You are on page 1of 1

Универзитет у Нишу

Филозофски факултет
Акредитација студијског програма
Основне академске студије србистике
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије србистике
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Увод у методику и методика наставе српског језика
Наставник: Поповић Данијела
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Проучавање теорија и праксе наставе српског језика, усвајање знања из савремене наставне методологије и
припремање студената за успешно укључивање у наставни процес. Оспособљавање за самостално и поуздано
наставно тумачење језичких појмова и категорија.
Исход предмета
Овладавање методичким и дидактичким знањима и савременом наставном технологијом у области наставе
језика. Оспособљеност за сигурно укључивање у наставни процес.
Садржај предмета
Методика наставе српског језика и књижевности (методика и дидактика, научна заснованост,
мултидисциплинарност). Структура наставног предмета. Циљеви и значај. Програмско одређење.
Наставниплан и програм. Питање наставних метода. Планирање и облици планирања. Методологија
припремања за наставу. Системи наставе. Типови наставних часова. Облици рада. Праћење и вредновање рада
ученика. Домаћи задаци. Наставна средства, просторије и опрема. Функционални поступци у настави
граматике. Сазнајни пут и структура часа у настави граматике. Начела наставе граматике у основној школи.
Јединство наставе језика и наставе књижевности. Функционални појмови у настави језика. Илустрације у
настави граматике. Разликовна (диференцијална) граматика. Модели обраде садржаја из фонетике,
морфологије и синтаксе. Култура изражавања у програмима, литератури и наставној пракси. Подручја, врсте и
облици рада у настави говорне културе и писмености. Теорија писмености и методика наставе писаног
изражавања. Класификација вежби говорне културе. Структура часа наставе говорне културе. Методичка
организација часа писменог изражавања. Ученички писани састави. Школски писмени задаци. Исправљање и
оцењивање ученичких писмених задатака.
Практична настава:Вежбе
На часовима вежбања, пратећи програм предавања, студенти анализирају наставне планове и програме српског
језика и књижевности за основну и средњу школу, глобалне и оперативне планове, потом успешне припреме
часова својих старијих колега, обучавају се у самосталном припремању и реализацији часова из области из
фонетике, морфологије, синтаксе, правописа, културе говора и културе писменог изражавања.
Садржаји стручне праксе дати су у табели 5.2.А
Литература:
1. М. Николић, Методика наставе српског језика и књижевности, Београд 2006, 7-190. и 633-898.
2. П. Илић, Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси, Нови Сад 2003, 15-170. и 499-664.
3. С. Тежак, Граматика у основној школи, Загреб 1980, 32-50. и 151-163.
Допунска: Љ. Петровачки, Г. Штасни, Методичке апликације, Нови Сад 2008; Љ. Петровачки, Синтакса у
настави српског језика и књижевности, Нови Сад 2004; М. Јањић, Савремена настава говорне културе у
основној школи, Нови Сад, 2008.
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
2
2
истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Mонолошка, дијалошка, текст-метода, метода демонстрирања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у настави
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
70
домаћи рад-ови
20
тест-ови