši referent 6. u VI platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - referent; 7. u VII platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta:

1. u I platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - šef pisarnice - šef servisa, - šef raèunovodstva - šef biroa, grupe; 2. u II platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - viši samostalni referent; 3. u III platni razred namještenika ulaze slijedeæa

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 74

- mlaði referent; 8. u VIII platni razred namještenika ulaze slijedeæa radna mjesta: - pomoæni radnik
III. NAGRADE I DODACI NA PLAÆU Èlanak 10. Plaæa slu`benika odnosno namještenika, ovisno od rezultata rada, mo`e za svaki mjesec rada uveæati ili smanjiti do 10%, sukladno zakonu. IV. Èlanak 15. Pored plaæe, nagrada i dodataka na plaæu dr`avni slu`benik i namještenik ima pravo na naknadu troškova, sukladno zakonu, kolektivnom ugovoru i propisu Vlade F BiH za: a) prijevoz na posao i sa posla; b) prehranu za vrijeme rada; c) regres za godišnji odmor; d) sluèaj te`e bolesti ili smrti slu`benika ili èlana njegove u`e obitelji e) za obrazovanje i obuku f) jubilarne nagrade g) otpremninu pri odlasku u mirovinu h) naknade troškova slu`benog putovanja 1. Troškovi prijevoza na posao i sa posla Èlanak 16. Slu`beniku pripada pravo na naknadu prijevoza na posao i sa posla ako stanuje van mjesta rada na veæoj udaljenosti od 2 kilometra i to iskljuèivo na temelju naknade za plaæenu mjeseènu kartu za javni prijevoz, a ako to nije moguæe jer nema adekvatne linije prijevoza ,onda se isplaæuje naknada za korištenje vlastitog automobila ili drugog prijevoznog sredstva u visini mjeseène karte najbli`e zone prijevoza. 2. Prehrana za vrijeme rada Èlanak 17. Slu`benik ima pravo na prehranu za vrijeme rada (topli obrok) svaki radni dan u iznosu od 2% prosjeène plaæe u Federaciji BiH, a prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku. Slu`beniku ne pripada naknada za topli obrok za dane kada odsustvuje sa posla po bilo kom osnovu (slu`beni put, plaæeno odsustvo, rad na terenu, bolovanje i sl.). 3. Regres za godišnji odmor Èlanak 18. Slu`beniku pripada regres za godišnji odmor u visini od najmanje 70% njegove plaæe ili najmanje u visini prosjeène plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku ako je to za slu`benika povoljnije. OSTALE NAKNADE 1. Uveæanje plaæe Èlanak 11. Osnovna plaæa uveæat æe se: - za prekovremeni rad najmanje 50% - za rad subotom i nedjeljom najmanje 30% - za rad na dan dr`avnog praznika najmanje 50% 2. Uveæanje plaæe na temelju ocjenjivanja rada slu`benika Èlanak 12. Rad dr`avnog slu`benika redovito se ocjenjuje najkasnije do 31.01. za prethodnu godinu. - Dr`avni slu`benik koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «izuzetno uspješan» ima pravo na poveæanje plaæe u iznosu do 20% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. - Dr`avni slu`beni koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «uspješan» ima pravo na poveæanje plaæe do 10% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. - Dr`avni slu`benik koji u posljednje dvije uzastopne godine bude ocijenjen ocjenom «zadovoljava» ima pravo na poveæanje plaæe do 5% od visine plaæe utvrðene za to radno mjesto. Èlanak 14. Osnovna plaæa slu`benika mo`e se uveæati u sluèaju dodjele dodatnih zadataka o èemu odluku donosi Gradonaèelnik s tim da uveæanje ne mo`e preæi iznos od 20% plaæe za odnosni period. 4. Uveæanje plaæe na dodatne poslove

Osnovna plaæa uveæana za prethodna uveæanja u okviru jednog platnog razreda ne prelazi iznos osnovne plaæe višeg platnog razreda.
3. Polo`ajni dodatak Èlanak 13. Rukovodeæim slu`benicima osnovnih i unutarnjih organizacijskih jedinica gradske uprave pripada pravo na polo`ajni dodatak. Polo`ajni dodatak naèelnika odjela i drugih rukovodeæih slu`benika osnovne ili posebne organizacijske jedinice iznosi 15% od njihove osnovne plaæe. Polo`ajni dodatak šefa slu`be i drugih rukovodeæih slu`benika unutarnje organizacijske jedinice iznosi 12 % od njihove osnovne plaæe. Polo`ajni dodatak gradonaèelnika utvrðen je odlukom Gradskog vijeæa i iznosi 20 % njegove osnovne plaæe.

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 75

4. Sluèaj te`e bolesti ili smrti slu`benika ili èlana njegove u`e obitelji Èlanak 19. 1. U sluèaju smrti uposlenika njegovoj obitelji se isplaæuje naknada za troškove sahrane u visini 3 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku 2. U sluèaju smrti èlana u`e obitelji zaposleniku se isplaæuje naknada u visini 2 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku. 3. U sluèaju teškog invaliditeta ili teške bolesti uposlenika ili èlana njegove u`e obitelji uposleniku æe se isplatiti jednokratna novèana pomoæ u visini 3 prosjeène neto plaæe isplaæene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku. Èlanom u`e obitelji u smislu stavka 1. ovog èlanka smatraju se braèni drug, djeca i roditelji. Pod teškom bolešæu u smislu stavka 1. ovog èlanka smatra se akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, stanje poslije kirurškog zahvata srca, sva degenerativna oboljenja središnjeg nervnog sustava, infarkt srèani ili mo`dani), oboljenja mišiænog sustava i paraliza. Bolest se dokazuje na temelju dijagnoze izdane od strane ovlaštene osobe, odnosno zdravstvene ustanove. Èlanak 22. Slu`beniku æe se isplatiti jubilarna nagrada za neprekidan rad u organima uprave, sukladno raspolo`ivim proraèunskim sredstvima, i to za navršenih:

- 5 godina .....................................0,50 prosjeène mjeseène plaæe - 10 godina.......................................1 prosjeène mjeseène plaæe - 15 godina ...................................1,25 prosjeène mjeseène plaæe - 20 godina....................................1,50 prosjeène mjeseène plaæe - 25 godina....................................1,75 prosjeène mjeseène plaæe - 30 godina .......................................2 prosjeène mjeseène plaæe - 35 godina ...................................2,50 prosjeène mjeseène plaæe Osnovica za utvrðivanje visine jubilarne nagrade je prosjeèna plaæa uposlenika ostvarena u prethodna tri mjeseca.
7. Otpremninu pri odlasku u mirovinu Èlanak 23. Slu`benik kome prestane radni odnos zbog odlaska u mirovinu ima pravo na otpremninu u visini trostrukog iznosa svoje plaæe koju je imao u mjesecu u kojem je ostvario pravo na mirovinu ili u visini trostrukog iznosa prosjeène plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom statistièkom podatku ako je to za njega povoljnije. 8. Naknade troškova slu`benog putovanja Èlanak 24. Slu`beniku koji po nalogu rukovoditelja bude upuæen na slu`beno putovanje u zemlji ili inozemstvu pripada naknada za slu`beni put (troškovi prijevoza, troškovi prenoæišta) po cijeni prijevozne karte i hotelskih raèuna osim hotela «de luxe» kategorije i dnevni troškovi u obliku dnevnice za slu`beno putovanje. Visina dnevnice za slu`beno putovanje u zemlji iznosi 10% prosjeène plaæe isplaæene u FBiH prema zadnjem objavljenom podatku. Visina dnevnice za slu`beno putovanje u inozemstvo utvrðuje se u visini koju utvrdi Vlada FBiH. Èlanak 25. Za uporabu privatnog automobila u slu`bene svrhe, ako se takvo korištenje prethodno odobri, slu`beniku se nadoknaðuju troškovi u visini do 25% od cijene jedne litre benzina po preðenom kilometru.

Èlanak 20. Izuzetno od odredbi prethodnog èlanka, u sluèaju akutnog ili kroniènog oboljenja uposlenika koje iziskuje poveæane troškove lijeèenja, medicinske operativne zahvate, fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, nabavku lijekova, medicinskih pomagala i slièno, te druge troškove èiji ukupan iznos premašuje iznos prosjeène plaæe u Federaciji BiH, uposleniku æe se isplatiti jednokratna novèana pomoæ u visini prosjeène neto plaæe isplaæene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku. Uz zahtjev za isplatu novèane pomoæi u sluèajevima iz stavka 1. ovog èlanka, obavezno se prila`u lijeènièki nalazi s utvrðenom dijagnozom izdani od mjerodavne zdravstvene ustanove, dokazi o predstojeæem ili obavljenom medicinskom operativnom zahvatu i hospitalizaciji, te raèuni o troškovima nabavke lijekova, ortopedskih i drugih pomagala. 5. Troškovi za obrazovanje i obuku Èlanak 21. Slu`benik i namještenik ima pravo na nadoknadu ili plaæanje troškova obrazovanja i obuke koja je neposredno vezana za potrebe slu`be, prema posebnom pravilniku koga sukladno opæim smjernicama kadrovske politike donosi gradonaèelnik. 6. Jubilarna nagrada

Rujan 2004.

GRADSKI SLU@BENI GLASNIK Grada Mostara

Broj 16 - strana 76

V. Èlanak 26. Uposlenik ima pravo na naknadu u sluèaju privremene sprijeèenosti za rad zbog bolesti (bolovanje): 1. za prvih 30 dana odsustvovanja u visini plaæe ostvarene za mjesec neposredno prije nastanka okolnosti koja je prouzroèila sprijeèenost za rad. 2. za period odsustvovanja s posla od 30-og do 42og dana bolovanja u visini 80 % iznosa iz toèke 1.ovog èlanka. 3. za odsustvovanje preko 42 dana u visini 80% iznosa iz toèke 1. ovog èlanka, s tim da se za isplaæeni iznos potra`uje povrat sredstava od mjerodavnog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Èlanak 29. Izmjene i dopune Pravilnika vrše se na naèin i po postupku za njegovo donošenje. Èlanak 30. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju s va`enjem odredbe internih opæih akata Grada Mostara i bivših gradskih opæina koje su ureðivale ovu materiju. Èlanak 31. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploèi centralnog ureda i svih šest podruènih ureda. Ur. broj: 02-02-2684/04 Mostar, 16. kolovoza 2004. godine DOGRADONAÈELNIK GRADONAÈELNIK Ljubo Bešliæ Hamdija Jahiæ Èlanak 27. Za vrijeme porodiljskog odsustva, u trajanju od jedne godine, zaposleniku pripada naknada:

NAKNADE ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

upravi koji se odnose na radne odnose i plaæe koji nisu regulirani ovima Pravilnikom, neposredno æe se primjenjivati Zakon i Kolektivni ugovor. Odredbe ovog Pravilnika æe se primjenjivati i za namještenike gradske uprave do donošenja zakonskog propisa o namještenicima kada æe se odredbe ovog Pravilnika uskladiti sa istim.

1. za prvih 9 mjeseci u iznosu 100% plaæe ostvarene u mjesecu neposredno prije odlaska na porodiljsko odsustvo 2. za preostala 3 mjeseca u visini 80% iznosa iz toèke 1. ovog èlanka. Na sve situacije koje se odnose na bolovanje i porodiljsko odsustvo a nisu regulirane èlankom 2. i 3. ovog Pravilnika primjenjuje se opæi zakonski propis koji ureðuje ovu oblast i Kolektivni ugovor za slu`benike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji BiH.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Èlanak 28. Na prava i obveze slu`benika u gradskoj

Na ovaj Pravilnik o plaæama dana je suglasnost Gradskog vijeæa Grada Mostara, na 28. sjednici, odr`anoj 25. kolovoza 2004. godine.
Ur. broj: 01-36-414/04 Mostar, 25. kolovoza 2004. godine Zamjenik predsjednika Suad Hasandediæ

«GRADSKI SLU@BENI GLASNIK»

GRADA MOSTARA

Nakladnik: GRAD MOSTAR Za nakladnika: Proèelnik Slu`be administracije: tel.: 036 / 500-600, 500-633, 500-634 faks: 580-032. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 2003. godinu iznosi 100 KM. Pretplata, prodaja i primanje oglasa obavlja se u ulici Adema Buæa 19 u Mostaru. @iro raèun broj: 1610200009950649 kod Raiffeisen bank d.d. Mostar. Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine ne mo`emo jamèiti prijam svih prethodno izdatih brojeva. Tisak: GIK "OKO" D`emala Bijediæa 185, Sarajevo Naklada 400 primjeraka Na temelju mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja nauke kulture i športa br: 07-15-99/02 od 27. 3. 2002. godine «Gradski slu`beni glasnik» Grada Mostara je proizvod iz èlanka 19. toèka 10 Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga na èiji se promet ne plaæa porez.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful