You are on page 1of 2

KOMPARATIVNA POLITIKA

<redovni studenti>
LJS 2014-15
UPUTE ZA SEMINARSKE RADOVE

Seminarski rad nije obavezan. Rad nosi 10 bodova

Radovi se piu samostalno, grupni radovi se nee prihvatiti. Svaki


student mora rad ukratko predstaviti na asu nastave (u najvie 5
minuta). Termin prezentacije e se naknadno dogovoriti u
konsultaciji sa doc. Kapidiem.

Studenti piu rad na temu FOKUSIRANA KOMPARACIJA DVIJE


DRAVE tako to porede strukture, institucije, aktere ili procese u
dvije izabrane zemlje (politika sustava).

Prvo student bira DVA politika sustava (drave) za komparaciju.


Ovo mogu biti skoro sve drave svijeta (izuzev mikrodrava, drava
se trenutanim sukobima ili nepostojeim politikim sustavom, te
BiH).

Zatim studenti biraju JEDAN fokus komparacije (bilo strukture,


institucije aktere ili procese) prema sadraju nastavnih jedinica (vidi
syllabus). Uz konsultacije student moe odabrati i drugaiji fokus
komparacije.

Odabir drava i fokusa komparacije se mora potvrditi sa doc.


Kapidiem. Rok za slanje prijedloga seminarskih radova (putem
maila) je 31.03.

Rad treba biti izmeu 8 i 10 stranica.

Rad prati uobiajnu strukturu seminarskog rada. Obavezni i kljuni


dio rada je komparacija dvije drave prema odabranom
fokusu komparacije. Ovaj dio rada se pie tako da se naglase
slinosti i razlike izmeu dva politika sustava.

Radovi moraju koristiti citate i moraju imati urednu bibliografiju.


Preporuuje se koritenje obavezne i dodtne predmetne literature, te
online izvora (npr. CIA World Factbook...). Svi koriteni izvori se
moraju citirati.

Bilo koji uobiajni nain citiranja je prihvaen (APA, MLA, Chicago,


Turabian), kao i sljedei oblik koji je dat kao primjer:
o KNJIGE:
u tekstu: Prezime Godina: Stranica [npr. Caramani
2014: 33]

u bibliografiji: Prezime, Ime Godina (izdanje). Naslov.


Mjesto izdavanja: Izdava. [npr. Caramani, Daniele 2014
(3. izdanje). Comparative Politics. Oxford: Oxford
University Press.]
o STRUNI LANCI:
u tekstu: Prezime Godina: Stranica [npr. Turalo &
Kapidi 2014: 77]
u bibliografiji: Prezime, Ime Godina. Naslov. Naziv
asopisa, Broj i godite asopisa. [npr. Turalo, Sead &
Kapidi, Damir 2014. NATO Integration of Bosnia and
Herzegovina: The pursuit of local ownership in
externally-led state-building. Coratian International
Relations Review, XX (71).
o ONLINE IZVORI:
u tekstu: Prezime ILI Izvor informacije, Datum [npr. CIA
World Factbook, 1.12.2014]
u bibliografiji: Prezime, Ime, ILI Izvor informacije,
Mediji, Naslov, Datum. Adresa webstranice, Datum
pristupa. [npr. CIA World Factbook, Montenegro.
http://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/mj.html, pristupljeno: 1.12.14].

Radovi se moraju poslati putem e-maila do 31.05.2015.

Za svaki dan kanjenja se oduzimaju dva boda od ukupnog rezultata


rada. Bodovi e biti objavljeni uz rezultate zavrnog ispita.

Za pitanja ili konsultacije me kontaktirajte preko e-maila:


kapidzicd@fpn.unsa.ba ili za vrijeme kabinetskih konsultacija.
Doc. dr. Damir Kapidi