You are on page 1of 2

Sjevernoamerika zona slobodne

trgovine (engl. North American Free


Trade Area, akronimNAFTA),
ekonomsko udruenje izmeu Kanade,
Meksika i SAD-a osnovano 1. I. 1994.
Pretea mu je Sporazum o slobodnoj
trgovini izmeu Kanade i SAD-a iz 1988.
Temelji se na Sporazumu o slobodnoj
trgovini u Sjevernoj Americi (iz 1998) te
Sporazumu o suradnji u pitanjima
okolia i Sporazumu o suradnji u
pitanjima rada (iz 1993). Osnovni je cilj
NAFTA-e poveanje razmjene dobara i
usluga izmeu drava potpisnica
postupnim ukidanjem carina i drugih
trgovinskih barijera te stvaranjem
zajednikoga trita. Za razliku od EU-a,
drave lanice NAFTA-e nisu stvorile
zajednike nadnacionalne upravljake
niti sudbene strukture (tajnitvo NAFTA-e
ima mogunosti ad hoc sudbenoga
djelovanja, ali se vei dio razrjeenja

nesporazuma rjeava na nacionalnim


razinama).
Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj
trgovini
NAFTA ili Sjevernoameriki sporazum o slobodnoj trgovini
(eng. North American Free Trade Agreement) je uz Europsku uniju najznaajnija kontinentalna
integracija. Djeluje od 1994. godine, a ine je SAD, Kanada i Meksiko.
Cilj integracije jest uspostava najvee zone slobodne trgovine u svijetu koja bi dugorono trebala
obuhvatiti cijelu zapadnu hemisferu. lanice NAFTA-e zalau se za postupno ukudanje carina i
svih ogranienja za slobodan protok kapitala i usluga, usklaivanje radnog zakonodavstva i
ekolokih standarda te za zatitu intelektualnog vlasnitva.
lanstvom u integraciji Kanada i Meksiko dobili su pristup amerikom tritu, a kompanije iz SADa slobodu djelovanja.